Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42"

Transcript

1 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην ἀµφισβητοῦσι. Τήν µέν γάρ τοῦ γένους οἰκειότητα πάντες ἐπιστάµενοι τυγχάνετε, καί οὐχ οἷόν τε τοῦτ ἐστί πρός ὑµᾶς ψεύσασθαι διαθήκας δ ἤδη πολλοί ψευδεῖς ἀπέφηναν, καί οἱ µέν τό παράπαν οὐ γενοµένας, ἐνίων δ οὐκ ὀρθῶς βεβουλευµένων. Καί νῦν ὑµεῖς τήν µέν συγγένειαν καί τήν οἰκειότητα τήν ἡµετέραν, οἷς ἡµεῖς ἀγωνιζόµεθα, ἅπαντες ἐπίστασθε τάς δέ διαθήκας, αἷς οὗτοι πιστεύοντες ἡµᾶς συκοφαντοῦσιν, οὐδείς ὑµῶν οἶδε κυρίας γενοµένας». 1. α) Να συµπληρώσετε τους βαθµούς των παραθετικών των παρακάτω επιθέτων και επιρρηµάτων: Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός µᾶλλον ψευδεῖς πολλοί ὀρθῶς κυρίας β) τυγχάνετε, γενοµένας, οἶδε: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων και να κλιθεί η προστακτική του αορίστου β. γ) ὅπερ, οὗτοι, αἷς: Να κλιθούν στο ίδιο γένος και αριθµό. 2. α) «τήν µέν γάρ τοῦ γένους ψεύσασθαι»: Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση της ηµιπεριόδου. β) «Καί νῦν ὑµεῖς γενοµένας»: Να δικαιολογηθεί η λειτουργία των παρατακτικών και υποτακτικών στοιχείων της περιόδου. 104

2 2. Ἰσαίου περί τοῦ ικαιογένους κλήρου, «Εἰς µέν τήν πόλιν οὕτω καί τοσαῦτα λελειτούργηκε ικαιογένης ἀπό τοσούτων χρηµάτων περί δέ τούς προσήκοντας τοιοῦτός ἐστιν οἷον ὁρᾶτε, ὥστε τούς µέν ἡµῶν ἀφείλετο τήν οὐσίαν, ὅτι µεῖζον ἐδυνήθη, τούς δέ περιεώρα εἰς τούς µισθωτούς ἰόντας δι ἔνδειαν τῶν ἐπιτηδείων. Τήν δέ µητέρα τήν τούτου καθηµένην ἐν τῷ τῆς Εἰληθυίας ἱερῷ πάντες ἑώρων, καί τούτῳ ἐγκαλοῦσαν ἅ ἐγώ αἰσχύνοµαι λέγειν, οὗτος δέ ποιῶν οὐκ ᾐσχύνετο. Τῶν δ ἐπιτηδείων Μέλανα µέν τόν Αἰγύπτιον, ᾧ ἐκ µειρακίου φίλος ἦν, ὅπερ ἔλαβε παρ αὐτοῦ ἀργύριον ἀποστερήσας, ἔχθιστός ἐστι τῶν δέ ἄλλων αὐτοῦ φίλων οἱ µέν οὐκ ἀπέλαβον ἅ ἐδάνεισαν, οἱ δ ἐξηπατήθησαν, καί οὐκ ἔλαβον ἅ ὑπέσχετο αῦτοῖς, εἰ ἐπιδικάσαιτο τοῦ κλήρου, δώσειν». 1. α) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: Ενεστώς ἐγκαλοῦσαν ἰόντας Μέλλων δώσειν Αόριστος ἀποστερήσας Παρακείµενος β) ἐδυνήθη, ἐξηπατήσθησαν: Να γραφούν στο ίδιο πρόσωπο η οριστική, υποτακτική και ευκτική του παθητικού αορίστου και να κλιθεί η προστακτική του ίδιου χρόνου. γ) δώσειν: Να κλιθούν οι εγκλίσεις του ενεστώτα και του αορίστου β ενεργητικής φωνής. 2. α) «περί τούς δέ προσήκοντας ἐπιτηδείων»: Να γίνει συντακτική αναγνώριση των µετοχών και να γραφεί το υποκείµενό τους. β) «τήν δέ µητέρα οὐκ ᾐσχύνετο»: Να γίνει συντακτική αναγνώριση των µετοχών. 105

3 3. Ξενοφῶντος Κύρου Παιδεία, Α, 4, 3-4 «Καί ἦν µέν ἴσως πολυλογώτερος, ἅµα µέν διά τήν παιδείαν, ὅτι ἠναγκάζετο ὑπό τοῦ διδασκάλου καί διδόναι λόγον ὧν ἐποίει καί λαµβάνειν παρ ἄλλων, ὁπότε δικάζοι, ἔτι δέ καί διά τό φιλοµαθής εἶναι πολλά µέν αὐτός ἀεί τούς παρόντας ἀνηρώτα πῶς ἔχοντα τυγχάνοι, καί ὅσα αὐτός ὑπ ἄλλων ἐρωτῷτο, διά τό ἀγχίνους εἶναι ταχύ ἀπεκρίνετο, ὥστ ἐκ πάντων τούτων ἡ πολυλογία συνελέγετο αὐτῷ ἀλλ ὥσπερ γάρ ἐν σώµατι, ὅσοι νέοι ὄντες µέγεθος ἔλαβον, ὅµως ἐµφαίνεται τό νεαρόν αὐτοῖς ὅ κατηγορεῖ τήν ὀλιγοετίαν, οὕτω καί Κύρου ἐκ τῆς πολυλογίας οὐ θράσος διεφαίνετο, ἀλλ ἁπλότης καί φιλοστοργία, ὥστ ἐπεθύµει ἄν τις ἔτι πλείω αὐτοῦ ἀκούειν ἤ σιωπῶντι παρεῖναι». 1. α) Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά και επίθετα στην ίδια πτώση του πληθυντικού αριθµού: Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός τήν παιδείαν τοῦ διδασκάλου ὁ φιλοµαθής ὁ ἀγχίνους τῷ σώµατι τό µέγεθος τῆς πολυλογίας τό θράσος ἡ ἁπλότης β) ἀπεκρίνετο, ἐµφαίνεται: Να γραφεί το α ενικό και πληθυντικό πρόσωπο των εγκλίσεων του ενεργητικού και µέσου συνηρηµένου µέλλοντα. γ) τίς (αόρ.): Να κλιθεί στα τρία γένη. 106

4 2. α) «Καί ἦν αὐτῷ»: Να επισηµάνετε τις λέξεις, τις φράσεις και τις προτάσεις µε τις οποίες εκφέρεται το αίτιο και να τις χαρακτηρίσετε. β) Να γράψετε τις ονοµατικές προτάσεις της ηµιπεριόδου, να χαρακτηρίσετε τη συντακτική τους θέση και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς τους. 107

5 4. Λυσία Ἀπολογία πρός Σίµωνα, «Ἔχοιµι δ ἄν καί ἄλλα πολλά εἰπεῖν περί τούτου, ἀλλ ἐπειδή παρ ὑµῖν οὐ νόµιµόν ἐστιν ἔξω τοῦ πράγµατος λέγειν, ἐκείνων ἐνθυµεῖσθε οὗτοί εἰσιν οἱ βίᾳ εἰς τήν ἡµετέραν οἰκίαν εἰσιόντες, οὗτοι οἱ διώκοντες, οὗτοι οἱ βίᾳ ἐκ τῆς ὁδοῦ συναρπάζοντες ἡµᾶς. Ὧν ὑµεῖς µεµνηµένοι τά δίκαια ψηφίζεσθε, καί µή περιίδητε ἐκ τῆς πατρίδος ἀδίκως ἐκπεσόντα, ὑπέρ ἧς ἐγώ πολλούς κινδύνους κεκινδύνευκα καί πολλάς λειτουργίας λελειτούργηκα, καί κακοῦ µέν αὐτῇ οὐδενός αἴτιος γεγένηµαι, οὐδέ τῶν ἐµῶν προγόνων οὐδείς, ἀγαθῶν δέ πολλῶν». 1. α) περιίδητε, ἐκπεσόντα, γεγένηµαι: Να γραφεί το β ενικό πρόσωπο των εγκλίσεων που ζητούνται στον παρακάτω πίνακα: Οριστική ενεστώτα Ευκτική µέλλοντα Προστακτική αορίστου β Υποτακτική παρακειµένου β) πολύς, οὐδενός: Να κλιθούν στα τρία γένη. γ) ἐµῶν: Να γράψετε την αντωνυµία σε όλα τα πρόσωπα για έναν και για πολλούς κτήτορες. 2. α) «καί κακοῦ πολλῶν»: Να αναγνωριστεί η συντακτική θέση των λέξεων που βρίσκονται σε πτώση γενική. β) Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι λέξεις: εἰπεῖν, λέγειν, βίᾳ, ἐκπεσόντα, κινδύνους, λειτουργίας. 108

6 5. Λυσία Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, «Οἱ δέ νῦν θαπτόµενοι, βοηθήσαντες Κορινθίοις ὑπό παλαιῶν φίλων ἀδικουµένοις καινοί σύµµαχοι γενόµενοι, οὐ τήν αὐτήν γνώµην Λακεδαιµονίοις ἔχοντες (οἱ µέν γάρ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῖς ἐφθόνουν, οἱ δέ ἀδικουµένους αὐτούς ἠλέουν, οὐ τῆς προτέρας ἔχθρας µεµνηµένοι, ἀλλά τήν παροῦσαν φιλίαν περί πολλοῦ ποιούµενοι) πᾶσιν ἀνθρώποις φανεράν τήν αὑτῶν ἀρετήν ἐπεδείξαντο. Ἐτόλµησαν γάρ µεγάλην ποιοῦντες τήν Ἑλλάδα οὐ µόνον ὑπέρ τῆς αὐτῶν σωτηρίας κινδυνεύειν, ἀλλά καί ὑπέρ τῆς τῶν πολεµίων ἐλευθερίας ἀποθνήσκειν τοῖς γάρ Λακεδαιµονίων συµµάχοις περί τῆς ἐκείνων ἐλευθερίας ἐµάχοντο». 1. α) Να µεταφέρετε τις παρακάτω συνεκφορές από τον ενικό στον πληθυντικό και από τον πληθυντικό στον ενικό αριθµό: Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός τῶν παλαιῶν φίλων τήν αὐτήν γνώµην οἱ καινοί σύµµαχοι τῇ προτέρᾳ ἔχθρᾳ τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις τήν φανεράν ἀρετήν β) φίλων, µεγάλην: Να γραφούν οι τρεις βαθµοί των επιθέτων στην ονοµαστική ενικού αριθµού και των τριών γενών. γ) ἐπεδείξαντο, µεµνηµένοι: Να κλιθεί η οριστική, υποτακτική και προστακτική του παρακειµένου της φωνής στην οποία βρίσκονται. 2. α) «ἐτόλµησαν ἐµάχοντο»: Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση της περιόδου. β) Να γίνει συντακτική αναγνώριση όλων των λέξεων του κειµένου που βρίσκονται σε πτώση δοτική. 109

7 6. Λυσία Ὑπέρ Καλλίου ἱεροσυλίας ἀπολογία, 1-3 «Εἰ µέν περί ἄλλου τινός ἤ τοῦ σώµατος, ὦ ἄνδρες δικασταί, Καλλίας ἠγωνίζετο, ἐξήρκει ἄν µοι καί τά παρά τῶν ἄλλων εἰρηµένα νῦν δέ µοι δοκεῖ αἰσχρόν εἶναι, ἱκετεύοντος καί δεοµένου, καί φίλου ὄντος καί ἐµοί καί ἕως ἔζη τῷ πατρί, καί πολλῶν συµβολαίων ἡµῖν πρός ἀλλήλους γεγενηµένων, µή βοηθῆσαι Καλλίᾳ τά δίκαια, ὅπως ἄν δύνωµαι. Ἐνόµιζον µέν οὗν οὕτως µετοικεῖν αὐτόν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει, ὥστε πολύ πρότερον ἀγαθοῦ τινος τεύξεσθαι παρ ὑµῶν ἤ ἐπί τοιαύταις αἰτίαις εἰς τοσοῦτον κίνδυνον καταστήσεσθαι νῦν δέ οἱ ἐπιβουλεύοντες οὐχ ἧττον ἐπικίνδυνον ποιοῦσι τόν βίον τοῖς µηδέν ἀδικοῦσιν ἤ τοῖς πολλῶν κακῶν αἰτίοις οὖσιν». 1. α) Να γράψετε τους συνδέσµους του κειµένου στην αντίστοιχη στήλη του παρακάτω πίνακα: Υποθετικοί Συµπλεκτικοί Χρονικοί Τελικοί Συµπερασµατικοί β) «Ἐνόµιζον µέν οὖν καταστήσεσθαι»: Να µεταφέρετε τους κλιτούς τύπους της ηµιπεριόδου από τον ενικό στον πληθυντικό και από τον πληθυντικό στον ενικό αριθµό. γ) ἀλλήλους: Να κλιθεί στα τρία γένη. 2. α) «εἰ µέν περί εἰρηµένα»: Να γραφεί η υπόθεση και η απόδοση και να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος. β) «ἐνόµιζον καταστήσεσθαι»: Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση της ηµιπεριόδου. 110

8 7. Ἰσοκράτους Πανηγυρικός, «Ὑπέρ ὧν ἄξιον ὀργίζεσθαι καί σκοπεῖν, ὅπως τῶν τε γεγενηµένων δίκην ληψόµεθα καί τά µέλλοντα διορθωσόµεθα. Καί γάρ αἰσχρόν ἰδίᾳ µέν τοῖς βαρβάροις οἰκέταις ἀξιοῦν χρῆσθαι. ηµοσίᾳ δέ τοσούτους τῶν συµµάχων περιορᾶν αὐτοῖς δουλεύοντας, καί τούς µέν περί τά Τρωϊκά γενοµένους µιᾶς γυναικός ἁρπασθείσης οὕτως ἅπαντας συνοργισθῆναι τοῖς ἀδικηθεῖσιν ὥστε µή πρότερον παύσασθαι πολεµοῦντας, πρίν τήν πόλιν ἀνάστατον ἐποίησαν τοῦ τολµήσαντος ἐξαµαρτεῖν, ἡµᾶς δ ὅλης τῆς Ἑλλάδος ὑβριζοµένης µηδεµίαν ποιήσασθαι κοινήν τιµωρίαν, ἐξόν ἡµῖν εὐχῆς ἄξια διαπράξασθαι». 1. α) Να γραφεί το α ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού και αορίστου των ρηµάτων: Οριστική παρατατικού Οριστική αορίστου ὀργίζοµαι διορθόω-ῶ περιοράω-ῶ συνοργίζοµαι ἐξαµαρτάνω διαπράττω ἀξιόω-ῶ χρήοµαι-ῶµαι β) Να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων αἰσχρός, ἄξιος, κοινός και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθµός των τριών γενών του α επιθέτου. γ) µηδεµίαν: Να κλιθεί στα τρία γένη. 111

9 2. α) «Ὑπέρ ὧν σκοπεῖν», «Καί γάρ χρῆσθαι», «ὥστε πολεµοῦντας»: Να γίνει αναγνώριση και λεπτοµερής συντακτική ανάλυση των προτάσεων. β) Να γραφούν οι επιθετικές µετοχές του κειµένου και να χαρακτηριστεί η συντακτική τους θέση. γ) Να γραφούν οι απόλυτες µετοχές του κειµένου και να χαρακτηριστούν. 112

10 8. Ἰσοκράτους Πρός Νικοκλέα, «Ἅπασι µέν τοῖς ξένοις ἀσφαλῆ τήν πόλιν πάρεχε καί πρός τά συµβόλαια νόµιµον, περί πλείστου δέ ποιοῦ τῶν ἀφικνουµένων µή τούς σοί δωρεάς ἄγοντας ἀλλά τούς παρά σοῦ λαµβάνειν ἀξιοῦντας τιµῶν γάρ τούς τοιούτους µᾶλλον παρά τοῖς ἄλλοις εὐδοκιµήσεις. Τούς πολλούς φόβους ἐξαίρει τῶν πολιτῶν, καί µή βούλου περιδεεῖς εἶναι τούς µηδέν ἀδικοῦντας ὅπως γάρ ἄν τούς ἄλλους πρός σαυτόν διαθῇς, οὕτω καί σύ πρός ἐκείνους ἕξεις. Ποίει µέν µηδέν µετ ὀργῆς, δόκει δέ τοῖς ἄλλοις, ὅταν σοι καιρός ᾖ. εινός µέν φαίνου τῷ µηδέν σε λανθάνειν τῶν γιγνοµένων, πρᾶος δέ τῷ τάς τιµωρίας ἐλάττους ποιεῖσθαι τῶν ἁµαρτανοµένων». 1. α) ἀσφαλῆ, νόµιµον, πρᾶος: Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις των τριών γενών. β) Να γραφούν στην ίδια πτώση του ενικού αριθµού τα παρακάτω ουσιαστικά, επίθετα και αντωνυµίες: Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός τάς δωρεάς τά συµβόλαια τούς φόβους τῶν πολιτῶν τῶν ἀφικνουµένων τούς ἄγοντας τοῖς ἄλλοις τούς τοιούτους τῶν ἁµαρτανοµένων γ) σαυτόν: Να κλιθεί στις πλάγιες πτώσεις του τρίτου προσώπου και των τριών γενών. 113

11 2. α) Να γράψετε τις λέξεις του κειµένου που έχουν θέση κατηγορουµένου, τα ρήµατα ή τους ρηµατικούς τύπους από τους οποίους εξαρτώνται και τις λέξεις στις οποίες αποδίδονται. β) «εινός µέν ἁµαρτανοµένων»: Να γίνει συντακτική αναγνώριση των απαρεµφάτων της περιόδου. 114

12 9. Ἰσοκράτους Πρός Νικοκλέα, «Θεώρει τά γιγνόµενα καί τά συµπίπτοντα καί τοῖς ἰδιώταις καί τοῖς τυράννοις ἄν γάρ τά παρεληλυθότα µνηµονεύῃς, ἄµεινον περί τῶν µελλόντων βουλεύσει. εινόν ἡγοῦ τῶν µέν ἰδιωτῶν τινάς ἐθέλειν ἀποθνῄσκειν, ἵνα τελευτήσαντες ἐπαινεθῶσι, τούς δέ βασιλέας µή τολµᾶν χρῆσθαι τοῖς ἐπιτηδεύµασι τούτοις, ἐξ ὧν ζῶντες εὐδοκιµήσουσιν. Βούλου τάς εἰκόνας τῆς ἀρετῆς ὑπόµνηµα µᾶλλον ἤ τοῦ σώµατος καταλιπεῖν. Μάλιστα µέν πειρῶ τήν ἀσφάλειαν καί σαυτῷ καί τῇ πόλει διαφυλάττειν ἤν δ ἀναγκασθῇς κινδυνεύειν, αἱροῦ τεθνάναι καλῶς µᾶλλον ἤ ζῆν αἰσχρῶς». 1. α) «θεώρει βουλεύσει»: Να γράψετε την περίοδο µεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους από τον ενικό στον πληθυντικό και από τον πληθυντικό στον ενικό αριθµό. β) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηµατικών τύπων: Ενεστώς ἀποθνῄσκειν ζῶντες Μέλλων Αόριστος καταλιπεῖν Παρακείµενος παρεληλυθότα γ) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων: Οριστική Υποτακτική µνηµονεύῃς ἐπαινεσθῶσι Προστακτική ἡγοῦ θεώρει πειρῶ Ευκτική 2. α) «ἄν γάρ τά παρεληλυθότα βουλεύσει», «ἤν δ ἀναγκασθῇς αἰσχρῶς»: Να γραφεί η υπόθεση, η απόδοση και να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι. β) «εινόν ἡγοῦ εὐδοκιµήσουσιν»: Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση. 115

13 10. Ἰσοκράτους Βούσιρις, «Ὑπέρ ὧν τήν µέν ἀξίαν δίκην οὐκ ἔδοσαν, οὐ µήν ἀτιµώρητοί γε διέφυγον, ἀλλ οἱ µέν αὐτῶν ἀλῆται καί τῶν καθ ἡµέραν ἐνδεεῖς κατέστησαν, οἱ δ ἐτυφλώθησαν, ἄλλος δέ φεύγων τήν πατρίδα καί τοῖς οἰκειοτάτοις πολεµῶν ἅπαντα τόν χρόνον διετέλεσεν, Ὀρφεύς δ ὁ µάλιστα τούτων τῶν λόγων ἁψάµενος, διασπασθείς τόν βίον ἐτελεύτησεν ὥστ ἤν σωφρονῶµεν, οὐ µιµησόµεθα τούς λόγους τούς ἐκείνων, οὐδέ περί µέν τῆς πρός ἀλλήλους κακηγορίας νοµοθετήσοµεν, τῆς δ εἰς τούς θεούς παρρησίας ὀλιγωρήσοµεν, ἀλλά φυλαξόµεθα καί νοµιοῦµεν ὁµοίως ἀσεβεῖν τούς τε λέγοντας τά τοιαῦτα καί τούς πιστεύοντας αὐτοῖς». 1. α) ἁψάµενος, φυλαξόµεθα: Να κλιθούν οι εγκλίσεις του παρακειµένου και η οριστική υπερσυντελίκου της φωνής στην οποία βρίσκονται. β) ἀξίαν δίκην, ἅπαντα τόν χρόνον: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθµού. γ) διασπασθείς, φεύγων: Να γραφούν στη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθµού. 2. α) «ὥστ ἤν αὐτοῖς»: Να γίνει χωρισµός και αναγνώριση των προτάσεων της ηµιπεριόδου. β) Να γραφεί η υπόθεση, η απόδοση και να χαρακτηριστεί ο υποθετικός λόγος. γ) Να γίνει συντακτική αναγνώριση των µετοχών του κειµένου. 116

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 sel 8-18 arxaia:sel 18-39.qxd 30/3/2007 9:57 Page 14 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ]Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση (15 ) Α. Κείµενο: Κεφάλαιο 1. 13-14. Ἐπεὶ δὲ µέγα φρονήσας ὁ Τισσαφέρνης ἐπὶ τῷ καταβάντι στρατεύµατι προεῖπεν Ἀγησιλάῳ πόλεµον, εἰ

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. (σελ. 68) Προλ. Πάλιν ὁ δεινός καί ἀρχέκακος ὄφις, τήν ἑαυτοῦ κεφαλήν καθ ἡμῶν διαιρών, ὑποψιθυρίζει τά τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides [Jan. 8] 1. Θουκυδίδησ Ἀθηναῖοσ ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννηςίων καὶ Ἀθηναίων, ὡσ ἐπολέμηςαν πρὸσ ϊλλήλουσ, ϊρξάμενοσ εὐθὺσ καθιςταμένου καὶ ἐλπίςασ μέγαν τε ἔςεςθαι καὶ ϊξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων,

Διαβάστε περισσότερα