Δρ Γιάννης Μπακούρος Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας Δρ Βασίλης Κελεσσίδης Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ Γιάννης Μπακούρος Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας Δρ Βασίλης Κελεσσίδης Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Δρ Γιάννης Μπακούρος Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας Δρ Βασίλης Κελεσσίδης Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2000

2 1 Περιεχόμενα 1 Περιγραφή 1.1 Η τεχνική 1.2 Αντικειμενικοί σκοποί της τεχνικής 1.3 Περιγραφή /Δομή μεθοδολογίας/ εναλλακτικών λύσεων 1.4 Αναμενόμενα αποτελέσματα/ οφέλη 1.5 Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων/ οργανισμών/ προμηθευτών υπηρεσιών 2 Εφαρμογή 2.1 Επιχειρήσεις/ Οργανισμοί όπου έχει εφαρμοστεί η τεχνική 2.2 Τύποι σχετικών επιχειρήσεων/ οργανισμών 2.3 Κόστος υλοποίησης 2.4 Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης 2.5 Συνθήκες υλοποίησης 2.6 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που υποστηρίζουν την υλοποίηση 3 Διαδικασία Υλοποίησης 3.1 Βήματα/ Στάδια 3.2 Επί μέρους τεχνικές και εργαλεία για κάθε βήμα 3.3 Σχετικό λογισμικό 4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Παραρτήματα Παράρτημα 1: Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Επαγγελματικής Διαχείρισης Έργου Παράρτημα 2: Γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Έργου

3 2 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Η τεχνική Η διαχείριση προγραμμάτων εμφανίστηκε λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για σύνθετα, εξειδικευμένα, προσαρμοσμένα αγαθά και υπηρεσίες, και της εκθετικής διεύρυνσης της ανθρώπινης γνώσης. Το πρώτο εξαρτάται από την ενσωμάτωση του σχεδιασμού προϊόντος στην παραγωγή/ διανομή και, το δεύτερο, επιτρέπει σε κάποιους ακαδημαϊκούς επιστημονικούς κλάδους να συνεισφέρουν στην βελτίωση των αγαθών και των υπηρεσιών. Η διαχείριση προγραμμάτων αποτελεί ένα σύνολο αρχών, μεθόδων και τεχνικών που αποσκοπούν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό εργασιών και θέτει ισχυρά θεμέλια για αποτελεσματικό προγραμματισμό, έλεγχο και επανασχεδιασμό στα πλαίσια της διαχείρισης προγραμμάτων και έργων. Με άλλα λόγια, παρέχει σε έναν οργανισμό δυναμικά εργαλεία που βελτιώνουν τις ικανότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων του οργανισμού, καθώς και τον τρόπο βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων του. Ένα πρόγραμμα είναι μία δραστηριότητα μη-επαναλαμβανόμενη και μοναδική στο είδος της, με διακριτό χρόνο συνήθως και οικονομικούς και τεχνικούς στόχους ως προς την επίδοση. Κατά κανόνα, είναι μία σύνθετη προσπάθεια που διαρκεί λιγότερο από 3 χρόνια και αποτελείται από αλληλένδετες εργασίες που εκτελούνται από διάφορους οργανισμούς. Τα εργαλεία και οι αρχές της διαχείρισης έργου παρέχουν τα μέσα για:!" διάσπαση του έργου σε εργασίες και επιμέρους καθήκοντα!" ανεύρεση αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των εργασιών!" καταμερισμό ανθρώπινων και υλικών πόρων και εξομάλυνση πόρων!" υπολογισμό της συνολικής διάρκειας και του προϋπολογισμού του έργου!" αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου του έργου Οι ιδέες της διαχείρισης έργου εφαρμόζονται εξίσου σε μικρά όπως και σε πολύ μεγάλα έργα (με μικρούς και μεγάλους αριθμούς εργασιών). Παρόλα αυτά, τα τυπικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι πιο κατάλληλα για σχετικά μεγάλα έργα. 1.2 Σκοποί της τεχνικής Ο βασικός σκοπός της έναρξης κάποιου έργου είναι η επίτευξη ορισμένων στόχων. Ο λόγος για τον οποίο μία εργασία οργανώνεται ως έργο είναι η εστίαση της ευθύνης και της δικαιοδοσίας, όσον αφορά στην πραγματοποίηση των στόχων, σε ένα άτομο (διαχειριστής έργου) ή σε μία μικρή ομάδα (ομάδα έργου). Η διαχείριση έργου είναι ένα μέσο συναρμολόγησης όλων των τμημάτων, ανθρώπινων και τεχνικών, που συνθέτουν τον γρίφο ενός έργου, χρησιμοποιώντας:!" Χρονοδιαγράμματα!" Προϋπολογισμούς, όπου συμπεριλαμβάνεται ο καταμερισμός πόρων!" Ορισμό του πεδίου εφαρμογής (προϊόντος) Η διαχείριση προγραμμάτων εξυπηρετεί δύο σκοπούς:

4 3 Σε τεχνικό επίπεδο: Τεχνικές τεκμηρίωσης για να κοινοποιήσει (α) Το «σχέδιο» (β) Συγκριτική κατάσταση της «σχεδιασμένης» ως προς την «πραγματική» επίδοση Σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων: Διαχειριστικές επιδεξιότητες για έναν καλύτερο «διαχειριστή» ανθρώπων όπως επίσης και του έργου 1.3 Περιγραφή / Δομή μεθοδολογίας / εναλλακτικών λύσεων Η μεθοδολογία της προετοιμασίας προγραμμάτων και της εφαρμογής των αρχών Διαχείρισης Έργου ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: 1. Ορισμός του Στόχου Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παρέκκλισης από το σωστό δρόμο, η διεύθυνση πρέπει να διευκρινίσει τον αντικειμενικό σκοπό του έργου με βάση τα ακόλουθα: α) ορίζοντας την πρόθεση της διεύθυνσης να αναλάβει το έργο β) σκιαγραφώντας το πεδίο εφαρμογής του έργου, προσδιορίζοντας δηλαδή τα τμήματα, τις επιχειρήσεις, τις αρμοδιότητες και το προσωπικό που τις αναλαμβάνει, καθώς και τον κατά προσέγγιση βαθμό ανάμιξής τους γ) περιγράφοντας τα τελικά αποτελέσματα του έργου και τις μόνιμες συνέπειες του, εάν υπάρχουν, στην επιχείρηση ή στο τμήμα. 2. Προσδιορισμός της Οργάνωσης του Έργου Αυτό περιλαμβάνει α) διορισμό ενός έμπειρου διαχειριστή που θα διευθύνει το έργο με πλήρες ωράριο β) οργάνωση της λειτουργίας διαχείρισης έργου ως προς τις υπευθυνότητες γ) ανάθεση καθηκόντων στην ομάδα έργου με περιορισμένο αριθμό προσωπικού δ) διατήρηση ισορροπίας αρμοδιοτήτων μεταξύ των προϊσταμένων των διαφόρων τμημάτων και του διαχειριστή έργου 3. Καθιέρωση Μεθόδων Ελέγχου του Έργου Οι ειδικοί έλεγχοι έργου διαφέρουν κατά πολύ ως προς το χρόνο, το κόστος και την ποιότητα σε σχέση με τις εκθέσεις ρουτίνας. Αυτοί περιλαμβάνουν: α) Έλεγχο Χρόνου: κατά κανόνα εφαρμόζεται με τον προγραμματισμό δικτύου (Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής) που παρέχει τον καλύτερο έλεγχο χρόνου για το έργο. Άλλες τεχνικές όπως η μέθοδος PERT (Τεχνική Αξιολόγησης και Αναθεώρησης Προγράμματος) επιτρέπουν τη χρήση πολλαπλών υπολογισμών χρόνου για την κάθε δραστηριότητα. β) Έλεγχο Κόστους: Οι τεχνικές ελέγχου του έργου, παρόλο που δεν έχουν διατυπωθεί στον ίδιο βαθμό όπως οι έλεγχοι χρόνου, μπορούν να εφαρμοστούν εφόσον ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:!" διαχωρισμός της σύνοψης πλήρους κόστους σε πακέτα εργασίας!" επινόηση εκθέσεων υποχρεώσεων για άτομα που λαμβάνουν τεχνικές αποφάσεις!" δράση με βάση τα αρχικά, κατά προσέγγιση, δεδομένα!" επικέντρωση δεξιοτήτων σε μεγάλα προβλήματα και ευκαιρίες γ) Έλεγχο ποιότητας: Αποτελείται από τρία στοιχεία:!" Ορισμός κριτηρίων επίδοσης!" Ορισμός του αντικειμενικού σκοπού του έργου ως προς τα πρότυπα επίδοσης!" Παρακολούθηση της προόδου ως προς τα πρότυπα αυτά

5 4 Οι δραστηριότητες της Διαχείρισης Έργου περιλαμβάνουν: α) Εργασιακό οργανόγραμμα (WBS) Διαχωρίζει το έργο σε διάφορα επίπεδα λεπτομερών εργασιών β) Ανάλυση Εξαρτήσεων Ταξινομεί τις εργασίες του έργου, όπως έχουν καθοριστεί από το WBS, ορίζοντας αυτές που πρέπει να γίνουν διαδοχικά και αυτές που μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα γ) Ανάπτυξη Δικτύου Απεικονίζει τις «ταξινομημένες» εργασίες γραφικά χρησιμοποιώντας ένα «δικτυακό» διάγραμμα δ) Ανάθεση / Καταμερισμός Πόρων Αναθέτει στο κατάλληλο πρόσωπο που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία τις ανάλογες εργασίες. Καταμερίζει τους πόρους αυτούς ως προς το χρόνο αποβλέποντας στον ορισμό της «ενίσχυσης» και της «σταδιακής διακοπής» των πόρων κατά την διάρκεια του έργου ε) Εκτιμήσεις Χρόνου Εκτιμήσεις που γίνονται με βάση μία τεχνική όπως η μέθοδος πρόβλεψης (forecast method) και η ποσοτική μέθοδος (quantitative method), η περιοριστική μέθοδος (constraint method) ή η μέθοδος ανά μονάδα εργασίας (unit of work method). Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, εξετάζονται δύο κατηγορίες χρόνου:!" Προσπάθεια: Καταβληθείσα ενέργεια!" Ημερολόγιο: Παρερχόμενος χρόνος στ) Κατάρτιση Προϋπολογισμού Κατανέμει το κόστος ανάπτυξης του έργου ως προς τη διάρκεια του έργου ζ) Έκθεση Προόδου Με βάση τα παραπάνω (χρονοδιαγράμματα, καταμερισμό πόρων και προϋπολογισμούς) συγκροτούνται εκθέσεις προόδου εργασιών που παρακολουθούν το σχέδιο σε σχέση με την πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση, η διαχείριση έργου απαιτεί τον διορισμό ενός ανθρώπου, του διαχειριστή έργου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για τον λεπτομερή σχεδιασμό, τον συντονισμό και το τελικό αποτέλεσμα του έργου. Επιλέγεται συνήθως από τις τάξεις της μεσαίας διοίκησης της εταιρίας ή του οργανισμού και έχει στη διάθεσή του μία ομάδα, που συνήθως αποτελείται από 3 10 άτομα, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη διάρκεια του έργου. Κατά κανόνα, το προσωπικό της εταιρίας εφαρμόζει τις αρχές της διαχείρισης έργου αφού υιοθετήσει τη φιλοσοφία της διαχείρισης έργου. Συχνά, όμως, μικροί (και μερικές φορές μεγάλοι οργανισμοί) αναθέτουν τη διαχείριση έργου σε πιο έμπειρες εταιρίες ή άτομα που εξασκούν τη διαχείριση έργου. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στις τεχνικές της διαχείρισης έργου. Ένας οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να διαμορφώσει και να εφαρμόσει τη διαχείριση έργου για να επιτύχει ορισμένα δύσκολα έργα, ή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί απρογραμμάτιστα. Η εργασία που γίνεται ατομικά θα βασίζεται σε

6 5 συγκεκριμένες εργασίες που αναθέτονται στο συγκεκριμένο άτομο και το αποτέλεσμα θα προκύπτει από τη συνένωση με άλλα μέρη της εργασίας που εκτελούνται από κάποιο άλλο άτομο. 1.4 Αναμενόμενα αποτελέσματα / οφέλη Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διαχείριση έργου είναι μία δυναμική τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα όπως και σε μικρά έργα. Η τεχνική της Διαχείρισης Έργου είναι πολύ δημοφιλής σε πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως, στις οικοδομικές κατασκευές, στην βιομηχανική παραγωγή, στην παροχή υπηρεσιών κλπ., λόγω των πολλαπλών και χρήσιμων οφελών που αποφέρει η εφαρμογή της. Η υλοποίηση της διαχείρισης έργου μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα όπως: Μείωση του κόστους Μείωση του χρόνου Καταμερισμός πόρων Βελτίωση ποιότητας Οι παράγοντες αυτοί είναι οι πλέον σημαντικοί για έναν οργανισμό όσον αφορά τον ανταγωνισμό και το κέρδος. Η χρήση της τεχνικής διαχείρισης έργου επιτρέπει τη διαίρεση ενός μεγάλου έργου σε μεμονωμένες εργασίες (έργα) και επιμέρους καθήκοντα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πόροι κόστους και χρόνου καθίστανται περισσότερο ελεγχόμενοι, όπως επίσης και η ποιότητα. Άλλα οφέλη είναι: Μείωση των αστοχιών Μείωση των απρόσφορων εργασιών Προσεκτική εξέταση των επιμέρους εργασιών Χρονοδρομολόγηση Ολοκλήρωση Επικοινωνία 1.5 Χαρακτηριστικά εταιριών / οργανισμών / φορέων παροχής υπηρεσιών Υπάρχουν εκατοντάδες οργανισμοί, ινστιτούτα και συμβουλευτικές εταιρίες παγκοσμίως που εξειδικεύονται στην έρευνα και την υλοποίηση της διαχείρισης έργου. Η επιτυχής υλοποίηση οποιουδήποτε έργου εξαρτάται πρωταρχικά από την ικανότητα και την εμπειρία της εταιρίας συμβούλων που έχει αναλάβει την ευθύνη του. Οι εταιρίες συμβούλων έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Προσλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικότητα στην έναρξη έργων, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο κόστους και χρόνου σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα. Στο Παράρτημα υπάρχουν συστάσεις για παρόμοιους οργανισμούς και συμβούλους. 2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2.1 Επιχειρήσεις / Οργανισμοί όπου έχει εφαρμοστεί η τεχνική Η τεχνική της διαχείρισης έργου είναι ευρέως διαδεδομένη σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ακολουθεί μία λίστα με τις κατηγορίες των επιχειρήσεων όπου έχει εφαρμοστεί η τεχνική:

7 6 Κατασκευές (κτίρια, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι κλπ.) Βιομηχανία Άμυνα Ναυτιλία, ναυπηγεία Ανάπτυξη λογισμικού Συντήρηση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων Κρίσιμες χειρουργικές επεμβάσεις Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών Εκλογές 2.2 Τύποι σχετικών επιχειρήσεων / οργανισμών Οι περιοχές εφαρμογής της τεχνικής της διαχείρισης έργου ορίζονται συνήθως ως προς τα ακόλουθα: Ομάδες βιομηχανιών, όπως αυτοκίνητα, χημικά, ή οικονομικές υπηρεσίες. Τεχνικά στοιχεία όπως ανάπτυξη λογισμικού, φαρμακευτικά ή κατασκευές. Διοικητικά στοιχεία όπως κυβερνητικές συμβάσεις ή ανάπτυξη νέων προϊόντων. Παραδείγματα έργων: Ανάπτυξη νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. Πραγματοποίηση αλλαγής στη δομή, το προσωπικό ή το στυλ ενός οργανισμού Σχεδιασμός νέου μεταφορικού οχήματος Ανάπτυξη ή απόκτηση νέου ή τροποποιημένου συστήματος πληροφοριών Οικοδόμηση νέου κτιρίου ή κτιρίου υπηρεσιών Διεξαγωγή διαφημιστικής εκστρατείας για πολιτικό γραφείο Υλοποίηση νέας επιχειρησιακής διαδικασίας ή διεργασίας. Παρακάτω απεικονίζονται δύο παραδείγματα εφαρμογής και υλοποίησης της διαχείρισης έργου: [27,28].

8 7 2.3 Κόστος υλοποίησης Το κόστος υλοποίησης οποιουδήποτε έργου υπολογίζεται σύμφωνα με 2 σημαντικούς παράγοντες: 1. Χρόνος υλοποίησης (χρονοδιάγραμμα) 2. Καταμερισμός πόρων και απαραίτητη υποδομή. Τα έργα μπορεί να αφορούν μία μονάδα ενός οργανισμού ή και να ξεπερνούν τα όρια του οργανισμού, όπως στις περιπτώσεις κοινοπραξιών και συνεταιρισμών. Μπορεί να αφορούν ένα άτομο ή και χιλιάδες, καθώς επίσης μπορεί να απαιτούν λιγότερες από 100 ώρες για την ολοκλήρωσή τους ή και πάνω από Όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι το κόστος υλοποίησης ενδέχεται να διαφέρει από έργο σε έργο. Κατά την έναρξη ενός έργου είναι απαραίτητες κάποιες γνώσεις ως προς το κύριο μέρος της διαχείρισης κόστους ενός έργου. Η διαχείριση κόστους ενός έργου περιλαμβάνει τις απαραίτητες διεργασίες που διασφαλίζουν την ολοκλήρωση του έργου μέσα στα πλαίσια του εκτιμούμενου προϋπολογισμού. Οι διεργασίες αυτές είναι:

9 8 1. Σχεδιασμός Πόρων ορισμός των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, υλικά) και των ανάλογων ποσοτήτων τους που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου 2. Εκτίμηση Κόστους ανάπτυξη μίας κατά προσέγγιση εκτίμησης (υπολογισμός) του κόστους των απαραίτητων πόρων για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου. 3. Προϋπολογισμός Κόστους καταμερισμός του υπολογισμού του συνολικού κόστους σε μεμονωμένες μονάδες εργασίας. 4. Έλεγχος Κόστους έλεγχος των αλλαγών στον προϋπολογισμό του έργου. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή των διεργασιών αυτών: Απαραίτητες πληροφορίες Σχεδιασμός Πόρων Εκτίμηση Κόστους Προϋπολογισμός Κόστους Εργασιακό Εργασιακό Εκτιμήσεις οργανόγραμμα οργανόγραμμα κόστους Πληροφορίες Απαιτήσεις πόρων Εργασιακό ιστορικού Αναλογία πόρων οργανόγραμμα Δήλωση πεδίου Υπολογισμοί Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής διάρκειας των έργου Συγκεντρωτική δραστηριοτήτων περιγραφή πόρων Πληροφορίες Πολιτικές ιστορικού οργάνωσης Λογιστικό σχέδιο Έλεγχος Κόστους Βασικό κριτήριο κόστους Εκθέσεις απόδοσης Αιτήσεις αλλαγής Σχέδιο διαχείρισης κόστους Απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές Πραγματογνωμοσύ νη Αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων Εκτίμηση ανάλογου Παραμετρική μοντελοποίηση Υπολογισμός από το ειδικό στο γενικό Εργαλεία μηχανογράφησης Εργαλεία και τεχνικές υπολογισμού κόστους Σύστημα ελέγχου αλλαγής κόστους Μέτρηση απόδοσης Συμπληρωματικό ς σχεδιασμός Εργαλεία μηχανογράφησης Αποτελέσματα Οφέλη Απαιτήσεις πόρων Εκτιμήσεις κόστους Λεπτομέρειες υποστήριξης Σχέδιο διαχείρισης κόστους Βασικό κριτήριο κόστους Αναθεωρημένες εκτιμήσεις κόστους Ενημερώσεις προϋπολογισμού Διορθωτική δράση Εκτιμήσεις κατά την ολοκλήρωση Αποκτηθείσα γνώση 2.4 Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.3, ένα έργο μπορεί να απαιτεί λιγότερες από 100 ή και περισσότερες από ώρες για την ολοκλήρωσή του. Παρακάτω απεικονίζεται ένα παράδειγμα χρόνου υλοποίησης ενός αντιπροσωπευτικού οικοδομικού έργου: [29]

10 9 Η υλοποίηση του χρονικού πλαισίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες διεργασίες: 1. Ορισμός Δραστηριοτήτων αναγνώριση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν για την παραγωγή των διαφόρων παραδοτέων του έργου. 2. Ακολουθία Δραστηριοτήτων αναγνώριση και τεκμηρίωση των αλληλεπιδρώντων εξαρτήσεων. 3. Εκτίμηση Διάρκειας Δραστηριοτήτων εκτίμηση του αριθμού των απαραίτητων περιόδων εργασίας για την ολοκλήρωση μεμονωμένων δραστηριοτήτων 4. Ανάπτυξη Χρονοδιαγράμματος ανάλυση των ακολουθιών των δραστηριοτήτων, της διάρκειας των δραστηριοτήτων και των απαιτήσεων πόρων για τη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος του έργου. 5. Έλεγχος προγράμματος έλεγχος των αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Απαραίτητες πληροφορίες Ορισμός Δραστηριοτήτων Εργασιακό οργανόγραμμα Δήλωση πεδίου εφαρμογής Πληροφορίες ιστορικού Περιορισμοί Προϋποθέσεις Ακολουθία Δραστηριοτήτων Κατάλογος δραστηριοτήτων Περιγραφή προϊόντος Υποχρεωτικές εξαρτήσεις Διακριτικές εξαρτήσεις Εξωτερικές εξαρτήσεις Περιορισμοί Εκτιμήσεις Διάρκειας Δραστηριοτήτων Κατάλογος δραστηριοτήτ ων Περιορισμός Προϋποθέσεις Απαιτήσεις πόρων Δυνατότητες πόρων Πληροφορίες ιστορικού Ανάπτυξη Προγράμματος Διάγραμμα δικτύου έργου Υπολογισμοί διάρκειας δραστηριοτήτων Απαιτήσεις πόρων Συγκεντρωτική περιγραφή πόρων Ημερολόγια Έλεγχος Προγράμματος Χρονοδιάγραμμα έργου Εκθέσεις απόδοσης Αιτήσεις αλλαγής Σχέδιο διαχείρισης χρονοδιαγράμματ ος

11 10 Απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές Αποτελέσματ α/ Οφέλη Ανάλυση Υποδείγματα Κατάλογος δραστηριοτήτω ν Πληροφορίες υποστήριξης Ενημερώσεις εργασιακού οργανογράμματ ος Προϋποθέσεις Μέθοδος Σχηματικής Αναπαράστασης κατά προτεραιότητα (PrecedenceDiagr amming Method) Μέθοδος Σχηματικής Αναπαράστασης με Βέλη (Arrow Diagramming Method) Μέθοδοι Σχηματικής Αναπαράστασης με Υποθέσεις (Conditional Diagramming Methods) Υποδείγματα Δικτύου (Network Templates) Διάγραμμα δικτύου έργου Ενημερώσεις καταλόγου δραστηριοτήτων Πραγματογνω μοσύνη Εκτίμηση ανάλογου Προσομοίωση Εκτιμήσεις διάρκειας δραστηριοτήτ ων Κριτήριο εκτιμήσεων Ενημερώσεις καταλόγου δραστηριοτήτ ων Περιορισμοί Προϋποθέσεις Προηγήσεις και υστερήσεις Μαθηματική ανάλυση Συμπίεση διάρκειας Προσομοίωση Ευρετική μέθοδος εξισορρόπησης πόρων Λογισμικό διαχείρισης έργου Χρονοδιάγραμμ α έργου Λεπτομέρειες υποστήριξης Σχέδιο διαχείρισης χρονοδιαγράμμα τος Ενημερώσεις απαιτήσεων πόρων Σύστημα ελέγχου αλλαγών προγράμματος Μέτρηση απόδοσης Συμπληρωματικό ς σχεδιασμός Λογισμικό διαχείρισης έργου Ενημερώσεις προγράμματος Διορθωτικές ενέργειες Αποκτηθείσα γνώση 2.5 Συνθήκες υλοποίησης Για την υλοποίηση της τεχνικής διαχείρισης έργου σε οποιαδήποτε οργάνωση, οι επιχειρήσεις πρέπει πρώτα να υιοθετήσουν την φιλοσοφία της διαχείρισης έργου και να κατανοήσουν τα καταπληκτικά οφέλη και κέρδη που μπορεί να τους αποφέρει. Οι κύριες συνθήκες επικεντρώνονται στα ακόλουθα: Επαρκής καταμερισμός κόστους (ταμειακή ροή) Επαρκής υποδομή (υπάρχουσα ή ανάγκη νέας) Διορισμός διαχειριστή έργου Απόκτηση προσωπικού και ανάπτυξη ομάδας 2.6 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που υποστηρίζουν την υλοποίηση (Βλέπε παράρτημα)

12 11 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 Βήματα / Στάδια Τα βήματα για την διαχείριση έργου είναι, στην ουσία, τα βήματα για την επιτυχή έναρξη, ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου. Τα παρακάτω στάδια θεωρούνται, κατά κανόνα, έγκυρα τόσο για μικρά όσο και για μεγάλα έργα: 1 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ!" Ορισμός της γενικής ιδέας, που περιλαμβάνει αναγνώριση και επιλογή ευκαιριών και αναγνώριση αντικειμενικών σκοπών!" Μελέτη σκοπιμότητας και αιτιολόγηση 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ!"Ορισμός πεδίου εφαρμογής #"Ορισμός στόχων, όπου συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος, τα χρήματα, οι πόροι και τα προϊόντα #"Απαιτήσεις έργου ορισμός παραδοτέων #"Αντικειμενικοί σκοποί έργου ποσοτικοποιημένος καθορισμός των σημαντικότερων εργασιών!" Εργασιακό οργανόγραμμα #"Ανάλυση & διαίρεση του έργου σε μικρότερα τμήματα εργασίας #"Ανάπτυξη καταλόγου με όλα όσα πρέπει να γίνουν!" Δημιουργία ομάδας #"Επιλογή του διαχειριστή έργου #"Επιλογή των μελών της ομάδας, #"Χρήση πίνακα πόρων για την αντιπαραβολή των απαιτήσεων δεξιοτήτων 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ!" Ορισμός της ακολουθίας των εργασιών!" Δημιουργία δικτύου / αλληλεξάρτησης!" Ανάλυση αλληλεξάρτησης, υπολογισμός συνολικής διάρκειας (CPM, PERT) και προσδιορισμός Κρίσιμης Διαδρομής!" Δημιουργία ορόσημων!" Διαγράμματα Gantt (Gantt chart)!" Καθορισμός φόρτισης ανθρώπινων πόρων!" Καθορισμός δεικτών μέτρησης / περιόδων αναφοράς 4 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ!" Εκτίμηση κόστους, κεφάλαιο / λειτουργία!" Ανάπτυξη λογιστικών φύλλων για το κόστος 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ!" Γίνεται περιοδικά (στα ορόσημα)!" Έλεγχος χρόνου, κατάσταση, παρεκκλίσεις από το σχέδιο, επανασχεδιασμός, νέες εκτιμήσεις!" Έλεγχος κόστους, δαπάνες, παρεκκλίσεις από το προγραμματισμένο σχέδιο, νέες εκτιμήσεις!" Έλεγχος ποιότητας, επίδοση ως προς τα κριτήρια επίδοσης / απαιτήσεις έργου 6 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ!" Δραστηριότητα μετά την ολοκλήρωση του έργου!" Στατιστικές από την παρακολούθηση της προόδου!" Ενημερωτικές πληροφορίες για τον πελάτη!" Κέρδος ή ζημία από το έργο!" Έκθεση μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης

13 Επιμέρους τεχνικές και εργαλεία ανά βήμα 1. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ Επιμέρους Τεχνικές & Εργαλεία: $"Ανάλυση Ευκαιρίας $"Μέθοδοι Επιλογής Έργου $"Εκτίμηση Δημιουργικότητας $"Πραγματογνωμοσύνη 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Επιμέρους Τεχνικές & Εργαλεία: $"Σχεδιασμός Πεδίου Ανάλυση Προϊόντος Ανάλυση οφέλους / κόστους Αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων Πραγματογνωμοσύνη $"Ορισμός Πεδίου Εφαρμογής Εργασιακό οργανόγραμμα Ανάλυση $"Ορισμός δραστηριοτήτων Ανάλυση Υποδείγματα $"Ακολουθία Δραστηριοτήτων Μέθοδος Σχηματικής Αναπαράστασης κατά Προτεραιότητα (Precedence Diagramming Method) Μέθοδος Σχηματικής Αναπαράστασης με Βέλη (Arrow Diagramming Method) Μέθοδοι Σχηματικής Αναπαράστασης με Υποθέσεις (Conditional diagramming Methods) Υποδείγματα δικτύου (Network templates) $"Εκτίμηση διάρκειας Δραστηριοτήτων Πραγματογνωμοσύνη Εκτίμηση ανάλογου Προσομοίωση $"Σχεδιασμός Πόρων Πραγματογνωμοσύνη Αναγνώριση Εναλλακτικών λύσεων $"Εκτίμηση Κόστους Εκτίμηση ανάλογου Παραμετρική μοντελοποίηση Υπολογισμός από το ειδικό στο γενικό Ηλεκτρονικά εργαλεία $"Ανάπτυξη Χρονοδιαγράμματος Μαθηματική ανάλυση Συμπίεση διάρκειας Προσομοίωση Μέθοδος εύρεσης εξισορρόπησης πόρων

14 13 Λογισμικό διαχείρισης έργου $"Προϋπολογισμός κόστους Εργαλεία και τεχνικές υπολογισμού κόστους $"Ανάπτυξη Σχεδίου Έργου Μεθοδολογία σχεδιασμού έργου Ικανότητες και γνώσεις θεματοφύλακα Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης έργου (PMIS) $"Σχεδιασμός Ποιότητας Ανάλυση οφέλους / κόστους Δημιουργία σημείων αναφοράς Δημιουργία διαγραμμάτων ροής Σχεδιασμός πειραμάτων $"Σχεδιασμός Επικοινωνιών Ανάλυση θεματοφύλακα $"Σχεδιασμός Οργάνωσης Υποδείγματα Πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού Οργανωτική θεωρία Ανάλυση θεματοφύλακα $"Απόκτηση προσωπικού Διαπραγματεύσεις Προκαταρκτική ανάθεση Προμήθεια $"Σχεδιασμός Προμηθειών Ανάλυση δημιουργίας ή αγοράς Πραγματογνωμοσύνη Επιλογή του τύπου σύμβασης $"Σχεδιασμός Επιδιώξεων Πρότυπα έγγραφα Πραγματογνωμοσύνη $"Αναγνώριση κινδύνων Κατάλογοι ελέγχου Διαγράμματα ροής Συνεντεύξεις $"Ποσοτικός Προσδιορισμός κινδύνου Αναμενόμενη στιγμιαία τιμή Στατιστικά αθροίσματα Προσομοίωση Δέντρα αποφάσεων Πραγματογνωμοσύνη $"Ανάπτυξη αντιμετώπισης κινδύνων Προμήθεια Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτου καταστάσεως Εναλλακτικές στρατηγικές Ασφάλεια 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Επιμέρους Τεχνικές & Εργαλεία:

15 14 $"Έκθεση επίδοσης Αναθεώρηση επίδοσης Ανάλυση διαφορών Ανάλυση τάσεων Ανάλυση αξίας κέρδους Τεχνικές και εργαλεία διανομής πληροφοριών $"Γενικός έλεγχος αλλαγών Σύστημα ελέγχου αλλαγών Διαχείριση διαμόρφωσης Μέτρηση επίδοσης Συμπληρωματικός σχεδιασμός Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης έργου $"Έλεγχος αλλαγής πεδίου εφαρμογής Σύστημα ελέγχου αλλαγής πεδίου εφαρμογής Μέτρηση επίδοσης Συμπληρωματικός σχεδιασμός $"Έλεγχος χρονοδιαγράμματος Σύστημα ελέγχου αλλαγών χρονοδιαγράμματος Μέτρηση επίδοσης Συμπληρωματικός σχεδιασμός Λογισμικό διαχείρισης έργου $"Έλεγχος κόστους Σύστημα ελέγχου αλλαγών κόστους Μέτρηση επίδοσης Συμπληρωματικός σχεδιασμός Εργαλεία μηχανογράφησης $"Έλεγχος ποιότητας Επιθεώρηση Σχεδιαγράμματα ελέγχου Διαγράμματα Pareto Στατιστικά δείγματα Διαγράμματα ροής Ανάλυση τάσεων $"Έλεγχος απόκρισης σε κινδύνους Εξωτερικοί παράγοντες Πρόσθετη ανάπτυξη για την αντιμετώπιση κινδύνων 4. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Επιμέρους Τεχνικές & Εργαλεία: $"Κλείσιμο συμβολαίου Λογιστικός έλεγχος προμηθειών $"Διοικητικός τερματισμός Εργαλεία και τεχνικές αναφοράς απόδοσης 3.3 Σχετικό λογισμικό Το λογισμικό διαχείρισης έργου για Η/Υ ή για δίκτυο διατίθεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα επιτήδευσης και σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ των $25 και $ ή και περισσότερο. Οι δυνατότητες των ακριβότερων πακέτων ποικίλουν κατά πολύ. Τα

16 15 περισσότερα πιο επιτηδευμένα πακέτα εκτός του ότι κοστίζουν περισσότερο, απαιτούν και σημαντική επένδυση εκμάθησης. Είναι καλύτερο να καθοριστεί ο χρήστης που θα χρησιμοποιεί το λογισμικό πριν την αγορά του. Οι τρεις κατηγορίες διαχειριστών έργων που ακολουθούν αποτελούν έναν αρκετά καλό διαχωρισμό: 1. Περιβάλλον πολλαπλών έργων Ένας οργανισμός με τελικούς χρήστες ανώτερης βαθμίδας δεν ορίζεται μόνο από το μέγεθος των έργων του, αλλά και από την ανάγκη ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών έργων. Οι οργανισμοί αυτοί θέλουν να προγραμματίζουν και να παρακολουθούν μία δεξαμενή ανθρώπων που εργάζονται σε πολλαπλά έργα. Αυτή η κατηγορία χρήστη θέλει συνήθως να δημιουργεί λεπτομερείς προϋπολογισμούς έργου και να έχει το λογισμικό που σχεδόν αντιγράφει το σύστημα λογιστικής της εταιρίας. Το λογισμικό για χρήστες με πολλαπλά έργα ανέρχεται στα $2.000-$ ή και περισσότερα και απαιτεί μεγάλη επένδυση χρόνου για την εκμάθηση όλων των χαρακτηριστικών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πολλά προϊόντα όπως: Primavera Project Planner, Artemis Views, Open Plan, Cobra, Enterprise PM, Micro Planner, X-Pert. 2. Διαχειριστές Έργου Μεσαίας Κλίμακας Οι χρήστες αυτοί διαχειρίζονται μεγάλα έργα που περιλαμβάνουν έως και εργασίες περίπου. Μπορεί να εκτελούν δύο έργα ταυτόχρονα, αλλά δεν δίνουν έμφαση στα πολλαπλά έργα. Διαθέτουν $200-$500 και θέλουν λογισμικό που τους προσφέρει ολόκληρη την γκάμα εργαλείων διαχείρισης έργου στον Η/Υ τους. Αυτά τα πακέτα λογισμικού προσφέρουν μία καταπληκτική σειρά εργαλείων σχεδιασμού, προγραμματισμού και παρακολούθησης και παράγουν μία εντυπωσιακή παράθεση αναφορών. Τα πακέτα με αυτήν την τιμή και τις δυνατότητες περιλαμβάνουν the big seller Microsoft Project (διατίθεται σε εκδόσεις Mac και Windows), Micro-Planner Manager and Primavera's Suretrak. 3. Όμορφες Εικόνες Για τον διαχειριστή που θέλει να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες κατάστρωσης σχεδίων και προετοιμασίας περιοδικών εκθέσεων κατάστασης και απλά θέλει να παράγει μερικά διαγράμματα Gantt και PERT, τα πακέτα κατώτερης κλάσης είναι ό,τι χρειάζεται. Χωρίς να απαιτείται επένδυση χρόνου για την εκμάθηση των πιο εξεζητημένων εργαλείων, υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν τη δυνατότητα να αυτοματοποιούν τα βασικά. Για λιγότερο από $100 υπάρχουν προϊόντα όπως: Milestone Simplicity, Project Vision, Quick Gantt. Ακολουθεί ένας κατάλογος διανομέων λογισμικού διαχείρισης έργου με τις διευθύνσεις τους στο δίκτυο: Microsoft Project Το Microsoft Project 98 είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης έργου για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τη διαχείριση και την κοινοποίηση των πληροφοριών του έργου. Είναι σχεδιασμένο για οποιονδήποτε επιβλέποντα μίας ομάδα, σχεδιαστή προϋπολογισμού, δημιουργό προγράμματος ή για κάποιον που πρέπει να αντεπεξέλθει σε προθεσμίες. Το Microsoft Project κοστίζει περίπου 500 Ευρώ και είναι ένα πακέτο πολύ περιεκτικό και εύκολο για τον χρήστη. Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και συνιστάται ανεπιφύλακτα.

17 16 Primavera Software Το Primavera είναι πιο ακριβό λογισμικό και παρέχει υποδομή για μεγάλα έργα. Το λογισμικό TeamPlay συμπεριλαμβάνει συνεργασία με το Δίκτυο και πληροφορίες που επιτρέπουν στους διαχειριστές να μεταβιβάζουν εργασίες και να παρακολουθούν την πορεία του έργου. Οι υπάλληλοι του τμήματος πληροφορικής μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το έργο, όπως π.χ. τεκμηριώσεις, και να στέλνουν στους διαχειριστές στοιχεία σχετικά με υπολογισμούς χρόνου όπως επίσης και προβλήματα και λύσεις που αφορούν το έργο. Το λογισμικό διατηρεί βάση δεδομένων αξιολόγησης ικανοτήτων. Η τοποθεσία του έργου στο Δίκτυο επιτρέπει στους διαχειριστές να ανακοινώνουν στοιχεία σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων και εγγράφων, σε ένα εσωτερικό δίκτυο. Το TeamPlay περιλαμβάνει τις καλύτερες μεθοδολογίες πρακτικής και τη δυνατότητα προσάρμοσής τους ανάλογα με τις απαιτήσεις. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να γράψουν τις δικές τους μεθοδολογίες. Οι διαχειριστές έργου έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ανάλυση κινδύνου και επίδρασης. Μπορούν να αποδώσουν πιθανότητες στις εμφανίσεις προβλημάτων και στη συνέχεια, να προσομοιώσουν την επίδραση αυτών των προβλημάτων στο πρόγραμμα, τους πόρους και το κόστος. Το λογισμικό λειτουργεί με βάσεις δεδομένων συγγενικές με τη Microsoft και Oracle. Artemis Management Systems Το Artemis Views 4 είναι η πρώτη επιχειρηματική λύση που θα προσφέρει σχεδιασμό έργου, έλεγχο κόστους, παρακολούθηση πόρων και ανάλυση έργου στην «καρδιά» του οργανισμού σας. Με το Views οι οργανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν και να αυξηθούν διατηρώντας την ελαστικότητα και τον έλεγχο των έργων τους. Δίνει στους γενικούς διαχειριστές τη δυνατότητα να υλοποιούν αποτελεσματικά τις στρατηγικές τους και να επιτύχουν στόχους πραγματικής βελτίωσης ως προς την επιχειρηματική απόδοση μέσω της κατανόησης, της διαχείρισης και της πρόβλεψης της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο έργο και τη λειτουργική εργασία. Το Views αποτελείται από: Το ProjectView για τη διαχείριση και τον προγραμματισμό πολλαπλών έργων σε λεπτομερή, σταθερά και πολλαπλά επίπεδα έργων. Το TrackView για την αναφορά και τη μέτρηση προόδου, ασκούμενης προσπάθειας και πραγματικού κόστους Το CostView για εξεζητημένη διαχείριση απόδοσης έργου, σύμβασης και προγράμματος και έλεγχο κόστους Το GlobalView πλήρως γραφικής και υψηλού επιπέδου ανάλυση δεδομένων έργου και εφαρμογή αναφοράς Planview PM Software offers a "downloadable" demo of their product Trakker software for integrating PM and accounting controls Risk Analysis Software Open Plan

18 17 4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (1) Project Management, Meredith J.R. and Mantel S.J.Jr. (1995), J. Wiley & Sons (2) Management, Batrol K.M. and Matin, D.C. (1992), McGraw-Hill (3) Management, Concepts and Applications, Megginson L.C. (1991), Harper Collins Publishers Inc. (4) Goal Directed Project Management by Kristoffer V. Grude, Tor Hague, Terry Gibbons (Editor), E.S. Anderson - 2nd Edition - Paperback pages, Published 1997 (5) Microsoft Project for Dummies by Martin Doucette - Book & Disk Edition - Paperback pages - Published 1997 (6) Prince: A Practical Handbook (Computer weekly Professional Series) by Colin Bentley, Ken Bradley - 2nd Edition - Paperback pages - (7) Published 1997 (8) Project Management Methodology: A Practical Guide for the Next Millennium by Ralph L. Kliem, Irwin S. Ludin, Ken L. Robertson - Hardcover -Published 1997 (9) Creating an Environment for Successful Projects: The Quest to Manage Project Management (The Jossey-Bass Business & Management Series by Robert J. Graham, Randall L. Englund - Hardcover pages - Published Aug (10) Project Management (ASTD Trainer's Sourcebook) by L. McLain - Paperback - Published 1997 (11) Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling by Harold Kerzner - 6th Edition pages - Published Aug (12) Project Management for the General Manager by Harry M. Stuart, Richard Punzo - Hardcover - Published Sept (13) Sharpen Your Team's Skills in Project Management by Jean Harris - NR Edition - Paperback - Published 1997 (14) Managing Performance Improvement Projects: Preparing, Planning, and Implementing by Jim Fuller - Hardcover pages - Published 1997 (15) Planning, Performing, and Controlling Projects: Principles and Applications by Robert B. Angus, Norman A. Gundersen - Hardcover pages - Published 1997 (16) Managing Projects Well: What They Don't Teach You in Project Management School by Stephen A. Bender - Paperback pages - Published 1997 (17) Outsourcing Manual by Robert White - Hardcover - Published 1997 (18) Principles of Project Management: Collected Handbooks from the Project Management Institute by John R. Adams (Introduction) - NR Edition - Published 1997 (19) Project Management - Engineering, Technology, And Implementation by Avraham Shtub, Jonathan F. Bard, and Shlomo Globerson 634 pages, hardcover, disk included, 1994 Engineering & Management Press (20) Implementing Concurrent Project Management by Quentin C. Turtle (21) 222 pages, hardcover, 1994 Engineering & Management Press (22) The Technical Manager's Handbook A Survival Guide by Melvin Silverman 505 pages, softcover, Engineering & Management Press, 1996 (23) Managing Smaller Projects, Mike Watson, Project Manager Today Publications, 168 pages, 1998 (24) Project Management by Dennis Lock, Paperback pages 6th edition, John Wiley & Sons, 1996 (25) Project Management for Managers, Mihaly Gorog, Nigel J. Smith, Project Management Institute, 175p, 1999 (26) Project Management Software Survey, Project Management Institute, 600p, 1998

19 18 (27) The AMA Handbook of Project Management, Paul C. Dinsmore, Publisher: Amacom Books, A Division of AMA, 489p, 1993 (28) The Benefits of Project Management, C. William Ibbs, Young-Hoon Kwak, Publisher: Project Management Institute, 80p, 1997 (29) Murphy, Patrice L Pharmaceutical Project Management: Is It Different? Project Management Journal (September) (30) Muench, Dean The Sybase Development Framework. Oakland, Calif.: Sybase Inc. (31) Morris, Peter W.G Managing Project Interfaces: Key Points for Project Success. In Cleland and King, Project Management Handbook, Second Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall URLs Some web sites of interest for Project Management are listed below: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

20 19 ANNEXES ANNEX 1: EUROPEAN PROFESSIONAL PROJECT MANAGEMENT ORGANISATIONS A AUSTRIA Project Management Austria Web Site Mission Statement of the Projekt Management Austria We are the Austrian Project Management Association at the University of Economics and Business Administration, Vienna. The members of our association come from the business sector, public administration sector and universities. We represent a systemic-constructivistic Project Management approach. Objects of our work are project management, process management, program management, the management of project oriented companies and crisis management. We communicate state of the art of management know-how in presentations, seminars, programs and events. We are a platform for the exchange of information and the further education of our members. We cooperate with international companies on specific PM subjects and in the field of marketing. We ensure innovation in Project Management by cooperating with the Project Management Department and the Roland Gareis Consulting within the pmg r u p p e. We are the Austrian representative of IPMA - International Project Management Association. We help qualified Project Managers to prepare for a PMA certification CZECH REPUBLIK INTERNET Czech Republic P. O. Box Praha Czech Republic Phone: Fax: D The Danish Project Management Association. Though in Danish you will still be able to get an impression of this PM association's program and activities on the homepage at

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - Τρόποι πρόληψης της αποτυχίας Η ΣΑΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστήματος Κατερίνα Πραματάρη Διαφορετικοί τύποι έργων ανάπτυξης λογισμικού Μικρή εφαρμογή, ανάπτυξη από την αρχή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός & διοίκηση έργων

Προγραμματισμός & διοίκηση έργων Προγραμματισμός & διοίκηση έργων Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος Βρασίδας Λεώπουλος 1 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σύνθετων Έργων με χρήση του MS Project 2010

Διαχείριση Σύνθετων Έργων με χρήση του MS Project 2010 Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης/Πιστοποίησης της ΕΧΑΕ διοργανώνει 3ήμερο σεμινάριο Διαχείριση Σύνθετων Έργων με χρήση του MS Project 2010 Συνοπτική περιγραφή Μία συνολική περιήγηση στο πιο δημοφιλές λογισμικό διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Total Quality Management in the pursue of Business Excellence

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Total Quality Management in the pursue of Business Excellence Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.10.1: Total Quality Management in the pursue of Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα