Σχετ. : ΚΥΑ 5833/ (Β 3324 ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 )."

Transcript

1 Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: , 4171 FAX: ΠΡΟΣ: Π. ΘΕΜΑ: ιαδικασία πιστοποίησης οίνων µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης, Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη και Ποικιλιακών Οίνων για την αµπελοοινική περίοδο Σχετ. : ΚΥΑ 5833/ (Β 3324 ). Μετά την δηµοσίευση της σχετικής Κ.Υ.Α. και προκειµένου η εφαρµογή της όσον αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών να γίνει µε όσο το δυνατό οµοιόµορφο τρόπο σε όλη την επικράτεια σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Α. ιαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις. 1. Κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση υποβάλλει Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για Ένταξη στο «Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων Προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ποικιλιακών οίνων», σύµφωνα µε το Υπόδειγµα VΙΙ προς την αρµόδια.α.ο.κ. της οικείας περιφερειακής ενότητας και το άρθρο 8 της ΚΥΑ. 2. Μετά την ένταξη της στο «Μητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων» από την ΑΟΚ υποβάλλει στην αρµόδια.α.ο.κ. αίτηση πιστοποίησης σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΧ της ΚΥΑ. Στην αίτηση της επιχείρησης και στη κατάλληλη στήλη αναφέρονται οι ποικιλίες σταφυλιών που συµµετέχουν στην παραγωγή του, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφερθεί η ακριβής ποσότητα για κάθε µια από αυτές, αλλά η συνολική ποσότητα προς πιστοποίηση. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του τέλους πιστοποίησης του άρθρου 15. Η επιχείρηση πριν από την πιστοποίηση θα πρέπει

2 να έχει καταθέσει στην ΑΟΚ αναλυτική δήλωση παραγωγής, σύµφωνα µε τον Καν. 436/2009. Αν η επιχείρηση γνωρίζει και τους όγκους των φιαλών στους οποίους πρόκειται να εµφιαλωθεί ο οίνος ΠΟΠ ή ΠΓΕ µπορεί να τους συµπεριλάβει στην αίτηση της στο πεδίο «Παρατηρήσεις» ώστε να λάβει τις αντίστοιχες ταινίες ελέγχου για τους οίνους ΠΟΠ ή τους κωδικούς αριθµούς για τους οίνους ΠΓΕ. Για τους ποικιλιακούς οίνους δεν απαιτούνται κωδικοί αριθµοί φιαλών. 3. Η επιχείρηση προσκοµίζει στις αρµόδιες ΑΟΚ οποιεσδήποτε διευκρινήσεις απαιτηθούν κατά τον πρώτο διοικητικό έλεγχο. 4. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις προ της έναρξης σε ισχύ της εν λόγω ΚΥΑ ( ) είτε για κατάταξη οίνων ΠΟΠ είτε για χορήγηση κωδικών αριθµών ΠΓΕ δεν απαιτείται να επανέλθουν µε νέες αιτήσεις. Ωστόσο θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος πιστοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 15 το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα του οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ για το οποίο ζητούν την πιστοποίηση του (κατάταξη, χορήγηση κωδικών αριθµών) καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος το αντίστοιχο αντίτιµο και προσκοµίζοντας στην αρµόδια ΑΟΚ το αποδεικτικό της κατάθεσης. Β. ιαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ΑΟΚ. Ι. Πιστοποίηση οίνων Π.Ο.Π. 1. Εγγράφουν τις αιτούµενες επιχειρήσεις στο «Μητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων» και τις κοινοποιούν το συντοµότερο δυνατό την απόφαση τους αυτή για ένταξη στο «Μητρώο». εν υφίσταται κανένας λόγος καθυστέρησης για την εφαρµογή του άρθρου 8 της ΚΥΑ διότι αφενός οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ήδη γνωστές στις αρχές ( ΑΟΚ) παράγοντας οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ και βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους αφετέρου δεσµεύονται εγγράφως για την τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας. 2. έχονται τις αιτήσεις προς πιστοποίηση και έρχονται σε συνεννόηση µε το αρµόδιο Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε για την δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικού δείγµατος οίνου. Στην περίπτωση που το Περιφερειακό Κέντρο αδυνατεί να κάνει την δειγµατοληψία προβαίνουν οι ίδιες στη δειγµατοληψία. 3. Τα δείγµατα αποστέλλονται προς το αρµόδιο Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε ή οποιοδήποτε επίσηµο εργαστήριο ή ακόµα και σε ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευµένο για τις αναλύσεις κατά ISO Συγκαλεί την επιτροπή οργανοληπτικών εξετάσεων που έχει συσταθεί σύµφωνα µε την Υ.Α /

3 5. Πραγµατοποιούν ένα διοικητικό έλεγχο επί της δήλωσης παραγωγής διασταυρώνοντας δειγµατοληπτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% (άρθρο 19 παρ. 2) την αλήθεια των στοιχείων της µε βάση τις δηλώσεις συγκοµιδής (εάν είναι διαθέσιµες κατά τον έλεγχο) και τα στοιχεία του αµπελουργικού µητρώου (έκταση αµπελοτεµαχίου, θέση εντός της ζώνης Π.Ο.Π) και κυρίως επαληθεύοντας µε το δειγµατοληπτικό αυτό έλεγχο ότι τα εν λόγω αµπελοτεµάχια είναι νοµίµως φυτεµένα, βρίσκονται εντός της ζώνης και οι αποδόσεις τους συνάδουν µε την προδιαγραφή της εν λόγω Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. 6. Εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των οργανοληπτικών και των αναλυτικών εξετάσεων η.α.ο.κ εκδίδει το πιστοποιητικό (άρθρο 13 παρ. 2 στ) και το κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο (Υπόδειγµα Χ) µε βάση την αίτηση του. 7. Στην περίπτωση που η αίτηση για πιστοποίηση έχει ήδη γίνει συνεχίζουν την διαδικασία πιστοποίησης από το σηµείο το οποίο βρίσκεται ενηµερώνοντας τις επιχειρήσεις να καταβάλουν το τέλος πιστοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 15 το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα του οίνου ΠΟΠ για το οποίο ζητούν την πιστοποίηση του (κατάταξη) καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος το αντίστοιχο αντίτιµο και προσκοµίζοντας στην αρµόδια ΑΟΚ το αποδεικτικό της κατάθεσης. Απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι η εγγραφή στο «Μητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων». 8. Χορηγούν τις αντίστοιχες ταινίες ελέγχου, εάν η επιχείρηση τους έχει γνωρίσει τους όγκους των φιαλών στους οποίους πρόκειται να εµφιαλώσει. Σηµειώνεται ότι για τους οίνους οι οποίοι έχουν ήδη καταταχθεί ως Π.Ο.Π µε βάση την προηγούµενη Υ.Α µπορεί η.α.ο.κ να προβεί στη χορήγηση των ταινιών. ΙΙ. Πιστοποίηση οίνων Π.Γ.Ε. 1. Εγγράφουν τις αιτούµενες επιχειρήσεις στο «Μητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων» και τις κοινοποιούν το συντοµότερο δυνατό την απόφαση τους αυτή για ένταξη στο «Μητρώο». Επαναλαµβάνουµε στο σηµείο αυτό ότι δεν υφίσταται κανένας λόγος καθυστέρησης για την εφαρµογή του άρθρου 8 της ΚΥΑ διότι αφενός οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ήδη γνωστές στις αρχές ( ΑΟΚ) παράγοντας οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ και βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους αφετέρου δεσµεύονται εγγράφως για την τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας. 2. Πραγµατοποιούν ένα διοικητικό έλεγχο επί της δήλωσης παραγωγής διασταυρώνοντας δειγµατοληπτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% (άρθρο 19 παρ. 2) την αλήθεια των στοιχείων της µε βάση τις δηλώσεις συγκοµιδής (εάν είναι διαθέσιµα κατά τον έλεγχο) και τα στοιχεία του αµπελουργικού µητρώου (έκταση αµπελοτεµαχίου, θέση εντός 3

4 της ζώνης ΠΓΕ και κυρίως επαληθεύοντας µε το δειγµατοληπτικό αυτό έλεγχο ότι τα εν λόγω αµπελοτεµάχια είναι νοµίµως φυτεµένα, βρίσκονται εντός της ζώνης και οι αποδόσεις τους συνάδουν µε την προδιαγραφή της εν λόγω Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης. 3. Στην περίπτωση που τα σταφύλια προέρχονται από γεωγραφική περιοχή που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα της δεδοµένου ότι οι.α.ο.κ του τόπου πιστοποίησης δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δηλώσεων συγκοµιδής και του αµπελουργικού µητρώου, ο δειγµατοληπτικός έλεγχος της παραγράφου 2 µπορεί να περιοριστεί µόνο στον έλεγχο των δηλώσεων παραγωγής. Μετά την πιστοποίηση και κατά την κρίση της µπορεί η.α.ο.κ. του τόπου πιστοποίησης να ενηµερώσει την αρµόδια.α.ο.κ. του τόπου προέλευσης των σταφυλιών ζητώντας της να επιβεβαιώσει µε δειγµατοληπτικό έλεγχο την επιλεξιµότητα της πρώτης ύλης για την παραγωγή του εν λόγω Π.Γ.Ε. 4. Στην περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα η αρµόδια.α.ο.κ ενηµερώνει την εν λόγω επιχείρηση εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την αίτηση της. 5. Η αρµόδια.α.ο.κ εκδίδει την απόφαση της εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την προσκόµισή της αίτησης πιστοποίησης και χορηγεί το πιστοποιητικό του Υποδείγµατος Χ. Η πιστοποίηση γίνεται ανά Γεωγραφική ένδειξη ή ανά ποικιλία ποικιλιακού οίνου. 7. Στην περίπτωση που η αίτηση για πιστοποίηση (χορήγηση κωδικών) έχει ήδη γίνει η.α.ο.κ συνεχίζει την διαδικασία πιστοποίησης από το σηµείο το οποίο βρίσκεται ενηµερώνοντας τις επιχειρήσεις να καταβάλουν το τέλος πιστοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 15 το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα του οίνου ΠΓΕ για το οποίο ζητούν την πιστοποίηση του (χορήγηση κωδικών αριθµών) καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος το αντίστοιχο αντίτιµο και προσκοµίζοντας στην αρµόδια ΑΟΚ το αποδεικτικό της κατάθεσης. Απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι η εγγραφή στο «Μητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων». ΙΙΙ. Για την πιστοποίηση Ποικιλιακών οίνων ακολουθείται κατ αναλογία η διαδικασία του σηµείου ΙΙ του παρόντος εγγράφου (Άρθρο 13 παρ. 3 και 4 της ΚΥΑ) µε την διαφορά ότι η επαλήθευση της πρώτης ύλης αφορά κυρίως το αν ο προς πιστοποίηση οίνος προέρχεται από την ποικιλία αµπέλου για την οποία πρόκειται να πιστοποιηθεί. 4

5 Σηµειώνεται τέλος ότι, οι έλεγχοι (επιτόπιοι και διοικητικοί) του άρθρου 19 πραγµατοποιούνται καθ όλη την διάρκεια της αµπελοοινικής περιόδου και όχι πριν από την χορήγηση κάθε πιστοποιητικού. Η χορήγηση δε των πιστοποιητικών οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών µε βάση ένα πρώτο δειγµατοληπτικό διοικητικό έλεγχο δεν στερεί από τις αρµόδιες αρχές (.Α.Ο.Κ) το δικαίωµα να προβούν εκ των υστέρων σε πιο ενδελεχείς ελέγχους τόσο διοικητικούς όσο και επιτόπιους και να προβούν ακόµη και σε ανάκληση πιστοποιητικών οίνων τα οποία έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις αν προκύπτουν σοβαρές παραβάσεις ή και να επιβάλουν τις ανάλογες διοικητικές κυρώσεις (Άρθρο 21). Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ Ε. ΚΟΥΡΕΝΤΑ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣ 1. Γενικές ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους (Με το ταχυδροµείο) 2. /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας Περιφερειακών Ενοτήτων Έδρες τους (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 3. Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Έδρες τους (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 1. Γραφείο Υπουργού κ. Αθ. Τσαυτάρη 2. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Μ. Χαρακόπουλου 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Μ. Κορασίδη 4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής κ.. Μελά 5. ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής, Τµήµα Αµπέλου & Ξηρών Καρπών Αχαρνών 2, ΑΘΗΝΑ 6. /νση ιαχείρισης Μητρώων 7. /νση Βιολογικής Γεωργίας 9. Εθνική ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου Μαρίνου Αντύπα 86-88, ΑΘΗΝΑ 10. Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) Νίκης 34, ΑΘΗΝΑ 11. ΚΕΟΣΟΕ, Λ. Ριανκούρ 73, ΑΘΗΝΑ 12. Ένωση Ελλήνων Οινοποιών Λ. Βουλιαγµένης 178, ΑΦΝΗ 13. Σύνδεσµος Οινοποιών Ελλάδος Αλκιβιάδου 24, ΑΘΗΝΑ 14. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ) Γιαννιτσών 90, Θεσσαλονίκη 6

7 15. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.) 1o χλµ Λεωφόρου Πικερµίου-Σπάτων, Πικέρµι 16. Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝ.Ο.Α.Π) Συγγρού 1, Φλιάσιο Μέλαθρον, ΝΕΜΕΑ 17. Ένωση Ελλήνων Οινολόγων Λ. Ριανκούρ 73, ΑΘΗΝΑ 18. ΠΑΝ.Ε.Π.Ο Βεραντζέρου 15, ΑΘΗΝΑ 7

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Μπέλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Μπέλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric.

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/09/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.:4451/116103 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ, ΤΥΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

1ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 24-26 Φεβρουαρίου 2015

1ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 24-26 Φεβρουαρίου 2015 15ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ & ΟΙΝΟΥ 1ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24-26 Φεβρουαρίου 2015 H ΣYMMETOXH ΣAΣ ΣΤΟΝ 15ο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 40/131 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα