ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012"

Transcript

1 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

2 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ αζζελνύο ηελ ζηηγκή πνπ αληρλεύνληαη

3 θοπός ηοσ αηκοδσλακηθού monitoring 1. Απνθαηάζηαζε ηνπ ελδαγγεηαθνύ όγθνπ 2. Ιζηηθή νμπγόλσζε 3. Βειηηζηνπνίεζε θαξδηαθήο παξνρήο 4. Απνθπγή ππεξθόξησζεο κε πγξά

4 Περηετόκελα ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΡΤΘΜΟ (HR) ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ (MAP) ΣΑΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΟΤ ΟΓΚΟΤ Central Venous Pressure (CVP) Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP) Left Ventricular End-diastolic Area (LVEDA) Inferior Vena Cava diameter ITBV Index θαη GEDV Index ΓΤΝΑΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΟΤ ΟΓΚΟΤ Stroke Volume Variation (SVV) Pulse Pressure Variation (PPV) Inferior Vena Cava diameter changes in MV ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ (CO) ΗΣΗΚΖ ΟΞΤΓΟΝΧΖ (SvO2, ScvO2)

5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Απιή, κε επεκβαηηθή κέζνδνο ΦΤ = b/min Τασςζθςγμία: > 100 b/min Βπαδςζθςγμία: < 60 b/min

6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Πξνζνρή: ζηηο ζέζεηο ειεθηξνδίσλ παξάζηηα (αιινίσζε ξπζκνύ) απνθόιιεζε ειεθηξνδίσλ

7 ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ ΜΔΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ (MAP)

8 ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ Γπλακηθή παξάκεηξνο Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή ηεο ΜΔΘ Μέζε αξηεξηαθή πίεζε: απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή πίεζε άξδεπζεο ησλ ηζηώλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο Αληηζηνηρεί ζηνλ κέζν όξν ηεο πίεζεο πνπ επηθξαηεί ζην αξηεξηαθό ζύζηεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο πιήξνπο θαξδηαθνύ θύθινπ (ζπζηνιή θαη δηαζηνιή) MAP = ( SAP + 2 DAP ) / 3

9 ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ MAP = ( Pulse Pressure / 3 ) + DAP ή MAP = ( SAP + 2 DAP ) / 3 Σηόσορ: MAP > 65 mmhg CPP (Celebral Perfusion Pressure) = MAP ICP (ηόρνο: CPP > 50-70mmHg) APP (Abdominal Perfusion Pressure) = MAP IAP (ηόρνο: APP > 60 mmhg) (ICP: Intra-Cranial Pressure, IAP: Intra-Abdominal Pressure)

10 ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ Με επεκβαηηθέο: Φειάθεζε Αθξόαζε (πδξαξγπξηθό καλόκεηξν) Σαιαλησζηκεηξία (ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν) Δπεκβαηηθή κέζνδνο: Αξηεξηαθόο θαζεηήξαο

11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ 1) Ψηλάθηζη: Κεξθηδηθή αξηεξία SAP 80 mmhg Μεξηαία αξηεξία SAP 70 mmhg Καξσηίδα αξηεξία SAP 60 mmhg

12 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ 2) Υδπαπγςπικό μανόμεηπο 3) Ταλανηυζιμεηπία

13 Προηεινόμενα μεγέθη περιτειρίδων BHS (Βρεηανική Εηαιρεία Υπέρηαζης) Είδος περιτειρίδας Για ποιόν αζθενή Διαζηάζεις ζε cm Μικρή Λεπηά άκρα, παιδιά 12 X 18 Σσνήθης Οι περιζζόηεροι ενήλικες 12 x 26 Μεγάλη Πατύζαρκοι 12 x 40 AHA (Αμερικανική Καρδιολογική Εηαιρεία) Είδος περιτειρίδας Διάμεηρος άκροσ ζε cm Διαζηάζεις ζε cm Μικρός ενήλικας X 22 Ενήλικας X 30 Πατύς ενήλικας X 36 Υπέρβαρος ενήλικας X 42 Προηεινόμενες περιτειρίδες για παιδιά ηλικίας 0 14 εηών Είδος περιτειρίδας Διαζηάζεις ζε cm 1 4 x x x 26

14 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ Πνιύ ζεκαληηθό ην μέγεθορ ηηρ πεπισειπίδαρ Πνιύ ζηελόο αεξνζάιακνο ππνεθηίκεζε ηεο πίεζεο Πνιύ θαξδύο αεξνζάιακνο ππεξεθηίκεζε ηεο πίεζεο Πξέπεη: ΠΛΑΣΟ ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΤ = 2/3 ΜΖΚΟΤ ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΜΖΚΟ ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΤ = 2/3 ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΒΡΑΥΗΟΝΑ

15 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ Gold standard ζηνλ αζζελή ηεο ΜΔΘ. Δηζαγσγή θαζεηήξα (20Gauge) κέζα ζηελ αξηεξία: θεξθηδηθή, σιέληα, κεξηαία, καζραιηαία. Μεηάδνζε πίεζεο αίκαηνο κέζσ ελόο απνζηεηξσκέλνπ πγξνύ (N/S 0,9%) ζε έλαλ κνξθνκεηαηξνπέα (transducer), πνπ κεηαηξέπεη ην θύκα πίεζεο ζε ειεθηξηθό ξεύκα θαη αθνινύζσο ζε ςεθηαθό ζήκα πνπ πξνβάιιεηαη σο θπκαηνκνξθή πίεζεο ζηελ νζόλε.

16 ΑΡΣΖΡΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ

17 ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ

18 ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ

19 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ Παξαθνινύζεζε ζε αηκνδπλακηθά αζηαζείο αζζελείο Τπεξηαζηθέο θξίζεηο Καηαπιεμία νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο Καηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία (ΟΔΜ, πεξηθαξδίηηδα, επηπσκαηηζκόο ) Καηαζηάζεηο όπνπ αλαπηύζζνληαη κεγάιεο πηέζεηο από ηνλ αλαπλεπζηήξα Ννζνγόλνο παρπζαξθία Λήςε αίκαηνο γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ή ABGs

20 ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ Αξηεξηνθιεβηθέο επηθνηλσλίεο (fistulae) ή ελδναγγεηαθέο πξνζέζεηο (stents) Απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα κε πεξηθεξηθή ηζραηκία Σνπηθέο ινηκώμεηο ή ςεπδναλεπξύζκαηα

21 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ - ΔΠΗΠΛΟΚΔ Λάζε θαηά ηελ θαηαγξαθή (damping) Πόλνο Αηκνξξαγία, αηκάησκα Λνηκώμεηο Αξηεξηαθή ζξόκβσζε, εκβνιή αέξα Ηζραηκία άθξνπ: λέθξσζε, ζήςε ύλδξνκν δηακεξίζκαηνο άλσ άθξνπ

22 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ Απνθπγή θαζεηεξηαζκνύ αξηεξηώλ κε θησρή παξάπιεπξε θπθινθνξία, όπσο ε βξαρηόληα Allen test: εμαζθαιίδεη όηη ππάξρεη επαξθήο ξνή αίκαηνο ηόζν ζηελ σιέληα όζν θαη ζηελ θεξθηδηθή αξηεξία. Σαπηόρξνλε πίεζε σιέληαο θαη θεξθηδηθήο αξηεξίαο θαη δηαθνπή θπθινθνξίαο ζηελ άθξα ρείξα (κειαλό άθξν) απειεπζέξσζε σιέληαο αξηεξίαο αλ ην άθξν επαλαηκαησζεί (απνθαηάζηαζε ρξώκαηνο) ππάξρεη επαξθήο ξνή αίκαηνο ζηελ σιέληα αξηεξία, ζπλεπώο κπνξνύκε λα θαζεηεξηάζνπκε ηελ θεξθηδηθή αξηεξία κε ζρεηηθή αζθάιεηα Καιή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο

23 ΑΠΟΒΔΖ ( DAMPING) Οξηζκόο: σο απόζβεζε (damping) νξίδεηαη ε ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνζβέζεη ηελ ηαιάλησζή ηνπ όηαλ δηαηαξαρηεί από ηελ ζέζε εξεκίαο. Ζ απόζβεζε νθείιεηαη ζηελ ηξηβή ηνπ πγξνύ κέζα ζηνλ ζσιήλα κεηάδνζεο ηεο πίεζεο. Όηαλ ε απόζβεζε είλαη πςειή (OVERDΑMPING) νδεγεί ζε ππνεθηίκεζε ηεο ΑΠ. Αληίζεηα, όηαλ ε απόζβεζε είλαη ρακειή (UNDERDΑMPING) ζα θαηαγξάθνληαη πςειόηεξεο ηηκέο ΑΠ

24 Damping

25 FLUSH TEST

26 System optimally damped

27 Overdamping ( Τποεθηίκεζε ΑΠ) Κπξηόηεξεο αηηίεο πςειήο απόζβεζεο: Παξνπζία θπζαιίδσλ κέζα ζηνλ ζσιήλα Γσλίσζε ηνπ ζσιήλα Αξηεξηαθόο ζπαζκόο Παξνπζία ζξόκβνπ ζηνλ θαζεηήξα Υξήζε πνιιώλ ζηξνθίγγσλ Ξεθνύζθσηνο αζθόο Μεγάιν κήθνο ζπλδεηηθώλ ζσιήλσλ (> 1 m)

28 Underdamping (Τπερεθηίκεζε ΑΠ) Κπξηόηεξεο αηηίεο ρακειήο απόζβεζεο: Σαρπθαξδία Υξήζε καιαθώλ ζσιήλσλ κεηάδνζεο ηεο πίεζεο

29 ΖΠΑΡΗΝΖ; Πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε ρξήζε κε επαξηληζκέλσλ δηαιπκάησλ πξνζηαηεύεη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ηελ βαηόηεηα ηνπ θαζεηήξα Heparinized solution vs. saline solution in the maintenance of arterial catheters: a double blind randomized clinical trial. M Del Cotillo, N Grané, M Llavoré and S Quintana, Intensive Care Med (2008) 34: the use of heparinized solution for arterial catheter maintenance does not appear to be justified. It did not increase the duration of the catheters, nor did it improve their functionality significantly and in addition, it significantly altered aptt...

30 ΖΠΑΡΗΝΖ; Σειεπηαία έρεη ζπλδπαζηεί ε ρξήζε επαξηληζκέλσλ δηαιπκάησλ ζηνπο αξηεξηαθνύο θαζεηήξεο κε ην ζύλδξνκν HITT (Heparin Induced Thrombocytopenia Thrombosis) HIT: ζπρλόηεηα 1%-3%, δπλεηηθά ζαλαηεθόξνο θαηάζηαζε

31 Κεληρηθή Φιεβηθή Πίεζε ΚΦΠ Central Venous Pressure CVP

32 Κεληρηθή θιεβηθή πίεζε (CVP) Ορηζκός Ζ CVP είλαη ε ελδο-αγγεηαθή πίεζε ζηα κεγάια θιεβηθά ζηειέτε ηοσ ζώραθα (vena cava), θαηά ζύκβαζε κεηξνύκελε ζε ζρέζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε, ζηε ζπκβνιή ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο κε ηνλ ΓΔ θόιπν Αληηθαηνπηξίδεη ην αίκα πνπ επηζηξέθεη ζηελ θαξδηά (θιεβηθή επηζηξνθή) θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο θαξδηάο λα σζεί απηή ηελ πνζόηεηα ζηελ θπθινθνξία (θαξδηαθή ιεηηνπξγία) Φπζηνινγηθή ηηκή= 0-10mmHg

33 Σετληθές κέηρεζες ηες CVP Με επεκβαηηθή κέζνδνο: Γίλεηαη κε ηε κέηξεζε ηνπ ύςνπο ηνπ θιεβηθνύ ζθπγκηθνύ θύκαηνο ζηηο έζσ ζθαγίηηδεο πάλσ από ηε ζηεξληθή γσλία (ζπκβνιή 2 εο πιεπξάο θαη ζηέξλνπ) Ζ ζηεξληθή γσλία ζπκπησκαηηθά βξίζθεηαη ~ 5 cm πάλσ από ηε κεζόηεηα ηνπ ΓΔ θόιπνπ είηε ν αζζελήο είλαη ζε ύπηηα ζέζε είηε θαζηζηόο ζε γσλία 60.

34 1 mmhg = 1,36 cmh20

35 Σετληθές κέηρεζες ηες CVP Δπεκβαηηθή κέζνδνο: Μέηξεζε κέζσ θαζεηήξα ζε θεληξηθή γξακκή (ζθαγίηηδα ή ππνθιείδην θιέβα), ην άθξν ηνπ νπνίνπ θηάλεη ζηελ ζπκβνιή ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο κε ηνλ ΓE θόιπν Ζ CVP κεηξηέηαη κε ζεκείν αλαθνξάο = 0 ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε (zeroing) ηε ΜΔΘ ρξεζηκνπνηνύκε ζπλήζσο ηε κέζε καζραιηαία γξακκή γηα ηνλ κεδεληζκό ηνπ transducer Ζ CVP πνπ κεηξηέηαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηε κέζε καζραιηαία γξακκή πξέπεη λα γίλεηαη μόνο ζηην ύπηια θέζη 1 mmhg = 1,36 cmh20

36

37 Βαζηθέο αξρέο κέηξεζεο: Leveling: κεδεληζκόο ηνπ transducer 5cm θάησ από ηελ ζηεξληθή γσλία (ύπηηα ή έσο ηηο 60 εκηθαζηζηηθή ζέζε) ή ζηελ κέζε καζραιηαία γξακκή (μόνο ζηελ ύπηηα ζέζε).

38 Βαζηθέο αξρέο κέηξεζεο: Σν επίπεδν ηνπ transducer ζρεηηθά κε ηε κεηξνύκελε πίεζε είλαη θαζνξηζηηθό: ε κεηξνύκελε πίεζε θαζνξίδεηαη από ην ύυος ηες ζηήιες ύδαηος πάλφ από ηο transducer

39 Βαζηθέο αξρέο κέηξεζεο: CVP επεξεάδεηαη από ηελ ελδνζσξαθηθή πίεζε θαη ε νπνία κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ. ην ηέιος ηες εθπλοής ε απόθιηζε είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή (ε ελδνζσξαθηθή πίεζε είλαη πιεζηέζηεξα ζηελ αηκνζθαηξηθή). Ζ ρνξήγεζε πγξώλ από ηνλ proximal απιό ηνπ θαζεηήξα δεν επηπεάζει ηελ ηηκή ηεο CVP όπσο κεηξάηαη ζηνλ distal απιό.

40 CVP

41 ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΖ ΣΖ CVP

42 ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΖ ΣΖ CVP Το κύμα a ανηιπποζυπεύει ηην θοιπηθή ζσζηοιή και ακολοςθεί ηην κολπική εκπόλυζη Το κύμα c ανηιπποζυπεύει ηην πρόπηφζε ηες ηρηγιώτηλας καηά ηην ππώιμη κοιλιακή ζςζηολή Το καθοδικό κύμα x ανηιπποζυπεύει ηην θοιπηθή δηαζηοιή Το κύμα v ανηιπποζυπεύει ηην πιήρφζε ηφλ θόιπφλ καηά ηην κοιλιακή ζςζηολή ηο καθοδικό κύμα y ανηιπποζυπεύει ηο ηέιος ηες θοηιηαθής ζσζηοιής όηαν ανοίγει η ηπιγλώσινα και ηο αίμα ηος ΓΔ κόλπος πέει ζηην ΓΔ κοιλία

43 ΠΟΤ ΜΔΣΡΑΜΔ ΣΖΝ CVP Ζ κέηξεζε ηεο CVP γίλεηαη; ζηελ βάζε ηνπ θύκαηνο c (έλαξμε ηεο θνηιηαθήο ζπζηνιήο) ζηελ βάζε ηνπ θύκαηνο α όηαλ δελ ππάξρεη θύκα c αλ δελ ππάξρεη θύκα α κεηξάκε ηελ CVP ιίγν κεηά ηελ έλαξμε ηνπ QRS (0,08sec)

44 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΤΗΣ CVP

45 CVP: ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΣΖΝ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ ARDS net: ζπληεξεηηθή ρνξήγεζε πγξώλ κε ζηόρν ρακειόηεξεο ηηκέο CVP ζρεηίζηεθε κε ζεκαληηθά ιηγόηεξεο επηπινθέο ¹ Rivers et al. Early goal-directed therapy in sepsis: CVP ζηόρνο: 8-12mmHg ² Surviving Sepsis Campaign: CVP-ζηόρνο: 8-12mmHg γηα ηελ αξρηθή αλάλεςε ηεο ηζηηθήο ππνάξδεπζεο ιόγσ ηεο ζήςεο (12-15mmHg γηα αζζελείο ππό κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο) ³ ¹ Wieddermann et al. National Heart, Lung and Blood Institute ARDS Clinical Trials Network, Comparison of two fluid management strategies in acute lung injury. N Engl J Med 2006; 354: ² Rivers et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J Med.2001; 345: ³ Dellinger et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock Intensive Care Med ; 17-60

46 CVP: ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΣΖΝ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ Αληηθξνπόκελα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα όζνλ αθνξά ζηελ ζπζρέηηζε ηεο CVP κε ηελ αληαπόθξηζε ζηελ θόξηηζε κε πγξά: 35% ησλ αζζελώλ κε CVP<10mmHg απέηπραλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ θόξηηζε κε πγξά. ηελ ίδηα κειέηε θάπνηνη αζζελείο κε CVP> 12mmHg αληαπνθξίζεθαλ ζηελ θόξηηζε κε πγξά ¹ Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε θησρή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ηηκήο ηεο CVP θαη ηεο νγθαηκηθήο θαηάζηαζεο, όπσο επίζεο θαη αδπλακία ηεο CVP θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο (DCVP) ζηελ πξόβιεςε ηεο αηκνδπλακηθήο αληαπόθξηζεο ζηελ δνθηκαζία θόξηηζεο κε πγξά (AUC= 0,56). ² ¹: Magder et al. CVP and volume responsiveness of cardiac output. Am J Resp Crit Care Med 2004; 169 ²: Marik et al. Does CVP predicts fluid responsiveness? A systematic review of the literature and the tale of seven mares. Chest 2008; 134:

47 Intra-thorasic or intra-abdominal CVP measurement? Μπνξεί λα έρνπκε αμηόπηζηε κέηξεζε ηεο CVP ζηελ θάησ θνίιε θιέβα ή ζηελ ιαγόληα θιέβα ζε αζζελείο ζε ΤΠΣΗΑ ζέζε, εθόζνλ γίλεηαη κεδεληζκόο ηνπ transducer ζην επίπεδν ηνπ ΓΔ θόιπνπ (κέζε καζραιηαία γξακκή) Οη ηηκέο ηεο CVP ζηελ θάησ θνίιε θιέβα είλαη θαηά πξνζέγγηζε 0,5mmHg κηθξόηεξεο (θαη ζπάληα πεξηζζόηεξν από 3mmHg) από απηέο ζηελ άλσ θνίιε θιέβα Σα παξαπάλσ δελ ηζρύνπλ γηα αζζελείο κε απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε (ζύλδξνκν θνηιηαθνύ δηακεξίζκαηνο), όπνπ ε κεηξνύκελε CVP είλαη απμεκέλε θαη πξνζεγγίδεη ηηο ηηκέο ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο

48 Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηε κεηρούκελε CVP

49 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ CVP Ζ CVP απνηειεί έλα ζηαηηθό αηκνδπλακηθό δείθηε Ζ CVP επεξεάδεηαη από πνιιέο παξακέηξνπο H CVP αδπλαηεί λα πξνβιέςεη ηελ αληαπόθξηζε ζηε ρνξήγεζε πγξώλ Ζ CVP δελ απνηειεί κέηξν ηνπ θπθινθνξνύληνο όγθνπ αίκαηνο H CVP κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε όηαλ νη ηηκέο ηεο είλαη πνιύ ρακειέο ή πνιύ πςειέο

50 ΠΟΣΔ ΜΔΣΡΑΜΔ ΣΖΝ CVP Αζζελείο κε ππόηαζε πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ζπλήζε ζεξαπεία πλερηδόκελε ππνγθαηκία κεηά από κεγάιε απώιεηα αίκαηνο Αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη ηλόηξνπα θάξκαθα

51 CVP Τπεξθόξησζε όγθνπ Καξδηαθή αλεπάξθεηα Καξδηαθόο επηπσκαηηζκόο Μεησκέλε θαξδηαθή παξνρή Πλεπκνζώξαθαο ππό ηάζε Υεηξηζκόο Valsalva Μεραληθόο αεξηζκόο (PEEP) Αιιαγή ζέζεο (όξζηα ύπηηα ζέζε) Φιεβνζύζπαζε απμεκέλε θιεβηθή επηζηξνθή Αγγεηνδηαζηνιή CVP Τπνβνιαηκία Shock αλαθαηαλνκήο Βαζηά εηζπλνή

52 CVP Κλινική εικόνα Διάγνωζη Θεραπεία HR MAP Γηνύξεζε Σξηρνεηδηθή πιήξσζε Τπνβνιαηκία Υνξήγεζε πγξώλ κε ζηόρν ηεο CVP. Αλ παξακέλεη δηνύξεζε ή MAP: ηλόηξνπα θ. ή θθ HR Λνίκσμε Ππξεηόο Αγγεηνδηαζηνιή/Φιεβνζύζπαζε ήςε Δμαζθαιίδσ επαξθή ελδαγγεηαθό όγθν αγγεηνζπζπαζηηθά ή ηλόηξνπα θ Αληηκεηώπηζε αηηίνπ θθ HR Γηνύξεζε Σξηρνεηδηθή πιήξσζε Τπνβνιαηκία Χο αλσηέξσ. (Ζ θιεβνζύζπαζε κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ CVP θπζηνινγηθή) Μνλόπιεπξν αλαπλ ςηζύξηζκα Αζύκκεηξε θίλεζε εκηζσξαθίσλ Απώζεζε ηξαρείαο HR, ππόηαζε Πλεπκνζώξαθαο ππό ηάζε Θσξαθνθέληεζε παξνρέηεπζε εκηζσξαθίνπ Γύζπλνηα Ρνδόρξνα πηύεια Οίδεκα Δπαηζζεζία ήπαηνο Καξδηαθή αλεπάξθεηα Ο2, δηνπξεηηθά, όξζηα ζέζε, ηλόηξνπα αγγεηνδηαζηαιηηθά θ HR θαξδηαθνί ηόλνη Ηζηηθή ππνάξδεπζε Καξδηαθόο επηπσκαηηζκόο Πεξηθαξδηνθέληεζε

53 Flush test Γεν ξεσνάμε:

54 ΓΔΞΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ (PAC) Swan - Ganz

55 ΓΔΞΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ Swan - Ganz 60s: νη H.J.C.Swan θαη William Ganz αλέπηπμαλ (εμέιημαλ) έλαλ θαζεηήξα πνπ έθεξε ζην άθξν ηνπ έλα κπαιόλη, ην νπνίν ηνπ επέηξεπε λα επηπιέεη αθνινπζώληαο ηελ αηκαηηθή ξνή σο ηελ πλεπκνληθή αξηεξία. Αξγόηεξα κε ηελ πξνζζήθε ελόο ζεξκίζηνξα έγηλε δπλαηόο θαη ν ππνινγηζκόο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Από ηελ δεθαεηία ηνπ 70 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αηκνδπλακηθή παξαθνινύζεζε αζζελώλ ΜΔΘ, ελώ παιαηόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν ζην αηκνδπλακηθό εξγαζηήξην γηα ηελ εθηίκεζε βαιβηδνπαζεηώλ θαη ζπγγελώλ αλσκαιηώλ.

56 Swan-Ganz Standard Thermodilution Pulmonary Artery Catheter Μήθνο: 110 cm Γηάκεηξνο 2,3 mm (7French) Σξείο απινί: distal (άθξε θαζεηήξα), proximal (30 cm από ηελ άθξε ηνπ θαζεηήξα) θαη απιόο κπαινληνύ Θεξκίζηνξαο: 4cm από ηελ άθξε ηνπ θαζεηήξα Μπαιόλη ρσξεηηθόηεηαο 1,5 ml αέξα ζηε άθξε

57

58

59 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ Swan - Ganz Δηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα δηαδεξκηθά εληόο θεληξηθήο θιέβαο (ζθαγίηηδα, ππνθιείδηνο, κεξηαία), κέζσ αλέλδνηνπ πεξηβιήκαηνο (ζεθάξη), ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηά έλα French επξύηεξν ηνπ θαζεηήξα Γεμηά ζθαγίηηδα: ε πιένλ επζεία θαη ζύληνκε δηαδξνκή γηα ηελ θαξδηά Αξηζηεξή ππνθιείδηνο: δελ ρξεηάδεηαη γσλίσζε γηα ηελ είζνδν ηνπ θαζεηήξα ζηελ άλσ θνίιε θιέβα (όπσο κε ηελ ΓΔ ππνθιείδην ή ηελ ΑΡ έζσ ζθαγίηηδα) Μεξηαίεο θιέβεο: δπζρεξήο ε είζνδνο κε πεξηζζόηεξεο επηπινθέο (δελ πξνηηκάηαη)

60 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΘΔΣΖΡΑ

61 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ Swan - Ganz Μεδεληζκόο ηνπ κνξθνκεηαηξνπέα ζην 4 ν κεζνπιεύξην δηάζηεκα ζηελ κέζε καζραιηαία γξακκή (αζζελήο ζηελ ύπηηα ζέζε) Δίζνδνο ζεθαξηνύ ζε ζέζε trendeleburg επθνιόηεξε πξνώζεζε PAC ζηελ ύπηηα ζέζε ή κε ειαθξά θιίζε Πάληα πξνσζνύκε κε θνπζθσκέλν κπαιόλη θαη απνζύξνπκε κε ξεθούζκυηο κπαιόλη Αθηηλνγξαθία γηα επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ θαζεηήξα ή ηπρόλ επηπινθώλ

62 ύζηεκα Καζεηήρα Πλεσκοληθής Αρηερίας

63 μηδενιζμός

64 25cm 30cm 40cm 45-50cm

65

66

67 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΜΔ ΑΠΟ ΣΟ SWAN Άκεζα κεηξήζηκεο: Central Venous Pressure (CVP) Πηέζεηο Γεμηνύ Κόιπνπ Pulmonary Artery Pressure (PAP) Pulmonary Capillary Wedge Pressure (PCWP or PAOP) Cardiac Output (lt/min), Cardiac Index (CI) SvO 2 (θνξεζκόο κεηθηνύ θιεβηθνύ αίκαηνο) Έκκεζα ππνινγίζηκεο: Cardiac Index (CI), Όγθνο Παικνύ (Stroke Volume, SV) Systemic Vascular Resistance / Index (SVR / SVRI) Pulmonary Vascular Resistance / Index (PVR / PVRI) Left/Right Ventricular Stroke Work Index

68 ΘΔΖ ΔΝΦΖΝΧΖ (WEDGE PRESSURE) Με θνπζθσκέλν ην κπαιόλη απνθξάζζεηαη έλαο θιάδνο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη δηαθόπηεη ηελ ξνή αίκαηνο ζε έλα πλεπκνληθό ηκήκα, δεκηνπξγώληαο κία ζηαηηθή πδάηηλε ζηήιε κεηαμύ ηνπ άθξνπ ηνπ θαζεηήξα θαη ηνπ ζεκείνπ J (Junction point), ηνπ ζεκείνπ δειαδή όπνπ νη απνθξαγκέλεο θιέβεο ζπλαληνύλ άιιεο θιέβεο πνπ έρνπλ ξνή αίκαηνο. Ζ wedge pressure είλαη ε πίεζε πνπ κεηξάηαη ζην ζεκείν J *

69 ΖΜΑΗΑ ΣΖ WEDGE PRESSURE Pulmonary Capilary Wedge Pressure ή Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP): αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηεινδηαζηνιηθή πίεζε ηεο ΑΡ θνηιίαο (LVEDP) θαη εθόζνλ ε ελδνηηθόηεηα ηεο θνηιίαο είλαη θπζηνινγηθή θαη δελ ππάξρεη βαιβηδνπάζεηα, ηνλ ηεινδηαζηνιηθό όγθν ηεο ΑΡ θνηιίαο (LVEDV) ή αιιηώο εθηηκά ην πποθόπηιο ηεο ΑΡ θαξδηάο.

70 Γηαγλσζηηθά: Πόηε τρεζηκοποηούκε PAC? Γ/Γ shock: θαξδηνγελέο, ππνβνιαηκηθό, ζεπηηθό, απνθξαθηηθό Γ/Γ κεηαμύ αηηηώλ πλεπκνληθνύ νηδήκαηνο: θαξδηνγελέο vs κε θαξδηνγελνύο (ARDS) Γηάγλσζε πεξηθαξδηαθνύ επηπσκαηηζκνύ Γηάγλσζε ελδνθαξδηαθνύ shunt ( SvO2) από ξήμε ελδνθνηιηαθνύ δηαθξάγκαηνο Γηάγλσζε θαη αμηνιόγεζε πλεπκνληθήο ππέξηαζεο Αμηνιόγεζε ελδαγγεηαθνύ status Γηάγλσζε ιεκθαδεληθήο εμάπισζεο όγθνπ θαη ιηπώδνπο εκβνιήο Θεξαπεπηηθά: Αληηκεηώπηζε επηπεπιεγκέλνπ ΟΔΜ, θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο Αλάγθε ρξήζεο αγγεηνζπζπαζηηθώλ/ηλνηξόπσλ θαξκάθσλ Ηζνξξνπία πγξώλ: ΓΔ αηκνξξαγία, λεθξηθή αλεπάξθεηα, ζήςε Γηαρείξηζε αλαπλεπζηήξα: άξηζηε PEEP Γηεγρεηξεηηθά ζε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ

71 Γ/δ shock

72 CVP = RAP = RVEDP = PAOP Τπνδειώλεη: Καξδηαθό επηπσκαηηζκό (Obstructive shock)

73 EΠΗΠΛΟΚΔ SWAN-GANZ Δπηπινθέο θαηά ηελ θιεβηθή πξόζβαζε: Πλεπκνζώξαθαο (1-6%), αηκνξξαγία (2-4%), παξαθέληεζε αξηεξίαο. Λνηκώμεηο (45% άθξνπ PAC ζε κεξηθέο ζεηξέο, σζηόζν θίλδπλνο ζήςεο < 0,5% αλά εκέξα θαζεηεξηαζκνύ) Αξξπζκίεο: 1-3% (ζπλήζσο PVCs ή non sustained VT). Δκκέλνπζεο θνηιηαθέο αξξπζκίεο επηζπκβαίλνπλ ζην 0-3%. RBBB (ζπλήζσο πξνζσξηλό) εθδειώλεηαη ζην 5% ησλ εηζαγσγώλ θαζεηήξσλ. Κίλδπλνο κε πξνϋπάξρνλ LBBB γηα πιήξε απνθιεηζκό εύθαηξνο βεκαηνδόηεο. Έκθξαθην πλεπκνληθνύ αγγείνπ (1-7%), από κεηάζεζε PAC ή ζξόκβν Βιάβε ελδνζειίνπ, βαιβίδαο

74 EΠΗΠΛΟΚΔ SWAN-GANZ Κόκπνο ηνπ θαζεηήξα από πεξηέιημή ηνπ επηζπκβαίλεη αλ θαηά ηελ εηζαγσγή δεκηνπξγεζνύλ ζειηέο ζηηο θαξδηαθέο θνηιόηεηεο θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηηο βαιβίδεο. Όηαλ δεκηνπξγεζεί ν θόκπνο κπνξεί λα αθαηξεζεί δηακέζνπ ηεο θιέβαο, αιιά θάπνηεο θνξέο απαηηείηαη θιεβνηνκή ε ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε. πληήξεζε θαζεηήξα: θνύζθσκα κπαινληνύ όηαλ ην άθξν ηνπ θαζεηήξα είλαη ζε άπσ αγγείν κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάηξεζε ηεο PA (<1%). Θλεηόηεηα >30%, πνπ ζπλήζσο απαηηεί ζσξαθνηνκή. (παξάγνληεο θηλδύλνπ: πλεπκνληθή ππέξηαζε, ειηθησκέλνη, ζεξαπεία κε αληηπεθηηθά).

75 ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ CARDIAC OUTPUT (CO)

76 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ Μέζνδνο Fick (CO = θαηαλάισζε Ο2/ Α-v O2) Μέζνδνο ηεο δηάιπζεο δείθηνπ (ζπγθέληξσζε δείθηνπ ζην αίκα κεηά ηελ έγρπζε γλσζηήο πνζόηεηαο δείθηε) Μέθοδορ πνεςμονικήρ θεπμοαπαίυζηρ (Swan-Ganz) Σςνεσήρ μέηπηζη καπδιακήρ παποσήρ: ηξνπνπνηεκέλνη θαζεηήξεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο: Vigilance (Edwards), OptiQ (Abbott) Γιαπνεςμονική θεπμοαπαίυζη: (PiCCO, Volume View) Pulse Contour Analysis: PiCCO, Vigileo-Flow Trac (Edwards Lifesciences) Υπεπησοκαπδιογπαθική μέθοδορ (ΣΣΔ, ΣΔΔ)

77 1. ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΘΔΡΜΟΑΡΑΗΧΖ Γίλεηαη κε ηνλ θαζεηήξα Swan - Ganz Μία γλσζηή πνζόηεηα πγξνύ (ζπλήζσο 10ml bolus N/S 0,9% ή D/W 5%) πνπ είλαη ςπρξόηεξν θαηά ηνπιάρηζηνλ 8-10ºC από ηελ ζεξκνθξαζία ππξήλα ζώκαηνο, εγρέεηαη ζηνλ ΓΔ θόιπν (proximal port), αλακηγλύεηαη κε ην πεξηβάιινλ αίκα ην νπνίν θαη ςύρεη. Αθνινύζσο έλαο ζεξκηθόο αληρλεπηήο ηαρείαο αληαπόθξηζεο ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία (thermistor) θαηαγξάθεη ηελ αιιαγή ζεξκνθξαζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν.

78 1. ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΘΔΡΜΟΑΡΑΗΧΖ Ζ επηθάλεηα θάησ από ηελ θακπύιε (AUC) είλαη ανηιζηπόθυρ ανάλογη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο.

79 2. ΤΝΔΥΖ ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ Σξνπνπνηεκέλνη θαζεηήξεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο: 1. Καζεηήξαο πλεπκνληθήο Intellicath ζε ζπλδπαζκό κε ην computer θαξδηαθήο παξνρήο Vigilance (Edwards) «Ώζεηο» ζεξκηθήο ελέξγεηαο κε ηπραίν ηξόπν θαη θπκαηλόκελν κεζνδηάζηεκα. Γελ παξέρεη ζηηγκηαίεο κεηξήζεηο αιιά κία κέζε CO γηα ηα ηειεπηαία 3-6 min 2. Καζεηήξαο πλεπκνληθήο αξηεξίαο OptiQ ζε ζπλδπαζκό κε computer θαξδηαθήο παξνρήο Qvue (Abbot Critical Care Systems) Δθαξκνγή πεξηνδηθά ζεξκηθώλ ώζεσλ ζηαζεξήο δηάξθεηαο κε ζηαζεξά κεζνδηαζηήκαηα (40sec). Ζ ηηκή ηεο CO απνηειεί κία κέζε ηηκή γηα ηα ηειεπηαία 3 min Vigilance Monitor Qvue

80 3. ΓΗΑΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΘΔΡΜΟΑΡΑΗΧΖ Γίλεηαη κε ηα ζπζηήκαηα PiCCO θαη ην Volume View ηα νπνία παξάιιεια κπνξνύλ λα κεηξήζνπλ ηελ θαξδηαθή παξνρή κε ηελ pulse contour analysis Γίλεηαη κε bolus έγρπζε 15-20ml ζεξκηθνύ δείθηε από θεληξηθή θιέβα (έζσ ζθαγίηηδα ή ππνθιείδηνο θιέβα), ελώ αληρλεύεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ζεξκίζηνξα πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηθεξηθή αξηεξία (κεξηαία ή καζραιηαία αξηεξία) Ζ ρξήζε παγσκέλνπ πγξνύ έγρπζεο επεξεάδεη ιηγόηεξν ηελ θαξδηαθή παξνρή, ελώ δελ είλαη κειεηεκέλε ε επίδξαζε ησλ αξξπζκηώλ ζηηο κεηξήζεηο

81 PiCCO

82 Volume View Set

83 4. PULSE CONTOUR ANALYSIS πζηήκαηα ππνινγηζκνύ ηεο CO κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ αξηεξηαθνύ θύκαηνο θαη ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβνιώλ ζηελ δηάξθεηά ηνπο κε κεηαβνιέο ξνήο ή όγθνπ. Πξνζδηνξίδεηαη έηζη ν όγθνο παικνύ θαη άξα ε ζπλερήο θαηαγξαθή ηεο CO. H CO πξνζδηνξίδεηαη σο κέζε ηηκή γηα ηα ηειεπηαία ιίγα sec. Καθή θαηαγξαθή (damping) κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κεηξήζεηο. Απαηηείηαη ζπρλό calibration 1. PiCCO Pulse Contour System 2. Vigileo/FloTrack, Volume View (Edwards Lifesciences)

84

85 Volume View Set / EV1000

86 PiCCO πλδπάδεη: Transpulmonary thermodilution Thermodilution Parameters Cardiac Output Global End-Diastolic Volume Intrathoracic Blood Volume Extravascular Lung Water Pulmonary Vascular Permeability Index Cardiac Function Index Global Ejection Fraction CO GEDV ITBV EVLW PVPI CFI GEF Pulse contour analysis Pulse Contour Parameters Pulse Contour Cardiac Output Arterial Blood Pressure Heart Rate Stroke Volume Stroke Volume Variation Pulse Pressure Variation Systemic Vascular Resistance Index of Left Ventricular Contractility PCCO AP HR SV SVV PPV SVR dpmx

87 ΔΚΣΗΜΖΖ ΗΣΗΚΟΤ ΟΗΓΖΜΑΣΟ Γείθηεο εθηίκεζεο ηνπ ηζηηθνύ νηδήκαηνο: 1. ELWI (Extra Vascular Lung Water Index) 2. IAP (Intra Abdominal Pressure)

88 1. EVLW (Extra-Vascular Lung Water) ELWI (Extra vascular Lung Water Index) EVLW: Extra Vascular Lung Water Οξηζκόο: σο εμσ-αγγεηαθό πγξό ησλ πλεπκόλσλ νξίδεηαη ην πγξό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δηάκεζν ρώξν, ηηο θπςειίδεο θαη ηηο αεξνθόξεο νδνύο Παξαηεξείηαη ζε θαηαζηάζεηο απμεκέλεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ησλ πλεπκνληθώλ αγγείσλ (θαξδηαθή αλεπάξθεηα), ή απμεκέλεο δηαπεξαηόηεηαο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ αγγείσλ (ζήςε, έγθαπκα, ηξαύκα, νμεία πλεπκνληθή βιάβε, παγθξεαηίηηδα, θα)

89 1. EVLW (Extra-Vascular Lung Water) ELWI (Extra vascular Lung Water Index) Μέζνδνη κέηξεζεο ηνπ EVLW / ELWI: PiCCO / Volume View termodilution technique: πλίζηαηαη ζηελ έγρπζε παγσκέλνπ δηαιύκαηνο δείθηε ζε θεληξηθό αγγείν (ΚΦΚ) θαη αλίρλεπζε ηνπ ζεξκηθνύ ζήκαηνο ζε πεξηθεξηθό αξηεξηαθό θαζεηήξα. Από ηελ θακπύιε πνπ πξνθύπηεη (θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηηόλ ζθέινο απηήο) ππνινγίδεηαη κε καζεκαηηθό ηξόπν ν EVLW / ELWI Διάρηζηα επεκβαηηθή θαη κε κηθξό ζρεηηθά θόζηνο, κπνξεί λα αληρλεύζεη αθόκε θαη κηθξέο αιιαγέο (20% - 30%) ζην πλεπκνληθό πγξό ΦΣ: 5-7 ml/kgr (ε πλεπκνληθό νίδεκα: έσο θαη 30 ml/kgr)

90 ΤΠΔΡΖΥΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣTΔ (ΓΗΑΘΧΡΑΚΗΚΟ U/S) ΣEΔ (ΓΗΟΗΟΦΑΓΗΟ U/S)

91 Ultrasound measurement of CVP The caval index is a strong predictor of low CVP and particulary strong in determining which patients did not have a low CVP Caval Index Calculation Caval Index = (expir IVC diameter inspir IVC diameter) / expiratory IVC diameter Caval Index Percentage = Caval Index x 100 Caval Index 50% is associated with a CVP lower than 8mmHg

92 3. Caval Index Μεγάιε αλαπλεπζηηθή δηαθύκαλζε ηεο δηακέηξνπ ηεο IVC (> 50%) ππνδειώλεη ρακειή CVP (< 8 mmhg) θαη πηζαλή αληαπόθξηζε ζηελ θόξηηζε κε πγξά

93 LVEDA (Left Ventricular End-Diastolic Area) LVEDA: κέηξεζε κε δηνηζνθάγεην ππεξερνθαξδηνγξαθία ή ζπηλζεξνγξάθεκα LVEDA < 55cm³ θαη end-diastνlic diameter < 25mm ζέηνπλ ηελ δηάγλσζε ηεο ππνβνιαηκίαο Μεηνλεθηήκαηα: Δπεξεάδεηαη από πεξηνξηζηηθά ζύλδξνκα (λνζήκαηα ηνπ πεξηθαξδίνπ), ρακειή ελδνηηθόηεηα θνηιηώλ (ππεξηξνθία, ηζραηκία), νμεία πλεπκνληθή θαξδία (νμεία θάκςε ηεο ΓΔ θαξδηάο) ηαηηθέο κεηξήζεηο. Σειεπηαία: ζπλερέο δηνηζνθάγεην ππεξερνγξαθηθό monitoring: δπλαηόηεηα ζπλερνύο θαηαγξαθήο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο ΑΡ θνηιίαο θαη ηεο αληαπόθξηζεο ζηνπο ζεξαπεπηηθνύο ρεηξηζκνύο

94 Τπερετογραθία SV = (end-diastolic volume) (end-systolic volume)

95

96 FLUID RESPONSIVENESS Ζ αλακελόκελε αληαπόθξηζε ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ είλαη ε αύμεζε ηνπ όγθνπ παικνύ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Γεδνκέλνπ όηη ν όγθνο παικνύ εμαξηάηαη από ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ θνηιηώλ ( θακπύιε Frank-Starling): αλ κία ή θαη νη δύν θνηιίεο βξίζθνληαη ζην επίπεδν ζθέινο ηεο θακπύιεο, ε θαξδηαθή παξνρή δελ ζα απμεζεί κε ηελ ρνξήγεζε πγξώλ Πξάγκαηη, κόλν ην 50% ησλ αηκνδπλακηθά αζηαζώλ αζζελώλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ θόξηηζε κε πγξά απμάλνληαο ηελ θαξδηαθή παξνρή ηνπο

97 FLUID RESPONSIVENESS Δξσηήκαηα: 1. ε πνην ζθέινο ηεο θακπύιεο θαξδηαθήο παξνρήο βξηζθόκαζηε? 2. Ζ ρνξήγεζε πγξώλ ζα απνβεί σθέιηκε ή θαηαζηξνθηθή? Δθηίκεζε: 1. ηαηηθνί δείθηεο (CVP, PAOP, LVEDA, IVC diameter, ITBV, GEDV). Φησρή ζπζρέηηζε κε ηελ αληαπόθξηζε ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ 2. Λεηηνπξγηθνί δείθηεο (δνθηκαζίεο θόξηηζεο κε πγξά/ passive leg raising θαη εθηίκεζε ησλ αιιαγώλ ζηελ θαξδηαθή παξνρή) 3. Γπλακηθνί δείθηεο (SVV, PPV, caval index, Aortic flow velocity)

98 Περηετόκελα ΣΑΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ Central Venous Pressure (CVP) Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP) Left Ventricular End-diastolic Area (LVEDA) Inferior Vena Cava diameter ITBV Index θαη GEDV Index ΓΤΝΑΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Stroke Volume Variation (SVV) Pulse Pressure Variation (PPV) Inferior Vena Cava diameter changes in MV (Caval Index) ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Φόξηηζε κε πγξά Passive Leg Raising ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΗ

99 CVP PAOP (ζηην εκηίμηζη ηος ενδαγγειακού όγκος) πλνςίδνληαο: Μηα κεκνλσκέλε ηηκή CVP ή ηεο PAOP δελ καο εμαζθαιίδεη επαξθή εηθόλα ηνπ αηκνδπλακηθνύ πξνθίι ηνπ αζζελνύο Οη ηηκέο ηεο CVP θαη ηεο PAOP δελ καο ιέλε πνηό είλαη ην πξνθόξηην ηεο ΓΔ θαη ΑΡ θαξδηάο αληίζηνηρα, ζε πνην ζεκείν ηεο θακπύιεο ησλ Frank-Starling βξίζθεηαη ν αζζελήο θαη πνηα ζα είλαη πηζαλά ε αληαπόθξηζή ηνπ ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ. Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε θησρή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ηηκήο ηεο CVP θαη ηεο νγθαηκηθήο θαηάζηαζεο, όπσο επίζεο θαη αδπλακία ηεο CVP θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο (DCVP) ζηελ πξόβιεςε ηεο αηκνδπλακηθήο αληαπόθξηζεο ζηελ δνθηκαζία θόξηηζεο κε πγξά (AUC= 0,56). Ζ απιή παξαηήξεζε ησλ θπκαηνκνξθώλ κπνξεί λα καο δώζεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ αλαηνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ηνπ κπνθαξδίνπ

100 Περηετόκελα ΣΑΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Central Venous Pressure (CVP) Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP) Left Ventricular End-diastolic Area (LVEDA) Inferior Vena Cava diameter ITBV Index θαη GEDV Index ΓΤΝΑΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ Stroke Volume Variation (SVV) Pulse Pressure Variation (PPV) Inferior Vena Cava diameter changes in MV Dynamic changes in Aortic Flow Velocity ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Φόξηηζε κε πγξά Passive Leg Raising ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΗ

101 1. SVV και PPV Τπνινγηζκόο ηνπ Stroke Volume ηεο ΑΡ θνηιίαο από ην αξηεξηαθό θύκα θαη ηεο δηαθύκαλζήο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ Μεραληθόο αεξηζκόο (ζεηηθέο πηέζεηο θαηά ηελ εηζπλνή): αύμεζε ηνπ όγθνπ παικνύ ηεο ΑΡ θνηιίαο θαηά ηελ εηζπλνή θαη κείσζε θαηά ηελ εθπλνή Απηόκαηε αλαπλνή (αξλεηηθέο ελδνζσξαθηθέο πηέζεηο ζηελ εηζπλνή): πηώζε ηνπ όγθνπ παικνύ θαηά ηελ εηζπλνή θαη αύμεζε θαηά ηελ εθπλνή (ΦΣ=5-10 mmh) SVV = SVmax SVmin / SV mean (ΦΣ 10-15%) PPV = Ppmax Ppmin / PP mean (ΦΣ < 13%) Σόζν ν SVV όζν θαη ν PPV δελ απνηεινύλ δείθηεο ηνπ πξνθόξηηνπ, αιιά ηεο απαληεηηθόηεηαο ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ.

102 Pulse Pressure Variation PPV

103

104 Caval Index Ζ δηάκεηξνο ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο (IVC) απμάλεη ζηελ εηζπλνή (ζε κεραληθό αεξηζκό ζεηηθώλ πηέζεσλ) θαη κεηώλεηαη θαηά ηελ εθπλνή Σα αληίζεηα ζπκβαίλνπλ ζηελ απηόκαηε αλαπλνή Ζ δηάκεηξνο ηεο IVC κεηξάηαη 2-3 cm πξηλ ηελ εθβνιή ηεο ζηνλ ΓΔ θόιπν

105 Caval Index Μεγάιε αλαπλεπζηηθή δηαθύκαλζε ηεο δηακέηξνπ ηεο IVC (> 50%) ππνδειώλεη ρακειή CVP (< 8 mmhg) θαη θαιή αληαπόθξηζε ζηελ θόξηηζε κε πγξά

106 σλουίδοληας Οη δπλακηθνί δείθηεο εθηίκεζεο ηνπ ελδαγγεηαθνύ θαη ηεο αληαπόθξηζεο ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε αζζελείο ππό κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο (κεηαβνιέο ησλ ελδνζσξαθηθώλ πηέζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ), όρη όκσο ζε αζζελείο ζε απηόκαηε αλαπλνή ε αζζελείο ζε απηόκαηε αλαπλνή έρεη βξεζεί θαιή ζπζρέηηζε κε ηελ αληαπόθξηζε ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ ησλ αιιαγώλ ζηνλ SV θαη ηελ Aortic Flow Velocity θαηά ηελ δνθηκαζία ηνπ passive leg raising Δπίζεο ζε αζζελείο ζε απηόκαηε αλαπλνή έλαο θαιόο δείθηεο ηεο αληαπόθξηζεο ζηα πγξά είλαη νη αιιαγέο ζην θύκα πνπ ιακβάλεηαη κε ηνλ πιεζπζκνγξάθν (παικηθό νμύκεηξν)

107 Περηετόκελα ΣΑΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Central Venous Pressure (CVP) Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (PAOP) Left Ventricular End-diastolic Area (LVEDA) Inferior Vena Cava diameter ITBV Index θαη GEDV Index ΓΤΝΑΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ Stroke Volume Variation (SVV) Pulse Pressure Variation (PPV) Inferior Vena Cava diameter changes in MV Dynamic changes in Aortic Flow Velocity ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ Φόρηηζε κε σγρά Passive Leg Raising

108 1. ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΦΟΡΣΗΖ ΜΔ ΤΓΡΑ Καλόλαο 2-5 γηα ηελ CVP ή 5-7 γηα ηελ PAOP: Μέηξεζε CVP θαη PAOP ζε κεζνδηαζηήκαηα 10 min Αύμεζε CVP < 2 mmhg ή PAOP < 3 mmhg ζπλέρηζε έγρπζεο Αύμεζε CVP 2-5 mmhg ή PAOP 3-7 mmhg δηαθνπή έγρπζεο θαη επαλεθηίκεζε ζε 10 min Αύμεζε CVP > 5 mmhg ή PAOP > 7 mmhg δηαθνπή έγρπζεο Υνξεγνύκελα πγξά: Κξπζηαιινεηδή: ml ζε 30 min Κνιινεηδή: ml ζε 30 min πλζεηηθά θνιινεηδή (hydroxethyl starch, gelatins) Ρπζκόο ρνξήγεζεο: ml/h

109 2. Passive Leg Raising 1 min / 500 ml crystalloids Αλ ε δνθηκαζία νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ SV > 10%-15%, ν αζζελήο ζα αληαπνθξηζεί ζηελ ρνξήγεζε πγξώλ κε αύμεζε ηεο CO Αλ ε δνθηκαζία απμήζεη ηνλ SV < 10%-15% ν αζζελήο δελ είλαη volume responsive

110 ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ Monitoring: ΜΑΠ CVP Wedge pressure (Swan Ganz / Pulmonary arterial catheter) Καξδηαθή Παξνρή: Swan Ganz, Γηαπλεπκνληθή ζεξκναξαίσζε (PiCCO), Pulse Contour Analysis (PiCCO, Vigileo flow track, Volume View) Fluid responsiveness: PPV, SVV (PiCCO, Volume View, Vigileo Flow Track) Fluid overload: EVLW (PiCCO, Volume View) U/S ScvO2, SvO2, Lac

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλόηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθό θόζκν (1/1000 ε DVT) (21-69/100.000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Βασικές αρχές αιμοδυναμικού monitoring Δεν υπάρχει τεχνική που να βελτιώνει την κλινική έκβαση από

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ ΚΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΔΤΜΟΝΩΝ: Δπίδξαζε ηεο αλαπλνήο ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Απόζηνινο E. Αξκαγαλίδεο, Ηιίαο Ι. ηέκπνο

ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ ΚΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΔΤΜΟΝΩΝ: Δπίδξαζε ηεο αλαπλνήο ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Απόζηνινο E. Αξκαγαλίδεο, Ηιίαο Ι. ηέκπνο ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ ΚΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΔΤΜΟΝΩΝ: Δπίδξαζε ηεο αλαπλνήο ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Απόζηνινο E. Αξκαγαλίδεο, Ηιίαο Ι. ηέκπνο ΔΙΑΓΩΓΗ Με ηνλ όξν αιιειεπίδξαζε θαξδηάο-πλεπκόλσλ αλαθεξόκαζηε ζηηο επηπηώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Rosen s Emergency Medicine, 7 th Edition 2010. Acute Medical Emergencies, 2 nd Edition 2010

Rosen s Emergency Medicine, 7 th Edition 2010. Acute Medical Emergencies, 2 nd Edition 2010 Rosen s Emergency Medicine, 7 th Edition 2010 Acute Medical Emergencies, 2 nd Edition 2010 Άνδρας 21 ετών, στρατιώτης. Αιτία εισόδου: Υψηλός πυρετός, κεφαλαλγία, έμετοι, σοβαρή υπόταση και διαταραγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα