FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com"

Transcript

1 FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project 1

2 FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) 1. Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή Γενική κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες 9 i. Πολωνία...9 ii. Εσθονία...11 iii. Σουηδία...14 iv. Ουγγαρία...17 v. Πορτογαλία vi. Ισπανία...21 vii. Γερµανία...21 viii. Γαλλία...22 ix. Ελλάδα...23 x. Φινλανδία Μελέτες Περιπτώσεων Συµπεράσµατα και Προτάσεις Βιβλιογραφία...33 by José António Gomes Couto, AESBUC Porto, Portugal based on data collected in Europe by the Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ασφάλεια τροφίµων Οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων τροφίµων, και είναι υπεύθυνες για ένα µεγάλο µέρος της ποσότητας τροφίµων που καταναλώνεται στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο. Η ασφάλεια τροφίµων, είτε στο στάδιο της παραγωγής και επεξεργασίας είτε της λιανικής πώλησης, είναι θεµελιακός παράγοντας της ίδιας της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης τροφίµων. Κάθε κρίκος στην παραγωγική αλυσίδα των τροφίµων (εργαζόµενοι, επόπτες και διαχείριση βιοµηχανίας τροφίµων) έχει τη νοµική και ηθική ευθύνη να παράγει ασφαλή τρόφιµα. ιάφορες µελέτες επισηµαίνουν ότι πολλές από τις µικρές επιχειρήσεις τροφίµων στερούνται ακόµα τα επαρκή συστήµατα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας και δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της εθνικής ή Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας Ανάλυση SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) ΙΑΕΑ(Ισχυρά σηµεία, Αδυναµίες, Ευκαιρίες, Απειλές) ή Ισχυρά σηµεία Ο οικονοµικός και πολιτικός αντίκτυπος των διατροφικών ασθενειών θέτει ως προτεραιότητα των επίσηµων αρχών την έρευνα για ασφάλεια τροφίµων και τη χάραξη νέων πολιτικών και των προγραµµάτων Βελτιστοποίηση της απορρόφησης των επιχορηγήσεων και της λειτουργίας της πολιτικής κινήτρων για τον κλάδο των ΜΜΕ. Αδυναµίες ιάφοροι περιορισµοί και εµπόδια δυσχεραίνουν την εφαρµογή των προγραµµάτων ελέγχου ασφάλειας στις ΜΜΕ (οικονοµικοί περιορισµοί, περιορισµοί που σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό, έλλειψη εµπειρίας και τεχνικής υποστήριξης, ανεπαρκείς υποδοµές, ανεπαρκής επικοινωνία) εν παρατηρείται µεγάλη συνεργασία µεταξύ της βιοµηχανίας και πανεπιστηµίων σε αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων Έλλειψη συγκεκριµένων πληροφοριών και καθοδήγησης σε ορισµένους βιοµηχανικούς τοµείς έχουν δυσµενέστερες επιπτώσεις στις ΜΜΕ από τι στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις Η γενική δοµή των επίσηµων οργάνων και τα κριτήρια ασφάλειας τροφίµων διαφέρουν από χώρα σε χώρα. ιαφορετικές προτιµήσεις, τοποθετήσεις και πολιτιστικές ανησυχίες για τα τρόφιµα απάνες των σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης αναλογικά υψηλότερες στις µικρότερες επιχειρήσεις (οικονοµία κλίµακας). Ευκαιρίες Οι σύγχρονες τάσεις αγοράς για τα υψηλής ποιότητας, φρέσκα, κατάλληλα τρόφιµα µπορούν να ευνοήσουν περισσότερο τις ΜΜΕ λόγω της γειτνίασης τους προς τις αγορές 3

4 Οι ΜΜΕ είναι συχνά τοπικοί προµηθευτές για τα εµπορικά σήµατα ειδικά στα ελάχιστα επεξεργασµένα τρόφιµα Οι ΜΜΕ αναµένεται να έχουν µεγαλύτερη γνώση των τοπικών καταναλωτών ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις προτιµήσεις τους. - Η συνειδητοποίηση και το αυξανόµενο ενδιαφέρον των καταναλωτών σε ζητήµατα ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων θα αποτελέσει σηµαντικό ερέθισµα για τη βιοµηχανία Η αυξανόµενη σηµασία των δικτύων διανοµής και η επιβολή των προτύπων υψηλού επιπέδου της ποιότητας και της ασφάλειας Οι ΜΜΕ είναι περισσότερο έτοιµες να λειτουργήσουν στο χώρο του λιανικού εµπορίου που συχνά χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες αντιλήψεις περί ασφάλειας τροφίµων π.χ. οι ειδικές διαιτητικές ανάγκες (γλουτένη κ.λ.π...), ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες. Απειλές Το µέγεθος των ΜΜΕ καθιστά, τις ζηµίες, που υφίστανται εξαιτίας αποτυχιών των συστηµάτων ασφάλειας, πιο άµεσα αισθητές. Η επιβολή νοµικών και εµπορικών κανόνων σχετικά µε την ασφάλεια τροφίµων µπορούν να καταστήσουν ορισµένες διαδικασίες µησυµµορφούµενες. Η έλλειψη εξειδικευµένης πληροφόρησης σε αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων δυσχεραίνει την διαχείριση κρίσεων και την εµπέδωση της ασφάλειας σε καινοτόµα προγράµµατα Συστάσεις Ορισµένοι τοµείς της βιοµηχανίας χρειάζονται συγκεκριµένες πληροφορίες και καθοδήγηση. Μερικές από αυτές τις πληροφορίες µπορούν ήδη να υπάρχουν αλλά λόγω της ανεπαρκούς επικοινωνίας δεν φθάνει συχνά στον τελικό αποδέκτη. Η δηµιουργία υποδοµών επικοινωνίας οι οποίες θα λειτουργούν ως κατάλληλα και αποτελεσµατικά κανάλια επικοινωνίας µεταξύ των διαφορετικών παραγόντων του κλάδου των τροφίµων (γεωργία, βιοµηχανία, πανεπιστηµιακές, εµπορικές ενώσεις, καταναλωτές...) είναι πολύ σηµαντική. Η δυναµική συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών παραγόντων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρείται απολύτως απαραίτητη. 4

5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαθεσιµότητα ασφαλών τροφίµων βελτιώνει την υγεία των ανθρώπων και είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωµα. Οι διατροφικές ασθένειες όχι µόνο έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευηµερία των ανθρώπων, αλλά και οικονοµικές συνέπειες για τα άτοµα, τις οικογένειες, τις κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη. Μια από τις σηµαντικότερες ανησυχίες της βιοµηχανίας και των κυβερνήσεων είναι αβεβαιότητα σχετικά µε τη ακριβή έκταση των διατροφικών ασθενειών στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο. Πιο συγκεκριµένα οι διατροφικές ασθένειες είναι σε έξαρση. εδοµένου ότι οι περισσότερες περιπτώσεις διατροφικών ασθενειών δεν καταγράφονται, η αληθινή διάσταση του προβλήµατος είναι άγνωστη (Schlundt, 2002). Κατά συνέπεια, η ύπαρξη εθνικών µηχανισµών έλεγχου διατροφικών ασθενειών είναι πολύ σηµαντικοί. Στις περισσότερες χώρες µόνο µερικές ασθένειες από αυτές που θα χαρακτηρίζονταν ως διατροφικές είναι µέρος του καταλόγου ιδιαζουσων ασθενειών. Στις περισσότερες χώρες, η υποδοµή επιτήρησης είναι ελλιπής ή ανύπαρκτη. Ακόµη και σε µερικές αναπτυγµένες χώρες, ο εργαστηριακά τεκµηριωµένος έλεγχος δεν είναι αρκετά αναπτυγµένος(schlundt, 2002). Οι υποδοµές ελέγχου διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στα εξαγόµενα συµπεράσµατα Οι διατροφικές ασθένειες, είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας του σύγχρονου κόσµου, υπολογίζεται ετησίως να επηρεάζουν σε ποσοστό µέχρι ή και µεγαλύτερο του 10% του πληθυσµού των βιοµηχανικών χωρών. Αν και καµία εκτίµηση δεν µπορεί να γίνει για τις αναπτυσσόµενες χώρες, θεωρείται ότι το ποσοστό των διατροφικών ασθενειών σε αυτές τις περιοχές του κόσµου είναι ακόµα µεγαλύτερο. Παγκοσµίως, τα περιστατικά τροφικών δηλητηριάσεων που προξενούν διάρροιες και µόνο, έχουν υπολογιστεί σε 4000 εκατοµµύρια περιπτώσεις ετησίως, γεγονός που από µόνο του καταδεικνύει ένα σοβαρό ελλοχεύον πρόβληµα ασφάλειας τροφίµων ((WHO consultation on the HACCP system: concept and application, 1995). 5

6 Η πρόληψη διατροφικών ασθενειών απαιτεί τις συνεχείς προσπάθειες σε κάθε στάδιο της τροφικής αλυσίδας, από το στάβλο έως το τραπέζι. Η επιµόλυνση µπορεί να πραγµατοποιηθεί ή και να ενισχυθεί σε ένα ή περισσότερα σηµεία της τροφικής αλυσίδας. Υπάρχει ένα ευρύ πεδίο επιλογών για την βελτιστοποίηση των µεθόδων πρόληψης και ελέγχου. Σε παραγωγικό επίπεδο επιλογές που βελτιώνουν την υγιεινή στον στάβλο και άλλες ορθές γεωργικές πρακτικές, σε επίπεδο επεξεργαστών - υιοθέτηση στρατηγικών για την διασφάλιση ποιότητας και στην κουζίνα - υιοθέτηση ορθών πρακτικών από τους χειριστές τροφίµων (Tauxe, 2002). Η ασφάλεια τροφίµων είναι κρίσιµη, ακόµα και θεµελιώδης για την επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης τροφίµων και σε οποιοδήποτε στάδιο είτε είναι στην παραγωγή, είτε στην επεξεργασία ή στη λιανική πώληση της επιχείρησης. Κάθε πρόσωπο που εργάζεται στη βιοµηχανία τροφίµων (εργαζόµενοι, προϊστάµενοι και διευθυντές) έχει τη νοµική και ηθική υποχρέωση να παράγει ασφαλή τρόφιµα. Το κλειδί για την πρόληψη είναι να γίνει κατανοητός γιατί και πώς τα τρόφιµα είναι µολυσµένα και έπειτα, να ληφθούν προληπτικά µέτρα. Μερικές επιχειρήσεις αναλαµβάνουν οι ίδιες τον σχεδιασµό των συστηµάτων τους διασφάλισης ποιότητας. Ακόµη και όταν λείπουν οι κρατικοί κανονισµοί, οι επιχειρησιακές τάσεις (όπως η ανησυχία µιας εταιρίας για τη φήµη της ή οι σχέσεις της µε τους προµηθευτές και τους πελάτες του) θα ενθάρρυναν τους επεξεργαστές να λάβουν µέτρα για την ασφάλεια τροφίµων ελέγχου. Αυτά τα βήµατα εξαρτώνται, εν µέρει, από το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται από σηµαντικούς πελάτες και από την ικανότητα του καταναλωτή να συνδέσει το προϊόν που αγοράζουν µε τον προµηθευτή. Παρόλα αυτά η συχνότητα των τροφικών ασθενειών συνεχίζει να αυξάνεται και η ευθύνη συχνά τίθεται άµεσα στον παραγωγό ή τον επεξεργαστή. Ένα αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο για τα τρόφιµα, και η καλή φήµη για ασφαλή τρόφιµα είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση του κλάδου της βιοµηχανίας τροφίµων, η οποία είναι µια από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες στην Ευρώπη. 6

7 Οι επιδηµιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι ένα µεγάλο ποσοστό των διατροφικών ασθενειών προκύπτει από το λανθασµένο χειρισµό υγιεινής των τροφίµων στις µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πολύ πιθανόν να αντανακλούν την έλλειψη διοικητικών πρακτικών. Εδώ και αρκετά χρόνια, ο ΠΟΥ προωθεί την εφαρµογή της ανάλυσης των κινδύνων στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (HACCP) στις επιχειρήσεις τροφίµων. Σε µία σειρά διαβουλεύσεων και οµάδων εργασίας, η οργάνωση έχει ενισχύσει την κοινή κατανόηση του συστήµατος HACCP µε την εναρµόνιση της ορολογίας και της φιλοσοφίας για την εφαρµογή της. Ο ΠΟΥ έχει αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρµογή της φιλοσοφίας του HACCP για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των χειριστών τροφίµων σε µικρές επιχειρήσεις, εστιατόρια και υπαίθρια εστιατόρια (αναψυκτήρια, καντίνες). Παγκοσµίως, αναγνωρίζεται ότι η εφαρµογή του συστήµατος HACCP στην παραγωγή και την προετοιµασία τροφίµων έχει σαφή οφέλη, καθώς διασφαλίζει την ασφάλεια τροφίµων και παρεµποδίζει πολλές περιπτώσεις διατροφικών ασθενειών. Τα προβλήµατα εφαρµογής του HACCP στις µικρές βιοµηχανίες και στις αναπτυσσόµενες χώρες έχουν αποτελέσει το αντικείµενο εκτενών συζητήσεων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κώδικα Τροφίµων σχετικά µε την υγιεινή τροφίµων. Στην Ευρώπη όπως σε πολλά µέρη του κόσµου, οι µικρές επιχειρήσεις τροφίµων αντιπροσωπεύουν ένα µεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων του κλάδου και είναι υπεύθυνες για ένα µεγάλο µέρος των τροφίµων που καταναλώνονται. Ωστόσο, στερούνται, ακόµα, τα επαρκή διοικητικά προγράµµατα ασφάλειας τροφίµων και δεν καλύπτουν τις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις (ΠΟΥ / Ολλανδικό Υπουργείο διαβουλεύσεων υγείας στην ανάπτυξη στρατηγικής για την εφαρµογή HACCP σε µικρές και ή λιγότερο αναπτυγµένες επιχειρήσεις, 1999). Έχει γίνει σαφές ότι υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί στρατηγική για την εφαρµογή του συστήµατος HACCP ή ενός ισοδύναµου, βασισµένο στα σηµεία κινδύνου, σε εκείνες τις βιοµηχανίες όπου το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας τροφίµων δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως και οι πηγές πληροφόρησης είναι περιορισµένες. 7

8 Υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί παράγοντες που εµποδίζουν την εφαρµογή του συστήµατος HACCP στις µικρές βιοµηχανίες τροφίµων εκ των οποίων κάποιοι είναι ήδη γνωστοί ενώ άλλοι πρέπει πιθανόν να αναγνωριστούν. Αυτοί οι περιορισµοί ποικίλλουν από χώρα σε χώρα ή από τοµέα σε τοµέα και µπορούν να περιλάβουν: - Έλλειψη δεσµεύσεων έναντι του κράτους - Περιορισµένες απαιτήσεις από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις - Απουσία νοµικού πλαισίου - Οικονοµικοί περιορισµοί - Περιορισµοί του ανθρώπινου δυναµικού - Έλλειψη πείρας ή/και τεχνικής υποστήριξης - Ανεπαρκείς υποδοµή και εγκαταστάσεις και - Ανεπαρκείς επικοινωνίες Ένα σηµαντικό σηµείο στην εφαρµογή του HACCP είναι η αναγνώριση της κρίσιµη αλληλεξάρτησης µεταξύ HACCP και των προαπαιτούµενων προγραµµάτων (Prerequisite Programmes PRP). Πριν την εφαρµογή του HACCP, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν εφαρµόσει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP). Με την πρώτη εφαρµογή GHP, οι δυσκολίες που συνδέονται µε την εφαρµογή HACCP ελαχιστοποιούνται. Είναι σηµαντικό οι χειριστές τροφίµων να έχουν εκπαιδευθεί επαρκώς και να έχουν πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισµό, τα πρακτικά υλικά υποστήριξης και τις πληροφορίες. Ενώ, όπου δεν είναι ικανοί να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν όλα τα στοιχεία του συστήµατος HACCP µόνοι τους, πρέπει να υπάρχει εξωτερική υποστήριξη. Είναι αναγκαίο για τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν τις αρχές, τη βιοµηχανία, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και, όπου χρειάζεται, ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες για να αποδεχθούν το ρόλο και την ευθύνη που τους αντιστοιχεί στην ενίσχυση των ΜΜΕ στην εφαρµογή HACCP. 8

9 3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ i. Πολωνία Τα εσωτερικά και εξωτερικά συστήµατα ποιοτικού ελέγχου τόσο της επεξεργασίας τροφίµων όσο και της διανοµής τροφίµων επανεξετάζονται. Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου είναι υπ ευθύνη των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίµων. Ο έλεγχος αναφέρεται στην επιθεώρηση των τελικών προϊόντων και την εφαρµογή των αρχών της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP), της Ορθής Βιοµηχανικής πρακτικής (GMP) και του συστήµατος HACCP. Ο εξωτερικός έλεγχος των τροφίµων και της διατροφής πραγµατοποιείται από δύο Φορείς : i. Τµήµα Υγείας (Υπουργείο Υγείας) και ii. Τµήµα Γεωργίας (Υπουργείο Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης). Τα τρόφιµα είναι υπό τον άµεσο έλεγχο δύο ιδρυµάτων: της Υγειονοµικής επιθεώρησης, που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και της Κτηνιατρικής επιθεώρησης, που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ποιότητα των τροφίµων στην Πολωνία έχει βελτιωθεί αρκετά. Στο έτος 2000, περίπου 200 επιχειρήσεις εφάρµοσαν σύστηµα HACCP ασφάλειας τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων 66 βιοµηχανιών κρέατος, 31 εγκαταστάσεις πουλερικών, 25 γαλακτοκοµικών εγκαταστάσεις, και 45 εργοστάσια στον τοµέα της επεξεργασίας ψαριών (ήταν 20 επιχειρήσεις το 1997). Επιπλέον, ο αριθµός εγκαταστάσεων που τους έχει απονεµηθεί το ποιοτικό πιστοποιητικό του ISO 9000 έχει επίσης αυξηθεί σε 56 στο έτος 2000, συµπεριλαµβανοµένων 12 γαλακτοκοµικών εγκαταστάσεων, 7 εργοστάσια βιοµηχανιών ζαχαρωδών προϊόντων, 7 ποτοποιίες και 6 εγκαταστάσεις επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών (το 1997 µόνο 28). Μια από τις βασικές λειτουργίες των εφαρµοσµένων συστηµάτων έλεγχου και πιστοποίησης είναι η προστασία της εσωτερικής αγοράς ενάντια στα προϊόντα που µπορούν να καταστούν επικίνδυνα για τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον. Γι αυτό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που µπορούν να καταστούν επικίνδυνα υπόκεινται στην υποχρεωτική πιστοποίηση από το Πολωνικό Κέντρο Έλεγχου και την Πιστοποίηση (PCBC). Η αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών βασίζεται στα Πολωνικά Πρότυπα και στους αντίστοιχους νοµικούς κανόνες. Ο κατάλογος των προϊόντων και 9

10 των υπηρεσιών που υπόκεινται στην υποχρεωτική πιστοποίηση ώστε να καταχωρηθούν από το σήµα ασφάλειας PCBC ή των υποκείµενων στην σύνταξη της υποχρεωτικής δήλωσης του κατασκευαστή, συµµόρφωσης στην ευθύνη του, καθορίζεται από το Συµβούλιο των Υπουργών στον Κανονισµό τους. Μερικές οµάδες προϊόντων από αυτόν τον κατάλογο, που ελέγχονται ως κατάλληλα και που παράγονται σε µια χώρα µε την οποία η Πολωνία σύναψε µια κατάλληλη συµφωνία µπορούν να είναι ελεύθερα προς πώληση βάσει των πιστοποιητικών επαλήθευσης που εκδίδονται βάση του πιστοποιητικού (PCBC) ή της δήλωσης των κατασκευαστών. Αυτό σηµαίνει, παραδείγµατος χάριν, ότι τα διευκρινισµένα προϊόντα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να είναι ελεύθερα προς πώληση στην πολωνική αγορά σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα. Η Συµφωνία της Ευρώπης για την ένωση µεταξύ της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικυρώνεται από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, αντιµετωπίζεται υπό αυτήν τη µορφή ως συµφωνία. Η προϋπόθεση για την πιστοποίηση των συσκευασιών για τα τρόφιµα, προϊόντων που έρχονται σε επαφή µε το ανθρώπινο σώµα ή χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία ή την αποθήκευση νερού, ποτών και τροφίµων, είναι είτε η δήλωση από το Εθνικό Ίδρυµα Υγιεινής είτε η καταγραφή στο µητρώο του Υπουργείο Υγείας, που επιβεβαιώνει την αποδοχή της χρησιµοποίησης τέτοιων προϊόντων ως ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Η Επιθεώρηση Γεωργίας και Ποιότητας Τροφίµων καθιερώθηκε ως το σηµαντικότερο σώµα τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων και των τροφίµων στις εµπορικές συναλλαγές. Ο νόµος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, 2003, Η πρόσφατα καθιερωµένη Επιθεώρηση ανέλαβε όλα τα θέµατα των δύο εκλεκτικών µηχανισµών : - Κεντρική Επιθεώρηση Τυποποίησης - Κρατική Επιθεώρηση Πρωτόγεννων και Επεξεργασµένων Γεωργικών Προϊόντων. Αυτή η αναδιοργάνωση διευκολύνει τις διαδικασίες πιστοποίησης και απλοποιεί την πρόσβαση των παραγωγών, των εξαγωγέων, των εισαγωγέων καθώς επίσης και των καταναλωτών στο σύστηµα ποιοτικού ελέγχου στην Πολωνία. 10

11 Το κύριο σώµα εθνικής νοµοθεσίας στην Πολωνία σχετικά µε τον τοµέα των τροφίµων είναι το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει πολλά τµήµατα µε διαφορετικό πεδίο των καθηκόντων. ύο από τα σηµαντικότερα είναι το τµήµα πολιτικής γεωργίας, που διαµορφώνει την πολιτική για το γεωργικό τοµέα σε εθνική κλίµακα, εποπτεύοντας την εµπορική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων(πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή τοµέα) στο εσωτερικό και εξωτερικό εµπόριο, κανονικοποίηση, συνεργασία µε τις γεωργικές αίθουσες, εµπόριο και κοινωνικοεπαγγελµατικές ενώσεις των αγροτών κ.λπ., και τµήµα αγορών γεωργικών προϊόντων, που λειτουργούν στον τοµέα του εµπορίου, λειτουργική αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων κ.λπ. Τα σηµαντικότερα επιστηµονικά ερευνητικά ιδρύµατα που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τοµέα των τροφίµων είναι: το Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίµων και ιατροφής και το Ινστιτούτο Γεωργίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων στη Βαρσοβία. Τον Ιούλιο του 1999, ιδρύθηκε το κέντρο HACCP µέσα στο Ίδρυµα Γεωργίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων. Ένας σηµαντικός στόχος αυτού του κέντρου είναι να υποστηρίξει τη βιοµηχανία τροφίµων στην εφαρµογή των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας τροφίµων. Οι δραστηριότητες του είναι: εργαστήρια, διασκέψεις, σειρές µαθηµάτων και διαβουλεύσεις για το προσωπικό και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων τροφίµων σχετικά µε τα συστήµατα HACCP, πληροφοριών και πιστοποίησης. ii. Εσθονία Η βιοµηχανία τροφίµων αποτελεί σχεδόν το 4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Εσθονίας και σχεδόν το 5% των συνολικών εξαγωγών. Περίπου 3% εργάζονται µόνιµα στη βιοµηχανία τροφίµων. Η βιοµηχανία τροφίµων συνεχίζει να είναι ένας από τους σηµαντικότερους κλάδους στη βιοµηχανία παραγωγής προϊόντων της Εσθονίας, αφού παράγει το 24% της ακαθάριστης βιοµηχανικής 11

12 παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα το 18% των εργαζόµενων στην βιοµηχανία παραγωγής προϊόντων απασχολούνται στον κλάδο των τροφίµων Η πλειοψηφία των επενδύσεων που γίνονται στη βιοµηχανία τροφίµων στην Εσθονία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στοχεύουν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας και στην αύξηση της αποδοτικότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στις απαιτήσεις των εµπορικών εταίρων µα και στην πιο ενεργό διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έτος 2002 ήταν ένα έτος κλειδί για την εσθονική βιοµηχανία τροφίµων, αφού έπρεπε αν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και οι ρυθµίσεις για την ικανοποίηση των νέων δοµικών και υγιεινοµικων απαιτήσεων του Νόµου τροφίµων. Σύµφωνα µε το Νόµο Τροφίµων, ο οποίος εφαρµόστηκε την 1 Ιανουαρίου 2003, όλες οι υπό λειτουργία επιχειρήσεις θα έπρεπε να εγκριθούν σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις και οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτές θα τερµατίζουν την λειτουργία τους. Λαµβάνοντας υπόψη την κρίσιµη σηµασία της ασφάλειας των τροφίµων στην Ευρώπη αλλά και οπουδήποτε στον κόσµο, δεν θα υπάρξει καµία έκπτωση στις προϋποθέσεις εξασφάλισης, στις εσθονικές επιχειρήσεις και τα τρόφιµα που παράγονται από αυτές. Τον Νοέµβριο του 2001 το Κοινοβούλιο πέρασε το Νόµο Τροφίµων, το Νόµο Ελέγχου Μολυσµατικών Ζωικών Ασθενειών, το Νόµο Οργάνωσης Κτηνιατρικών Λειτουργιών, το Νόµο Προστασίας Ζωών και το Νόµο Τροποποίησης. Ο κύριος σκοπός του Νόµου Τροποποίησης είναι να λυθούν τα προβλήµατα που έχουν προκύψει στην εφαρµογή των τροποποιήσεων. Ο Νόµος Τροποποίησης τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2002, Παράλληλα, είχαν τεθεί προθεσµίες για την εφαρµογή του αυτοελέγχου στις επιχειρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της ανάλυσης κινδύνου κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP). Η προθεσµία της 1ης Ιανουαρίου του 2003, άνοιξε έναν εντατικό διάλογο των αρχών µε τις επιχειρήσεις για τη συµµόρφωση των τελευταίων στις νέες απαιτήσεις. 12

13 Από την 1η Απριλίου 2000, µετά από τη διοικητική µεταρρύθµιση, το Υπουργείο Γεωργίας λειτουργεί σύµφωνα µε µια νέα δοµή. Η κύρια λειτουργία του είναι να συµβουλεύει την κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Εσθονίας στον τοµέα της Γεωργίας και της Αγροτικής ζωής. Επιθεωρήσεις και πίνακες µέσα στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσθονική επιθεώρηση ζωικής αναπαραγωγής Εσθονική επιθεώρηση παραγωγικων εγκαταστάσεων Γεωργικό Μητρώο και Γραφείο Πληροφόρησης Κτηνιατρικό Συµβούλιο Τροφίµων Το Κτηνιατρικό Συµβούλιο Τροφίµων (VFB) αναφέρεται στον Υπουργό της Γεωργίας είναι η κυβερνητική αρχή αρµόδια για το συντονισµό και την εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρµακα, την ασφάλεια τροφίµων, τη διαχείριση αγοράς και τη ζωική προστασία. VFB έχει κεντρικό γραφείο, που εδρεύουν στο Ταλίν, και 16 τοπικά γραφεία 15 κτηνιατρικά κέντρα και την συνοριακή υπηρεσία του VFB. Το κεντρικό γραφείο έχει τρεις σηµαντικές δοµικές µονάδες: Τµήµα υγείας και ευηµερίας των ζώων, Τµήµα τροφίµων και το Γενικό Τµήµα. Η συνοριακή υπηρεσία του VFB είναι αρµόδια για τις επιθεωρήσεις των Ζώων, των πρώτων υλών για τα τρόφιµα και των τροφίµων στα σύνορα. Η εναρµόνιση του εσθονικού Νόµου Τροφίµων και των απαιτήσεων ασφάλειας τροφίµων που ισχύουν στην ΕΕ, και η επικείµενη ψήφιση του από το εσθονικό Κοινοβούλιο, οδήγησαν στην αναδιοργάνωση της εργασίας των εποπτικών αρχών που εξετάζουν την ασφάλεια τροφίµων και της υιοθέτησης των νέων κανονισµών και των πράξεων. Σύµφωνα µε το σχέδιο για την αναδιοργάνωση των εποπτικών αρχών που ετοίµασε το Υπουργείο γεωργίας, το Κτηνιατρικό Συµβούλιο Τροφίµων (VFB) εποπτεύει 1340 επιχειρήσεις Τροφίµων. Τα δείγµατα ελέγχου που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του έλεγχου αναλύονται στα εγκεκριµένα εργαστήρια. 17 εργαστήρια τηρούν τα δικαιώµατα των εξουσιοδοτηµένων εργαστηρίων, τα οποία εκτελούν όλες τις απαραίτητες αναλύσεις ελέγχου των τροφίµων: από τον καθορισµό των συστατικών τροφίµων και τη θρεπτική αξία έως την δοκιµή για την παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών. 13

14 iii. Σουηδία Στη Σουηδία, η κεντρική διοικητική αρχή για θέµατα σχετικά µε τα τρόφιµα, είναι η Εθνική Αρχή Τροφίµων (NFA), µια αυτόνοµη κυβερνητική αντιπροσωπεία που αναφέρεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίµων και Αλιείας. Η Σουηδία διαιρείται σε νοµούς (21) και δήµους (289). Ο έλεγχος τροφίµων στο τοπικό επίπεδο είναι ευθύνη της σχετικής δηµοτικής επιτροπής(ων), συνήθως η Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και Υγείας. Οι Υπηρεσίες των νοµών είναι αρµόδιες για το συντονισµό του ελέγχου τροφίµων µέσα σε κάθε νοµό. Σκοπός της NFA είναι προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή, των δίκαιων πρακτικών για το εµπόριο τροφίµων, και των υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Οι δίκαιες εµπορικές πρακτικές υπονοούν ότι ο καταναλωτής µπορεί να στηριχθεί στη σήµανση όσον αφορά, παραδείγµατος χάριν, στη σύνθεση, το βάρος, τις ιδιότητες και την προέλευση των τροφίµων. Η NFA εξετάζει όλους τους τύπους τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένου του πόσιµου νερού. Η κτηνιατρική οργάνωση επιθεώρησης κρέατος είναι µέρος του NFA. Προς όφελος των καταναλωτών, η NFA λειτουργεί για την επίτευξη τριών στόχων: ασφαλή τρόφιµα υψηλής ποιότητας δίκαιες εµπορικές πρακτικές στον χώρο των τροφίµων υγιείς διαιτητικές συνήθειες. Προκειµένου να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η NFA θέτει πρότυπα και άλλους κανονισµούς για τα τρόφιµα αναλαµβάνει τις επιθεωρήσεις εφαρµόζοντας τον Νόµο Τροφίµων και πραγµατοποιεί και συντονίζει τον έλεγχο τροφίµων στη Σουηδία ενηµερώνει την κυβέρνηση για τις εξελίξεις στον τοµέα των τροφίµων εκπροσωπεί την κυβέρνηση και συµµετέχει σε εργασίες της ΕΕ και άλλες διεθνείς δραστηριότητες στον χώρο των τροφίµων διεξάγει έρευνες και πρακτικές επιστηµονικές µελέτες για τα τρόφιµα και τις διαιτητικές συνήθειες και αναπτύσσει µεθόδους για τον έλεγχο τροφίµων 14

15 ενηµερώνει τους καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη της τροφικής αλυσίδας για την τρέχουσα νοµοθεσία και άλλα σηµαντικά θέµατα σχετικά µε τα τρόφιµα συµµετέχει στην εφαρµογή της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης εργασίες για την ανάπτυξη των σχολικών γευµάτων της χώρας. Το NFA λαµβάνει µέτρα που στοχεύουν επίτευξη αποτελεσµατικών και ισοδύναµους έλεγχους τροφίµων σε ολόκληρη τη χώρα βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των πολιτών, ειδικά των παιδιών και των νέων, σε θέµατα ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων, έτσι ώστε να µπορούν να κάνουν ενηµερωµένες επιλογές βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των πολιτών, ειδικά των παιδιών και των νέων, για τη σύνδεση µεταξύ της διατροφής και της υγείας. Η διεθνή συνεργασία, ειδικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ουσιώδη στον τρόπο εργασίας της NFA. Το Τµήµα Προτύπων Τροφίµων αποτελεί το σουηδικό σηµείο επαφή µε τον κώδικα διατροφής. Το Τµήµα Ερευνάς και Ανάπτυξης περιέχει τη Γραµµατεία της Σουηδικής Εθνικής Επιτροπής, της Σκανδιναβικής Επιτροπής Ανάλυσης Τροφίµων (NMKL). Το Τµήµα Ελέγχου Τροφίµων είναι το σηµείο επαφής µε το σύστηµα άµεσης αντίδρασης για διατροφικές κρίσεις (RASFF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Η NFA συνεργάζεται µε άλλες κυβερνητικές αντιπροσωπείες µε αρµοδιότητες για τις σχετικές περιοχές συµπεριλαµβανοµένου: Σουηδικό Συµβούλιο Γεωργίας (γεωργία, συµπεριλαµβανοµένης της υγείας και της ευηµερίας των ζώων, κτηνιατρικές υπηρεσίες και τη ζωική εκτροφή) Εθνικό Παρατηρητήριο χηµικών ουσιών (καταγραφή και χρήση φυτοφαρµάκων) Υπηρεσία Ιατρικών Προϊόντων (καταγραφή των φαρµάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση) Αρχή Προστασίας Περιβάλλοντος (περιβαλλοντικές ρύπανση και προστασία) Σουηδική Υπηρεσία Καταναλωτών (καταναλωτικές πληροφορίες, µάρκετινγκ) 15

16 Εθνικό Ίδρυµα ηµόσιας Υγείας (πληροφορίες για την αλκοόλη, τον καπνό, τη διατροφή και την υγεία) Εθνικό Συµβούλιο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στατιστικές υγείας και υγειονοµικές υπηρεσίες) Ινστιτούτο Ελέγχου Μολυσµατικών Ασθενειών (επιδηµιολογία και έλεγχος των διατροφικών ασθενειών) Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο (ζωικές ασθένειες, έλεγχος εκτροφής, εθνικό κέντρο ζωονοσίας) Εθνικό Συµβούλιο Αλιείας Συµβούλιο πιστοποίησης και συµµόρφωσης (εργαστηριακή πιστοποίηση) Σουηδικό Ινστιτούτο Τροφίµων και Γεωργικής Οικονοµίας Στη Σουηδία, η νοµοθεσία τροφίµων είναι σε τρία επίπεδα: ο νόµος τροφίµων που εκδίδεται από το σουηδικό Κοινοβούλιο είναι ένας νόµος-πλαίσιο, που περιέχει αποσαφηνίσεις και αρχές σχετικά µε τη σύνθεση τροφίµων, χειρισµός, σήµανση, αδειοδοτησης για την πώληση, την υγιεινή προσωπικού, τις εγκαταστάσεις τροφίµων, την επίβλεψη / τον έλεγχο, τις ποινικές ρήτρες και τις εφέσεις. Εξουσιοδοτεί επίσης την κυβέρνηση, ή µια αντιπροσωπεία που διορίζεται από την κυβέρνηση, για να εκδώσει τους κανονισµούς σχετικά µε τα τρόφιµα. το ιάταγµα Τροφίµων που εκδίδεται από την κυβέρνηση αναπτύσσει τους κανόνες του Νόµου Τροφίµων πιο λεπτοµερείς και δίνει στην Εθνική ιοίκηση Τροφίµων (NFA) την ισχύ να εκδώσει περαιτέρω κανονισµούς για τα τρόφιµα και να αδειοδοτησει τρόφιµα για ορισµένου τύπου ιδρύµατα. Το διάταγµα διορίζει επίσης τις εποπτικές αρχές για όλα τα είδη ιδρυµάτων που χειρίζονται τα τρόφιµα. οι διατάξεις που εκδίδονται από την εθνική διοίκηση τροφίµων περιέχουν τους λεπτοµερείς κανονισµούς σχετικά µε τα πρότυπα τροφίµων, την σήµανση, το χειρισµό τροφίµων, τις πρόσθετες ουσίες, τους µολυσµατικούς παράγοντες (υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, υπολείµµατα κτηνιατρικών φαρµάκων, βαριά µέταλλα, µυκοτοξίνες κ.λπ.), την επίβλεψη και τον εσωτερικό έλεγχο, τις εγκαταστάσεις τροφίµων, την υγιεινή προσωπικού, το πόσιµο νερό, τον 16

17 κτηνιατρικό έλεγχο τροφίµων, τον έλεγχο εξαγωγών, τον έλεγχο εισαγωγών, τα εργαστήρια ελέγχου τροφίµων και το υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα. Η NFA εκδίδει τους δεσµευτικούς κανονισµούς και παρέχει τις πληροφορίες για τους κανονισµούς. Η Σουηδία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) την 1η Ιανουαρίου 1995 και έχει εναρµονίσει τη νοµοθεσία τροφίµων της µε αυτόν της ΕΕ. Σαν µέλος της ΕΕ, η Σουηδία συµµετέχει στην ανάπτυξη της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ στον χώρο τροφίµων. Οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ισχύουν άµεσα στη Σουηδία. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µεταφέρονται στις διατάξεις της NFA. Για τα τρόφιµα που πωλούνται στη Σουηδία, τα πρότυπα και άλλοι κανονισµοί που ισχύουν είναι οι ίδιοι ή ισοδύναµοι για τα εθνικά και εισαγόµενα τρόφιµα. Εάν η χώρα εισαγωγής απαιτεί ειδικά πρότυπα ή κανονισµούς µπορούν να ισχύσουν για τα τρόφιµα που παράγονται στη Σουηδία για την εξαγωγή σε εκείνη την χώρα. Η οργάνωση και η χρηµατοδότηση του ελέγχου τροφίµων στη Σουηδία είναι υπό αναθεώρηση. Αυτή η αναθεώρηση περιλαµβάνει το θέµα του µέρος ευθύνης έλεγχου τροφίµων που αντιστοιχεί στην NFA και στους δήµους. iv. Ουγγαρία Στον τοµέα των οριζόντιων και διαδικαστικών µέτρων, η Ουγγαρία συνέχισε τη γρήγορη υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων. Μέχρι τον εκέµβριο του 2001, το Ουγγρικό Ίδρυµα Προτύπων (MSZT) είχε εφαρµόσει ευρωπαϊκά πρότυπα ως εθνικά πρότυπα, ή 90% όλων των ευρωπαϊκών προτύπων. Περιλαµβάνουν 96% των ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν εναρµονιστεί µε τις οδηγίες της νέας προσέγγισης. Αυτό, συνδυάστηκε µε την υιοθέτηση τον εκέµβριο του 2001 του νόµου CXII στην εθνική τυποποίηση και την έναρξη ισχύος τον Ιανουάριο του 2002 της τροποποίησης στο νόµο πνευµατικών δικαιωµάτων, που επεκτείνει την προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων στα εθελοντικά πρότυπα, και προετοίµασε το έδαφος για την πλήρη ιδιότητα µέλους της CEN και της CENELEC. Το MSZT έγινε πλήρες µέλος της CENELEC τον Ιούνιο του 2002 και µέλος της CEN τις 2003, Ιανουαρίου 17

18 Όσον αφορά στο ζήτηµα της ασφάλειας τροφίµων και της νοµοθεσίας τροφίµων η Ουγγαρία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο µε την έναρξη ισχύος τον Ιανουάριο του 2002 των τροποποιήσεων στο νόµο τροφίµων και την αµέσως επόµενη νοµοθεσίας εφαρµογής που τέθηκαν σε ισχύ τον Μάιο του Η µεταφορά της θέσης και η εφαρµογή του κεκτηµένου της ασφάλειας τροφίµων είναι σχεδόν ολοκληρωµένη και παραµένουν οι προσπάθειες µέχρι τη επιβολή του, να εστιάσουν στην περαιτέρω τροποποίηση του Νόµου τροφίµων και της σχετικής νοµοθεσίας και την εναρµόνιση µε τους νόµους της ΕΕ. Ο Νόµος Τροφίµων θα απαιτήσει αλλαγές ειδικότερα στα σκευάσµατα που καταναλώνονται από νήπια (παιδικές τροφές), διατυπώσεις, διαδικασίες έγκρισης προ-αγοράς, υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα, πρόσθετες ουσίες και άδειες παραγωγής προϊόντων. Η εφαρµογή των διαταγµάτων θα πρέπει να προσαρµοστεί ειδικότερα στην σήµανση, στα νέα τρόφιµα, στα τρόφιµα ειδικής διατροφικής χρήσης και τον έλεγχο. Θεσµικά, η Ουγγαρία έχει αποφασίσει να συστήσει έναν Φορέα για την επιστηµονική αξιολόγηση και τον συντονισµό µέρους από τις δραστηριότητες των οργανισµών που συµµετέχουν στην ασφάλεια τροφίµων. Οι ευθύνες του Φορέα θα πρέπει να διευκρινιστούν λαµβάνοντας υπόψη τις ικανότητες των εµπλεκοµένων ιδρυµάτων και υπουργείων. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισµός µεταξύ των οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τροφίµων ώστε να οργανωθεί ένα αποτελεσµατικό και γρήγορο σύστηµα διαχείρισης διατροφικών κρίσεων ενώ θα πρέπει να δηµιουργηθεί και ένα εθνικό σηµείο επαφής. Αυτός, ο βελτιωµένος συντονισµός µεταξύ των εµπλεκοµένων υπουργείων και των αντιπροσωπειών θα διευκολύνει τους ελέγχους και την αξιολόγηση των νέων και των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων, οι οποίοι δεν πραγµατοποιούνται αυτή τη στιγµή. Η Ουγγαρία προωθεί την εισαγωγή και την κατάρτιση στις αρχές που διέπουν ανάλυση κινδύνου κρίσιµων σηµείων έλεγχου (HACCP) καθολη την τροφική αλυσίδα, που πλέον είναι υποχρεωτική. Το HACCP εφαρµόζεται πλέον από 30-40% των επιχειρήσεων που σχετίζονται µε τρόφιµα, επιχειρήσεις που αποτελούν 85% της ουγγρικής παραγωγής τροφίµων. Έχει διοριστεί ένας ειδικός γραµµατέας µέσα στο Υπουργείο Γεωργίας για να εξετάσει τα ζητήµατα ασφάλειας τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένης της καθιέρωσης ενός 18

19 εθνικού γραφείου ασφάλειας τροφίµων, το οποίο θα είναι το αντίστοιχο, της ευρωπαϊκής αρχής ασφάλειας τροφίµων. Βάσει του νέου νοµοθετικού πλαισίου στον κτηνιατρικό τοµέα, που υιοθετήθηκε το 2001, 19 κυβερνητικά διατάγµατα για την εφαρµογή των κτηνιατρικών κανόνων έχει υιοθετηθεί και τέθηκε σε ισχύ. Η νέα νοµοθεσία για την παραγωγή, το µάρκετινγκ και τη χρήση των προϊόντων εκτροφής υιοθετήθηκε τον εκέµβριο του 2001 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του Ένα διάταγµα εφαρµογής σχετικά µε την εισαγωγή των προϊόντων εκτροφής τέθηκε σε ισχύ τις 2002, Αυγούστου Στον τοµέα της ευηµερίας των ζώων, η κατοχύρωση του κεκτηµένου στην προστασία των αγροτικών ζώων ολοκληρώθηκε το Η επάρκεια των διοικητικών δοµών ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. Το Τµήµα Ζωικής Υγείας και Έλεγχου Τροφίµων του Υπουργείου Γεωργίας και ο τοµέας των κτηνιατρικών υπηρεσιών είναι αρµόδιοι για την επιβολή της νοµοθεσίας για την υγεία των ζώων, την ευηµερία των ζώων και τη δηµόσια υγεία. Το Τµήµα Ζωικής Υγείας και Έλεγχου Τροφίµων είναι επίσης αρµόδιο για την κεντρική διαχείριση των πόστων της συνοριακής κτηνιατρικής επιθεώρησης. Η Ουγγαρία έχει σηµειώσει πρόοδο στην προετοιµασία του συστήµατος ελέγχου της εσωτερικής αγοράς. Οι προετοιµασίες για την οργάνωση ενός συστήµατος ταυτοποίησης για τα βοοειδή, τα πρόβατα και τους χοίρους συνεχίζονται, ενώ έχει υιοθετήσει ήδη τις περισσότερες απαιτήσεις της ΕΕ σε αυτήν την περιοχή. Παράλληλα, η Ουγγαρία εφαρµόζει ένα εθνικό σχέδιο για την αναβάθµιση των Ιδρυµάτων Τροφίµων ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις ΕΕ. Έτσι, όλα τα σχετικά ιδρύµατα που θα λειτουργήσουν µε τα νέα δεδοµένα ελέγχονται από την αρµόδια αρχή, ενώ έχει δηµιουργηθεί και ένα σχέδιο για την διόρθωση οποιονδήποτε ανεπαρκειών v. Πορτογαλία Η Πορτογαλία έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) το 1986 και έχει εναρµονίσει τη νοµοθεσία τροφίµων της µε αυτήν της ΕΕ. Σαν µέλος της ΕΕ, η Πορτογαλία συµµετέχει στην ανάπτυξη της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ στον χώρο των 19

20 τροφίµων. Ωστόσο, ο επίσηµος έλεγχος δεν είναι ακόµα πολύ καλά οργανωµένος εξαιτίας του κατακερµατισµού του σε πολλούς οργανισµούς όπως: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο οίνου και αµπελουργίας: αµπελοοινικά προϊόντα - Γενική ιεύθυνση για την προστασία των φρούτων και των λαχανικών: - Γενική Κτηνιατρικη ιεύθυνση - Γενική ιεύθυνση Επιθεώρησης και ελέγχου ασφάλειας τροφίµων Υπουργείο Οικονοµίας - Γενική Επιθεώρηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων Υπουργείο Υγείας - Γενική ιεύθυνση Υγείας Η εθνική υποδοµή επιτήρησης είναι αδύναµη. Η ελλιπής εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και οι χρονοβόρες και ανεπαρκείς νοµικές διαδικασίες, µειώνουν τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών που λαµβάνουν οι βιοµηχανίες για την ασφάλεια των τροφίµων. Είναι αναµενόµενο ότι η καλύτερη ενηµέρωση του Πορτογάλου καταναλωτή σε θέµατα ασφάλειας τροφίµων, θα αναγκάσει των τον τοµέα της διανοµής και του λιανικού εµπορίου να αντιληφθεί την βαρύτητα αυτών των ζητηµάτων. Ωστόσο, η ενηµέρωση του Πορτογάλου καταναλωτή παραµένει ελλιπή. Η ΕΕ χρηµατοδότησε την εφαρµογή του ISO 9000 και HACCP η οποία είχε και έχει σηµαντικά αποτελέσµατα στο γενικό εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας τροφίµων µε προφανή αντίκτυπο για την ασφάλεια τροφίµων. Το 2003 δηµιουργήθηκε ο εθνικός φορέας, ο εθνικός φορέας για την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίµων. Η αποστολή του είναι να εγγυηθεί τον υψηλότερο βαθµό ασφάλειας τροφίµων στην Πορτογαλία. Η προστασία της δηµόσιας υγείας και της καταναλωτικής εµπιστοσύνης είναι ο κυρίαρχος στόχος. Οι προσπάθειες του θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Ο φορέας αποτελείται (µαζί µε τη συµµετοχή των καταναλωτών) : από διαφορετικούς κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς, επιστηµονικές κοινότητες 20

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα