Δρ Γιάννης Μπακούρος Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας Δρ Βασίλης Κελεσσίδης Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ Γιάννης Μπακούρος Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας Δρ Βασίλης Κελεσσίδης Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Δρ Γιάννης Μπακούρος Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας Δρ Βασίλης Κελεσσίδης Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2000

2 1 Περιεχόμενα 1 Περιγραφή 1.1 Η τεχνική 1.2 Αντικειμενικοί σκοποί της τεχνικής 1.3 Περιγραφή /Δομή μεθοδολογίας/ εναλλακτικών λύσεων 1.4 Αναμενόμενα αποτελέσματα/ οφέλη 1.5 Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων/ οργανισμών/ προμηθευτών υπηρεσιών 2 Εφαρμογή 2.1 Επιχειρήσεις/ Οργανισμοί όπου έχει εφαρμοστεί η τεχνική 2.2 Τύποι σχετικών επιχειρήσεων/ οργανισμών 2.3 Κόστος υλοποίησης 2.4 Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης 2.5 Συνθήκες υλοποίησης 2.6 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που υποστηρίζουν την υλοποίηση 3 Διαδικασία Υλοποίησης 3.1 Βήματα/ Στάδια 3.2 Επί μέρους τεχνικές και εργαλεία για κάθε βήμα 3.3 Σχετικό λογισμικό 4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Παραρτήματα Παράρτημα 1: Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Επαγγελματικής Διαχείρισης Έργου Παράρτημα 2: Γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Έργου

3 2 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Η τεχνική Η διαχείριση προγραμμάτων εμφανίστηκε λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για σύνθετα, εξειδικευμένα, προσαρμοσμένα αγαθά και υπηρεσίες, και της εκθετικής διεύρυνσης της ανθρώπινης γνώσης. Το πρώτο εξαρτάται από την ενσωμάτωση του σχεδιασμού προϊόντος στην παραγωγή/ διανομή και, το δεύτερο, επιτρέπει σε κάποιους ακαδημαϊκούς επιστημονικούς κλάδους να συνεισφέρουν στην βελτίωση των αγαθών και των υπηρεσιών. Η διαχείριση προγραμμάτων αποτελεί ένα σύνολο αρχών, μεθόδων και τεχνικών που αποσκοπούν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό εργασιών και θέτει ισχυρά θεμέλια για αποτελεσματικό προγραμματισμό, έλεγχο και επανασχεδιασμό στα πλαίσια της διαχείρισης προγραμμάτων και έργων. Με άλλα λόγια, παρέχει σε έναν οργανισμό δυναμικά εργαλεία που βελτιώνουν τις ικανότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων του οργανισμού, καθώς και τον τρόπο βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων του. Ένα πρόγραμμα είναι μία δραστηριότητα μη-επαναλαμβανόμενη και μοναδική στο είδος της, με διακριτό χρόνο συνήθως και οικονομικούς και τεχνικούς στόχους ως προς την επίδοση. Κατά κανόνα, είναι μία σύνθετη προσπάθεια που διαρκεί λιγότερο από 3 χρόνια και αποτελείται από αλληλένδετες εργασίες που εκτελούνται από διάφορους οργανισμούς. Τα εργαλεία και οι αρχές της διαχείρισης έργου παρέχουν τα μέσα για:!" διάσπαση του έργου σε εργασίες και επιμέρους καθήκοντα!" ανεύρεση αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των εργασιών!" καταμερισμό ανθρώπινων και υλικών πόρων και εξομάλυνση πόρων!" υπολογισμό της συνολικής διάρκειας και του προϋπολογισμού του έργου!" αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου του έργου Οι ιδέες της διαχείρισης έργου εφαρμόζονται εξίσου σε μικρά όπως και σε πολύ μεγάλα έργα (με μικρούς και μεγάλους αριθμούς εργασιών). Παρόλα αυτά, τα τυπικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι πιο κατάλληλα για σχετικά μεγάλα έργα. 1.2 Σκοποί της τεχνικής Ο βασικός σκοπός της έναρξης κάποιου έργου είναι η επίτευξη ορισμένων στόχων. Ο λόγος για τον οποίο μία εργασία οργανώνεται ως έργο είναι η εστίαση της ευθύνης και της δικαιοδοσίας, όσον αφορά στην πραγματοποίηση των στόχων, σε ένα άτομο (διαχειριστής έργου) ή σε μία μικρή ομάδα (ομάδα έργου). Η διαχείριση έργου είναι ένα μέσο συναρμολόγησης όλων των τμημάτων, ανθρώπινων και τεχνικών, που συνθέτουν τον γρίφο ενός έργου, χρησιμοποιώντας:!" Χρονοδιαγράμματα!" Προϋπολογισμούς, όπου συμπεριλαμβάνεται ο καταμερισμός πόρων!" Ορισμό του πεδίου εφαρμογής (προϊόντος) Η διαχείριση προγραμμάτων εξυπηρετεί δύο σκοπούς:

4 3 Σε τεχνικό επίπεδο: Τεχνικές τεκμηρίωσης για να κοινοποιήσει (α) Το «σχέδιο» (β) Συγκριτική κατάσταση της «σχεδιασμένης» ως προς την «πραγματική» επίδοση Σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων: Διαχειριστικές επιδεξιότητες για έναν καλύτερο «διαχειριστή» ανθρώπων όπως επίσης και του έργου 1.3 Περιγραφή / Δομή μεθοδολογίας / εναλλακτικών λύσεων Η μεθοδολογία της προετοιμασίας προγραμμάτων και της εφαρμογής των αρχών Διαχείρισης Έργου ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: 1. Ορισμός του Στόχου Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παρέκκλισης από το σωστό δρόμο, η διεύθυνση πρέπει να διευκρινίσει τον αντικειμενικό σκοπό του έργου με βάση τα ακόλουθα: α) ορίζοντας την πρόθεση της διεύθυνσης να αναλάβει το έργο β) σκιαγραφώντας το πεδίο εφαρμογής του έργου, προσδιορίζοντας δηλαδή τα τμήματα, τις επιχειρήσεις, τις αρμοδιότητες και το προσωπικό που τις αναλαμβάνει, καθώς και τον κατά προσέγγιση βαθμό ανάμιξής τους γ) περιγράφοντας τα τελικά αποτελέσματα του έργου και τις μόνιμες συνέπειες του, εάν υπάρχουν, στην επιχείρηση ή στο τμήμα. 2. Προσδιορισμός της Οργάνωσης του Έργου Αυτό περιλαμβάνει α) διορισμό ενός έμπειρου διαχειριστή που θα διευθύνει το έργο με πλήρες ωράριο β) οργάνωση της λειτουργίας διαχείρισης έργου ως προς τις υπευθυνότητες γ) ανάθεση καθηκόντων στην ομάδα έργου με περιορισμένο αριθμό προσωπικού δ) διατήρηση ισορροπίας αρμοδιοτήτων μεταξύ των προϊσταμένων των διαφόρων τμημάτων και του διαχειριστή έργου 3. Καθιέρωση Μεθόδων Ελέγχου του Έργου Οι ειδικοί έλεγχοι έργου διαφέρουν κατά πολύ ως προς το χρόνο, το κόστος και την ποιότητα σε σχέση με τις εκθέσεις ρουτίνας. Αυτοί περιλαμβάνουν: α) Έλεγχο Χρόνου: κατά κανόνα εφαρμόζεται με τον προγραμματισμό δικτύου (Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής) που παρέχει τον καλύτερο έλεγχο χρόνου για το έργο. Άλλες τεχνικές όπως η μέθοδος PERT (Τεχνική Αξιολόγησης και Αναθεώρησης Προγράμματος) επιτρέπουν τη χρήση πολλαπλών υπολογισμών χρόνου για την κάθε δραστηριότητα. β) Έλεγχο Κόστους: Οι τεχνικές ελέγχου του έργου, παρόλο που δεν έχουν διατυπωθεί στον ίδιο βαθμό όπως οι έλεγχοι χρόνου, μπορούν να εφαρμοστούν εφόσον ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:!" διαχωρισμός της σύνοψης πλήρους κόστους σε πακέτα εργασίας!" επινόηση εκθέσεων υποχρεώσεων για άτομα που λαμβάνουν τεχνικές αποφάσεις!" δράση με βάση τα αρχικά, κατά προσέγγιση, δεδομένα!" επικέντρωση δεξιοτήτων σε μεγάλα προβλήματα και ευκαιρίες γ) Έλεγχο ποιότητας: Αποτελείται από τρία στοιχεία:!" Ορισμός κριτηρίων επίδοσης!" Ορισμός του αντικειμενικού σκοπού του έργου ως προς τα πρότυπα επίδοσης!" Παρακολούθηση της προόδου ως προς τα πρότυπα αυτά

5 4 Οι δραστηριότητες της Διαχείρισης Έργου περιλαμβάνουν: α) Εργασιακό οργανόγραμμα (WBS) Διαχωρίζει το έργο σε διάφορα επίπεδα λεπτομερών εργασιών β) Ανάλυση Εξαρτήσεων Ταξινομεί τις εργασίες του έργου, όπως έχουν καθοριστεί από το WBS, ορίζοντας αυτές που πρέπει να γίνουν διαδοχικά και αυτές που μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα γ) Ανάπτυξη Δικτύου Απεικονίζει τις «ταξινομημένες» εργασίες γραφικά χρησιμοποιώντας ένα «δικτυακό» διάγραμμα δ) Ανάθεση / Καταμερισμός Πόρων Αναθέτει στο κατάλληλο πρόσωπο που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία τις ανάλογες εργασίες. Καταμερίζει τους πόρους αυτούς ως προς το χρόνο αποβλέποντας στον ορισμό της «ενίσχυσης» και της «σταδιακής διακοπής» των πόρων κατά την διάρκεια του έργου ε) Εκτιμήσεις Χρόνου Εκτιμήσεις που γίνονται με βάση μία τεχνική όπως η μέθοδος πρόβλεψης (forecast method) και η ποσοτική μέθοδος (quantitative method), η περιοριστική μέθοδος (constraint method) ή η μέθοδος ανά μονάδα εργασίας (unit of work method). Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, εξετάζονται δύο κατηγορίες χρόνου:!" Προσπάθεια: Καταβληθείσα ενέργεια!" Ημερολόγιο: Παρερχόμενος χρόνος στ) Κατάρτιση Προϋπολογισμού Κατανέμει το κόστος ανάπτυξης του έργου ως προς τη διάρκεια του έργου ζ) Έκθεση Προόδου Με βάση τα παραπάνω (χρονοδιαγράμματα, καταμερισμό πόρων και προϋπολογισμούς) συγκροτούνται εκθέσεις προόδου εργασιών που παρακολουθούν το σχέδιο σε σχέση με την πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση, η διαχείριση έργου απαιτεί τον διορισμό ενός ανθρώπου, του διαχειριστή έργου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για τον λεπτομερή σχεδιασμό, τον συντονισμό και το τελικό αποτέλεσμα του έργου. Επιλέγεται συνήθως από τις τάξεις της μεσαίας διοίκησης της εταιρίας ή του οργανισμού και έχει στη διάθεσή του μία ομάδα, που συνήθως αποτελείται από 3 10 άτομα, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη διάρκεια του έργου. Κατά κανόνα, το προσωπικό της εταιρίας εφαρμόζει τις αρχές της διαχείρισης έργου αφού υιοθετήσει τη φιλοσοφία της διαχείρισης έργου. Συχνά, όμως, μικροί (και μερικές φορές μεγάλοι οργανισμοί) αναθέτουν τη διαχείριση έργου σε πιο έμπειρες εταιρίες ή άτομα που εξασκούν τη διαχείριση έργου. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στις τεχνικές της διαχείρισης έργου. Ένας οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να διαμορφώσει και να εφαρμόσει τη διαχείριση έργου για να επιτύχει ορισμένα δύσκολα έργα, ή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί απρογραμμάτιστα. Η εργασία που γίνεται ατομικά θα βασίζεται σε

6 5 συγκεκριμένες εργασίες που αναθέτονται στο συγκεκριμένο άτομο και το αποτέλεσμα θα προκύπτει από τη συνένωση με άλλα μέρη της εργασίας που εκτελούνται από κάποιο άλλο άτομο. 1.4 Αναμενόμενα αποτελέσματα / οφέλη Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διαχείριση έργου είναι μία δυναμική τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα όπως και σε μικρά έργα. Η τεχνική της Διαχείρισης Έργου είναι πολύ δημοφιλής σε πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως, στις οικοδομικές κατασκευές, στην βιομηχανική παραγωγή, στην παροχή υπηρεσιών κλπ., λόγω των πολλαπλών και χρήσιμων οφελών που αποφέρει η εφαρμογή της. Η υλοποίηση της διαχείρισης έργου μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα όπως: Μείωση του κόστους Μείωση του χρόνου Καταμερισμός πόρων Βελτίωση ποιότητας Οι παράγοντες αυτοί είναι οι πλέον σημαντικοί για έναν οργανισμό όσον αφορά τον ανταγωνισμό και το κέρδος. Η χρήση της τεχνικής διαχείρισης έργου επιτρέπει τη διαίρεση ενός μεγάλου έργου σε μεμονωμένες εργασίες (έργα) και επιμέρους καθήκοντα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πόροι κόστους και χρόνου καθίστανται περισσότερο ελεγχόμενοι, όπως επίσης και η ποιότητα. Άλλα οφέλη είναι: Μείωση των αστοχιών Μείωση των απρόσφορων εργασιών Προσεκτική εξέταση των επιμέρους εργασιών Χρονοδρομολόγηση Ολοκλήρωση Επικοινωνία 1.5 Χαρακτηριστικά εταιριών / οργανισμών / φορέων παροχής υπηρεσιών Υπάρχουν εκατοντάδες οργανισμοί, ινστιτούτα και συμβουλευτικές εταιρίες παγκοσμίως που εξειδικεύονται στην έρευνα και την υλοποίηση της διαχείρισης έργου. Η επιτυχής υλοποίηση οποιουδήποτε έργου εξαρτάται πρωταρχικά από την ικανότητα και την εμπειρία της εταιρίας συμβούλων που έχει αναλάβει την ευθύνη του. Οι εταιρίες συμβούλων έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Προσλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικότητα στην έναρξη έργων, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο κόστους και χρόνου σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα. Στο Παράρτημα υπάρχουν συστάσεις για παρόμοιους οργανισμούς και συμβούλους. 2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2.1 Επιχειρήσεις / Οργανισμοί όπου έχει εφαρμοστεί η τεχνική Η τεχνική της διαχείρισης έργου είναι ευρέως διαδεδομένη σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ακολουθεί μία λίστα με τις κατηγορίες των επιχειρήσεων όπου έχει εφαρμοστεί η τεχνική:

7 6 Κατασκευές (κτίρια, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι κλπ.) Βιομηχανία Άμυνα Ναυτιλία, ναυπηγεία Ανάπτυξη λογισμικού Συντήρηση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων Κρίσιμες χειρουργικές επεμβάσεις Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών Εκλογές 2.2 Τύποι σχετικών επιχειρήσεων / οργανισμών Οι περιοχές εφαρμογής της τεχνικής της διαχείρισης έργου ορίζονται συνήθως ως προς τα ακόλουθα: Ομάδες βιομηχανιών, όπως αυτοκίνητα, χημικά, ή οικονομικές υπηρεσίες. Τεχνικά στοιχεία όπως ανάπτυξη λογισμικού, φαρμακευτικά ή κατασκευές. Διοικητικά στοιχεία όπως κυβερνητικές συμβάσεις ή ανάπτυξη νέων προϊόντων. Παραδείγματα έργων: Ανάπτυξη νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. Πραγματοποίηση αλλαγής στη δομή, το προσωπικό ή το στυλ ενός οργανισμού Σχεδιασμός νέου μεταφορικού οχήματος Ανάπτυξη ή απόκτηση νέου ή τροποποιημένου συστήματος πληροφοριών Οικοδόμηση νέου κτιρίου ή κτιρίου υπηρεσιών Διεξαγωγή διαφημιστικής εκστρατείας για πολιτικό γραφείο Υλοποίηση νέας επιχειρησιακής διαδικασίας ή διεργασίας. Παρακάτω απεικονίζονται δύο παραδείγματα εφαρμογής και υλοποίησης της διαχείρισης έργου: [27,28].

8 7 2.3 Κόστος υλοποίησης Το κόστος υλοποίησης οποιουδήποτε έργου υπολογίζεται σύμφωνα με 2 σημαντικούς παράγοντες: 1. Χρόνος υλοποίησης (χρονοδιάγραμμα) 2. Καταμερισμός πόρων και απαραίτητη υποδομή. Τα έργα μπορεί να αφορούν μία μονάδα ενός οργανισμού ή και να ξεπερνούν τα όρια του οργανισμού, όπως στις περιπτώσεις κοινοπραξιών και συνεταιρισμών. Μπορεί να αφορούν ένα άτομο ή και χιλιάδες, καθώς επίσης μπορεί να απαιτούν λιγότερες από 100 ώρες για την ολοκλήρωσή τους ή και πάνω από Όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι το κόστος υλοποίησης ενδέχεται να διαφέρει από έργο σε έργο. Κατά την έναρξη ενός έργου είναι απαραίτητες κάποιες γνώσεις ως προς το κύριο μέρος της διαχείρισης κόστους ενός έργου. Η διαχείριση κόστους ενός έργου περιλαμβάνει τις απαραίτητες διεργασίες που διασφαλίζουν την ολοκλήρωση του έργου μέσα στα πλαίσια του εκτιμούμενου προϋπολογισμού. Οι διεργασίες αυτές είναι:

9 8 1. Σχεδιασμός Πόρων ορισμός των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, υλικά) και των ανάλογων ποσοτήτων τους που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου 2. Εκτίμηση Κόστους ανάπτυξη μίας κατά προσέγγιση εκτίμησης (υπολογισμός) του κόστους των απαραίτητων πόρων για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου. 3. Προϋπολογισμός Κόστους καταμερισμός του υπολογισμού του συνολικού κόστους σε μεμονωμένες μονάδες εργασίας. 4. Έλεγχος Κόστους έλεγχος των αλλαγών στον προϋπολογισμό του έργου. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή των διεργασιών αυτών: Απαραίτητες πληροφορίες Σχεδιασμός Πόρων Εκτίμηση Κόστους Προϋπολογισμός Κόστους Εργασιακό Εργασιακό Εκτιμήσεις οργανόγραμμα οργανόγραμμα κόστους Πληροφορίες Απαιτήσεις πόρων Εργασιακό ιστορικού Αναλογία πόρων οργανόγραμμα Δήλωση πεδίου Υπολογισμοί Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής διάρκειας των έργου Συγκεντρωτική δραστηριοτήτων περιγραφή πόρων Πληροφορίες Πολιτικές ιστορικού οργάνωσης Λογιστικό σχέδιο Έλεγχος Κόστους Βασικό κριτήριο κόστους Εκθέσεις απόδοσης Αιτήσεις αλλαγής Σχέδιο διαχείρισης κόστους Απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές Πραγματογνωμοσύ νη Αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων Εκτίμηση ανάλογου Παραμετρική μοντελοποίηση Υπολογισμός από το ειδικό στο γενικό Εργαλεία μηχανογράφησης Εργαλεία και τεχνικές υπολογισμού κόστους Σύστημα ελέγχου αλλαγής κόστους Μέτρηση απόδοσης Συμπληρωματικό ς σχεδιασμός Εργαλεία μηχανογράφησης Αποτελέσματα Οφέλη Απαιτήσεις πόρων Εκτιμήσεις κόστους Λεπτομέρειες υποστήριξης Σχέδιο διαχείρισης κόστους Βασικό κριτήριο κόστους Αναθεωρημένες εκτιμήσεις κόστους Ενημερώσεις προϋπολογισμού Διορθωτική δράση Εκτιμήσεις κατά την ολοκλήρωση Αποκτηθείσα γνώση 2.4 Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.3, ένα έργο μπορεί να απαιτεί λιγότερες από 100 ή και περισσότερες από ώρες για την ολοκλήρωσή του. Παρακάτω απεικονίζεται ένα παράδειγμα χρόνου υλοποίησης ενός αντιπροσωπευτικού οικοδομικού έργου: [29]

10 9 Η υλοποίηση του χρονικού πλαισίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες διεργασίες: 1. Ορισμός Δραστηριοτήτων αναγνώριση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν για την παραγωγή των διαφόρων παραδοτέων του έργου. 2. Ακολουθία Δραστηριοτήτων αναγνώριση και τεκμηρίωση των αλληλεπιδρώντων εξαρτήσεων. 3. Εκτίμηση Διάρκειας Δραστηριοτήτων εκτίμηση του αριθμού των απαραίτητων περιόδων εργασίας για την ολοκλήρωση μεμονωμένων δραστηριοτήτων 4. Ανάπτυξη Χρονοδιαγράμματος ανάλυση των ακολουθιών των δραστηριοτήτων, της διάρκειας των δραστηριοτήτων και των απαιτήσεων πόρων για τη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος του έργου. 5. Έλεγχος προγράμματος έλεγχος των αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Απαραίτητες πληροφορίες Ορισμός Δραστηριοτήτων Εργασιακό οργανόγραμμα Δήλωση πεδίου εφαρμογής Πληροφορίες ιστορικού Περιορισμοί Προϋποθέσεις Ακολουθία Δραστηριοτήτων Κατάλογος δραστηριοτήτων Περιγραφή προϊόντος Υποχρεωτικές εξαρτήσεις Διακριτικές εξαρτήσεις Εξωτερικές εξαρτήσεις Περιορισμοί Εκτιμήσεις Διάρκειας Δραστηριοτήτων Κατάλογος δραστηριοτήτ ων Περιορισμός Προϋποθέσεις Απαιτήσεις πόρων Δυνατότητες πόρων Πληροφορίες ιστορικού Ανάπτυξη Προγράμματος Διάγραμμα δικτύου έργου Υπολογισμοί διάρκειας δραστηριοτήτων Απαιτήσεις πόρων Συγκεντρωτική περιγραφή πόρων Ημερολόγια Έλεγχος Προγράμματος Χρονοδιάγραμμα έργου Εκθέσεις απόδοσης Αιτήσεις αλλαγής Σχέδιο διαχείρισης χρονοδιαγράμματ ος

11 10 Απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές Αποτελέσματ α/ Οφέλη Ανάλυση Υποδείγματα Κατάλογος δραστηριοτήτω ν Πληροφορίες υποστήριξης Ενημερώσεις εργασιακού οργανογράμματ ος Προϋποθέσεις Μέθοδος Σχηματικής Αναπαράστασης κατά προτεραιότητα (PrecedenceDiagr amming Method) Μέθοδος Σχηματικής Αναπαράστασης με Βέλη (Arrow Diagramming Method) Μέθοδοι Σχηματικής Αναπαράστασης με Υποθέσεις (Conditional Diagramming Methods) Υποδείγματα Δικτύου (Network Templates) Διάγραμμα δικτύου έργου Ενημερώσεις καταλόγου δραστηριοτήτων Πραγματογνω μοσύνη Εκτίμηση ανάλογου Προσομοίωση Εκτιμήσεις διάρκειας δραστηριοτήτ ων Κριτήριο εκτιμήσεων Ενημερώσεις καταλόγου δραστηριοτήτ ων Περιορισμοί Προϋποθέσεις Προηγήσεις και υστερήσεις Μαθηματική ανάλυση Συμπίεση διάρκειας Προσομοίωση Ευρετική μέθοδος εξισορρόπησης πόρων Λογισμικό διαχείρισης έργου Χρονοδιάγραμμ α έργου Λεπτομέρειες υποστήριξης Σχέδιο διαχείρισης χρονοδιαγράμμα τος Ενημερώσεις απαιτήσεων πόρων Σύστημα ελέγχου αλλαγών προγράμματος Μέτρηση απόδοσης Συμπληρωματικό ς σχεδιασμός Λογισμικό διαχείρισης έργου Ενημερώσεις προγράμματος Διορθωτικές ενέργειες Αποκτηθείσα γνώση 2.5 Συνθήκες υλοποίησης Για την υλοποίηση της τεχνικής διαχείρισης έργου σε οποιαδήποτε οργάνωση, οι επιχειρήσεις πρέπει πρώτα να υιοθετήσουν την φιλοσοφία της διαχείρισης έργου και να κατανοήσουν τα καταπληκτικά οφέλη και κέρδη που μπορεί να τους αποφέρει. Οι κύριες συνθήκες επικεντρώνονται στα ακόλουθα: Επαρκής καταμερισμός κόστους (ταμειακή ροή) Επαρκής υποδομή (υπάρχουσα ή ανάγκη νέας) Διορισμός διαχειριστή έργου Απόκτηση προσωπικού και ανάπτυξη ομάδας 2.6 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που υποστηρίζουν την υλοποίηση (Βλέπε παράρτημα)

12 11 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 Βήματα / Στάδια Τα βήματα για την διαχείριση έργου είναι, στην ουσία, τα βήματα για την επιτυχή έναρξη, ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου. Τα παρακάτω στάδια θεωρούνται, κατά κανόνα, έγκυρα τόσο για μικρά όσο και για μεγάλα έργα: 1 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ!" Ορισμός της γενικής ιδέας, που περιλαμβάνει αναγνώριση και επιλογή ευκαιριών και αναγνώριση αντικειμενικών σκοπών!" Μελέτη σκοπιμότητας και αιτιολόγηση 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ!"Ορισμός πεδίου εφαρμογής #"Ορισμός στόχων, όπου συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος, τα χρήματα, οι πόροι και τα προϊόντα #"Απαιτήσεις έργου ορισμός παραδοτέων #"Αντικειμενικοί σκοποί έργου ποσοτικοποιημένος καθορισμός των σημαντικότερων εργασιών!" Εργασιακό οργανόγραμμα #"Ανάλυση & διαίρεση του έργου σε μικρότερα τμήματα εργασίας #"Ανάπτυξη καταλόγου με όλα όσα πρέπει να γίνουν!" Δημιουργία ομάδας #"Επιλογή του διαχειριστή έργου #"Επιλογή των μελών της ομάδας, #"Χρήση πίνακα πόρων για την αντιπαραβολή των απαιτήσεων δεξιοτήτων 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ!" Ορισμός της ακολουθίας των εργασιών!" Δημιουργία δικτύου / αλληλεξάρτησης!" Ανάλυση αλληλεξάρτησης, υπολογισμός συνολικής διάρκειας (CPM, PERT) και προσδιορισμός Κρίσιμης Διαδρομής!" Δημιουργία ορόσημων!" Διαγράμματα Gantt (Gantt chart)!" Καθορισμός φόρτισης ανθρώπινων πόρων!" Καθορισμός δεικτών μέτρησης / περιόδων αναφοράς 4 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ!" Εκτίμηση κόστους, κεφάλαιο / λειτουργία!" Ανάπτυξη λογιστικών φύλλων για το κόστος 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ!" Γίνεται περιοδικά (στα ορόσημα)!" Έλεγχος χρόνου, κατάσταση, παρεκκλίσεις από το σχέδιο, επανασχεδιασμός, νέες εκτιμήσεις!" Έλεγχος κόστους, δαπάνες, παρεκκλίσεις από το προγραμματισμένο σχέδιο, νέες εκτιμήσεις!" Έλεγχος ποιότητας, επίδοση ως προς τα κριτήρια επίδοσης / απαιτήσεις έργου 6 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ!" Δραστηριότητα μετά την ολοκλήρωση του έργου!" Στατιστικές από την παρακολούθηση της προόδου!" Ενημερωτικές πληροφορίες για τον πελάτη!" Κέρδος ή ζημία από το έργο!" Έκθεση μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης

13 Επιμέρους τεχνικές και εργαλεία ανά βήμα 1. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ Επιμέρους Τεχνικές & Εργαλεία: $"Ανάλυση Ευκαιρίας $"Μέθοδοι Επιλογής Έργου $"Εκτίμηση Δημιουργικότητας $"Πραγματογνωμοσύνη 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Επιμέρους Τεχνικές & Εργαλεία: $"Σχεδιασμός Πεδίου Ανάλυση Προϊόντος Ανάλυση οφέλους / κόστους Αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων Πραγματογνωμοσύνη $"Ορισμός Πεδίου Εφαρμογής Εργασιακό οργανόγραμμα Ανάλυση $"Ορισμός δραστηριοτήτων Ανάλυση Υποδείγματα $"Ακολουθία Δραστηριοτήτων Μέθοδος Σχηματικής Αναπαράστασης κατά Προτεραιότητα (Precedence Diagramming Method) Μέθοδος Σχηματικής Αναπαράστασης με Βέλη (Arrow Diagramming Method) Μέθοδοι Σχηματικής Αναπαράστασης με Υποθέσεις (Conditional diagramming Methods) Υποδείγματα δικτύου (Network templates) $"Εκτίμηση διάρκειας Δραστηριοτήτων Πραγματογνωμοσύνη Εκτίμηση ανάλογου Προσομοίωση $"Σχεδιασμός Πόρων Πραγματογνωμοσύνη Αναγνώριση Εναλλακτικών λύσεων $"Εκτίμηση Κόστους Εκτίμηση ανάλογου Παραμετρική μοντελοποίηση Υπολογισμός από το ειδικό στο γενικό Ηλεκτρονικά εργαλεία $"Ανάπτυξη Χρονοδιαγράμματος Μαθηματική ανάλυση Συμπίεση διάρκειας Προσομοίωση Μέθοδος εύρεσης εξισορρόπησης πόρων

14 13 Λογισμικό διαχείρισης έργου $"Προϋπολογισμός κόστους Εργαλεία και τεχνικές υπολογισμού κόστους $"Ανάπτυξη Σχεδίου Έργου Μεθοδολογία σχεδιασμού έργου Ικανότητες και γνώσεις θεματοφύλακα Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης έργου (PMIS) $"Σχεδιασμός Ποιότητας Ανάλυση οφέλους / κόστους Δημιουργία σημείων αναφοράς Δημιουργία διαγραμμάτων ροής Σχεδιασμός πειραμάτων $"Σχεδιασμός Επικοινωνιών Ανάλυση θεματοφύλακα $"Σχεδιασμός Οργάνωσης Υποδείγματα Πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού Οργανωτική θεωρία Ανάλυση θεματοφύλακα $"Απόκτηση προσωπικού Διαπραγματεύσεις Προκαταρκτική ανάθεση Προμήθεια $"Σχεδιασμός Προμηθειών Ανάλυση δημιουργίας ή αγοράς Πραγματογνωμοσύνη Επιλογή του τύπου σύμβασης $"Σχεδιασμός Επιδιώξεων Πρότυπα έγγραφα Πραγματογνωμοσύνη $"Αναγνώριση κινδύνων Κατάλογοι ελέγχου Διαγράμματα ροής Συνεντεύξεις $"Ποσοτικός Προσδιορισμός κινδύνου Αναμενόμενη στιγμιαία τιμή Στατιστικά αθροίσματα Προσομοίωση Δέντρα αποφάσεων Πραγματογνωμοσύνη $"Ανάπτυξη αντιμετώπισης κινδύνων Προμήθεια Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτου καταστάσεως Εναλλακτικές στρατηγικές Ασφάλεια 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Επιμέρους Τεχνικές & Εργαλεία:

15 14 $"Έκθεση επίδοσης Αναθεώρηση επίδοσης Ανάλυση διαφορών Ανάλυση τάσεων Ανάλυση αξίας κέρδους Τεχνικές και εργαλεία διανομής πληροφοριών $"Γενικός έλεγχος αλλαγών Σύστημα ελέγχου αλλαγών Διαχείριση διαμόρφωσης Μέτρηση επίδοσης Συμπληρωματικός σχεδιασμός Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης έργου $"Έλεγχος αλλαγής πεδίου εφαρμογής Σύστημα ελέγχου αλλαγής πεδίου εφαρμογής Μέτρηση επίδοσης Συμπληρωματικός σχεδιασμός $"Έλεγχος χρονοδιαγράμματος Σύστημα ελέγχου αλλαγών χρονοδιαγράμματος Μέτρηση επίδοσης Συμπληρωματικός σχεδιασμός Λογισμικό διαχείρισης έργου $"Έλεγχος κόστους Σύστημα ελέγχου αλλαγών κόστους Μέτρηση επίδοσης Συμπληρωματικός σχεδιασμός Εργαλεία μηχανογράφησης $"Έλεγχος ποιότητας Επιθεώρηση Σχεδιαγράμματα ελέγχου Διαγράμματα Pareto Στατιστικά δείγματα Διαγράμματα ροής Ανάλυση τάσεων $"Έλεγχος απόκρισης σε κινδύνους Εξωτερικοί παράγοντες Πρόσθετη ανάπτυξη για την αντιμετώπιση κινδύνων 4. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Επιμέρους Τεχνικές & Εργαλεία: $"Κλείσιμο συμβολαίου Λογιστικός έλεγχος προμηθειών $"Διοικητικός τερματισμός Εργαλεία και τεχνικές αναφοράς απόδοσης 3.3 Σχετικό λογισμικό Το λογισμικό διαχείρισης έργου για Η/Υ ή για δίκτυο διατίθεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα επιτήδευσης και σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ των $25 και $ ή και περισσότερο. Οι δυνατότητες των ακριβότερων πακέτων ποικίλουν κατά πολύ. Τα

16 15 περισσότερα πιο επιτηδευμένα πακέτα εκτός του ότι κοστίζουν περισσότερο, απαιτούν και σημαντική επένδυση εκμάθησης. Είναι καλύτερο να καθοριστεί ο χρήστης που θα χρησιμοποιεί το λογισμικό πριν την αγορά του. Οι τρεις κατηγορίες διαχειριστών έργων που ακολουθούν αποτελούν έναν αρκετά καλό διαχωρισμό: 1. Περιβάλλον πολλαπλών έργων Ένας οργανισμός με τελικούς χρήστες ανώτερης βαθμίδας δεν ορίζεται μόνο από το μέγεθος των έργων του, αλλά και από την ανάγκη ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών έργων. Οι οργανισμοί αυτοί θέλουν να προγραμματίζουν και να παρακολουθούν μία δεξαμενή ανθρώπων που εργάζονται σε πολλαπλά έργα. Αυτή η κατηγορία χρήστη θέλει συνήθως να δημιουργεί λεπτομερείς προϋπολογισμούς έργου και να έχει το λογισμικό που σχεδόν αντιγράφει το σύστημα λογιστικής της εταιρίας. Το λογισμικό για χρήστες με πολλαπλά έργα ανέρχεται στα $2.000-$ ή και περισσότερα και απαιτεί μεγάλη επένδυση χρόνου για την εκμάθηση όλων των χαρακτηριστικών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πολλά προϊόντα όπως: Primavera Project Planner, Artemis Views, Open Plan, Cobra, Enterprise PM, Micro Planner, X-Pert. 2. Διαχειριστές Έργου Μεσαίας Κλίμακας Οι χρήστες αυτοί διαχειρίζονται μεγάλα έργα που περιλαμβάνουν έως και εργασίες περίπου. Μπορεί να εκτελούν δύο έργα ταυτόχρονα, αλλά δεν δίνουν έμφαση στα πολλαπλά έργα. Διαθέτουν $200-$500 και θέλουν λογισμικό που τους προσφέρει ολόκληρη την γκάμα εργαλείων διαχείρισης έργου στον Η/Υ τους. Αυτά τα πακέτα λογισμικού προσφέρουν μία καταπληκτική σειρά εργαλείων σχεδιασμού, προγραμματισμού και παρακολούθησης και παράγουν μία εντυπωσιακή παράθεση αναφορών. Τα πακέτα με αυτήν την τιμή και τις δυνατότητες περιλαμβάνουν the big seller Microsoft Project (διατίθεται σε εκδόσεις Mac και Windows), Micro-Planner Manager and Primavera's Suretrak. 3. Όμορφες Εικόνες Για τον διαχειριστή που θέλει να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες κατάστρωσης σχεδίων και προετοιμασίας περιοδικών εκθέσεων κατάστασης και απλά θέλει να παράγει μερικά διαγράμματα Gantt και PERT, τα πακέτα κατώτερης κλάσης είναι ό,τι χρειάζεται. Χωρίς να απαιτείται επένδυση χρόνου για την εκμάθηση των πιο εξεζητημένων εργαλείων, υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν τη δυνατότητα να αυτοματοποιούν τα βασικά. Για λιγότερο από $100 υπάρχουν προϊόντα όπως: Milestone Simplicity, Project Vision, Quick Gantt. Ακολουθεί ένας κατάλογος διανομέων λογισμικού διαχείρισης έργου με τις διευθύνσεις τους στο δίκτυο: Microsoft Project Το Microsoft Project 98 είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης έργου για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τη διαχείριση και την κοινοποίηση των πληροφοριών του έργου. Είναι σχεδιασμένο για οποιονδήποτε επιβλέποντα μίας ομάδα, σχεδιαστή προϋπολογισμού, δημιουργό προγράμματος ή για κάποιον που πρέπει να αντεπεξέλθει σε προθεσμίες. Το Microsoft Project κοστίζει περίπου 500 Ευρώ και είναι ένα πακέτο πολύ περιεκτικό και εύκολο για τον χρήστη. Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και συνιστάται ανεπιφύλακτα.

17 16 Primavera Software Το Primavera είναι πιο ακριβό λογισμικό και παρέχει υποδομή για μεγάλα έργα. Το λογισμικό TeamPlay συμπεριλαμβάνει συνεργασία με το Δίκτυο και πληροφορίες που επιτρέπουν στους διαχειριστές να μεταβιβάζουν εργασίες και να παρακολουθούν την πορεία του έργου. Οι υπάλληλοι του τμήματος πληροφορικής μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το έργο, όπως π.χ. τεκμηριώσεις, και να στέλνουν στους διαχειριστές στοιχεία σχετικά με υπολογισμούς χρόνου όπως επίσης και προβλήματα και λύσεις που αφορούν το έργο. Το λογισμικό διατηρεί βάση δεδομένων αξιολόγησης ικανοτήτων. Η τοποθεσία του έργου στο Δίκτυο επιτρέπει στους διαχειριστές να ανακοινώνουν στοιχεία σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων και εγγράφων, σε ένα εσωτερικό δίκτυο. Το TeamPlay περιλαμβάνει τις καλύτερες μεθοδολογίες πρακτικής και τη δυνατότητα προσάρμοσής τους ανάλογα με τις απαιτήσεις. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να γράψουν τις δικές τους μεθοδολογίες. Οι διαχειριστές έργου έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ανάλυση κινδύνου και επίδρασης. Μπορούν να αποδώσουν πιθανότητες στις εμφανίσεις προβλημάτων και στη συνέχεια, να προσομοιώσουν την επίδραση αυτών των προβλημάτων στο πρόγραμμα, τους πόρους και το κόστος. Το λογισμικό λειτουργεί με βάσεις δεδομένων συγγενικές με τη Microsoft και Oracle. Artemis Management Systems Το Artemis Views 4 είναι η πρώτη επιχειρηματική λύση που θα προσφέρει σχεδιασμό έργου, έλεγχο κόστους, παρακολούθηση πόρων και ανάλυση έργου στην «καρδιά» του οργανισμού σας. Με το Views οι οργανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν και να αυξηθούν διατηρώντας την ελαστικότητα και τον έλεγχο των έργων τους. Δίνει στους γενικούς διαχειριστές τη δυνατότητα να υλοποιούν αποτελεσματικά τις στρατηγικές τους και να επιτύχουν στόχους πραγματικής βελτίωσης ως προς την επιχειρηματική απόδοση μέσω της κατανόησης, της διαχείρισης και της πρόβλεψης της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο έργο και τη λειτουργική εργασία. Το Views αποτελείται από: Το ProjectView για τη διαχείριση και τον προγραμματισμό πολλαπλών έργων σε λεπτομερή, σταθερά και πολλαπλά επίπεδα έργων. Το TrackView για την αναφορά και τη μέτρηση προόδου, ασκούμενης προσπάθειας και πραγματικού κόστους Το CostView για εξεζητημένη διαχείριση απόδοσης έργου, σύμβασης και προγράμματος και έλεγχο κόστους Το GlobalView πλήρως γραφικής και υψηλού επιπέδου ανάλυση δεδομένων έργου και εφαρμογή αναφοράς Planview PM Software offers a "downloadable" demo of their product Trakker software for integrating PM and accounting controls Risk Analysis Software Open Plan

18 17 4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (1) Project Management, Meredith J.R. and Mantel S.J.Jr. (1995), J. Wiley & Sons (2) Management, Batrol K.M. and Matin, D.C. (1992), McGraw-Hill (3) Management, Concepts and Applications, Megginson L.C. (1991), Harper Collins Publishers Inc. (4) Goal Directed Project Management by Kristoffer V. Grude, Tor Hague, Terry Gibbons (Editor), E.S. Anderson - 2nd Edition - Paperback pages, Published 1997 (5) Microsoft Project for Dummies by Martin Doucette - Book & Disk Edition - Paperback pages - Published 1997 (6) Prince: A Practical Handbook (Computer weekly Professional Series) by Colin Bentley, Ken Bradley - 2nd Edition - Paperback pages - (7) Published 1997 (8) Project Management Methodology: A Practical Guide for the Next Millennium by Ralph L. Kliem, Irwin S. Ludin, Ken L. Robertson - Hardcover -Published 1997 (9) Creating an Environment for Successful Projects: The Quest to Manage Project Management (The Jossey-Bass Business & Management Series by Robert J. Graham, Randall L. Englund - Hardcover pages - Published Aug (10) Project Management (ASTD Trainer's Sourcebook) by L. McLain - Paperback - Published 1997 (11) Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling by Harold Kerzner - 6th Edition pages - Published Aug (12) Project Management for the General Manager by Harry M. Stuart, Richard Punzo - Hardcover - Published Sept (13) Sharpen Your Team's Skills in Project Management by Jean Harris - NR Edition - Paperback - Published 1997 (14) Managing Performance Improvement Projects: Preparing, Planning, and Implementing by Jim Fuller - Hardcover pages - Published 1997 (15) Planning, Performing, and Controlling Projects: Principles and Applications by Robert B. Angus, Norman A. Gundersen - Hardcover pages - Published 1997 (16) Managing Projects Well: What They Don't Teach You in Project Management School by Stephen A. Bender - Paperback pages - Published 1997 (17) Outsourcing Manual by Robert White - Hardcover - Published 1997 (18) Principles of Project Management: Collected Handbooks from the Project Management Institute by John R. Adams (Introduction) - NR Edition - Published 1997 (19) Project Management - Engineering, Technology, And Implementation by Avraham Shtub, Jonathan F. Bard, and Shlomo Globerson 634 pages, hardcover, disk included, 1994 Engineering & Management Press (20) Implementing Concurrent Project Management by Quentin C. Turtle (21) 222 pages, hardcover, 1994 Engineering & Management Press (22) The Technical Manager's Handbook A Survival Guide by Melvin Silverman 505 pages, softcover, Engineering & Management Press, 1996 (23) Managing Smaller Projects, Mike Watson, Project Manager Today Publications, 168 pages, 1998 (24) Project Management by Dennis Lock, Paperback pages 6th edition, John Wiley & Sons, 1996 (25) Project Management for Managers, Mihaly Gorog, Nigel J. Smith, Project Management Institute, 175p, 1999 (26) Project Management Software Survey, Project Management Institute, 600p, 1998

19 18 (27) The AMA Handbook of Project Management, Paul C. Dinsmore, Publisher: Amacom Books, A Division of AMA, 489p, 1993 (28) The Benefits of Project Management, C. William Ibbs, Young-Hoon Kwak, Publisher: Project Management Institute, 80p, 1997 (29) Murphy, Patrice L Pharmaceutical Project Management: Is It Different? Project Management Journal (September) (30) Muench, Dean The Sybase Development Framework. Oakland, Calif.: Sybase Inc. (31) Morris, Peter W.G Managing Project Interfaces: Key Points for Project Success. In Cleland and King, Project Management Handbook, Second Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall URLs Some web sites of interest for Project Management are listed below: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

20 19 ANNEXES ANNEX 1: EUROPEAN PROFESSIONAL PROJECT MANAGEMENT ORGANISATIONS A AUSTRIA Project Management Austria Web Site Mission Statement of the Projekt Management Austria We are the Austrian Project Management Association at the University of Economics and Business Administration, Vienna. The members of our association come from the business sector, public administration sector and universities. We represent a systemic-constructivistic Project Management approach. Objects of our work are project management, process management, program management, the management of project oriented companies and crisis management. We communicate state of the art of management know-how in presentations, seminars, programs and events. We are a platform for the exchange of information and the further education of our members. We cooperate with international companies on specific PM subjects and in the field of marketing. We ensure innovation in Project Management by cooperating with the Project Management Department and the Roland Gareis Consulting within the pmg r u p p e. We are the Austrian representative of IPMA - International Project Management Association. We help qualified Project Managers to prepare for a PMA certification CZECH REPUBLIK INTERNET Czech Republic P. O. Box Praha Czech Republic Phone: Fax: D The Danish Project Management Association. Though in Danish you will still be able to get an impression of this PM association's program and activities on the homepage at

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός & διοίκηση έργων

Προγραμματισμός & διοίκηση έργων Προγραμματισμός & διοίκηση έργων Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος Βρασίδας Λεώπουλος 1 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων 1 / 12 Κάτοχοι εμπορικών σημάτων Καταχωρήστε το δικό σας αποκλειστικό δίκτυο Φρόγκανς κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά προτεραιότητα εγγραφής για κατόχους εμπορικών σημάτων 2 / 12 Προϊόντα και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Ph.D. Partner, Ernst & Young Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα Ο ρόλος της πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση Η πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV Η δυναμική ενός μοντέλου Keynsian Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Το πρόβλημα της συμβατότητας των συστημάτων με το έτος 2000. Μέθοδοι αντιμετώπισης του από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Dimitris

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS MANAGEMENT PROGRAM

BUSINESS MANAGEMENT PROGRAM BUSINESS MANAGEMENT PROGRAM Recognized by the Institute of Leadership & Management, UK CONICON LTD P.O.Box: 53300, 3301 Limassol Phone: 25749370 Fax: 25749371 E-mail: conicon@logos.cy.net Website: http://www.conicon.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 20 Φεβρουαρίου 2014 - Βόλος Ημερίδα «Ορίζοντας 2020» Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας 2020 (ERC & SC1) Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα