ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20"

Transcript

1 ἀρ.πρωτ η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου εἶναι μιὰ σοβαρότατη ἐκκλησιαστικὴ πράξη καὶ πρέπει νὰ τελεῖται μὲ πιστὴ ἐφαρμογή, πρὸ τῆς ἱερολογίας καὶ κατ αὐτήν, τῶν κειμένων ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων καὶ τῶν νόμων τῆς Πολιτείας, ἡ τυχὸν παράβαση τῶν ὁποίων συνεπάγεται ὄχι μόνο τὴν ἀκύρωσή του, ἀλλὰ καὶ πειθαρχικὲς καὶ ποινικὲς εὐθύνες γιὰ τὸν ἱερέα, ποὺ εἰσηγήθηκε τὴν ἔκδοση τῆς σχετικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀδείας. Πρὸς ἀποφυγή, ὅθεν, ἀπευκταίων καταστάσεων καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν διαπίστωση σοβαρῶν ἐλλείψεων καὶ ἀταξιῶν κατὰ τὴν σύνταξη αἰτήσεων κ.λπ. πρὸς ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου ἀπὸ ἐνίους ἐφημερίους, ἀλλὰ καὶ πρὸς πλήρη ἐνημέρωσή σας σχετικὰ μὲ τὴν ὑπάρχουσα νομοθεσία, κρίνουμε ἀπαραίτητο νὰ σᾶς καταστήσουμε γνωστὰ ὅσα στοιχεῖα ἀπαιτοῦνται, τὰ ὁποῖα καὶ πρέπει νὰ τηροῦνται ἀπαρεγκλίτως.

2 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ Α. Γιὰ τὴν ἔκδοση Ἀδείας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, ὡς πρὸς τὸ κανονικὸ καὶ νομικὸ μέρος της, ἀπαιτεῖται ἡ πιστοποίηση τοῦ βαθμοῦ ἀγαμίας καὶ τοῦ ἀσχέτου τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων μὲ ἐπίσημα ἔγγραφα, ἐκδιδόμενα ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἀπὸ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχή. 1) Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ὑποβάλλονται στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἀφοῦ προηγουμένως τὰ ἐλέγξει καὶ τὰ ὑπογράψει ὑπεύθυνα ὁ Ἐφημέριος, ἔχοντας ἐλέγξει τὴν γνησιότητα τῶν στοιχείων τοῦ φακέλου, δηλαδὴ τὴν ταυτοπροσωπία τῶν μελλονύμφων, τῶν κηδεμόνων (σὲ περίπτωση ἀνηλίκων) καὶ τῶν μαρτύρων, προκειμένου νὰ βεβαιωθεῖ τὸ ἄσχετο τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ ὑπογράφουν ἀπαραιτήτως ἐνώπιόν του. Ὁ Ἐφημέριος κατὰ τὴν συμπλήρωση τῶν στοιχείων ταυτότητας τῶν μελλονύμφων στὴν οἰκεία στήλη, πρέπει νὰ βεβαιωθεῖ ὅτι οἱ εἰκονιζόμενοι στὶς ταυτότητες εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα μὲ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἀναγράφονται στὰ πιστοποιητικά καὶ ὅτι ὑπάρχει ὁμοιότητα τῆς ὑπογραφῆς τοῦ καθενὸς μεταξὺ ταυτότητος καὶ τῶν ὑπευθύνων Δηλώσεων. 2) Τὰ πιστοποιητικὰ ἀγαμίας (Τύπου Β) ἐκδίδει ὁ ἐφημέριος της κατοικίας τῶν μελλονύμφων, ὅταν αὐτοὶ διαμένουν ὑπὲρ τὰ δύο (2) ἔτη στὴν ἐνορία. Ἐὰν ὁ ἢ ἡ μελλόνυμφος δὲν ἐγεννήθη στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ διαμένει στὴν ἐνορία γιὰ διάστημα κάτω τῶν δύο (2) ἐτῶν, τότε αὐτὸς ἢ αὐτὴ θὰ προσκομίζει πιστοποιητικὸ ἀγαμίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη τῆς καταγωγῆς του/της. Τὸ ἄσχετο τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων πιστοποιεῖ ὁ ἐφημέριος, στηριζόμενος στὴν ἐνυπόγραφη δήλωση δύο μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ὑπογράφουν ἐνώπιον τοῦ ἐφημερίου στὸ ἐκδιδόμενο πιστοποιητικὸ ἀγαμίας καὶ δὲν εἶναι συγγενεῖς. Στὸ ἐκδιδόμενο πιστοποιητικὸ ἀγαμίας ἡ ἔννοια «Ἄγαμος» πρέπει νὰ προσδιορίζει καὶ τὸν βαθμὸ τοῦ γάμου, στὸν ὁποῖο πρόκειται νὰ ἔλθουν οἱ μελλόνυμφοι, μὲ τὴν στερεότυπη φράση: «τυγχάνει ἄγαμος», ἀνάλογα δὲ μὲ τὴν περίπτωση:

3 3 α) ἐκ διαζεύξεως βάσει τοῦ ὑπ ἀριθμ... Διαζευκτηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως..., β) ἐκ χηρείας βάσει τῆς ἀπὸ..ληξιαρχικῆς Πράξεως Θανάτου, γ) ἐκ (σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση ποὺ θὰ τύχει), βάσει τῆς ἀπό δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία λύει τὸν γάμο, δυνάμενος ἢ δυναμένη νὰ συνάψει γάμο Πρῶτο (Α) ἢ Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ) μετά τοῦ. ἤ τῆς, μὲ τὸν ὁποῖον ἢ τὴν ὁποίαν οὐδεμίαν συγγένειαν ἔχει. Στὴν προσμέτρηση τοῦ βαθμοῦ τῶν γάμων βάσει τῆς ὑπ ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, θὰ πρέπει νὰ προσμετρῶνται ὅλοι οἱ τελεσθέντες προηγουμένως καὶ νομίμως λυθέντες γάμοι εἴτε πολιτικοὶ εἴτε ὁποιουδήποτε ἄλλου δόγματος. Στὴν ἐπισυναπτόμενη στὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986, τὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ ὑπογράφει αὐτοπροσώπως ὁ ἀναφερόμενος στὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας μελλόνυμφος καὶ ἡ ὁποία θὰ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (τάδε), ὁ ὁποῖος πιστοποιεῖ τὴν ἀγαμία τοῦ αἰτοῦντος, καὶ ὄχι ἀπρόσωπα πρὸς τὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ δηλώνεται τὸ ἑξῆς: «Διαμένω μόνιμα στὴν ἐνορία ἀπὸ τοῦ ἔτους Εἶμαι ἄγαμος καὶ (ἀπὸ τὴν διάζευξή μου ἢ τὴν χηρεία μου, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση), μέχρι σήμερα δὲν ἔχω τελέσει ἄλλο θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ γάμο στὴν Ἑλλάδα ἢ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ προτίθεμαι νὰ ἔλθω σὲ πρῶτο (Α) ἢ δεύτερο (Β) ἢ τρίτο (Γ) γάμο μετὰ τοῦ (τάδε) ἢ τῆς (τάδε), μὲ τὸν ὁποῖο ἢ τὴν ὁποία οὐδεμίαν συγγένειαν ἔχω». Γιὰ ὅσους ζητοῦν πιστοποιητικὸ ἀγαμίας καὶ οἱ ὁποῖοι γιὰ διαφόρους λόγους διαμένουν στὸ ἐξωτερικό, τοῦτο θὰ ἐκδίδεται, ἀφοῦ προσκομισθεῖ ἡ Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986 μὲ τὸ ἀνωτέρω περιεχόμενο ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὸν ἐνδιαφερόμενο, θεωρημένου τοῦ γνησίου της ὑπογραφῆς τοῦ αἰτοῦντος, ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Προξενεῖο τῆς διαμονῆς του στὸ ἐξωτερικό. Στὴν περίπτωση ποὺ ἔχει τελεσθεῖ προηγουμένως ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ, θὰ προσκομίζεται ἐπικυρωμένο ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως τελέσεως πολιτικοῦ γάμου, ὁ ὁποῖος, ἱερολογούμενος ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας μεταξὺ τῶν ἰδίων φυσικῶν προσώπων, δὲν θεωρεῖται νέος γάμος, δὲν προσμετρᾶται καὶ στὴν Ὑπεύθυνη Δήλωση ἐν προκειμένῳ θὰ δηλοῦται τὸ ἑξῆς: «Ἔχω τελέσει πολιτικὸ γάμο μετὰ τοῦ ἤ τῆς.. καὶ

4 4 προτίθεμαι νὰ συνάψω μετ αὐτοῦ ἢ μετ αὐτῆς θρησκευτικὰ Πρῶτο (Α) ἢ Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ), μὲ τὸν ὁποῖο ἢ τὴν ὁποία οὐδεμίαν συγγένειαν ἔχω».. ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ α) Στὰ προσκομιζόμενα δικαιολογητικὰ τὸ Διαζευκτήριο πρέπει νὰ ἀναγράφει τὴν ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» καὶ νὰ προσδιορίζει καὶ τὸν βαθμὸ αὐτοῦ. β) Σὲ περίπτωση λυθέντος πολιτικοῦ γάμου, γιὰ τὴν τέλεση θρησκευτικοῦ γάμου ὑποβάλλεται ἡ Ληξιαρχικὴ Πράξη τοῦ πολιτικοῦ γάμου μὲ τὴν ἔνδειξη τῆς λύσεως αὐτοῦ, καθὼς καὶ ἐπικυρωμένο ἀντίγραφο τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία λύει τὸν τελεσθέντα πολιτικὸ γάμο. γ) Διαζευκτήριο ποὺ κατετέθη γιὰ τὴν τέλεση πολιτικοῦ γάμου: Στὴν περίπτωση αὐτὴ ζητεῖται βεβαίωση ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο, ὅπου ἐτελέσθη ὁ πολιτικὸς γάμος, ὅτι παρεκρατήθη ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία τοῦ Ληξιαρχείου ὡς δικαιολογητικὸ γιὰ τὴν τέλεση τοῦ πολιτικοῦ γάμου ἢ κατατίθεται φωτοαντίγραφο ἀπὸ τὸ πρωτότυπο, ἐπικυρωμένο ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία τοῦ Ληξιαρχείου. δ) Στὶς περιπτώσεις ὅπου τελεῖται γάμος μεικτὸς (ὀρθοδόξου - ἑτερόδοξου) ἢ μὲ ἀλλοδαπὸ ὀρθόδοξο, ὁ ὁποῖος ἢ ἡ ὁποία τυγχάνει διαζευγμένος /-μένη ἢ ἐκ χηρείας, θὰ προσκομίζεται ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση διαζευκτήριο ἢ κάποιο ἐπίσημο ἔγγραφο δημόσιας ἀρχῆς, ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ πιστοποιεῖται τὸ γεγονὸς τῆς διαζεύξεως ἢ τῆς χηρείας. ΕΚ ΧΗΡΕΙΑΣ Γιὰ τὶς περιπτώσεις ὅσων πρόκειται νὰ ἔλθουν σὲ Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ) γάμο ἐκ χηρείας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπικυρωμένη Ληξιαρχικὴ Πράξη Θανάτου, ἀπὸ τὴν ὁποία πιστοποιεῖται ἡ χηρεία, θὰ ἐπισυνάπτονται: α) πιστοποιητικὸ ἢ φωτοαντίγραφο τῆς Ληξιαρχικῆς Πράξεως τοῦ τελεσθέντος γάμου,

5 5 β) Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986, στὴν ὁποία οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ δηλώνουν ὅτι μετὰ τὴν χηρεία των «εἶναι ἄγαμοι καὶ δὲν ἔχουν τελέσει ἄλλο θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ γάμο στὴν Ἑλλάδα ἢ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ προτίθενται νὰ συνάψουν Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ) γάμο», ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση, γ) πιστοποιητικὸ ἀγαμίας τους. ΜΕΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ Ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «κατ οἰκονομίαν» καὶ ἐξ ἐπιεικοῦς ἐμπνεομένη πνεύματος, ἐπέτρεψε τὴν σύναψη μεικτῶν γάμων, δηλ. γάμων μεταξὺ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ ἑτεροδόξους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τριαδικὸ βάπτισμα, ὅπως λ.χ. μὲ Ρωμαιοκαθολικούς, Διαμαρτυρομένους, Λουθηρανούς, Καλβινιστές, Ἀγγλικανοὺς καὶ ἄλλους ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ἤτοι, Μεθοδιστές, Βαπτιστές, Εὐαγγελιστές, Πρεσβυτεριανούς, καθὼς καὶ μὲ ὅσους ἀνήκουν στὶς διάφορες Ἀντιχαλκηδόνιες - Μονοφυσιτικὲς Ἐκκλησίες, ὅπως στὴν Αἰθιοπική, τὴν Ἀρμενική, τὴν Ἰακωβιτική, τὴν Κοπτικὴ Ἐκκλησία. Δὲν δύναται νὰ συναφθεῖ ἔγκυρος γάμος ὀρθοδόξου μὲ ἑτερόδοξο, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει τριαδικὸ βάπτισμα καὶ ἀνήκει σὲ χριστιανικὲς ὁμάδες, οἱ ὁποῖες κατ ἐπίφασιν φέρονται ὡς Ἐκκλησίες, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι: Ἀγαπινισμός, Ἀδελφοὶ ἐλευθέρου πνεύματος, Ἀντβεντισταὶ τῆς ζ' ἡμέρας, Βοημοὶ Ἀδελφοί, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, Τὰ παιδιὰ τοῦ Μῶ, Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἀντιτριαδικὲς πεντηκοστιανὲς ὁμάδες, ὅπως: Κοινωνία Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανεωμένοι Χριστιανοὶ καὶ ἄλλοι. Ὑπερκοινοτικὲς Πεντηκοστιανὲς Κινήσεις: Εὐαγγελικὴ Ἀδελφότης ἢ Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης καὶ ἄλλες πολλὲς μὲ διάφορες ὀνομασίες καὶ παραλλαγές. Γιὰ τὴν τέλεση μεικτοῦ γάμου ἢ γάμου μὲ ἀλλοδαπὸ ἑτερόδοξο ἢ ὁμόδοξο, ἀπαιτεῖται: α) πιστοποιητικὸ βαπτίσεως τοῦ ἢ τῆς μελλονύμφου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται,

6 6 β) βεβαίωση, στὴν ὁποία νὰ πιστοποιεῖται ἡ ἀγαμία, εἴτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ δόγματός του, εἴτε ἀπὸ τὴν δημοτικὴ ἀρχὴ τοῦ τόπου καταγωγῆς του, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση. γ) Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986, τὴν ὁποία θὰ ὑπογράψει τὸ ἑτερόδοξο μέλος καὶ θὰ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ὀρθόδοξο ἐφημέριο, στὴν ὁποία θὰ δηλοῦται ὅτι: «Τὰ τέκνα ποὺ θὰ γεννηθοῦν ἀπὸ τὸν γάμο μετὰ τοῦ/τῆς θὰ βαπτισθοῦν καὶ θὰ ἀνατραφοῦν κατὰ τὸ Ἀνατολικὸν Ὀρθόδοξον Δόγμα», δ) κατὰ τὴν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ Ν. 1975/1991 ἀπαιτεῖται ἐπιπλέον ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ἢ VISA ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἐπίσημο ἔγγραφο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ἀλλοδαπὸς εὑρίσκεται νομίμως στὴν Ἑλλάδα. Ὅλα τὰ προσκομιζόμενα δικαιολογητικὰ τῶν ἑτερόδοξων ἢ ὁμόδοξων ἀλλοδαπῶν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐπισήμως μεταφρασμένα ἀπὸ τὸ Μεταφραστικὸ Γραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἐὰν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑτεροδόξους τυγχάνει διαζευγμένος ἢ ἐκ χηρείας, θὰ πρέπει νὰ προσκομίσει ἐπίσημο ἔγγραφο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ πιστοποιεῖται αὐτὸ τὸ γεγονὸς π.χ. διαζευκτήριο ἢ δικαστικὴ ἀπόφαση λύσεως τοῦ τελεσθέντος γάμου καὶ στὴν περίπτωση τῆς χηρείας Ληξιαρχικὴ Πράξη Θανάτου. 3) Στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ μελλόνυμφοι κατάγονται ἀπὸ τὴν ἴδια Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια, ἁρμόδια γιὰ τὴν πιστοποίηση τοῦ ἀσχέτου τῆς συγγενείας τους εἶναι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ τοῦ τόπου τῆς καταγωγῆς τους. Σεῖς εἶσθε ἀναρμόδιοι γι αὐτὴν τὴν πιστοποίηση. 4) Στὴν περίπτωση ποὺ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους εἶναι ἀνήλικος, δηλαδὴ δὲν ἔχει συμπληρώσει τὸ 18 ον ἔτος τῆς ἡλικίας του, γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τῶν ἀσκούντων τὴν γονικὴ μέριμνα ἢ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἀνηλίκου προσώπου. Ἡ συγκατάθεση ὑποβάλλεται ἐγγράφως στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἡ ὁποία ἁρμοδίως διαβιβάζει τὸ αἴτημα γιὰ τὴν ἔκδοση ἀδείας γάμου ἀνηλίκου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἀπ ὅπου καὶ ἐκδίδεται ἡ ἄδεια. Δὲν θὰ ἀπευθύνεσθε προσωπικῶς στὸ ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλὰ

7 7 πάντοτε μέσῳ τοῦ Γραφείου Γάμων τῆς Μητροπόλεως. Ὅταν ὑπάρχει διαφωνία τῶν ἀσκούντων τὴν γονικὴ μέριμνα ἢ δὲν συγκατατίθεται ὁ ἔχων τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἀνηλίκου, ἀπαιτεῖται δικαστικὴ ἀπόφαση. Β. Ἐπειδή, κατὰ τὸν ἔλεγχο τῶν δικαιολογητικῶν, προκειμένου νὰ ἐκδοθεῖ Ἄδεια Γάμου, πολλὲς φορὲς παρουσιάζονται διάφορα κωλύματα, καὶ ἑπομένως ἢ εἶναι ἀδύνατη ἢ ἔκδοση τῆς ἀδείας ἢ θὰ ἀπαιτηθεῖ χρόνος γιὰ τὴν συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν, παρακαλεῖσθε ἐγκαίρως νὰ ἐκδίδετε τὴν ἄδεια διὰ νὰ προλαμβάνονται τέτοιες περιπτώσεις καὶ νὰ μὴν εὑρίσκεσθε ἐκτεθειμένοι στοὺς μελλονύμφους, ἀφοῦ ἔχει προκαθορισθεῖ ἡ ἡμερομηνία καὶ ἡ ὥρα τελέσεως τοῦ Γάμου των καὶ ἡ ἄδεια διὰ τὸν α ἢ β λόγο δὲν μπορεῖ νὰ ἐκδοθεῖ. Προσέξατε πολὺ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ὄχι προχειρότητες στὴν ἔκδοση ἀδείας γάμου, διότι ἐκτίθεσθε καὶ ἐσεῖς καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις. Γ. Ὅπως εἶναι γνωστὸ τὰ διάφορα Πιστοποιητικὰ εἶναι καὶ δημόσια ἔγγραφα, γι αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι καλὰ συντεταγμένα. Ἑπομένως, ἀπαγορεύεται στὸ ἴδιο ἔγγραφο ἡ χρησιμοποίηση δύο χρωμάτων μελάνης, δύο ἢ τριῶν γραφικῶν χαρακτήρων, διορθώσεις χωρὶς παραπομπὴ μὲ ὑπογραφὴ καὶ σφραγῖδα, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν διόρθωση τῆς ἡλικίας ἢ τοῦ βαθμοῦ Γάμου. Τὰ πιστοποιητικὰ Ἀγαμίας πρέπει νὰ φέρουν τὸν ἀριθμὸ Πρωτοκόλλου καὶ τὴν ἡμερομηνία, τηρουμένου τοῦ Βιβλίου Πιστοποιητικῶν Ἀγαμίας, νὰ εἶναι ἐπικολλημένα σὲ αὐτὸ τὰ κληρικόσημα καὶ ἡ ἐπισυναπτόμενη σὲ αὐτὴν Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986 νὰ εἶναι ἡ πρωτότυπος καὶ σφραγισμένη. Τὶς ἄδειες γάμων, οἱ ὁποῖοι θὰ τελοῦνται σὲ παρεκκλήσια, θὰ ἐκδίδει ὁ ἐφημέριος της Ἐνορίας, στὴν ἐδαφικὴ περιφέρεια τῆς ὁποίας εὑρίσκεται τὸ Παρεκκλήσιο καὶ ὁ τελεσθεὶς Γάμος θὰ καταγράφεται στὸ Βιβλίο τελεσθέντων Γάμων τῆς Ἐνορίας τοῦ Παρεκκλησίου. Τὴν ἄδεια Γάμου θὰ προσκομίζει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη μόνον ὁ ἐνδιαφερόμενος ἢ οἱ οἰκεῖοι αὐτοῦ. Ἀπαγορεύεται ρητῶς ἡ προσκόμιση στὸ Γραφεῖο Γάμων τῶν δικαιολογητικῶν ἀπὸ τοὺς ἐφημερίους ἢ τὸ προσωπικό του Ναοῦ. Λόγῳ τῆς μὴ ἐγκαίρου καταχωρίσεως στὰ οἰκεῖα βιβλία τῆς Μητροπόλεως τῶν τελεσθέντων γάμων, δημιουργεῖται σοβαρὸ πρόβλημα στὴν ἔκδοση πιστοποιητικῶν καὶ διαζευκτηρίων. Γι αὐτὸ παρακαλεῖσθε, ἀμέσως μετὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου καὶ μέσα σὲ εἴκοσι (20) ἡμέρες, νὰ ἐπιστρέφετε τὸ ἀντίγραφον τοῦ τελεσθέντος γάμου, ὥστε νὰ καταχωρίζεται οὗτος στὰ βιβλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

8 8 Παρακαλοῦμε καὶ σᾶς προτρέπουμε ὅλα τὰ ἔγγραφα νὰ συντάσσονται μὲ τὴν δέουσα προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια καὶ νὰ μὴν τὰ χαρακτηρίζει ἡ προχειρότητα. Δὲν πρέπει νὰ διαφεύγει τῆς προσοχῆς σας, ὅτι σεῖς εἶσθε ὑπεύθυνοι ἀπέναντι στὸν Νόμο γιὰ ὁτιδήποτε ἔκνομο ἤθελε συμβεῖ τόσο κατὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας Γάμου, ὅσο καὶ γιὰ τὰ διάφορα πιστοποιητικὰ ἀγαμίας. Ἡ ἐκδοθεῖσα ἄδεια Γάμου ἔχει ἑξάμηνη ἰσχύ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ Οἱ προϋποθέσεις τελέσεως Θρησκευτικοῦ Γάμου καὶ τὰ κωλύματα ποὺ ἰσχύουν σήμερα, ὡς ἐπὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐρειδόμενα γιὰ τὴν τέλεσή του, ἀναφέρει λεπτομερῶς ἡ ὑπ ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος. Ὅθεν, γιὰ τὴν τέλεση Θρησκευτικοῦ Γάμου ἰσχύουν τὰ ἑξῆς κωλύματα: 1) Ἕνεκα ἡλικίας Γιὰ σύναψη γάμου ἀπαιτεῖται οἱ μελλόνυμφοι νὰ ἔχουν συμπληρωμένο τὸ 18 ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους. Ἐπίσης, ἡ συναίνεση τῶν εἰς γάμον συνερχομένων δηλοῦται αὐτοπροσώπως καὶ ἄνευ αἱρέσεως ἢ προθεσμίας. Στὴν περίπτωση τῆς ἀνηλικότητος, τὴν συναίνεση δίδουν οἱ ἀσκοῦντες τὴν γονικὴ μέριμνα γονεῖς ἢ ὁ ἔχων τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἀνηλίκου. Σὲ περίπτωση διαφωνίας, τὴν ἄδεια δίδει τὸ ἁρμόδιο δικαστήριο μὲ τὴν ἔκδοση δικαστικῆς ἀποφάσεως. 2) Ἕνεκα διαφορᾶς Θρησκείας Κωλύεται ὁ γάμος χριστιανοῦ μὲ ἀλλόθρησκο. Κατ οἰκονομίαν ἐπιτρέπεται τέλεση γάμου (μεικτὸς γάμος) μὲ ἑτεροδόξους χριστιανοὺς ὑπὸ καθορισμένες προϋποθέσεις. 3) Ἕνεκα ὑφισταμένου γάμου Κωλύεται ἡ σύναψη ἑτέρου γάμου πρὶν ἢ ἀμετακλήτως λυθεῖ ἢ ἀκυρωθεῖ οἱοσδήποτε ὑφιστάμενος τύπος γάμου.

9 9 4) Ἕνεκα τετάρτου γάμου Κωλύεται ὁ τέταρτος γάμος, προϋπάρξαντος τρίτου ἐγκύρου. 5) Ἕνεκα συγγενείας ἐξ αἵματος Κωλύεται ὁ γάμος μετὰ συγγενῶν ἐξ αἵματος κάτ εὐθεῖαν μὲν γραμμὴν ἀπεριορίστως καὶ μὲ τοὺς ἀνιόντες καὶ μὲ κατιόντες συγγενεῖς, ἐκ πλαγίου δὲ μέχρι καὶ τοῦ τετάρτου βαθμοῦ (πρῶτοι ἐξάδελφοι). Τὰ παιδιὰ τῶν πρώτων ἐξαδέλφων παντρεύονται. Ἐπίσης λ.χ. ἡ κόρη τοῦ πρώτου ἐξαδέλφου δύναται νὰ νυμφευθεῖ μὲ τὸν πρῶτο ἐξάδελφο τοῦ πατέρα της. Δύο ἀδέλφια δὲν δύναται νὰ νυμφευθοῦν δύο ἄλλα ἀδέλφια οὔτε ταυτοχρόνως οὔτε κεχωρισμένως. (ΝΔ Κανὼν τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου). Δύο ἀδέλφια δύναται νὰ νυμφευθοῦν δύο πρῶτα ἐξαδέλφια. 6) Ἕνεκα συγγενείας ἐξ ἀγχιστείας Κωλύεται ὁ γάμος μετὰ συγγενῶν ἐξ ἀγχιστείας κατ εὐθεῖαν μὲν γραμμὴν ἀπεριορίστως, ἐκ πλαγίου δὲ μέχρι καὶ τοῦ τρίτου βαθμοῦ. Ἔτσι κωλύεται ὁ γάμος πατρὸς καὶ υἱοῦ μὲ μητέρα καὶ θυγατέρα (α βαθμὸς κατ εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγχιστείας), παπποῦ καὶ ἐγγονῆς μὲ μάμμη καὶ ἐγγονὴ (β βαθμὸς). Συγγένεια ἐπίσης, ὅσον ἀφορᾷ στὰ κωλύματα τοῦ γάμου, ὑφίσταται καὶ μεταξὺ τέκνου γεννημένου χωρὶς γάμο τῶν γονέων του (ἐξώγαμου) ἢ τῶν κατιόντων αὐτοῦ καὶ τοῦ ἐξ ἀναγνωρίσεως πατρός του ἢ τῶν ἐξ αἵματος συγγενῶν αὐτοῦ. Ἐπίσης, τὸ μὴ γνήσιο τέκνο, δηλαδή τo ἀναγνωρισθέν, ἐπέχει τάξη γνησίου ἀπέναντι τῆς μητέρας του καὶ τῶν πρὸς τὴν μητέρα συγγενῶν. Ἐκ τοῦ πλαγίου ἀγχιστεία: Ὁ πρώην σύζυγος δὲν δύναται νὰ συνάψει γάμο μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, θείου ἢ ἀνεψιοῦ τοῦ τέως συζύγου, οὔτε μὲ τὸν ἀνδράδελφο ἢ ἀνδραδέλφη (κουνιάδο ἢ κουνιάδα). Ἐπίσης, δὲν ἐπιτρέπεται σὲ δύο ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὲς νὰ ἔλθουν σὲ γάμο μετὰ τοῦ αὐτοῦ προσώπου ἀλληλοδιαδόχως. Ἡ ἰσχὺς τοῦ ἐν λόγῳ κωλύματος ἀρχίζει μετὰ τὴν λύση τοῦ πρώτου γάμου, διότι ἡ ἐξ ἀγχιστείας συγγένεια ἐξακολουθεῖ ὑφισταμένη καὶ μετὰ τὴν λύση τοῦ γάμου. Παρεπομένη ἢ καταχρηστικὴ ἀγχιστεία: Κωλύεται ὁ γάμος συγγενῶν ἐξ αἵματος μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τοῦ ἑνὸς τῶν συζύγων μετὰ συγγενοῦς ἐξ αἵματος μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τοῦ ἑτέρου συζύγου. Συνεπῶς δὲν δύναται νὰ συναφθεῖ γάμος μεταξὺ γονέως ἢ παπποῦ, τέκνου ἢ ἐγγονοῦ καὶ ἀδελφοῦ ἑνὸς ἑκάστου τῶν συζύγων μετὰ τῶν αὐτῶν

10 10 συγγενῶν τοῦ ἑτέρου συζύγου, τοῦ κωλύματος ὑφισταμένου καὶ μετὰ τὴν λύση ἢ ἀκύρωση τοῦ γάμου. 7) Ἕνεκα υἱοθεσίας Κωλύεται ὁ γάμος τοῦ υἱοθετήσαντος ἢ τῶν κατιόντων αὐτοῦ μετὰ τοῦ υἱοθετηθέντος. Τὸ κώλυμα ὑφίσταται καὶ μετὰ τὴν λύση τῆς υἱοθεσίας. 8) Ἕνεκα τοῦ Βαπτίσματος (πνευματικὴ συγγένεια) Κωλύεται ὁ γάμος τοῦ ἀναδόχου μετὰ τοῦ ἀναδεκτοῦ, τοῦ πατρὸς ἢ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τἀνάπαλιν. Τὸ κώλυμα τοῦτο ἀναφέρει ὁ ΝΓ Κανὼν τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ ἡ ἀπαγόρευση συνάψεως γάμου μεταξὺ πνευματικῶν συγγενῶν ἐπεκτείνεται μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ, δηλαδὴ μέχρι τοῦ πατέρα ἢ τῆς μητέρας τοῦ ἢ τῆς ἀναδεκτοῦ. Δὲν λογίζονται πνευματικοὶ ἀδελφοὶ κατὰ τὸ νόημα τοῦ κανόνος ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν κοινὸ ἀνάδοχο. Κατακλείοντες τὴν παροῦσα Ἐγκύκλιο, ὑπενθυμίζουμε τὴν ἀπαγόρευση τῆς διαβάθμισης τῆς τελετουργίας τῶν γάμων σὲ κατηγορίες, καθὼς καὶ τὴν ἀπαίτηση ἐκ μέρους τῶν ἐφημερίων συγκεκριμένου ποσοῦ γιὰ τὴν τέλεσή τους. Ὁ Μητροπολίτης Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ Κύριλλος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΛ: 2105537251 234, FAX: 2105537234 Ε-ΜΑΙL: liksiar@elefsina.gr ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.00 13.00 Περιεχόμενα Άδεια Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 ο Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 1. άρθρο 19 του από 24-9-1958

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας Ορεστιάδα Φεβρουάριος 2009 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα