προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.»"

Transcript

1 «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. A νάγκες και π ροσδοκίες των π ολιτών, ως προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.» Γιάνης Μαΐστρος, Επ ίκουρος Καθηγητής Ε. Μ. Π. Θέλουμε μια κοινωνία με νοημοσύνη ή μια κοινωνία π ου θα διευθύνεται με νοήμονα τρόπ ο ; Θέλουμε μια μαζική κοινωνία ατόμων ή μια κοινωνία π ολιτών και συλλογικοτήτων; Περίληψη εισήγησης Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διακυβέρνηση. Ποιος σχεδιάζει το σύστημα διακυβέρνησης, π οιος ο βαθμός συμμετοχής και εκπροσώπ ησης των κοινωνικών ομάδων π ου θα το χρησιμοπ οιήσουν και τους αφορά; Νέες και π αλιές κοινωνικές ομάδες, εντός και εκτός συστήματος διακυβέρνησης, διαμόρφωση νέων κοινωνικών ομάδων και κοινωνικών απ αιτήσεων. Υπ άρχει περίπ τωση να διαμορφωθεί νέα διαίρεση μεταξύ κοινωνικών ομάδων με το «ψηφιακό χάσμα» ( ανάμεσα στους έχοντες και μη έχοντες νέου τύπ ου). Κάθε νέο σύστημα θα κριθεί ανάλογα με τον βαθμό κάλυψης των κοινωνικών αναγκών ή / και τη δημιουργία νέων. Η Ιεράρχηση και η εξυπ ηρέτηση των αναγκών των π ολιτών ως μελών κοινωνικής ομάδας και όχι ως ατόμων. Ευχαριστίες - Προοίμιο Ευχαριστώ τους οργανωτές για την π ρόσκληση στο σημαντικό Συνέδριό σας. Θα προσπ αθήσω να είμαι σύντομος γιατί αισθάνομαι ασφυκτική την π ίεση του χρόνου, αλλά κι επ ειδή π ολλά απ ό όσα ήθελα να καταθέσω έχουν ήδη ακουστεί. Επ ιθυμώ να συνεισφέρω στους π ροβληματισμούς σας και τη συλλογική γνώση ως π ολίτης - χρήστης και π ληροφορικός. οι Νέες Τεχνολογίες τα Μέσα Επικοινωνίας Κλασικά Μέσα Επικοινωνίας Θεωρώντας ότι είμαστε όλοι αρκετά εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες και τα μέσα επικοινωνίας γενικά, θα αναφερθώ συνοπ τικά στις εκδοχές των κλασικών μέσων π ου επ ιβιώνουν σήμερα και στις νεότερες π ου εμφανίζονται ως καινοτόμες. Μια π ρώτη μορφή επ ικοινωνίας είναι η άμεση επικοινωνία. Πηγαίνουμε στην Εφορία για υπ όθεσή μας αυτοπροσώπ ως. Αφορά τη φυσική π αρουσία του π ολίτη στον χώρο όπ ου ασκείται ένα τμήμα της διοίκησης. Αυτή η εκδοχή π ου επ ιβιώνει ακόμη έχει το θετικό ότι συμβάλει στην ανάπ τυξη και διατήρηση των κοινωνικών, των ανθρώπ ινων σχέσεων. Μια άλλη μορφή αναφέρεται ως επ ικοινωνία απ ό απόσταση. Πρόκειται για μια π ρώτη μορφή αυτού π ου σήμερα ονομάζεται «δυνητική π ραγματικότητα» ( virtual reality). Κλασικά, π λέον στις μέρες μας, μέσα επ ικοινωνίας απ ό απ όσταση απ οτελούν το γράμμα μέσω ταχυδρομείου, το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπ ία ( φαξ), το γραπ τό μήνυμα ( SMS) κ. λπ. Αυτά τα μέσα εξακολουθούν και σήμερα να αξιοπ οιούνται στη δημόσια διοίκηση, είτε είναι ηλεκτρονική, είτε όχι. 1

2 Ψηφιακά Μέσα Επ ικοινωνίας Διαδίκτυο Δυνητική Πραγματικότητα Εξέλιξη της ενσύρματης ή ασύρματης επ ικοινωνίας απ ό απ όσταση, αναδύεται με τη ραγδαία αναπ τυσσόμενη τεχνολογία του διαδικτύου (internet, World Wide Web), με τις ιστοσελίδες (Web Pages). Οι ιστοσελίδες μπ ορεί να είναι είτε στατικές και π ροσφέρουν μονόδρομη π ληροφόρηση απ ό μια υπ ηρεσία, φορέα ή πρόσωπ ο σε κάθε επισκέπ τη χρήστη τους, είτε δυναμικές όπ ου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταθέτει ατομικά στοιχεία, ή να συνεισφέρει π ληροφορίες ευρυτέρου ενδιαφέροντος. Ονομάζονται δυναμικές γιατί έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν στοιχεία π ου αλλάζουν συν τω χρόνω και τα οπ οία συνήθως είναι οργανωμένα σε Βάσεις Δεδομένων ( Data Bases). Πρόκειται για νέο μέσο π ου χρησιμοπ οιείται ήδη απ ό τη δημόσια διοίκηση και για την εξυπ ηρέτηση των π ολιτών. Για π αράδειγμα: Οι π ολίτες μπ ορούν να υπ οβάλουν αίτηση για την έκδοση πιστοπ οιητικού, άδειας οδήγησης, άσκησης επ αγγέλματος κ. λπ. Επ ίσης, αξιοπ οιούνται οι δυναμικοί ψηφιακοί χώροι ( ιστότοπ οι) για δημοψηφίσματα, εκλογικές διαδικασίες, δημοσκοπ ήσεις κ. λπ. Εδώ, ο πολίτης απ ευθύνεται σε κάπ οια υπ ηρεσία ατομικά ή καλείται να συμμετάσχει ατομικά σε μια διαδικασία. Μοιάζει με την κλασική προσωπ ική επ ίσκεψη σε κάπ οιο Υπ ουργείο ή υπ ηρεσία για την έκδοση πιστοπ οιητικού ή τη διαδικασία ψηφοφορίας, όπ ου ο π ολίτης επισκέπ τεται μια υπ ηρεσία ατομικά, ή π ίσω απ ό ένα π αραβάν ψηφίζει ατομικά. Σ αυτό το σημείο, π ροτείνω να συνεκτιμήσουμε, και για τις δύο μορφές επ ικοινωνίας ( κλασική και από απ όσταση), τις κοινωνικές κατακτήσεις της δημοκρατίας, ιδίως την ίση μεταχείριση των πολιτών απ ό την π ολιτεία ( ισονομία) και την «ισότιμη συμμετοχή» τους ( ισοτιμία). Θεωρείται αυτονόητη η ισοτιμία και η ισονομία, π. χ. κατά την εξυπ ηρέτηση των π ολιτών απ ό μια υπ ηρεσία ή τη συμμετοχή τους σε δημόσιο διάλογο και, γενικότερα, σε κάθε σχέση της π ολιτείας με τον π ολίτη. Δίνω ιδιαίτερη σημασία σ αυτές τις κατακτήσεις γιατί π αρότι όλοι συμφωνούν θεωρητικά, ενδεχομένως να π αγιώνονται ή να αναπ τύσσονται νέοι π εριορισμοί δικαιωμάτων ή και στρεβλώσεις της δημοκρατικής λειτουργίας, κατά την άσκηση της διοίκησης, ενώ, αντίθετα, ζητούμενη π αραμένει η διεύρυνση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και η απ ελευθέρωση του π ολίτη απ ό δεσμεύσεις και δουλείες. Αναφέρομαι στην ελεγχόμενη ή και κατευθυνόμενη π ληροφόρηση, όπ ου αυτή υπ άρχει, στην προπ αγάνδα π ου υπ ηρετεί κάπ οιο συμφέρον ( συνήθως της εκάστοτε εξουσίας), στην ενδεχόμενη απ όκρυψη ευαίσθητων ή μη π ληροφοριών και γενικότερα σε μεθοδεύσεις π ου διευκολύνονται απ ό τις σύγχρονες τεχνολογίες και συγκαλύπ τονται ευκολότερα απ ό ό, τι στις κλασικές! Βέβαια, αυτοί οι π εριορισμοί και οι στρεβλώσεις επ ικρατούν σε π ολλές σύγχρονες μορφές άσκησης εξουσίας, επομένως δεν πρέπ ει να χρεωθούν στην τεχνολογία αλλά στους χειριστές της. Το διαδίκτυο, αξιοπ οιείται π ερισσότερο απ ό τη δημόσια διοίκηση άλλων χωρών, όπ ως ήδη αναφέρθηκαν διεξοδικά π αραδείγματα (π ρβλ. με εισήγηση Β. Περιστέρα). Μια π ιο σύγχρονη μορφή αξιοπ οίησης των ψηφιακών δικτύων απ οτελούν τα προσωπ ικά ημερολόγια ή μπ λογκς ( blogs). Πρόκειται για ιστοσελίδες π ου δημιουργούνται στον ψηφιακό δημόσιο χώρο από π ολίτες οι οπ οίοι καταγράφουν, ως πρόσωπ α, τις απ όψεις τους και π ροσκαλούν άλλους να καταθέσουν τις δικές τους. Είναι μια μορφή σύγχρονης αγοράς, όπ ου κάπ οιος ( ο ιδρυτής και συντηρητής της σελίδας) φιλοξενεί απ όψεις και σχόλια δικά του και άλλων. Αυτό το μέσο χρησιμοπ οιείται σήμερα από αρχηγούς π ολιτικών κομμάτων, βουλευτές και π ολίτες. Σημειώνω το ημερολόγιο της νεαρής Αμαλίας π ου έκανε αίσθηση στο π ανελλήνιο γιατί κατήγγειλε μέσω αυτού ιατρικά σφάλματα με εγκληματικές συνέπ ειες π ου της στέρησαν την έγκαιρη διάγνωση της ασθένειάς της και το π ολύτιμο αγαθό της υγείας. Απ ό εκείνη τη μέρα, και στη χώρα μας, το μέσο αυτό αξιοπ οιείται και σε στιγμές όπου διαπ ιστώνεται η ανάγκη άμεσης επ ικοινωνίας μεταξύ π ολιτών, αλληλοενημέρωσης και ευαισθητοπ οίησης σε θέματα της δημόσιας π ολιτικής ζωής. Το μόνο αρνητικό στοιχείο του μέσου αυτού επ ικοινωνίας είναι ότι συζητάει «ένας με π ολλούς». Φυσικά, υπ άρχουν και οι ιστότοπ οι συζητήσεων ( chat rooms) ή τα φόρα ( fora) όπ ου η συζήτηση γίνεται σε π ραγματικό χρόνο ( real time) όπ ου όμως π άλι κάπ οιος ή κάπ οιοι π αίζουν τον ρόλο του συντονιστή (moderator) και κάπ οιος του διαχειριστή ( administrator). Μια απ ό τις π ιο σύγχρονες μορφές επ ικοινωνίας στις μέρες μας είναι η π αρουσία δι αντιπροσώπ ου όπ ως θα λέγαμε με απ λά λόγια ή ακριβέστερα «δυνητική πραγματικότητα» (virtual reality). Με τη μορφή αυτή μπ ορεί κάπ οιος να βρεθεί σε έναν χώρο όχι με φυσική αλλά με εικονική ( δυνητική ) π αρουσία. Φανταστείτε το Πλανητάριο, με το οπ οίο μοιάζει να βρισκόμαστε στην ουράνια σφαίρα και να π αρακολουθούμε τις κινήσεις των άστρων, ή το ψηφιακό μουσείο Μείζονος Ελληνισμού όπου μπ ορούμε να μπ ούμε στον... αρχαίο ναό της Εφέσου ( ο οπ οίος δεν υπ άρχει σήμερα αλλά έχει 2

3 κατασκευαστεί στον ψηφιακό χώρο). Θα μπ ορούσαμε επ ίσης να φτιάξουμε κάπ ου μια ψηφιακή απ εικόνιση του Παρθενώνα και να τον επισκεπ τόμαστε. Θα νομίζουμε ότι είμαστε εκεί. Σημαντικά επ ιτεύγματα ιδίως για πρόσωπ α με δυσκολία στη μετακίνηση γιατί έτσι μπ ορούν να επισκεφθούν χώρους π ου αλλιώς δεν θα μπ ορούσαν. Με τη δυνητική αυτή π ραγματικότητα μπ ορεί κανείς να π αρακολουθήσει μια διάλεξη σε κάποιο αμφιθέατρο, κι ας βρίσκεται στην άλλη άκρη του π λανήτη. Δεν έχουμε εφαρμόσει αυτή την τεχνολογία ακόμη για την επ ίσκεψη στην Εφορία! Δεν μπ ορούμε ακόμη να επ ισκεφτούμε την «ψηφιακή εφορία» για να τακτοπ οιήσουμε την υπ όθεσή μας. Ίσως να πραγματοπ οιηθεί σε άλλη υπ ηρεσία π ρώτα, λιγότερο ευαίσθητη. Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Απ οστολή και Αρχές Σχεδιασμού Θα επ ικεντρώσω την π ροσοχή μας στην κοινωνική συμμετοχή στον σχεδιασμό των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και έμεσα στην απ οστολή τους. Ιεραρχικές Δομές Κοινότητες Πολιτών Όλοι συμφωνούμε ότι το διαδίκτυο είναι και μέσο και πόρος, ότι είναι ένας νέος χώρος, ο ψηφιακός χώρος, ο οπ οίος εισάγει έναν νέο τρόπ ο επ ικοινωνίας. Ο νέος τρόπ ος αυτός επιτρέπ ει διαφορετικές λειτουργίες απ ό αυτές π ου είχαμε ως σήμερα συνηθίσει. Το κρίσιμο σημείο είναι αν αυτές επ ιβάλλονται στον π ολίτη ή έχει την ελευθερία να τις επ ιλέξει. Ισχυρίζομαι ότι πρέπ ει να έχουμε ως π ολίτες το δικαίωμα και τη δυνατότητα να τις αξιοπ οιήσουμε ή να τις αγνοήσουμε. Με την ίδια λογική π ου σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοπ οιήσουμε τραπ εζική κάρτα ( ATM) για την ανάληψη χρημάτων ή να απ οφασίσουμε να μπ ούμε στην τράπ εζα και να εξυπ ηρετηθούμε στο γκισέ απ ό έναν υπ άλληλο - πρόσωπ ο. Στην κλασική δομή της σημερινής κοινωνίας και τη λειτουργία των υπ ηρεσιών επ ικρατεί η ιεραρχία. Η ιεραρχική δομή επ ιβιώνει και στην νέα μορφή εξυπ ηρέτησης του π ολίτη. Όμως, με το διαδίκτυο, που απ ό τη φύση του είναι απ οκεντρωτικό και επιτρέπ ει σε μεγάλο βαθμό την αυτόνομη λειτουργία των π ολιτών, μπ ορούμε να αναζητήσουμε απ ελευθερωτικές και αντι- ιεραρχικές διαδικασίες! Ω ς ποιο βαθμό μπ ορεί αυτό να επ ιτευχθεί; Απ οτελεί άραγε π ολιτική βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης αυτή η δημοκρατικότερη επ ιλογή ή θα επ ιμένει ο κρατικός μηχανισμός να διαμεσολαβεί σε κάθε σημείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επ εκτείνοντας και π αγιώνοντας δομές και εξαρτήσεις του π αρελθόντος ; Πάντως η ιεραρχία δεν είναι σύμφυτη των νέων τεχνολογιών αλλά αντιθέτως επιτρέπ ουν περισσότερες ελευθερίες. ( Θα αναφερθώ αργότερα σ αυτό το σημείο.) Για να στηρίξω τον ισχυρισμό ότι οι ιεραρχικές υπ ηρεσίες της δημόσιας διοίκησης μπ ορούν να δώσουν τη θέση τους, σε μεγάλο βαθμό, σε απ οκεντρωμένες και αυτόνομες υπ ηρεσίες π ροτείνω να π αρακολουθήσουμε για λίγο τις οικονομικές διεργασίες και κοινωνικές συνέπ ειες των νέων τεχνολογιών. Πριν 30 χρόνια, π ου ο εξοπ λισμός ήταν σχετικά ακριβός και συνέβαλε καθοριστικά στο κόστος των υπ ολογιστών επ ικρατούσε στον αντίστοιχο κατασκευαστικό κλάδο η εταιρία κατασκευής υλικού IBM. Στη συνέχεια, π ου το κόστος του υλικού ( hardware) έπ εσε δραματικά, κυρίως σε σχέση με το λογικό (software), εμφανίστηκε η εταιρία λογικού Microsoft. Με τη διάδοση των ψηφιακών δικτύων η Cisco κατακτά το μεγαλύτερο μερίδιο της διεθνούς αγοράς και π ρόσφατα η εταιρία Google με εξειδίκευση στο διαδίκτυο βρίσκεται στην κορυφή των εταιριών υψηλής τεχνολογίας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Παράλληλα με αυτή την π ορεία των π ολυεθνικών ομίλων εταιριών αναπ τύχθηκαν, ορθογώνια προς αυτές τις ιεραρχικές δομές, οι κοινότητες χρηστών π ου συνδέονται μεταξύ τους χαλαρά, χωρίς επ ιχειρηματικές δεσμεύσεις, ανταλλάσσουν π ληροφορίες και π ρογράμματα ( software), σχεδιάζουν και δημιουργούν με συνέργεια σημαντικά επ ιτεύγματα, όπ ως τις ηλεκτρονικές εγκυκλοπ αίδειες ( Wikipedia) διευρύνουν τον δημόσιο χώρο (π. χ. με τους χώρους επ ιστημονικών ανακοινώσεων), π λήθος νέων π ρογραμμάτων π ου επ ιλύουν π ροβλήματα του σημερινού ανθρώπ ου μέχρι και νέες π λατφόρμες και 3

4 λειτουργικά συστήματα όπ ως το Λίνουξ ( Linux)! Όλες αυτές οι δημιουργίες π ροσφέρονται δωρεάν στον τελικό καταναλωτή, τον π ολίτη. Είναι συλλογικά π ροϊόντα π ου διατίθενται ελεύθερα απ ό τους δημιουργούς τους. Υπ άρχουν σήμερα ομάδες χρηστών στο διαδίκτυο π ου συμμετέχουν στο «ελεύθερο δίκτυο» ( free-net) όπ ου η ανωνυμία είναι όρος και τρόπ ος συμμετοχής καθώς και ομάδες που επ ιβάλλουν το copyleft, αντί του copyright, στα δημιουργήματά τους, δηλαδή απ αγορεύουν την π ώλησή τους. Αρνούνται ότι το copyright υπερασπ ίζεται π λέον τα π νευματικά δικαιώματα των δημιουργών. «Πάρε ελεύθερα, αντίγραψέ το και διάδωσέ το.» Προσωπ ικά συμφωνώ με τη στάση αυτή γιατί θεωρώ ότι απ οτελεί την καλύτερη δυνατή π ροστασία της π νευματικής δημιουργίας αλλά και ενθάρρυνση των δημιουργών στις μέρες μας. Αφήνεις ελεύθερη την κυκλοφορία μιας δημιουργίας για να διαδοθεί! Ο δημιουργικός άνθρωπ ος δεν έχει να φοβηθεί μην του κλέψουν το π όνημα, γιατί ακόμη κι αν π άρουν ένα αντίγραφό του σήμερα, αύριο θα φτιάξει καινούργιο, π ιο ολοκληρωμένο και πιο σύγχρονο! Μένει να απ οδείξει η ιστορία π οια απ ό τις δύο στάσεις θα επ ικρατήσει. Τι συμβαίνει όμως με το κράτος δημιουργό; Ισχύει κι εδώ το ίδιο; Ισχυρίζομαι ναι, κατά μείζονα λόγο, γιατί το κράτος είναι ταγμένο να υπ ηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Σήμερα, οι δημόσιοι δικτυακοί χώροι π ου αναφέρθηκαν π ροσφέρουν τη δυνατότητα ελεύθερης συμμετοχής των π ολιτών και πεδίο δημοκρατικής συζήτησης, όπ ως ακριβώς συνέβαινε στην αρχαία αγορά! Τέλος, σημειώνω και την ανατροπ ή π ου έχει επ έλθει και στο νομικό καθεστώς με το «creative commons». Πρόκειται για θεσμικό π λαίσιο π ου μπ ορεί να ακολουθήσει κάθε δημόσια υπ ηρεσία και κάθε φορέας του δημοσίου. Για π αράδειγμα, το Υπ ουργείο Παιδείας της Νότιας Αφρικής χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπ ο για να π ροσφέρει χωρίς copyright το δημιούργημα ή κτήμα του δημοσίου. Δηλαδή, ό, τι π αράγεται μέσα στη δημόσια διοίκηση δεν ανήκει ούτε στο κράτος, ούτε σε κάπ οιο πρόσωπ ο, ανήκει σε όλους! Πρόκειται για θεσμό π ου δίνει λύση στη διαχείριση των δημοσίων αγαθών. Συμμετοχή στον Σχεδιασμό Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανακεφαλαιώνοντας, βλέπ ουμε ότι οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα π ου διαθέτουμε όχι μόνο δεν προϋπ οθέτουν συγκεντρωτικές αρχές λειτουργίας και ιεραρχικές δομές αλλά ευνοούν, ενσωματώνουν και αναπ τύσσουν τις αρχές της απ οκέντρωσης και του καταμερισμού. Μπ ορούν να χρησιμοποιηθούν απ ό τον π ολίτη, ο οπ οίος είναι ήδη έτοιμος να τις ενσωματώσει στην καθημερινή του ζωή, ιδιαίτερα της νεώτερης γενιάς, χωρίς να στραγγαλίζουν ή να αλλοιώνουν τις διαμορφωμένες κοινωνικές και π ολιτικές συλλογικότητες ( συνδικάτα, ενώσεις προσώπ ων, π ολιτικά σχήματα). Επ ομένως, γιατί να επ ιμείνουμε στην άσκηση της διοίκησης με ιεραρχικές και συγκεντρωτικές δομές; Επ ομένως, η όποια απ άντηση θα πρέπ ει να στηριχθεί σε τεκμηριωμένη π ολιτική βούληση. Και τώρα ένα θεμελιώδες ερώτημα: «Στον σχεδιασμό και την υλοπ οίηση των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης π ου π ροωθεί το κράτος, θα συμμετέχουν οι π ολίτες και με π οια μορφή ;» Απ αντώ: «είναι εφικτό, αρκεί να το επ ιθυμεί και να το στηρίζει η εκάστοτε διακυβέρνηση». Άλλωστε, το όπ οιο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η διοίκηση π ου ασκούν οι κρατικές και οι δημόσιες υπ ηρεσίες, αφορά τους π ολίτες και επ ηρεάζει την καθημερινή τους ζωή, την κοινωνικότητά τους. Επ ομένως, τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστικές π αρατάξεις, οι οργανώσεις και οι ενώσεις των εργαζομένων και οι π ολιτικοί σχηματισμοί μπ ορούν και πρέπ ει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, τη συντήρηση και τη λειτουργία των ψηφιακών συστημάτων διακυβέρνησης. Μπ ορεί ακόμη να ανατεθεί η εκπ όνηση σχεδίων ή μέρος του έργου σε ειδικούς απ ό τις τάξεις των κοινωνικών φορέων. Αυτονόητη θεωρώ τη συμμετοχή εκπροσώπ ων τους στην π αρακολούθηση των όπ οιων σχετικών εγχειρημάτων, με καθοριστικό δικαίωμα λόγου. Όπ ως αναφέραμε, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπ ουν ή και διευκολύνουν την απ οκεντρωμένη λειτουργία των συστημάτων και δεν προϋπ οθέτουν την ιεραρχική δόμηση της κοινωνίας και των υπηρεσιών διοίκησης, επ αναφέρω εντονότερα ένα ερώτημα: Είμαστε ελεύθεροι να μπ ούμε ή να μην μπ ούμε στο διαδίκτυο; Αν μπ ούμε, μπ ορούμε να π ληκτρολογήσουμε ό, τι θέλουμε ή μήπ ως ακολουθούμε οδηγίες π ου κάπ οιος άλλος τις π ρογραμμάτισε και εμείς τις υπ ακούμε; Ακολουθούμε οδηγίες π ου εμείς συναπ οφασίσαμε ή απ οφάσισαν για μας σοφότεροί μας; Δεν εννοώ να κάψουμε τους υπ ολογιστές (!) αλλά να γνωρίζουμε ότι στη ζωή μας θα κληθούμε να ακολουθούμε οδηγίες, για τις οπ οίες έχουμε λόγο και πρέπ ει να συμμετάσχουμε στον σχεδιασμό, τυποπ οίηση και τον π ρογραμματισμό τους! 4

5 Προβλήματα - Κίνδυνοι Γραφειοκρατία Σπ εύδω εδώ να καταθέσω ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να αναπ τυχθεί μια νέου τύπ ου γραφειοκρατία ή να επ ιβιώσει η π αλιά μέσα απ ό τη μετάβαση στο όπ οιο νέο σύστημα. Πράγματι, αν μεταγράψουμε το π αλιό σύστημα σε ψηφιακό ενσωματώνουμε την υπ άρχουσα γραφειοκρατία! Υπ άρχει φυσικά και ο κίνδυνος να καλλιεργηθεί και να αναπ τυχθεί νέα γραφειοκρατία απ ό την ενδημούσα κοινωνική ομάδα των «ειδικών» (π ληροφορικών) οι οπ οίοι ενδεχομένως να αναδειχθούν ως κοινωνική ομάδα ελίτ. Η ενδεδειγμένη και υγιέστερη άμυνα απ έναντι σ αυτό το ενδεχόμενο νομίζω ότι είναι η απομυθοποίηση των νέων τεχνολογιών και ο π ληροφορικός αλφαβητισμός, μέσα απ ό τις κοινότητες των χρηστών π ολιτών. Ψηφιακό Χάσμα Ήδη γίνονται π ολλές αναζητήσεις και γράφονται π ολλά για το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα» σε πλανητική κλίμακα και για το αν αυτό μέλλει να διαιρέσει χώρες, π εριοχές και την κοινωνία ολόκληρη σε νέα στρώματα «εχόντων» και «μη εχόντων». Για να π ροληφθούν οι διαιρέσεις αυτού του τύπ ου, σχεδιάστηκε και κυκλοφορεί ο υπ ολογιστής των 100 (One Laptop Per Child: OLPC, Το εγχείρημα αποσκοπ εί στο να διατεθούν φτηνοί υπ ολογιστές στους μη έχοντες. Μένει να απ οδειχθεί ότι καλύπ τει π ραγματικές ανάγκες και δεν συμβάλει στο άνοιγμα νέων αγορών στον κλάδο των υπ ολογιστών ή, ακόμη χειρότερα, σε νέες μορφές νεοαπ οικιοκρατίας! Ω στόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι υπ άρχουν π ολίτες της οικουμένης π ου ενώ δεν είχαν τώρα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με τον υπόλοιπ ο κόσμο μέσω του υπ ολογιστή και των ασύρματων δικτύων. Σημαντική δυνάμει κοινωνική π ρόοδος, ιδιαίτερα αν τα ίδια αυτά μέλη του π λανήτη δεν αναζητούν σε λίγα χρόνια το ήδη σπ άνιο νερό, δηλαδή βασικότερο αγαθό επ ιβίωσης! Θέλει π ολλή π ροσοχή και κοινωνική ευαισθησία η εξάπ λωση της νέας αυτής τεχνολογίας, γιατί αντί να π λησιάσει μπ ορεί να μεγαλώσει την απ όσταση μεταξύ ομάδων, καρτών και π εριοχών και να διευρύνει το κοινωνικό χάσμα π ου ήδη υπ άρχει. Θα διευρυνθεί ή θα μειωθεί η π ρόσβαση κοινωνικών ομάδων στα μέσα π αραγωγής και στους π όρους του π λανήτη; Η Ελληνική Γλώσσα Αξίζει εδώ μια μικρή π αρένθεση για τη γλώσσα μας, την ελληνική. Δεν υστερεί, αλλά οφείλουμε εμείς να την βοηθάμε να συνεχίσει να καλλιεργείται και να επ ιβιώνει στην επ οχή μας π ου επ ικρατεί η αγγλική γλώσσα και η μυθοπ οιημένη γλώσσα ( jargon) της Πληροφορικής και των Υπ ολογιστών. Είναι ευθύνη όλων μας. Δυνητική Πραγματικότητα - Ταυτοπροσωπία Μια π αραδοσιακή μορφή εξαπ άτησης της διοίκησης, είναι η πλαστοπροσωπ ία! Σήμερα π ου δεν απ αιτείται σε π ολλές π ράξεις η φυσική π αρουσία του προσώπ ου η στρέβλωση αυτή π αίρνει νέες μορφές. Π. χ.: Αντί να δηλώσω την π ραγματική μου ταυτότητα μέσω των συστημάτων μπ ορώ να ισχυριστώ ότι είμαι κάπ οιος άλλος (!) π ροκειμένου να εισπ ράξω χρήματα π ου δεν μου ανήκουν, να π αραλάβω ένα ξένο πιστοπ οιητικό ή άδεια οδήγησης, κ. λπ. Υπ άρχουν τρόπ οι ελέγχου και οφείλουμε να τους υιοθετήσουμε για να θωρακίσουμε τα ψηφιακά συστήματα απ ό ενδεχόμενες απ άτες και πλαστοπροσωπ ίες ( ψηφιακή υπ ογραφή, αντί ταυτότητας). 5

6 Συγκέντρωση και Κακή Χρήση Προσωπ ικών Δεδομένων Κάπ οιοι απ ό μας π ληροφορηθήκαμε π ριν απ ό λίγα χρόνια ότι τα προσωπ ικά μας στοιχεία ( ονοματεπ ώνυμο, διεύθυνση τηλέφωνα και επ άγγελμα) κυκλοφορούν σε οπ τικό δίσκο ( CD) που π ουλιέται στην Ομόνοια! Κάπ οιοι δημόσιοι φορείς ή τράπ εζες, όπ ως απ οδεικνύεται, ανέθεσαν σε ιδιωτικές επ ιχειρήσεις την υπ ηρεσία νομικής τους υπ οστήριξης, με τη μέθοδο της υπ εργολαβίας), με απ οτέλεσμα κάπ οιοι δεχόμαστε προσωπ ικά τηλεφωνήματα απ ό ιδιωτικές επ ιχειρήσεις π ου ζητάνε την εξόφληση οφειλής μας π ρος (π ρώην δημόσια) τράπ εζα ή θυγατρική της εταιρία (π. χ. εταιρία κινητής τηλεφωνίας)! Και τα δυο αυτά φαινόμενα οφείλονται σε κακή χρήση προσωπ ικών δεδομένων από κάπ οιο πρόσωπ ο ή φορέα. Η συγκέντρωση και η διασταύρωση προσωπ ικών στοιχείων ( δεδομένων) απ ό φορείς του δημοσίου απ οτελεί κλασικό σημείο τριβής π ολιτών και οργανώσεων π ου υπερασπ ίζονται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Η συγκέντρωση στοιχείων σήμερα εξακολουθεί να γίνεται και μάλιστα με λιγότερη διαφάνεια απ ό ό, τι π αλιότερα! Λογουχάρη, σήμερα μια υπ ηρεσία το μόνο χρειάζεται είναι να διαθέτει τον αριθμό ταυτότητας ενός π ολίτη. Έχοντας π ρόσβαση στα δεδομένα άλλης υπ ηρεσίας ή φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, μπ ορεί να διασταυρώσει ή να αντλήσει συμπ ληρωματικά στοιχεία γιαυτόν τον π ολίτη! Αυτή είναι κακή χρήση των προσωπ ικών δεδομένων γιατί ΔΕΝ ζητήθηκε η συγκατάθεση του π ολίτη γιαυτή την π ράξη, ή γιατί δεν ζητήθηκε / διατάχθηκε απ ό τον Εισαγγελέα! Όταν μας π αίρνουν τηλέφωνο δηλώνοντας ότι είναι απ ό την εταιρία τάδε και μας διαφημίζουν το δείνα π ροϊόν, πρέπ ει να ρωτάμε «π ού βρήκαν το τηλέφωνό μας»! Είναι δικαίωμά μας. Μπ ορεί αυτά τα απ λά στοιχεία να μην απ οτελούν ευαίσθητα δεδομένα μας, αλλά είναι π ιθανόν ο κάτοχος αυτών των δεδομένων να έχει επ ίσης το ιατρικό ιστορικό μας (!), όπ ου να αναφέρεται ότι π εράσαμε ανίατη ασθένεια, το εισόδημά μας και όλη την οικονομική π ροϊστορία μας (π οια εταιρία ιδρύσαμε και π ότε την κλείσαμε κ. λπ.), π όσες φορές π αντρευτήκαμε, π όσα π αιδιά έχουμε και π ού μένουν! Νομίζω ότι πρέπει να π ροφυλάξουμε τους π ολίτες απ ό τέτοιου είδους αυθαιρεσίες π ου φτάνουν στο σημείο του ποινικού αδικήματος ή και εγκλήματος. Αρκεί άραγε η δημόσια διοίκηση να μοιράσει τα στοιχεία των π ολιτών σε τρία διαφορετικά αρχεία ή υπ ηρεσίες του δημοσίου, όπ ως ειπ ώθηκε σ αυτό το Συνέδριο; Εξασφαλίζεται το απ όρρητο των προσωπ ικών μας δεδομένων; Πώς θα μας φαινόταν αν μια ασφαλιστική εταιρία ζητήσει στοιχεία από δημόσιο νοσοκομείο ή απ ό το ταμείο των τραπ εζικών π ροκειμένου να απ οφασίσει αν θα υπογράψει ασφάλεια ζωής ή όχι για κάπ οιον τραπ εζικό υπ άλληλο π ου νοσηλεύτηκε στο εν λόγω νοσοκομείο ; Επιτρέπ εται οι ιδιωτικές εταιρίες να αντλούν απ ό το δημόσιο στοιχεία; Το απρόσωπ ο κράτος Οδεύουμε π ρος μια επ οχή όπ ου θα είναι λιγότερο «ανθρώπ ινη» η συμπ εριφορά των εκπροσώπ ων του κράτους, και κατά συνέπ εια του ίδιου του κράτους, γιατί το κράτος αναθέτει ολοένα και περισσότερο την άσκηση της διακυβέρνησης στους υπ ολογιστές και τα απρόσωπ α μηχανήματα. Μοιραία, θα πάψει ή θα π εριοριστεί δραστικά η διαπροσωπ ική και η κοινωνική σχέση μεταξύ π ολιτών και κρατικών λειτουργών ή δημοσίων υπ αλλήλων, δηλαδή π ολιτών μεταξύ τους! Τα π ρογράμματα, οι δικτυακές π ύλες και οι ιστοσελίδες φτιάχνονται μεν απ ό ανθρώπ ους, αλλά τελικώς ο π ολίτης χρήστης των υπ ηρεσιών απ οξενώνεται απ ό τους άλλους π ολίτες και θα αντιμετωπ ίζει ολοένα και περισσότερο π ρόβλημα κοινωνικής ταυτότητας. Εκτός αν δεν απ οδεχθούμε το στοιχείο αυτό της μαζικής δημοκρατίας! Θα επ ανέλθω σ αυτό. Ποιο πρόσωπ ο θα είναι υπ εύθυνο για κάπ οια στραβοτιμονιά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Αν εγώ επισκέπ τομαι μια δικτυακή π ύλη και επ ικοινωνώ με το δημόσιο ή με το κράτος, π οιος θα είναι υπ εύθυνος για κάτι π ου μπ ορεί να μου συμβεί κάπ οια στιγμή, ή για το π ρόβλημα π ου θα συναντήσω, εξαιτίας κάπ οιου λάθους του συστήματος ή μιας δυσλειτουργίας του; Υπ άρχουν τρόπ οι να σε βοηθήσουν οι μηχανές να βρεις το υπ εύθυνο πρόσωπ ο. Αν είναι όλα καλοσχεδιασμένα και υλοπ οιημένα, αν είναι καλομελετημένα ή τυποπ οιημένα, όπ ως είπ ε ο κύριος Τσέκος, π ιθανόν να βρω τον φταίχτη ή τον υπ εύθυνο, τον αρμόδιο. Το λεω γιατί ενώ ο π ολίτης έχει πρόσωπ ο, το κράτος σήμερα ή η όπ οια ψηφιακή διακυβέρνηση γίνεται π ιο απρόσωπ η χρησιμοπ οιώντας απρόσωπ ες διαδικασίες. 6

7 Αν σήμερα η ευθύνη των διοικητικών π ράξεων διαχέεται σε μια ατέλειωτη γραφειοκρατία με ιεραρχική δομή, φανταστείτε αύριο με τα ψηφιακά συστήματα να αναζητάς «υπ εύθυνο», π έραν των όσων ψάχνεις σήμερα, ανάμεσα σε σχεδιαστές και δημιουργούς π ρογραμμάτων, σε εταιρίες προμηθεύτριες υπ ολογιστών και συντήρησης, σε διευθυντικά και άλλα στελέχη π ου συνήργησαν στην εγκατάσταση και συμβάλλουν στη λειτουργία των συστημάτων! Μαζική κοινωνία - κοινωνία ατόμων - συλλογικότητες Άραγε με όλα αυτά τα ψηφιακά συστήματα π ροχωράμε π ρος μία π ιο απ ελευθερωτική κοινωνία ή προς μια κοινωνία κοινωνικής αποξένωσης και στενότερης παρακολούθησης; Αυτό το ενδεχόμενο αν συμβεί είναι ακόμη π ιο επ ικίνδυνο απ ό ορισμένες άλλες στρεβλώσεις π ου π ροαναφέραμε! Η κοινωνία μας σήμερα, ως μαζική κοινωνία ή κοινωνία ατόμων, απ ειλεί ή διαλύει τις συλλογικότητες, την έννοια και την ουσία της κοινωνικής ομάδας! Οι επ ικρατούσες αντιλήψεις του νεοφιλελευθερισμού υπ όσχονται ότι έτσι θα οδηγηθούμε σταδιακά σε μια π ραγματικά αταξική κοινωνία, όπ ου όλοι οι άνθρωπ οι θα είναι ισότιμοι, ίσοι ως άτομα! Φοβούμαι ότι κι αυτό απ οτελεί άλλο ένα όνειρο ή ιδεολόγημα! Ό, τι και να συμβαίνει π άντως δεν είναι η ώρα να απ οδεχθούμε μια απρόσωπ η ή μη συλλογική κοινωνία! Γιαυτό είναι ανάγκη να μη διαλυθούν οι συλλογικότητες π ου υπ άρχουν σήμερα, μέχρις ότου δημιουργηθούν οι επ όμενες, αν π ρόκειται να δημιουργηθούν νέες. Απ οτελεί ασφάλεια του π ολίτη ως μέλους μιας κοινωνίας, και όχι ως ατόμου, να π αραμείνει προσωπ ικότητα και να ανήκει σε μια κοινότητα συμφερόντων ή ενδιαφερόντων η οπ οία συνενώνει τις δυνάμεις των ατόμων στο συλλογικό καλό. Έτσι κάπ ως φτάνουμε, με ευρύτερες ομαδοπ οιήσεις, σε κοινωνικές ομάδες και συλλογικότητες π ου υπερασπ ίζονται το δημόσιο συμφέρον. Η κοινωνία παρακολούθησης Πριν απ ό μερικούς μήνες στο Βρετανικό Κοινοβούλιο έγινε θυελλώδης συζήτηση και οι εφημερίδες έδωσαν ιδιαίτερη έκταση σε μια π ρωτοφανή στρέβλωση της δημοκρατίας. Απ οκαλύφθηκε ότι βρέθηκαν φακελωμένοι με προσωπ ικά στοιχεία, ανάμεσα στα οπ οία και το DNA τους π ολίτες κάτω των 18 ετών, οι οπ οίοι όμως π οτέ δεν είχαν συλληφθεί και π οτέ δεν είχαν κατηγορηθεί για κάτι! Αυτό ήταν ένα σοκ για τη βρετανικοί κοινωνία. Τα επ ιστημονικά επ ιτεύγματα, αν προκύπ τουν απ ό ελεύθερους ανθρώπ ους είναι συλλογικά αγαθά. Όμως, η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, έχει π ρόσημο! Κάπ οιοι, για κάπ οιο σκοπ ό την χρησιμοπ οιούν! Ας την χρησιμοπ οιήσουμε σωστά λοιπ όν. Γιαυτό το λόγο, πρέπ ει να συμμετέχουμε στον σχεδιασμό των συστημάτων π ου φτιάχνονται για μας. Ποιες προσωπ ικές π ληροφορίες καταθέτουμε στα συστήματα αυτά, π ροκειμένου να απ ολαμβάνουμε τις υπ ηρεσίες τους; Οφείλει η διοίκηση να π αίρνει την άδειά μας για κάθε τέτοια π ληροφορία. Πρέπ ει να είμαστε σε εγρήγορση για τα ευαίσθητα προσωπ ικά μας δεδομένα, όπ ως π. χ. τα θέματα υγείας. Ποιος Ελέγχει τον Ελεγκτή; Ας υπ οθέσουμε ότι ως τώρα αρκετά ερωτήματα έχουν απ αντηθεί. Το τελευταίο και ίσως π ιο κρίσιμο ερώτημα είναι «π οιος ελέγχει τον ελεγκτή» ή εάν θέλετε «π οιος ελέγχει τον κυβερνήτη»; Η απάντηση σ αυτό το ερώτημα συμπ ληρώνει την π ροηγούμενη για να διασφαλιστούμε ότι η διακυβέρνηση ασκείται όχι απ ό ένα απρόσωπ ο κράτος αλλά απ ό τις δομές μιας δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας π ολιτών, η οπ οία στηρίζεται στις συλλογικότητές της. Εναλλακτικά, μπ ορούμε να ρωτήσουμε «π οιος ωφελείται απ ό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση», δηλαδή τη χρήση των νέων τεχνολογιών; Ο π ολίτης, ή η ψηφιακή αστυνομία; Επ ομένως στο ερώτημα π οιος ελέγχει τον ελεγκτή ή π οιος ελέγχει μια διαδικασία οφείλουμε να απ αντήσουμε «ο π ολίτης με τις συλλογικότητές του, με τους φορείς π ου ασκούν δημόσιο έλεγχο σε μια 7

8 δημοκρατική κοινωνία». Σας θυμίζω τις κάμερες π ου είχαν στηθεί με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα και... αξιοπ οιήθηκαν για την π αρακολούθηση π ολιτών! Ο εισαγγελέας επενέβη και τις απ αγόρευσε! Στην τεχνολογία π ου ακολουθεί το διαδίκτυο υπ άρχει η δυνατότητα π αρακολούθησης των π άντων, υπ άρχει όμως και η δυνατότητα ελεύθερης π ρόσβασης και αυτόνομης λειτουργίας! Ανέφερα π ιο πριν ότι αναπ τύχθηκαν, χάρη στις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, κοινότητες δημιουργών -- και χρηστών ταυτοχρόνως -- π ραγματικά ελεύθερες! Υπ άρχουν γνώσεις και δημιουργήματα π ου κυκλοφορούν ελεύθερα ( κοινότητες ελεύθερου λογικού, copyleft κ. λπ.) και ήδη κάπ οιες κυβερνήσεις εθνικών κρατών σ όλο τον κόσμο χρησιμοπ οιούν ελεύθερο λογικό ( open source software), υλοπ οιώντας θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας. Δεν π ρόκειται για μηχανιστική αντίσταση σε π ολυεθνικές εταιρίες ( όπ ως η Microsoft λ. χ.) αλλά υπεράσπ ιση του δημόσιου χώρου και του δημοσίου συμφέροντος. Νομίζω ότι και το ελληνικό δημόσιο είναι ήδη π ληροφορημένο, ελπ ίζω να φτάσει και εκεί. Ω στόσο, ακόμη σήμερα π ληρώνουν δημόσιες υπ ηρεσίες π ολλές φορές την άδεια χρήσης ( license) λειτουργικών συστημάτων (windows, office κ. λπ.) ενώ θα μπ ορούσε να επ ιτευχθεί οικονομία κλίμακος αν υπ ήρχε συντονισμός μεταξύ υπ ηρεσιών και Υπ ουργείων, κι ας μην έχουμε ακόμη κάνει το βήμα π ρος το ελεύθερο λογικό! Προσδοκίες πολιτών Πρώτ απ όλα οι π ολίτες θέλουν να επ ικοινωνούν με τα μηχανήματα και τα δίκτυα, σε όσο γίνεται πιο φιλική για τον άνθρωπ ο «γλώσσα» και όχι σε μυθοπ οιημένη. Ας μάθουν οι υπ ολογιστές τη δική μας γλώσσα αντί εγώ τη δική τους! Σ αυτό π λαίσιο της αρχής της φιλικότητας τονίσαμε ότι η ελληνική γλώσσα, π αρότι βρίσκεται σε κίνδυνο, είναι καθήκον μας να την καλλιεργούμε συνεχώς και να είναι π αρούσα στις διεθνείς εξελίξεις, επ ιστημονικές και κοινωνικές. Φυσικά αυτό είναι και π ολιτικό θέμα αλλά αφορά και τον καθένα μας. Μεγαλύτερη ευθύνη ίσως έχουμε στα Πανεπ ιστήμια και τα σχολεία όπ ου καλλιεργούνται και διδάσκονται οι νέες τεχνολογίες. Ζητάμε «ανθρώπ ινη» συμπ εριφορά των μηχανών και των δικτύων, των ιστοσελίδων και των π ρογραμμάτων. Είναι εφικτό. Εννοούμε ότι κάθε σχεδιασμός συστήματος θα πρέπ ει να σέβεται τον άνθρωπο και να μην τον θεωρεί γρανάζι σε ένα υπ ερσύστημα! Να μη θεωρείται ο χρήστης πόρος αλλά αυτεξούσιο και ελεύθερο ον, μέλος μιας κοινότητας ή π ερισσοτέρων. Ο δημόσιος χώρος μπ ορεί και πρέπ ει να π αραμείνει δημόσιος και δωρεάν. Ασφαλώς και πρέπ ει να συμβάλει στην απ ελευθέρωση του π ολίτη απ ό σημερινές δουλείες. Αλλιώς, γιατί να αξιοπ οιηθούν οι νέες τεχνολογίες; Μήπ ως για να αυξηθεί ο έλεγχος της εκάστοτε οικονομικής και π ολιτικής εξουσίας π ρος τους υπ ηκόους, ή για να αυξηθεί ακόμη π ερισσότερο το χάσμα π ου χωρίζει τους κατέχοντες από τους μη κατέχοντες; Ή τέλος για να διαμορφωθεί μια νέα ταξική διαίρεση; Θα πρέπ ει να διευρυνθούν τα κοινωνικά αγαθά και τα οφέλη απ ό την ψηφιακή διακυβέρνηση. Τουλάχιστον, αυτό υπ όσχεται η π ληροφορική και οι τεχνολογίες της, αλλά δεν μπ ορεί να το εγγυηθεί! Γιαυτό η δημόσια διοίκηση και οι οργανωμένοι και ενεργοί π ολίτες σήμερα έχουν μεγάλη ευθύνη. Γνωρίζουν και οφείλουν να είναι π αρόντες στην όπ οια μετάβαση. Ειδικότερα, ίσως θα πρέπ ει να συμπ εριληφθούν ορισμένα εδάφια ακόμη και στο Σύνταγμα. Μήπ ως πρέπ ει να κατοχυρώσουμε π εραιτέρω τον π ολίτη ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες για εργασία και κοινωνικά αγαθά; Τέλος, θα πρέπ ει να διασφαλιστεί η ελεύθερη έκφραση των π ολιτών ως μελών μιας κοινότητας. Αυτό είναι δύσκολο αλλά εφικτό. Γιατί, φανταστείτε να εφαρμοστεί η άμεση δημοκρατία. Όπ ως πηγαίνω στη συζήτηση αυτής της ψηφιακής αγοράς ( chat rooms, fora) μπ ορώ να λέω τη γνώμη μου ατομικά εκεί π ου την χρειάζονται ή και εκεί π ου εκτιμώ ότι πρέπ ει να την καταθέσω. Αυθεντική έκφραση των π ολιτών λοιπ όν αντί της δι εκπροσώπ ου ή της διαμεσολάβησης τρίτων! Θετικό π αράδειγμα αποτελεί το ηλεκτρονικό δημοψήφισμα ενώ αρνητικό η... δημοσκόπ ηση, δηλαδή η δειγματοληπ τική έκφραση με ευθύνη ειδικών, π ου συνήθως ( ή μπ ορεί να) εκφράζουν συμφέροντα άλλα απ ό του π ολίτη! Επ ομένως, και με αυτή την έννοια, είναι αναγκαίο να μη διαλυθούν οι συλλογικότητες ( τα συνδικάτα, οι κοινωνικές ομάδες, οι ενώσεις των προσώπ ων). Ας δημιουργηθούν καινούργιες, ορθογώνιες π ρος τις 8

9 υπ άρχουσες και θα δούμε π οια θα είναι η νέα έκφρασή τους, π οια θα είναι η μορφή τους. Θα μπορούμε να κάνουμε απ εργία τότε; Ποιοι; Όσοι θέλουμε να αντιστρατευτούμε σε κάτι; Θα μπ ορούμε να αμυνθούμε σε κάτι; Θα μπ ορούμε να κάνουμε μια διαδήλωση και π ώς; Ω ς σήμερα κάπ οιες νέες μορφές έχουν αναδυθεί. Θυμίζω τα γραπ τά μηνύματα ( SMS) στην Ισπ ανία π ου έρριξαν μια κυβέρνηση ( για τη συμμετοχή της στην επ έμβαση στο Ιράκ), θυμηθείτε τα κοινωνικά φόρουμ σε όλο τον κόσμο που συγκεντρώνουν π ολίτες απ ό κάθε γωνιά του π λανήτη επ ειδή αισθάνονται ότι απ ειλείται το δημόσιο συμφέρον ή ο ζωτικός τους χώρος με τις απ οφάσεις ολίγων! Συμπεράσματα Συμπ υκνώνοντας σε αρχές π ου θα πρέπ ει να ακολουθεί ο σχεδιασμός των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με βάση τα όσα εκτέθηκαν και φυσικά με βάση τις π άγιες δημοκρατικές κοινωνικές κατακτήσεις, είναι: Κατανομή ή απ οσυγκέντρωση ευθυνών, ως αντιστάθμισμα στην επ ικρατούσα ιεραρχική δομή Η κρίση ( και η αξιολόγηση) των συστημάτων να γίνεται απ ό π ληροφορημένους ομολόγους ( σεβασμός στην αρχή της ισοτιμίας μεταξύ π ολιτών και μεταξύ κοινωνικών ομάδων) και όχι από ιεραρχικά ανωτέρους. Οι κυβερνήσεις και οι επ ιχειρήσεις δεν θα πρέπ ει να έχουν θέση στην τυποποίηση των τεχνικών στοιχείων ( όπ ως δεν έχουν θέση στα διεθνή πρότυπ α) 9

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ Το σχέδιο της κυβέρνησης για την κατάλυση της δημόσιας ανώτατης εκπ αίδευσης Η κυβέρνηση με το π ροσχέδιο νόμου π ου κατέθεσε στην Βουλή έχει σχεδιάσει την αλλαγή του χαρακτήρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους Μπ Απ ό τον έννυ Λιούις Πίνακας περιεχομέν ων ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...7 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ 1 ο: ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ...12 ΚΙΝΗΤΡΑ...14 ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συµ ληρωµατικό ερωτηµατολόγιο Α ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A (5 ος Γύρος 2010) 1 Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Alexander Kofinas, MD Director Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine www.kofinasperinatal.org

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

!#$%&'()*+,-.(( #$(/%-0($,(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. !"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr ?%#.@A@'(B(C$0D"E($

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. Άρθρο 1 Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης Για την εφαρµογή του αρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν τo εξής εριεχόµενο: α) έγκριση δόµησης: η ιστο οίηση του δικαιώµατος δόµησης σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, 49100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 12 /2014 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κυψελωτή κάλυψη Σκο ός µείωση οµοκαναλικής αρεµβολής Μεγάλες κυψέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου (άρθρο 7 Ν.3852/2010) Ο ήµος Λαµιέων, διοικείται α ό το ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Ε ιτρο ή, την Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 η ιάλεξη ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Entity-Relationship ER Οι βασικές (θεµελιώδεις) έννοιες του µοντέλου αυτού είναι οι εξής : ΟιΟντότητες, που περιέχουν τα δεδοµένα της δοµής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία "Σχεδίαση και Υλο οίηση Ιστοσελίδας της Ψυχιατρικής Κλινικής Βενιζελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Οι νέοι και τα π ροβλήματα που αντιμετωπ ίζουν»

«Οι νέοι και τα π ροβλήματα που αντιμετωπ ίζουν» «Οι νέοι και τα π ροβλήματα που αντιμετωπ ίζουν» Φιλία Ερευνητική ομάδα «Κεραυνός»: o Διγγελόπ ουλος Στέλιος o Καμπ άσης Δημήτρης o Κουνιάκη Νίκη o Φαρμάκη Σοφία Επιβλέπ ουσα καθηγήτρια: Δημοπ ούλου Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα