ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας :"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (X.A.) του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της (συµπεριλαµβανοµένης και κάθε επαναληπτικής ή µετ αναβολής αυτής) επί της, σε εξέλιξη, διαδικασίας συγχώνευσης της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε απορρόφηση της Ανώνυµης Εταιρείας «KEGO ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ Η- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κύριοι Μέτοχοι, (I) Ιστορικό Στις, από , συνεδριάσεις τους, τα ιοικητικά Συµβούλια της «NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «KEGO ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ Η-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενέκριναν την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» ή «Απορροφώσα») µε απορρόφηση της «KEGO ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ Η-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «KEGO A.E.» ή «Απορροφώµενη»), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και επόµενα του ΚΝ 2190/20 και 1-5 του Ν. 2166/1993, µε ηµεροµηνία του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της Απορροφώµενης την 31η εκεµβρίου Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας : (i) Ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Απορροφώµενης ΚΕGO A.E. και οι Οικονοµικές καταστάσεις της Απορροφώσας NΗΡΕΥΣ, µε ηµεροµηνία 31/12/2007. (ii) Η Έκθεση επί του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της KEGO Α.Ε., η οποία συντάχτηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 10741), µέλος της ελεγκτικής εταιρείας «ΒΑΚΕR TILLY HELLAS», για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώµενης KEGO A.E. βάσει του ισολογισµού µετασχηµατισµού της 31/12/2007, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993. Στη συνέχεια, στις από 27/6/2008 συνεδριάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευοµένων εταιρειών, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΚΕGO Α.Ε. από τη NHΡΕΥΣ Α.Ε.. Το εν λόγω Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, κατά τα ουσιώδη σηµεία του, έχει ως εξής : 1. Η ανώνυµη εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής απορροφώσα εταιρία) και η ανώνυµη εταιρία KEGO ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ Η-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής απορροφωµένη εταιρία ) συγχωνεύονται µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, δυνάµει του από 31 εκεµβρίου 2007 ισολογισµού µετασχηµατισµού της Απορροφώµενης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και επόµενα του Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και

2 προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται. Η συγχώνευση των δύο εταιριών (εφεξής οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες) διενεργείται µε την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόµενων εταιριών, ως αυτά εµφανίζονται στους συνταχθέντας από 31/12/2007 οικείους ισολογισµούς µετασχηµατισµού, τα δε στοχεία της Απορροφωµένης Εταιρίας µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της Απορροφώσας Εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως, η απορροφώµενη εταιρία λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι µετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) µεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώµατα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφωµένης Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου µετά της περιγραφόµενης στο παρόν Σχέδιο διαδικασίας συγχώνευσης, τέθηκαν σε κίνηση οι διαδικασίες απόσχισης από την Απορροφώµενη Α.Ε., εισφοράς προς, και αναδοχής από, την 100% θυγατρική της εταιρεία «ΚΕGO AGRI ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ KTHNOΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ» µε αριθµό µητρώου ανωνύµου εταιρείας 65002/12/Β/07/36, του κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων της Απορροφώµενης Α.Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, µε ηµεροµηνία Λογιστικής Κατάστασης του εισφερόµενου κλάδου την 31η εκεµβρίου Κατά συνέπεια, µεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού της Απορροφώµενης Α.Ε., δεν θα υφίστανται, κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης τα περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης του κλάδου η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν απο την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχωνεύσεως, αλλά, αντ αυτών, οι εξ αντικατάστασης εκδοθησόµενες µετοχές της αναδεχόµενης τον κλάδο «KEGO AGRI A.E.». Όπου κατά νόµο απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη µεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρία των περιουσιακών στοιχείων της απορροφωµένης, οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες αναλαµβάνουν µε το παρόν την επακριβή τήρησή τους. 3. Η Απορροφώσα εταιρεία δεν θα εκδώσει νέες µετοχές κατά το ποσοστό της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώµενης εταιρείας, ήτοι κατά ποσοστό 28,092% ( µετοχές) επειδή η αξίωση για έκδοση νέων µετοχών κατά το ανωτέρω ποσό διαγράφεται λόγω συγχώνευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69 και επόµενα Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει αφού η Απορροφώσα κατέχει το 28,092%, ήτοι τέσσερα εκατοµµύρια οκτακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες εκατόν ενενήντα µετοχές ( ) µετοχές, της Απορροφώµενης. Οι τέσσερα εκατοµµύρια οκτακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες εκατόν ενενήντα µετοχές ( ) µετοχές της Απορροφώµενης που αντιπροσωπεύουν το 28,092 % του µετοχικού κεφαλαίου της, και που ανήκουν στην Απορροφώσα, µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως µη έχουσες πλέον καµία αξία. Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις και µετά την ακύρωση λόγω σύγχυσης των τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα µία χιλιάδων εκατόν ενενήντα ( ) µετοχών, το κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας, ύψους ΕΥΡΩ ,96 διαιρούµενο σε κοινές, άϋλες, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,52 εκάστη διαµορφώνεται κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως ως κάτωθι: α) αυξάνεται κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώµενης εταιρεία ύψους ΕΥΡΩ αφού πρώτα µειωθεί µε την διαγραφή των µετοχών που κατέχει η απορροφώσα κατά ΕΥΡΩ, δηλαδή αυξάνεται κατά ΕΥΡΩ β) Αυξάνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών της απορροφώσας για λόγους στρογγυλοποίησης από τον λογαριασµό «ιαφορές από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ,66 γ) Μειώνεται η ονοµαστική αξία της µετοχής απο 1,52 ΕΥΡΩ σε 1,34 ΕΥΡΩ εκάστη. Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ,62 ΕΥΡΩ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας 1,34 ΕΥΡΩ εκάστη, τις οποίες οι µέτοχοι της Απορροφώσας και της Απορροφώµενης θα λαµβάνουν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

3 κατωτέρω στην παράγραφο Τα ιοικητικά Συµβούλια των συµβαλλοµένων στο παρόν εταιρειών, αφού έλαβαν υπόψη τους τις Αποτιµήσεις που διενήργησε η ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E., η οποία χρησιµοποίησε για τον προσδιορισµό της αξίας της Απορροφώσας Α.Ε. και της Απορροφώµενης Α.Ε. τις ακόλουθες µεθόδους: α) την µέθοδο Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών β) την µέθοδο της Κεφαλαιοποίησης Μελλοντικών Κερδών και γ) την µέθοδο Μέσης Κεφαλαιοποίησης, σταθµίζοντας στη συνέχεια τα αποτελέσµατα των τριών µεθόδων αποτίµησης, έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών Απορροφώσας Α.Ε. προς Απορροφώµενη Α.Ε. ίση µε 3,12816 προς 1 πριν την απαλοιφή της συµµετοχής της Απορροφώσας Α.Ε. στην Απορροφώµενη Α.Ε. Η εν λόγω σχέση αξιών θα διαµορφωθεί σε 4,3502 προς 1 µετά την απαλοιφή της συµµετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώµενη. Ως εκ τούτου, θα εφαρµοσθεί στη σχέση ανταλλαγής των µετοχών η ακόλουθη αριθµητική σχέση: Α) Για τους µετόχους της Απορροφώµενης Α.Ε. Οι µέτοχοι της απορροφώµενης Α.Ε. θα ανταλλάσσουν 1 (µια) κατεχόµενη µετοχή αυτής, µε άυλη κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της απορροφώσας Α.Ε. νέας ονοµαστικής αξίας 1,34 Ευρώ. ηλαδή θα λάβουν συνολικά (σύνολο µετοχών απορροφώµενης µετοχές που διαγράφονται = Χ = κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου άϋλες µετοχές της απορροφώσας Α.Ε. νέας ονοµαστικής αξίας 1,34 Ευρώ. Β) Για τους µετόχους της Απορροφώσας Α.Ε. Οι µέτοχοι της απορροφώσας Α.Ε. θα διακρατήσουν τον αυτό, ως και προ της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, αριθµό µετοχών της νέας όµως ονοµαστικής αξίας 1,34 Ευρώ. ηλαδή θα λάβουν συνολικά Χ 1 = µετοχές στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι ίδιες µετοχές της Απορροφώσας, οι οποίες δεν ανταλλάσσονται. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την, υπό παράγρ. 3 του παρόντος, συνολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Α.Ε., η σχέση συµµετοχής των µετόχων των Συγχωνευοµένων Εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαµορφούµενο νέο µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Α.Ε. θα είναι: 81, % (µέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας συµπεριλαµβανοµένου των 22,390 ιδίων µετοχών της Απορροφώσας) και 18, % (µέτοχοι της Απορροφώµενης Α.Ε.). Τοιουτοτρόπως, στο νέο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Α.Ε., ύψους ,62 Ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άϋλες µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας 1,34 Ευρώ, θα αντιστοιχούν στους µετόχους, της µεν Απορροφώσας Α.Ε , της δε Απορροφώµενης Α.Ε , κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άϋλες µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας 1,34 Ευρώ εκάστη. Τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα που θα προκύψουν θα διατεθούν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της απορροφώσας εταιρείας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση, προτείνεται δε να αποφασίσει η εν λόγω γενική συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφώσας εταιρείας να αποφασίσει σχετικά, κατ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας. 5.Η πίστωση των λογαριασµών αϋλων τίτλων των µετόχων της Απορροφωµένης Εταιρείας µε τις µετοχές της Απορροφώσας θα διενεργηθεί δυνάµει σχετικού µητρώου κατανοµής και σύµφωνα µε διατυπώσεις που τα αρµόδια όργανα θα ορίσουν για τους µετόχους. 6.Οι µέτοχοι της Απορροφωµένης Εταιρείας θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή κερδών της Απορροφώσας της χρήσεως 2008 και εφεξής. 7.Από την επόµενη ηµέρα την κατάρτισης του ισολογισµού µετασχηµατισµού της Απορροφώµενης, ήτοι από την 1 η Ιανουαρίου 2008, όλες οι πράξεις που η Απορροφωµένη διενεργεί, εκτός εκείνων που αφορούν τον υπό απόσχιση κλάδο της και θα µεταφερθούν στην απορροφώσα τον κλάδο ανώνυµη εταιρεία, λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασµό της Απορροφώσης Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά µεταφέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή µετά την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως της συγχωνεύσεως στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

4 8. Η συγχώνευσης ολοκληρώνεται και θεωρείται συντελεσθείσα από την ηµεροµηνία καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως της αρµόδιας Αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω Ανωνύµων Εταιριών, µαζί µε την οριστική Σύµβαση Συγχωνεύσεως που θα υπογραφεί ενώπιον Συµβολαιογράφου. 9. εν υφίστανται µέτοχοι των συγχωνευοµένων εταιρειών που έχουν ειδικά δικαιώµατα και προνόµια πλην µετοχών, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην των τίτλων οµολογιών που κατέχουν οι µέτοχοι της Απορροφώσας εταιρείας και συγκεκριµένα αριθµού οµολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάµει του απο 12/7/2007 οµολογιακού δανείου της Απορροφώσας µετατρέψιµου σε µετοχές και αριθµού οµολογιών, µη µετατρέψιµων σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 ΕΥΡΩ έχει εκδοθεί δυνάµει του απο 29/1/2008 οµολογιακού δανείου της Απορροφώσας. 10.Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευοµένων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, ούτε προνόµια παραχωρούνται εκ της παρούσης συγχωνεύσεως. 11.Οι αποφάσεις των Συγχωνευόµενων Εταιριών, µαζί µε την οριστική Σύµβαση Συγχωνεύσεως που θα περιληφθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχωνεύσεως, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητος του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920 από εκάστη των Συγχωνευόµενων Εταιριών. 12.Οι συµβαλλόµενες στο παρόν εταιρίες, νοµίµως εκπροσωπούµενες, συµφώνησαν στους όρους του Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών και την λήψη των απαιτούµενων, κατά κείµενη νοµοθεσία, οριζόµενων αδειών, εγκρίσεων και την τήρηση όλων των λοιπών νοµίµων διαδικασιών και διατυπώσεων. Tέλος, το κατά τα ανωτέρω εγκεκριµένο και υπογεγραµµένο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης υποβλήθηκε από κάθε µία από τις συγχωνευόµενες εταιρείες, στις κατ άρθρο 69 παρ. 3 ΚΝ 2190/20, οριζόµενες διατυπώσεις δηµοσιότητας µε καταχώριση την στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ιεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως της Γεν. /νσης Εσωτ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απορροφώσα και την για την απορροφώµενη και δηµοσίευση των υπ αριθµ. πρωτ. Κ και Κ28394 Ανακοινώσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αντιστοίχως την (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 7660) και την (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 7660 ) αντίστοιχα. Περίληψη δε του εν λόγω Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης δηµοσιεύθηκε την 25/7/2008, στο υπ αριθµ φύλλο της ηµερήσιας οικονοµικής εφηµερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ». Ήδη, το ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας, σε εκτέλεση της οριζόµενης στο άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. υποχρέωσής του, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες : Συνοπτική παράθεση των µεθόδων αποτίµησης, των παραδοχών που λήφθηκαν υπόψη, των τυχόν δυσκολιών που προέκυψαν κατά την αποτίµηση και του τρόπου βάσει του οποίου προσδιορίσθηκε η σχέση ανταλλαγής των µετοχών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που µπορεί να προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ήλωση του εµπειρογνώµονα που διενήργησε τις αποτιµήσεις των συγχωνευοµένων εταιρειών, για το εάν οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση, και Γνώµη του εµπειρογνώµονα που διενήργησε τις αποτιµήσεις των συγχωνευοµένων εταιρειών, για το εάν η σχέση ανταλλαγής που προέκυψε από τις εν λόγω αποτιµήσεις είναι εύλογη και λογική. (II) Έκθεση ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας ενηµερώνει τους κ.κ. µετόχους ότι στην από 15/7/2008 Έκθεση Ανεξάρτητου Εµπειρογνώµονα, ήτοι της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς τα ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευοµένων εταιρειών, αναφέρεται ότι :

5 «Τα ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής «Νηρέας») και ΚΕGΟ- Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες A.E (εφεξής «KEGO»), (από κοινού καλούµενες «Εταιρίες»),σύµφωνα µε τις αποφάσεις που έλαβαν αµφότερα κατά τις συνεδριάσεις τους της 19 ης εκεµβρίου 2007, προτίθενται να προχωρήσουν στη διαδικασία συγχώνευσης µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη (εφεξής η «Συναλλαγή») και ταυτόχρονη απόσχιση από την KEGO, εισφορά προς, και αναδοχή από, την 100% θυγατρική της εταιρεία «KEGO AGRI A.E.» του κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων της KEGO.Η συγχώνευση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77(α) του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/93. Ως ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού καθορίσθηκε η Η υλοποίηση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά το Νόµο οριζόµενων αδειών και εγκρίσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών και των αρµοδίων αρχών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το ιοικητικό Συµβούλιο της Νηρέας, σε συνέχεια της από 19 ης εκεµβρίου 2007 απόφασης του, ανέθεσε στην Εµπορική Τράπεζα - ιεύθυνση Επενδυτικών Υπηρεσιών, (εφεξής ο «Σύµβουλος») δυνάµει της από 1 ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικής απόφασής του, τη σύνταξη Έκθεσης για την αποτίµηση της Νηρέας ως απορροφώσας και της KEGO ως απορροφώµενης και την γνωµοδότηση επί της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών (εφεξής «Σχέση Ανταλλαγής») όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Σε εκτέλεση των ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») προβήκαµε στις παρακάτω ενέργειες: Α) Έλεγχο του από 27 Ιουνίου 2008 υπογραφέντος Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης. Β) ιατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης («fairness opinion») ως προς το εύλογο και λογικό της προτεινόµενης, από τα ιοικητικά Συµβούλια των προς συγχώνευση Εταιριών, σχέσης ανταλλαγής µετοχών. Σχετικά µε την εκπόνηση της Έκθεσης, ο Σύµβουλος επισηµαίνει τα ακόλουθα: 1. Για τον προσδιορισµό ενός εύρους Σχέσεων Ανταλλαγής διενεργήσαµε αποτίµηση των δύο Εταιριών, υποθέτοντας, για τους σκοπούς της εργασίας µας, ότι θα διατηρούσαν µελλοντικά το υφιστάµενο αντικείµενο δραστηριότητας τους, σε αυτόνοµη βάση, ως διακριτά νοµικά πρόσωπα. 2. Προκειµένου να καταλήξουµε στις απόψεις µας, που περιλαµβάνονται στην παρούσα Έκθεση, µελετήσαµε δηµόσια διαθέσιµες επιχειρηµατικές και οικονοµικές πληροφορίες που σχετίζονται µε τις Εταιρίες. Μελετήσαµε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα επενδυτικά σχέδια των Εταιριών και τα εκτιµώµενα µελλοντικά οικονοµικά µεγέθη τους, τα οποία µας παρασχέθηκαν από τις ιοικήσεις τους και πραγµατοποιήσαµε συναντήσεις µε τα ανώτατα στελέχη τους για να συζητήσουµε την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές των εργασιών τους. 3. Συγκρίναµε τις Εταιρίες µε εισηγµένες εταιρίες ιεθνών Χρηµατιστηρίων, µε παρόµοιες δραστηριότητες και λάβαµε επίσης υπόψη µας χρηµατοοικονοµικές µελέτες, οικονοµικά κριτήρια και κριτήρια αγοράς καθώς και άλλες πληροφορίες, που κρίναµε σχετικές. 4. Υποθέσαµε, για τους σκοπούς της Έκθεσής µας, ότι όλες οι πληροφορίες που µας παρασχέθηκαν είναι πλήρεις και ακριβείς ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους και δεν έχουµε προβεί σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών. Σε σχέση µε ιστορικές, επιχειρηµατικές και οικονοµικές, πληροφορίες, υποθέσαµε ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν συγκεντρωθεί κατά εύλογο τρόπο σύµφωνα µε αδιαλείπτως εφαρµοζόµενα πρότυπα και απεικονίζουν µε ακρίβεια την πραγµατική επιχειρηµατική

6 και οικονοµική θέση των Εταιριών κατά την ηµεροµηνία στις οποίες αναφέρονται. Σχετικά µε πληροφορίες που αναφέρονται στο µέλλον, υποθέσαµε ότι αυτές έχουν συγκεντρωθεί κατά εύλογο τρόπο επί τη βάσει των καλύτερων διαθέσιµων εκτιµήσεων και κρίσεων των υφιστάµενων ιοικήσεων των Εταιριών κατά την σηµερινή ηµεροµηνία. 5. εν έχουµε ερευνήσει ούτε αναλαµβάνουµε οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση µε την κυριότητα επί ή µε οποιαδήποτε απαίτηση κατά των περιουσιακών στοιχείων των Εταιριών. Αν και έχουµε κατά περίπτωση χρησιµοποιήσει διάφορες υποθέσεις, κρίσεις και εκτιµήσεις προκειµένου να εκφράσουµε την γνώµη µας αναφορικά µε τη Σχέση Ανταλλαγής στο πλαίσιο της Συναλλαγής, τις οποίες θεωρούµε εύλογες, δεν είναι δυνατό να βεβαιωθεί η ακρίβεια ή η δυνατότητα επίτευξης των υποθέσεων, κρίσεων και εκτιµήσεων αυτών. Οι υποθέσεις, εκτιµήσεις και κρίσεις αυτές έχουν συζητηθεί µε τις ιοικήσεις των Εταιριών πριν την σύνταξη της παρούσας Έκθεσης. 6. Η Έκθεση µας βασίζεται, εξ ανάγκης, στις χρηµατοοικονοµικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες και στις συνθήκες αγοράς, όπως υφίστανται και µπορούν να εκτιµηθούν κατά την ηµεροµηνία της παρούσας και δεν εκφράζουµε γνώµη για το αν οι συνθήκες αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται ή για το ποια τυχόν επίδραση θα είχε κάποια αλλαγή στις συνθήκες αυτές επί των απόψεων που εκφράζονται στην παρούσα. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τελούν επίσης υπό την επιφύλαξη αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε σηµαντικούς παράγοντες, όπως µελλοντικές εξελίξεις στο εποπτικό και νοµοθετικό πλαίσιο και την ένταση του ανταγωνισµού στους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι Εταιρίες. Μέθοδοι Αποτίµησης Η παρούσα Έκθεση κάνει χρήση τεσσάρων διαφορετικών µεθόδων αποτίµησης για κάθε Εταιρία, οι οποίες καταλήγουν σε ένα εύρος σχέσεων αξιών των αποτιµώµενων Εταιριών. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: 1. Προεξόφληση Ελεύθερων Μελλοντικών Ταµιακών Ροών (Discounted Free Cash Flow Method) 2. Συγκριτική Ανάλυση εικτών Κεφαλαιαγοράς Εισηγµένων Εταιριών (Comparable Trading Multiples) 3.Ανάλυση εικτών Συναλλαγής (Comparable Transaction Multiples) 4.Μέθοδος Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) Κρίνουµε ότι οι ανωτέρω µεθοδολογίες είναι κατάλληλες για την εν λόγω Συναλλαγή, δεδοµένου ότι είναι διεθνώς αποδεκτές για τέτοιες περιπτώσεις. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των µεθόδων, ο τρόπος εφαρµογής τους και οι χρησιµοποιηθείσες υποθέσεις εργασίας, παρατίθενται στη συνέχεια. Παρουσίαση Μεθόδων Αποτίµησης Οι µέθοδοι που εξετάστηκαν για την εκτίµηση της αξίας των δύο Εταιριών περιγράφονται συνοπτικά πιο κάτω: Προεξόφληση Ελεύθερων Μελλοντικών Ταµειακών Ροών Με τη µέθοδο της Προεξόφλησης των Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (Discounted Cash Flows) εκτιµάται η αξία της κάθε εταιρίας θεωρούµενη ως δυναµική λειτουργική οντότητα. Στο βαθµό που η αποτίµηση στηρίζεται σε λογικές παραδοχές παρέχει αξιόπιστα αποτελέσµατα, προσεγγίζοντας την αξία της εταιρίας. Με τη µέθοδο αυτή υπολογίζεται η τρέχουσα αξία του µέρους εκείνου των Μελλοντικών Ταµειακών Ροών της Εταιρίας, που θα είναι διαθέσιµο στην εταιρία. Ως Παρούσα Αξία των Ταµειακών Ροών λαµβάνεται το άθροισµα:

7 1. Της Παρούσας Αξίας των Μελλοντικών Ταµειακών Ροών για µία ορισµένη χρονική περίοδο και 2. Της Υπολειµµατικής Αξίας της κάθε εταιρίας (Residual Value) που αντιπροσωπεύει την Παρούσα Αξία των µετά την περίοδο προβλέψεων Ταµειακών Ροών της Εταιρίας. Οι Ταµειακές Ροές που προέρχονται από την λειτουργία της εταιρίας (Free Cash Flow to Firm) υπολογίζονται ως η διαφορά των ταµειακών εισροών µείον τις ταµειακές εκροές, έχοντας λάβει υπόψη τις ανάγκες και για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εταιρίας. Για τον υπολογισµό της Υπολειµµατικής Αξίας, στην παρούσα Έκθεση, χρησιµοποιείται η Ταµειακή Ροή από την τελευταία χρήση της εξεταζόµενης περιόδου, προσαυξηµένη µε εκτιµώµενο ρυθµό ανάπτυξης και προεξοφληµένη βάσει χρηµατοοικονοµικής ράντας. Οι Ταµειακές Ροές, τόσο της περιόδου των προβλέψεων, όσο και µετά από αυτήν (Υπολειµµατική Αξία) προεξοφλούνται µε ένα συντελεστή (Discount Rate) που προσδιορίζεται ως το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης των Κεφαλαίων της εταιρίας, που αναµένεται από τους µετόχους και τους δανειστές της και αποτελεί το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου της εταιρίας (WACC). Το ποσοστό αυτό θα τους αποζηµιώνει για το βαθµό επιχειρηµατικού κινδύνου ενεχόµενου στη δραστηριότητα της εταιρίας και του κινδύνου της αγοράς και της οικονοµίας. Στη συνέχεια, αθροίζονται η Παρούσα Αξία των Ελευθέρων Μελλοντικών Ταµειακών Ροών και η Παρούσα Αξία της Υπολειµµατικής Αξίας, και κατόπιν αφαιρείται ο Καθαρός ανεισµός της εταιρίας (Σύνολο ανειακών Υποχρεώσεων-Ταµείο και Ταµειακά ισοδύναµα), για να καταλήξουµε στην πραγµατική αξία των µετόχων. Υπολογισµός του Συντελεστή Προεξόφλησης a. Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων Η εκτίµηση του κόστους Iδίων Kεφαλαίων διενεργείται σύµφωνα µε το Πρότυπο Αποτίµησης Αξιόγραφων (Capital Asset Pricing Model - C.A.P.M.) το οποίο στηρίζεται στη βασική αρχή της συσχέτισης Κινδύνου και Απόδοσης (Risk and Return Trade-off). Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, µεταξύ των οποίων και οι µετοχές, ενσωµατώνουν κινδύνους συνδεδεµένους µε τη γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας και της αγοράς σαν σύνολο, αλλά και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου. Σύµφωνα µε το µοντέλο C.A.P.Μ., ο απαιτούµενος συντελεστής απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων είναι συνάρτηση της απόδοσης στοιχείων µηδενικής επικινδυνότητας (Risk-Free Assets), που συνήθως είναι κρατικοί τίτλοι και ενός επιπλέον ποσοστού (Risk Premium) προσαρµοσµένου κατάλληλα για τον αναλαµβανόµενο επιχειρηµατικό και συστηµατικό κίνδυνο. Ke=Rf+ b[e(rm)-rf] όπου: K e R f Ε(R m ) Ε(R m )-R f Ο αναµενόµενος συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων από τους µετόχους. Η απόδοση της επένδυσης µηδενικού κινδύνου (συνήθως υπολογίζεται ως η απόδοση των Μακροπρόθεσµων Κρατικών Τίτλων). Για το σκοπό αυτής της εργασίας λάβαµε υπόψη την αποφορολογηµένη απόδοση των Ελληνικών Κρατικών Οµολόγων δεκαετούς διάρκειας. Η αναµενόµενη απόδοση του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς ως σύνολο (Market Portfolio Return). Η επιπλέον επιθυµητή απόδοση (Risk Premium) του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς ως σύνολο (Market Portfolio) σε σχέση µε την απόδοση των Κρατικών Τίτλων.

8 b Ο συντελεστής Βeta (Β) µετρά το βαθµό του σχετικού κινδύνου της εταιρείας ή του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητας του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς. Tεχνικά αντιπροσωπεύει τη διακύµανση της απόδοσης της συγκεκριµένης µετοχής (ή του κλάδου) σε σχέση µε την απόδοση του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο της Αγοράς έχει εξ ορισµού για συντελεστή B τη µονάδα (1). b. Κόστος ανειακών Κεφαλαίων Για το κόστος των δανειακών κεφαλαίων (kd) χρησιµοποιήσαµε το αναγόµενο επιτόκιο δανεισµού. Το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου προκύπτει από την παρακάτω σχέση: WACC = ke (E/E+D) + kd (D/E+D)(1-t) όπου: ke = κόστος ιδίων κεφαλαίων kd = κόστος δανειακών κεφαλαίων E = Σύνολο ιδίων κεφαλαίων D = Σύνολο δανειακών κεφαλαίων t = φορολογικός συντελεστής Συγκριτική Ανάλυση εικτών Κεφαλαιαγοράς Εισηγµένων Εταιριών (Trading Multiples Comparison) Η Συγκριτική Ανάλυση εικτών Κεφαλαιαγοράς Εισηγµένων εταιριών αποτελεί µια ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος αποτίµησης. Η µεθοδολογία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η αξία µίας εταιρίας µπορεί να εκτιµηθεί βάσει δεικτών που προκύπτουν από το συνδυασµό υπολογισµό χρηµατιστηριακής αξίας και οικονοµικών µεγεθών αντίστοιχων, συγκρίσιµων εισηγµένων εταιριών. Για τη συγκριτική αυτή αποτίµηση, επιλέγονται οι πλέον αντιπροσωπευτικοί δείκτες κεφαλαιαγοράς και στη συνέχεια, εφαρµόζονται, µετά από κατάλληλες προσαρµογές, στα µεγέθη της εταιρίας ώστε να προκύψει το εύλογο εύρος αξιών σε κάθε περίπτωση. Η εφαρµογή πολλαπλάσιων χρηµατοοικονοµικών δεικτών που προκύπτουν από την αγορά πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή για τους ακόλουθους λόγους: Υπάρχουν προβλήµατα µε τη σύγκριση των κερδών λόγω εφαρµογής διαφορετικών λογιστικών αρχών από διάφορες εταιρίες καθώς επίσης και διαφορών στα νοµοθετικά πλαίσια των διαφόρων χωρών. Οι διαφορετικοί ρυθµοί ανάπτυξης των εταιρειών, των οικονοµικών και επιχειρηµατικών κινδύνων καθιστούν την εξεύρεση ενός κατάλληλου πολλαπλασιαστή δύσκολη. Η διαµόρφωση του συγκριτικού δείγµατος εταιριών ενέχει δυσκολίες καθώς οι δραστηριότητές τους ενδέχεται να µην είναι απόλυτα οµοειδής ενώ ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις τόσο ως προς το οικονοµικό µέγεθος τους όσο και ως προς τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες. Ανάλυση εικτών Συναλλαγής (Transaction Multiples Comparison) Η µέθοδος αυτή είναι παρόµοια ως προς τον τρόπο εφαρµογής της µε αυτή της Συγκριτικής Ανάλυσης εικτών Κεφαλαιαγοράς Εισηγµένων Εταιριών, µε τη διαφορά ότι οι χρησιµοποιούµενοι δείκτες προκύπτουν από συναλλαγές (π.χ. εξαγορές και συγχωνεύσεις) εταιριών σε οµοειδείς µε την αποτιµώµενη εταιρία κλάδους.

9 Μέθοδος Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής εξετάζονται στοιχεία για τη χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση της υπό εξέταση εταιρίας για µία εύλογη χρονική περίοδο. Οι κυριότερες παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τη χρήση της µεθόδου αυτής είναι οι εξής: υπάρχει επαρκής διασπορά των µετοχών της εταιρίας (free float), οι µετοχές της εταιρίας διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, την υπό εξέταση περίοδο πραγµατοποιήθηκε επαρκής όγκος συναλλαγών των µετοχών της εταιρίας στο χρηµατιστήριο (marketability - liquidity), οι επενδυτές έχουν ίση και ικανοποιητική πληροφόρηση για την εταιρία, δεν υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης της τιµής της µετοχής της. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, µπορούµε να εξάγουµε ικανοποιητικά και αξιόπιστα συµπεράσµατα από την εφαρµογή της µεθόδου αυτής. 1. Εφαρµογή Μεθόδων Αποτίµησης Γενικές Παρατηρήσεις επί των Μεθόδων Αποτίµησης εδοµένου ότι η υπό εξέταση συγχώνευση µε απορρόφηση θα γίνει µέσω ανταλλαγής µετοχών, βασική συνιστώσα της παρούσας Έκθεσης είναι η αποτύπωση της αξίας των δύο Εταιριών. Η αξία αυτή κατά την γνώµη µας πρέπει να αντανακλά και την αξία των περιουσιακών στοιχείων κυριότητας των δύο Εταιριών τα οποία δεν απεικονίζονται (ή δεν απεικονίζονται πλήρως) σε εταιρικό επίπεδο για τους σκοπούς της αποτίµησης. Για τον λόγο αυτό, για τους σκοπούς της παρούσης Έκθεσης και κατά την εφαρµογή των µεθόδων αποτίµησης, επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των δύο Εταιριών σηµειώνεται ότι η KEGO δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε εταιρικό και ενοποιηµένο επίπεδο- µε συγκεκριµένες ανα µέθοδο αποτίµησης προσαρµογές ώστε να αποτυπώνεται αξιόπιστα η πραγµατική αξία των δύο Εταιριών. Κατά συνέπεια, εφεξής όταν γίνεται αναφορά σε εταιρικό επίπεδο στα πλαίσια της αποτίµησης, υπονοείται η χρησιµοποίηση ενοποιηµένων οικονοµικών µεγεθών. Προεξόφληση Ελεύθερων Μελλοντικών Ταµειακών Ροών Βασικές Παραδοχές Αποτίµησης Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας προεξόφλησης ελεύθερων µελλοντικών ταµειακών ροών λάβαµε υπόψη τα επιχειρησιακά σχέδια (business plans) που κατάρτισαν οι ιοικήσεις των υπό συγχώνευση Εταιριών. Με την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου για τις δύο Εταιρίες, προκύπτουν οι παρακάτω αξίες: Για την KEGO (ποσά σε εκ. ευρώ) Προκύπτουσα Αξία KEGO 67,6 Για την Νηρέας (ποσά σε εκ. ευρώ) Προκύπτουσα Αξία Νηρέας 206,7

10 Συγκριτική Ανάλυση εικτών Κεφαλαιαγοράς Εισηγµένων Εταιρίων Για την εφαρµογή της µεθόδου της Συγκριτικής Ανάλυσης εικτών Κεφαλαιαγοράς Εισηγµένων Εταιριών, εξετάσαµε και εφαρµόσαµε στα µεγέθη των αποτιµώµενων εταιριών σειρά χρηµατοοικονοµικών δεικτών (ενδεικτικά «Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις» (Mkt.Cap/Sales), «Κεφαλαιοποίηση /Κέρδη πριν από Αποσβέσεις, Τόκους και Φόρους» (Mkt.Cap/EBITDA) και «Κεφαλαιοποίηση /Λογιστική Αξία» (Mkt.Cap/Book Value). εδοµένων των υφιστάµενων χρηµατιστηριακών συνθηκών αλλά και την ύπαρξη σηµαντικών αποκλίσεων (εµφάνιση outliers ) µεταξύ των εξαγόµενων συµπερασµάτων, θεωρήσαµε ως πλέον κατάλληλο και αξιόπιστο για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας τον δείκτη «Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις» (Mkt.Cap/Sales). Ως συγκριτικό δείγµα υπολογισµού των παραπάνω αριθµοδεικτών επιλέχθηκαν εισηγµένες σε διεθνή χρηµατιστήρια εταιρίες µε παρεµφερές αντικείµενο µε αυτό των αποτιµώµενων Εταιριών (Peer Group, Πηγή: Bloomberg). Με την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου, προκύπτουν οι ακόλουθες αξίες για τις δύο Εταιρίες: Σχετικά Οικονοµικά µεγέθη των δύο Εταιριών (ποσά σε εκ. ευρώ) Πωλήσεις Νηρέας 171,06 KEGO 60,03 (ποσά σε εκ. ευρώ) Πολ. είγµατος Προκύπτουσα Αξία Νηρέας 1,2 205,3 KEGO 1,2 72,0 Ανάλυση εικτών Συναλλαγής (Transaction Multiples Comparison) Για την εφαρµογή της µεθόδου της Ανάλυσης εικτών Συναλλαγής, εξετάσαµε και εφαρµόσαµε στα µεγέθη των αποτιµώµενων εταιριών σειρά χρηµατοοικονοµικών δεικτών (ενδεικτικά «Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις» (Mkt.Cap/Sales), «Κεφαλαιοποίηση /Κέρδη πριν από Αποσβέσεις, Τόκους και Φόρους» (Mkt.Cap /EBITDA) και «Κεφαλαιοποίηση /Λογιστική Αξία» (Mkt.Cap /Book Value). εδοµένων των υφιστάµενων χρηµατιστηριακών συνθηκών αλλά και την ύπαρξη σηµαντικών αποκλίσεων (εµφάνιση outliers ) µεταξύ των εξαγόµενων συµπερασµάτων, θεωρήσαµε ως πλέον κατάλληλο και αξιόπιστο για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας τον δείκτη «Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις» (Mkt.Cap/Sales) Για τη δηµιουργία συγκριτικού δείγµατος υπολογισµού των παραπάνω αριθµοδεικτών επιλέχθηκαν συναλλαγές (συγχωνεύσεις & εξαγορές) διεθνών εταιριών µε παρεµφερές αντικείµενο µε αυτό της κάθε αποτιµώµενης Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκαν µετά το 2003 (Πηγή: Thomson One). Η εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου οδηγεί στην διαµόρφωση των παρακάτω αξιών. Σχετικά Οικονοµικά µεγέθη των δύο εταιριών (ποσά σε εκ. ευρώ) Πωλήσεις Νηρέας 171,06 KEGO 60,03

11 (ποσά σε εκ. ευρώ) Πολ. είγµατος Προκύπτουσα Αξία Νηρέας 1,07 183,3 KEGO 0,85 50,4 Μέθοδος Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) Για την εφαρµογή της µεθόδου Χρηµατιστηριακής αξίας χρησιµοποιήσαµε ιστορικά στοιχεία κεφαλαιοποίησης των Εταιριών κατά το προηγούµενο εξάµηνο και στην συνέχεια υπολογίσαµε το µέσο όρο κεφαλαιοποίησης της κάθε Εταιρίας κατά το εξεταζόµενο διάστηµα. Η εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου οδηγεί στην διαµόρφωση των παρακάτω αξιών (ποσά σε εκ. ευρώ) Προκύπτουσα Αξία Νηρέας 117,6 KEGO 35,6 Τελικός Προσδιορισµός Εύλογης Αξίας των KEGO και Νηρέας Για να καταλήξουµε στην δίκαια αποτίµηση των δύο Εταιριών, µε βάση τις αξίες που προέκυψαν από τις τέσσερις διαφορετικές µεθόδους που χρησιµοποιήσαµε, σταθµίσαµε τις µεθόδους αυτές µε τους παρακάτω συντελεστές: Συντελεστής Στάθµισης Μέθοδος Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών 25% Συγκριτική Ανάλυση εικτών Κεφαλαιαγοράς 25% Ανάλυση εικτών Συναλλαγής 25% Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης 25% Για τη KEGO, η αξία που προκύπτει από την στάθµιση των τεσσάρων µεθόδων παρατίθεται παρακάτω Συντελεστής Στάθµισης Μεθόδου Αξία Μέθοδος(ποσά σε εκ. ευρώ) Μεθόδου Συγκριτική Ανάλυση εικτών Κεφαλαιαγοράς 25% 72,0 18,0 Ανάλυση εικτών Συναλλαγής 25% 50,5 12,6 Μέθοδος Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών 25% 67,6 16,9 Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης 25% 35,5 8,89 Σταθµισµένη Αξία ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ KEGO 56,4 ενώ αντίστοιχα για την Νηρέας, η διαµορφούµενη αξία είναι η εξής Μέθοδος(ποσά σε εκ. ευρώ) Συντελεστής Στάθµισης Μεθόδου Αξία Μεθόδου Σταθµισµέν η Αξία

12 Συγκριτική Ανάλυση εικτών Κεφαλαιαγοράς 25% 205,2 51,3 Ανάλυση εικτών Συναλλαγής 25% 183,3 45,8 Μέθοδος Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών 25% 206,7 51,6 Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης 25% 117,6 29,4 ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΡΕΑΣ 178,3 Επιπρόσθετα, για να προσδιορίσουµε ένα εύρος αξιών των δύο εταιριών, µεταβάλλαµε τους συντελεστές στάθµισης των εφαρµοζόµενων µεθόδων αποτίµησης, και τα αποτελέσµατα παρατίθενται παρακάτω: Για τη KEGO Συντελεστής Στάθµισης Μεθόδου Αξία Σταθµισµένη µεθόδου Αξία Μέθοδος(ποσά σε εκ. ευρώ) Συγκριτική Ανάλυση εικτών Κεφαλαιαγοράς 10% 72,0 7,2 Ανάλυση εικτών Συναλλαγής 10% 50,5 5,05 Μέθοδος Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών 70% 67,6 47,3 Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης 10% 35,5 3,5 ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ KEGO 63,1 Για την Νηρέας Συντελεστής Στάθµισης Μεθόδου Αξία µεθόδου Μέθοδος (ποσά σε χιλ) Αξία Συγκριτική Ανάλυση εικτών Κεφαλαιαγοράς 10% 205,2 20,5 Ανάλυση εικτών Συναλλαγής 10% 183,3 18,3 Μέθοδος Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών 70% 206,7 144,7 Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης 10% 117,6 11,7 ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΡΕΑΣ 195,3 Συνεπώς, το εύρος τιµών όσον αφορά την αξία των µετόχων της KEGO διαµορφώνεται ως εξής: (ποσά σε εκ. ευρώ) Ανώτατη τιµή εύρους 63,1 Κατώτατη τιµή εύρους 56,4 ενώ όσον αφορά την αξία των µετόχων της Νηρέας διαµορφώνεται ως εξής (ποσά σε εκ. ευρώ)

13 Ανώτατη τιµή εύρους 195,3 Κατώτατη τιµή εύρους 178,2 Συµπεράσµατα Εύρος Ανταλλαγής Μετοχών Για την εξαγωγή του εύρους σχέσης αξιών των µετοχών των δύο Εταιριών χρησιµοποιήσαµε την ανώτατη και κατώτατη τιµή του εύρους αξιών των δύο Εταιριών, συνδυάζοντας το κατώτατο όριο αξίας της Νηρέας µε το ανώτατο όριο αξίας της KEGO και αντίστροφα. Το εξαγόµενο εύρος σχέσης αξιών µετοχών παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. (ποσά σε εκ. ευρώ) Από Έως Αξία Νηρέας 178,2 195,3 Αξία KEGO 56,4 63,1 Εύρος Σχέσης Αξιών Νηρέας/ KEGO 2, ,46119 * Tα νούµερα έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πέµπτο δεκαδικό ψηφίο Λαµβάνοντας υπ όψιν το εύρος αξιών του ανωτέρω πίνακα, το εύρος της σχέσης ανταλλαγής µετοχών που προκύπτει παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Από Έως Νηρέας 1, , KEGO 0, , Το εύρος σχέσης αξιών (και το εξαγόµενο εύρος σχέσης ανταλλαγής µετοχών) αφορά στο σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου των δύο Εταιριών, δηλαδή στη σχέση αξιών του 100% του Μετοχικού κεφαλαίου της Νηρέας προς το 100% του Μετοχικού κεφαλαίου της KEGO. Σηµειώνεται ότι ο Νηρέας έχει στην κυριότητά του το 28,09% των υφιστάµενων µετοχών της KEGO. Γνωµοδότηση επί της Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών Στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε ηµεροµηνία 27/06/08, η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται από τα ιοικητικά Συµβούλια των υπό συγχώνευση Εταιριών είναι η εξής: α) Οι µέτοχοι της Νηρέας θα διακρατήσουν τον αυτό, ως και προ της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, αριθµό µετοχών της (ήτοι µετοχές) νέας όµως ονοµαστικής αξίας 1,34 Ευρώ, ενώ β) Οι µέτοχοι της KEGO θα ανταλλάσσουν 1 (µια) κατεχόµενη µετοχή αυτής, µε άυλη κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της Νηρέας νέας ονοµαστικής αξίας 1,34 Ευρώ. Από την παραπάνω σχέση ανταλλαγής των δύο Εταιριών, προκύπτει µια προτεινόµενη σχέση αξιών Νηρέας/KEGO ίση µε 3,12816 (η οποία, µετά την ακύρωση λόγω συγχύσεως των µετοχών που κατέχει ο Νηρέας στην KEGO, διαµορφώνεται σε 4,35024) η οποία βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος εξαγόµενου εύρους σχέσης αξιών Επιπρόσθετα, η προτεινόµενη από τα Σ των Εταιριών σχέση ανταλλαγής µετοχών εµπίπτει εντός του εύρους της αντίστοιχης σχέσης ανταλλαγής µετοχών που προέκυψε από την αποτίµηση των Εταιριών και εποµένως η προτεινόµενη σχέση κρίνεται ως εύλογη και λογική. Πρόσθετες Παρατηρήσεις και ιευκρινίσεις

14 Σηµειώνουµε ότι οι µέθοδοι οι οποίες εφαρµόσθηκαν κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση και κατά την εφαρµογή των µεθόδων αυτών δεν παρουσιάστηκαν δυσχέρειες ή δυσκολίες, εκτός αυτών που προαναφέρθηκαν. Η µελέτη µας έγινε µε την παραδοχή της αυτοτελούς δραστηριότητας της κάθε Εταιρίας. Συνεπώς δεν λήφθηκαν υπόψη αβεβαιότητες ως προς τα προνόµια (άδειες λειτουργίας, φορολογικές απαλλαγές, κλπ.) που κατέχει η κάθε Εταιρία, που τυχόν θα προκύψουν από τη συγχώνευσή τους. Επισηµαίνουµε ότι η µελέτη µας αυτή αφορά συγκριτική αποτίµηση. Συνεπώς τα αποτελέσµατά της δεν αποσκοπούν στον αντικειµενικό προσδιορισµό της αξίας των µετοχών κάθε µίας Εταιρίας ξεχωριστά, αλλά στη σχετική αξία τους. Τα συµπεράσµατα µας επίσης δεν είναι δυνατόν να συνεκτιµήσουν άλλους, µη χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες, όπως τα αποτελέσµατα ελεύθερων διαπραγµατεύσεων ή άλλους «στρατηγικής» φύσεως λόγους, οι οποίοι σε περιπτώσεις εξαγορών κάποιας Εταιρίας ενδεχοµένως να οδηγούσαν σε τιµή συναλλαγής εκτός του εύρους αξιών. Επίσης δεν προβήκαµε σε µελέτη αγορών, ανταγωνισµού ή τεχνολογίας και δεν εξετάσαµε τεχνικά, εργατικά, περιβαλλοντικά, νοµικά, φορολογικά και παρεµφερή θέµατα, παρ εκτός στο βαθµό που καλύπτονταν από τους οικονοµικούς ελέγχους τον Εταιριών. Για την εγκυρότητα των οικονοµικών και άλλων στοιχείων των Εταιριών που τέθηκαν υπόψη µας, την πλήρη ευθύνη φέρουν οι ιοικήσεις των Εταιριών. Τέλος σηµειώνεται ότι η Εµπορική Τράπεζα που διενήργησε την αποτίµηση δε συνδέεται και δε διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε τις Νηρέας και KEGO κατά την τελευταία 5ετία, πέραν της σχέσης της ως πιστώτριας Τράπεζας της Νηρέας και της KEGO. Η παρούσα επιστολή δεν αποτελεί πρόταση για οποιαδήποτε αγορά ή πώληση µετοχών οιασδήποτε από τις Εταιρίες που αναφέρονται σε αυτήν» (III) Εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου προς τους κ.κ. µετόχους Ενόψει των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη ότι : (i) Οι µεθοδολογίες αποτίµησης οι οποίες εφαρµόσθηκαν για τον προσδιορισµό της εύλογης αγοραίας αξίας των συγχωνευοµένων εταιρειών ήταν οι κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση. (ii) Η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών είναι δίκαιη και λογική, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται στην από 15/7/2008 Έκθεση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία, σηµειωτέον, είχε συνταχθεί υπό το καθεστώς του άρθρου 289 παρ. 5 του προϊσχύσαντος Κανονισµού του Χ.Α. και καλύπτει πλήρως τη νέα διάταξη του ισχύοντος απο 22/7/2008 Κανονισµού του Χ.Α. που ρυθµίζει την ίδια ως άνω υποχρέωση πληροφόρησης των αρχών και του επενδυτικού κοινού. (iii) Tα συµφέροντα των µετόχων των συγχωνευοµένων εταιρειών διασφαλίζονται πλήρως κατά τα ανωτέρω. (iv) Από τον προτεινόµενο µετασχηµατισµό, εκτιµάται ότι θα προκύψουν οφέλη για τους µετόχους των συγχωνευοµένων εταιρειών, και (v) Οι απαιτούµενες για την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων καθώς και η κατάρτιση του από 27/6/2008 Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τις, κατά περίπτωση, εφαρµοστέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν,

15 Το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. µετόχους όπως εγκρίνουν το από 27/6/2008 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της ΝΗΡΕΥΣ A.E. δια απορροφήσεως της ΚΕGO A.E. µε ταυτόχρονη απόσχιση του κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων και εισφορά στην θυγατρική σε ποσοστό 100% εταιρεία ΚΕGO AGRI A.E., συµπεριλαµβανοµένης κάθε άλλης ενέργειας, δήλωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Koρωπί Αττικής, 25/7/2008 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας :

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας : ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (X.A.) του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ της (α) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ των (β) ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS Α.Ε. και AIAKOΣ A.E. σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας VETERIN Α.Β.Ε.Ε. Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο 175 64 Αθήνα Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

- I - 420,00 155,75 130,42 133,83 562,00 246,02 206,62 109,36

- I - 420,00 155,75 130,42 133,83 562,00 246,02 206,62 109,36 ˆ «Ÿ Ÿ P Q R S T U V W T T X Y Z [ \ ] Y ^ _ ` a b c b ` d e f _ ` g h ] \ ` \ i j Y ` X _ ` g k W l m b ` n _ o \ P h _ ] h _ o p ^ \ i h q T g \ r s ^ g j o _ [ \ t ^ _ u v [ \ _ o n S _ ] i b ^ w ]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» με δ.τ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και «GREEN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 Προς: Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 Αθήνα, Ελλάδα. Η Εταιρεία ΑLAPIS Α.B.Ε.E., (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Alapis») γνωστοποιεί αναφορικά µε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την 100% θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ... 5 3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.2. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΆΘΡΟΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 8 3.3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (κατ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (κατ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920) Κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (κατ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920) ΠΡΟΣ ΤΗN ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Όπως γνωρίζετε οι ιοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση. ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. από την ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Αθήνα, Οκτώβριος 2015 Εµπιστευτική

Γνωµοδότηση. ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. από την ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Αθήνα, Οκτώβριος 2015 Εµπιστευτική Γνωµοδότηση για τους σκοπούς του άρθρου 4.1.4.1.3. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ως ισχύει για την προτεινόµενη συγχώνευση µε απορρόφηση της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. από την ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Αθήνα, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» και διακριτικό τίτλο CORUS ΚALPINIS -

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ)

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Των ανωνύμων εταιρειών Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών». και «ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα )

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα ) Ορκωτοί Ελεγκτές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton Int. Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. 20 Ιουλίου 2005 Αξιότιµοι Κύριοι, Θέµα: Γνωµοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΈΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών Αποφάσεις της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 15.11.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στη Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα