ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα /νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης Τηλ.: , Φαξ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ. Προϋ ολογισµός: ,13 Χρηµατοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η αρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ροµήθεια ειδών καθαριότητας ευ ρε ισµού, σάκων α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου για τις ανάγκες των υ ηρεσιών του ήµου Χανίων και των Νοµικών του Προσώ ων ( ηµοτική Ε ιχείρηση Ύδρευσης - Α οχέτευσης Χανίων (.Ε.Υ.Α.Χ), Κοινωφελής Ε ιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ήµου Χανίων- Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ.-ΚΑΜ), ΚΥ ΩΝ ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία εκµετάλλευσης σταθµού αυτοκίνητων (ΚΥ ΩΝ Α.Ε.), ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολίτικης και αιδείας (.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων, ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων). Η ροµήθεια θα ραγµατο οιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / α όφασης του Υ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Του N.3852/ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ Τεύχος α 87/2012). Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το άρθρο 4 της α ό Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ /12/2012 Τεύχος Α' και κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ Τεύχος Α 18) για την ραγµατο οίηση της διαδικασίας ανάδειξης ροµηθευτών - χορηγητών για τα είδη ου αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ α ό τους οικείους ήµους. Την αριθ. 3/11543/ Εγκύκλιο του Υ ουργείου Εσωτερικών ερί ανάδειξης ροµηθευτών χορηγητών ροµηθειών των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους ροσώ ων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους ροσώ ων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α' και β' βαθµού. Η συνολική ροµήθεια των ειδών καθαριότητας - ευ ρε ισµού, σάκων α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών Παντο ωλείου ροϋ ολογίσθηκε στο οσό των ,12 ευρώ και ε ι λέον Φ.Π.Α. 23% ,01 ευρώ, δηλαδή σύνολο ,13 ευρώ. Η δα άνη της ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α ό ίδιους όρους του ήµου Χανίων και των Νοµικών του Προσώ ων και θα βαρύνει τις ιστώσεις του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου Χανιών (Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α ) καθώς και τους ροϋ ολογισµούς εξόδων των Νοµικών Προσώ ων:.ε.υ.α.χ.(κ.α ), Κ.Ε.Π.ΠΕ. Η.Χ.-ΚΑΜ (Κ.Α , , , ), ΚΥ ΩΝ Α.Ε ( Κ.Α 82.03),.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ( Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α ), ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων (Κ.Α ), ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων (Κ.Α ).

2 Ειδικότερα η ροµήθεια αφορά τις εξής οµάδες ανά φορέα ροµήθειας : ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Οµάδα 1: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευ ρε ισµού, σακών α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός ,61, λέον ΦΠΑ 23% 3.766,16, σύνολο ,77 Οµάδα 2: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευ ρε ισµού, σακών α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 5.220,00, λέον ΦΠΑ 23% ,60, σύνολο 6.420,60 Οµάδα 3: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευ ρε ισµού, σακών α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 3.127,18, λέον ΦΠΑ 23% 719,25, σύνολο 3.846,43 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :.Ε.Υ.Α.Χ. Οµάδα 4:.Ε.Υ.Α.Χ.- Ειδή καθαριότητας, ευ ρε ισµού, σακών α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 2.540,16, λέον ΦΠΑ 23% 584,24, σύνολο 3.124,40 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ.-Κ.Α.Μ. Οµάδα 5: Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ-ΚΑΜ- Ειδή καθαριότητας, ευ ρε ισµού, σακών α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 7.732,39, λέον ΦΠΑ 23% 1.778,45, σύνολο 9.510,84 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΥ ΩΝ Α.Ε. Οµάδα 6: ΚΥ ΩΝ Α.Ε Ειδή καθαριότητας, ευ ρε ισµού και σακών α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 650,68, λέον ΦΠΑ 23% 149,66, σύνολο 800,34 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Οµάδα 7:.Ο.ΚΟΙ.Π.Π - Ειδή καθαριότητας και ευ ρε ισµού και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός ,52, λέον ΦΠΑ 23% 4.112,98, σύνολο ,50 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οµάδα 8: ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευ ρε ισµού και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός ,30, λέον ΦΠΑ 23% 6.397,29, σύνολο ,59 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ Οµάδα 9: ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευ ρε ισµού και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 684,28, λέον ΦΠΑ 23% 157,38, σύνολο 841,66

3 Αναλυτικά τα ειδή, οι οσότητες και οι τεχνικές ροδιαγραφές τους αναφέρονται στα τεύχη «Τεχνικές ροδιαγραφές Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός». Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα να υ οβάλουν ρόσφορα σε µια ή σε ερισσότερες οµάδες των ρος ροµήθεια ειδών ό ως ορίζονται ανωτέρω. Η ρόσφορα, µε οινή α οκλεισµού, ρέ ει να καλύ τει όλα τα ειδή και τις οσότητες κάθε οµάδας. Η αρα άνω ροµήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, α ό το ήµο Χανιών, για τις ανάγκες του ήµου και των έξι (6) Νοµικών του Προσώ ων, αλλά οι συµβάσεις θα υ ογραφούν α ό τον κάθε φορέα ξεχωριστά. Ο ροµηθευτής ή (οι ροµηθευτές) στον ό οιο έγινε η κατακύρωση της ροµήθειας υ οχρεούται να αραδώσει τα ρος ροµήθεια ειδή ανά φορέα ροµήθειας ως εξής: α) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Η ροµήθεια θα αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του ήµου Χανίων ή σε χώρο ου θα υ οδείξει η αρµόδια υ ηρεσία, κατό ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ου θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ροµηθευτή αραλή τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα άνη του ροµηθευτή. Η ροθεσµία αράδοσης της ροµήθειας καθορίζεται σε δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης. β) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :.Ε.Υ.Α.Χ.- Η ροµήθεια θα αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια της.ε.υ.α.χ. ή σε χώρο ου θα υ οδείξει η αρµόδια υ ηρεσία, κατό ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ου θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ροµηθευτή αραλή τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα άνη του ροµηθευτή. Η ροθεσµία αράδοσης της ροµήθειας καθορίζεται σε ένα (1) ηµερολογιακό µήνα α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης. γ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Κ.Ε.Π.Ε. ΗΧ.-Κ.Α.Μ.- Η ροµήθεια θα αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Κ.Ε.Π.Ε. ΗΧ.-Κ.Α.Μ ή σε χώρο ου θα υ οδείξει η αρµόδια υ ηρεσία, κατό ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ου θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ροµηθευτή αραλή τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα άνη του ροµηθευτή. Η αράδοση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υ ογραφή της σύµβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα µε τις ροκύ τουσες ανάγκες της Κ.Ε.Π.Ε. ΗΧ.-Κ.Α.Μ. δ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ: ΚΥ ΩΝ Α.Ε. - Η ροµήθεια θα αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια της ΚΥ ΩΝ Α.Ε. ή σε χώρο ου θα υ οδείξει η αρµόδια υ ηρεσία, κατό ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ου θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ροµηθευτή αραλή τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα άνη του ροµηθευτή. Η ροθεσµία αράδοσης της ροµήθειας καθορίζεται σε ένα (1) ηµερολογιακό µήνα α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης. ε) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Η ροµήθεια θα αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του.ο.κοι.π.π. ή σε χώρο ου θα υ οδείξει η αρµόδια υ ηρεσία, κατό ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ου θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ροµηθευτή αραλή τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα άνη του ροµηθευτή. Η αράδοση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υ ογραφή της σύµβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα µε τις ροκύ τουσες ανάγκες του.ο.κοι.π.π. στ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Η ροµήθεια θα αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ή σε χώρο ου θα υ οδείξει η αρµόδια υ ηρεσία, κατό ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ου θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ροµηθευτή αραλή τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα άνη του ροµηθευτή. Η αράδοση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υ ογραφή της σύµβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα µε τις ροκύ τουσες ανάγκες του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

4 ζ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ Η ροµήθεια θα αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ή σε χώρο ου θα υ οδείξει η αρµόδια υ ηρεσία, κατό ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ου θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ροµηθευτή αραλή τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα άνη του ροµηθευτή. Η αράδοση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υ ογραφή της σύµβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα µε τις ροκύ τουσες ανάγκες της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ. Ο ανάδοχος ή ροµηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση α ό τη στιγµή ου λαµβάνει την εντολή ροµήθειας, να εφοδιάσει το ήµο και τα Νοµικά του ρόσω α µε την αραγγελθείσα οσότητα των ειδών. Χανιά, 18/03/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 18/03/2014 O ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΩΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα /νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης Τηλ.: , Φαξ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ. Προϋ ολογισµός: : ,13 Χρηµατοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές ροδιαγραφές αφορούν την ροµήθεια ειδών καθαριότητας ευ ρε ισµού, σάκων α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών αντο ωλείου, η ο οία θα είναι κατάλληλη για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υ ηρεσιών του ήµου Χανίων και των Νοµικών του Προσώ ων ( ηµοτική Ε ιχείρηση Ύδρευσης - Α οχέτευσης Χανίων (.Ε.Υ.Α.Χ), Κοινωφελής Ε ιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ήµου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ.-ΚΑΜ), ΚΥ ΩΝ ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία εκµετάλλευσης σταθµού αυτοκίνητων (ΚΥ ΩΝ Α.Ε.), ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολίτικης και αιδείας (.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων, ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων). Όλα τα ρος ροµήθεια είδη, θα είναι αρίστης οιότητας, σύµφωνα µε τεχνικά χαρακτηρίστηκα τους ό ως αναφέρονται στους κάτωθι ίνακες. Ειδικότερα: Τα α ορρυ αντικά και καθαριστικά θα ρέ ει να φέρουν στην συσκευασία τους αριθµό καταχώρησης στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. Για τα α ολυµαντικά και τα κρεµοσά ουνα θα ρέ ει να ροσκοµίζεται α ό τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αντίγραφα της γνωστο οίησης της κυκλοφορίας τους α ό τον ΕΟΦ. Τα α ορρυ αντικά και τα α ολυµαντικά ροϊόντα δεν ρέ ει να αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι ε ιβλαβή για την υγεία του ροσω ικού και να µην ροκαλούν φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξο λισµό του κτιρίου. Για τα γάντια µιας χρήσης χειρουργικά νιτριλίου µ λε θα ρέ ει να ροσκοµίζεται α ό τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ιστο οίηση ΕΝ 374. Τα αλουµινόχαρτα και γενικά τα είδη ου έρχονται σε ε αφή µε τα τρόφιµα θα ρέ ει να ληρούν τις ροδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τα εντοµοκτόνα, να φέρουν στην συσκευασία τους ηµεροµηνίες αρασκευής και λήξης και να έχουν έγκριση του Υ ουργείου Αγροτικής Ανά τυξης & Τροφίµων. Όσα είδη ε ισηµαίνονται ως ε ικίνδυνα θα ρέ ει να συνοδεύονται κατά την αράδοση τους α ό δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στα Ελληνικά.

6 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 1. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 2,5 kg ερί ου) ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 1,40 Μ ΑΠΟΣΜHTIKO ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΤΩΝ 300 ML ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΟΣΜΗ ΛΕΥΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συσκευασία των ερί ου των 310 γραµ.) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (MEDIUM, LARGE) ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΗ) ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΕΣ 300ML ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 300ML ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 40 ΛΙΤ ιαστάσεις: ερί ου 32x33X55 Ύψος ΚΑ ΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΛΕΥΚΟΣ 5 LIT ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΠΡΕΥ 500 ΓΡ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ) ερί ου 50 εκ. για υαλοκαθαριστήρα ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ) ερί ου 40 εκ. για υαλοκαθαριστήρα ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (1 ΚΑ Ο ΠΡΕΣΑ) ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ 1,50Μ ΚΡΕΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 250ML ΛΕΠΙ ΕΣ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΑΠΕ ΟΥ 10CM (συσκευασία των 10 τεµ.) ΛΕΠΙ ΕΣ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 10CM (συσκευασία των 10 τεµ.) ΞΥΣΤΡΑ ΑΠΕ ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10 ΕΚ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10 ΕΚ. (ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ) ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΕΛΙ (οικολογικά,να λένονται στους 90 0 βαθµούς) ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 22. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 1m ερί ου ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΝΗΜΑ+ κοντάρι αλουµ. + ανί + βάση ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ 1 ΛΙΤ ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (συσκευασία 1 κιλ.) ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX ( ερί ου 32εκ. Χ 40εκ.) ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ (συσκευασία 15 κιλών)

7 29. ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ (βεντάλια) ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΙΠΛΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΤΡΙΧΑ ΧΑΛΙΩΝ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ 10 Χ 15 ΕΚ ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 500 ml ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΦΩΛΙΑ 40 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 500 ΓΡ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5 Χ11ΕΚ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΑΚΡΥΛΙΚΗ 400gr ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ κόκκινη βιδωτή µαζί µε το κοντάρι της αλουµινένιο(σταθερό) ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 30) ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ανοξείδωτος ΠΕΡΙΠΟΥ 30CM ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ανοξείδωτος ΠΕΡΙΠΟΥ 50CM ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΕΩΣ 5 ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 4 ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΡΙ των 750 ml ΤΥΠΟΥ VELVET ΠΑΠΙ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΕΩΣ 4 ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ (ΛΑ Ι) ΤΥΠΟΥ CARBAC 200cc Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (συσκευασία των 450ml) ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 93 0 ΒΑΘΜΩΝ (συσκευασία των 430 ML) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 800 ΓΡ ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ των 5 κιλών ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 GR/ΤΕΜ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛ. ΠΟΛΤΟ 100& ΤΥΠΟΥ EXTRA ΙΠΛΟ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ερί ου 30χ30 εκ. ( ακέτο των 100 φύλλων) ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 1Φ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ gr

8 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 2. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (80Χ1,10) Μαλακό ή σκληρό ολυαιθυλένιο χρώµατος Μ λε σκούρο ή µαύρου τουλάχιστον 12 Τεµάχια ανά Kg ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50X50) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 3. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (συσκευασία των 4-5 λίτρων) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (α ολι αντικό, αρωµατικό,βιοδιασ ώµενο) ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ (συσκευασία 4 λιτ) ΧΛΩΡΙΟ ΧΥΜΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΩΣ 13 ΛΙΤ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΕΥΑΧ ΟΜΑ Α 4..Ε.Υ.Α.Χ. - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ( σακί 15 κιλών) ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800ΓΡ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (medium) ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΚΑ Ο ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ 6. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡI

9 8. ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ερί ου 7,5Χ11,5 εκ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ MONH ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΡ. (ΑΚΡΥΛΙΚΗ-ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ) ΜΕ 11. ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ. 40Χ40 ΕΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΙΑΣΤ. 70Χ100 ΕΚ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (συσκευασία των 10 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ( συσκευασία των 4 λιτ.) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ερί ου 800γρ. ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙOΤΗΤΑΣ 500 ΓΡ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ.-Κ.Α.Μ. ΟΜΑ Α 5. Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ.-Κ.Α.Μ. - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 100 ΓΡ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 3. (συσκευασία των 15 κιλών) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (small, medium) ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (συσκευασία των 50 τεµ.) ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ (συσκευασία των 24 τεµ.) ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( συσκευασία των 50 τεµ.) ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ( συσκευασία των 20 τεµ.) ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (συσκευασία των 50 τεµ.) ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΙΑΣΤ. 40Χ50 ΕΚ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ 11. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΙΑΣΤ 32Χ40 ΕΚ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ 13. (συσκευασία των 13λιτ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ 400 ΓΡ. ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΑΣΤ. 70 Χ 100 ΕΚ. (κούτα των 500 τεµ.) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 95 Χ 115 ΕΚ. ( κούτα των 80 τεµ.)

10 18. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ. 50 Χ 50 ΕΚ. (κούτα των 1000 τεµ.) ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΡΟΛΟ 1 x1m, 100m ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 15 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΕ Α (συσκευασία 1 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ (συσκευασία 600 γρ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΡΙ (συσκευασία των 750ml) ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 40 ΕΚ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 190 ΓΡ ΦΙΑΛΑΚΙ ΤΥΠΟΥ EL GRECO ερί ου 450γρ. (µε βαλβίδα υψηλής ασφάλειας, να µ ορεί εύκολα να α οσυνδεθεί και να ε ανασυνδεθεί ακόµα και όταν είναι άδειο) 32. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ( συσκευασία των 4 λιτ.) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ερί ου 800 ΓΡ. ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 85 ΓΡ. ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ( συσκευασία των 30 τεµ.) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ερί ου 30Χ30 εκ. ( ακέτο των 800φ.) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΥ ΩΝ Α.Ε. ΟΜΑ Α 6. ΚΥ ΩΝ Α.Ε. - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΦΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ ΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (Large) ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ 1,40 Μ ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 50 τεµ.) ΠΑΝΑΚΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΜΕ ΡΕΛΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΣΤ. 40 Χ 60 ΕΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 95 Χ 115 ΕΚ ΣΠΟΓΓΟΣ 7 Χ 14 Χ 3 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ ΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ. )

11 12. Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ( συσκευασία των 450 ml ) ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 93 0 ΒΑΘΜΩΝ (συσκευασία των 430ml) ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ( συσκευασία των 4 λιτ.) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 180 ΓΡ. (συσκευασία 12 ρολά) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 500 ΓΡ. (συσκευασία 12 ρολά) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ΟΜΑ Α 7..Ο.ΚΟΙ.Π.Π ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (συσκευασία των 15 κιλών) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (συσκευασία των 2 κιλών) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (συσκευασία 1 κιλού) ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 2,5kg ερί ου) ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50mΧ45cm ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 50m ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο 7,8,9 (ΖΕΥΓΗ) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (Large) ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ- ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 300ml ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΕΣ 300ml ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία 100 τεµ.) ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΛΙΤ ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16 ΛΙΤ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 12 ΛΙΤ ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12 ΛΙΤ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία 1 kgr) ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 35 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 20. ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 15 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 21. ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 22. ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛ. Κουτί 200 m*43cm

12 24. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ) ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10CM (ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ) 26. ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙ ΙΚΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (συσκευασία 500ml) ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 50τεµ.) ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 50τεµ.) ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(συσκευασία των 20 τεµ.) ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 20 τεµ.) ΠΗΡΟΥΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 100 τεµ.) ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ Νο 4 WETTEX ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ - ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία των 950 γρ.) ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΚΟΜΠΛΕ (µε λαβή, ρέσα και κουβά) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 17 Χ 24 ΕΚ (συσκευασία των 50 τεµ.) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28 Χ 43 ΕΚ. (συσκευασία των 50 τεµ.) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 0,80Χ1,10 ερί ου ΧΟΝΤΡΕΣ (τουλάχιστον 12τεµ/κιλο) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 45cm (τουλάχιστον 100 τεµ /κιλό) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΚΟΥΠA ΜΑΛΑΚΗ ΙΠΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 400 γρ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (1 ΚΑ Ο-ΠΡΕΣΣΑ) ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 52. ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (συσκευασία 72 τεµ.) ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (κούτα των 150 τεµ.) Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ( συσκευασία των 450 ml) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία των 500 ml) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΡΙ (συσκευασία των 750ml) ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ

13 59. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συσκευασία των 4 λιτ. ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (συσκευασία των 4 λιτ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ (συσκευασία των 300 ml) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ (συσκευασία των 500ml) ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 190 ΓΡ ΦΙΑΛΑΚΙ ΤΥΠΟΥ EL GRECO ερί ου 450γρ. (µε βαλβίδα υψηλής ασφάλειας, να µ ορεί εύκολα να α οσυνδεθεί και να ε ανασυνδεθεί ακόµα και όταν είναι άδειο) 68. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 93 ΒΑΘΜΩΝ (συσκευασία των 430ml) ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ KLINEX (συσκευασία 2 λιτ.) ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ KLINEX (συσκευασία 1250ml) 71. ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (συσκευασία 4 λιτ.) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ(ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90gr) +/-5% ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 800 ΓΡ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ερί ου 30Χ30 εκ. ( ακέτο των 100φ.) ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2Φ (κουτί των φ.) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 8. ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ, 2. TAED KAI ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ (συσκευασία των 15 κιλών) ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300ML ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΠΑΝΙΟΥ ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 350ΓΡ ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΠΛΕ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 6. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΑΦ. ΝΟΥΜΕΡΑ (ΖΕΥΓΗ) ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΕΣ 300ML ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 300ML ΚΑΝΑΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

14 ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΙΠΛΟ ΚΑ Ο ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΕΣΑ ΠΡΕΣΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΑΤΑ ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 2 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟ ΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14Μ. Χ 32ΕΚ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 21. ΧΡΗΣΕΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΑΚΟΥΛΕΣ Α ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50Χ50 ΕΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 26Χ15 ΕΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 26Χ40 ΕΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 60Χ80 ΕΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ80-100Χ1,20 (12 ΤΕΜ ΑΝΑ ΚΙΛΟ) ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 125ΓΡ ( λάκα) ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ 29. (συσκευασία των 10 λιτ.) ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΙΠΛΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΤΥΠΟΥ SCOTCH BRITE Νο ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 15 λιτ.) ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΙΦΟΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DUROSTICK (συσκευασία του 1 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (συσκευασία των 13 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΙ (συσκευασία των 500ml) ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ( συσκευασία των 450 ml.) ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ (συσκευασία 20λιτ.) ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ 5 ΚΙΛΩΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 100ΓΡ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ( συσκευασία των 40 τεµ.) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 120ΓΡ. 28Χ28 εκ. ( συσκευασία των 40 ακέτων)

15 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 9. ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΟΣΜΗ ΛΕΥΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συσκευασία ερί ου των 310 γραµ.) ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΓΟΥΝΑΚΙ 45 ΕΚ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥ ΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΣΠΡΑ ΤΥΠΟΥ 3. ECO ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΞΥΣΤΡΑ ΑΠΕ ΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΤΑΙ ΛΕΠΙ Α ΤΩΝ 4 ΕΚ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ KLARONET (συσκευασία 10 λιτ.) ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ΥΠΕΡ- ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ TORVAN KONZENTRALL (συσκευασία 1 λιτ.) ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20Χ10 ΕΚ. ΤΥΠΟΥ ΦΤΕΡΟ SWIFFER 4 9. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΕΡΑΚΙ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40Χ40 ΕΚ. 10. ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΜΕ ΡΕΛΙ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 90 0 ΒΑΘΜΟΥΣ. ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 80 ΕΚ. ΚΟΚΚΙΝΗ, ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΙΜΠΡΑ -ΚΙΤΡΙΝΟ 10Χ15 ΕΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΙΑΣΤ. 70Χ100 ΕΚ. ( 10 ΤΕΜ ΑΝΑ ΚΙΛΟ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΑΣΤ. 50Χ55 ΕΚ. ΡΟΛΟ ΤΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΙΠΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκευασία 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ( συσκευασία 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ POLARGEL (συσκευασία 1 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΡΙ ΤΥΠΟΥ POWERFIX GEL 21. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (συσκευασία 1 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ 500 ΓΡ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 45CM ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΡΑΓΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΦΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 40ΕΚ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 93 0 ΒΑΘΜΩΝ (συσκευασία των 430 ml)

16 27. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ULTRA ΛΕΜΟΝΙ (συσκευασία 10 λιτ.) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ερί ου 800 γρ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 90 ΓΡ (συσκευασία 40 ρολά) Τα υλικά θα αραδίδονται µέσα στις συσκευασίες τους. Α οκλείονται ροϊόντα σε συσκευασίες µε ρύ ους, σχισµένες, φθαρµένες ή αραµορφώσεις χάρτινης ή λαστικής συσκευασίας. Στην αραλαβή θα ληφθεί σοβαρά υ όψη η αρτιότητα τους και η κατάσταση στην ό οια αραδίδονται. Χανιά, 18/03/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 18/03/2014 Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΩΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα /νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης Τηλ.: , Φαξ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ. Προϋ ολογισµός: ,13 Χρηµατοδότηση : Ίδιοι Πόροι Ε Ν Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 1. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 2,5 kg ερί ου) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 1,40 Μ ΤΕΜ ΑΠΟΣΜHTIKO ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΤΩΝ 300 ML ΤΕΜ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΟΣΜΗ ΛΕΥΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συσκευασία των ερί ου των 310 γραµ.) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (MEDIUM, LARGE) ΣΥΣΚ ΚΟΥΤΙ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΗ) ΖΕΥΓΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΕΣ 300ML ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ- ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 300ML ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 40 ΛΙΤ ιαστάσεις: ερί ου 32x33X55 Ύψος. ΚΑ ΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΛΕΥΚΟΣ 5 LIT ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΠΡΕΥ 500 ΓΡ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ) ερί ου 50 εκ. για υαλοκαθαριστήρα ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ) ερί ου 40 εκ. για υαλοκαθαριστήρα ΤΕΜ ΤΕΜ 15 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

18 14. ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (1 ΚΑ Ο ΠΡΕΣΑ) ΤΕΜ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ 1,50Μ ΚΡΕΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 250ML ΛΕΠΙ ΕΣ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΑΠΕ ΟΥ 10CM (συσκευασία των 10 τεµ.) ΛΕΠΙ ΕΣ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 10CM (συσκευασία των 10 τεµ.) ΤΕΜ ΤΕΜ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΞΥΣΤΡΑ ΑΠΕ ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10 ΕΚ ΤΕΜ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10 ΕΚ. (ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ) 21. ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΕΛΙ (οικολογικά,να λένονται στους 90 0 βαθµούς) ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 22. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 1m ερί ου ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΝΗΜΑ+ κοντάρι αλουµ. + ανί + βάση ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ 1ΛΙΤ ΛΙΤ ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (συσκευασία 1 κιλ.) 25. ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΚ ΤΕΜ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX ( ερί ου 32εκ. Χ 40εκ.) ΤΕΜ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ 28. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ (συσκευασία 15 κιλών) 29. ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝENIO ΚΟΝΤΑΡΙ (βεντάλια) ΛΙΤ ΚΙΛΑ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΙΠΛΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜINENIO ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΤΡΙΧΑ ΧΑΛΙΩΝ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ 10 Χ 15 ΕΚ ΤΕΜ ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 500 ml ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΦΩΛΙΑ 40 ΓΡ ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 500 ΓΡ ΤΕΜ 10

19 39. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5 Χ11ΕΚ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΑΚΡΥΛΙΚΗ 400gr ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ κόκκινη βιδωτή µαζί µε το κοντάρι της αλουµινένιο(σταθερό) ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 30) 44. ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ανοξείδωτος ΠΕΡΙΠΟΥ 30CM ΣΥΣΚ ΤΕΜ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ανοξείδωτος ΠΕΡΙΠΟΥ 50CM ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΕΩΣ 5 ΛΙΤ ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 4 ΛΙΤ ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΡΙ των 750 ml ΤΥΠΟΥ VELVET ΠΑΠΙ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΕΩΣ 4 ΛΙΤ ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ (ΛΑ Ι) ΤΥΠΟΥ CARBAC 200cc ΤΕΜ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (συσκευασία των 450ml) ΤΕΜ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 93 0 ΒΑΘΜΩΝ (συσκευασία των 430 ML) ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 800 ΓΡ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ των 5 κιλών 57. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 GR/ΤΕΜ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛ. ΠΟΛΤΟ 100& ΤΥΠΟΥ EXTRA ΙΠΛΟ 58. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ερί ου 30χ30 εκ. ( ακέτο των 100 φύλλων) ΡΟΛΑ ΡΟΛΑ ΠΑΚ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 1Φ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ gr ΠΑΚ 20 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,61 ΦΠΑ 23% 3.766,16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ ,77

20 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 2. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (80Χ1,10) Μαλακό ή σκληρό ολυαιθυλένιο χρώµατος Μ λε σκούρο ή µαύρου τουλάχιστον 12 Τεµάχια ανά Kg ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50X50) ΚΙΛΑ 2700 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.220,00 ΦΠΑ 23% 1.200,60 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 6.420,60 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 3. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (συσκευασία των 4-5 λίτρων) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (α ολι αντικό, αρωµατικό, βιοδιασ ώµενο) ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤ ΛΙΤ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ (συσκευασία των 4 λιτ) ΛΙΤ ΧΛΩΡΙΟ ΧΥΜΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΩΣ 13 ΛΙΤ ΛΙΤ 1638 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.127,18 ΦΠΑ 23% 719,25 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 3 ΜΕ ΦΠΑ 3.846,43

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα