ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20"

Transcript

1 ἀρ.πρωτ η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου εἶναι μιὰ σοβαρότατη ἐκκλησιαστικὴ πράξη καὶ πρέπει νὰ τελεῖται μὲ πιστὴ ἐφαρμογή, πρὸ τῆς ἱερολογίας καὶ κατ αὐτήν, τῶν κειμένων ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων καὶ τῶν νόμων τῆς Πολιτείας, ἡ τυχὸν παράβαση τῶν ὁποίων συνεπάγεται ὄχι μόνο τὴν ἀκύρωσή του, ἀλλὰ καὶ πειθαρχικὲς καὶ ποινικὲς εὐθύνες γιὰ τὸν ἱερέα, ποὺ εἰσηγήθηκε τὴν ἔκδοση τῆς σχετικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀδείας. Πρὸς ἀποφυγή, ὅθεν, ἀπευκταίων καταστάσεων καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν διαπίστωση σοβαρῶν ἐλλείψεων καὶ ἀταξιῶν κατὰ τὴν σύνταξη αἰτήσεων κ.λπ. πρὸς ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου ἀπὸ ἐνίους ἐφημερίους, ἀλλὰ καὶ πρὸς πλήρη ἐνημέρωσή σας σχετικὰ μὲ τὴν ὑπάρχουσα νομοθεσία, κρίνουμε ἀπαραίτητο νὰ σᾶς καταστήσουμε γνωστὰ ὅσα στοιχεῖα ἀπαιτοῦνται, τὰ ὁποῖα καὶ πρέπει νὰ τηροῦνται ἀπαρεγκλίτως.

2 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ Α. Γιὰ τὴν ἔκδοση Ἀδείας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, ὡς πρὸς τὸ κανονικὸ καὶ νομικὸ μέρος της, ἀπαιτεῖται ἡ πιστοποίηση τοῦ βαθμοῦ ἀγαμίας καὶ τοῦ ἀσχέτου τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων μὲ ἐπίσημα ἔγγραφα, ἐκδιδόμενα ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἀπὸ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχή. 1) Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ὑποβάλλονται στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἀφοῦ προηγουμένως τὰ ἐλέγξει καὶ τὰ ὑπογράψει ὑπεύθυνα ὁ Ἐφημέριος, ἔχοντας ἐλέγξει τὴν γνησιότητα τῶν στοιχείων τοῦ φακέλου, δηλαδὴ τὴν ταυτοπροσωπία τῶν μελλονύμφων, τῶν κηδεμόνων (σὲ περίπτωση ἀνηλίκων) καὶ τῶν μαρτύρων, προκειμένου νὰ βεβαιωθεῖ τὸ ἄσχετο τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ ὑπογράφουν ἀπαραιτήτως ἐνώπιόν του. Ὁ Ἐφημέριος κατὰ τὴν συμπλήρωση τῶν στοιχείων ταυτότητας τῶν μελλονύμφων στὴν οἰκεία στήλη, πρέπει νὰ βεβαιωθεῖ ὅτι οἱ εἰκονιζόμενοι στὶς ταυτότητες εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα μὲ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἀναγράφονται στὰ πιστοποιητικά καὶ ὅτι ὑπάρχει ὁμοιότητα τῆς ὑπογραφῆς τοῦ καθενὸς μεταξὺ ταυτότητος καὶ τῶν ὑπευθύνων Δηλώσεων. 2) Τὰ πιστοποιητικὰ ἀγαμίας (Τύπου Β) ἐκδίδει ὁ ἐφημέριος της κατοικίας τῶν μελλονύμφων, ὅταν αὐτοὶ διαμένουν ὑπὲρ τὰ δύο (2) ἔτη στὴν ἐνορία. Ἐὰν ὁ ἢ ἡ μελλόνυμφος δὲν ἐγεννήθη στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ διαμένει στὴν ἐνορία γιὰ διάστημα κάτω τῶν δύο (2) ἐτῶν, τότε αὐτὸς ἢ αὐτὴ θὰ προσκομίζει πιστοποιητικὸ ἀγαμίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη τῆς καταγωγῆς του/της. Τὸ ἄσχετο τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων πιστοποιεῖ ὁ ἐφημέριος, στηριζόμενος στὴν ἐνυπόγραφη δήλωση δύο μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ὑπογράφουν ἐνώπιον τοῦ ἐφημερίου στὸ ἐκδιδόμενο πιστοποιητικὸ ἀγαμίας καὶ δὲν εἶναι συγγενεῖς. Στὸ ἐκδιδόμενο πιστοποιητικὸ ἀγαμίας ἡ ἔννοια «Ἄγαμος» πρέπει νὰ προσδιορίζει καὶ τὸν βαθμὸ τοῦ γάμου, στὸν ὁποῖο πρόκειται νὰ ἔλθουν οἱ μελλόνυμφοι, μὲ τὴν στερεότυπη φράση: «τυγχάνει ἄγαμος», ἀνάλογα δὲ μὲ τὴν περίπτωση:

3 3 α) ἐκ διαζεύξεως βάσει τοῦ ὑπ ἀριθμ... Διαζευκτηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως..., β) ἐκ χηρείας βάσει τῆς ἀπὸ..ληξιαρχικῆς Πράξεως Θανάτου, γ) ἐκ (σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση ποὺ θὰ τύχει), βάσει τῆς ἀπό δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία λύει τὸν γάμο, δυνάμενος ἢ δυναμένη νὰ συνάψει γάμο Πρῶτο (Α) ἢ Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ) μετά τοῦ. ἤ τῆς, μὲ τὸν ὁποῖον ἢ τὴν ὁποίαν οὐδεμίαν συγγένειαν ἔχει. Στὴν προσμέτρηση τοῦ βαθμοῦ τῶν γάμων βάσει τῆς ὑπ ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, θὰ πρέπει νὰ προσμετρῶνται ὅλοι οἱ τελεσθέντες προηγουμένως καὶ νομίμως λυθέντες γάμοι εἴτε πολιτικοὶ εἴτε ὁποιουδήποτε ἄλλου δόγματος. Στὴν ἐπισυναπτόμενη στὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986, τὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ ὑπογράφει αὐτοπροσώπως ὁ ἀναφερόμενος στὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας μελλόνυμφος καὶ ἡ ὁποία θὰ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (τάδε), ὁ ὁποῖος πιστοποιεῖ τὴν ἀγαμία τοῦ αἰτοῦντος, καὶ ὄχι ἀπρόσωπα πρὸς τὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ δηλώνεται τὸ ἑξῆς: «Διαμένω μόνιμα στὴν ἐνορία ἀπὸ τοῦ ἔτους Εἶμαι ἄγαμος καὶ (ἀπὸ τὴν διάζευξή μου ἢ τὴν χηρεία μου, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση), μέχρι σήμερα δὲν ἔχω τελέσει ἄλλο θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ γάμο στὴν Ἑλλάδα ἢ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ προτίθεμαι νὰ ἔλθω σὲ πρῶτο (Α) ἢ δεύτερο (Β) ἢ τρίτο (Γ) γάμο μετὰ τοῦ (τάδε) ἢ τῆς (τάδε), μὲ τὸν ὁποῖο ἢ τὴν ὁποία οὐδεμίαν συγγένειαν ἔχω». Γιὰ ὅσους ζητοῦν πιστοποιητικὸ ἀγαμίας καὶ οἱ ὁποῖοι γιὰ διαφόρους λόγους διαμένουν στὸ ἐξωτερικό, τοῦτο θὰ ἐκδίδεται, ἀφοῦ προσκομισθεῖ ἡ Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986 μὲ τὸ ἀνωτέρω περιεχόμενο ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὸν ἐνδιαφερόμενο, θεωρημένου τοῦ γνησίου της ὑπογραφῆς τοῦ αἰτοῦντος, ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Προξενεῖο τῆς διαμονῆς του στὸ ἐξωτερικό. Στὴν περίπτωση ποὺ ἔχει τελεσθεῖ προηγουμένως ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ, θὰ προσκομίζεται ἐπικυρωμένο ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως τελέσεως πολιτικοῦ γάμου, ὁ ὁποῖος, ἱερολογούμενος ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας μεταξὺ τῶν ἰδίων φυσικῶν προσώπων, δὲν θεωρεῖται νέος γάμος, δὲν προσμετρᾶται καὶ στὴν Ὑπεύθυνη Δήλωση ἐν προκειμένῳ θὰ δηλοῦται τὸ ἑξῆς: «Ἔχω τελέσει πολιτικὸ γάμο μετὰ τοῦ ἤ τῆς.. καὶ

4 4 προτίθεμαι νὰ συνάψω μετ αὐτοῦ ἢ μετ αὐτῆς θρησκευτικὰ Πρῶτο (Α) ἢ Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ), μὲ τὸν ὁποῖο ἢ τὴν ὁποία οὐδεμίαν συγγένειαν ἔχω».. ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ α) Στὰ προσκομιζόμενα δικαιολογητικὰ τὸ Διαζευκτήριο πρέπει νὰ ἀναγράφει τὴν ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» καὶ νὰ προσδιορίζει καὶ τὸν βαθμὸ αὐτοῦ. β) Σὲ περίπτωση λυθέντος πολιτικοῦ γάμου, γιὰ τὴν τέλεση θρησκευτικοῦ γάμου ὑποβάλλεται ἡ Ληξιαρχικὴ Πράξη τοῦ πολιτικοῦ γάμου μὲ τὴν ἔνδειξη τῆς λύσεως αὐτοῦ, καθὼς καὶ ἐπικυρωμένο ἀντίγραφο τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία λύει τὸν τελεσθέντα πολιτικὸ γάμο. γ) Διαζευκτήριο ποὺ κατετέθη γιὰ τὴν τέλεση πολιτικοῦ γάμου: Στὴν περίπτωση αὐτὴ ζητεῖται βεβαίωση ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο, ὅπου ἐτελέσθη ὁ πολιτικὸς γάμος, ὅτι παρεκρατήθη ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία τοῦ Ληξιαρχείου ὡς δικαιολογητικὸ γιὰ τὴν τέλεση τοῦ πολιτικοῦ γάμου ἢ κατατίθεται φωτοαντίγραφο ἀπὸ τὸ πρωτότυπο, ἐπικυρωμένο ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία τοῦ Ληξιαρχείου. δ) Στὶς περιπτώσεις ὅπου τελεῖται γάμος μεικτὸς (ὀρθοδόξου - ἑτερόδοξου) ἢ μὲ ἀλλοδαπὸ ὀρθόδοξο, ὁ ὁποῖος ἢ ἡ ὁποία τυγχάνει διαζευγμένος /-μένη ἢ ἐκ χηρείας, θὰ προσκομίζεται ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση διαζευκτήριο ἢ κάποιο ἐπίσημο ἔγγραφο δημόσιας ἀρχῆς, ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ πιστοποιεῖται τὸ γεγονὸς τῆς διαζεύξεως ἢ τῆς χηρείας. ΕΚ ΧΗΡΕΙΑΣ Γιὰ τὶς περιπτώσεις ὅσων πρόκειται νὰ ἔλθουν σὲ Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ) γάμο ἐκ χηρείας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπικυρωμένη Ληξιαρχικὴ Πράξη Θανάτου, ἀπὸ τὴν ὁποία πιστοποιεῖται ἡ χηρεία, θὰ ἐπισυνάπτονται: α) πιστοποιητικὸ ἢ φωτοαντίγραφο τῆς Ληξιαρχικῆς Πράξεως τοῦ τελεσθέντος γάμου,

5 5 β) Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986, στὴν ὁποία οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ δηλώνουν ὅτι μετὰ τὴν χηρεία των «εἶναι ἄγαμοι καὶ δὲν ἔχουν τελέσει ἄλλο θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ γάμο στὴν Ἑλλάδα ἢ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ προτίθενται νὰ συνάψουν Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ) γάμο», ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση, γ) πιστοποιητικὸ ἀγαμίας τους. ΜΕΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ Ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «κατ οἰκονομίαν» καὶ ἐξ ἐπιεικοῦς ἐμπνεομένη πνεύματος, ἐπέτρεψε τὴν σύναψη μεικτῶν γάμων, δηλ. γάμων μεταξὺ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ ἑτεροδόξους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τριαδικὸ βάπτισμα, ὅπως λ.χ. μὲ Ρωμαιοκαθολικούς, Διαμαρτυρομένους, Λουθηρανούς, Καλβινιστές, Ἀγγλικανοὺς καὶ ἄλλους ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ἤτοι, Μεθοδιστές, Βαπτιστές, Εὐαγγελιστές, Πρεσβυτεριανούς, καθὼς καὶ μὲ ὅσους ἀνήκουν στὶς διάφορες Ἀντιχαλκηδόνιες - Μονοφυσιτικὲς Ἐκκλησίες, ὅπως στὴν Αἰθιοπική, τὴν Ἀρμενική, τὴν Ἰακωβιτική, τὴν Κοπτικὴ Ἐκκλησία. Δὲν δύναται νὰ συναφθεῖ ἔγκυρος γάμος ὀρθοδόξου μὲ ἑτερόδοξο, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει τριαδικὸ βάπτισμα καὶ ἀνήκει σὲ χριστιανικὲς ὁμάδες, οἱ ὁποῖες κατ ἐπίφασιν φέρονται ὡς Ἐκκλησίες, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι: Ἀγαπινισμός, Ἀδελφοὶ ἐλευθέρου πνεύματος, Ἀντβεντισταὶ τῆς ζ' ἡμέρας, Βοημοὶ Ἀδελφοί, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, Τὰ παιδιὰ τοῦ Μῶ, Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἀντιτριαδικὲς πεντηκοστιανὲς ὁμάδες, ὅπως: Κοινωνία Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανεωμένοι Χριστιανοὶ καὶ ἄλλοι. Ὑπερκοινοτικὲς Πεντηκοστιανὲς Κινήσεις: Εὐαγγελικὴ Ἀδελφότης ἢ Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης καὶ ἄλλες πολλὲς μὲ διάφορες ὀνομασίες καὶ παραλλαγές. Γιὰ τὴν τέλεση μεικτοῦ γάμου ἢ γάμου μὲ ἀλλοδαπὸ ἑτερόδοξο ἢ ὁμόδοξο, ἀπαιτεῖται: α) πιστοποιητικὸ βαπτίσεως τοῦ ἢ τῆς μελλονύμφου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται,

6 6 β) βεβαίωση, στὴν ὁποία νὰ πιστοποιεῖται ἡ ἀγαμία, εἴτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ δόγματός του, εἴτε ἀπὸ τὴν δημοτικὴ ἀρχὴ τοῦ τόπου καταγωγῆς του, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση. γ) Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986, τὴν ὁποία θὰ ὑπογράψει τὸ ἑτερόδοξο μέλος καὶ θὰ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ὀρθόδοξο ἐφημέριο, στὴν ὁποία θὰ δηλοῦται ὅτι: «Τὰ τέκνα ποὺ θὰ γεννηθοῦν ἀπὸ τὸν γάμο μετὰ τοῦ/τῆς θὰ βαπτισθοῦν καὶ θὰ ἀνατραφοῦν κατὰ τὸ Ἀνατολικὸν Ὀρθόδοξον Δόγμα», δ) κατὰ τὴν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ Ν. 1975/1991 ἀπαιτεῖται ἐπιπλέον ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ἢ VISA ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἐπίσημο ἔγγραφο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ἀλλοδαπὸς εὑρίσκεται νομίμως στὴν Ἑλλάδα. Ὅλα τὰ προσκομιζόμενα δικαιολογητικὰ τῶν ἑτερόδοξων ἢ ὁμόδοξων ἀλλοδαπῶν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐπισήμως μεταφρασμένα ἀπὸ τὸ Μεταφραστικὸ Γραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἐὰν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑτεροδόξους τυγχάνει διαζευγμένος ἢ ἐκ χηρείας, θὰ πρέπει νὰ προσκομίσει ἐπίσημο ἔγγραφο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ πιστοποιεῖται αὐτὸ τὸ γεγονὸς π.χ. διαζευκτήριο ἢ δικαστικὴ ἀπόφαση λύσεως τοῦ τελεσθέντος γάμου καὶ στὴν περίπτωση τῆς χηρείας Ληξιαρχικὴ Πράξη Θανάτου. 3) Στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ μελλόνυμφοι κατάγονται ἀπὸ τὴν ἴδια Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια, ἁρμόδια γιὰ τὴν πιστοποίηση τοῦ ἀσχέτου τῆς συγγενείας τους εἶναι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ τοῦ τόπου τῆς καταγωγῆς τους. Σεῖς εἶσθε ἀναρμόδιοι γι αὐτὴν τὴν πιστοποίηση. 4) Στὴν περίπτωση ποὺ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους εἶναι ἀνήλικος, δηλαδὴ δὲν ἔχει συμπληρώσει τὸ 18 ον ἔτος τῆς ἡλικίας του, γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τῶν ἀσκούντων τὴν γονικὴ μέριμνα ἢ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἀνηλίκου προσώπου. Ἡ συγκατάθεση ὑποβάλλεται ἐγγράφως στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἡ ὁποία ἁρμοδίως διαβιβάζει τὸ αἴτημα γιὰ τὴν ἔκδοση ἀδείας γάμου ἀνηλίκου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἀπ ὅπου καὶ ἐκδίδεται ἡ ἄδεια. Δὲν θὰ ἀπευθύνεσθε προσωπικῶς στὸ ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλὰ

7 7 πάντοτε μέσῳ τοῦ Γραφείου Γάμων τῆς Μητροπόλεως. Ὅταν ὑπάρχει διαφωνία τῶν ἀσκούντων τὴν γονικὴ μέριμνα ἢ δὲν συγκατατίθεται ὁ ἔχων τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἀνηλίκου, ἀπαιτεῖται δικαστικὴ ἀπόφαση. Β. Ἐπειδή, κατὰ τὸν ἔλεγχο τῶν δικαιολογητικῶν, προκειμένου νὰ ἐκδοθεῖ Ἄδεια Γάμου, πολλὲς φορὲς παρουσιάζονται διάφορα κωλύματα, καὶ ἑπομένως ἢ εἶναι ἀδύνατη ἢ ἔκδοση τῆς ἀδείας ἢ θὰ ἀπαιτηθεῖ χρόνος γιὰ τὴν συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν, παρακαλεῖσθε ἐγκαίρως νὰ ἐκδίδετε τὴν ἄδεια διὰ νὰ προλαμβάνονται τέτοιες περιπτώσεις καὶ νὰ μὴν εὑρίσκεσθε ἐκτεθειμένοι στοὺς μελλονύμφους, ἀφοῦ ἔχει προκαθορισθεῖ ἡ ἡμερομηνία καὶ ἡ ὥρα τελέσεως τοῦ Γάμου των καὶ ἡ ἄδεια διὰ τὸν α ἢ β λόγο δὲν μπορεῖ νὰ ἐκδοθεῖ. Προσέξατε πολὺ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ὄχι προχειρότητες στὴν ἔκδοση ἀδείας γάμου, διότι ἐκτίθεσθε καὶ ἐσεῖς καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις. Γ. Ὅπως εἶναι γνωστὸ τὰ διάφορα Πιστοποιητικὰ εἶναι καὶ δημόσια ἔγγραφα, γι αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι καλὰ συντεταγμένα. Ἑπομένως, ἀπαγορεύεται στὸ ἴδιο ἔγγραφο ἡ χρησιμοποίηση δύο χρωμάτων μελάνης, δύο ἢ τριῶν γραφικῶν χαρακτήρων, διορθώσεις χωρὶς παραπομπὴ μὲ ὑπογραφὴ καὶ σφραγῖδα, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν διόρθωση τῆς ἡλικίας ἢ τοῦ βαθμοῦ Γάμου. Τὰ πιστοποιητικὰ Ἀγαμίας πρέπει νὰ φέρουν τὸν ἀριθμὸ Πρωτοκόλλου καὶ τὴν ἡμερομηνία, τηρουμένου τοῦ Βιβλίου Πιστοποιητικῶν Ἀγαμίας, νὰ εἶναι ἐπικολλημένα σὲ αὐτὸ τὰ κληρικόσημα καὶ ἡ ἐπισυναπτόμενη σὲ αὐτὴν Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986 νὰ εἶναι ἡ πρωτότυπος καὶ σφραγισμένη. Τὶς ἄδειες γάμων, οἱ ὁποῖοι θὰ τελοῦνται σὲ παρεκκλήσια, θὰ ἐκδίδει ὁ ἐφημέριος της Ἐνορίας, στὴν ἐδαφικὴ περιφέρεια τῆς ὁποίας εὑρίσκεται τὸ Παρεκκλήσιο καὶ ὁ τελεσθεὶς Γάμος θὰ καταγράφεται στὸ Βιβλίο τελεσθέντων Γάμων τῆς Ἐνορίας τοῦ Παρεκκλησίου. Τὴν ἄδεια Γάμου θὰ προσκομίζει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη μόνον ὁ ἐνδιαφερόμενος ἢ οἱ οἰκεῖοι αὐτοῦ. Ἀπαγορεύεται ρητῶς ἡ προσκόμιση στὸ Γραφεῖο Γάμων τῶν δικαιολογητικῶν ἀπὸ τοὺς ἐφημερίους ἢ τὸ προσωπικό του Ναοῦ. Λόγῳ τῆς μὴ ἐγκαίρου καταχωρίσεως στὰ οἰκεῖα βιβλία τῆς Μητροπόλεως τῶν τελεσθέντων γάμων, δημιουργεῖται σοβαρὸ πρόβλημα στὴν ἔκδοση πιστοποιητικῶν καὶ διαζευκτηρίων. Γι αὐτὸ παρακαλεῖσθε, ἀμέσως μετὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου καὶ μέσα σὲ εἴκοσι (20) ἡμέρες, νὰ ἐπιστρέφετε τὸ ἀντίγραφον τοῦ τελεσθέντος γάμου, ὥστε νὰ καταχωρίζεται οὗτος στὰ βιβλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

8 8 Παρακαλοῦμε καὶ σᾶς προτρέπουμε ὅλα τὰ ἔγγραφα νὰ συντάσσονται μὲ τὴν δέουσα προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια καὶ νὰ μὴν τὰ χαρακτηρίζει ἡ προχειρότητα. Δὲν πρέπει νὰ διαφεύγει τῆς προσοχῆς σας, ὅτι σεῖς εἶσθε ὑπεύθυνοι ἀπέναντι στὸν Νόμο γιὰ ὁτιδήποτε ἔκνομο ἤθελε συμβεῖ τόσο κατὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας Γάμου, ὅσο καὶ γιὰ τὰ διάφορα πιστοποιητικὰ ἀγαμίας. Ἡ ἐκδοθεῖσα ἄδεια Γάμου ἔχει ἑξάμηνη ἰσχύ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ Οἱ προϋποθέσεις τελέσεως Θρησκευτικοῦ Γάμου καὶ τὰ κωλύματα ποὺ ἰσχύουν σήμερα, ὡς ἐπὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐρειδόμενα γιὰ τὴν τέλεσή του, ἀναφέρει λεπτομερῶς ἡ ὑπ ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος. Ὅθεν, γιὰ τὴν τέλεση Θρησκευτικοῦ Γάμου ἰσχύουν τὰ ἑξῆς κωλύματα: 1) Ἕνεκα ἡλικίας Γιὰ σύναψη γάμου ἀπαιτεῖται οἱ μελλόνυμφοι νὰ ἔχουν συμπληρωμένο τὸ 18 ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους. Ἐπίσης, ἡ συναίνεση τῶν εἰς γάμον συνερχομένων δηλοῦται αὐτοπροσώπως καὶ ἄνευ αἱρέσεως ἢ προθεσμίας. Στὴν περίπτωση τῆς ἀνηλικότητος, τὴν συναίνεση δίδουν οἱ ἀσκοῦντες τὴν γονικὴ μέριμνα γονεῖς ἢ ὁ ἔχων τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἀνηλίκου. Σὲ περίπτωση διαφωνίας, τὴν ἄδεια δίδει τὸ ἁρμόδιο δικαστήριο μὲ τὴν ἔκδοση δικαστικῆς ἀποφάσεως. 2) Ἕνεκα διαφορᾶς Θρησκείας Κωλύεται ὁ γάμος χριστιανοῦ μὲ ἀλλόθρησκο. Κατ οἰκονομίαν ἐπιτρέπεται τέλεση γάμου (μεικτὸς γάμος) μὲ ἑτεροδόξους χριστιανοὺς ὑπὸ καθορισμένες προϋποθέσεις. 3) Ἕνεκα ὑφισταμένου γάμου Κωλύεται ἡ σύναψη ἑτέρου γάμου πρὶν ἢ ἀμετακλήτως λυθεῖ ἢ ἀκυρωθεῖ οἱοσδήποτε ὑφιστάμενος τύπος γάμου.

9 9 4) Ἕνεκα τετάρτου γάμου Κωλύεται ὁ τέταρτος γάμος, προϋπάρξαντος τρίτου ἐγκύρου. 5) Ἕνεκα συγγενείας ἐξ αἵματος Κωλύεται ὁ γάμος μετὰ συγγενῶν ἐξ αἵματος κάτ εὐθεῖαν μὲν γραμμὴν ἀπεριορίστως καὶ μὲ τοὺς ἀνιόντες καὶ μὲ κατιόντες συγγενεῖς, ἐκ πλαγίου δὲ μέχρι καὶ τοῦ τετάρτου βαθμοῦ (πρῶτοι ἐξάδελφοι). Τὰ παιδιὰ τῶν πρώτων ἐξαδέλφων παντρεύονται. Ἐπίσης λ.χ. ἡ κόρη τοῦ πρώτου ἐξαδέλφου δύναται νὰ νυμφευθεῖ μὲ τὸν πρῶτο ἐξάδελφο τοῦ πατέρα της. Δύο ἀδέλφια δὲν δύναται νὰ νυμφευθοῦν δύο ἄλλα ἀδέλφια οὔτε ταυτοχρόνως οὔτε κεχωρισμένως. (ΝΔ Κανὼν τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου). Δύο ἀδέλφια δύναται νὰ νυμφευθοῦν δύο πρῶτα ἐξαδέλφια. 6) Ἕνεκα συγγενείας ἐξ ἀγχιστείας Κωλύεται ὁ γάμος μετὰ συγγενῶν ἐξ ἀγχιστείας κατ εὐθεῖαν μὲν γραμμὴν ἀπεριορίστως, ἐκ πλαγίου δὲ μέχρι καὶ τοῦ τρίτου βαθμοῦ. Ἔτσι κωλύεται ὁ γάμος πατρὸς καὶ υἱοῦ μὲ μητέρα καὶ θυγατέρα (α βαθμὸς κατ εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγχιστείας), παπποῦ καὶ ἐγγονῆς μὲ μάμμη καὶ ἐγγονὴ (β βαθμὸς). Συγγένεια ἐπίσης, ὅσον ἀφορᾷ στὰ κωλύματα τοῦ γάμου, ὑφίσταται καὶ μεταξὺ τέκνου γεννημένου χωρὶς γάμο τῶν γονέων του (ἐξώγαμου) ἢ τῶν κατιόντων αὐτοῦ καὶ τοῦ ἐξ ἀναγνωρίσεως πατρός του ἢ τῶν ἐξ αἵματος συγγενῶν αὐτοῦ. Ἐπίσης, τὸ μὴ γνήσιο τέκνο, δηλαδή τo ἀναγνωρισθέν, ἐπέχει τάξη γνησίου ἀπέναντι τῆς μητέρας του καὶ τῶν πρὸς τὴν μητέρα συγγενῶν. Ἐκ τοῦ πλαγίου ἀγχιστεία: Ὁ πρώην σύζυγος δὲν δύναται νὰ συνάψει γάμο μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, θείου ἢ ἀνεψιοῦ τοῦ τέως συζύγου, οὔτε μὲ τὸν ἀνδράδελφο ἢ ἀνδραδέλφη (κουνιάδο ἢ κουνιάδα). Ἐπίσης, δὲν ἐπιτρέπεται σὲ δύο ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὲς νὰ ἔλθουν σὲ γάμο μετὰ τοῦ αὐτοῦ προσώπου ἀλληλοδιαδόχως. Ἡ ἰσχὺς τοῦ ἐν λόγῳ κωλύματος ἀρχίζει μετὰ τὴν λύση τοῦ πρώτου γάμου, διότι ἡ ἐξ ἀγχιστείας συγγένεια ἐξακολουθεῖ ὑφισταμένη καὶ μετὰ τὴν λύση τοῦ γάμου. Παρεπομένη ἢ καταχρηστικὴ ἀγχιστεία: Κωλύεται ὁ γάμος συγγενῶν ἐξ αἵματος μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τοῦ ἑνὸς τῶν συζύγων μετὰ συγγενοῦς ἐξ αἵματος μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τοῦ ἑτέρου συζύγου. Συνεπῶς δὲν δύναται νὰ συναφθεῖ γάμος μεταξὺ γονέως ἢ παπποῦ, τέκνου ἢ ἐγγονοῦ καὶ ἀδελφοῦ ἑνὸς ἑκάστου τῶν συζύγων μετὰ τῶν αὐτῶν

10 10 συγγενῶν τοῦ ἑτέρου συζύγου, τοῦ κωλύματος ὑφισταμένου καὶ μετὰ τὴν λύση ἢ ἀκύρωση τοῦ γάμου. 7) Ἕνεκα υἱοθεσίας Κωλύεται ὁ γάμος τοῦ υἱοθετήσαντος ἢ τῶν κατιόντων αὐτοῦ μετὰ τοῦ υἱοθετηθέντος. Τὸ κώλυμα ὑφίσταται καὶ μετὰ τὴν λύση τῆς υἱοθεσίας. 8) Ἕνεκα τοῦ Βαπτίσματος (πνευματικὴ συγγένεια) Κωλύεται ὁ γάμος τοῦ ἀναδόχου μετὰ τοῦ ἀναδεκτοῦ, τοῦ πατρὸς ἢ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τἀνάπαλιν. Τὸ κώλυμα τοῦτο ἀναφέρει ὁ ΝΓ Κανὼν τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ ἡ ἀπαγόρευση συνάψεως γάμου μεταξὺ πνευματικῶν συγγενῶν ἐπεκτείνεται μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ, δηλαδὴ μέχρι τοῦ πατέρα ἢ τῆς μητέρας τοῦ ἢ τῆς ἀναδεκτοῦ. Δὲν λογίζονται πνευματικοὶ ἀδελφοὶ κατὰ τὸ νόημα τοῦ κανόνος ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν κοινὸ ἀνάδοχο. Κατακλείοντες τὴν παροῦσα Ἐγκύκλιο, ὑπενθυμίζουμε τὴν ἀπαγόρευση τῆς διαβάθμισης τῆς τελετουργίας τῶν γάμων σὲ κατηγορίες, καθὼς καὶ τὴν ἀπαίτηση ἐκ μέρους τῶν ἐφημερίων συγκεκριμένου ποσοῦ γιὰ τὴν τέλεσή τους. Ὁ Μητροπολίτης Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ Κύριλλος

Απαραίτητα ικαιολογητικά για Γάµο 1) Α. Για την έκδοση Αδείας τελέσεως του Μυστηρίου του Γάµου, ως προς το κανονικό και νοµικό µέρος της, απαιτείται η πιστοποίηση του βαθµού αγαµίας και του ασχέτου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό. Ληξιαρχικές Πράξεις ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ερμούπολης, πρέπει ν'αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΛ: 2105537251 234, FAX: 2105537234 Ε-ΜΑΙL: liksiar@elefsina.gr ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.00 13.00 Περιεχόμενα Άδεια Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Πληροφορίες: Θωμας Καρπουζάς Τηλέφωνο: 23220 20312 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Ληξιαρχική πράξη γέννησης Κάθε γέννηση που λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αµπελοκήπων, πρώτος όροφος). Για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου στην ηµοτική Ενότητα Μενεµένης µπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 21/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ [1] ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ Ἀριθμ. Πρωτ. 652 Ἐν Κηφισίᾳ τῇ 27 ῃ Σεμπτεβρίου 2016 Ἐγκύκλιον Σημείωμα ὑπ ἀριθμ. 42 Πρός Ἅπαντας τούς Ἐφημερίους τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἀγαπητοί γονεῖς, Ἡ χαρά σας εἶναι μεγάλη καθώς ἑτοιμάζεστε γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Κι ὅλες οἱ χαρούμενες φροντίδες σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20731 22 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1825 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης. 2 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ Στὶς 12 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά πρῶτα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων υἱοθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τῶν νηπίων καί μικρῶν παιδιῶν. Τήν ἀρχαία αὐ τή παράδοση συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 27 ης Ἀπριλίου 2015. Σήμερον, τὴν 27 ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας 5. Υπόδειγµα ατοµικής δήλωσης εγγραφής σε ήµο 6. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997970 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα 23 Ιουλίου 2013 ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σημείωση: Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την Προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα