ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Ωλένης του Νομού Ηλείας Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αρχαίας Ολυμπί ας του Νομού Ηλείας Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κάστρου Κυλλή νης του Νομού Ηλείας Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Βώλακα του Νο μού Ηλείας Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΛΑΘΡΙ ΔΗ Ο.Ε.» και δ.τ. «TOP LABEL» στις διατάξεις του Ν. 3299/ επιχείρηση «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Χ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.» με δ.τ. «SAM CAE» επιχείρηση «ΡΟΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΑΛΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η ατομική επιχείρηση «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑ ΝΟΣ» επιχείρηση «TORRE ΑΒΕΕ Ηλίας Γκλατζούνης Βι ομηχανία Τροφίμων Παγωτού Εισαγωγές Εξα γωγές Τροφίμων Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού χορηγείται στην Αφροδίτη Κου τσουρούμπα του Δημοσθένη Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού χορηγείται στην Γεωργία Αλ μπάνη του Ανδρέα Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ. 437/001/ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευ ρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ. ΕΕΤΤ 389/051/ (Φ.Ε.Κ. 891/Β/ )» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ /3766 (1) Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας. 2. Την με αριθμ. 241 Γ.Γ. / απόφασή μας «περί 4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12 4/6084/ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ α και β βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συμβάσεις που λήγουν από έως στις οποίες συμπεριλαμβά

2 6068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νονται και οι συμβάσεις που περιέχονται στο αποφασι στικό μέρος της παρούσας. 5. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14004/ έγ γρα 7. Τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/ , ΔΟΛΚΕΠ/ Φ4 18/1969/ , ΔΟΛΚΕΠ/Φ4 24/4090/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4 35/5326/ εγκυκλίους της Διεύθυν σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 8. Την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/32/4874/ (Φ.Ε.Κ. 247 Β ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: (όταν οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν από έως 1 Φιγαλείας 1 9. Οι ανωτέρω συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με την Φ4/289/21116/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/ εγκυκλίους της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά 11. Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων 12. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής Αριθμ. οικ /3770 (2) Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Ωλένης του Νομού Ηλείας. 2. Την με αριθμ. 241 Γ.Γ. / απόφασή μας «περί 4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12 4/6084/ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ α και β βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συμβάσεις που λήγουν από έως στις οποίες συμπεριλαμβά νονται και οι συμβάσεις που περιέχονται στο αποφασι στικό μέρος της παρούσας. 5. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/14004/ έγ γρα 7. Τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/ , ΔΟΛΚΕΠ/ Φ4 18/1969/ , ΔΟΛΚΕΠ/Φ4 24/4090/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4 35/5326/ εγκυκλίους της Διεύθυν σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 8. Την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/32/4874/ (Φ.Ε.Κ. 247 Β ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: (όταν οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν από έως

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ωλένης 2 9. Οι ανωτέρω συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με την Φ4/289/21116/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/ εγκυκλίους της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά 11. Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων 12. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής Αριθμ /3331 (3) Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας. 2. Την με αριθμ. 241 Γ.Γ./ απόφασή μας «περί 4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12 4/6084/ γείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ α και β βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συμβάσεις που λήγουν από έως στις οποίες συμπεριλαμβά νονται και οι συμβάσεις που περιέχονται στο αποφασι στικό μέρος της παρούσας. 5. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/14004/ έγ γρα 7. Τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/ , ΔΟΛΚΕΠ/ Φ4 18/1969/ , ΔΟΛΚΕΠ/Φ4 24/4090/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4 35/5326/ εγκυκλίους της Διεύθυν σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 8. Την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/32/4874/ (Φ.Ε.Κ. 247 Β ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: (όταν οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν από έως 1 Αρχαίας Ολυμπίας 3

4 6070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Οι ανωτέρω συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με την Φ4/289/21116/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/ εγκυκλίους της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά 11. Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων 12. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής Αριθμ /3338 (4) Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κάστρου Κυλλήνης του Νομού Ηλείας. 2. Την με αριθμ. 241 Γ.Γ./ απόφασή μας «περί 4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12 4/6084/ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ α και β βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συμβάσεις που λήγουν από έως στις οποίες συμπεριλαμβά νονται και οι συμβάσεις που περιέχονται στο αποφασι στικό μέρος της παρούσας. 5. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14004/ έγ γρα 7. Τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/ , ΔΟΛΚΕΠ/ Φ4 18/1969/ , ΔΟΛΚΕΠ/Φ4 24/4090/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4 35/5326/ εγκυκλίους της Διεύθυν σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 8. Την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/32/4874/ (Φ.Ε.Κ. 247 Β ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: (όταν οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν από έως 1 Κάστρου Κυλλήνης 2 9. Οι ανωτέρω συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με την Φ4/289/21116/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/ εγκυκλίους της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών; οι πίνακες κατά 11. Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων 12. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής Αριθμ /2495 (5) Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Βώλακα του Νομού Ηλείας. 2. Την με αριθμ. 241 Γ.Γ./ απόφασή μας «περί 4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12 2/4085/ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ α και β βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συμβάσεις που λήγουν από έως στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις που περιέχονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας. 5. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/14004/ έγ γρα 7. Τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/ και ΔΟΛΚΕΠ/ Φ4 18/1969/ εγκυκλίους της Διεύθυνσης Οργά νωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, αποφασίζουμε: (όταν οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν από έως 1 Βώλακα 1 8. Οι ανωτέρω συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με την Φ4/289/21116/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/ εγκυκλίους της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουρ γίας ΚΕΠ. 9. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά 10. Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων 11. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής

6 6072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (6) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΛΑΘΡΙ ΔΗ Ο.Ε.» και δ.τ. «TOP LABEL» στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Με την 5338/Π03/5/00361/Ε/Ν. 3299/04/ από Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΛΑΘΡΙΔΗ Ο.Ε.» και δ.τ. «TOP LABEL», που ανα φέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ετικετών (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 2222), στο Δ.Δ. Λακ κώματος του Δήμου Καλλικράτειας του Νομού Χαλκι δικής (περιοχή κινήτρων Β ) σύμφωνα με το Ν. 3299/04 όπως ισχύει, συνολικού κόστους τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων ( ,00). Για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου εγκρίνεται επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ( ,00), δηλαδή ποσοστό 34%. (7) επι χείρηση «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Χ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.» με δ.τ. «SAM CAE». Με την 6636/Π03/4/00241/Ε/Ν. 3299/04/ από Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Χ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.» με δ.τ. «SAM CAE» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 με την 3390/Π03/4/00241/Ε/Ν. 3299/2004/ όμοια, που αναφέρεται στην μετεγκατάσταση και εκσυγχρο νισμό μονάδας παραγωγής ξηρών καρπών (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 15.33) από μισθωμένο χώρο στο Δήμο Λευκώνα στη ΒΙΠΕ Λευκώνα του Ν. Σερρών, στο συνολικό κόστος των επτακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ( ,00), με ποσό επιχορήγησης τριακοσίων ενενή ντα πέντε χιλιάδων είκοσι πέντε ( ,00), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 54,96% επί του παραγωγικού κόστους. Ελήφθη τραπεζικό δάνειο ύψους εκατόν επτά χιλι άδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50). η η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ( ,00). (8) επιχείρηση «ΡΟΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Με την 6048 π.ε/π03/5/00109/ε/ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΡΟΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 με την 1122/Π03/5/00109/Ε/Ν. 3299/2004/ όμοια, που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ρολών εξαρτημάτων στο Δημο τικό Διαμέρισμα Τραπεζούντας του Δήμου Κορινού του Νομού Πιερίας, στο συνολικό κόστος του ενός εκα τομμυρίου εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων ( ,00), με ποσό επιχορήγησης πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ( ,00), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 35,00% επί του παραγωγικού κόστους. Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορί στηκε στο ποσό των εξακοσίων δεκαέξι χιλιάδων (616.00,00). η η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ( ,00). (9) Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΑΛΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Με την 5531π.ε/Π03/4/00251/Ε/Ν. 3299/04/ από Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΑΛΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6073 η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 με την 44631/Π03/4/00251/Ε/Ν. 3299/2004/ όμοια, που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μο νάδας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (πιπεράκια σε άλμη) στο 5 ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας Βρύσης του Νομού Ημαθίας, στο συνολικό κόστος των δύο εκα τομμυρίων τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ( ,00), με ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυ ρίου εξήντα πέντε χιλιάδων δεκαπέντε ( ,00), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 45,00% επί του παρα γωγικού κόστους. Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορί στηκε στο ποσό των εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ( ,00). η η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εξακοσίων μιας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ( ,00). (10) ατομική επιχείρηση «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ». Με την 1199/Π03/4/00187/Ε/Ν. 3299/04/ από Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της ατομικής επιχείρησης «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 με την 1445/ Π03/4/00187/Ε/Ν. 3299/2004/ όμοια, που ανα φέρεται στην μετεγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό μονάδας κατασκευής επίπλων από την πόλη των Γιαννι τσών στην αγροτική περιοχή Πενταπλάτανος του Δήμου Γιαννιτσών του Νομού Πέλλας, στο συνολικό κόστος των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων ( ,00), με ποσό επιχορήγησης ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (88.200,00), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 45,00% επί του παραγωγικού κόστους. Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορίστηκε στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων (43.000,00). η η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500,00), (11) επιχείρηση «TORRE ΑΒΕΕ Ηλίας Γκλατζούνης Βι ομηχανία Τροφίμων Παγωτού Εισαγωγές Εξαγω γές Τροφίμων». Με την 517/Π03/5/00067/Ε/Ν. 3299/04/ από Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «TORRE ΑΒΕΕ Ηλίας Γκλατζούνης Βιομηχανία Τροφί μων Παγωτού Εισαγωγές Εξαγωγές Τροφίμων» με δ.τ. «TOPE KOΠEPΛΑΤ(TORRE COOPERLAT)» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 με την 9631/ Π03/5/00067/Ε/Ν. 3299/2004/ όμοια, που ανα φέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής παγωτών στην αγροτική περιοχή του Δη μοτικού Διαμερίσματος Ν. Σάντας του Δήμου Γαλλι κού του Νομού Κιλκίς, στο συνολικό κόστος του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ( ,00), με ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ( ,00), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 33,00% επί του παραγωγικού κόστους. Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορί στηκε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (546.00,00). η η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης πο σού διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ( ,00). (12) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού χορηγείται στην Αφροδίτη Κουτσουρού μπα του Δημοσθένη. Με την υπ αριθμ. 2635/ απόφαση Νομάρχη Ηλείας χορηγείται στην Αφροδίτη Κουτσουρούμπα του Δημοσθένη Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ (13) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού χορηγείται στην Γεωργία Αλμπά νη του Ανδρέα. Με την υπ αριθμ. 2634/ απόφαση Νομάρχη Ηλείας χορηγείται στην Γεωργία Αλμπάνη του Ανδρέα

8 6074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ γού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Αριθμ /Φ.710 (14) Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ. 437/001/ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα σης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ. ΕΕΤΤ 389/051/ (Φ.Ε.Κ. 891/Β/ )». Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) (Αριθμ. Αποφ. 559/001/ ) α. τον Νόμο 3431/2006 (Φ.Ε.Κ. 13/Α ) «Περί Ηλεκτρονι κών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», ιδίως δε το άρθρο 12 παρ. ιβ και το άρθρο 17 αυτού, β. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 375/10/ , «Κα νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Φ.Ε.Κ. 460/Β / ), γ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 389/051/ (Φ.Ε.Κ. 891/Β/ ) «Ορισμός της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, καθορισμός επι χειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά, και υποχρεώσεις αυτών», δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 531/066/ , «Ορι σμός Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Κα θορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», (Φ.Ε.Κ. 1549/Β/ ), ε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 437/001/ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Πα ροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ. ΕΕΤΤ 389/051/ (Φ.Ε.Κ. 891/Β / )», στ. την υπ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2654/Φ.960/ , επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με θέμα «Αναβάθμιση Ταχυτήτων Ευρυζωνικών Υπηρεσιών» στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ περί της πρόθεσής της όπως προβεί σε τροπο ποίηση των ταχυτήτων των υφιστάμενων υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης όπως αυτές ανα φέρονται στην υπ αριθ. Απόφαση ΕΕΤΤ 437/001/2007 (Φ.Ε.Κ. 1013/Β/ ), και ως εκ τούτου υπέβαλε κατ ουσίαν στην ΕΕΤΤ αίτημα Αναθεώρησης/Τροποποίησης της υφιστάμενης Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευ ρυζωνικής Πρόσβασης, ζ. την από έως και τις διεξαχθείσα εθνική δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το ως άνω υποβληθέν αίτημα της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ αναφορι κά με την τροποποίηση των ταχυτήτων των υφιστάμενων υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, η. τις υποβληθείσες στο πλαίσιο της ως άνω διαβού λευσης απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με τις προτεινόμενες από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ τρο ποποιήσεις της υφιστάμενης Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, αποφασίζει: Άρθρο 1 Τη τροποποίηση των κάτωθι διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 437/001/ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Παροχή υπηρεσιών Χον δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ. ΕΕΤΤ 389/051/ (Φ.Ε.Κ. 891/Β / )» ως εξής: 1. Η παράγραφος α) του παραρτήματος IV «ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ.» αντικαθίσταται ως εξής: α) Τύποι υπηρεσιών: Τύπος Υπηρεσίας Ρυθμός καθόδου (Kbps) Ρυθμός ανόδου (Kbps) α. Α.ΡΥ.Σ β. Α.ΡΥ.Σ Άρθρο 2 Η προκύπτουσα εκ της ανωτέρω τροποποίησης ανα γκαία αναβάθμιση των ταχυτήτων υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης που λαμβάνουν οι εναλλακτικοί πάροχοι από τον ΟΤΕ πραγματοποιείται χωρίς διαχει ριστικό λειτουργικό κόστος για αυτούς. Άρθρο 3 Έναρξη Ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Οργα νισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ ΑΕ). Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2010 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 18 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1925 13 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (τ. ΥΠΕΘΟ) κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 654 17 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 16 ης και 17 ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1261 1 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28.4.2004 (ΦΕΚ 645/Β /3.5.2004) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1666 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας αστυνομικών Υπη ρεσιών... 1 Υπαγωγή επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1566 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», οριστικοποίηση του κό στους αυτής και έναρξη της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα