ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012"

Transcript

1 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

2 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ αζζελνύο ηελ ζηηγκή πνπ αληρλεύνληαη

3 θοπός ηοσ αηκοδσλακηθού monitoring 1. Απνθαηάζηαζε ηνπ ελδαγγεηαθνύ όγθνπ 2. Ιζηηθή νμπγόλσζε 3. Βειηηζηνπνίεζε θαξδηαθήο παξνρήο 4. Απνθπγή ππεξθόξησζεο κε πγξά

4 Περηετόκελα ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΡΤΘΜΟ (HR) ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ (MAP) ΣΑΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΟΤ ΟΓΚΟΤ Central Venous Pressure (CVP) Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP) Left Ventricular End-diastolic Area (LVEDA) Inferior Vena Cava diameter ITBV Index θαη GEDV Index ΓΤΝΑΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΟΤ ΟΓΚΟΤ Stroke Volume Variation (SVV) Pulse Pressure Variation (PPV) Inferior Vena Cava diameter changes in MV ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ (CO) ΗΣΗΚΖ ΟΞΤΓΟΝΧΖ (SvO2, ScvO2)

5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Απιή, κε επεκβαηηθή κέζνδνο ΦΤ = b/min Τασςζθςγμία: > 100 b/min Βπαδςζθςγμία: < 60 b/min

6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Πξνζνρή: ζηηο ζέζεηο ειεθηξνδίσλ παξάζηηα (αιινίσζε ξπζκνύ) απνθόιιεζε ειεθηξνδίσλ

7 ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ ΜΔΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ (MAP)

8 ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ Γπλακηθή παξάκεηξνο Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή ηεο ΜΔΘ Μέζε αξηεξηαθή πίεζε: απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή πίεζε άξδεπζεο ησλ ηζηώλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο Αληηζηνηρεί ζηνλ κέζν όξν ηεο πίεζεο πνπ επηθξαηεί ζην αξηεξηαθό ζύζηεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο πιήξνπο θαξδηαθνύ θύθινπ (ζπζηνιή θαη δηαζηνιή) MAP = ( SAP + 2 DAP ) / 3

9 ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ MAP = ( Pulse Pressure / 3 ) + DAP ή MAP = ( SAP + 2 DAP ) / 3 Σηόσορ: MAP > 65 mmhg CPP (Celebral Perfusion Pressure) = MAP ICP (ηόρνο: CPP > 50-70mmHg) APP (Abdominal Perfusion Pressure) = MAP IAP (ηόρνο: APP > 60 mmhg) (ICP: Intra-Cranial Pressure, IAP: Intra-Abdominal Pressure)

10 ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ Με επεκβαηηθέο: Φειάθεζε Αθξόαζε (πδξαξγπξηθό καλόκεηξν) Σαιαλησζηκεηξία (ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν) Δπεκβαηηθή κέζνδνο: Αξηεξηαθόο θαζεηήξαο

11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ 1) Ψηλάθηζη: Κεξθηδηθή αξηεξία SAP 80 mmhg Μεξηαία αξηεξία SAP 70 mmhg Καξσηίδα αξηεξία SAP 60 mmhg

12 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ 2) Υδπαπγςπικό μανόμεηπο 3) Ταλανηυζιμεηπία

13 Προηεινόμενα μεγέθη περιτειρίδων BHS (Βρεηανική Εηαιρεία Υπέρηαζης) Είδος περιτειρίδας Για ποιόν αζθενή Διαζηάζεις ζε cm Μικρή Λεπηά άκρα, παιδιά 12 X 18 Σσνήθης Οι περιζζόηεροι ενήλικες 12 x 26 Μεγάλη Πατύζαρκοι 12 x 40 AHA (Αμερικανική Καρδιολογική Εηαιρεία) Είδος περιτειρίδας Διάμεηρος άκροσ ζε cm Διαζηάζεις ζε cm Μικρός ενήλικας X 22 Ενήλικας X 30 Πατύς ενήλικας X 36 Υπέρβαρος ενήλικας X 42 Προηεινόμενες περιτειρίδες για παιδιά ηλικίας 0 14 εηών Είδος περιτειρίδας Διαζηάζεις ζε cm 1 4 x x x 26

14 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ Πνιύ ζεκαληηθό ην μέγεθορ ηηρ πεπισειπίδαρ Πνιύ ζηελόο αεξνζάιακνο ππνεθηίκεζε ηεο πίεζεο Πνιύ θαξδύο αεξνζάιακνο ππεξεθηίκεζε ηεο πίεζεο Πξέπεη: ΠΛΑΣΟ ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΤ = 2/3 ΜΖΚΟΤ ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΜΖΚΟ ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΤ = 2/3 ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΒΡΑΥΗΟΝΑ

15 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ Gold standard ζηνλ αζζελή ηεο ΜΔΘ. Δηζαγσγή θαζεηήξα (20Gauge) κέζα ζηελ αξηεξία: θεξθηδηθή, σιέληα, κεξηαία, καζραιηαία. Μεηάδνζε πίεζεο αίκαηνο κέζσ ελόο απνζηεηξσκέλνπ πγξνύ (N/S 0,9%) ζε έλαλ κνξθνκεηαηξνπέα (transducer), πνπ κεηαηξέπεη ην θύκα πίεζεο ζε ειεθηξηθό ξεύκα θαη αθνινύζσο ζε ςεθηαθό ζήκα πνπ πξνβάιιεηαη σο θπκαηνκνξθή πίεζεο ζηελ νζόλε.

16 ΑΡΣΖΡΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ

17 ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ

18 ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ

19 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ Παξαθνινύζεζε ζε αηκνδπλακηθά αζηαζείο αζζελείο Τπεξηαζηθέο θξίζεηο Καηαπιεμία νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο Καηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία (ΟΔΜ, πεξηθαξδίηηδα, επηπσκαηηζκόο ) Καηαζηάζεηο όπνπ αλαπηύζζνληαη κεγάιεο πηέζεηο από ηνλ αλαπλεπζηήξα Ννζνγόλνο παρπζαξθία Λήςε αίκαηνο γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ή ABGs

20 ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ Αξηεξηνθιεβηθέο επηθνηλσλίεο (fistulae) ή ελδναγγεηαθέο πξνζέζεηο (stents) Απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα κε πεξηθεξηθή ηζραηκία Σνπηθέο ινηκώμεηο ή ςεπδναλεπξύζκαηα

21 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ - ΔΠΗΠΛΟΚΔ Λάζε θαηά ηελ θαηαγξαθή (damping) Πόλνο Αηκνξξαγία, αηκάησκα Λνηκώμεηο Αξηεξηαθή ζξόκβσζε, εκβνιή αέξα Ηζραηκία άθξνπ: λέθξσζε, ζήςε ύλδξνκν δηακεξίζκαηνο άλσ άθξνπ

22 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ Απνθπγή θαζεηεξηαζκνύ αξηεξηώλ κε θησρή παξάπιεπξε θπθινθνξία, όπσο ε βξαρηόληα Allen test: εμαζθαιίδεη όηη ππάξρεη επαξθήο ξνή αίκαηνο ηόζν ζηελ σιέληα όζν θαη ζηελ θεξθηδηθή αξηεξία. Σαπηόρξνλε πίεζε σιέληαο θαη θεξθηδηθήο αξηεξίαο θαη δηαθνπή θπθινθνξίαο ζηελ άθξα ρείξα (κειαλό άθξν) απειεπζέξσζε σιέληαο αξηεξίαο αλ ην άθξν επαλαηκαησζεί (απνθαηάζηαζε ρξώκαηνο) ππάξρεη επαξθήο ξνή αίκαηνο ζηελ σιέληα αξηεξία, ζπλεπώο κπνξνύκε λα θαζεηεξηάζνπκε ηελ θεξθηδηθή αξηεξία κε ζρεηηθή αζθάιεηα Καιή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο

23 ΑΠΟΒΔΖ ( DAMPING) Οξηζκόο: σο απόζβεζε (damping) νξίδεηαη ε ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνζβέζεη ηελ ηαιάλησζή ηνπ όηαλ δηαηαξαρηεί από ηελ ζέζε εξεκίαο. Ζ απόζβεζε νθείιεηαη ζηελ ηξηβή ηνπ πγξνύ κέζα ζηνλ ζσιήλα κεηάδνζεο ηεο πίεζεο. Όηαλ ε απόζβεζε είλαη πςειή (OVERDΑMPING) νδεγεί ζε ππνεθηίκεζε ηεο ΑΠ. Αληίζεηα, όηαλ ε απόζβεζε είλαη ρακειή (UNDERDΑMPING) ζα θαηαγξάθνληαη πςειόηεξεο ηηκέο ΑΠ

24 Damping

25 FLUSH TEST

26 System optimally damped

27 Overdamping ( Τποεθηίκεζε ΑΠ) Κπξηόηεξεο αηηίεο πςειήο απόζβεζεο: Παξνπζία θπζαιίδσλ κέζα ζηνλ ζσιήλα Γσλίσζε ηνπ ζσιήλα Αξηεξηαθόο ζπαζκόο Παξνπζία ζξόκβνπ ζηνλ θαζεηήξα Υξήζε πνιιώλ ζηξνθίγγσλ Ξεθνύζθσηνο αζθόο Μεγάιν κήθνο ζπλδεηηθώλ ζσιήλσλ (> 1 m)

28 Underdamping (Τπερεθηίκεζε ΑΠ) Κπξηόηεξεο αηηίεο ρακειήο απόζβεζεο: Σαρπθαξδία Υξήζε καιαθώλ ζσιήλσλ κεηάδνζεο ηεο πίεζεο

29 ΖΠΑΡΗΝΖ; Πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε ρξήζε κε επαξηληζκέλσλ δηαιπκάησλ πξνζηαηεύεη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ηελ βαηόηεηα ηνπ θαζεηήξα Heparinized solution vs. saline solution in the maintenance of arterial catheters: a double blind randomized clinical trial. M Del Cotillo, N Grané, M Llavoré and S Quintana, Intensive Care Med (2008) 34: the use of heparinized solution for arterial catheter maintenance does not appear to be justified. It did not increase the duration of the catheters, nor did it improve their functionality significantly and in addition, it significantly altered aptt...

30 ΖΠΑΡΗΝΖ; Σειεπηαία έρεη ζπλδπαζηεί ε ρξήζε επαξηληζκέλσλ δηαιπκάησλ ζηνπο αξηεξηαθνύο θαζεηήξεο κε ην ζύλδξνκν HITT (Heparin Induced Thrombocytopenia Thrombosis) HIT: ζπρλόηεηα 1%-3%, δπλεηηθά ζαλαηεθόξνο θαηάζηαζε

31 Κεληρηθή Φιεβηθή Πίεζε ΚΦΠ Central Venous Pressure CVP

32 Κεληρηθή θιεβηθή πίεζε (CVP) Ορηζκός Ζ CVP είλαη ε ελδο-αγγεηαθή πίεζε ζηα κεγάια θιεβηθά ζηειέτε ηοσ ζώραθα (vena cava), θαηά ζύκβαζε κεηξνύκελε ζε ζρέζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε, ζηε ζπκβνιή ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο κε ηνλ ΓΔ θόιπν Αληηθαηνπηξίδεη ην αίκα πνπ επηζηξέθεη ζηελ θαξδηά (θιεβηθή επηζηξνθή) θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο θαξδηάο λα σζεί απηή ηελ πνζόηεηα ζηελ θπθινθνξία (θαξδηαθή ιεηηνπξγία) Φπζηνινγηθή ηηκή= 0-10mmHg

33 Σετληθές κέηρεζες ηες CVP Με επεκβαηηθή κέζνδνο: Γίλεηαη κε ηε κέηξεζε ηνπ ύςνπο ηνπ θιεβηθνύ ζθπγκηθνύ θύκαηνο ζηηο έζσ ζθαγίηηδεο πάλσ από ηε ζηεξληθή γσλία (ζπκβνιή 2 εο πιεπξάο θαη ζηέξλνπ) Ζ ζηεξληθή γσλία ζπκπησκαηηθά βξίζθεηαη ~ 5 cm πάλσ από ηε κεζόηεηα ηνπ ΓΔ θόιπνπ είηε ν αζζελήο είλαη ζε ύπηηα ζέζε είηε θαζηζηόο ζε γσλία 60.

34 1 mmhg = 1,36 cmh20

35 Σετληθές κέηρεζες ηες CVP Δπεκβαηηθή κέζνδνο: Μέηξεζε κέζσ θαζεηήξα ζε θεληξηθή γξακκή (ζθαγίηηδα ή ππνθιείδην θιέβα), ην άθξν ηνπ νπνίνπ θηάλεη ζηελ ζπκβνιή ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο κε ηνλ ΓE θόιπν Ζ CVP κεηξηέηαη κε ζεκείν αλαθνξάο = 0 ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε (zeroing) ηε ΜΔΘ ρξεζηκνπνηνύκε ζπλήζσο ηε κέζε καζραιηαία γξακκή γηα ηνλ κεδεληζκό ηνπ transducer Ζ CVP πνπ κεηξηέηαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηε κέζε καζραιηαία γξακκή πξέπεη λα γίλεηαη μόνο ζηην ύπηια θέζη 1 mmhg = 1,36 cmh20

36

37 Βαζηθέο αξρέο κέηξεζεο: Leveling: κεδεληζκόο ηνπ transducer 5cm θάησ από ηελ ζηεξληθή γσλία (ύπηηα ή έσο ηηο 60 εκηθαζηζηηθή ζέζε) ή ζηελ κέζε καζραιηαία γξακκή (μόνο ζηελ ύπηηα ζέζε).

38 Βαζηθέο αξρέο κέηξεζεο: Σν επίπεδν ηνπ transducer ζρεηηθά κε ηε κεηξνύκελε πίεζε είλαη θαζνξηζηηθό: ε κεηξνύκελε πίεζε θαζνξίδεηαη από ην ύυος ηες ζηήιες ύδαηος πάλφ από ηο transducer

39 Βαζηθέο αξρέο κέηξεζεο: CVP επεξεάδεηαη από ηελ ελδνζσξαθηθή πίεζε θαη ε νπνία κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ. ην ηέιος ηες εθπλοής ε απόθιηζε είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή (ε ελδνζσξαθηθή πίεζε είλαη πιεζηέζηεξα ζηελ αηκνζθαηξηθή). Ζ ρνξήγεζε πγξώλ από ηνλ proximal απιό ηνπ θαζεηήξα δεν επηπεάζει ηελ ηηκή ηεο CVP όπσο κεηξάηαη ζηνλ distal απιό.

40 CVP

41 ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΖ ΣΖ CVP

42 ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΖ ΣΖ CVP Το κύμα a ανηιπποζυπεύει ηην θοιπηθή ζσζηοιή και ακολοςθεί ηην κολπική εκπόλυζη Το κύμα c ανηιπποζυπεύει ηην πρόπηφζε ηες ηρηγιώτηλας καηά ηην ππώιμη κοιλιακή ζςζηολή Το καθοδικό κύμα x ανηιπποζυπεύει ηην θοιπηθή δηαζηοιή Το κύμα v ανηιπποζυπεύει ηην πιήρφζε ηφλ θόιπφλ καηά ηην κοιλιακή ζςζηολή ηο καθοδικό κύμα y ανηιπποζυπεύει ηο ηέιος ηες θοηιηαθής ζσζηοιής όηαν ανοίγει η ηπιγλώσινα και ηο αίμα ηος ΓΔ κόλπος πέει ζηην ΓΔ κοιλία

43 ΠΟΤ ΜΔΣΡΑΜΔ ΣΖΝ CVP Ζ κέηξεζε ηεο CVP γίλεηαη; ζηελ βάζε ηνπ θύκαηνο c (έλαξμε ηεο θνηιηαθήο ζπζηνιήο) ζηελ βάζε ηνπ θύκαηνο α όηαλ δελ ππάξρεη θύκα c αλ δελ ππάξρεη θύκα α κεηξάκε ηελ CVP ιίγν κεηά ηελ έλαξμε ηνπ QRS (0,08sec)

44 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΤΗΣ CVP

45 CVP: ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΣΖΝ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ ARDS net: ζπληεξεηηθή ρνξήγεζε πγξώλ κε ζηόρν ρακειόηεξεο ηηκέο CVP ζρεηίζηεθε κε ζεκαληηθά ιηγόηεξεο επηπινθέο ¹ Rivers et al. Early goal-directed therapy in sepsis: CVP ζηόρνο: 8-12mmHg ² Surviving Sepsis Campaign: CVP-ζηόρνο: 8-12mmHg γηα ηελ αξρηθή αλάλεςε ηεο ηζηηθήο ππνάξδεπζεο ιόγσ ηεο ζήςεο (12-15mmHg γηα αζζελείο ππό κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο) ³ ¹ Wieddermann et al. National Heart, Lung and Blood Institute ARDS Clinical Trials Network, Comparison of two fluid management strategies in acute lung injury. N Engl J Med 2006; 354: ² Rivers et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J Med.2001; 345: ³ Dellinger et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock Intensive Care Med ; 17-60

46 CVP: ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΣΖΝ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ Αληηθξνπόκελα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα όζνλ αθνξά ζηελ ζπζρέηηζε ηεο CVP κε ηελ αληαπόθξηζε ζηελ θόξηηζε κε πγξά: 35% ησλ αζζελώλ κε CVP<10mmHg απέηπραλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ θόξηηζε κε πγξά. ηελ ίδηα κειέηε θάπνηνη αζζελείο κε CVP> 12mmHg αληαπνθξίζεθαλ ζηελ θόξηηζε κε πγξά ¹ Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε θησρή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ηηκήο ηεο CVP θαη ηεο νγθαηκηθήο θαηάζηαζεο, όπσο επίζεο θαη αδπλακία ηεο CVP θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο (DCVP) ζηελ πξόβιεςε ηεο αηκνδπλακηθήο αληαπόθξηζεο ζηελ δνθηκαζία θόξηηζεο κε πγξά (AUC= 0,56). ² ¹: Magder et al. CVP and volume responsiveness of cardiac output. Am J Resp Crit Care Med 2004; 169 ²: Marik et al. Does CVP predicts fluid responsiveness? A systematic review of the literature and the tale of seven mares. Chest 2008; 134:

47 Intra-thorasic or intra-abdominal CVP measurement? Μπνξεί λα έρνπκε αμηόπηζηε κέηξεζε ηεο CVP ζηελ θάησ θνίιε θιέβα ή ζηελ ιαγόληα θιέβα ζε αζζελείο ζε ΤΠΣΗΑ ζέζε, εθόζνλ γίλεηαη κεδεληζκόο ηνπ transducer ζην επίπεδν ηνπ ΓΔ θόιπνπ (κέζε καζραιηαία γξακκή) Οη ηηκέο ηεο CVP ζηελ θάησ θνίιε θιέβα είλαη θαηά πξνζέγγηζε 0,5mmHg κηθξόηεξεο (θαη ζπάληα πεξηζζόηεξν από 3mmHg) από απηέο ζηελ άλσ θνίιε θιέβα Σα παξαπάλσ δελ ηζρύνπλ γηα αζζελείο κε απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε (ζύλδξνκν θνηιηαθνύ δηακεξίζκαηνο), όπνπ ε κεηξνύκελε CVP είλαη απμεκέλε θαη πξνζεγγίδεη ηηο ηηκέο ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο

48 Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηε κεηρούκελε CVP

49 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ CVP Ζ CVP απνηειεί έλα ζηαηηθό αηκνδπλακηθό δείθηε Ζ CVP επεξεάδεηαη από πνιιέο παξακέηξνπο H CVP αδπλαηεί λα πξνβιέςεη ηελ αληαπόθξηζε ζηε ρνξήγεζε πγξώλ Ζ CVP δελ απνηειεί κέηξν ηνπ θπθινθνξνύληνο όγθνπ αίκαηνο H CVP κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε όηαλ νη ηηκέο ηεο είλαη πνιύ ρακειέο ή πνιύ πςειέο

50 ΠΟΣΔ ΜΔΣΡΑΜΔ ΣΖΝ CVP Αζζελείο κε ππόηαζε πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ζπλήζε ζεξαπεία πλερηδόκελε ππνγθαηκία κεηά από κεγάιε απώιεηα αίκαηνο Αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη ηλόηξνπα θάξκαθα

51 CVP Τπεξθόξησζε όγθνπ Καξδηαθή αλεπάξθεηα Καξδηαθόο επηπσκαηηζκόο Μεησκέλε θαξδηαθή παξνρή Πλεπκνζώξαθαο ππό ηάζε Υεηξηζκόο Valsalva Μεραληθόο αεξηζκόο (PEEP) Αιιαγή ζέζεο (όξζηα ύπηηα ζέζε) Φιεβνζύζπαζε απμεκέλε θιεβηθή επηζηξνθή Αγγεηνδηαζηνιή CVP Τπνβνιαηκία Shock αλαθαηαλνκήο Βαζηά εηζπλνή

52 CVP Κλινική εικόνα Διάγνωζη Θεραπεία HR MAP Γηνύξεζε Σξηρνεηδηθή πιήξσζε Τπνβνιαηκία Υνξήγεζε πγξώλ κε ζηόρν ηεο CVP. Αλ παξακέλεη δηνύξεζε ή MAP: ηλόηξνπα θ. ή θθ HR Λνίκσμε Ππξεηόο Αγγεηνδηαζηνιή/Φιεβνζύζπαζε ήςε Δμαζθαιίδσ επαξθή ελδαγγεηαθό όγθν αγγεηνζπζπαζηηθά ή ηλόηξνπα θ Αληηκεηώπηζε αηηίνπ θθ HR Γηνύξεζε Σξηρνεηδηθή πιήξσζε Τπνβνιαηκία Χο αλσηέξσ. (Ζ θιεβνζύζπαζε κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ CVP θπζηνινγηθή) Μνλόπιεπξν αλαπλ ςηζύξηζκα Αζύκκεηξε θίλεζε εκηζσξαθίσλ Απώζεζε ηξαρείαο HR, ππόηαζε Πλεπκνζώξαθαο ππό ηάζε Θσξαθνθέληεζε παξνρέηεπζε εκηζσξαθίνπ Γύζπλνηα Ρνδόρξνα πηύεια Οίδεκα Δπαηζζεζία ήπαηνο Καξδηαθή αλεπάξθεηα Ο2, δηνπξεηηθά, όξζηα ζέζε, ηλόηξνπα αγγεηνδηαζηαιηηθά θ HR θαξδηαθνί ηόλνη Ηζηηθή ππνάξδεπζε Καξδηαθόο επηπσκαηηζκόο Πεξηθαξδηνθέληεζε

53 Flush test Γεν ξεσνάμε:

54 ΓΔΞΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ (PAC) Swan - Ganz

55 ΓΔΞΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ Swan - Ganz 60s: νη H.J.C.Swan θαη William Ganz αλέπηπμαλ (εμέιημαλ) έλαλ θαζεηήξα πνπ έθεξε ζην άθξν ηνπ έλα κπαιόλη, ην νπνίν ηνπ επέηξεπε λα επηπιέεη αθνινπζώληαο ηελ αηκαηηθή ξνή σο ηελ πλεπκνληθή αξηεξία. Αξγόηεξα κε ηελ πξνζζήθε ελόο ζεξκίζηνξα έγηλε δπλαηόο θαη ν ππνινγηζκόο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Από ηελ δεθαεηία ηνπ 70 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αηκνδπλακηθή παξαθνινύζεζε αζζελώλ ΜΔΘ, ελώ παιαηόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν ζην αηκνδπλακηθό εξγαζηήξην γηα ηελ εθηίκεζε βαιβηδνπαζεηώλ θαη ζπγγελώλ αλσκαιηώλ.

56 Swan-Ganz Standard Thermodilution Pulmonary Artery Catheter Μήθνο: 110 cm Γηάκεηξνο 2,3 mm (7French) Σξείο απινί: distal (άθξε θαζεηήξα), proximal (30 cm από ηελ άθξε ηνπ θαζεηήξα) θαη απιόο κπαινληνύ Θεξκίζηνξαο: 4cm από ηελ άθξε ηνπ θαζεηήξα Μπαιόλη ρσξεηηθόηεηαο 1,5 ml αέξα ζηε άθξε

57

58

59 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ Swan - Ganz Δηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα δηαδεξκηθά εληόο θεληξηθήο θιέβαο (ζθαγίηηδα, ππνθιείδηνο, κεξηαία), κέζσ αλέλδνηνπ πεξηβιήκαηνο (ζεθάξη), ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηά έλα French επξύηεξν ηνπ θαζεηήξα Γεμηά ζθαγίηηδα: ε πιένλ επζεία θαη ζύληνκε δηαδξνκή γηα ηελ θαξδηά Αξηζηεξή ππνθιείδηνο: δελ ρξεηάδεηαη γσλίσζε γηα ηελ είζνδν ηνπ θαζεηήξα ζηελ άλσ θνίιε θιέβα (όπσο κε ηελ ΓΔ ππνθιείδην ή ηελ ΑΡ έζσ ζθαγίηηδα) Μεξηαίεο θιέβεο: δπζρεξήο ε είζνδνο κε πεξηζζόηεξεο επηπινθέο (δελ πξνηηκάηαη)

60 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΘΔΣΖΡΑ

61 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ Swan - Ganz Μεδεληζκόο ηνπ κνξθνκεηαηξνπέα ζην 4 ν κεζνπιεύξην δηάζηεκα ζηελ κέζε καζραιηαία γξακκή (αζζελήο ζηελ ύπηηα ζέζε) Δίζνδνο ζεθαξηνύ ζε ζέζε trendeleburg επθνιόηεξε πξνώζεζε PAC ζηελ ύπηηα ζέζε ή κε ειαθξά θιίζε Πάληα πξνσζνύκε κε θνπζθσκέλν κπαιόλη θαη απνζύξνπκε κε ξεθούζκυηο κπαιόλη Αθηηλνγξαθία γηα επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ θαζεηήξα ή ηπρόλ επηπινθώλ

62 ύζηεκα Καζεηήρα Πλεσκοληθής Αρηερίας

63 μηδενιζμός

64 25cm 30cm 40cm 45-50cm

65

66

67 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΜΔ ΑΠΟ ΣΟ SWAN Άκεζα κεηξήζηκεο: Central Venous Pressure (CVP) Πηέζεηο Γεμηνύ Κόιπνπ Pulmonary Artery Pressure (PAP) Pulmonary Capillary Wedge Pressure (PCWP or PAOP) Cardiac Output (lt/min), Cardiac Index (CI) SvO 2 (θνξεζκόο κεηθηνύ θιεβηθνύ αίκαηνο) Έκκεζα ππνινγίζηκεο: Cardiac Index (CI), Όγθνο Παικνύ (Stroke Volume, SV) Systemic Vascular Resistance / Index (SVR / SVRI) Pulmonary Vascular Resistance / Index (PVR / PVRI) Left/Right Ventricular Stroke Work Index

68 ΘΔΖ ΔΝΦΖΝΧΖ (WEDGE PRESSURE) Με θνπζθσκέλν ην κπαιόλη απνθξάζζεηαη έλαο θιάδνο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη δηαθόπηεη ηελ ξνή αίκαηνο ζε έλα πλεπκνληθό ηκήκα, δεκηνπξγώληαο κία ζηαηηθή πδάηηλε ζηήιε κεηαμύ ηνπ άθξνπ ηνπ θαζεηήξα θαη ηνπ ζεκείνπ J (Junction point), ηνπ ζεκείνπ δειαδή όπνπ νη απνθξαγκέλεο θιέβεο ζπλαληνύλ άιιεο θιέβεο πνπ έρνπλ ξνή αίκαηνο. Ζ wedge pressure είλαη ε πίεζε πνπ κεηξάηαη ζην ζεκείν J *

69 ΖΜΑΗΑ ΣΖ WEDGE PRESSURE Pulmonary Capilary Wedge Pressure ή Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP): αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηεινδηαζηνιηθή πίεζε ηεο ΑΡ θνηιίαο (LVEDP) θαη εθόζνλ ε ελδνηηθόηεηα ηεο θνηιίαο είλαη θπζηνινγηθή θαη δελ ππάξρεη βαιβηδνπάζεηα, ηνλ ηεινδηαζηνιηθό όγθν ηεο ΑΡ θνηιίαο (LVEDV) ή αιιηώο εθηηκά ην πποθόπηιο ηεο ΑΡ θαξδηάο.

70 Γηαγλσζηηθά: Πόηε τρεζηκοποηούκε PAC? Γ/Γ shock: θαξδηνγελέο, ππνβνιαηκηθό, ζεπηηθό, απνθξαθηηθό Γ/Γ κεηαμύ αηηηώλ πλεπκνληθνύ νηδήκαηνο: θαξδηνγελέο vs κε θαξδηνγελνύο (ARDS) Γηάγλσζε πεξηθαξδηαθνύ επηπσκαηηζκνύ Γηάγλσζε ελδνθαξδηαθνύ shunt ( SvO2) από ξήμε ελδνθνηιηαθνύ δηαθξάγκαηνο Γηάγλσζε θαη αμηνιόγεζε πλεπκνληθήο ππέξηαζεο Αμηνιόγεζε ελδαγγεηαθνύ status Γηάγλσζε ιεκθαδεληθήο εμάπισζεο όγθνπ θαη ιηπώδνπο εκβνιήο Θεξαπεπηηθά: Αληηκεηώπηζε επηπεπιεγκέλνπ ΟΔΜ, θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο Αλάγθε ρξήζεο αγγεηνζπζπαζηηθώλ/ηλνηξόπσλ θαξκάθσλ Ηζνξξνπία πγξώλ: ΓΔ αηκνξξαγία, λεθξηθή αλεπάξθεηα, ζήςε Γηαρείξηζε αλαπλεπζηήξα: άξηζηε PEEP Γηεγρεηξεηηθά ζε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ

71 Γ/δ shock

72 CVP = RAP = RVEDP = PAOP Τπνδειώλεη: Καξδηαθό επηπσκαηηζκό (Obstructive shock)

73 EΠΗΠΛΟΚΔ SWAN-GANZ Δπηπινθέο θαηά ηελ θιεβηθή πξόζβαζε: Πλεπκνζώξαθαο (1-6%), αηκνξξαγία (2-4%), παξαθέληεζε αξηεξίαο. Λνηκώμεηο (45% άθξνπ PAC ζε κεξηθέο ζεηξέο, σζηόζν θίλδπλνο ζήςεο < 0,5% αλά εκέξα θαζεηεξηαζκνύ) Αξξπζκίεο: 1-3% (ζπλήζσο PVCs ή non sustained VT). Δκκέλνπζεο θνηιηαθέο αξξπζκίεο επηζπκβαίλνπλ ζην 0-3%. RBBB (ζπλήζσο πξνζσξηλό) εθδειώλεηαη ζην 5% ησλ εηζαγσγώλ θαζεηήξσλ. Κίλδπλνο κε πξνϋπάξρνλ LBBB γηα πιήξε απνθιεηζκό εύθαηξνο βεκαηνδόηεο. Έκθξαθην πλεπκνληθνύ αγγείνπ (1-7%), από κεηάζεζε PAC ή ζξόκβν Βιάβε ελδνζειίνπ, βαιβίδαο

74 EΠΗΠΛΟΚΔ SWAN-GANZ Κόκπνο ηνπ θαζεηήξα από πεξηέιημή ηνπ επηζπκβαίλεη αλ θαηά ηελ εηζαγσγή δεκηνπξγεζνύλ ζειηέο ζηηο θαξδηαθέο θνηιόηεηεο θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηηο βαιβίδεο. Όηαλ δεκηνπξγεζεί ν θόκπνο κπνξεί λα αθαηξεζεί δηακέζνπ ηεο θιέβαο, αιιά θάπνηεο θνξέο απαηηείηαη θιεβνηνκή ε ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε. πληήξεζε θαζεηήξα: θνύζθσκα κπαινληνύ όηαλ ην άθξν ηνπ θαζεηήξα είλαη ζε άπσ αγγείν κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάηξεζε ηεο PA (<1%). Θλεηόηεηα >30%, πνπ ζπλήζσο απαηηεί ζσξαθνηνκή. (παξάγνληεο θηλδύλνπ: πλεπκνληθή ππέξηαζε, ειηθησκέλνη, ζεξαπεία κε αληηπεθηηθά).

75 ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ CARDIAC OUTPUT (CO)

76 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ Μέζνδνο Fick (CO = θαηαλάισζε Ο2/ Α-v O2) Μέζνδνο ηεο δηάιπζεο δείθηνπ (ζπγθέληξσζε δείθηνπ ζην αίκα κεηά ηελ έγρπζε γλσζηήο πνζόηεηαο δείθηε) Μέθοδορ πνεςμονικήρ θεπμοαπαίυζηρ (Swan-Ganz) Σςνεσήρ μέηπηζη καπδιακήρ παποσήρ: ηξνπνπνηεκέλνη θαζεηήξεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο: Vigilance (Edwards), OptiQ (Abbott) Γιαπνεςμονική θεπμοαπαίυζη: (PiCCO, Volume View) Pulse Contour Analysis: PiCCO, Vigileo-Flow Trac (Edwards Lifesciences) Υπεπησοκαπδιογπαθική μέθοδορ (ΣΣΔ, ΣΔΔ)

77 1. ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΘΔΡΜΟΑΡΑΗΧΖ Γίλεηαη κε ηνλ θαζεηήξα Swan - Ganz Μία γλσζηή πνζόηεηα πγξνύ (ζπλήζσο 10ml bolus N/S 0,9% ή D/W 5%) πνπ είλαη ςπρξόηεξν θαηά ηνπιάρηζηνλ 8-10ºC από ηελ ζεξκνθξαζία ππξήλα ζώκαηνο, εγρέεηαη ζηνλ ΓΔ θόιπν (proximal port), αλακηγλύεηαη κε ην πεξηβάιινλ αίκα ην νπνίν θαη ςύρεη. Αθνινύζσο έλαο ζεξκηθόο αληρλεπηήο ηαρείαο αληαπόθξηζεο ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία (thermistor) θαηαγξάθεη ηελ αιιαγή ζεξκνθξαζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν.

78 1. ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΘΔΡΜΟΑΡΑΗΧΖ Ζ επηθάλεηα θάησ από ηελ θακπύιε (AUC) είλαη ανηιζηπόθυρ ανάλογη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο.

79 2. ΤΝΔΥΖ ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ Σξνπνπνηεκέλνη θαζεηήξεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο: 1. Καζεηήξαο πλεπκνληθήο Intellicath ζε ζπλδπαζκό κε ην computer θαξδηαθήο παξνρήο Vigilance (Edwards) «Ώζεηο» ζεξκηθήο ελέξγεηαο κε ηπραίν ηξόπν θαη θπκαηλόκελν κεζνδηάζηεκα. Γελ παξέρεη ζηηγκηαίεο κεηξήζεηο αιιά κία κέζε CO γηα ηα ηειεπηαία 3-6 min 2. Καζεηήξαο πλεπκνληθήο αξηεξίαο OptiQ ζε ζπλδπαζκό κε computer θαξδηαθήο παξνρήο Qvue (Abbot Critical Care Systems) Δθαξκνγή πεξηνδηθά ζεξκηθώλ ώζεσλ ζηαζεξήο δηάξθεηαο κε ζηαζεξά κεζνδηαζηήκαηα (40sec). Ζ ηηκή ηεο CO απνηειεί κία κέζε ηηκή γηα ηα ηειεπηαία 3 min Vigilance Monitor Qvue

80 3. ΓΗΑΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΘΔΡΜΟΑΡΑΗΧΖ Γίλεηαη κε ηα ζπζηήκαηα PiCCO θαη ην Volume View ηα νπνία παξάιιεια κπνξνύλ λα κεηξήζνπλ ηελ θαξδηαθή παξνρή κε ηελ pulse contour analysis Γίλεηαη κε bolus έγρπζε 15-20ml ζεξκηθνύ δείθηε από θεληξηθή θιέβα (έζσ ζθαγίηηδα ή ππνθιείδηνο θιέβα), ελώ αληρλεύεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ζεξκίζηνξα πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηθεξηθή αξηεξία (κεξηαία ή καζραιηαία αξηεξία) Ζ ρξήζε παγσκέλνπ πγξνύ έγρπζεο επεξεάδεη ιηγόηεξν ηελ θαξδηαθή παξνρή, ελώ δελ είλαη κειεηεκέλε ε επίδξαζε ησλ αξξπζκηώλ ζηηο κεηξήζεηο

81 PiCCO

82 Volume View Set

83 4. PULSE CONTOUR ANALYSIS πζηήκαηα ππνινγηζκνύ ηεο CO κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ αξηεξηαθνύ θύκαηνο θαη ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβνιώλ ζηελ δηάξθεηά ηνπο κε κεηαβνιέο ξνήο ή όγθνπ. Πξνζδηνξίδεηαη έηζη ν όγθνο παικνύ θαη άξα ε ζπλερήο θαηαγξαθή ηεο CO. H CO πξνζδηνξίδεηαη σο κέζε ηηκή γηα ηα ηειεπηαία ιίγα sec. Καθή θαηαγξαθή (damping) κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κεηξήζεηο. Απαηηείηαη ζπρλό calibration 1. PiCCO Pulse Contour System 2. Vigileo/FloTrack, Volume View (Edwards Lifesciences)

84

85 Volume View Set / EV1000

86 PiCCO πλδπάδεη: Transpulmonary thermodilution Thermodilution Parameters Cardiac Output Global End-Diastolic Volume Intrathoracic Blood Volume Extravascular Lung Water Pulmonary Vascular Permeability Index Cardiac Function Index Global Ejection Fraction CO GEDV ITBV EVLW PVPI CFI GEF Pulse contour analysis Pulse Contour Parameters Pulse Contour Cardiac Output Arterial Blood Pressure Heart Rate Stroke Volume Stroke Volume Variation Pulse Pressure Variation Systemic Vascular Resistance Index of Left Ventricular Contractility PCCO AP HR SV SVV PPV SVR dpmx

87 ΔΚΣΗΜΖΖ ΗΣΗΚΟΤ ΟΗΓΖΜΑΣΟ Γείθηεο εθηίκεζεο ηνπ ηζηηθνύ νηδήκαηνο: 1. ELWI (Extra Vascular Lung Water Index) 2. IAP (Intra Abdominal Pressure)

88 1. EVLW (Extra-Vascular Lung Water) ELWI (Extra vascular Lung Water Index) EVLW: Extra Vascular Lung Water Οξηζκόο: σο εμσ-αγγεηαθό πγξό ησλ πλεπκόλσλ νξίδεηαη ην πγξό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δηάκεζν ρώξν, ηηο θπςειίδεο θαη ηηο αεξνθόξεο νδνύο Παξαηεξείηαη ζε θαηαζηάζεηο απμεκέλεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ησλ πλεπκνληθώλ αγγείσλ (θαξδηαθή αλεπάξθεηα), ή απμεκέλεο δηαπεξαηόηεηαο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ αγγείσλ (ζήςε, έγθαπκα, ηξαύκα, νμεία πλεπκνληθή βιάβε, παγθξεαηίηηδα, θα)

89 1. EVLW (Extra-Vascular Lung Water) ELWI (Extra vascular Lung Water Index) Μέζνδνη κέηξεζεο ηνπ EVLW / ELWI: PiCCO / Volume View termodilution technique: πλίζηαηαη ζηελ έγρπζε παγσκέλνπ δηαιύκαηνο δείθηε ζε θεληξηθό αγγείν (ΚΦΚ) θαη αλίρλεπζε ηνπ ζεξκηθνύ ζήκαηνο ζε πεξηθεξηθό αξηεξηαθό θαζεηήξα. Από ηελ θακπύιε πνπ πξνθύπηεη (θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηηόλ ζθέινο απηήο) ππνινγίδεηαη κε καζεκαηηθό ηξόπν ν EVLW / ELWI Διάρηζηα επεκβαηηθή θαη κε κηθξό ζρεηηθά θόζηνο, κπνξεί λα αληρλεύζεη αθόκε θαη κηθξέο αιιαγέο (20% - 30%) ζην πλεπκνληθό πγξό ΦΣ: 5-7 ml/kgr (ε πλεπκνληθό νίδεκα: έσο θαη 30 ml/kgr)

90 ΤΠΔΡΖΥΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣTΔ (ΓΗΑΘΧΡΑΚΗΚΟ U/S) ΣEΔ (ΓΗΟΗΟΦΑΓΗΟ U/S)

91 Ultrasound measurement of CVP The caval index is a strong predictor of low CVP and particulary strong in determining which patients did not have a low CVP Caval Index Calculation Caval Index = (expir IVC diameter inspir IVC diameter) / expiratory IVC diameter Caval Index Percentage = Caval Index x 100 Caval Index 50% is associated with a CVP lower than 8mmHg

92 3. Caval Index Μεγάιε αλαπλεπζηηθή δηαθύκαλζε ηεο δηακέηξνπ ηεο IVC (> 50%) ππνδειώλεη ρακειή CVP (< 8 mmhg) θαη πηζαλή αληαπόθξηζε ζηελ θόξηηζε κε πγξά

93 LVEDA (Left Ventricular End-Diastolic Area) LVEDA: κέηξεζε κε δηνηζνθάγεην ππεξερνθαξδηνγξαθία ή ζπηλζεξνγξάθεκα LVEDA < 55cm³ θαη end-diastνlic diameter < 25mm ζέηνπλ ηελ δηάγλσζε ηεο ππνβνιαηκίαο Μεηνλεθηήκαηα: Δπεξεάδεηαη από πεξηνξηζηηθά ζύλδξνκα (λνζήκαηα ηνπ πεξηθαξδίνπ), ρακειή ελδνηηθόηεηα θνηιηώλ (ππεξηξνθία, ηζραηκία), νμεία πλεπκνληθή θαξδία (νμεία θάκςε ηεο ΓΔ θαξδηάο) ηαηηθέο κεηξήζεηο. Σειεπηαία: ζπλερέο δηνηζνθάγεην ππεξερνγξαθηθό monitoring: δπλαηόηεηα ζπλερνύο θαηαγξαθήο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο ΑΡ θνηιίαο θαη ηεο αληαπόθξηζεο ζηνπο ζεξαπεπηηθνύο ρεηξηζκνύο

94 Τπερετογραθία SV = (end-diastolic volume) (end-systolic volume)

95

96 FLUID RESPONSIVENESS Ζ αλακελόκελε αληαπόθξηζε ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ είλαη ε αύμεζε ηνπ όγθνπ παικνύ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Γεδνκέλνπ όηη ν όγθνο παικνύ εμαξηάηαη από ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ θνηιηώλ ( θακπύιε Frank-Starling): αλ κία ή θαη νη δύν θνηιίεο βξίζθνληαη ζην επίπεδν ζθέινο ηεο θακπύιεο, ε θαξδηαθή παξνρή δελ ζα απμεζεί κε ηελ ρνξήγεζε πγξώλ Πξάγκαηη, κόλν ην 50% ησλ αηκνδπλακηθά αζηαζώλ αζζελώλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ θόξηηζε κε πγξά απμάλνληαο ηελ θαξδηαθή παξνρή ηνπο

97 FLUID RESPONSIVENESS Δξσηήκαηα: 1. ε πνην ζθέινο ηεο θακπύιεο θαξδηαθήο παξνρήο βξηζθόκαζηε? 2. Ζ ρνξήγεζε πγξώλ ζα απνβεί σθέιηκε ή θαηαζηξνθηθή? Δθηίκεζε: 1. ηαηηθνί δείθηεο (CVP, PAOP, LVEDA, IVC diameter, ITBV, GEDV). Φησρή ζπζρέηηζε κε ηελ αληαπόθξηζε ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ 2. Λεηηνπξγηθνί δείθηεο (δνθηκαζίεο θόξηηζεο κε πγξά/ passive leg raising θαη εθηίκεζε ησλ αιιαγώλ ζηελ θαξδηαθή παξνρή) 3. Γπλακηθνί δείθηεο (SVV, PPV, caval index, Aortic flow velocity)

98 Περηετόκελα ΣΑΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ Central Venous Pressure (CVP) Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP) Left Ventricular End-diastolic Area (LVEDA) Inferior Vena Cava diameter ITBV Index θαη GEDV Index ΓΤΝΑΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Stroke Volume Variation (SVV) Pulse Pressure Variation (PPV) Inferior Vena Cava diameter changes in MV (Caval Index) ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Φόξηηζε κε πγξά Passive Leg Raising ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΗ

99 CVP PAOP (ζηην εκηίμηζη ηος ενδαγγειακού όγκος) πλνςίδνληαο: Μηα κεκνλσκέλε ηηκή CVP ή ηεο PAOP δελ καο εμαζθαιίδεη επαξθή εηθόλα ηνπ αηκνδπλακηθνύ πξνθίι ηνπ αζζελνύο Οη ηηκέο ηεο CVP θαη ηεο PAOP δελ καο ιέλε πνηό είλαη ην πξνθόξηην ηεο ΓΔ θαη ΑΡ θαξδηάο αληίζηνηρα, ζε πνην ζεκείν ηεο θακπύιεο ησλ Frank-Starling βξίζθεηαη ν αζζελήο θαη πνηα ζα είλαη πηζαλά ε αληαπόθξηζή ηνπ ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ. Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε θησρή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ηηκήο ηεο CVP θαη ηεο νγθαηκηθήο θαηάζηαζεο, όπσο επίζεο θαη αδπλακία ηεο CVP θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο (DCVP) ζηελ πξόβιεςε ηεο αηκνδπλακηθήο αληαπόθξηζεο ζηελ δνθηκαζία θόξηηζεο κε πγξά (AUC= 0,56). Ζ απιή παξαηήξεζε ησλ θπκαηνκνξθώλ κπνξεί λα καο δώζεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ αλαηνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ηνπ κπνθαξδίνπ

100 Περηετόκελα ΣΑΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Central Venous Pressure (CVP) Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP) Left Ventricular End-diastolic Area (LVEDA) Inferior Vena Cava diameter ITBV Index θαη GEDV Index ΓΤΝΑΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ Stroke Volume Variation (SVV) Pulse Pressure Variation (PPV) Inferior Vena Cava diameter changes in MV Dynamic changes in Aortic Flow Velocity ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Φόξηηζε κε πγξά Passive Leg Raising ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΗ

101 1. SVV και PPV Τπνινγηζκόο ηνπ Stroke Volume ηεο ΑΡ θνηιίαο από ην αξηεξηαθό θύκα θαη ηεο δηαθύκαλζήο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ Μεραληθόο αεξηζκόο (ζεηηθέο πηέζεηο θαηά ηελ εηζπλνή): αύμεζε ηνπ όγθνπ παικνύ ηεο ΑΡ θνηιίαο θαηά ηελ εηζπλνή θαη κείσζε θαηά ηελ εθπλνή Απηόκαηε αλαπλνή (αξλεηηθέο ελδνζσξαθηθέο πηέζεηο ζηελ εηζπλνή): πηώζε ηνπ όγθνπ παικνύ θαηά ηελ εηζπλνή θαη αύμεζε θαηά ηελ εθπλνή (ΦΣ=5-10 mmh) SVV = SVmax SVmin / SV mean (ΦΣ 10-15%) PPV = Ppmax Ppmin / PP mean (ΦΣ < 13%) Σόζν ν SVV όζν θαη ν PPV δελ απνηεινύλ δείθηεο ηνπ πξνθόξηηνπ, αιιά ηεο απαληεηηθόηεηαο ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ.

102 Pulse Pressure Variation PPV

103

104 Caval Index Ζ δηάκεηξνο ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο (IVC) απμάλεη ζηελ εηζπλνή (ζε κεραληθό αεξηζκό ζεηηθώλ πηέζεσλ) θαη κεηώλεηαη θαηά ηελ εθπλνή Σα αληίζεηα ζπκβαίλνπλ ζηελ απηόκαηε αλαπλνή Ζ δηάκεηξνο ηεο IVC κεηξάηαη 2-3 cm πξηλ ηελ εθβνιή ηεο ζηνλ ΓΔ θόιπν

105 Caval Index Μεγάιε αλαπλεπζηηθή δηαθύκαλζε ηεο δηακέηξνπ ηεο IVC (> 50%) ππνδειώλεη ρακειή CVP (< 8 mmhg) θαη θαιή αληαπόθξηζε ζηελ θόξηηζε κε πγξά

106 σλουίδοληας Οη δπλακηθνί δείθηεο εθηίκεζεο ηνπ ελδαγγεηαθνύ θαη ηεο αληαπόθξηζεο ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε αζζελείο ππό κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο (κεηαβνιέο ησλ ελδνζσξαθηθώλ πηέζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ), όρη όκσο ζε αζζελείο ζε απηόκαηε αλαπλνή ε αζζελείο ζε απηόκαηε αλαπλνή έρεη βξεζεί θαιή ζπζρέηηζε κε ηελ αληαπόθξηζε ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ ησλ αιιαγώλ ζηνλ SV θαη ηελ Aortic Flow Velocity θαηά ηελ δνθηκαζία ηνπ passive leg raising Δπίζεο ζε αζζελείο ζε απηόκαηε αλαπλνή έλαο θαιόο δείθηεο ηεο αληαπόθξηζεο ζηα πγξά είλαη νη αιιαγέο ζην θύκα πνπ ιακβάλεηαη κε ηνλ πιεζπζκνγξάθν (παικηθό νμύκεηξν)

107 Περηετόκελα ΣΑΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Central Venous Pressure (CVP) Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP) Left Ventricular End-diastolic Area (LVEDA) Inferior Vena Cava diameter ITBV Index θαη GEDV Index ΓΤΝΑΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Stroke Volume Variation (SVV) Pulse Pressure Variation (PPV) Inferior Vena Cava diameter changes in MV Dynamic changes in Aortic Flow Velocity ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ Φόρηηζε κε σγρά Passive Leg Raising

108 1. ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΦΟΡΣΗΖ ΜΔ ΤΓΡΑ Καλόλαο 2-5 γηα ηελ CVP ή 5-7 γηα ηελ PAOP: Μέηξεζε CVP θαη PAOP ζε κεζνδηαζηήκαηα 10 min Αύμεζε CVP < 2 mmhg ή PAOP < 3 mmhg ζπλέρηζε έγρπζεο Αύμεζε CVP 2-5 mmhg ή PAOP 3-7 mmhg δηαθνπή έγρπζεο θαη επαλεθηίκεζε ζε 10 min Αύμεζε CVP > 5 mmhg ή PAOP > 7 mmhg δηαθνπή έγρπζεο Υνξεγνύκελα πγξά: Κξπζηαιινεηδή: ml ζε 30 min Κνιινεηδή: ml ζε 30 min πλζεηηθά θνιινεηδή (hydroxethyl starch, gelatins) Ρπζκόο ρνξήγεζεο: ml/h

109 2. Passive Leg Raising 1 min / 500 ml crystalloids Αλ ε δνθηκαζία νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ SV > 10%-15%, ν αζζελήο ζα αληαπνθξηζεί ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ κε αύμεζε ηεο CO Αλ ε δνθηκαζία απμήζεη ηνλ SV < 10%-15% ν αζζελήο δελ είλαη volume responsive

110 ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ Monitoring: ΜΑΠ CVP Wedge pressure (Swan Ganz / Pulmonary arterial catheter) Καξδηαθή Παξνρή: Swan Ganz, Γηαπλεπκνληθή ζεξκναξαίσζε (PiCCO), Pulse Contour Analysis (PiCCO, Vigileo flow track, Volume View) Fluid responsiveness: PPV, SVV (PiCCO, Volume View, Vigileo Flow Track) Fluid overload: EVLW (PiCCO, Volume View) U/S ScvO2, SvO2, Lac

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα