Ιχνηλατώντας τον βαθµό ικανοποίησης των φοιτητών στην. τριτοβάθµια εκπαίδευση: Η περίπτωση του τµήµατος ιοίκησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιχνηλατώντας τον βαθµό ικανοποίησης των φοιτητών στην. τριτοβάθµια εκπαίδευση: Η περίπτωση του τµήµατος ιοίκησης"

Transcript

1 Ιχνηλατώντας τον βαθµό ικανοποίησης των φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: Η περίπτωση του τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας 1). ρ. Ιωάνν.. Μπουρής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας και συνεργαζόµενος καθηγητής στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης (ΕΚ Α) 2). ρ. Γεώργιος ήµας, Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας και συνεργαζόµενος καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Περίληψη εν υπάρχει αµφιβολία ότι γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) να υιοθετήσουν µεθοδολογία µέτρησης της ικανοποίησης των φοιτητών από το παρεχόµενο σε αυτούς εκπαιδευτικό έργο και τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Η µεθοδολογία µέτρησης του βαθµού ικανοποίησης συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας, προωθεί την εσωτερική αναδιοργάνωση, και ενδυναµώνει την κοινωνική αναγνωσιµότητα του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Η παρούσα µελέτη είναι µία µη παρεµβατική ex post εµπειρική έρευνα που στοχεύει στην µέτρηση της ικανοποίησης του φοιτητή από τις παρεχόµενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας εστιάζονται στον καθορισµό των δυνατών/αδύναµων σηµείων του ακαδηµαϊκού τµήµατος, και στην αξιολόγηση της απόδοσης του. Η έρευνα καταλήγει σε χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού Προσωπικού, την υποδοµή, την διοικητική υποστήριξη, την κοινωνική αναγνωσιµότητα του τµήµατος και προτείνει συγκεκριµένες µεθοδολογικές προσεγγίσεις σε ότι αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Τ.Ε.Ι. Λέξεις κλειδιά Αξιολόγηση Απόδοσης, Πολυκριτηριακή Ανάλυση, είκτες Ικανοποίησης Πελάτη, µέθοδος MUSA Abstract There is no doubt that it is becoming increasingly important the design and the implementation of a methodology to measure the student satisfaction from the product and services provided by the Technological Educational Institutions (T.E.I). The student satisfaction methodology will contribute to educational services quality improvement, It will promotes educational institutions internal reorganization and it will strengthen their image and social acceptability. The present study is an experimental ex-post survey attempts to measure student satisfaction from TEI Athens (department of business administration). The survey issues are focused on the determination of weak and strong points of the academic department and its performance evaluation. It is also focuses on conclusions related to educational programs and activities, quality of academic faculty, infrastructure, administrative support, social acceptability and propose specific methodological approaches towards the academic institutions performance evaluation. JEL Classification : C24, I21 Keywords:, Performance Evaluation, Multicriteria analysis, Customer Satisfaction Indexes, MUSA methodology. 1

2 1. Εισαγωγή Οι απαιτήσεις που εµφανίστηκαν στην εποχή µας για µια αποδεδειγµένη ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποστολή και ο ρόλος των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι) έρχονται ως αποτέλεσµα τεσσάρων κυρίως τάσεων: α. Της απαίτησης των φοιτητών, της ακαδηµαϊκής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της ευρύτερης κοινωνίας, για βελτίωση της ποιότητας στην παρεχόµενη Εκπαίδευση β. Των διαρκώς αυξανόµενων πόρων-resources που διατίθενται για την εκπαίδευση γ. Των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας στη διδακτική διαδικασία σε ότι αφορά την επαφή διδάσκοντος-διδασκοµένου δ. Την δηµοσιοποίηση στο κοινωνικό σύνολο µε κάθε διαφάνεια όλων των δραστηριοτήτων τους. Η έννοια της ιοίκησης «Ολικής Ποιότητας» στην τεχνολογική εκπαίδευση θεωρείται ως µια φιλοσοφία, ένα σύνολο αρχών που αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης σε ότι αφορά : α) το Πρόγραµµα Σπουδών β) το Εκπαιδευτικό Προσωπικό γ) την Υποδοµή δ) την ιοικητική Υποστήριξη και ε) την Φήµη Εικόνα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε σκοπό τις αποτελεσµατικότερες ή ποιοτικά ανώτερες παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να είναι προσανατολισµένες στην ικανοποίηση των φοιτητών του αφού θεωρούνται οι σηµαντικότεροι πελάτες.. Οι φοιτητές όµως δεν είναι οι µοναδικοί πελάτες ενός Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. Οι ακαδηµαϊκή κοινότητα, η οικογένεια, η κοινωνία, η αγορά εργασίας, οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να θεωρηθούν πελάτες αφού και εκείνοι µε τις προσδοκίες και τις παρεµβάσεις τους επηρεάζουν την λειτουργία του Τ.Ε.Ι.. Εποµένως κάθε τεχνολογικό ίδρυµα καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των φοιτητών αλλά και των άλλων ενδιαφερόµενων οµάδων σταθµίζοντας τις δυνατότητες του και την σηµαντικότητα των οµάδων αυτών. Στο πλαίσιο των βιβλιογραφικών µας αναφορών (J. Bouris J. (2005)] προκύπτει ότι η ποιότητα έρχεται ως αποτέλεσµα της συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε όλο το spectrum της κοινωνικο-οικονοµικής δράσης του τεχνολογικού ιδρύµατος Εστιαζόµενοι στην ποιότητα ως έννοια υπερκείµενη της ικανοποίησης του φοιτητή, φρονούµε ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση σχετίζεται µε την αντικειµενική αξιολόγηση από µέρους του φοιτητή των εκροών και των εµπειριών που συνδέονται µε το τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο φοιτά. Συνεπώς η ικανοποίηση του επηρεάζεται όχι µόνο από την ποιότητα της παρεχόµενης διδασκαλίας και µάθησης αλλά και από µία σειρά άλλων παροχών που λαµβάνει από το εκπαιδευτικό ίδρυµα. Έρευνες έδειξαν [ Babin and Griffin(1998), Elliott and Shin (2002)] ότι η ικανοποίηση του φοιτητή έχει θετική επίδραση στην υποκίνηση του, στην ελαχιστοποίηση του δείκτη αποχωρήσεων ή εγκατάλειψης σπουδών (student turnover ratio ) στην κοινωνική αναγνωσιµότητα του ιδρύµατος και στην συνεργασία του ιδρύµατος µε άλλους επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς όπως Παν/µια, Επιµελητήρια, Ερευνητικά Κέντρα κ.ά.. 2

3 2. Ο σχεδιασµός της έρευνας 2.1. Καθορισµός Στόχων ιαµέσου εµπειρικής µη παρεµβατικής ex-post έρευνας επιχειρείται η µέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών του τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων (Τ Ε) του ΤΕΙ Αθήνας. 1 Με τη χρήση της µεθόδου MUSA ( Multicriteria Satisfaction Analysis) υπολογίζουµε την ικανοποίηση των φοιτητών µε συγκεκριµένα κριτήρια καθώς και τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου στη διαµόρφωση της ολικής ικανοποίησης.με βάση τα πρωτογενή στοιχεία (data) της έρευνας που συλλέξαµε µέσω ερωτηµατολογίων, προέκυψαν και πληθώρα άλλων παραγώγων διαγραµµάτων, δεικτών, εκτιµητών τάσεων, διασποράς ασυµµετρίας και κύρτωσης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην λήψη αποφάσεων σε ότι αφορά: α) τη διεύρυνση της γνώσης για το επιτελούµενο ακαδηµαϊκό έργο του Τ Ε, β) τη διατύπωση προτάσεων για βελτίωση ή τροποποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών που υιοθετούνται. γ) την ενίσχυση της ικανότητας του τµήµατος για αυτοέλεγχο και την προώθηση διαδικασιών ανάπτυξής του. 2.2 Στάδια σχεδιασµού και διεξαγωγής της έρευνας Η διαδικασία σχεδιασµού της έρευνας ικανοποίησης φοιτητών δοµείται σε τρία βασικά ερευνητικά στάδια: Στάδιο Ι : Προπαρασκευαστικό Στο πρώτο στάδιο, «Προκαταρκτική έρευνα», µε βάση συζητήσεις µε φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας αλλά και λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή αρθρογραφία και βιβλιογραφία καθορίστηκαν οι διαστάσεις ποιότητας καθώς και οι κλίµακες ικανοποίησης [ Ι. Μπουρής (2003), Γ. ήµας(2003)]. Στάδιο ΙΙ: Επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων-στοιχείων (data) Στο δεύτερο στάδιο, «Έρευνα ικανοποίησης φοιτητών/τριών», καθορίσθηκε ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής των πρωτογενών στοιχείων (data). Έγινε η κωδικοποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών σε ερωτήσεις. Ακολούθησε η διεξαγωγή της έρευνας. Στη συνέχεια, στο στάδιο «Αναλύσεις», πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία των δεδοµένων µε την χρήση του λογισµικού «MUSA for windows» 2. Στάδιο III : Σύνθεση, στοιχείων (data), διαπιστώσεις, διατύπωση προτάσεων Στο τελευταίο στάδιο της µελέτης έγινε αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη συλλογή και επεξεργασία των ερωτηµατολογίων Καθορισµός διαστάσεων ή κριτηρίων ικανοποίησης 1 για µια εκτεταµένη περιγραφή της µεθόδου MUSA βλ. Γρηγορούδης. Ε. και Σίσκος, Γ. (2000), Ποιότητα υπηρεσιών και µέτρηση ικανοποίησης του πελάτη. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. 2 οι συγγραφείς του άρθρου ευχαριστούν τον επιστηµονικό συνεργάτη του Παν)µιου. Πειραιά κ. Ν. Τσότσολα για την συνεργασία του στην επεξεργασία των στοιχείων (data) της έρευνας µε τη χρήση του λογισµικού MUSA for windows 3

4 Οι διαστάσεις ικανοποίησης ή κριτήρια ποιότητας καθορίστηκαν έτσι ώστε να αποτελούν µια συνεπή οικογένεια κριτηρίων ( π.χ. µονοτονία, πληρότητα, µη πλεονασµό) σύµφωνα µε τις αρχές που διατυπώνονται στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων. Ακολουθώντας την συνθετική-bottom-up προσέγγιση ξεκινήσαµε από τα επιµέρους πιθανά αίτια ικανοποίησης και σχηµατίσαµε την ιεραρχική δοµή των κριτηρίων. Η ιεραρχική δοµή των κριτηρίων αποτυπώνεται στο ιάγραµµα 1. Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των πέντε διαστάσεων ποιότητας. Πρόγραµµα Σπουδών (π.χ. ποικιλία µαθηµάτων, αλληλουχία µαθηµάτων, αριθµός µαθηµάτων ανά εξάµηνο, συνάφεια των µαθηµάτων µε το επάγγελµα, ανταπόκριση της ύλης στις σύγχρονες ανάγκες). Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναφέρεται: α) στην πληρότητα ενηµέρωσης β) στην µετάδοση της γνώσης, γ) στις µεθόδους διδασκαλίας δ) στην αντικειµενικότητα µετάδοσης ε) στην προσβασιµότητα και στ) στην συνεργασιµότητα σπουδαστώνκαθηγητή.) Υποδοµή (αναφέρεται στις εγκαταστάσεις, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη κ.ά. στην επάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, στο έντυπο υλικό-σηµειώσεις, µελέτες περιπτώσεων που διανέµονται, καθώς και στον εξοπλισµό που διαθέτεται και βρίσκεται σε λειτουργία στους χώρους του Τ Ε όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισµικό, µέσα παρουσιάσεων, φωτοτυπικά µηχανήµατα κ.ά) ιοικητική Υποστήριξη (εστιάζεται στη γνώση και στην ικανότητα του προσωπικού των υποστηρικτικών υπηρεσιών να παρέχει µε ευγένεια, ταχύτητα και προθυµία την αναµενόµενη από τον φοιτητή/τρια υπηρεσία. Ως προσωπικό νοούνται όλοι οι εργαζόµενοι του τεχνολογικού ιδρύµατος που έρχονται σε επαφή µε τον φοιτητή/τρια και του παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες. Υποστηρικτικές υπηρεσίες παρέχονται στους φοιτητές/τριες στη βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια Η/Υ, στις γραµµατείες των Τµηµάτων, στην φοιτητική εστία, στο συµβουλευτικό κέντρο, στο γραφείο φοιτητικής µέριµνας, διεθνών σχέσεων και διανοµής συγγραµµάτων. Βασικό ρόλο διαδραµατίζουν οι υπηρεσίες διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραµµατείας-εγγραφές, δήλωση µαθηµάτων κ.ά. είτε αφορά ηλεκτρονική ενηµέρωση φοιτητών µέσω , ιστολόγια-blogs, εκπαιδευτικά αρχεία µε άρθρα, σηµειώσεις, ηλεκτρονικές ανακοινώσεις- newsletter κ.ά.) Φήµη Εικόνα Σχολής: (αναφέρεται στην αξιοπιστία, το κύρος και την κοινωνική αναγνωρισιµότητα του Τ Ε καθώς και στις διαδικασίες προβολής και διασύνδεσής του µε την αγορά εργασίας, τα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα κ.ά. 4

5 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΟΜΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Βαθµός ικανοποίησης φοιτητών/τριων 1. Πρόγραµµα σπουδών 2. Εκπαιδευτικό προσωπικό 3. υποδοµή 4. διοικητική υποστήριξη 1.1 επιστηµονική επάρκεια 2.1. πληρότητα ενηµέρωσης 3.1 υλικοτεχνική 4.1 συµπεριφορά προσωπικού 1.2 οργανωτική διάρθρωση 2.2 µεταδοτικότητα 3.2 κτιριακή 4.2 ανταποκρισιµότητα 1.3 Φόρτος εργασίας 2.3 προσβασιµότητα 3.3 εκ/κό υλικό 4.3 προσβασιµότητα 1.4 επικαιρότητα 2.4 εκ/κή µεθοδολογία 3.4 υποδοµή εργαστηρίων 4.4 χρόνος αναµονής εξυπηρέτηση 1.5 συµβατότητα 2.5 αντικειµενικότητα αξιολόγησης 3.5 υποδοµή µονάδος τεκµηρίωσης πληροφόρησης 1.6 συνάφεια ΠΣΚ επαγγέλµατος 3.6 Ηλεκτρονική προσβασιµότητα σε υλικό ενηµέρωσης/ 5. εικόνα /φήµη 1.7.ποικιλια µαθηµάτων 3.7 ώρες λειτουργίας εργαστηρίου 5.1 προσδοκίες/φιλοδοξί ες 3.8 ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης 5.2 αναγνωρισιµότητα 3.9 χώροι αναγνωστηρίου 5.3 Προβολήδιασύνδεση 3.10 άνεση κ λειτουργικότητα εκ/κών χώρων 5.4 περιβάλλουσα ποιότητα 3.11 δανεισµός εκ/κού υλικού 5.5 διεπιστηµονικότητα 5

6 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ιάγραµµα Αιτίου-Αποτελέσµατος ιαστάσεις Ποιότητας Υποδοµή Εκπαιδευτικό προσωπικό Πρόγραµµα σπουδών Βαθµός ικανοποίησης ιοικητική υποστήριξη Εικόνα / φήµη 2.4. Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου Με βάση τις ανωτέρω διαστάσεις ποιότητας σχεδιάστηκε το ερωτηµατολόγιο της έρευνας µας, αποτελούµενο από τριάντα δύο ερωτήσεις. Το ερωτηµατολόγιο δοµείται στα εξής µέρη : α). Εισαγωγή: Στο τµήµα αυτό αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας και ακολουθούν γενικές οδηγίες συµπλήρωσής του. β). ηµογραφικά στοιχεία: Στο µέρος αυτό περιλαµβάνονται ερωτήσεις τµηµατοποίησης του δείγµατος ( π.χ. σε εξάµηνα φοίτησης ) γ) Ερωτήσεις ικανοποίησης: Το βασικό αυτό τµήµα του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε τη ικανοποίηση των φοιτητών/τριών από τα επιµέρους κριτήρια και υποκριτήρια. Πιο συγκεκριµένα, ο ερωτώµενος καλείται να διατυπώσει τον βαθµό ικανοποίησης του για κάθε ένα από τα πέντε κριτήρια (πρόγραµµα σπουδών, εκπαιδευτικό προσωπικό, υλικό-τεχνική υποδοµή, διοικητική υποστήριξη, εικόνα φήµη της σχολής) καθώς και για τα υποκριτήρια αυτών. Τέλος ο φοιτητής/τρια δηλώνει την συνολική ικανοποίηση του από την ποιότητα των υπηρεσιών που του παρέχει το Τ Ε. Για τις ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση της ικανοποίησης του δείγµατος από τα 32 υποκριτήρια χρησιµοποιήθηκε µια 5βαθµια κλίµακα Likert (από συµφωνώ απολύτως έως διαφωνώ απολύτως). δ) Γενικές παρατηρήσεις: Στο τέλος του ερωτηµατολογίου διατυπώνεται µια ερώτηση ανοικτού τύπου όπου οι φοιτητές/τριες είχαν την δυνατότητα να διατυπώσουν οποιαδήποτε παρατήρηση, υπόδειξη, σχόλιο η παράπονο που θα µπορούσε να βοηθήσει στην βελτίωση του Τ Ε. 6

7 2.5. ειγµατοληψία Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος κατά την περίοδο ανανέωσης εγγραφής φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας (τµήµα διοίκησης επιχειρήσεων ). Είχε προηγηθεί ενηµέρωση των φοιτητών σχετικά µε τους σκοπούς της έρευνας και είχε διανεµηθεί το ερωτηµατολόγιο σε πλήθος Ν= 944 φοιτητών. 3 Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου κυµαινόταν από 10 έως 12 λεπτά της ώρας. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από τους φοιτητές του Τ Ε στην ίδια αίθουσα που έγινε και η εγγραφή τους. Παραλήφθηκαν 944 ερωτηµατολόγια. Τα αποδεκτά ερωτηµατολόγια για επεξεργασία ανήλθαν σε 661 (βλ. Πίνακα 1: Ανάλυση είγµατος) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ανάλυση είγµατος Ακαδηµαϊκό Τµήµα: Πλήθος Ενεργών φοιτητών (Ν) Αρ. Συµµετασχόντων (n) Αποδεκτά ερωτηµατολόγια ιοίκησης Επ/σεων ΤΕΙ-Α 2.180Χ66%= ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΟΜΑ ΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5 1=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Υπο κριτήρια...7 2=ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπο κριτήρια...5 3=ΥΠΟ ΟΜΕΣ Υπο κριτήρια.11 4= ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υπο κριτήρια..4 5=ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υπο κριτήρια..5 ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. 32 Μια πρώτη εικόνα του πληθυσµού των φοιτητών έχει ως εξής: Οι άνδρες είναι το 75% και οι γυναίκες το 25%. Το 73% των φοιτητών γράφτηκε στα κανονικά εξάµηνο 2 ο µέχρι 8 ο (υπενθυµίζεται ότι δεν συµπεριλαµβάνονται οι λιµνάζοντες φοιτητές που γράφτηκαν στο 11 Ο εξάµηνο σπουδών-επί πτυχίω,ε ΣΤ κ.ο.κ.). Το 41% του πληθυσµού δήλωσε ότι εργάζεται µε πλήρη ή µερική απασχόληση, ενώ το 56% των φοιτητών έχει φιλοδοξία για µεταπτυχιακές σπουδές. 3. ιεξαγωγή της έρευνας µε την Μεθοδολογία MUSA(Multicriteria Satisfaction Analysis) Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων στην έρευνα κωδικοποιήθηκαν και εισήχθησαν απευθείας στο λογισµικό «MUSA for windows». Η µέθοδος MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) υιοθετεί τις βασικές αρχές της αναλυτικής - συνθετικής προσέγγισης και της θεωρίας των συστηµάτων αξιών ή χρησιµότητας [Siskos and Yannakopoulos(1985), Grigoroudis and Siskos(2002), Gnanadesikan (1977)]. Γενικά, το σύστηµα MUSA βασίζεται στην λογική ότι η συνολική ικανοποίηση ενός µεµονωµένου πελάτη εξαρτάται από το σύνολο µεταβλητών (κριτήρια), οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά της προσφερόµενης υπηρεσίας [Siskos 3 οι συγγραφείς του άρθρου ευχαριστούν τους φοιτητές του τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων α) Ξηρόκωστα Ε. β) Μπεκατώρο Χ. και γ) Νταή. για την συνεργασία τους στην συλλογή των στοιχείων (data) της έρευνας διαµέσου ερωτηµατολογίων 7

8 κ.α.(1998), Mihelis κ.α..(2001)]. Η εκτίµηση µιας ενιαίας συνάρτησης αξιών ενός συνόλου πελατών µπορεί να θεωρηθεί ως πρόβληµα πολυκριτήριας ανάλυσης (Multicriteria Analysis) υποθέτοντας ότι η συνολική ικανοποίηση ενός φοιτητή αποτελεί τη συνισταµένη µιας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων Χ = (Χ 1, Χ 2,,Χ n ). Η ανωτέρω µέθοδος έχει επιτυχώς εφαρµοστεί σε αρκετές έρευνες µέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη [Bouranta, κ.α.(2002), Siskos and Grigoroudis(2002)]. Επίσης πρόσφατα χρησιµοποιήθηκε σε έρευνα µέτρησης της ικανοποίησης φοιτητών/τριών στο Πολυτεχνείου Κρήτης [Siskos κ.α.(2001)]. Τούτο επέτρεψε να υπολογιστούν τα βαρόµετρα ικανοποίησης τόσο σε επίπεδο Ιδρύµατος όσο και Τµηµάτων και να προσδιοριστούν τα ισχυρά σηµεία της παρεχόµενης εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που προσφέρει το Τ.Ε.Ι.. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον τόσο από πλευράς µεθοδολογικής επεξεργασίας, δεδοµένου ότι χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς µια σύγχρονη µέθοδος επεξεργασίας ποιοτικών ερωτηµατολογίων, όσο και πρακτικής αφού συνάγονται κάποια αξιόλογα συµπεράσµατα αξιολόγησης των υπηρεσιών του Ιδρύµατος. 4. Παρουσίαση αποτελεσµάτων έρευνας 4.1. Ολική Συνάρτηση Ικανοποίησης Η ολική συνάρτηση ικανοποίησης των φοιτητών από την ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρει το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα (Πίνακας 2, ιάγραµµα 3). Το 24% των φοιτούντων είναι κάπως έως απόλυτα ικανοποιηµένοι. Το 72% δηλώνει δυσαρεστηµένο, ενώ το 4% των φοιτούντων τηρεί ουδέτερη στάση. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ fi% Σ fi % 1= Με δυσαρεστεί απόλυτα 0,0 0,0 2=Μάλλον µε δυσαρεστεί 72,0 72,0 3=Ούτε µε ικανοποιεί ούτε µε δυσαρεστεί 4,0 76,0 4=Μάλλον µε ικανοποιεί 7,0 83,0 5=Με ικανοποιεί 17.,0 100,0 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ #1 #2 #3 #4 #5 fi% Σfi% 4.2. Μέσοι είκτες Ικανοποίησης, Απαιτητικότητας, Επίδρασης Βάρη κριτηρίων ικανοποίησης Τα βάρη των κριτηρίων (wi) ικανοποίησης εκφράζουν το σχετικό βαθµό σπουδαιότητας που δίνει το σύνολο των φοιτητών στις αξίες-values των διαστάσεων ικανοποίησης. Στην ουσία τα βάρη είναι βαθµοί εκχώρησης (trade-offs) και σηµαντικότητας µεταξύ των αξιών που προσδίδεται στις διαστάσεις ποιότητας από το δειγµατοληπτικό πλαίσιο των φοιτητών λογιζοµένων ως πελάτες και συνεπώς αποδέκτες του προσφερόµενου εκπαιδευτικού προϊόντος από το Τ Ε Στον Πίνακα 3 στήλη Βάρος, βλέπουµε ότι το κριτήριο του προγράµµατος σπουδών είναι εξαιρετικά σηµαντικότερο από οποιοδήποτε άλλο. Είναι υπερτριπλάσιας σπουδαιότητας σε σχέση µε την σηµαντικότητα των υπολοίπων διαστάσεων ποιότητας Μέσοι δείκτες ικανοποίησης Οι µέσοι δείκτες ικανοποίησης (Si) αποτυπώνουν στο διάστηµα 0-100% το επίπεδο ικανοποίησης των φοιτητών του Τ Ε από το προσφερόµενο σε αυτούς έργο του και συνεπώς αποτελούν τους βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του. Ο µέσος δείκτης ικανοποίησης έτσι όπως υπολογίζεται από την µέθοδο MUSA ανέρχεται στο 78,4%. 9

10 Στον Πίνακα 3 στήλη Ικανοποίηση, βλέπουµε ότι το κριτήριο του προγράµµατος σπουδών παρουσιάζει και υψηλό επίπεδο ικανοποίησης σε σχέση µε τους δείκτες των άλλων κριτηρίων Μέσοι δείκτες απαιτητικότητας Οι µέσοι δείκτες απαιτητικότητας (Di) εκφράζουν τον βαθµό ικανοποίησης ή εκπλήρωσης των προσδοκιών των φοιτητών από το προσφερόµενο επίπεδο υπηρεσιών του Τ Ε. Ανάλογα µε τις τιµές των δεικτών, οι φοιτητές χαρακτηρίζονται σε : α) µη απαιτητικοί (Di=-1) που σηµαίνει ότι εκπληρώνονται οι προσδοκίες τους έστω και σε χαµηλά επίπεδα προφερόµενων υπηρεσιών β) ουδέτεροι (Di=0) και γ) απαιτητικοί (Di=1) Από τον Πίνακα 3, στήλη απαιτητικότητα προκύπτει ότι έχουµε µη απαιτητικούς φοιτητές δεδοµένου ότι στις τέσσερις διαστάσεις ποιότητας παρατηρούνται υψηλές αρνητικές τιµές. Επιπροσθέτως, ο σχετικά υψηλός µέσος δείκτης ικανοποίησης (78,436%) αποτελεί αντιστάθµισµα της χαµηλή απαιτητικότητας (-53,8) των φοιτούντων στο τµήµα διοίκησης επιχειρήσεων. (βλ. ιάγραµµα 5) Μέσοι δείκτες επίδρασης (Ιi) Οι δείκτες επίδρασης εκφράζουν την ευαισθησία της ολικής συνάρτησης ικανοποίησης από µεγιστοποίηση στην ικανοποίηση κάποιου κριτηρίου ποιότητας. είχνουν δηλαδή το πόσο θα µεταβληθεί ο δείκτης ολικής ικανοποίησης αν η ικανοποίηση κάποιου κριτηρίου µεγιστοποιηθεί. Από τον Πίνακα 3, στήλη επίδραση προκύπτει ότι το κριτήριο ιοικητική υποστήριξη ασκεί υπερδιπλάσια επίδραση στην ολική συνάρτηση ικανοποίησης. Συνεπώς, πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας στην βελτίωση αυτού του κριτήριου προκειµένου να έχουµε σηµαντική βελτίωση στην ολική συνάρτηση ικανοποίησης ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΕΙΚΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ 1=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 48,951% 91,89% -81,61% 3,97% 2=ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 12,490% 63,50% -27,94% 4,56% 3=ΥΠΟ ΟΜΕΣ 12,795% 70,05% -29,66% 3,83% 4= ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10,660% 34,78% 15,58% 6,95% 5=ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15,104% 75,39% -40,41% 3,72% ΜΕΣΟΣ ΟΛΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ 78,436-53,80% 10

11 100,000% 80,000% 60,000% 40,000% 20,000% 0,000% -20,000% -40,000% -60,000% -80,000% -100,000% ΒΑΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Ολικοί είκτες Απαιτητικότητας/Ικανοποιήσεις ( -53,8/+78,4) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

12 4.3 Συµπεράσµατα ανά κριτήριο και υποκριτήρια ποιότητας Ως προς το κριτήριο #1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (Πίνακας 4, ιάγραµµα 6) ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΙΚΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Σ.) ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΟΜΑ ΑΣ #1 ΒΑΡΟΣ 1.1 επιστηµονική επάρκεια 21,525% 81,6% -58,2% 4,0% 1.2 οργανωτική διάρθρωση 11,620% 61,6% -22,5% 4,5% 1.3 Φόρτος εργασίας 17,917% 81,9% -49,8% 3,2% 1.4 επικαιρότητα 12,115% 67,9% -25,7% 3,9% 1.5 συµβατότητα 10,261% 34,2% 12,3% 6,8% 1.6 συνάφεια Π.Σ. και Επαγγέλµατος 11,457% 65,7% -21,4% 3,9% 1.7.ποικιλια µαθηµάτων 15,106% 73,9% -40,4% 3,9% ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΕΙΚΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΡΟΣ -80,000% -60,000% -40,000% -20,000% 0,000% 20,000% 40,000% 60,000% 80,000% 100,000% 1.1 επιστηµονική επάρκεια 1.2 οργανωτική διάρθρωση 1.3 Φόρτος εργασίας 1.4 επικαιρότητα 1.5 συµβατότητα 1.6. συνάφεια 1.7.ποικιλια µαθηµάτων 12

13 Την υψηλότερη σηµαντικότητα παρουσιάζουν τα υποκριτήρια: #1.1= Το Πρόγραµµα Σπουδών (µαθήµατα) του Τ Ε σε σχέση µε τις ακαδηµαϊκές απαιτήσεις, την σοβαρότητα και την επιστηµονική επάρκεια ενός ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης #1.3= Ο Φόρτος Εργασίας (Φ.Ε.) σπουδαστή (αριθµός υποχρεωτικών και προαιρετικών µαθηµάτων) και οι ώρες διδασκαλίας 6/µήνου είναι ικανοποιητικές και πραγµατοποιήσιµες #1.7=Η ποικιλία υποχρεωτικών και προαιρετικών µαθηµάτων, στο Πρόγραµµα Σπουδών Τα παραπάνω υποκριτήρια ποιότητας παρουσιάζουν την υψηλότερη ικανοποίηση που αντισταθµίζεται όµως από λίαν χαµηλή απαιτητικότητα των φοιτούντων στο Τ Ε. Το κριτήριο #1.5=Συµβατότητα ωρολογίου προγράµµατος µεταξύ θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων εµφανίζει µικρή σχετικά ικανοποίηση αλλά τον µέγιστο δείκτη επίδρασης στην ολική ικανοποίησης. Συνεπώς, προσπάθειες πρέπει να γίνουν για την ελαχιστοποίηση των χρονικών καθυστερήσεων ( κενών ) ή επικαλύψεων µεταξύ θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων στο πλαίσιο των χρονικών περιορισµών που επιβάλει το Πρόγραµµα Σπουδών του τµήµατος Ως προς το κριτήριο #2 : ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Π) (Πίνακας 5, ιάγραµµα 7) ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΙΚΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ #2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Π.) ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ # πληρότητα ενηµέρωσης 2.2 µεταδοτικότητα 2.3 προσβασιµότητα 2.4 εκ/κή µεθοδολογία 2.5αντικειµενικότητα αξιολόγησης ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΒΑΡΟΣ 23,686% 79,5% -62,0% 4,9% 22,700% 24,5% 56,7% 17,1% 18,994% 31,7% 39,6% 13,0% 16,991% 53,8% -12,9% 7,8% 17,629% 27,1% 48,9% 12,8% 13

14 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΕΙΚΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ #2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΡΟΣ -80,000% -60,000% -40,000% -20,000% 0,000% 20,000% 40,000% 60,000% 80,000% 100,000 % 2.1. πληρότητα ενηµέρωσης 2.2 µεταδοτικότητα 2.3 προσβασιµότητα 2.4 εκ/κή µεθοδολογία 2.5 αντικειµενικότητα αξιολόγησης Σύµφωνα µε τις γνώµες των φοιτούντων στο τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων τα πιο σηµαντικά υποκριτήρια ποιότητας είναι: #2.1= πληρότητα ενηµέρωσής του στο γνωστικό αντικείµενο (24%) #2.2= µεταδοτικότητα (23%) Παράλληλα, το #2.1 υποκριτήριο εµφανίζει υψηλή ικανοποίηση (79,5%) και ταυτόχρονα τις χαµηλές(αρνητικές) τιµές απαιτητικότητας (-62%) και επίδρασης στην συνολική ικανοποίηση (4,9%). Τα παρακάτω υποκριτήρια: #2.2= µεταδοτικότητα (23%) #2.3= προσβασιµότητα (32%) όπως ώρες ακρόασης, διαδικτυακή ενηµέρωση κ.ά. #2.5= δίκαιες και αντικειµενικές διαδικασίες αξιολόγησης απόδοσης (εξετάσεις, εργασίες, κ.ά.) έχουν τον µεγαλύτερο δείκτη επίδρασης στην ολική ικανοποίηση και συνεπώς θα πρέπει να αποτελέσουν άµεση προτεραιότητα βελτίωσης 14

15 Ως προς το κριτήριο #3 : ΥΠΟ ΟΜΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (Τ Ε) (Πίνακας 6, ιάγραµµα 8) ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΕΙΚΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ #3 ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΟΜΑ ΑΣ #3 ΒΑΡΟΣ 3.1 υλικοτεχνική 9,1% 53,7% 1,0% 4,2% 3.2 κτιριακή 9,1% 49,4% 1,0% 4,6% 3.3 εκ/κό υλικό 9,1% 50,7% -1,0% 4,5% 3.4 υποδοµή εργαστηρίων 9,1% 55,8% -1,0% 4,0% 3.5 υποδοµή µονάδος 9,1% 73,6% -0,3% 2,4% 3.6 Ηλεκτρονική προσβασιµότητα 9,1% 61,3% -1,0% 3,5% 3.7 ώρες λειτουργίας 9,1% 56,2% -1,0% 4,0% 3.8 ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης 3.9 χώροι αναγνωστηρίου 3.10 άνεση κ λειτουργικότητα εκ/κών χώρων 3.11 δανεισµός εκ/κού υλικού 9,1% 71,3% -1,0% 2,6% 9,1% 68,2% -1,0% 2,9% 9,1% 50,2% -1,0% 4,5% 9,1% 53,6% -1,0% 4,2% ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΡΟΣ -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 3.1 υλικοτεχνική 3.2 κτιριακή 3.3 εκ/κό υλικό 3.4 υποδοµή εργαστηρίων 3.5 υποδοµή µονάδος 3.6 Ηλεκτρονική προσβασιµότητα 3.7 ώρες λειτουργίας 3.8 ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης 3.9 χώροι αναγνωστηρίου 3.10 άνεση κ λειτουργικότητα εκ/κών χώρων 3.11 δανεισµός εκ/κού υλικού 15

16 Στην διάσταση ποιότητας Υλικο-τεχνική Υποδοµή, και τα έντεκα κριτήριά της έχουν τα ίδια βάρη (σηµαντικότητα) στην ολική ικανοποίηση. Τα υποκριτήρια: #3.2=Η κτιριακή υποδοµή του Τ Ε (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, γραµµατεία, εργαστήρια κ.ά.) #3.3= Εκπαιδευτικό υλικό (σε έντυπο ή ηλεκτρονική µορφή) #3.7= Ώρες λειτουργίας των εργαστηρίων #3.10= Λειτουργικότητα στους εκπαιδευτικούς χώρους έχουν τον µεγαλύτερο δείκτη επίδρασης στην ολική ικανοποίηση χαµηλότερη απαιτητικότητα. µε την Συνεπώς µε την ελάχιστη προσπάθεια καλυτέρευσής τους θα συµβάλλουν σηµαντικά στην βελτιστοποίηση της ολικής ικανοποίησης Ως προς το κριτήριο #4 ιοικητική Υποστήριξη (Πίνακας 7, ιάγραµµα 9) ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ #4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ #4 4.1 συµπεριφορά προσωπικού 4.2 ανταποκρισιµότητα 4.3 προσβασιµότητα 4.4 χρόνος αναµονής εξυπηρέτηση ΒΑΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ 10,8% 52,8% -6,3% 5,1% 12,1% 43,5% 25,5% 6,8% 18,7% 19,7% 51,9% 15,0% 58,4% 7,0% 84,6% 54,3% ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΡΟΣ -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 4.1 συµπεριφορά προσωπικού 4.2 ανταποκρισιµότητα 4.3 προσβασιµότητα 4.4. χρόνος αναµονής 16

17 Αναλύοντας τον Πίνακα 7 και το ιάγραµµα 9 προκύπτουν τα εξής: α) Την υψηλότερη σηµαντικότητα παρουσιάζει το υπο κριτήριο: #4.4= Ο χρόνος αναµονής/εξυπηρέτησης σχετικά µε τις υπηρεσίες της γραµµατείας ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει την µέγιστη ικανοποίηση µε την ελάχιστη απαιτητικότητα από την πλευρά των φοιτούντων. β) Την µέγιστη επίδραση στην ολική ικανοποίηση ασκείται από τα υπο κριτήρια : #4.4= χρόνος αναµονής/εξυπηρέτησης σχετικά µε τις υπηρεσίες της γραµµατείας #4.3=προσβασιµότητα στις ιοικητικές Υπηρεσίες του Τ Ε.( όπως το ωράριο λειτουργίας της γραµµατείας σε συνδυασµό µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτούντων στο Τ Ε) ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν την υψηλότερη απαιτητικότητα και την υψηλότερη βαρύτητα Ως προς το κριτήριο #5 Εικόνα-Φήµη (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ) (Πίνακας 8, ιάγραµµα 10) ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΙΚΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ #5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ #5 5.1 προσδοκίες/φιλοδοξίες 5.2 αναγνωρισηµότητα 5.3 Προβολή-διασύνδεση 5.4 περιβάλλουσα ποιότητα 5.5 διεπιστηµονικότητα ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΒΑΡΟΣ 9.9% 81.9% -55.0% 3.6% 20.0% 81.9% -55.0% 3.6% 13.5% 68.1% -33.2% 4.3% 33.5% 86.5% -73.1% 4.5% 13.1% 65.4% -31.2% 4.5% ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10:ANAΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΡΟΣ -100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 5.1 προσδοκίες/φιλοδοξίες 5.2 αναγνωρισηµότητα 5.3 Προβολή-διασύνδεση 5.4 περιβάλλουσα ποιότητα 5.5 διεπιστηµονικότητα Αναλύοντας τον Πίνακα 8 και το ιάγραµµα 10 προκύπτουν τα εξής: α) Τα πιο σηµαντικά υποκριτήρια στην οµάδα αυτή είναι : #5.1= συναλληλία προσφερόµενων υπηρεσιών του τµήµατος και προσδοκιών των φοιτούντων #5.2= φήµη του τµήµατος στην αγορά εργασίας και στον κοινωνικό περίγυρο 17

18 β) Τα υποκριτήρια αυτά παρουσιάζουν υψηλό δείκτη ικανοποίησης που αντισταθµίζεται από χαµηλή απαιτητικότητα. 5. Στρατηγικός Σχεδιασµός Εκπαιδευτικής ράσης του Τ Ε : α) ιάγραµµα ράσης και β) ιάγραµµα Βελτίωσης Η ιεράρχηση των εκπαιδευτικών στόχων και η εκπόνηση του προγράµµατος δράσης του Τ Ε συναρτάται µε τον προσδιορισµό των δυνατών και αδύνατων σηµείων (Strength and Weakness Points) ικανοποίησης των φοιτητών/τριών του τµήµατος όπως αυτά αποτυπώνονται στο ιαγράµµατος ράσης ( ιάγραµµα 11). Η σηµαντικότητα (βάρη- weights) των κριτηρίων σε συνδυασµό µε τους µέσους δείκτες ικανοποίησης δηµιουργούν το διάγραµµα δράσης (Αction Diagram), µε βάση το οποίο µπορεί: α) να προσδιοριστεί ποια είναι τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία της ικανοποίησης των φοιτούντων στο τµήµα διοίκησης επιχειρήσεων από τις προσφερµένες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και β) να καθοριστεί το πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης. Το ιάγραµµα ράσης χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτηµόρια ανάλογα µε την απόδοση (µέσοι δείκτες ικανοποίησης) και τη σηµαντικότητα (βάρη) των κριτηρίων. Έµφαση δίδεται στα κριτήρια ποιότητας που το τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να τα βελτιώσει (Customers Satisfaction Council, 1995, Dutka,1995, Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000). Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο προσδιορισµός των απαιτούµενων ενεργειών από το Τ Ε για τη βελτίωση ή τη διατήρηση του επιπέδου ικανοποίησης των φοιτητών/τριων του, καθώς και η ιεράρχηση των προσπαθειών βελτίωσης του. Παραθέτουµε ανάλυση ανά τεταρτηµόριο Τεταρτηµόριο Ι : Περιοχή Ισχύουσας Κατάστασης (σηµαντικότητα χαµηλή, απόδοση χαµηλή) Στο τεταρτηµόριο αυτό εντοπίστηκαν τα κριτήρια α) Εκπαιδευτικό Προσωπικό β) ιοικητική Υποστήριξη τα οποία λόγω της χαµηλής προσφερόµενης ποιότητας από το τµήµα χρήζουν βελτίωσης µε έµφαση στο κριτήριο της ιοικητικής Υποστήριξης λόγω της σχετικής υψηλής σηµαντικότητας στην ολική ικανοποίηση Τεταρτηµόριο ΙΙ : Περιοχή ράσης (σηµαντικότητα υψηλή, απόδοση χαµηλή) Στο τεταρτηµόριο αυτό δεν εντοπίστηκαν κριτήρια, που σηµαίνει ότι δεν απαιτούνται επείγουσες ενέργειες δράσης δεδοµένου ότι στο τεταρτηµόριο αυτό δεν υπάρχουν κριτήρια χαµηλής απόδοσης µε σηµαντική βαρύτητα στην διαµόρφωση της ολικής ικανοποίησης Τεταρτηµόριο ΙΙΙ : Περιοχή Ισχύος (σηµαντικότητα υψηλή, απόδοση υψηλή). Στο τεταρτηµόριο αυτό εντοπίστηκε το κριτήριο Πρόγραµµα Σπουδών που αποτελεί και το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του τµήµατος λόγω της υψηλής ποιότητας (απόδοσης) και της υψηλής σηµαντικότητάς του στην διαµόρφωση της ολικής ικανοποίησης Τεταρτηµόριο ΙV: Περιοχή Μεταφοράς Πόρων (σηµαντικότητα υψηλή, απόδοση υψηλή) Στο τεταρτηµόριο αυτό εντοπίστηκαν τα κριτήριο α) Υποδοµές τµήµατος β) Εικόνα-Φήµη του τµήµατος Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι δεν εντοπίστηκε κριτήριο στην περιοχή δράσης (χαµηλή απόδοση / υψηλή σηµαντικότητα) και συνεπώς η προτεραιότητα του τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων εστιάζεται στη διάσταση Πρόγραµµα Σπουδών που οριοθετείται στην περιοχή ισχύος (υψηλή απόδοση / υψηλή σηµαντικότητα). 18

19 Αυτή η διάσταση ικανοποίησης αποτελεί και το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του τµήµατος Στην εκπόνηση του στρατηγικού πλαισίου βελτίωσης του Τ Ε απαραίτητο µεθοδολογικό εργαλείο είναι και το ιάγραµµα Βελτίωσης ( ιάγραµµα 12) Το ιάγραµµα Βελτίωσης ανιχνεύει ποιες διαστάσεις ικανοποίησης πρέπει να βελτιωθούν και υποδεικνύει το µέγεθος της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί καθώς και το αποτέλεσµα των ενεργειών βελτίωσης. Από το ιάγραµµα Βελτίωσης προκύπτει ότι η διοικητική υποστήριξη του Τ Ε θα πρέπει άµεσα να βελτιωθεί. Η διοικητική υποστήριξη ως κριτήριο ποιότητας παρουσιάζει υψηλή επίδραση στην ολική συνάρτηση ικανοποίησης και σχετικά υψηλό δείκτη απαιτητικότητας. Συνεπώς, καταβάλλοντας προσπάθειες καλυτέρευσής της κατά ένα βαθµό βελτιώνεται σε σηµαντικότερο βαθµό η ολική συνάρτηση ικανοποίησης. Με βάση τον βαθµό επίδρασης στην ολική ικανοποίηση και την απαιτούµενη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί το στρατηγικό πλαίσιο βελτίωσης του τµήµατος θα πρέπει να εστιαστεί στα εξής κριτήρια : α) Πρόγραµµα Σπουδών β) Εκπαιδευτικό Προσωπικό γ) Εικόνα-Φήµη του τµήµατος και δ) Υποδοµές Η ελάχιστη καλυτέρευση των παραπάνω κριτηρίων µέσω δέσµης προτάσεων, θα συµβάλλει σηµαντικά στην ολική συνάρτηση ικανοποίησης. Αυτό διότι η απαιτητικότητα για τα συγκεκριµένα κριτήρια από τους φοιτούντες στο τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων είναι σχετικά χαµηλή. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Σχετικό ιάγραµµα ράσης Πρόγραµµα Σπουδών Α Π Ο Ο Σ Η Εικόνα-Φήµη του Τµήµατος Υποδοµές του τµήµατος Εκπαιδευτικό Προσωπικό ιοικητική Υποστήριξη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 19

20 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Σχετικό ιάγραµµα Βελτίωσης Α Π Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Υποδοµές του τµήµατος Εικόνα-Φήµη του Τµήµατος Εκπαιδευτικό Προσωπικό Πρόγραµµα Σπουδών ιοικητική Υποστήριξη ΕΠΙ ΡΑΣΗ Οριοθετώντας τις διαστάσεις ποιότητας στο ιάγραµµα Βελτίωσης ( ιάγραµµα 12), προσπάθειες βελτίωσης πρέπει να εστιαστούν προς την κατεύθυνση βελτιστοποίησης του κύκλου διοικητικής εξυπηρέτησης των φοιτούντων στο Τ Ε. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ικανοποίηση του αιτήµατος (π.χ. έκδοση πιστοποιητικού σπουδών, φοιτητική ταυτότητα κ.ά.) σε πραγµατικούς χρόνους real time και συρρίκνωση των ουρών αναµονής. έσµες προτάσεων προς την κατεύθυνση αυτή προτείνονται : α). η εισαγωγή πληροφοριακών συστηµάτων αυτοµατισµού γραφείου (office automation ), β). η αύξηση του ωραρίου λειτουργίας, γ). το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) µε υποσυστήµατα όπως : 1) ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, 2) ηλεκτρονικές σηµειώσεις, διδασκόντων, 3) ηλεκτρονική δηµοσιότητα ωρολογίου προγράµµατος σπουδών 4) ηλεκτρονική αξιολόγηση απόδοσης φοιτητών κ.ά. Επιπροσθέτως, προσπάθειες βελτίωσης πρέπει να γίνουν και προς την κατεύθυνση αναβάθµισης του συστήµατος διασύνδεσης και συνεργασιών του Τ Ε µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα και κυρίως µε την αγορά εργασίας. 6. Συµπεράσµατα προτάσεις Η εργασία αυτή αποτελεί µια µεθοδολογική προσέγγιση µέτρησης του βαθµού ικανοποίησης των φοιτητών του Τ Ε. Αναδείχθηκε η χρησιµότητα της αφού µέσω αυτής αποκτώνται στοιχεία για την συµπεριφορά των φοιτητών/τριών και τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί αντιλαµβάνονται την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη σχολή τους. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας µπορούν να συνοψισθούν στα εξής σηµεία: 20

Ιχνηλατώντας τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας

Ιχνηλατώντας τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας Ιχνηλατώντας τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας 1). Δρ. Ιωάνν. Δ. Μπουρής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας και συνεργαζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Στοιχεία

1. Στατιστική Στοιχεία Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια ανάλυση-σύγκριση των στοιχείων που προέκυψαν από την ανά τµήµα ανάλυση, ώστε να εξαχθεί µια σφαιρική εικόνα, σε σχέση µε τις οµοιότητες και διαφορές που διαπιστώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υποβληθείσα στον Επίκουρο Καθηγητή Δελιά Παύλο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υποβληθείσα στον Επίκουρο Καθηγητή Δελιά Παύλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης από την εκπαιδευτική διαδικασία στο τμήμα Λογιστικής του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Abstract ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Abstract ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 6 (2009), 227-250 ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Συντονισµός Γεώργιος Σαµαράς Ιδρυµατικός Υπεύθυνος. του Έργου Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Γ Φάση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Επιµέλεια Συντονισµός Γεώργιος Σαµαράς Ιδρυµατικός Υπεύθυνος. του Έργου Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Γ Φάση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Επιµέλεια Συντονισµός Γεώργιος Σαµαράς Ιδρυµατικός Υπεύθυνος του Έργου Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Γ Φάση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 1. Εισαγωγή Το πρόγραµµα επιδότησης πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στοχεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΛΗ ΔΙΙΚΗΣΗΣ & ΙΚΝΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΙΚΗΣΗΣ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΝΙΑΣ ΑΞΙΛΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΝΤΩΝ ΑΠ ΤΥΣ ΦΙΤΗΤΕΣ Αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές Το διδακτικό προσωπικό αξιολογείται κάθε εξάμηνο από τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ A MULTICRITERIA METHODOLOGY FOR THE COMPARATIVE ASSESSMENT OF AN ENGINEERING DEPARTMENT Νικόλαος Ματσατσίνης, Ευαγγελία Κρασαδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

... (additive collective value function) n 1. b i (1) 1 (2) + σ

... (additive collective value function) n 1. b i (1) 1 (2) + σ 1. Εισαγωγή Το πρόγραµµα επιδότησης πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στοχεύει στη γνωριµία και απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών µε τον εργασιακό χώρο, ώστε να επιτυγχάνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης των σπουδαστών του τμήματος Λογιστικής από την εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Έρευνας. Απόλυτα µη Ικανοποιηµένος. Ικανοποιηµένος. Κάπως Ικανοποιηµένος. Μη Ικανοποιηµένος

Στοιχεία της Έρευνας. Απόλυτα µη Ικανοποιηµένος. Ικανοποιηµένος. Κάπως Ικανοποιηµένος. Μη Ικανοποιηµένος Στοιχεία της Έρευνας Οι απαιτούµενες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από ένα εξειδικευµένο Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Λάρισας : Φορέας, µε το οποίο ζητήθηκε από κάθε εκπρόσωπο φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου

Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου ο o Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Ο Ρόλος της Επιχειρησιακής Έρευνας & των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και τις Επιχειρήσεις Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου 25ης 27ης Νοεμβρίου 2010 Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση και τη χάραξη της στρατηγικής του ΤΕΙ Λάρισας. Ι. Παπαδόπουλος*, Π. Υψηλάντης, Δ. Καντάς, Ν.

Δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση και τη χάραξη της στρατηγικής του ΤΕΙ Λάρισας. Ι. Παπαδόπουλος*, Π. Υψηλάντης, Δ. Καντάς, Ν. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» Δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση και τη χάραξη της στρατηγικής του ΤΕΙ Λάρισας Ι. Παπαδόπουλος*,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης Χρονοδιάγραμμα Μελέτης- Διάθρωση της Ύλης 1η Εβδομάδα Ο ρόλος της Ανάλυσης Αποφάσεων Γνωστικές Λειτουργίες στη Λήψη Αποφάσεων Το Πολυκριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΛΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚ Α 1 Ιούνιος 2012 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Ο πρωταρχικός στόχος του Αποθετηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενότητα 6: Ικανοποίηση Πελατών Δημήτριος Δρόσος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Criterion 1. Criterion 2. Synafeia-Eparkeia: Cr11: Klados_Forea Cr12: Antik_Forea Cr13: Eparkeia_Th-Gn Cr14: Eparkeia_Pr_Gn

Criterion 1. Criterion 2. Synafeia-Eparkeia: Cr11: Klados_Forea Cr12: Antik_Forea Cr13: Eparkeia_Th-Gn Cr14: Eparkeia_Pr_Gn ΑξιολόγησηΙκανοποίησηςαπό την Πραγµατοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των ΦοιτητώντουΤΕΙ Λάρισας Ανάλυση 2: Η άποψη των Φορέων Γιώργος. Σαµαράς Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Περίληψη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Περίληψη e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 30 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Χρ. Κοίλιας Επ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής ckolas@teath.gr Περίληψη Η αποτίμηση της ικανοποίησης των φοιτητών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+

Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+ Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+ Α. Προϋποθέσεις συµµετοχής Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Προτάσεις για τη Βελτίωση της Διαδικασίας Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτηµατολόγιο σε Προέδρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων

Α. Ερωτηµατολόγιο σε Προέδρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 255 Α. Ερωτηµατολόγιο σε Προέδρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων 256 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑ ΕΑΣ Υπ. ιδάκτωρ Λογιστικής στο τµήµα Ο Ε του ΠΑ.ΠΕΙ. Επιβλέπων: Ι. ΠΑΓΓΕΙΟΣ Πειραιάς, ΠΡΟΣ τους Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα