FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com"

Transcript

1 FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project 1

2 FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) 1. Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή Γενική κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες 9 i. Πολωνία...9 ii. Εσθονία...11 iii. Σουηδία...14 iv. Ουγγαρία...17 v. Πορτογαλία vi. Ισπανία...21 vii. Γερµανία...21 viii. Γαλλία...22 ix. Ελλάδα...23 x. Φινλανδία Μελέτες Περιπτώσεων Συµπεράσµατα και Προτάσεις Βιβλιογραφία...33 by José António Gomes Couto, AESBUC Porto, Portugal based on data collected in Europe by the Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ασφάλεια τροφίµων Οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων τροφίµων, και είναι υπεύθυνες για ένα µεγάλο µέρος της ποσότητας τροφίµων που καταναλώνεται στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο. Η ασφάλεια τροφίµων, είτε στο στάδιο της παραγωγής και επεξεργασίας είτε της λιανικής πώλησης, είναι θεµελιακός παράγοντας της ίδιας της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης τροφίµων. Κάθε κρίκος στην παραγωγική αλυσίδα των τροφίµων (εργαζόµενοι, επόπτες και διαχείριση βιοµηχανίας τροφίµων) έχει τη νοµική και ηθική ευθύνη να παράγει ασφαλή τρόφιµα. ιάφορες µελέτες επισηµαίνουν ότι πολλές από τις µικρές επιχειρήσεις τροφίµων στερούνται ακόµα τα επαρκή συστήµατα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας και δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της εθνικής ή Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας Ανάλυση SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) ΙΑΕΑ(Ισχυρά σηµεία, Αδυναµίες, Ευκαιρίες, Απειλές) ή Ισχυρά σηµεία Ο οικονοµικός και πολιτικός αντίκτυπος των διατροφικών ασθενειών θέτει ως προτεραιότητα των επίσηµων αρχών την έρευνα για ασφάλεια τροφίµων και τη χάραξη νέων πολιτικών και των προγραµµάτων Βελτιστοποίηση της απορρόφησης των επιχορηγήσεων και της λειτουργίας της πολιτικής κινήτρων για τον κλάδο των ΜΜΕ. Αδυναµίες ιάφοροι περιορισµοί και εµπόδια δυσχεραίνουν την εφαρµογή των προγραµµάτων ελέγχου ασφάλειας στις ΜΜΕ (οικονοµικοί περιορισµοί, περιορισµοί που σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό, έλλειψη εµπειρίας και τεχνικής υποστήριξης, ανεπαρκείς υποδοµές, ανεπαρκής επικοινωνία) εν παρατηρείται µεγάλη συνεργασία µεταξύ της βιοµηχανίας και πανεπιστηµίων σε αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων Έλλειψη συγκεκριµένων πληροφοριών και καθοδήγησης σε ορισµένους βιοµηχανικούς τοµείς έχουν δυσµενέστερες επιπτώσεις στις ΜΜΕ από τι στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις Η γενική δοµή των επίσηµων οργάνων και τα κριτήρια ασφάλειας τροφίµων διαφέρουν από χώρα σε χώρα. ιαφορετικές προτιµήσεις, τοποθετήσεις και πολιτιστικές ανησυχίες για τα τρόφιµα απάνες των σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης αναλογικά υψηλότερες στις µικρότερες επιχειρήσεις (οικονοµία κλίµακας). Ευκαιρίες Οι σύγχρονες τάσεις αγοράς για τα υψηλής ποιότητας, φρέσκα, κατάλληλα τρόφιµα µπορούν να ευνοήσουν περισσότερο τις ΜΜΕ λόγω της γειτνίασης τους προς τις αγορές 3

4 Οι ΜΜΕ είναι συχνά τοπικοί προµηθευτές για τα εµπορικά σήµατα ειδικά στα ελάχιστα επεξεργασµένα τρόφιµα Οι ΜΜΕ αναµένεται να έχουν µεγαλύτερη γνώση των τοπικών καταναλωτών ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις προτιµήσεις τους. - Η συνειδητοποίηση και το αυξανόµενο ενδιαφέρον των καταναλωτών σε ζητήµατα ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων θα αποτελέσει σηµαντικό ερέθισµα για τη βιοµηχανία Η αυξανόµενη σηµασία των δικτύων διανοµής και η επιβολή των προτύπων υψηλού επιπέδου της ποιότητας και της ασφάλειας Οι ΜΜΕ είναι περισσότερο έτοιµες να λειτουργήσουν στο χώρο του λιανικού εµπορίου που συχνά χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες αντιλήψεις περί ασφάλειας τροφίµων π.χ. οι ειδικές διαιτητικές ανάγκες (γλουτένη κ.λ.π...), ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες. Απειλές Το µέγεθος των ΜΜΕ καθιστά, τις ζηµίες, που υφίστανται εξαιτίας αποτυχιών των συστηµάτων ασφάλειας, πιο άµεσα αισθητές. Η επιβολή νοµικών και εµπορικών κανόνων σχετικά µε την ασφάλεια τροφίµων µπορούν να καταστήσουν ορισµένες διαδικασίες µησυµµορφούµενες. Η έλλειψη εξειδικευµένης πληροφόρησης σε αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων δυσχεραίνει την διαχείριση κρίσεων και την εµπέδωση της ασφάλειας σε καινοτόµα προγράµµατα Συστάσεις Ορισµένοι τοµείς της βιοµηχανίας χρειάζονται συγκεκριµένες πληροφορίες και καθοδήγηση. Μερικές από αυτές τις πληροφορίες µπορούν ήδη να υπάρχουν αλλά λόγω της ανεπαρκούς επικοινωνίας δεν φθάνει συχνά στον τελικό αποδέκτη. Η δηµιουργία υποδοµών επικοινωνίας οι οποίες θα λειτουργούν ως κατάλληλα και αποτελεσµατικά κανάλια επικοινωνίας µεταξύ των διαφορετικών παραγόντων του κλάδου των τροφίµων (γεωργία, βιοµηχανία, πανεπιστηµιακές, εµπορικές ενώσεις, καταναλωτές...) είναι πολύ σηµαντική. Η δυναµική συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών παραγόντων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρείται απολύτως απαραίτητη. 4

5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαθεσιµότητα ασφαλών τροφίµων βελτιώνει την υγεία των ανθρώπων και είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωµα. Οι διατροφικές ασθένειες όχι µόνο έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευηµερία των ανθρώπων, αλλά και οικονοµικές συνέπειες για τα άτοµα, τις οικογένειες, τις κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη. Μια από τις σηµαντικότερες ανησυχίες της βιοµηχανίας και των κυβερνήσεων είναι αβεβαιότητα σχετικά µε τη ακριβή έκταση των διατροφικών ασθενειών στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο. Πιο συγκεκριµένα οι διατροφικές ασθένειες είναι σε έξαρση. εδοµένου ότι οι περισσότερες περιπτώσεις διατροφικών ασθενειών δεν καταγράφονται, η αληθινή διάσταση του προβλήµατος είναι άγνωστη (Schlundt, 2002). Κατά συνέπεια, η ύπαρξη εθνικών µηχανισµών έλεγχου διατροφικών ασθενειών είναι πολύ σηµαντικοί. Στις περισσότερες χώρες µόνο µερικές ασθένειες από αυτές που θα χαρακτηρίζονταν ως διατροφικές είναι µέρος του καταλόγου ιδιαζουσων ασθενειών. Στις περισσότερες χώρες, η υποδοµή επιτήρησης είναι ελλιπής ή ανύπαρκτη. Ακόµη και σε µερικές αναπτυγµένες χώρες, ο εργαστηριακά τεκµηριωµένος έλεγχος δεν είναι αρκετά αναπτυγµένος(schlundt, 2002). Οι υποδοµές ελέγχου διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στα εξαγόµενα συµπεράσµατα Οι διατροφικές ασθένειες, είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας του σύγχρονου κόσµου, υπολογίζεται ετησίως να επηρεάζουν σε ποσοστό µέχρι ή και µεγαλύτερο του 10% του πληθυσµού των βιοµηχανικών χωρών. Αν και καµία εκτίµηση δεν µπορεί να γίνει για τις αναπτυσσόµενες χώρες, θεωρείται ότι το ποσοστό των διατροφικών ασθενειών σε αυτές τις περιοχές του κόσµου είναι ακόµα µεγαλύτερο. Παγκοσµίως, τα περιστατικά τροφικών δηλητηριάσεων που προξενούν διάρροιες και µόνο, έχουν υπολογιστεί σε 4000 εκατοµµύρια περιπτώσεις ετησίως, γεγονός που από µόνο του καταδεικνύει ένα σοβαρό ελλοχεύον πρόβληµα ασφάλειας τροφίµων ((WHO consultation on the HACCP system: concept and application, 1995). 5

6 Η πρόληψη διατροφικών ασθενειών απαιτεί τις συνεχείς προσπάθειες σε κάθε στάδιο της τροφικής αλυσίδας, από το στάβλο έως το τραπέζι. Η επιµόλυνση µπορεί να πραγµατοποιηθεί ή και να ενισχυθεί σε ένα ή περισσότερα σηµεία της τροφικής αλυσίδας. Υπάρχει ένα ευρύ πεδίο επιλογών για την βελτιστοποίηση των µεθόδων πρόληψης και ελέγχου. Σε παραγωγικό επίπεδο επιλογές που βελτιώνουν την υγιεινή στον στάβλο και άλλες ορθές γεωργικές πρακτικές, σε επίπεδο επεξεργαστών - υιοθέτηση στρατηγικών για την διασφάλιση ποιότητας και στην κουζίνα - υιοθέτηση ορθών πρακτικών από τους χειριστές τροφίµων (Tauxe, 2002). Η ασφάλεια τροφίµων είναι κρίσιµη, ακόµα και θεµελιώδης για την επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης τροφίµων και σε οποιοδήποτε στάδιο είτε είναι στην παραγωγή, είτε στην επεξεργασία ή στη λιανική πώληση της επιχείρησης. Κάθε πρόσωπο που εργάζεται στη βιοµηχανία τροφίµων (εργαζόµενοι, προϊστάµενοι και διευθυντές) έχει τη νοµική και ηθική υποχρέωση να παράγει ασφαλή τρόφιµα. Το κλειδί για την πρόληψη είναι να γίνει κατανοητός γιατί και πώς τα τρόφιµα είναι µολυσµένα και έπειτα, να ληφθούν προληπτικά µέτρα. Μερικές επιχειρήσεις αναλαµβάνουν οι ίδιες τον σχεδιασµό των συστηµάτων τους διασφάλισης ποιότητας. Ακόµη και όταν λείπουν οι κρατικοί κανονισµοί, οι επιχειρησιακές τάσεις (όπως η ανησυχία µιας εταιρίας για τη φήµη της ή οι σχέσεις της µε τους προµηθευτές και τους πελάτες του) θα ενθάρρυναν τους επεξεργαστές να λάβουν µέτρα για την ασφάλεια τροφίµων ελέγχου. Αυτά τα βήµατα εξαρτώνται, εν µέρει, από το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται από σηµαντικούς πελάτες και από την ικανότητα του καταναλωτή να συνδέσει το προϊόν που αγοράζουν µε τον προµηθευτή. Παρόλα αυτά η συχνότητα των τροφικών ασθενειών συνεχίζει να αυξάνεται και η ευθύνη συχνά τίθεται άµεσα στον παραγωγό ή τον επεξεργαστή. Ένα αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο για τα τρόφιµα, και η καλή φήµη για ασφαλή τρόφιµα είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση του κλάδου της βιοµηχανίας τροφίµων, η οποία είναι µια από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες στην Ευρώπη. 6

7 Οι επιδηµιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι ένα µεγάλο ποσοστό των διατροφικών ασθενειών προκύπτει από το λανθασµένο χειρισµό υγιεινής των τροφίµων στις µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πολύ πιθανόν να αντανακλούν την έλλειψη διοικητικών πρακτικών. Εδώ και αρκετά χρόνια, ο ΠΟΥ προωθεί την εφαρµογή της ανάλυσης των κινδύνων στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (HACCP) στις επιχειρήσεις τροφίµων. Σε µία σειρά διαβουλεύσεων και οµάδων εργασίας, η οργάνωση έχει ενισχύσει την κοινή κατανόηση του συστήµατος HACCP µε την εναρµόνιση της ορολογίας και της φιλοσοφίας για την εφαρµογή της. Ο ΠΟΥ έχει αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρµογή της φιλοσοφίας του HACCP για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των χειριστών τροφίµων σε µικρές επιχειρήσεις, εστιατόρια και υπαίθρια εστιατόρια (αναψυκτήρια, καντίνες). Παγκοσµίως, αναγνωρίζεται ότι η εφαρµογή του συστήµατος HACCP στην παραγωγή και την προετοιµασία τροφίµων έχει σαφή οφέλη, καθώς διασφαλίζει την ασφάλεια τροφίµων και παρεµποδίζει πολλές περιπτώσεις διατροφικών ασθενειών. Τα προβλήµατα εφαρµογής του HACCP στις µικρές βιοµηχανίες και στις αναπτυσσόµενες χώρες έχουν αποτελέσει το αντικείµενο εκτενών συζητήσεων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κώδικα Τροφίµων σχετικά µε την υγιεινή τροφίµων. Στην Ευρώπη όπως σε πολλά µέρη του κόσµου, οι µικρές επιχειρήσεις τροφίµων αντιπροσωπεύουν ένα µεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων του κλάδου και είναι υπεύθυνες για ένα µεγάλο µέρος των τροφίµων που καταναλώνονται. Ωστόσο, στερούνται, ακόµα, τα επαρκή διοικητικά προγράµµατα ασφάλειας τροφίµων και δεν καλύπτουν τις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις (ΠΟΥ / Ολλανδικό Υπουργείο διαβουλεύσεων υγείας στην ανάπτυξη στρατηγικής για την εφαρµογή HACCP σε µικρές και ή λιγότερο αναπτυγµένες επιχειρήσεις, 1999). Έχει γίνει σαφές ότι υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί στρατηγική για την εφαρµογή του συστήµατος HACCP ή ενός ισοδύναµου, βασισµένο στα σηµεία κινδύνου, σε εκείνες τις βιοµηχανίες όπου το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας τροφίµων δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως και οι πηγές πληροφόρησης είναι περιορισµένες. 7

8 Υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί παράγοντες που εµποδίζουν την εφαρµογή του συστήµατος HACCP στις µικρές βιοµηχανίες τροφίµων εκ των οποίων κάποιοι είναι ήδη γνωστοί ενώ άλλοι πρέπει πιθανόν να αναγνωριστούν. Αυτοί οι περιορισµοί ποικίλλουν από χώρα σε χώρα ή από τοµέα σε τοµέα και µπορούν να περιλάβουν: - Έλλειψη δεσµεύσεων έναντι του κράτους - Περιορισµένες απαιτήσεις από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις - Απουσία νοµικού πλαισίου - Οικονοµικοί περιορισµοί - Περιορισµοί του ανθρώπινου δυναµικού - Έλλειψη πείρας ή/και τεχνικής υποστήριξης - Ανεπαρκείς υποδοµή και εγκαταστάσεις και - Ανεπαρκείς επικοινωνίες Ένα σηµαντικό σηµείο στην εφαρµογή του HACCP είναι η αναγνώριση της κρίσιµη αλληλεξάρτησης µεταξύ HACCP και των προαπαιτούµενων προγραµµάτων (Prerequisite Programmes PRP). Πριν την εφαρµογή του HACCP, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν εφαρµόσει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP). Με την πρώτη εφαρµογή GHP, οι δυσκολίες που συνδέονται µε την εφαρµογή HACCP ελαχιστοποιούνται. Είναι σηµαντικό οι χειριστές τροφίµων να έχουν εκπαιδευθεί επαρκώς και να έχουν πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισµό, τα πρακτικά υλικά υποστήριξης και τις πληροφορίες. Ενώ, όπου δεν είναι ικανοί να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν όλα τα στοιχεία του συστήµατος HACCP µόνοι τους, πρέπει να υπάρχει εξωτερική υποστήριξη. Είναι αναγκαίο για τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν τις αρχές, τη βιοµηχανία, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και, όπου χρειάζεται, ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες για να αποδεχθούν το ρόλο και την ευθύνη που τους αντιστοιχεί στην ενίσχυση των ΜΜΕ στην εφαρµογή HACCP. 8

9 3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ i. Πολωνία Τα εσωτερικά και εξωτερικά συστήµατα ποιοτικού ελέγχου τόσο της επεξεργασίας τροφίµων όσο και της διανοµής τροφίµων επανεξετάζονται. Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου είναι υπ ευθύνη των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίµων. Ο έλεγχος αναφέρεται στην επιθεώρηση των τελικών προϊόντων και την εφαρµογή των αρχών της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP), της Ορθής Βιοµηχανικής πρακτικής (GMP) και του συστήµατος HACCP. Ο εξωτερικός έλεγχος των τροφίµων και της διατροφής πραγµατοποιείται από δύο Φορείς : i. Τµήµα Υγείας (Υπουργείο Υγείας) και ii. Τµήµα Γεωργίας (Υπουργείο Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης). Τα τρόφιµα είναι υπό τον άµεσο έλεγχο δύο ιδρυµάτων: της Υγειονοµικής επιθεώρησης, που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και της Κτηνιατρικής επιθεώρησης, που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ποιότητα των τροφίµων στην Πολωνία έχει βελτιωθεί αρκετά. Στο έτος 2000, περίπου 200 επιχειρήσεις εφάρµοσαν σύστηµα HACCP ασφάλειας τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων 66 βιοµηχανιών κρέατος, 31 εγκαταστάσεις πουλερικών, 25 γαλακτοκοµικών εγκαταστάσεις, και 45 εργοστάσια στον τοµέα της επεξεργασίας ψαριών (ήταν 20 επιχειρήσεις το 1997). Επιπλέον, ο αριθµός εγκαταστάσεων που τους έχει απονεµηθεί το ποιοτικό πιστοποιητικό του ISO 9000 έχει επίσης αυξηθεί σε 56 στο έτος 2000, συµπεριλαµβανοµένων 12 γαλακτοκοµικών εγκαταστάσεων, 7 εργοστάσια βιοµηχανιών ζαχαρωδών προϊόντων, 7 ποτοποιίες και 6 εγκαταστάσεις επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών (το 1997 µόνο 28). Μια από τις βασικές λειτουργίες των εφαρµοσµένων συστηµάτων έλεγχου και πιστοποίησης είναι η προστασία της εσωτερικής αγοράς ενάντια στα προϊόντα που µπορούν να καταστούν επικίνδυνα για τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον. Γι αυτό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που µπορούν να καταστούν επικίνδυνα υπόκεινται στην υποχρεωτική πιστοποίηση από το Πολωνικό Κέντρο Έλεγχου και την Πιστοποίηση (PCBC). Η αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών βασίζεται στα Πολωνικά Πρότυπα και στους αντίστοιχους νοµικούς κανόνες. Ο κατάλογος των προϊόντων και 9

10 των υπηρεσιών που υπόκεινται στην υποχρεωτική πιστοποίηση ώστε να καταχωρηθούν από το σήµα ασφάλειας PCBC ή των υποκείµενων στην σύνταξη της υποχρεωτικής δήλωσης του κατασκευαστή, συµµόρφωσης στην ευθύνη του, καθορίζεται από το Συµβούλιο των Υπουργών στον Κανονισµό τους. Μερικές οµάδες προϊόντων από αυτόν τον κατάλογο, που ελέγχονται ως κατάλληλα και που παράγονται σε µια χώρα µε την οποία η Πολωνία σύναψε µια κατάλληλη συµφωνία µπορούν να είναι ελεύθερα προς πώληση βάσει των πιστοποιητικών επαλήθευσης που εκδίδονται βάση του πιστοποιητικού (PCBC) ή της δήλωσης των κατασκευαστών. Αυτό σηµαίνει, παραδείγµατος χάριν, ότι τα διευκρινισµένα προϊόντα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να είναι ελεύθερα προς πώληση στην πολωνική αγορά σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα. Η Συµφωνία της Ευρώπης για την ένωση µεταξύ της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικυρώνεται από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, αντιµετωπίζεται υπό αυτήν τη µορφή ως συµφωνία. Η προϋπόθεση για την πιστοποίηση των συσκευασιών για τα τρόφιµα, προϊόντων που έρχονται σε επαφή µε το ανθρώπινο σώµα ή χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία ή την αποθήκευση νερού, ποτών και τροφίµων, είναι είτε η δήλωση από το Εθνικό Ίδρυµα Υγιεινής είτε η καταγραφή στο µητρώο του Υπουργείο Υγείας, που επιβεβαιώνει την αποδοχή της χρησιµοποίησης τέτοιων προϊόντων ως ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Η Επιθεώρηση Γεωργίας και Ποιότητας Τροφίµων καθιερώθηκε ως το σηµαντικότερο σώµα τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων και των τροφίµων στις εµπορικές συναλλαγές. Ο νόµος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, 2003, Η πρόσφατα καθιερωµένη Επιθεώρηση ανέλαβε όλα τα θέµατα των δύο εκλεκτικών µηχανισµών : - Κεντρική Επιθεώρηση Τυποποίησης - Κρατική Επιθεώρηση Πρωτόγεννων και Επεξεργασµένων Γεωργικών Προϊόντων. Αυτή η αναδιοργάνωση διευκολύνει τις διαδικασίες πιστοποίησης και απλοποιεί την πρόσβαση των παραγωγών, των εξαγωγέων, των εισαγωγέων καθώς επίσης και των καταναλωτών στο σύστηµα ποιοτικού ελέγχου στην Πολωνία. 10

11 Το κύριο σώµα εθνικής νοµοθεσίας στην Πολωνία σχετικά µε τον τοµέα των τροφίµων είναι το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει πολλά τµήµατα µε διαφορετικό πεδίο των καθηκόντων. ύο από τα σηµαντικότερα είναι το τµήµα πολιτικής γεωργίας, που διαµορφώνει την πολιτική για το γεωργικό τοµέα σε εθνική κλίµακα, εποπτεύοντας την εµπορική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων(πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή τοµέα) στο εσωτερικό και εξωτερικό εµπόριο, κανονικοποίηση, συνεργασία µε τις γεωργικές αίθουσες, εµπόριο και κοινωνικοεπαγγελµατικές ενώσεις των αγροτών κ.λπ., και τµήµα αγορών γεωργικών προϊόντων, που λειτουργούν στον τοµέα του εµπορίου, λειτουργική αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων κ.λπ. Τα σηµαντικότερα επιστηµονικά ερευνητικά ιδρύµατα που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τοµέα των τροφίµων είναι: το Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίµων και ιατροφής και το Ινστιτούτο Γεωργίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων στη Βαρσοβία. Τον Ιούλιο του 1999, ιδρύθηκε το κέντρο HACCP µέσα στο Ίδρυµα Γεωργίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων. Ένας σηµαντικός στόχος αυτού του κέντρου είναι να υποστηρίξει τη βιοµηχανία τροφίµων στην εφαρµογή των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας τροφίµων. Οι δραστηριότητες του είναι: εργαστήρια, διασκέψεις, σειρές µαθηµάτων και διαβουλεύσεις για το προσωπικό και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων τροφίµων σχετικά µε τα συστήµατα HACCP, πληροφοριών και πιστοποίησης. ii. Εσθονία Η βιοµηχανία τροφίµων αποτελεί σχεδόν το 4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Εσθονίας και σχεδόν το 5% των συνολικών εξαγωγών. Περίπου 3% εργάζονται µόνιµα στη βιοµηχανία τροφίµων. Η βιοµηχανία τροφίµων συνεχίζει να είναι ένας από τους σηµαντικότερους κλάδους στη βιοµηχανία παραγωγής προϊόντων της Εσθονίας, αφού παράγει το 24% της ακαθάριστης βιοµηχανικής 11

12 παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα το 18% των εργαζόµενων στην βιοµηχανία παραγωγής προϊόντων απασχολούνται στον κλάδο των τροφίµων Η πλειοψηφία των επενδύσεων που γίνονται στη βιοµηχανία τροφίµων στην Εσθονία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στοχεύουν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας και στην αύξηση της αποδοτικότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στις απαιτήσεις των εµπορικών εταίρων µα και στην πιο ενεργό διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έτος 2002 ήταν ένα έτος κλειδί για την εσθονική βιοµηχανία τροφίµων, αφού έπρεπε αν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και οι ρυθµίσεις για την ικανοποίηση των νέων δοµικών και υγιεινοµικων απαιτήσεων του Νόµου τροφίµων. Σύµφωνα µε το Νόµο Τροφίµων, ο οποίος εφαρµόστηκε την 1 Ιανουαρίου 2003, όλες οι υπό λειτουργία επιχειρήσεις θα έπρεπε να εγκριθούν σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις και οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτές θα τερµατίζουν την λειτουργία τους. Λαµβάνοντας υπόψη την κρίσιµη σηµασία της ασφάλειας των τροφίµων στην Ευρώπη αλλά και οπουδήποτε στον κόσµο, δεν θα υπάρξει καµία έκπτωση στις προϋποθέσεις εξασφάλισης, στις εσθονικές επιχειρήσεις και τα τρόφιµα που παράγονται από αυτές. Τον Νοέµβριο του 2001 το Κοινοβούλιο πέρασε το Νόµο Τροφίµων, το Νόµο Ελέγχου Μολυσµατικών Ζωικών Ασθενειών, το Νόµο Οργάνωσης Κτηνιατρικών Λειτουργιών, το Νόµο Προστασίας Ζωών και το Νόµο Τροποποίησης. Ο κύριος σκοπός του Νόµου Τροποποίησης είναι να λυθούν τα προβλήµατα που έχουν προκύψει στην εφαρµογή των τροποποιήσεων. Ο Νόµος Τροποποίησης τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2002, Παράλληλα, είχαν τεθεί προθεσµίες για την εφαρµογή του αυτοελέγχου στις επιχειρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της ανάλυσης κινδύνου κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP). Η προθεσµία της 1ης Ιανουαρίου του 2003, άνοιξε έναν εντατικό διάλογο των αρχών µε τις επιχειρήσεις για τη συµµόρφωση των τελευταίων στις νέες απαιτήσεις. 12

13 Από την 1η Απριλίου 2000, µετά από τη διοικητική µεταρρύθµιση, το Υπουργείο Γεωργίας λειτουργεί σύµφωνα µε µια νέα δοµή. Η κύρια λειτουργία του είναι να συµβουλεύει την κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Εσθονίας στον τοµέα της Γεωργίας και της Αγροτικής ζωής. Επιθεωρήσεις και πίνακες µέσα στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσθονική επιθεώρηση ζωικής αναπαραγωγής Εσθονική επιθεώρηση παραγωγικων εγκαταστάσεων Γεωργικό Μητρώο και Γραφείο Πληροφόρησης Κτηνιατρικό Συµβούλιο Τροφίµων Το Κτηνιατρικό Συµβούλιο Τροφίµων (VFB) αναφέρεται στον Υπουργό της Γεωργίας είναι η κυβερνητική αρχή αρµόδια για το συντονισµό και την εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρµακα, την ασφάλεια τροφίµων, τη διαχείριση αγοράς και τη ζωική προστασία. VFB έχει κεντρικό γραφείο, που εδρεύουν στο Ταλίν, και 16 τοπικά γραφεία 15 κτηνιατρικά κέντρα και την συνοριακή υπηρεσία του VFB. Το κεντρικό γραφείο έχει τρεις σηµαντικές δοµικές µονάδες: Τµήµα υγείας και ευηµερίας των ζώων, Τµήµα τροφίµων και το Γενικό Τµήµα. Η συνοριακή υπηρεσία του VFB είναι αρµόδια για τις επιθεωρήσεις των Ζώων, των πρώτων υλών για τα τρόφιµα και των τροφίµων στα σύνορα. Η εναρµόνιση του εσθονικού Νόµου Τροφίµων και των απαιτήσεων ασφάλειας τροφίµων που ισχύουν στην ΕΕ, και η επικείµενη ψήφιση του από το εσθονικό Κοινοβούλιο, οδήγησαν στην αναδιοργάνωση της εργασίας των εποπτικών αρχών που εξετάζουν την ασφάλεια τροφίµων και της υιοθέτησης των νέων κανονισµών και των πράξεων. Σύµφωνα µε το σχέδιο για την αναδιοργάνωση των εποπτικών αρχών που ετοίµασε το Υπουργείο γεωργίας, το Κτηνιατρικό Συµβούλιο Τροφίµων (VFB) εποπτεύει 1340 επιχειρήσεις Τροφίµων. Τα δείγµατα ελέγχου που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του έλεγχου αναλύονται στα εγκεκριµένα εργαστήρια. 17 εργαστήρια τηρούν τα δικαιώµατα των εξουσιοδοτηµένων εργαστηρίων, τα οποία εκτελούν όλες τις απαραίτητες αναλύσεις ελέγχου των τροφίµων: από τον καθορισµό των συστατικών τροφίµων και τη θρεπτική αξία έως την δοκιµή για την παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών. 13

14 iii. Σουηδία Στη Σουηδία, η κεντρική διοικητική αρχή για θέµατα σχετικά µε τα τρόφιµα, είναι η Εθνική Αρχή Τροφίµων (NFA), µια αυτόνοµη κυβερνητική αντιπροσωπεία που αναφέρεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίµων και Αλιείας. Η Σουηδία διαιρείται σε νοµούς (21) και δήµους (289). Ο έλεγχος τροφίµων στο τοπικό επίπεδο είναι ευθύνη της σχετικής δηµοτικής επιτροπής(ων), συνήθως η Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και Υγείας. Οι Υπηρεσίες των νοµών είναι αρµόδιες για το συντονισµό του ελέγχου τροφίµων µέσα σε κάθε νοµό. Σκοπός της NFA είναι προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή, των δίκαιων πρακτικών για το εµπόριο τροφίµων, και των υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Οι δίκαιες εµπορικές πρακτικές υπονοούν ότι ο καταναλωτής µπορεί να στηριχθεί στη σήµανση όσον αφορά, παραδείγµατος χάριν, στη σύνθεση, το βάρος, τις ιδιότητες και την προέλευση των τροφίµων. Η NFA εξετάζει όλους τους τύπους τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένου του πόσιµου νερού. Η κτηνιατρική οργάνωση επιθεώρησης κρέατος είναι µέρος του NFA. Προς όφελος των καταναλωτών, η NFA λειτουργεί για την επίτευξη τριών στόχων: ασφαλή τρόφιµα υψηλής ποιότητας δίκαιες εµπορικές πρακτικές στον χώρο των τροφίµων υγιείς διαιτητικές συνήθειες. Προκειµένου να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η NFA θέτει πρότυπα και άλλους κανονισµούς για τα τρόφιµα αναλαµβάνει τις επιθεωρήσεις εφαρµόζοντας τον Νόµο Τροφίµων και πραγµατοποιεί και συντονίζει τον έλεγχο τροφίµων στη Σουηδία ενηµερώνει την κυβέρνηση για τις εξελίξεις στον τοµέα των τροφίµων εκπροσωπεί την κυβέρνηση και συµµετέχει σε εργασίες της ΕΕ και άλλες διεθνείς δραστηριότητες στον χώρο των τροφίµων διεξάγει έρευνες και πρακτικές επιστηµονικές µελέτες για τα τρόφιµα και τις διαιτητικές συνήθειες και αναπτύσσει µεθόδους για τον έλεγχο τροφίµων 14

15 ενηµερώνει τους καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη της τροφικής αλυσίδας για την τρέχουσα νοµοθεσία και άλλα σηµαντικά θέµατα σχετικά µε τα τρόφιµα συµµετέχει στην εφαρµογή της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης εργασίες για την ανάπτυξη των σχολικών γευµάτων της χώρας. Το NFA λαµβάνει µέτρα που στοχεύουν επίτευξη αποτελεσµατικών και ισοδύναµους έλεγχους τροφίµων σε ολόκληρη τη χώρα βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των πολιτών, ειδικά των παιδιών και των νέων, σε θέµατα ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων, έτσι ώστε να µπορούν να κάνουν ενηµερωµένες επιλογές βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των πολιτών, ειδικά των παιδιών και των νέων, για τη σύνδεση µεταξύ της διατροφής και της υγείας. Η διεθνή συνεργασία, ειδικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ουσιώδη στον τρόπο εργασίας της NFA. Το Τµήµα Προτύπων Τροφίµων αποτελεί το σουηδικό σηµείο επαφή µε τον κώδικα διατροφής. Το Τµήµα Ερευνάς και Ανάπτυξης περιέχει τη Γραµµατεία της Σουηδικής Εθνικής Επιτροπής, της Σκανδιναβικής Επιτροπής Ανάλυσης Τροφίµων (NMKL). Το Τµήµα Ελέγχου Τροφίµων είναι το σηµείο επαφής µε το σύστηµα άµεσης αντίδρασης για διατροφικές κρίσεις (RASFF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Η NFA συνεργάζεται µε άλλες κυβερνητικές αντιπροσωπείες µε αρµοδιότητες για τις σχετικές περιοχές συµπεριλαµβανοµένου: Σουηδικό Συµβούλιο Γεωργίας (γεωργία, συµπεριλαµβανοµένης της υγείας και της ευηµερίας των ζώων, κτηνιατρικές υπηρεσίες και τη ζωική εκτροφή) Εθνικό Παρατηρητήριο χηµικών ουσιών (καταγραφή και χρήση φυτοφαρµάκων) Υπηρεσία Ιατρικών Προϊόντων (καταγραφή των φαρµάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση) Αρχή Προστασίας Περιβάλλοντος (περιβαλλοντικές ρύπανση και προστασία) Σουηδική Υπηρεσία Καταναλωτών (καταναλωτικές πληροφορίες, µάρκετινγκ) 15

16 Εθνικό Ίδρυµα ηµόσιας Υγείας (πληροφορίες για την αλκοόλη, τον καπνό, τη διατροφή και την υγεία) Εθνικό Συµβούλιο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στατιστικές υγείας και υγειονοµικές υπηρεσίες) Ινστιτούτο Ελέγχου Μολυσµατικών Ασθενειών (επιδηµιολογία και έλεγχος των διατροφικών ασθενειών) Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο (ζωικές ασθένειες, έλεγχος εκτροφής, εθνικό κέντρο ζωονοσίας) Εθνικό Συµβούλιο Αλιείας Συµβούλιο πιστοποίησης και συµµόρφωσης (εργαστηριακή πιστοποίηση) Σουηδικό Ινστιτούτο Τροφίµων και Γεωργικής Οικονοµίας Στη Σουηδία, η νοµοθεσία τροφίµων είναι σε τρία επίπεδα: ο νόµος τροφίµων που εκδίδεται από το σουηδικό Κοινοβούλιο είναι ένας νόµος-πλαίσιο, που περιέχει αποσαφηνίσεις και αρχές σχετικά µε τη σύνθεση τροφίµων, χειρισµός, σήµανση, αδειοδοτησης για την πώληση, την υγιεινή προσωπικού, τις εγκαταστάσεις τροφίµων, την επίβλεψη / τον έλεγχο, τις ποινικές ρήτρες και τις εφέσεις. Εξουσιοδοτεί επίσης την κυβέρνηση, ή µια αντιπροσωπεία που διορίζεται από την κυβέρνηση, για να εκδώσει τους κανονισµούς σχετικά µε τα τρόφιµα. το ιάταγµα Τροφίµων που εκδίδεται από την κυβέρνηση αναπτύσσει τους κανόνες του Νόµου Τροφίµων πιο λεπτοµερείς και δίνει στην Εθνική ιοίκηση Τροφίµων (NFA) την ισχύ να εκδώσει περαιτέρω κανονισµούς για τα τρόφιµα και να αδειοδοτησει τρόφιµα για ορισµένου τύπου ιδρύµατα. Το διάταγµα διορίζει επίσης τις εποπτικές αρχές για όλα τα είδη ιδρυµάτων που χειρίζονται τα τρόφιµα. οι διατάξεις που εκδίδονται από την εθνική διοίκηση τροφίµων περιέχουν τους λεπτοµερείς κανονισµούς σχετικά µε τα πρότυπα τροφίµων, την σήµανση, το χειρισµό τροφίµων, τις πρόσθετες ουσίες, τους µολυσµατικούς παράγοντες (υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, υπολείµµατα κτηνιατρικών φαρµάκων, βαριά µέταλλα, µυκοτοξίνες κ.λπ.), την επίβλεψη και τον εσωτερικό έλεγχο, τις εγκαταστάσεις τροφίµων, την υγιεινή προσωπικού, το πόσιµο νερό, τον 16

17 κτηνιατρικό έλεγχο τροφίµων, τον έλεγχο εξαγωγών, τον έλεγχο εισαγωγών, τα εργαστήρια ελέγχου τροφίµων και το υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα. Η NFA εκδίδει τους δεσµευτικούς κανονισµούς και παρέχει τις πληροφορίες για τους κανονισµούς. Η Σουηδία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) την 1η Ιανουαρίου 1995 και έχει εναρµονίσει τη νοµοθεσία τροφίµων της µε αυτόν της ΕΕ. Σαν µέλος της ΕΕ, η Σουηδία συµµετέχει στην ανάπτυξη της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ στον χώρο τροφίµων. Οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ισχύουν άµεσα στη Σουηδία. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µεταφέρονται στις διατάξεις της NFA. Για τα τρόφιµα που πωλούνται στη Σουηδία, τα πρότυπα και άλλοι κανονισµοί που ισχύουν είναι οι ίδιοι ή ισοδύναµοι για τα εθνικά και εισαγόµενα τρόφιµα. Εάν η χώρα εισαγωγής απαιτεί ειδικά πρότυπα ή κανονισµούς µπορούν να ισχύσουν για τα τρόφιµα που παράγονται στη Σουηδία για την εξαγωγή σε εκείνη την χώρα. Η οργάνωση και η χρηµατοδότηση του ελέγχου τροφίµων στη Σουηδία είναι υπό αναθεώρηση. Αυτή η αναθεώρηση περιλαµβάνει το θέµα του µέρος ευθύνης έλεγχου τροφίµων που αντιστοιχεί στην NFA και στους δήµους. iv. Ουγγαρία Στον τοµέα των οριζόντιων και διαδικαστικών µέτρων, η Ουγγαρία συνέχισε τη γρήγορη υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων. Μέχρι τον εκέµβριο του 2001, το Ουγγρικό Ίδρυµα Προτύπων (MSZT) είχε εφαρµόσει ευρωπαϊκά πρότυπα ως εθνικά πρότυπα, ή 90% όλων των ευρωπαϊκών προτύπων. Περιλαµβάνουν 96% των ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν εναρµονιστεί µε τις οδηγίες της νέας προσέγγισης. Αυτό, συνδυάστηκε µε την υιοθέτηση τον εκέµβριο του 2001 του νόµου CXII στην εθνική τυποποίηση και την έναρξη ισχύος τον Ιανουάριο του 2002 της τροποποίησης στο νόµο πνευµατικών δικαιωµάτων, που επεκτείνει την προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων στα εθελοντικά πρότυπα, και προετοίµασε το έδαφος για την πλήρη ιδιότητα µέλους της CEN και της CENELEC. Το MSZT έγινε πλήρες µέλος της CENELEC τον Ιούνιο του 2002 και µέλος της CEN τις 2003, Ιανουαρίου 17

18 Όσον αφορά στο ζήτηµα της ασφάλειας τροφίµων και της νοµοθεσίας τροφίµων η Ουγγαρία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο µε την έναρξη ισχύος τον Ιανουάριο του 2002 των τροποποιήσεων στο νόµο τροφίµων και την αµέσως επόµενη νοµοθεσίας εφαρµογής που τέθηκαν σε ισχύ τον Μάιο του Η µεταφορά της θέσης και η εφαρµογή του κεκτηµένου της ασφάλειας τροφίµων είναι σχεδόν ολοκληρωµένη και παραµένουν οι προσπάθειες µέχρι τη επιβολή του, να εστιάσουν στην περαιτέρω τροποποίηση του Νόµου τροφίµων και της σχετικής νοµοθεσίας και την εναρµόνιση µε τους νόµους της ΕΕ. Ο Νόµος Τροφίµων θα απαιτήσει αλλαγές ειδικότερα στα σκευάσµατα που καταναλώνονται από νήπια (παιδικές τροφές), διατυπώσεις, διαδικασίες έγκρισης προ-αγοράς, υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα, πρόσθετες ουσίες και άδειες παραγωγής προϊόντων. Η εφαρµογή των διαταγµάτων θα πρέπει να προσαρµοστεί ειδικότερα στην σήµανση, στα νέα τρόφιµα, στα τρόφιµα ειδικής διατροφικής χρήσης και τον έλεγχο. Θεσµικά, η Ουγγαρία έχει αποφασίσει να συστήσει έναν Φορέα για την επιστηµονική αξιολόγηση και τον συντονισµό µέρους από τις δραστηριότητες των οργανισµών που συµµετέχουν στην ασφάλεια τροφίµων. Οι ευθύνες του Φορέα θα πρέπει να διευκρινιστούν λαµβάνοντας υπόψη τις ικανότητες των εµπλεκοµένων ιδρυµάτων και υπουργείων. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισµός µεταξύ των οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τροφίµων ώστε να οργανωθεί ένα αποτελεσµατικό και γρήγορο σύστηµα διαχείρισης διατροφικών κρίσεων ενώ θα πρέπει να δηµιουργηθεί και ένα εθνικό σηµείο επαφής. Αυτός, ο βελτιωµένος συντονισµός µεταξύ των εµπλεκοµένων υπουργείων και των αντιπροσωπειών θα διευκολύνει τους ελέγχους και την αξιολόγηση των νέων και των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων, οι οποίοι δεν πραγµατοποιούνται αυτή τη στιγµή. Η Ουγγαρία προωθεί την εισαγωγή και την κατάρτιση στις αρχές που διέπουν ανάλυση κινδύνου κρίσιµων σηµείων έλεγχου (HACCP) καθολη την τροφική αλυσίδα, που πλέον είναι υποχρεωτική. Το HACCP εφαρµόζεται πλέον από 30-40% των επιχειρήσεων που σχετίζονται µε τρόφιµα, επιχειρήσεις που αποτελούν 85% της ουγγρικής παραγωγής τροφίµων. Έχει διοριστεί ένας ειδικός γραµµατέας µέσα στο Υπουργείο Γεωργίας για να εξετάσει τα ζητήµατα ασφάλειας τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένης της καθιέρωσης ενός 18

19 εθνικού γραφείου ασφάλειας τροφίµων, το οποίο θα είναι το αντίστοιχο, της ευρωπαϊκής αρχής ασφάλειας τροφίµων. Βάσει του νέου νοµοθετικού πλαισίου στον κτηνιατρικό τοµέα, που υιοθετήθηκε το 2001, 19 κυβερνητικά διατάγµατα για την εφαρµογή των κτηνιατρικών κανόνων έχει υιοθετηθεί και τέθηκε σε ισχύ. Η νέα νοµοθεσία για την παραγωγή, το µάρκετινγκ και τη χρήση των προϊόντων εκτροφής υιοθετήθηκε τον εκέµβριο του 2001 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του Ένα διάταγµα εφαρµογής σχετικά µε την εισαγωγή των προϊόντων εκτροφής τέθηκε σε ισχύ τις 2002, Αυγούστου Στον τοµέα της ευηµερίας των ζώων, η κατοχύρωση του κεκτηµένου στην προστασία των αγροτικών ζώων ολοκληρώθηκε το Η επάρκεια των διοικητικών δοµών ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. Το Τµήµα Ζωικής Υγείας και Έλεγχου Τροφίµων του Υπουργείου Γεωργίας και ο τοµέας των κτηνιατρικών υπηρεσιών είναι αρµόδιοι για την επιβολή της νοµοθεσίας για την υγεία των ζώων, την ευηµερία των ζώων και τη δηµόσια υγεία. Το Τµήµα Ζωικής Υγείας και Έλεγχου Τροφίµων είναι επίσης αρµόδιο για την κεντρική διαχείριση των πόστων της συνοριακής κτηνιατρικής επιθεώρησης. Η Ουγγαρία έχει σηµειώσει πρόοδο στην προετοιµασία του συστήµατος ελέγχου της εσωτερικής αγοράς. Οι προετοιµασίες για την οργάνωση ενός συστήµατος ταυτοποίησης για τα βοοειδή, τα πρόβατα και τους χοίρους συνεχίζονται, ενώ έχει υιοθετήσει ήδη τις περισσότερες απαιτήσεις της ΕΕ σε αυτήν την περιοχή. Παράλληλα, η Ουγγαρία εφαρµόζει ένα εθνικό σχέδιο για την αναβάθµιση των Ιδρυµάτων Τροφίµων ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις ΕΕ. Έτσι, όλα τα σχετικά ιδρύµατα που θα λειτουργήσουν µε τα νέα δεδοµένα ελέγχονται από την αρµόδια αρχή, ενώ έχει δηµιουργηθεί και ένα σχέδιο για την διόρθωση οποιονδήποτε ανεπαρκειών v. Πορτογαλία Η Πορτογαλία έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) το 1986 και έχει εναρµονίσει τη νοµοθεσία τροφίµων της µε αυτήν της ΕΕ. Σαν µέλος της ΕΕ, η Πορτογαλία συµµετέχει στην ανάπτυξη της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ στον χώρο των 19

20 τροφίµων. Ωστόσο, ο επίσηµος έλεγχος δεν είναι ακόµα πολύ καλά οργανωµένος εξαιτίας του κατακερµατισµού του σε πολλούς οργανισµούς όπως: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο οίνου και αµπελουργίας: αµπελοοινικά προϊόντα - Γενική ιεύθυνση για την προστασία των φρούτων και των λαχανικών: - Γενική Κτηνιατρικη ιεύθυνση - Γενική ιεύθυνση Επιθεώρησης και ελέγχου ασφάλειας τροφίµων Υπουργείο Οικονοµίας - Γενική Επιθεώρηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων Υπουργείο Υγείας - Γενική ιεύθυνση Υγείας Η εθνική υποδοµή επιτήρησης είναι αδύναµη. Η ελλιπής εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και οι χρονοβόρες και ανεπαρκείς νοµικές διαδικασίες, µειώνουν τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών που λαµβάνουν οι βιοµηχανίες για την ασφάλεια των τροφίµων. Είναι αναµενόµενο ότι η καλύτερη ενηµέρωση του Πορτογάλου καταναλωτή σε θέµατα ασφάλειας τροφίµων, θα αναγκάσει των τον τοµέα της διανοµής και του λιανικού εµπορίου να αντιληφθεί την βαρύτητα αυτών των ζητηµάτων. Ωστόσο, η ενηµέρωση του Πορτογάλου καταναλωτή παραµένει ελλιπή. Η ΕΕ χρηµατοδότησε την εφαρµογή του ISO 9000 και HACCP η οποία είχε και έχει σηµαντικά αποτελέσµατα στο γενικό εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας τροφίµων µε προφανή αντίκτυπο για την ασφάλεια τροφίµων. Το 2003 δηµιουργήθηκε ο εθνικός φορέας, ο εθνικός φορέας για την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίµων. Η αποστολή του είναι να εγγυηθεί τον υψηλότερο βαθµό ασφάλειας τροφίµων στην Πορτογαλία. Η προστασία της δηµόσιας υγείας και της καταναλωτικής εµπιστοσύνης είναι ο κυρίαρχος στόχος. Οι προσπάθειες του θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Ο φορέας αποτελείται (µαζί µε τη συµµετοχή των καταναλωτών) : από διαφορετικούς κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς, επιστηµονικές κοινότητες 20

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία-Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων «Sunday s Gastronomy Catering»-Αφοί Στενιώτη Ο.Ε Έδρα:Μαγνησίας 51 και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίµων. Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων

Υγιεινή Τροφίµων. Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων Υγιεινή Τροφίµων Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων Υγιεινή κ Ασφάλεια Τροφίµων Γενικότερα, Υγιεινή είναι η επιστήµη που σκοπό της έχει την προαγωγήτηςυγείαςτωνανθρώπωνήτωνζώων.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Να εμπιστευόμαστε την Τροφή μας?? Τα τρόφιμα και ο Καταναλωτής Τροφή είναι Διαθέσιμη? Προσιτή?

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ιευθύνων Σύµβουλος ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τηνcodex ALIMENTARIUS (03/05/2004)

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία Η TUV HELLAS παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D.

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Διευθυντής Έρευνας και Προϊοντικής Ανάπτυξης, Goody s Α.Ε. HACCP: Η ασφάλεια του τροφίμου σαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 29-12-2014 Αριθ. Πρωτ. : 24370 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα