ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1

2 ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.. ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΩΝ. ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ... ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1983 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

4 Πάν γνήσιον άντίτυnον φέρει τήν ύnογραφή τοϋ συγγραφέως Απαγορεύεται ή έν μέρει ή ή όλοκληρωτική άναδημοσίευσις τοϋ βιβλίου άνευ έγγρόφου άδείας τοϋ συγγραφέως.

5 Τό βιβλίο αύτό άφιερώνεται στήν Αγία Μνήμη τών Νεκρών τής Ναούσης κα( ίδιαίτερα στόν. Αγνό. Ελληνολάτρη θεοδqρο ΛΑΝΑΡΑ πού προσtφερε όλόκληρη τή ζωή του γιά τή Νάουσσα και τό λαό τηc;. Αφιερώνεται άκόμη ατή Μνήμη τοϋ άγαπημtνου μου ΜΑΡΙΟΥ τοϋ είκοσιεξάχρονου παιδιοϋ μου, πού σκοτώθηκε στίc; 8 Δεκεμβρίου 1981 στήν Αμερική κατά τήν διάρκεια tκπαιδευτικήc; mήσεωc;. ό συγγραφεύς

6 ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Σέ μιά περίοδο πλάνης ι<αί συγχύσεων, πού οί. tλεύθεροι θεσμοί άπειλούνται, πού ή ίστορία τού τόπου πλαστογραφείται αί άλλοιώνεται, πού οί δολοφόνοι θεοποιούνται καί τά θύματα των ύθρίζονται ό πρώην Υπουργός κ. Δημ. Θ. Θεοχαρίδης έγραψε τό θιθλίο του ύπό τόν τίτλο ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙ ΣΜΟΥ. Στίς σελίδες του περιγράφονται μέ γλαφυρότητα, σαφήνεια καί άντικειμενικότητα, γεγονότα συγκλονιστικά, φρικαλέα έγκλήματα καί είδεχθείς πράξεις τίς όποίες δέν μπορούσε νά συλλάθη ή πιό τολμηρή φαντασία, καί πού σ' δλους φυσικοί καί ήθικοί αύτqυργοl ύπήρξαν στελέχη καί όργανα τοϋ Κ.Κ.Ε.. Ο συγγραφεύς πού έρεύνησε πιθαμή πρός πιθαμή τήν περιοχή πού διαδραμαrίσθησαν τά φρικτά γεγονότα κατά τή μαύρη περίοδο μέ τήν γραφίδα του σχίζει στήν κυριολεξία τό προσωπείο τής λεγομένης 'Εθνικής 'Αντίστασης καί παραδίδει στήν κρίση τού λαού μας όλόκληρο τό Κ. Κ.Ε. σάν συγκρότημα δολοφόνων καί προδοτών. Τό θιθλίο αύτό στήν ούσία άποτελεί ένα σκληρό ντοκουμέντο πού ποέπει νά διαθασθή άπό τήν παραπαίουσα πολιτική. πνευματική καί κάθε άλλη ήγε σία τού τόπου μα ς πού πρέπει νά γίνει κτήμα 6λων τών Ελλήνων καί ίδίως τών νέων aτούς όποίους στρέφεται ό κομμουνισμός. μέ σκοπό νά τούς μεταβάλει σέ φονιάδες άλλά καί όργανα τών προδοτικών του έπιδιώξεων. 'Όπως τονίζει καί ό συγγραφέας οί Νέοι τής Ελλάδος θά πρέπει νά διαμορφώσουν ξεκάθαρη γνώμη. γιά τό ποιός ε/ναι ό κομμουνισμός ύπό οίοδήποτε σχήμα καί προσωπείο καί άν έμφανίζετaι. Οί νεκροί τής Ναούσσης δέν ζητούν έκδίκηση άλλά δικαίωση γιά τήν θυσία τους. Οί aγιοι αύτοί "Ελληνες πού σφαγιάσθηκαν άπο'τά δργανα τού Κ.Κ.Ε. προσπαθούν άπό τόν τάφον τους νά προσφέρουν μιά άκόμη ίιπηρεσία στήν 'Ελλάδα καί τόν λαό της. Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 'Όταν dρχισα νά γράφω είς τόν «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΡΡΑ» τό χρονικό τού ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΚΕΛΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ άπέβλεπα σέ δυό στόχους. Κ.ατ άρχήν νά θυμίσω στό λαό μας τά έγκλήματα πού διέπραξε ό κομμουνισμός είς Βάρος τού τόπου καί έν συνεχεία νά άποτρέψω τό ίστορικό λάθος στό όποίο Βιαζόντανε νά φθάση ή πλειοψηφία τής Βουλής γιά νά άναγνωρίση σάν Εθνική Αντίσταση τούς πιό στυγνούς έγκληματίες πού γνώρισε ποτέ ό τόπος. Γράφοντας τό μαύρο χρονικό τής χαροκαμένης Νάουσας ήθελα νά Βοηθήσω κυρίως τούς νέους τής Ελλάδος γιά νά μάθουν άλήθειες, πού έντεχνα κρύβει ό κομμουνισμός καί οί συνοδοιπόροι του καί νά άποκαλύψω στό δύσμοιρο λαό μας τό πραγματικό προσωπείο έκείνων πού έμφανίζονται σήμερα σάν ήρωες, ένώ, καλώς έχόντων των πραγμάτων, θά έπρεπε τουλάχιστον νά μένουν στήν άφάνεια γιά νά μήν προκαλούν τήν όργή τών θυμάτων τους. Στό χρονικό αύτό έγραψα λιγώτερα άπ δ σα συνέβησαν στήν αίματο8αμένη περιοχή τής μαρτυρικής Ναούσης. Απέφυγα ν άναφεθρώ στά όνόματα των σκληρών έκτελεστών πού τώρα θά τιμηθούν σάν «ήρωες» τής Εθνικής Αντίστασης. Δέν ήθελα νά τούς παραδώσω στήν περιφρόνηση καί στόν στιγματισμό, γιατί πίστεψα δτι ό χρόνος πού μεσολάβησε άπό τήν περίοδο πού διέπραξαν τά άπαίσια καί είδεχθή έγκλήματα τους θά τούς έχει φρονηματίση. Θά τούς έχει κάνει νά μεταμεληθούν γιά τίς πρωτοφανείς σέ άγριότητα έκτελέσεις άθώων συνανθρώπων τους μέ τούς όποίους δέν τούς χώριζε καμμιά προσωπική, οίκογενειακή ή οίκονομική διαφορά. Δέν κατονόμασα όμως τούς κατά παραγγελίαν δολοφόνους, γιατί πίστευα καί έξακολουθώ νά πιστεύω δτι οί έντολείς των. δηλαδή ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. καί τού ΕΛΑΣ ήταν ύπεύθuνη γιά όσα συνέβησαν στή μαύρη έκείνη περίοδο. Γιά μένα οί αύτουργοί τών είδεχθών έγκλημάτων τής Ναούσης, τής Αρδαίας τού Με-\ιγαλά, τού Φεναιού, τού Γοματιού. τού Κιλκίς τής Αρναίας καί τών dλλων περιοχών πού σφαγιάσθηκαν ταπεινοί dνθρωποι άλλά ύπέροχοι.. Ελληνες, είναι κα.ί αύτοί θύματα τού έγκληματικού μηχανισμού πού θέτει σέ έφαρμογή ό κουμμουνισμός, προκειμένου νά έπιτύχη τών στόχων του. Οί κατ έντολήν τού Κ. Κ. Ε. δολοφόνοι είναι διατεθειμένοι νά έκτελέσουν καί αύτούς άκόμη τούς γεννήτορας τους δταv 11

8 τό Κόμμα τού έγκλήματος καί τής προόοσίας -όπως τό χαρακτήριζε ό Γεώργιος Παπανδρέου - προστάζει. Τ6 γεγονός δμως δτι ή Βουλή, δηλαδή τό ΠΑΣΟΚ καί τό Κ. Κ. Ε., έψήφισαν τό Νομοσχέδιο πού άναγνωρίζει σάν Εθνική άντίσταση τούς σφαγείς.τού λαού μας, τούς 6ιαστάς τών Ελληνίδων καί τούς aρπαγες τών περιουσιών πτωχών άνθρώπων, μού ύποχρεώνει νά γράψω τό πόνημα αύτό. Έyώ ό ταπεινός πολίτης γράφω γιά νά τιμήσω τούς νεκρούς πού κατεσφάγησαν σ όλόκληρη τή Χώρα, άπό τούς «fjρωες» τίς Εθνικής Αντίστασης» μιά πού στήν διάρκεια τών συζητήσεων πού έγιναν στήν Εθνική άνiιπροσωπεία δέν Βρέθηκε κανένας για νά μιλήσει γιά τή θυσία τους, στιγματίζοντας τό φρικαλέο καί όμαδικό αύτό έγκλημα τού Κ.Κ.Ε. Αντίθετα μια πτέρυξ τής Βουλής καί ένα μεγάλο μέρος τού λαού μας δέν παύει νά θρηνολογεί γιά τό σκοτωμό στό Πολυτεχνείο τής άνύπαρκτης 'Ιλεάνας, καί χωρίς ίχνος δισταγμού νά φορτώνει ατή χιλιο6ρισμένη δεξιά τόν θάνατο τού άτυχου Γρηγόρη Λαμπράκη, άγνοώντας τό δικαστικό πόρισμα, πού δέν άφήνουν περιθ(λ)ρια γιά εύθύνες yιά τήν όγκώδη αύτή παράταξη πού άντίθετα μόνο θύματα θρηνοϋ.ν άπό τή δράση τών Κομμουνιστών. Καί τώρα είναι άνάγκη νά.βώσω μιά έξήγηση: Θέλω νά ΒεΒαιωθούν δσόι τό διαβάσουν δτι ή μόνη μου άντίθεσις μέ τόν κομμουνισμό, είναι ή Ελλάδα, ή Δημοκρατία, ή πραγματική έλευθερία καί ό τρόπος μέ τόν όποϊον αύτός άντιλαμ Βάνεται τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια. Αύτές τίς 'Ιδέες, αύτά τά 'Ιδανικά πού άρνείται στήν πράξη ό κομμουνισμός, - έστω καί ά.ν έντονα τάς διακrιρύσσει προκειμένου νά παραπλανήση καί νά παγιδεύση τό λαό μας - δέν τίς πιστεύω άπλώς, άλλά άποτελούν τήν πραγματική μου θρησκεία. Είμαι Ελληνολάτρης, πιστεύω ατό Θεό καί τιμώ τόν aνθρωπο σάν άκατάλυτη άξία. Η άνθρώπινη άξιοπρέπεια εlναι τό 6ασικό γνώρισμα κάθε εύνομουμένης Πολιτείας καί παραμένω άμετακίvητος μαχητής τών οίκονομικών καί κqινωνικών δικαιωμάτων τού μοχθούντος άνθρώπου. Δέν εlμαι μπουρζουάς γιά νά φοβούμαι δτι τυχόν έπικράτησις τού κομμουνισμού θά ζημιώση τά οίκονομικά Jioυ συμφέροντα. 'Ανήκοντας στήν κατηγορία τών άνθρώπων πού Βρέχουν τό ψωμί τους μέ ίδρώτα, σήμερα, λόγω ήλικίας ζώ μέ τήν σύνταξη μου. Στήν πενηντάχρονη δράση μου Βρέθηκα πάντοτε άντιμέτωπος τών μεθόδων καί τής τακτικής πού άκολουθούσε ό κομμουνισμός προκειμένου νά παγιδεύση τούς έργάτας τών πόλεων καί τής ύπαίθρου. Μέ τήν ίδιότητα τού Εθνικού καί κοινωνικού μαχητού, γνώρισα άπό κοντά τόν κομμουνισμό. Τόν συνήντησα καί τόν 12

9 άντιμετώπισα aτόν χώρο του συνοικαλισμου. Τόν έζησα σάν ύποv.ομ ε υτή τών ίδανικών τής Πατρiδος καί τής θρησκείας. Τόν παρηκολούθησα καί τόν άντιμετώπισα στήν άντεθνική καί στήν έγκληματική. του διαδρομή δρώντας πότε άπροκάλυπτα καί nότε ύπό κάποιο παραπλανητικό καί συγκεκαλυμένο προσωπείο πιστεύοντας ότι κατ αύτόν τόν τρόπον θά προσεταιρίζετο εύχερέστερα τίς εύρείες λαϊκές μάζες. w Ε τ σι όφείλω νά κάμω μιά δημόσια άναγνώριση. Ο κομμουνισμός πλεονεκτεί έναντι τών 6λλων άστικών λεγομένων κομμάτων, σέ όργάνωση, σέ προγραμματισμό καί σέ πειθαρχημένη δράση. Πέραν τούτου, διαθέτει στελέχη καί όπαδούς πού εlναι άποφασισμένοι χωρίς κανέναν δισταγμό νά διαπράξουν κάθε προδοσία καί έγκλημα πού θά προστάξη ή ήγεσία τους. Διαθέτει τεράστια οίκονομικά μέσα γιά τά όποία ή έθελοτυφλούσα Πολιτεία καί κυρίως οί ύπεύθuνοι της δέν ήθέλησαν ποτέ νά έρευνήσουν, καί νά όμιλήσουν ατό λαό μας γιά τήν προέλευση καί γιά τούς σκοπούς πού τά χρησιμοποι ε ί. w Αν όμιλούσαν οί ύπεύθυνοι τού τόπου, ό κομμουνισμός θά ζούσε σέ ήθική καί πολιτική άπομόνωση. Θά είχε τή θέση πού παλαιότερα Βρισκόντουσαν οί λεπροί τη ς Σπιναλόyyας. Δυστυχώς γιά τήν Ελλάδα καί τό λαό της, ό καιροσκοπισμός, ή φιλοδοξία, ό ύπολογ{σμός καί ή φοβ{α, συντελούν ωστε οί ποιό μεγάλοι φονιάδες νά έξομοιούνται μέ τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί οί σφαγείς άγνών Ελλήνων νά tμφανίζωνται ώς ήγέται κομμάτων ατή Βουλn. όμιλώντας χωρίς ίχνος έντροπής γιά Εθνική ένότηrα καί όμοψυχία καί γιά λήθη τού παρελθόντος. Κι ένώ ζητούν έπιτακτικά τήν Εθνική όμοψυχία έκδίδουν σειρά ΒιΒλίων, προβάλλουν άπό τήν τηλεόραση ψεύτικα άλλά προκλητικά σήριαλ καί δημοσιεύουν qρθρα καί πραγματείες γιά φόνους πού διέπραξε ή δεξιά κατηγοpώντας τό σύνολο τής παρατάξεως αύτής. Τηρούν δμως σιγήν ίχθύος γιά τό όργιο τών σφαγών πού διέπραξαν οί «fιρωες» τής Εθνικής άντίστασης μέ θύματα τούς άθώους καί W άγνούς Ελλην ε W ς. Ετσι άντί γιά όμοψυχία δέν έχουμ ε άπλώς τήν άναμόχλευση τών παθών, άλλά τήν πιό χυδαία πρόκληση τών θυμάτων ταυτόχρονα μέ τήν κακοποίηση καί ηλαστογράφηση τής άλήθειας καί τής ίστορίας.. Τραγική ή Μοίρα τού τόπόυ όταν οί τεταγμένοι νά ύπερασπίσουν τά ίερά καί όσια τού. w Εθνους κινούνται άπό ύπολογισμό η διστάζουν νά δώσουν τή μάχη τής άλήθειας. Τραγικότερη δμως ή.τύχη τής Πατρίδος όταν ή ίστορία κακοποιείται, πλαστογραφείται καί άλλοιώνεται κατά τά συμφέροντα καί τάς ύποδείξεις έκείνω\/ πού ύπονομεύουν τά συμφέροντα τής 'Ελλάδος καί τούς έλεύθερους θεσμούς. 13

10 'Όταν έγραφα είς τόν «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΡΡΑ γιά τό μακελλειό τής Ναούσης, ένας πολίτης τής πόλεως αύτf]ς στέλνοντας μου δυό επιστολές μέ.jπογραφή «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑ τιωτησ άφού μού έδιδε πολύτιμα στοιχεία γιά γεγονότα καί όνόματα πού έδρασαν κατά τρόπο έγκληματικό καί άντεθνικό στήν ίδιαιτέρα του Πατρίδακαί πού δέν τά έχρησιμοποίησα μιά πού ήταν άδύνατο νά τά διασταυρώσω - μού καθιστούσε προσεκτικό γιά τό τόλμημα μου νά γράψω γιά τήν προδοτική καί έγκληματική δράση τού κομμουνισμού. ((Σέ παρακολουθούν - έγραφε - καί σέ κάθε σου 6ήμα εlναι έτοιμοι vά σού πλήξουν, φθάνοντας άκόμη καί στήν άφαίρεση τής ζωής σου>>, Αγωνίσθηκα νά μάθω ποιός ήταν ό έπιστολογράφος μου πού έξεδήλωνε ένδιαφέρον γιά τήν ύπόθεση πού άγωνιζόμουν νά φέρώ είς πέρας, άλλά καί γιά μένα. Δυστυχώς δέν έπέτυχα νά τόν άποκαλύψω, 6χι γιά νά τόν εύχαριστήσω άπλώς γιά τίς πληροφορίες πού μού έδινε καί γιά τούς φόβους πού έξέφραζε γιά τήν τύχη μου, άλλά γιά νά πώ, σάν γνήσιος Μακεδών πού εlμαι, δτι κανένας τρόμος δέν μού κατέχει όταν κάμω τό καθήκον μου πρός τήν Πατρίδα. Στήν Ελλάδα όφείλουμε νά κάνουμε συνείδηση ότι όλοι χρωστάμε χωρίς Εκείνη νά μάς όφείλει άπολύτως τίποτε. Στό λαό μας πάλι όφείλουμε νά έιμεθα είλικρινείς καί πρό παντός σαφείς καί άντικειμενικοί ένημερώνοντας τον γιά όσα γίνηκαν ή καί όσα συντελούνται στόν 'Ελλαδικό χώρο. Μόνον κατ' αύτόν τόν τρόπο τόν 6οηθούμε ν' άποφύγη τίς παγίδες πού τού στήνουν οί ποικιλώνυμοι προπαγανδισταί τών πολιτικών συγκροτημάτων πού κινούνται σέ παράνομα πλαίσια. Σ' αύτόν τό λαό πού μοχθεί καί προσφέρει γιά τόν τόπο έχουμε χρέος νά μήν κρύβουμε τίποτε. Νά τήν λέμε πεντακάθαρη τήν άλήθεια γιά τά γεγονότα πού σφράγισαν τήν πορεία τού τόπου διαμορφώνοντας τήν πραγματική καί άπαραχάρακτη ίστορία. Ετσι λοιπόν χωρίς νά ύπολογίζω σέ κανενός είδους φόβο, θά ίστορήσω τά όσα έγιναν στή Νάουσα στή μαύρη περίοδο θά είμαι εύτυχής έάν διαβάσουν τό ΒιΒλίο μου οί συμπράξαντες είς τήν ψήφιση τού Νόμου γιά τήν 'Εθνική 'Αντίσταση ή καί οί Βουλευταί τής Νέας Δημοκρατίας, πού δέν παρέμειναν στήν αίθουσα τής Βουλής γιά νά δώσουν τήν μάχη τής 'Αλήθειας. 'Αριθμητικώς άσφαλώς θά τήν έχαναν. Ιστορικώς δμως θά τήν έκέρδιζαν γιά λογαριασμό τής Ελλάδος καί τού λαού μας. Θά όμιλούσαν στή Βουλή γιά τήν έγκληματική καί προδοτική δράση τού ΕΛΑΣ καί θά ξέσχιζαν τό προσωπείο τού Κ.Κ.Ε. 'Έτσι ή συζήτησις αύτή τής Βουλής, θά έξελλίσετο σέ πραγματίκό Βατερλώ γιά κείνους πού χωρίς κανέναν δισταγμό, έπεζήτησαν καί έπέτυχαν διά Νομοθετήματος νά δικαιώσουν καί ώς έπίκειται νά 14

11 συνταξιοδοτήσουν τούς άπεχθείς καί άπαίσιους δολοφόνους τού Ελληνικού λαού. Θά είμαι πανευτυχής έάν τό ταπεινό αύτό πόνημα μου, φθάσει ατά χέρια τών πνευματικών μας άνθρώπων, πού δέν μπορώ vά έξηγήσω κάτω άπό ποιόν ύπολογισμό άδρανούν καί άδιαφορούν γιά τήν έπικίνδυνη καί όλισθηρή πορεία τού τόπου, όδηγώντας έτσι τά Ελληνικά νειάτα Ciλλοι συνειδητά καί aλλοι άπό άδιαφορία η ύπολογισμό στό δρόμο τής καταστροφής. Δέν κάμω καμμιά συζήτηση γιά τούς πληρωμένους κονδυλοφόρους τού κόκκινου καί πράσινου τύπου, ούτε yιά κείνους πού χωρίς συνείδηση τής άποστολής χρησιμοποιούν τήν δύναμη τής τηλεοράσεως γιά νά διαaτρεβλώνουν γεγονότα ίστορικά, νά παραποιούν μονίμως τήν άλήθεια καί νά δυσφημούν τούς πολlτικούς άντιπάλους, καθυβρίζοντας άγωνιστάς πού έδωκαν τά πάντα γιά τήν Ελλάδα. Αύτοί σάν άβουλα όργανα «σκληρών» αύθεντών, γράφουν καί όμιλούν κατ έπιταγήν άδιαφορούντες έάν μέ τή δράση τους διχάζουν τόν Ελληνικό λαό καί Βάζουν κάθε μέρα κι ένα λιθάρι στό έργο τής Εθνικής καταστροφής πού προπαρασκευάζουν οί μόνιμοι έργάται τής Κοινωνικής άποσυνθέσεώς μας τού Φυλετικού μας άφανισμού. 'Όλους όμως αύτούς τούς προκαλώ σέ μιά άνοικτή καί δημόσια συζήτηqη τής άλήθειας. Τούς καλώ νά έμφανισθούμε στήν τηλεόραση ή ατό βήμα τού τύπου γιά ν άνατρέψουν έκεί ύπό τά σκληρά Βλέμματα τού λαού ή τήν φωτισμένη κρίση του τίς συγκεκριμένες καταγγελίες μου. Εχουν σήμερα στά χέρια τους τήν δύναμη τού κομματικού Κράτους, τών Κνιτών καί τών Πρασινοφρουρών. Οί άπειράριθμοι πληροφοριοδόται τους σέ κάθε τόπο, πού άναφέpομαι, γνωρίζουν τά γεγονότα. Ειτε τά έζησαν έάν έχουν τή σχετική ήλικία, ή τά έπληροφορήθησαν άλλά καί μπορούν νά τά μάθουν άπό τούς δικούς των πού ύπήρξαν μάρτυρες τής τραγωδίας πού έκτυλίχθηκε στήν γωνιά αύτή τής Μακεδονίας μας. Εχουν όμως δ λα τά μέσα γιά νά φθάσουν ώς τή Νάουσα καί τά χωριά της γιά ν' άναπνεύσουν τόν άέρα τού θανάτου. Τό τε ευταίο φοβάμaι δτι δέν θά τό κάμουν γιατί τρέμουν στήν κυριολεξία άπό τή δύναμη καί τίς διαθέσεις τών νεκρών πού είναι διεσπαρμένοι στίς ρεματιές καί γενικώς στή γή τής περιοχής. Ασφαλώς θά σκέπτονται ότι μπορεί τά άθώα αύτά θύματα τών αίμοσταγών καπεταναίων τού ΕΛΑΣ καί τής ΟΠΛΑ νά βγούν άπό τούς τάφους των γιά νά ζητήσουν έκδίκηση ή τό όλlγότερο έξηγήσεις γιά τά αϊτια πού ώθησαν τούς όμοϊδεάτας των στό έγκλημα στίς λεηλασίες, στίς σφαγές καί τούς Βιασμούς τών Ελλήνων. 15

12 Εάν φοβούνται κάτι τέτοιο aς ήρεμήσουν. Οί νεκροί δέν έκδικούνται άλλά ζητούν έπίμονα δικαίωση. Οί νεκροί τής Πατρίδος δέν θά fjθελαν σέ καμμιά περίπτωση νά ξαναζήση ό τόπος τόν έφιάλτη τών άντιθέσεων, τών έγκλημά των καί τού Εθνικού διχασμού. Ζητούν ήρεμία. Ζητούν ένότητα συνοχή καί όμοψυχία τού λαού μας. Ενότητα πραγματική καί δ χι πλασματική καί άπο8λέπουσα σ ένα καινούργιο μακελλειό. Οί Νεκροί τής Πατρίδος σύγχωρούν. Είναι κι αύτό γνώρισμα τής Χριστιανοσύνης έναντίον τής όποίας Βάλλουν λυσσωδώς οί έχθροί τής κοινωνίας μας καί τού Εθνους. Χωρίς κανένα λοιπόν φό8ο aς ξεκινήσουν γιά τήν Νάουσα καί. γιά τούς άλλους τόπους πού ύπήρξαν άνθρωποσφαγεϊα τών άγνών Ελλήνων Πατριωτών. Νά κάμουν τή δική τους έρευνα. Καί άν πληροφορηθούν δτι στήν περιγραφή τής δράσεως τών όμοϊδεατών τους ύπήρξα άνακρι8ής ή ύπερ8ολικός aς μού καταγγείλουν σάν κοινό συκοφάντη καί πλαστογράφο τής άλήθειας. Δέν πρέπει νά διστάζουν γι αύτό τό ταξείδι πού τούς προτείνω, έάν πιστεύουν δτι ή χιλιοϋ8ρισμένη δεξιά - δπως άποκαλούν τούς πραγματικούς Η Ελληνες - άδίκησε τό κόμμα «τού λαού>> καί κακομεταχειρίσθηκε τήν «Εθνική Αντίσταση>> τού Βελουχιώτη καί τών άλλων σφαγέων. Επειδή δμως δέ ν θ άποτολμήσουν τήν έρευνα.αύτή, θά προχωρήσω μόνος μου μέ όδηγό τήν συνείδησή μου καί τήν πίστη μου γιά τήν άλήθεια, γράφοντας τό μαύρο χρονικό τής Ναούσης. Σάν τίμιος 'Έλλην σάν 8αθύς Χριστιανός, πιστεύω δτι ή άναδρομή ατά γεγονότα πού διεδραματίσθηκαν ατή μαρτυρική αύτή γωνιά τής Ελλάδος, άποτελούν έκπλήρωση Εθνικού καί κοινωνικού χρέους πού πρέπει νά νοιώθη κάθε πολίτης πού ένδιαφέρεται γιά τόν τόπο. Τά στοιχεία πού συνθέτουν τήν άφήγησή μου τά συνεκέντρωσα γυρνώντας μήνες καί κάτω άπό συνθήκες καταθλιπτικές τήν περιοχή πού έκτυλίχθηκαν τά φρικτά γεγονότα κατά τήν έπίμαχο περίοδο Συνήντησα συγγενείς, φίλους ή καί άπλώς γνώριμους τών άδικοχαμένων νεκρών. Είχα έπαφές καί μέ Ελασίτας πού πήραν μέρος ή έζησαν άπό κοντά σάν αύτόπτ.οι μάρτυρες τά διαπραχθέντα έγκλήματα. 'Όταν μιλούσα μέ. τούς τελευταίους έννοιωθα νά μέ καταλαμ8άνη πραγματικό δέος. Η μεταμέλεια πού έδειχναν ήταν έντονη καί συγκλονιστική. Μιλώντας γιά τή συμμετοχή τους στίς όρδές τών δολοφόνων τού ΚΚΕ καί τού ΕΛΑΣ ζητούσαν έπίμονα νά τούς κρίνη ή ίστορία μέ έπιείκια. Σκοτώσαμε άθώους κατ.έντολήv τού Κ. Κ.Ε., καταστρέψαμε τόν όλο. Πλήξαμε τό λαό μού εlπαν. 16

13 Τήν έρευνά μου τήν συνεπλήρωσα πηγαίνοντας ατά Νεκροταφεία τής Ναούσσης καί τής Βερροίας, δπου κοιμούνται τόν αίώνιο ϋπνο τού Δικαίου, τά θύματα τής κομμουνιστικής άγριότητος. Ρίχνοντας λίγα άγριολούλουδα καί άνά6οντας δυό τρία κεριά aτούς τάφους των παρεκάλεσα τόν ταπεινό Λευίτη πού Βρισκόταν έκεί, ν άναπέμψη τίς έπι6αλλόμενες εύχές γιά τήν άνάπαυση τών ψυχών τών σκοτωμένων άδελφών μας. Τότε 6κουσα νά μέ προστάζουν οί Νεκροί νά προχωρήσω ατό έργο μου. Κι ένώ στεκόμουνα εύλα6ικά μπρός aτούς άπέρριτους τάφους τών παλληκαριών τής Ελλάδος, τούς εlδα νά Βγαίνουν ό ένας μετά τόν άλλον άπό τό ύγρό χώμα πού σκέπαζε τά κορμιά τους. 'Όλοι τους ήταν άνήσυχοι καί ατά σώματά τους εlχαν όλοζώντανες τίς μαχαιριές τών δημίων τους, ένώ δυό τρία άιiό τά κορμιά τών Νεκρών ήταν κατατρυπημένα άπό τίς σφαίρες τών «ήρώων» τής Εθνικής Αντίστασης. Αίσθάνθηκα νά μού μιλούν έπιτακτικά καί νά μού προστdζοιiν νά γράψω τήν άλήθεια γιά τό δικό τους μαρτύριο καί γενικώτερα γιά τίς σφαγές τών τραγικών κατοίκων τής μαρτυρικής Ναούσσης. Μήν κρύψης τίποτε μού εlπαν. Εμείς πέσαμε γιά τήν Ελλάδα, τήν Πίστη μας γιά τόν Χριστό καί γιά τήν ύπεράσπιση τού λαού μας. Αύτό άλλωστε άποτελεί χρέος όλων τών Ελλήνων. Γι αύτό δέν μεταννοιώνουμε γιατί άνε6ήκαμε ατό θυσιαστήριο πολεμώντας γιά νά μήν.ύποδουλωθή ή Ελλάδα aτόν κόκκινο φασισμό σέ πρώτο 8ήμa καί μετά ταύτα aτόν σλαυϊσμό, στήν ύπηρεσία τού όποίου άνήκουν τά Κ.Κ. όλόκληρου τού κόσμου. Πρέπει όμως μού είπαν, όλοι οί "Ελληνες καί κυρίως οί Νέοι τής Πατρίδο μας νά μάθουν τήν τραγωδία στήν όποία βυθίστηκε ό τόπος στήν περίοδο πού τά όργανα τού κομμουνισμού, σκότωνr ρήμαζαν καί Βύθιζαν τήν Ελλάδα ατή ν πιό άσύλληπτη τραγω.: Καί πρέπει νά μάθουν οί.. Ελληνες πού δέν είχαν τήν τραγικη τύχη νά ζήσουν τότε, δτι τά έγκλήματα, οί λεηλασίες καί οί 6ιασμοi διεπράχθησαν έν όνόματι τής Δημοκρατίας καί τής Πολιτικής έλευθερίας καί Δικαιοσύνης. Μόνον όταν μάθουν οί νέοι τής Ελλάδος άπαραχάρακτη, τήν ίστορία τού τόπου ατά μαύρα χρόνια τής κομμουνιστικής παντοκρατορίας, τότε θά μπορέσουν νά άμυνθούν σέ έναν καινούργιο κίνδυνο πού tμείς ι.ιέσα άπό τήν ήρεμία τών τάφων μας Βλέπουμε νά έρχεται ξανά καί σύντομα στήν Ελλάδα. Μού εlπαν άκόμη ότι άποτελεί καθήκον νά φυλqξουμε τά Ελληνικά νειάτα άπό τίς παγίδες πού τούς στήνει τό ΚΚΕ καί οί ποικιλώνυμες όργανώσεις πού μέ διάφορους τίτλους δρούν γιά λογαριασμό του. Πρέπει νά κάμουν συνείδηση τά Ελληνόπουλα ότι 17

14 ό κομμοuνισμός έπιδιώκει νά μεταβάλη τήν ύπερήφανη Ελληνικη Νεολαία σέ όργανο τών έγκληματικών του Βουλήσεων καί προσταγών. Καί δπως έπέμειναν νά τονίζουν, έτούτη τή φορά ή Πατρίδα καί ό λαός μας άπειλούνται περισσότερο άπό κάθε aλλη φορά. Καί συνεπλήρωσαν ότι οί κομμουνισταί δέν πρόκειται νά διαπράξουν τό λάθος άφήνοντας νά ζήση κανένας άντίπαλός τους. Αλλωστε είναι γεγονός πού δέν έπιδέχεται καμμιά άπολύτως άντίρρηση, δτι σέ καμμιά περίπτωση οί κομμουνισταί δέν έπαναλαμβάνουν τά τυχόν λάθη τού παρελθόντος. 'Αντίθετα μέ γνώμονα τήν πείρα τών λαθών αύτών φροντίζουν όλες οί καινούργιες τους ένέργειες νά μήν έκτίθενται σέ άποτυχία. Καί έκείνοι πού μού πρόσταζαν άπό τόν τάφο τους ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Αγρόται, έρyάται, μικροεπιχειρηματίαι, έπιστήμονες, ίερωμένοι, άξιωματικοί καί χωροφύλακες, άγροφύλακες καί άγνές Ελληνοπούλες. Ολοι αύτοί οί σκοτωμένοι, Βάσει της θεωρίας τού Μάρξ καί τών διακηρύξεων τού κομμουνισμού, άποτελούν τή μάζα τών καταπιεζομένων πού ό κομμουνιστικός άγώνας άποβλέπει στήν άπελευθέρωσή τους άπό τόν καπιταλιστικό ζυγό καί τήν έκ μέρους του έξασφάλιση μιάς δικαιώτερης καί άνθρωπινότερης ζωής. Αύτά λοιπόν τά θύματα τού κόκκινου φασισμού, μού έκαμαν καί μιά aλλη έκκληση: Γράψε μού είπαν, ότι δλοι σφαγιασθήκαμε γιατί άγαπώντας τήν 'Ελλάδα, δέν συμφωνούσαμε στήν έπικράτηση τού κομμουνισμού. Γράψε γιά νά μάθουν έκείνοι πού δέν. έζησαν στή μαύρη έκείνη περίοδο, ότι ό κομμουνισμός σέ τελευταία άνάλυση άποτελεί συγκρότημα φονιάδων καί Εθνοπροδοτών. Τήν άλήθεια αύτή όφείλουν νά τήν πιστέψουν κυρίως οί νέοι της Πατρίδος μας πού παρασύρονται άπό τά όμορφα καί σαγηνευτικά κηρύγματα γιά δικαιοσύνη, ίσότητα, δημοκρατ,ία καί πολιτική καί κοινωνική άλλαγή. Σέρνοντας τά Βήματά μου πήρα τό δρόμο τού γυρισμού. Στή κάθε μου δρασκελιά, έβλεπα μπροστά μου τίς άγνές μορ(pές τών ήρώων της μαρτυρικής Ναούσσης καί άγωνιζόμουνα νά δώσω κάποια έξήγηση. Γιατί τούς σκότωσαν οί φονηάδες τού Κ.Κ.Ε. καί τής ΟΠΛΑ; Μήπως εlχαν μαζύ τους προσωπικές, οίκονομικές ή οίκογενειακές διαφορές; Μήπως ήταν έχθροί τού λαού πού διατείνεται ό κομμουνισμός ότι προστατεύει τά συμφέροντά του; Μέ τούτες τίς σκέψεις καί μέ τήν συνείδηση fίρεμη ότι ό λαός μας έπρεπε νά μήν λησμονήση ποτέ τή θυσία τους, άπεφάσισα νά γράψω δσα περιστατικά ύπέπεσαν στήν άντίληψή μου, άφού φρόντισα νά διασταυρώσω καί νά έλέγξω τίς πληροφόρίες πού μού έδωκαν οί διάφοροι άφηγηταί μου. Αύτό πιστεύω δτι άποτελεί καί 18

15 \ χρέος μου πρός τό λαο πού σέ καμμιά περίπτωση δέν πρέπει vά λησμονήση. Ν Αλλωστε είναι άκατάλυτη ή άρχή, ότι λαοί πού λησμονούν τήν ίστορία τού τόπου των είναι καταδικασμένοι σέ dφανισμό. Πέραν όμως τής έκκλήσεως τών Αγίων Νεκρών τής Πατρίδος, αίσθανόμουν καί ό ίδιος τήν ύποχρέωση πού είχα καί τήν γενικώτερη άνάγκη νά γράψω σέ όλη τους τήν έκταση τά όσα συνέβησαν ατή μαρτυρική αύτή περιοχή, γιατί έτσι μονάχα μπορεί νά προλάβουμε καινούργια έκλήματα. Πρός Θεού δχι άλλο αίμα. οχι aλλος διχασμός. ΝΟχι πιά μίσος καί πάθη γιά γνώρισμα τής ζωής μας. Σήμερα - όσο καμμιά aλλη φορά - ό τόπος έχει άνάγκη ένότητος τού λαού μας. Τό παρελθόν πρέπει νά λησμονηθή καί όριστική λήθη έπιβάλλετaι νά πάρη τή θέση του ατή ζωή μας. Λήθη όμως είλικρινής cίπ' όλες τίς πλευρές καί όχι πλασματική. Νά σιγήσουν τά πάθη νά σβήσουν οί άντιθέσεις. Νά γαληνέψη ή Ελληνική ζωή έστω καί καθυστερημένα. Νά έπέλθη άδελφωσύνη καί όμόνοια άνάμεσα aτούς συγγενείς τών θυμάτων καί aτούς θύτες. Η συναδέλφωσις καί όμοψυχία τού λαού, έπι8άλλεται νά έπιτευχθfi καί νά σφυρηλατηθή καί γιά γενικώτερους Εθνικούς καί κοινωνικούς λόγους. Πώς είναι δυνατόν μιά κοινωνία πού σπαράσσεται άπό άντιθέσεις καί έντονα μίση νά προχωρήση στήν πρόοδό τήν εύημερία καί τήν προκοπή. Καί πέραν τούτου, αύτή τήν ωρα γύρω μας πλανώνται βαρειά τά σύννεφα έξωτερικής άπειλής. Προβάλλονται διεκδικήσεις άπαράδεκτες είς βάρος τής Πατρίδος μας πού μπορεί, νά προκαλέσουν πόλεμο. Αύτόν τόν πόλεμο, εlναι άδύνατο νά διεξαγάγη ή Ελλάς μέ τό λαό της διχασμένο, άλληλομισούμενο η καί τό χειρότερο έχοντας σέ θέσεις τής ύπευθύνου ήγεσίας της πρόσωπα πού ύπηρετούν ύποπτα καί ξένα συμφέροντα καί είναι έξαρτημένα άπό χώρες πού άποβλέπουν στήν παγκόσμια κυριαρχία. Μόνον λαοί πού είναι ένωμένοι καί πιστεύουν ατά Εθνικά καί Θρησκευτικά 'Ιδανικά - όπως συμβαίνει σήμερα στήν Πολωνία - δύσκολα θά γονατίσουν ατή δύναμη καί τήν ίσχύ τών όπλων, τών πραγματικών όπλων πού χρησιμοποιεί ύπό ίδεολογικό μανδύα ό ίμπεριαλισμός τής Ανατολής, προκειμένου νά προωθήση τίς αύτοκρατορικές του έπιδιώξεις καί σλαυικές του δοξασίες. "Ολο δμως αύτό τό ΠΙΣΤΕΥΩ καί τίς σκέψεις γιά Εθνική ένότητα καί όμοψυχία. τού λαού μας, ήρθε νά κονιορτοποίηση ή μαρξιστική προπαγάνδα πού γίνεται άπό τόν τύπο καί τά μέσα τηλεοράσεως, πού κάθε μέρα γίνεται πιό έξοργιστική προκαλώντας τή συνείδηση τού λαού μας. Προδόται τού "Εθνους καί αίμοσταγείς φονηάδες προβάλλονται ώς ύπόδειγμα μαχητών τής έλευθερίας. Θεοποιούνται καί μπαίνουν στήν ίδια σειρά μέ τούς fjρωας καί μάρτυρας τού Τό άπαισιότερο τών έγκλημάτων - τό παιδομά- 19

16 ζωμα - χαρακτηρίζεται σάν πράsη πού tγινε γιά νά σωθούν τά Ελληνόπουλα άπό τόν φασισμό. Η ΚυΒ ρνησις του ΠΑΣΟΚ έξ άλλου πλαισιουμένη άπό Έαμίτας, Έλασίτας καί Έπονίτας καί τελούσα κάτω άπό τήν άδυσώπητη πίεση του ΚΚΕ δίqει τά πάντα είς τούς έχθρούς: Προκαλεί τήν συνείδηση τού Εθνους μέ τήν άναγνώριση τών άπαισίων έγκληματιών σάν Εθνική Αντίσταση, καί μέ τήν ταυτόχρονη προσπάθεια νά μαυρισθή ή μνήμη Εκείνων πόύ άνέβηκαν ατό Βωμό τής θυσίας ύπερασπίζοντας τά ίερά καί τά δσια τής Φυλής. Ετσι άντί γιά ένότητα όρθώνεται μπροστά μας ή άπειλή ένός καινούργιου διχασμού, άντί γιά λήθη έχουμε τήν άναμόχλευση τών παθών καί τόν ψυχικό ξεσηκωμό τών συγγενών τών θυμάτων του ΕΛΑΣ καί τής ΟΠΜ. Βλέποντας δλα αύτά πού συντελούνται γύρω μας, καί πιστεύοντας δτι ό τόπος περνάει τήν άπειλή νά ξαναζήση τά ίδια η καί χειρότερα άπ δ σα συνέβησαν στήν μαύρη περίοδο τής κομμουνιστικijς παντοκρατορίας, έγκατέλειψα καί τόν τελευ_ταίο δισταγμό πού είχα γιά νά γράψω_ τό χρονικό τής σφαγης τών ταπεινών άνθρώπων τής Ναούσσης. Αναλογίσθηκα τίς τεράστιες ήθικές καί Εθνικές εύθύνες πού θά είχα έάν τηρούσα σιγή γιά δσα γίνηκαν. Καί νοιώθοντας τό χρέος μου σάν ff Ελληνας σάν πατέρας καί σάν Χριστιανός, ξεκίνησα νά έμφανίσω τά άποτελέσματα τής έρευνας πού έκαμα καί πού παρουσιάζουν όλοζώντανη τήν τραγωδία ένός λαου πού είχε κάθε δικαίωμα νά ζήση καί νά χαρij τή ζωή δσο δύσκολη καί άν ήταν γι αύτόν. Μιά έρευνα δύσκολη καί γεμάτη κινδύνους. Δύσκολη γιατί ό χρόνος πού μεσολάβησε άδυνάτισε η έσβησε παραστάσεις, καί πέραν τούτου λείπουν άπό τή ζωή πολλοί πρωταγωνισταί, μάρτυρες καί συγγενείς. Εκείνων πού κρεουργήθηκαν άπό τούς ιιηρωας τού ΕΛΑΣ. Αλλους τούς πήρε ό Χάρος, πολλοί έγκατέλειψαν τόν τόπο τής διαμονής τους γιά νά μήν ζούν κάτω άπό τή σκιά τών άγαπημένων τους νεκρών καί όχι λίγοι διστάζουν νά όμιλήσουν τρέμοντας τήν έκδίκηση τών όργάνων τού κομμουνισμού καί τούς πρασινοφρουρούς του ΠΑΣΟΚ. Εάν. μιλούσαν δλοι αύτοί, άσφαλώς θά έδιδαν άπειρα στοιχεία προκειμένου νά όλοκληρωθή τό κατηγορητήριο καί νά θεμελιωθή σέ σταθερότερη Βάση ή εύθύνη τών έμπνευστών καί πολlτικών ύπευθύνων του ΚΚΕ πού καθοδήγησαν τούς άφελείς νέους στό δρόμο τών έγκλημάτων πού γινόντουσαν - τί είρωνία - έν όνόματι της ταλαιπωρημένης καί κακοποιημένης Δημοκρατίας. Αλλά στήν έρευνά μου συνήντησα καί άλλου είδους. δυσκολίες. Συγγενείς καί γνώριμοι τών Αγίων Νεκρών, τής Πατρίδος, 20

17 φοβόντουσαν νά μιλήσουν γιά τά όσα γνώριζαν γιά τά διαπραχθέντα. έγκλήματα. "Ετρεμαν τούς όργανωμένους κομμουνιστάς καί τούς θλιβερούς συνοδοιπόρους των. Ο πως μού είπαν, όλοι αύτοί, είναι ίκανοί νά πλήξουν χωpίς οίκτο όποιον θελήση νά μιλήση γιά τό δράμα πού έζησε ό μαρτυρικός λαός τής Ναούσσης στήν περίοδο Γιά τόν λόγο αύτόν, ή ίστόρησή μου γιά τά γεγονότα αύτά, είναι άτελής. Θά άπουσιάζουν άσφαλώς πολλά όνόματα θυμάτων καί τών έκτελεστών τους. Θά ύπάρχουν παραλείψεις γιά έγκλήματα πού είναι φρικτότερα άπό έκείνα πού θά άφηγήθώ. "Ισως ύπάρξουν καί μικρά λάθη στίς έπ άκρι6είς ήμερομηνίες τών έκτελέσεων. Σέ καμμιά όμως περiπτωση δέν θά ύπάρξουν ύπερβολές. Έφρόντισα νά έμφανίσω λιγότερα καί όχι περισσότερα άπ' όσα συνέβησαν. Δέν άρνούμαι ότι κρύβω λεπτομέρειές άγριοτήτων καί σαδισμού, πού έάν τίς ένεφάνιζα θά προκαλούσαν έντονώτερη φρίκη, καί όργή καί θά μεγάλωναν τήν άπέχθεια τού λαού μας έναντι τού ΚΚΕ. ΣεΒάσθηκα τίς έπιφυλάξεις τών πολιτών πού κάτω άπό τό φόβο δέν μού διευκόλυναν στήν έρευνά μου, άλλά ταυτόχρονα έπέκρινα τή στάση τους. Άλλοίμονον στίς Κοινωνίες πού διστάζουν νά άμυνθούν, λέγοντας τήν άλήθεια aτούς νέους πού δέν είχαν τό θλιβερό προνόμιο νά ζήσουν τά συγκλονιστικότερα γεγονότα πού συνέβησαν στόν τόrίο σέ μιά περίοδο πού σημάδεψε τήν ίστορία τής Χώρας. Μόνον ή ίστορία, ή άληθινή ίστορία, διδάσκει, προβληματίζει καί προλαβαίνει καινούργιες συμφορές. Καί ή ίστορία τού τόπου μας θά πρέπει νά γίνη γνωστή άπ όλους καί ίδιαίτερα άπό τούς Νέους μας. Πιστεύοντας δτι μέ τό άνά χείρας Σας 6ι6λίο, προσέφερα μιά άκόμη ύπηρεσία aτόν τόπο καί τό λαό παρακαλώ δπως στήν κρίση τού πονήματός μου νά είσθε αύστηροί άλλά άντικειμενικοί. 21

18 Συνοπτική ίστορία τής Ναούσσης Πρίν άρχίσω νά ίστορώ τά γεγονότα πού συνθέτουν τήν τραγωδία τής Ναούσσης, είναι άνάγκη νά άναφερθώ σέ λίγες γραμμές γιά τήν ίστορία, τήν παράδοση καί τήν προσφορά της aτόν άγώνα τοϋ Εθνους άλλά καί τήν συμβολή της στήν άνάmυξη της Εθνικής μας οίκονομίας. Μ αύτό τόν τρόπο θά διευκολύνω τούς άναγνώστας τοϋ βιβλίου μου νά βρεθοϋν κοντά στόν μαρτυρικό αύτόν τόπο καί νά γνωρίζουν έκ προοιμίου τήν ψυχοσύνθεση τοϋ λαοϋ της πού είχε τό τραγικό προνόμοιο νά πληρωση τόν μεγαλύτερο φόρο άίματος είς τούς «άπελευθερωτάς» καί τούς. ccι'jρωας» τής,.-εθνικής Αντίστασης». Η Νόουσσα συγκαταλέγεται μεταξύ τών παλαιοτάτων πόλεων τής Μακεδονίας. Χτισμένη άμφιθεατρικά στίς ύπώριες τοϋ Βερμίου πάνω σ έναν φυσικό έξώστη, άγναντεύει τόν μυχό τοϋ Θερμαίκοϋ. Εχει πλούσιο κάμπο δπου oi άρχαίοι.. Ελληνες ύπό τόν Φίλιππο άνέπτυξαν έκεί τόν πολιτισμό τους, καί άργότερα ύπό τόν Μέγα Αλεξάνδρα ξεκίνησαν άπό τήν γειτονική Πέλλα γιά νά δώσουν τά φώτα καί τόν Πολιτισμό σέ όλόκληρο τόν κόσμο. Είναι άμύθητοι οί άρχαιολογικοί θησαυροί της - Εθνικοί καί γενικώτερα οίκουμενικοί - πού κρύβονται ατά σπλάχνα τής Μακεδονικής γης. Πάνω σέ τοϋτο τό πανέμορφο τοπίο παίχθηκε ένα άπό τά συντaρακτικότερα κεφάλαια τής Ελληνικής τραγωδίας. Εκεί διεπράχθησαν τά φρικτότερα έγκλήματα καί ντροπιάσθηκε ή πολιτισμένη άνθρωπότης. Εκεί ένεφανίσθη ή άγριότης καί ό σαδισμός άπό τούς «i)ρωες» της " Εθνικής Αντίστασης. Η προσφορά τής Ναούσσης aτούς άγώνας τοϋ.. Εθνους έπί Τουρκοκρατίας ξεπέρασε κάθε όριο φαντασίας. Οί άρματωλοί της πού γιγαντώθηκαν στήν πορεία τοϋ άγώνος γιά τήν άποτίναξη τοϋ ζυγοϋ δέν σταμάτησαν οϋτε στιγμή τόν πόλεμο τής κλεφτουριάς. Εκεί έγεινε ό πρώτος ξεσηκωμός τοϋ Είκοσιένα, μέ τό όλοκαύτωμα τών κατοίκων της. Εκεί ύψώθηκε ένα άπό τά προπύργια τοϋ Μακεδονικού άγώνος γιά τή σωτηρία τοϋ τόπου άπό τόν σλαυϊσμό. Η "ιδια ίστορiα έπαναλήφθη στήν περίοδο πού καί τότε παρά τά λεγόμενα τών ύμνητών τοϋ Βελουχιώτη, ή Ελλάς άντιμετώπιζε τήν έπιδρομή τών σλαύων πού άπέβλεπαν στήν ύποδούλωση τής Μακεδονίας. Από τήν έποχή της Τουρκικής σκλαβιάς ή Νάουσσα άναπτύχθηκε οίκονομικά. 'Ίδρυσε βιομηχανίες, άνάmυξε έμπόριο μέ τίς Εύρωπαϊκές χώρες, οί δέ βιομήχανοί της έπεξέτειναν τή δράση τους στήν "Εδεσσa, τή Βέρροια κaί τή Θεσσαλονίκη. Σέ σύγκριση μέ τό πληθυσμιακό της δυνaμι- 23

19 κό πού ήταν κάτοικοι, έθεωρείτο η πιο αναπτυγμένη Βιομηχανική πόλη, μιά πού οί έργαζόμενοι στίς Βιομηχανίες μόνον ξεπερνοϋσαν τούς πέντε χιλιάδες. Στόν άριθμό αύτό θά πρέπει νά προστεθοϋν 1500 άκόμη έργάτες πού προήρχοντο άπό τήν Κοζάνη, Φλώρινα, 1 Αμύνταιο καί Αρδέα. Μετά τόν μεσαίωνα καί έπί Τουρκοκρατίας ή οίκονομική της άκμή έπέσυρε τό φθόνο καί τήν όργή τών κατακτητών. Σ' αύτή τήν περίοδο οί όρδές τοϋ Αλιϊ Ποσό άπέβλεψαν στήν ύποδούλωση τής Ναούσσης. Οί σκληροτράχηλοι Ναουσσαίοι έπολέμησαν σάν tjρωες καί συνέτριψαν τίς όρδές τοϋ έπιδρομέα. Διέλυσαν ατή κυριολεξία τούς Τουρκαλβανούς, έχασαν όμως τήν ίκμάδα τών παλληκαριών τους πού θυσιάσθηκαν γιά τήν ύπόθεση τής Ελευθερίας. Μετά τήν έκκρηξη τής Επαναστάσεως τοϋ 1821 οί Ναουσσαίοι ήγέρθησον σάν ένας άνθρωπος έναντίον τοϋ κατακτητή. Συνεκρότησον 'ένοπλα άπελευθερωτικά τμήματα ύπό τήν ήγεσία τοϋ Ζοφειράκη Καρατάσου καί τοϋ Αγγελή Γάτσου. Σ' όλόκληρο τό Βέρμιο κυριάρχησε ή ίαχή Ελευθερία η θάνατος. Η Νάουσσα πυρπολείται, τά χωριά της καίγονται καί ό πληθυσμός της έξουνδραποδίζετοι. Εκείνοι όμως πού γλυτώνουν άπό τό μαχαίρι τών κατακτητών συνεχίζουν χωρίς διακοπή τόν άγώνο τους γιά τήν Ελευθερία. Στά χρόνια πού έπακολουθοϋν οί Νοουσσαίοι δίδουν καί κερδίζουν τή μάχη τής άνασυγκροτήσεως καί τής άναδημιουργίας. Δημιουργοϋν καινούργιες βιομηχανίες κοί άναπτύσσουν τό έξαγωγικό τους έμπόριο. Η άπελευθέρωσις τοϋ 1912 δίδει άφορμή γιά νά φανοϋν τά Εθνικά οίσθήμοτο τών Ναουσσαίων. Γιορτάζουν τή λευτεριά μέ χαρές καί τραγούδια κοί παρουσιάζονται στό Διάδοχο Κωνσταντίνο θέποντος στή διάθεσή του όλη τους τήν περιουσία. Ο διάδοχος άρνείται νά δεχθή τά χρηματικά ποσά, ύποδεικνύοντας νά τά παραδώσουν είς τόν Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Δέχεται όμως τήν προσφορά τριών χιλιάδων ήμιόνων γιά τίς άνάγκες τοϋ Στροτοϋ. Οί 570 έξ αύτών ήταν προσφορά τών άδελφών Χρήστου κοί Κωνσταντίνου Σέρμπου. Μετά τήν άπελευθέρωση στή Νάουσσο aρχιζε καινούργιο έποχή. Κτίζονται χιλιάδες σπιτιών, ξεπετιοϋνται καινούργιες βιομηχανίες καί βιοτεχνίες καί ό λαός της άδελφομένος δίδει καί κερδίζει τή μάχη τής άναπτύξεως τής τοπικής οίκονομίος. Χιλιάδες πού ξεσπιτώθηκαν άπό τήν Μικρά Ασία βρίσκουν καταφύγιο καί στοργή ατή Νάουσα. Δουλεύουν στά έργοστάσια καί ζοϋν μέ τούς ντόπιους μέσα σέ κλίμα ένότητος καί σuνοχής. Τά κομματικά πάθη πού είναι έντονα σ' όλλες περιοχές δέν έπηρεάζουν σοβαρά τούς κατοίκους τής Ναούσης. Καί έδώ ύπάρχουν Βασιλόφρονες, Βενιζελικοί καί κομμουνισταί άλλά ζοϋν είρηνικά, χωρίς νά έκδηλώνουν τίς διαφορές καί τίς άντιθέσεις τους. Οί κομμουνιστοί άν κοί είναι οί πιό λιγότεροι, διαθέτουν σοβαρές όργανώσεις. Τό τεράστιο προλεταριάτο είναι ό στόχος τους. Η Ο.Κ.Ν.Ε. παρασύρει τούς νέους έργαζομένους κοί μαθητάς. Απ αύτή ν ξεπηδοϋν δυναμικά στελέχη. Ηγέτης τών νέων Κομμουνιστών είναι ό 24

20 Μάρκος Μαρκοβίτης πού στρατευόμενος στελνεται στο Καλπάκι της. Ηπείρου. 'Ύστερα άπό λίγο δραπευτεύει καί έπιβαίνων μέ aλλους έξη όμοϊδεάτους Ρωσσικοϋ πλοίου, φθάνει ατή Μόσχα. Εκεί γίνεται ταγματάρχης τοϋ Ρωσσικοϋ Στρατοϋ καί ατή διάρκεια τοϋ έμφυλίου πολέμου της 'Ισπανίας, όποστέλλεται ώς έπικεφαλi']ς τάγματος τών έρυθρών ταξιαρχιών, μέ άποτέλεσμα νά σκοτωθi'] σέ μάχη πού λαμβάνει χώραν έξω άπό τή Βαρκελώνη. Αύτό τό γεγονός ύπεγράμμισε μέ ίδιαίτερη έμφαση ό άρχηγός τοϋ Κ.Κ.Ε. Ζαχαριάδης δταν πi']γε ατή Νάουσα τό 1946, τονίζοντας δτι ή θυσία τοϋ Μαρκοβίτη τιμά τόν 'Ίδιο καί τήν όργάνωση τών Κομμουνιστών της Ναούσης πού έδωκε όιμα καί ύπεβλήθη σέ θυσίες γιά νά συντριβή ό Φράγγο. Η κατοχή Οί Γερμανοί κατακτηταί στήν άρχή της κατοχής έπεφύλλαξαν τήν πιό όδυνηρή τραγωδία για τό Λαό τής Βορείου Ελλάδος. Στήν άρχή μαζί μέ τά στρατεύματά τους πού μπήκαν στήν Ανατολική Μακεδονία μετά τήν κατάληψη τών όχυρών - πού στοίχισαν άμέτρητους νεκρούς στούς είσβολεlς - έφεραν στήν περιοχή άπό Σερρών μέχρις Αλεξανδρούπολης τούς πρ9αιφνιους έχθρούς τοϋ γέννους τούς Βουλγάρους καί τού(; παρέδωσαν τή διοίκηση καί τό έργο της πιό όγριας κατοχής. Οί Βούλγαροι σκορπώντας τόν όλεθρρ ατή Μακεδονία μας δέν όφηκαν τίποτε όρθιο στό πέρασμα τους. Κατελήστευσαν πrριουσίες, άπήγαγον έκατοντάδες, έγκρίτων καί κατέσφαξαν ύπέρ τού δέκα χιλιάδες στήν περιοχή Δράμας καί Δοξάτου, ϋστερα άπό τήν προβοκατορική πολεμική ένέργεια τοϋ Κ.Κ.Ε. πού έγινε στά Κύργια. Στήν Δυτική Μακεδονία καί στήν Ελλάδα έγκατέστησαν σμήνη Κομιτατζήδων ύπό τόν Κάλτσεφ. Στή Νάουσα κατόπιν διαβήματος τοϋ Βουλγάρου προξένου της Θεσσαλονίκης καί τοϋ Στρατηγού Κόλεφ, οί Γερμανοί δέν ένέδωκαν στήν άπαίτηση τών συμμάχων τους νά στρατοπεδεύσουν Βουλγαρικά στρατεύματα ατή Νάουσα. Εδέχθησαν δμως νά τοποθετηθεί στήν έκεί έδρα της Γκεστάμπο ύπό μορφην συνδέσμου τών δύο συμμάχων ώς διερμηνεύς ένας σκληρός Βούλγαρος Ελληνομαθής. Αύτός έφερε στολή Γερμανοϋ ύπαξιωματικοϋ έλέγετο Μίμης - aγνωστων aλλων στοιχείων. Ύπήρξεν ό έμπνευστής καί καθοδηγητής τών περισσοτέρων διώξεων καί έκτελέσεων Ναουσαίων. Διατηpοϋσε έπαφές μέ τούς τοπικούς παράγοντες τοϋ Κ.Κ.Ε. καί στίς συζητήσεις παρουσιάζετο σάν άκραιφνής δημοκράτης. Σκληρός φανατισμένος, άδυσώπητος, σκορπούσε στήν πορεία του ατή φρίκη, τόν όλεθρο καί τήν καταστροφή. Η τύχη του όμως ύπήρξε τραγική. 'Έλληνες άξιωματικοί τόν έξετέλεσαν ατή Θεσσαλονίκη κατά τόν Ίδιο τρόπο πού τιμώρησαν λίγο πρίν φύγουν οί Ναζί τόν έμπορο Γκέτσκο πού έθεωρείτο ώς άρχηγός της Βουλγαρικής προπαγάνδας στή Θεσσαλονίκη. Ενώ δμως συνέβαιναν δλα αύτά, τά έργοστάσια πού δούλευαν περιωρισμένα έδιναν δουλειά σέ χιλιάδες έργατικό χέρια. Η σκλαβιά έτόνωσε τό πνεϋμα της άλληλεγγύης μεταξύ τών Ναουσαίων. Πλούσιοι καί 25

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ - ΤΟΠΟΣΗΜΑ Η αφετηρία και ο τερματισμός: Στρατόπεδο Χαϊδαρίου (μπλοκ 15) - Σκοπευτήριο Καισαριανής. Μνημεία της Εθνικής μας Αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ. Δεν αντέχει η Κύπρος. άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ. Δεν αντέχει η Κύπρος. άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Δεν αντέχει η Κύπρος άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό μας συμφέρον μέσα από το πραγματικό συμφέρον της Κύπρου Πατρίδα μας είναι η Κύπρος και όχι το κόμμα ή η προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info http://, Τηλ:2105226884, 6944165341, FAX: 2105226884, 2310904794 Η πραγματική εικόνα του πολέμου στο Λίβανο με απλά λόγια. Θεόδωρος Λιόλιος Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Ο. Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη 54625, email:

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Τρίτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Στο διάλειμμα, χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε με τόσους

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία ζώσα 2. 28 η Οκτωβρίου Ξάνθη 1940-1944. www.axion.edu.gr

Ιστορία ζώσα 2. 28 η Οκτωβρίου Ξάνθη 1940-1944. www.axion.edu.gr Ιστορία ζώσα 2 28 η Οκτωβρίου Ξάνθη 1940-1944 www.axion.edu.gr Όποιος την ιστορία του τόπου του αγνοεί ορφανός νιώθει και ευάλωτος είναι. Επιμέλεια και οργάνωση του projectστ. Λίτσας Μαθηματικός Πρ. Εκπ/κου

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 4/4/2014. Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 760/1-4-204 επίκαιρη ερώτηση του

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 4/4/2014. Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 760/1-4-204 επίκαιρη ερώτηση του Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 4/4/2014 Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 760/1-4-204 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαμεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Πραξικόπημα και Τουρκική Εισβολή Πεσόντες, Αγνοούμενοι και Θύματα Αιχμαλωσία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ.

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ποιες ήταν οι αιτίες της διάσπασης του φυλετικού κράτους; Η αύξηση του πληθυσμού και η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης. Η καταπίεση που ασκούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Tαχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Ελένη Νικολαϊδου-Τσατίρη

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου!

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πόσο χρόνο σας πήρε η συγγραφή; Ε.Τ.: Κοιμάμαι + τρώω + περπατάω +

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία.

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1 της 24ης Ιουνίου 1793 Ο γαλλικός λαός, πεπεισμένος ότι η λήθη και η περιφρόνηση των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι οι μόνες αιτίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κάσιαλος. Άντρια Πυλιώτη

Μιχάλης Κάσιαλος. Άντρια Πυλιώτη Μιχάλης Κάσιαλος Άντρια Πυλιώτη Η ζωή του Μιχάλη Κάσιαλου Η τέχνη, υποστηρίζει ο Αντρέ Μαλρώ, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εμπιστοσύνη τις αμφιβογνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πανηγυρικός της 28η Οκτωβρίου 1940 που εκφωνήθηκε στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας

Πανηγυρικός της 28η Οκτωβρίου 1940 που εκφωνήθηκε στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας Πανηγυρικός της 28η Οκτωβρίου 1940 που εκφωνήθηκε στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας κ. Αντιδήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου Σιάτιστας, κ. Σχολικέ Σύμβουλε της 5 ης Περιφέρειας της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. ΤΜΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. ΤΜΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. ΤΜΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1. Ο Φράντς Κάφκα στη σκιαγραφία του σύγχρονου ανθρώπου παρουσιάζει το άτομο, που προσπαθεί μάταια να βρει διέξοδο και λύτρωση. Ο άνθρωπος βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο;

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Πάμπλο Πικάσο (25 Οκτωβρίου, 1881-8 Απριλίου, 1973) ήταν και είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες μεταναστεύουν για να επιβιώσουν και η ιστορία επαναλαμβάνεται

Οι Έλληνες μεταναστεύουν για να επιβιώσουν και η ιστορία επαναλαμβάνεται Ημερομηνία 14/03/2015 Μέσο Συντάκτης Link pontos-news.gr Βίκυ Καλοφωτιά http://www.pontos-news.gr/article/131393/oi-ellines-metanasteyoyn-gia-naepiviosoyn-kai-i-istoria-epanalamvanetai 14 Μαρτίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Οµιλία ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 Οµιλία ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 Μαρουσιώτισσες και Μαρουσιώτες, Φίλες και φίλοι. Ο Ελληνισµός γιορτάζει σήµερα µια από τις σηµαντικότερες στιγµές της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΜΝΗΜΕΙΟ. Ευσεβές Iερατείο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κύριες και κύριοι,

ΛΟΓΟΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΜΝΗΜΕΙΟ. Ευσεβές Iερατείο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κύριες και κύριοι, ΛΟΓΟΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΜΝΗΜΕΙΟ Ευσεβές Iερατείο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κύριες και κύριοι, Η Ιστορία είναι η μνήμη των λαών. Λαοί που έχουν χάσει τη μνήμη τους, ή έχουν εξαφανιστεί ή έχουν αλλοτριωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης 57 Ε. Κριτήριο αξιολόγησης Παιδιά, σ αυτό το σημείο σας δίνουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης για συμπληρωματική εξάσκηση πάνω σε λεξιλογικές ασκήσεις και σε ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. Καλή επιτυχία!!! Η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν

Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν Ρουσσέτου Παναγιωτάκη: «Σταυροί», χαρακτικό. Συμπληρώνονται, φέτος, 70 χρόνια από τη μοιραία, 13η Δεκεμβρίου του 1943, ημερομηνία που σφράγισε, ανεξίτηλα, τα Καλάβρυτα και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα