ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ιωάννινα 12/02/2015 ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 127 Δ/ΝΣΗ : Εθν. Αντιστάσεως Κατσικάς Ιωαννίνων ΤΗΛ : ΦΑΞ: Πληροφορ. : Μάντζαρης Κ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Έχοντας υπόψιν: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ Α 173/ ) «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1829/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Γεωργίας «Έγκριση κανονισμού προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΔΗΜΗΤΡΑ». 3. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/ ) και την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2284/ ) για τη σύσταση του οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και τη συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων νομικών προσώπων. 4. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 2284/ ) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νομικών Προσώπων». 5. Την υπ αριθ. 359/35982/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 123/ ) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός προσωρινού Προέδρου Δ.Σ. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.Ι.Δ.». 6. Την με αριθ. θέματος 10Α απόφασης της αριθ. Συνεδρίασης 51ης/ του Δ.Σ. «Διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας χύμα γάλακτος και υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης για τις ανάγκες της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων». 7. Την με αριθ / Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ «Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων». 8. Τη με α/α 146 (αρ. πρωτ. 666/ , ΑΔΑ: 71ΛΟΟΞ3Μ-ΛΚΒ, ΑΔΑΜ: 15REQ ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εστίασης στην ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από έως σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από ανάρτηση στο Δήμο Ιωαννιτών. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 18η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και το διαγωνισμό θα διενεργήσει η Επιτροπή Προμηθειών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων που συστήθηκε με την με αριθ / Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», αποτελούμενη από τους: - Κακούρη Αθανασία, - Βεληβάση Αιμιλιανό και, - Βλάχου Άννα- Μαρία. Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω μελών της επιτροπής Προμηθειών την αξιολόγηση των προσφορών θα την διενεργήσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τον φάκελο της προσφοράς τους σε σφραγισμένο φάκελο, καταθέτοντας τον στην Διεύθυνση της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ Ιωαννίνων, Εθν. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωαννίνων, το αργότερο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 1.2 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τον σφραγισμένο φάκελο στον οποίο : Θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κεφαλαία γράμματα. Θα αναφέρεται ευκρινώς ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΕΛΓ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ», Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ Ιωαννίνων). 1.3 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, ενώ η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 2

3 1.5 Οι προσφορές απορρίπτονται, όταν υπάρχουν σε αυτές διορθώσεις που δεν τις καθιστούν σαφείς. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο στoν oπoίo θα αναγράφεται ευκρινώς : α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό γ) Ο αριθμός της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας τoυ διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία τoυ αποστολέα 2.2 Μέσα στoν κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Kλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στoν oπoίo θα εσωκλείoνται : Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) που υποβάλλεται από το άτομο που εκπροσωπεί νόμιμα το φορέα που υποβάλλει την προσφορά στην οποία Να αναφέρεται ότι ο δηλών ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που υποβάλλει την προσφορά Να είναι ενυπόγραφη και να φέρει την επιχειρηματική σφραγίδα επ αυτής Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: - Για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα : Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ.1). Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(ΕΕ C 195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ 48). Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α 305). - Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. - Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3

4 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι: - Η επιχείρηση τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης - Ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάριση ( ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις). Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δημοπρατούμενης Υπηρεσίας. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Π.Δ. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση, υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε, και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Δ/ντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. Να δηλώνεται ότι: - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 4

5 2.2.3 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμα του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Οι ατομικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές της. Τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντα και από αυτά να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το συμμετέχοντα και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως της νομικής μορφής του συμμετέχοντα. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή μαζί με την προσφορά των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από το διαγωνισμό. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνονται σε μια δήλωση. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4250/2014, «η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ». 3. Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στoν oπoίo θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές, υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 3.1 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επι ποινή απορρίψεως, σε χωριστό φάκελο επίσης μέσα στoν κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 3.2 ΤΙΜΕΣ : Οι τιμές θα πρέπει να δίνoνται σε ευρώ και θα αναγράφονται απαραίτητα στην οικονομική πρoσφoρά αριθμητικά και ολογράφως. Η τιμή της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προσφέροντα. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προσφέροντα, πέραν της τιμής της προσφοράς του, θα περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές εργαζομένων (με εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ), κόστος Δώρων, Επιδόματος Αδείας εργαζομένων, Κόστος αναπλήρωσης αδείας εργαζομένων (μικτές αποδοχές και ΙΚΑ), διοικητικό κόστος, και εργολαβικό κέρδος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: Οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. Προσφορά πoυ ορίζει χρόνο ισχύoς 5

6 μικρότερο τoυ προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο.) ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου χωρίς καμία αποζημίωση προς τον ανάδοχο. Παραδεκτές είναι προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο και όχι σε μέρος της προκηρυχθείσας υπηρεσίας. 4. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις : 1 η φάση : Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή. Απoσφραγίζoνται oι κυρίως φάκελoι των προσφορών, ο υποφάκελος των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ καθώς και ο υποφάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών και στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν. 2 η φάση : Απoσφραγίζoνται οι κλειστοί φάκελοι των Οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και η αρμόδια Επιτροπή προχωρεί στην Οικονομική αξιολόγηση αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών, των Τεχνικών και των Οικονομικών προσφορών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό κατακύρωσης στον μειοδότη από την αρμόδια επιτροπή, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαv, κατά την τεχνική αξιολόγηση απoδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφoνται μετά την oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωνισμoύ. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Αντιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. H κατακύρωση τoυ διαγωνισμού θα γίvει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να λάβει γνώση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 6

7 Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει το συντομότερο δυνατόν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται, βάσει πρωτότυπων τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται στα ακόλουθα στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Ι.Δ ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΜ : Δ ΟΥ : Δ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από αντίγραφο σχετικού Πρακτικού Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Κατά την πληρωμή ο εργολάβος θα προσκομίσει Πιστοποιητικό Φορολογικής (στην περίπτωση που το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 ) και Ασφαλιστικής ενημερότητας (στην περίπτωση που το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 ), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόμο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο) ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης στον εργολάβο που θα αναδειχθεί επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, με συντελεστή 8% για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 καθώς και κράτηση 0,10% επί της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται στο δημόσιο. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κακούρη Αθανασία Ο Γενικός Διευθυντής 2. Βεληβάσης Αιμιλιανός Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 3. Βλάχου Άννα- Μαρία Βάγιας Νικόλαος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Κωνσταντίνος Μαλλίδης 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης των μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέσει στην ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων τρία (3) άτομα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καθημερινή σίτιση των μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Εξ αυτών των ατόμων, το ένα (1) άτομο υποχρεωτικά θα έχει την ειδικότητα και θα απασχολείται ως μάγειρας και τα άλλα δύο (2) θα έχουν την ειδικότητα και θα απασχολούνται ως τραπεζοκόμοι. 2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Οργανισμός δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του εργολάβου να προσκομίζει τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό του και στις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ίδιου εργολάβου ή των εργασιών του. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κανονική καταβολή των ημερομισθίων στο προσωπικό του. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ελέγχει την έγκαιρη και κανονική (πλήρη) εξόφληση των αποδοχών των εργαζομένων, καθώς και την καταβολή των υποχρεώσεων του αναδόχου στα ασφαλιστικά ταμεία, ως και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να μην εξοφλήσει τον Εργολάβο ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. 5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, υγιές και άριστο στην εργασία του και χωρίς να το βαρύνει ποινικό αδίκημα, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό της ΕΠΑ.Σ., διαφορετικά ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του. Ο Εργολάβος δύναται να επισκεφθεί τους χώρους πριν την υποβολή της προσφοράς του, που θα εκτελείται η εργασία αυτή λαμβάνοντας υπόψη κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο.) ΔΗΜΗΤΡΑ και να αναλάβει τον συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο παρουσίας του προσωπικού που απασχολεί για την εστίαση της ΕΠΑ.Σ. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να το ζητήσει και να ελέγξει αν το προσωπικό που αναφέρεται σ αυτό βρίσκεται εντός της ΕΠΑ.Σ. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη η πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτόν από την 8

9 Διεύθυνση της ΕΠΑ.Σ. και την επιτροπή παραλαβής έργου. Εάν ο εργολάβος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας, διατηρείται το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση με τον Οργανισμό και κατά συνέπεια αιτήματα ή δικαιώματα από την εργασιακή σχέση δεν προβάλλονται κατά του Οργανισμού, αλλά κατά του εργοδότου και στις εγκαταστάσεις του. 9. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00 έως 14:00 (κατά τις λοιπές ώρες θα ορίζεται υπεύθυνος εστίασης), εάν δεν παρίσταται ο ίδιος, να διαθέτει υπεύθυνο υπάλληλο για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία με τους αρμόδιους της ΕΠΑ.Σ. που έχουν ορισθεί για την εποπτεία και έλεγχο του έργου της εστίασης και επίλυση κάθε προβλήματος που τυχόν θα ανακύπτει. 10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑ.Σ. για το προσωπικό που θα πρόκειται να απασχολήσει στη Σχολή. 11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Ο Οργανισμός δεν έχει καμία αστική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του Εργολάβου και η υποχρέωσή του, εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κάθε μήνα αμοιβής του εργολάβου. Σε περίπτωση παραβιάσεως των ανωτέρω ο εργολάβος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτήν με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ κυρώσεις. ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Προετοιμασία- παρασκευή και παράθεση: - τριών γευμάτων τις καθημερινές (πρωινό 07:45, μεσημεριανό 13:20, βραδινό 18:45), - ενός γεύματος, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (μεσημεριανό 13:20). Β) Συγκέντρωση και καθαρισμός των σκευών με την λήξη των γευμάτων, στέγνωμα και αποθήκευσή τους. Γ) Καθαριότητα των χώρων του εστιατορίου σε καθημερινή βάση (καθαρισμός πάγκων, ψυκτικών θαλάμων, αποθηκών τροφίμων, σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων εστιατορίου, κλπ). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια των διαστημάτων που το Οικοτροφείο δεν θα λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο (πχ σχολικές αργίες Πάσχα, κλπ) το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ημέρες της παρεχόμενης εργασίας. Η παρασκευή των γευμάτων και ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται στους χώρους της σχολής, με είδη παρεχόμενα από την σχολή. Η παρασκευή φαγητού αφορά το σύνολο των μαθητών της Σχολής τις καθημερινές, (μέγιστο 120 άτομα), και το σύνολο των μαθητών που διαμένουν στην Εστία, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (μέγιστο 95 άτομα). Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί εδώ ότι δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση τροφίμων, έστω και μη κατάλληλων προς διάθεση, από το χώρο του εστιατορίου της ΕΠΑ.Σ. 9

10 ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ Το προσωπικό πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα που μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. Το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψή των. Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά από τους εργαζόμενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβλημάτων υγείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία/επιχείρηση παραβαίνει τους παρακάτω όρους, ο Οργανισμός σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να επιβάλει κυρώσεις. Για την εφαρμογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στην ΕΠΑ.Σ. είναι η εταιρεία. Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι εκπαιδευμένο. Στην ΕΠΑ.Σ. θα υπάρχει ονομαστικός κατάλογος των εργαζομένων στο χώρο των τροφίμων, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή στο προσωπικό θα γνωστοποιείται γραπτά η ΕΠΑ.Σ. Σε περίπτωση που η εταιρεία/επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, ο Οργανισμός δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται. ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισμό. Η εταιρεία έχει την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόμων και προστατεύουν τα τρόφιμα από επιμολύνσεις. α) Γενικά μέτρα καθαριότητας. Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανομής των τροφίμων πρέπει: Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους. Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται. Να μην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίμων και κατά το χειρισμό των τροφίμων. Να καλύπτουν τα χέρια τους με γάντια κατά την παρασκευή και διανομή του φαγητού. Να μην μετακινούνται άσκοπα στους λοιπούς χώρους της ΕΠΑ.Σ. και μετά να επιστρέφουν στο χώρο των τροφίμων. Να έχουν καθαρά μαλλιά, δεμένα πίσω εφόσον είναι μακριά και να είναι καλυμμένα με κάλυμμα κεφαλής (σκούφο). Η στολή εργασίας θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώμικη και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων. Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται όταν απομακρύνονται για διάφορους λόγους από το χώρο της εργασίας τους. β) Πλύσιμο χεριών Απαραίτητο είναι το πλύσιμο χεριών : Μετά τη χρήση τουαλέτας. Όταν είναι βρώμικα ή μολυσμένα. Μετά από βήχα, φτέρνισμα, φύσημα μύτης. Μετά από άγγιγμα οποιουδήποτε μέρος τμήματος της κεφαλής. 10

11 Πριν να αγγίξουμε οποιαδήποτε τροφή. Όταν έχουμε πιάσει ωμά τρόφιμα (κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά) ή οποιοδήποτε μολυσμένο τρόφιμο. Μετά τη χρήση δοχείων απορριμμάτων. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τα τρόφιμα δεν πιάνονται με γυμνά χέρια, παρά μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. Δεν χειρίζονται τρόφιμα άτομα που έχουν δερματικές βλάβες ή κάποια μεταδοτική ασθένεια ή υπάρχει σχετική ιατρική σύσταση. Μικρά τραύματα ή εγκαύματα καλύπτονται με αδιάβροχο έγχρωμο επίδεσμο. 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκα 29-12-2014 ΕΠΑ.Σ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 419 Δ/ΝΣΗ : Ιωαννίνων 95 Καλαμπάκα ΤΚ 42200 ΤΗΛ & ΦΑΞ : 2432022781 2441023943 e-mail: ogee43@otenet.gr Πληροφορ. : Ζιώγου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα