1 η ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗ & (στο πλαίσιο του Ν. 3374/2005) ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗ 2008-2009 & 2009-2010. (στο πλαίσιο του Ν. 3374/2005) ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2010"

Transcript

1 1 η ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗ & (στο πλαίσιο του Ν. 3374/2005) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Η ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1.1 Σύσταση της ΜΟ. Ι.Π Σύντοµη Περιγραφή του ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΟ Ι ΡΥΜΑ (Στελέχωση σπουδαστές- Υποδοµές) 2.1 Στελέχωση του Ιδρύµατος Σπουδαστές Υποδοµές ιµερείς συµφωνίες ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 3.1 Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 4.1 Αξιολόγηση διδακτικού έργου Συµµετοχή σπουδαστών στις εξετάσεις Βαθµολογία πτυχίου αποφοίτων ιάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου Αναλογία διδασκόντων/ διδασκοµένων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 5.1 Ερευνητικά προγράµµατα και έργα Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία διετία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πρακτικό Σύστασης ΜΟ. Ι.Π. του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Παράρτηµα Μαθηµάτων)

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συνεχείς µεταβολές της δοµής της σύγχρονης κοινωνίας καταδεικνύουν την απαίτηση για υιοθέτηση εκ µέρους των ΑΕΙ ενός µοντέλου πολύπλευρης δράσης και παρέµβασης, το οποίο, µέσω της ανάπτυξης της δράσης των στελεχών τους θα οδηγήσει στην απαιτούµενη οργανωτική αναδιάρθρωση που θα καθιερώσει ένα σύγχρονο µοντέλο ανάπτυξης. Το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή οφείλει να είναι η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η συστηµατική καταγραφή και αποτύπωση του έργου, ερευνητικού και εκπαιδευτικού, που επιτελεί κάθε ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, αλλά και του υποστηρικτικού έργου που παρέχουν οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Τη δραστηριότητα αυτή στο ΤΕΙ Καλαµάτας παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και υποστηρίξει η Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ. Ι.Π.) του Ιδρύµατος. Στόχος της ΜΟ. Ι.Π. είναι η υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών και διαδικασιών και η επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσµάτων, που θα αποτελέσουν ένα εργαλείο χάραξης πορείας για το ΤΕΙ Καλαµάτας. Μέσω του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας αξιολογούνται και διαχειρίζονται όλοι οι διαθέσιµοι πόροι µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεγιστοποιούνται τα οφέλη τόσο για τα µέλη της κοινότητας του ΤΕΙ όσο και της κοινωνίας γενικότερα. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της ΜΟ. Ι.Π. είναι και η σύνταξη ενδιάµεσης έκθεσης αξιολόγησης των υπηρεσιών, Ακαδηµαϊκών και ιοικητικών του Ιδρύµατος, µε σκοπό την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και τη δυνατότητα για διατύπωση προτάσεων προκειµένου να βελτιωθεί τόσο η ακαδηµαϊκή όσο και η διοικητική λειτουργία του ΤΕΙ Καλαµάτας. 3

4 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1.1 Σύσταση της ΜΟ. Ι.Π Η ΜΟ. Ι.Π. του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας συστήθηκε, µετά από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού κ. Ιωάννη Καπόλου στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε αριθµό 3/ Η Συνέλευση του ΤΕΙ Καλαµάτας, έχοντας υπόψη την ανωτέρω προφορική εισήγηση, τις προτάσεις των Σπουδαστικών Συλλόγων και των Συλλόγων ιοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού και µετά από συζήτηση, αποφάσισε οµόφωνα τη σύσταση της Μονάδας ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ. Ι.Π.) του ΤΕΙ Καλαµάτας η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 1. Καπόλο Ιωάννη, Αντιπρόεδρο Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΤΕΙ Καλαµάτας, ως Πρόεδρο, 2. Βελισσαρίου ηµήτριο, Καθηγητή του Τµήµατος Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ως µέλος, 3. ηµόπουλο Ιωάννη, Καθηγητή του Τµήµατος ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ως µέλος, 4. Παπουτσή Ιωάννη, Καθηγητή του Τµήµατος ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ως µέλος, 5. Νηφάκο Καλλίµαχο, µέλος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), εκπρόσωπο λοιπού Εκπ/κού και ιοικ/κού Προσ/κού ως µέλος και 6. Γεώργα Βασίλειο εκπρόσωπο σπουδαστών ως µέλος Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόµου 3374/2005 περί διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, της ΜΟ. Ι.Π. προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ιδρύµατος και στη σύνθεσή της µετέχουν τρία µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Ιδρύµατος, ένας κοινός εκπρόσωπος του λοιπού επιστηµονικού και διοικητικού 4

5 προσωπικού και ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, που ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς. Η Μονάδα λειτουργεί συµβουλευτικά προς τη ιοίκηση. Η ΜΟ. Ι.Π είναι κεντρική υπηρεσία του ΤΕΙ η οποία συντονίζει τη συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύµατος, όπως αυτό επιτελείται στις επιµέρους ακαδηµαϊκές µονάδες, αλλά και στοιχείων που σχετίζονται µε την εν γένει λειτουργία του Ιδρύµατος. Η ΜΟ. Ι.Π. έχει, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Συνεργάζεται µε την Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει την αξιολόγηση των ακαδηµαϊκών µονάδων του Ιδρύµατος. Παρακολουθεί, επιµελείται, συντονίζει και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή κατ έτος των εσωτερικών απογραφικών εκθέσεων των ακαδηµαϊκών µονάδων του Ιδρύµατος. Συντάσσει την Ετήσια Εσωτερική Απογραφική Έκθεση του Ιδρύµατος λαµβάνονται υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Απογραφικές Εσωτερικές Εκθέσεις των Τµηµάτων του Ιδρύµατος. ιενεργεί, ως Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, την εσωτερική αξιολόγηση του Ιδρύµατος και συντάσσει ανά διετία την Ενδιάµεση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύµατος και ανά τετραετία την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύµατος, την οποία υποβάλλει στην Αρχή ιασφάλισης Ποιότητας. Μετά τη σύσταση της ΜΟ. Ι.Π. σε κεντρικό επίπεδο τα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα του ΤΕΙ προχώρησαν στη σύσταση των οµάδων εσωτερικής αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α). Η ΜΟ. Ι.Π. σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις της ολοκλήρωσε τα ερωτηµατολόγια που θα δίνονταν στους σπουδαστές για τις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο του θεωρητικού όσο το εργαστηριακού µέρους των µαθηµάτων. Επίσης, καθορίστηκαν οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. 5

6 Πίνακας 1. Συνοπτικός Πίνακας Εξέλιξης ιαδικασιών ιασφάλισης Ποιότητας στα Τµήµατα του ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜ.Ε.Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΙ, υπ αριθμ.8- Γ/ απόφαση της ΓΣ του τμήματος. Ακολούθως, αντικατάσταση μέλους με την υπ αριθμ.7/ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ, απόσπασμα πρακτικού από τη Γ.Σ. του τμήματος με αριθμ.9/ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ, απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ. του τμήματος με αριθμ.9/ θέμα 1ον ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΝΑΙ, απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ. του τμήματος ΘΕ.Κ.Α. με αριθμ.14/ , θέμα 3ον ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ, απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ. του τμήματος ΤΕΓΕΠ με αριθμ.12/ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ, απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ. του τμήματος με υπ αριθμ.13/ θέμα 2ον ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 6

7 1.2. Σύντοµη Περιγραφή του ΤΕΙ Καλαµάτας Το ΤΕΙ Καλαµάτας ξεκίνησε τη λειτουργία του µε βάση το Π 94/1988 ως παράρτηµα του ΤΕΙ Πάτρας. Το πρώτο τµήµα του παραρτήµατος ήταν το Τµήµα Ηλεκτρολογίας το οποίο λειτούργησε κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Με το Π 502/1989/ΦΕΚ 215τ.Α / /τ.Α καταργήθηκε το παράρτηµα Καλαµάτας του ΤΕΙ Πάτρας και ιδρύθηκε το ΤΕΙ Καλαµάτας µε τις εξής δύο Σχολές: 1. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας 2. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Καθεµιά από τις Σχολές του ΤΕΙ Καλαµάτας περιελάµβανε, από την ίδρυσή της τα κάτωθι τµήµατα ανά σχολή: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας: 1. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής και 2. Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας: 1. Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και 2. Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τα τµήµατα Φυτικής Παραγωγής και ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Τα Τµήµατα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας και ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Με το ΦΕΚ 179/ /τ.Α /Π 200/1999 ιδρύθηκαν δύο νέα Τµήµατα στο ΤΕΙ Καλαµάτας, ένα ανά Σχολή. Πιο συγκεκριµένα ιδρύθηκαν: 1. Το Τµήµα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας µε έναρξη λειτουργίας το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και, 2. Το Τµήµα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών στη Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας µε έναρξη λειτουργίας το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Με βάση το Π 247/ΦΕΚ 222/ /τ.Α το Τµήµα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών µετονοµάστηκε σε Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και 7

8 Ελεγκτικής και το Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με βάση το Π 211/ΦΕΚ 189/ /τ.Α ιδρύθηκε το Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως παράρτηµα του ΤΕΙ Καλαµάτας στη Σπάρτη. Το εν λόγω τµήµα δεν ανήκει σε καµία από τις υπάρχουσες Σχολές του Ιδρύµατος. Με βάση το Π 9/ΦΕΚ 21/ /τ.Α το Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας µετονοµάσθηκε σε Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας και το Τµήµα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων µετονοµάσθηκε σε Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. Με βάση το Π 23/ΦΕΚ 44/ /τ.Α ιδρύθηκε στο ΤΕΙ Καλαµάτας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας η οποία αποτελείται από δύο Τµήµατα: 1. Τµήµα Λογοθεραπείας µε έναρξη λειτουργίας το Χειµερινό εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού Έτους και 2. Τµήµα Ακτινολογίας Ραδιολογίας µε έναρξη λειτουργίας το Χειµερινό εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού Έτους ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ Ο) Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Παράρτηµα Σπάρτης ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Φυτικής Παραγωγής Λογοθεραπείας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας Ακτινολογίας Ραδιολογίας (υπό αναστολή) Χρηµατοοικονοµικής & Ελεγκτικής Τεχνολογίας Τροφίµων Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής Εκτός από τα ανωτέρω οκτώ (8) ακαδηµαϊκά Τµήµατα (το Τµήµα Ακτινολογίας Ραδιολογίας είναι υπό αναστολή λειτουργίας) τα οποία έχουν σπουδαστές, η διάρθρωση του ΤΕΙ Καλαµάτας έχει ως ακολούθως: 1. Γενικός Γραµµατέας 8

9 2. ιεύθυνση ιοικητικού και Οικονοµικού 2.1 Τµήµα Προσωπικού 2.2 Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου 2.3 Τµήµα Συλλογικών και Ατοµικών Οργάνων και Επιτροπών 2.4 Τµήµα Σπουδών, Πρακτικής Άσκηση, Σταδιοδροµίας και Σπουδαστικής Μέριµνας 2.5 Τµήµα Προϋπολογισµού, απανών και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2.6 Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών και Περιουσίας 2.7 Τµήµα ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων 2.8 Τµήµα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης 2.9 Τµήµα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριµνας 2.10 Τµήµα Αγροκτήµατος 2.11 Τµήµα Ερευνητικών Προγραµµάτων 3. ιεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών 3.1 Τµήµα Πληροφορικής 3.2 Τµήµα Μελετών-Κατασκευών 3.3 Τµήµα Συντήρησης 4. Νοµική Υπηρεσία 5. Αυτοτελή Τµήµατα Σχολών και Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 6. Σπουδαστική Λέσχη 9

10 2 ΤΟ Ι ΡΥΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές- Υποδοµές) 2.1 Στελέχωση του Ιδρύµατος Πίνακας 2. Συνολικός αριθµός µελών Ε.Π. του ΤΕΙ Καλαµάτας κατά τα έτη και ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

11 Πίνακας 3. Συνολικός αριθµός Ε.Τ.Π. του ΤΕΙ Καλαµάτας κατά τα έτη και ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

12 Πίνακας 4. Συνολικός αριθµός επιστηµονικών-εργαστηριακών και Ε.Ε.Μ συνεργατών του ΤΕΙ Καλαµάτας κατά τα έτη και ΤΜΗΜΑ Ε.Ε.Μ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ - - Α Εξάμηνο:20 Β Εξάμηνο:20 Α Εξάμηνο:26 Β Εξάμηνο:24 Α Εξάμηνο:23 Β Εξάμηνο:22 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α Εξάμηνο:46 Β Εξάμηνο: Α Εξάμηνο:43 Β - - Εξάμηνο:43 Α Εξάμηνο:16 Β Εξάμηνο: Α Εξάμηνο:25 Β Εξάμηνο: Α Εξάμηνο:19 Β Εξάμηνο: Α Εξάμηνο:41 Β Εξάμηνο: Α Εξάμηνο:39 Β Εξάμηνο:39-78 Α Εξάμηνο:39 Β Εξάμηνο: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α Εξάμηνο:7 Β ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - Εξάμηνο:16-23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Α Εξάμηνο:38 Β - - Εξάμηνο:38 Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής 2 2 ΣΥΝΟΛΟ Α Εξάμηνο:41 Β Εξάμηνο:

13 Πίνακας 5. Συνολικός αριθµός διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ Καλαµάτας κατά ιεύθυνση το έτος ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MSc ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός και επαγγελματική επάρκεια διοικητικού, τεχνικού κ.α. προσωπικού: το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του ΤΕΙ Καλαμάτας αποτελείται από 53 άτομα τα οποία εργάζονται ως μόνιμοί Δημόσιοι υπάλληλοι ή ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου, ανήκουν σε κλάδους ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Χειριστών Η/Υ, ΔΕ Τεχνικών, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Το ανωτέρω προσωπικό καλύπτει το 35,3% των κενών θέσεων που προβλέπονται από το οργανόγραμμα του Ιδρύματος. 2 Στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας απασχολείται και ένας συμβασιούχος έργου κατηγορίας ΤΕ. 13

14 Πίνακας 6. Συνολικός αριθµός διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ Καλαµάτας κατά ιεύθυνση το έτος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MSc ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Βλ. υποσημείωση αρ. 1, σ Στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας απασχολείται και ένας συμβασιούχος έργου κατηγορίας ΤΕ 5 Στη Δομή Απασχόλησης και σταδιοδρομίας απασχολείται ένας συμβασιούχος έργου κατηγορίας ΔΕ. 6 Στο Γραφείο Διασύνδεσης απασχολείται ένας συμβασιούχος έργου κατηγορίας ΠΕ. 14

15 2.2 Σπουδαστές Πίνακας 7. Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων σπουδαστών κατά τα έτη και ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

16 Πίνακας 8. Συνολικός αριθµός νεοεισαχθέντων σπουδαστών στα Τµήµατα του ΤΕΙ Καλαµάτας κατά τα ακαδηµαϊκά έτη και ΤΜΗΜΑ Εισαγωγικές Εξετάσεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μετεγγραφές (προς το τμήμα) Μετεγγραφές (από το τμήμα) Κατατακτήριες ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Άλλες κατηγορίες Σύνολο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

17 2.3 Υποδοµές 1 η ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πίνακας 9. Καταγραφή κτιριακών υποδοµών και ηλεκτρονικού εξοπλισµού των Τµηµάτων του ΤΕΙ Καλαµάτας κατά τα ακαδηµαϊκά έτη και TMHΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιπλέον κατά το ακαδηµαϊκό έτος οι υποδοµές για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Καλαµάτας περιλαµβάνουν: Βιβλιοθήκη-Αριθµός βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος ανά φοιτητή Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Καλαµάτας αριθµεί τίτλους βιβλίων από τους οποίους οι βρίσκονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και οι 500 στη βιβλιοθήκη του Παραρτήµατος στη Σπάρτη. Ο αριθµός των βιβλίων είναι τόµοι οι οποίοι κατανέµονται σε τόµους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και οι τόµοι στη βιβλιοθήκη του Παραρτήµατος στη Σπάρτη. Ο αριθµός των βιβλίων ανά σπουδαστή είναι /5.534 = 5,24 ίκτυο-εύρος ζώνης διαδικτυακής σύνδεσης Το εύρος ζώνης διαδικτυακής σύνδεσης για το ΤΕΙ είναι 1 Gbps ενώ για το παράρτηµα στη Σπάρτη 50 Μbps. Γραφείο ιασύνδεσης Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 17

18 Το γραφείο ευρωπαϊκών προγραµµάτων είναι υπεύθυνο και για το πρόγραµµα Erasmus µέσω του οποίου µετακινούνται σπουδαστές για σπουδές και πρακτική άσκηση, µέλη εκπαιδευτικού προσωπικού για διδασκαλία και για απόκτηση εµπειριών σε θέµατα καλών πρακτικών και µέλη διοικητικού προσωπικού για απόκτηση εµπειριών σε θέµατα καλών πρακτικών. 2.4 ιµερείς συµφωνίες ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ In the context of the Lifelong Learning Programme /Erasmus Partner University School Department Action CONTACT DETAILS State Higher Vocational School in Krosno, Poland College of Communications and Management, Poland University of Life Sciences in Lublin, Poland University of Forestry, Bulgaria Agricultural Sciences Computer Science Business Studies and Management Sciences Agricultural Sciences Agricultural Sciences Student mobility Teaching staff mobility Staff training Student mobility Teaching staff mobility Staff training Student mobility Teaching staff mobility Administrative staff mobility Student mobility Teaching staff mobility Mr. Bartlomiej Michalski, Tel , , Website: Ms Agnieszka Piekarzewska, M.Sc. Tel: Fax: & website: m_content&task=view&id=68&itemid=89 Ms Kinga SLOMINSKA M.Sc. Mr. Jerzy HORBOWSKI M.Sc. Tel/Fax:+48 81/ Website: Assoc. Prof. Nidal Shaban Tel/Fax: Website: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Romania Technical University of Cluj-Napoca, Romania Agricultural Sciences Other Agricultural Sciences Student mobility Teaching staff mobility Staff training Student mobility Teaching staff mobility Staff training Prof. Neculai Munteanu, Ph.D. -Depart. of Vegetable Growing, Prof. Lucia Draghia, Ph.D-Depart. of Floriculture, Website: Prof. Dr. Ing. Nicolae BURNETE Tel/Fax:

19 University of South Bohemia, Czech Republic University of Pardubice, Czech Republic Masaryk University in Brno, Czech Republic University of Padova, Italy University of Perugia, Italy Univeristy of Szeged, Hungary Agricultural Sciences Computing Political Science, Economics Agricultural Sciences Business Studies and Management Sciences Agricultural Sciences Teaching staff mobility Staff training Student mobility Teaching staff mobility Staff training Student mobility Teaching staff mobility Student mobility Teaching staff mobility Student mobility Student mobility Teaching staff mobility Staff training Website: Assoc. Prof. Dalibor Stys, Tel: Fax: Website: Doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. Tel: Fax: website: Ph. Dr. Vera Stojarova, PhD Tel: fax: website: Prof. Giuseppina Pellizzari Tel: Fax: Website: ents_en1/en_book3_page120 Ms Raffaella Sassi Tel: Erasmus Mobility Office Tel: /2085/2309 Fax: website: Mr. Janos Palotas, Project Manager Phone: Fax: Website: Szechenyi Istvan University, Hungary Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Hungary Business Studies and Management Sciences Public Administration Development Studies Information Technology & Communications Management and Business Student mobility Teaching staff mobility Staff training Student mobility Teaching staff mobility Staff training Ms Marta Merszaros Tel: Fax: website: ml Ms. Eva Horvati Tel: Fax:

20 Suleyman Demirel University, Turkey Harran University, Turkey Cardenal Herrera University Spain University Paris 13, France Klaipeda Business College, Lithuania Vilnius Business College, Lithuania Abant Izzet Baysal Univesity, Turkey Agricultural Sciences Business Studies and Management Sciences Foreign Languages Food Technology Business Management Business Studies and Management Sciences Business Studies and Management Sciences Information Technology & Communications Economics Student mobility Teaching staff mobility Staff training Student mobility Teaching staff mobility Student mobility Teaching staff mobility Staff training Student mobility Teaching staff mobility Student mobility Teaching staff mobility Staff training Student mobility Teaching staff mobility Staff training Teaching staff mobility Staff training Ms. Edina Lukacs phone: website: useful_information Dr. Oya BUYUKYAVUZ Tel: Fax: Website: Dr. Huseyin TURKOGLU, Tel: Fax: Ms Pia Mahmoudi Tel: Fax: website: ome/welcome.asp Philippe OLIVIER,Catherine BOUDEVILLE Tel: Fax: LINA GALISANSKIENE Tel/Fax: Website: KRISTINA IVANOVAITE Tel/Fax: website: onal-activities/erasmus-studies Assoc. Prof. Dr Seyit KOSE Tel: Fax: website: Siauliai University, Lithuania University of Ljubljana, Slovenia University of Pecs, Hungary Business Studies and Management Sciences, Speech Therapy Business Studies, Management Science Public Health Management, Food Technology Teaching staff mobility Teaching staff mobility Student mobility Teaching staff mobility Vita Kusleikiene Tel: Fax: Website: Mrs. Danijela Voljc M.A. Tel: Fax: or website: Ms Timea Nemeth, Tel

21 Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental, Belgium Université de Liege, Belgium Windesheim University of Applied Sceinces Food Technology, Agriculture, Horticulture Agricultural Sciences Speech Therapy Student Mobility, Teaching Staff Mobility, Staff Training Student Mobility, Teaching Staff Mobility Student Mobility, Teaching Staff Mobility website: Dr. Paul GOUCHE Tel: Fax: Website: Mrs C. Lambert Tel: Fax: Website: Mrs Jannette van der Wal Tel.: Fax: website: Πίνακας 10. Κινητικότητα σπουδαστών προγράµµατος Erasmus Ταξινόμηση Κινητικότητας Σπουδαστών ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS Ονοματεπώνυμο Τμήμα Πανεπιστήμιο Υποδοχής Κολοκοτρώνης Organic Greenhouse Crops and Παναγιώτης Floriculture Suleyman Demirel University Εμμανουήλ Όθωνας Organic Greenhouse Crops and Floriculture Suleyman Demirel University Κατσίβα Κατερίνα Organic Greenhouse Crops and Floriculture Suleyman Demirel University ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS Pinar Guzide Harran University Agricultural Product Technology Halil Balcioglu Harran University Agricultural Product Technology Alper Coban Harran University Agricultural Product Technology Bilal Kandemir Harran University Agricultural Product Technology Izabela Grudzien University of Life Sciences in Lublin, Poland Crop Production Joanna Sulik University of Life Sciences in Lublin, Poland Crop Production Πίνακας 11. Κινητικότητα σπουδαστών για Πρακτική Άσκηση Ταξινόμηση Κινητικότητας Σπουδαστών ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ονοματεπώνυμο Χώρα Οργανισμός Τμήμα Ελένη Παπανδρέου Cyprus KPMG Finance and Auditing 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα