ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση : Γρ. Λαµπράκη 21 ΠΡΟΣ: Π.. Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες : Μ. Αγγελούση Τηλέφωνο : , Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΙ ΤΗΣ ΑΡ. 1101/14 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΤΗΚΑΝ ΑΓΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α / ) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279 Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την α- ποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως συµπληρώθηκε µε την αρ /2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β / ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας. 4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει µε την προσθήκη του Ν.3801/ (ΦΕΚ A 163) Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης» 5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων» 7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/(ΦΕΚ 204/Α/ ) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων. Όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4146/2013.

2 8. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ) και των σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 9. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α / ) «Αρχές ηµοσιονοµικής διαχείρισης & εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει. 11. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει. 12. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 / ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 13. Τις διατάξεις του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 14. Τις διατάξεις του Π.. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α / ) «Οργανισµός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 15. Την αριθµ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών Εθνικής Άµυνας Εσωτερικών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ικτύων Υγείας ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ναυτιλίας και Αιγαίου. 16. Τα άρθρα 7 & 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/Α / ) «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος (Α 171)», µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 17. Την αριθµ / (ΦΕΚ 1449 Β / ) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών Εσωτερικών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 18. Την αριθµ / (ΦΕΚ 2561/Β ) Κ.Υ.Α. «Συµπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1449 Β / ». 19. Τον Οδηγό ενεργειών των Περιφερειών για τη µεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων σχολικού έτους σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ Β 1449) του Υπουργείου Εσωτερικών. 20. Το αριθµ / έγγραφο για τη Μεταφορά µαθητών σχολικού έτους σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ Β 1449) του Υπουργείου Εσωτερικών. 21. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4182/ (ΦΕΚ 185/Α ) που αναφέρεται στη µεταφορά µαθητών. 22. Την αριθµ. 25 (52144/ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «ιευκρινίσεις επί της µεταφοράς µαθητών σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. αρ / (ΦΕΚ 1449 Β )».

3 23. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/ (ΦΕΚ 147/Α ) που αναφέρεται στη µεταφορά µαθητών. 24. Την αρ. 3/ (ΦΕΚ3/Β/ ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Βασίλειο Τσιάκο. 25. Την αριθµ. 375/7/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης ) για την πραγµατοποίηση της δαπάνης. 26. Την αριθµ.1101/14 διακήρυξη της /νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Καρδίτσας, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Καρδίτσας για τα σχολικά έτη & Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού ικαίου και άλλες διατάξεις» 28. Την αριθµ. 914/21/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «περί αποτελεσµάτων ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Καρδίτσας για τα σχολικά έτη & ». ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό ανάδειξης αναδόχων µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Καρδίτσας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τα δροµολόγια taxi του σχετικού ανοικτού διαγωνισµού που κηρύχτηκαν άγονα (αρ. 1101/14 διακήρυξη), προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,21 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.( ,00 κόστος δροµολογίων µέχρι ,21 δικαίωµα προαίρεσης 20%), σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α & Β που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της παρούσας. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισµοί, δ) Κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας. Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στην Καρδίτσα, στο επί της οδού Κουµουνδούρου 29 ( ιοικητήριο) κεντρικό κτίριο της Π. Ε. Καρδίτσας 1 ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων, την , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00π.µ.. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης που ορίστηκε µε την αριθµ. 525/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν µε τους αναδόχους µεταφορείς θα έχουν ισχύ από την έναρξη του σχολικού έτους µέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού επαναληπτικού διαγωνισµού και όχι πέραν της 28 ης Φεβρουαρίου Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά: 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συµ- µετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστη-

4 ριότητες ή για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 2. Τεχνικά στοιχεία των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της µεταφοράς, ήτοι: Φωτοτυπία άδειας οδήγησης. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας. Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Φωτοτυπία βεβαίωσης ΚΤΕΟ. Φωτοτυπία ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου. Η προσφερόµενη τιµή είναι το κόστος ανά δροµολόγιο άνευ Φ.Π.Α., εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος στην προϋπολογισθείσα τιµή έτσι όπως έχει τεθεί από την Περιφέρεια και η οποία είναι µικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύµφωνα µε το παράρτηµα της Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ Β / ) «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». Στην προσφερόµενη τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Η τελική προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, µετά την εφαρµογή της έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος στην αξία έκαστου δροµολογίου. Ο πολλαπλασιασµός της προσφερόµενης τιµής ανά δροµολόγιο επί τις ηµέρες λειτουργίας του δροµολογίου αποτελεί τη συνολική προσφορά για το δροµολόγιο. Το άθροισµα των προσφεροµένων τιµών για κάθε ένα από τα δροµολόγια αποτελεί τη συνολική οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος. Κριτήριο κατακύρωσης για την τελική επιλογή του αναδόχου θα είναι η χαµηλότερη τιµή για κάθε δροµολόγιο. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1449 Β / ), έως και το 20% του προϋπολογισµού για την τροποποίηση των υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδρο- µής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων επί οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Τα παραπάνω δικαιώµατα προαίρεσης ασκούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Η κατάθεση των προσφορών µπορεί να γίνει έως την Πέµπτη 04 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 09:00 στο Πρωτόκολλο της /νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις: - Τα στοιχεία του προσφέροντος. - Τον αποδέκτη: Προς: Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Καρδίτσας ιεύθυνση Ανάπτυξης Τµήµα ια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Ταχ. ιεύθ.: Γρ. Λαµπράκη 21 - Τ.Κ Καρδίτσα

5 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για τον πρόχειρο διαγωνισµό µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Καρδίτσας. Περίληψη της πρόσκλησης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες και τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τον πίνακα των δροµολογίων καθώς και υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς και υπεύθυνης δήλωσης από την Π. Ε. Καρδίτσας, ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα ια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης, 3 ος όροφος, καθώς και ηλεκτρονικά από την επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, http//www.pthes.gov.gr στον σύνδεσµο «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας / ιακηρύξεις». ιευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση και στα τηλ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Μ.Ε.Π. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Καρδίτσας Καρδίτσας - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1101/2014 ) ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ A/A ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΙ ΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1. Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 2. /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟ- ΜΕΤΡΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟ- ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟ- ΜΕΤΡΑ ΧΩΜΑΤΟ- ΡΟΜΟΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟ- ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΗΣ ΙΑ ΡΟ- ΜΗΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟ- ΜΕΤΡΑ ΙΠΛΗΣ ΙΑ ΡΟ- ΜΗΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΟ Ή ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩ- ΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ% ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΜΟ- ΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟ- ΑΙΡΕΣΗΣ 20% 1 ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ-ΤΕΕ. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΟΦΑ ΩΝ /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ 2, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 94,29 106, , ,05 2 ΣΥΚΕΩΝΑ-ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑ ΩΝ /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ 2, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 75,18 84, , ,97 3 ROM ΣΟΦΑ ΩΝ-ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑ ΩΝ /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ 2, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 24,15 27, ,85 600,37 4 ΓΕΛΑΝΘΗ-ΕΠΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ 2,5 25 ΜΟΝΟ 30,98 35, ,81 770,16 5 ΚΑΣΤΑΝΙΑ-4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ 2, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 69,51 78, , ,02 6 ΜΑΥΡΙΚΑ - ΣΧΟΛΕΙΟ 2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ 2, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 48,32 54, , ,24 7 ΒΑΡ ΑΛΗ - 1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑ ΩΝ /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ 2, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 66,78 75, , ,15 8 ΜΟΣΧΑΤΟ- ΗΜ.ΣΧ. & ΝΗΠ.& Γ/ΣΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 27,30 30, ,39 678,68 9 ΜΟΣΧΑΤΟ- ΗΜ.ΣΧ. & ΝΗΠ.& Γ/ΣΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ /ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 2 ΤΑΞΙ 6 6 ΜΟΝΗ 13,65 15, ,70 339,34 10 ΠΑΛΑΜΑΣ - 3ο ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ (ΑΜΕΑ) Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ 1,5 3 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 17,54 19, ,22 436,04 11 ΜΟΣΧΑΤΟ- ΗΜ.ΣΧ. & ΝΗΠ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 3 ΤΑΞΙ 6 ΜΟΝΗ 13,65 15, ,70 339,34 12 ΚΑΣΤΑΝΙΑ- ΗΜ.ΣΧ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ & 5ο ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 4 ΤΑΞΙ 2, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 92,41 104, , ,31 13 ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ 22,89 25, ,23 569,05 14 ΓΕΦΥΡΙΑ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΑ ΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 35,49 40, ,41 882,28 15 Ν. ΙΚΟΝΙΟ -1ο ΗΜΟΤΙΚΟ & Ν/ΓΕΙΟ ΣΟΦΑ ΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 61,74 69, , ,86 16 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ- ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΣ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ 2,5 5 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 19,43 21, ,15 483,03 17 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ- ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΣ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ 2,5 5 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 19,43 21, ,15 483,03 18 ΑΜΠΕΛΟΣ-2ο ΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΟΦΑ ΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ 8 16 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 29,82 33, ,63 741,33 19 ΑΜΠΕΛΟΣ-2ο ΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΟΦΑ ΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ 8 16 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 29,82 33, ,63 741,33 20 ΑΜΠΕΛΟΣ-2ο ΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΟΦΑ ΩΝ 8 16 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 29,82 33, ,63 741,33 21 ΑΜΠΕΛΟΣ-2ο ΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΟΦΑ ΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ 8 MONH 14,91 16, ,31 370,66 22 ΝΕΑ ΖΩΗ-1ο ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑ ΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ 5 10 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 22,26 25, ,92 553,38 23 ΝΕΑ ΖΩΗ-1ο ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑ ΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ 5 10 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 22,26 25, ,92 553,38 24 ΜΑΡΚΟ-3ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΜΑ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ 7 ΜΟΝΗ 13,97 15, ,47 347,29 25 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ- ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 8 ΤΑΞΙ 2,5 5 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 19,43 21, ,15 483,03

8 26 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ- ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΟΥ 2,5 5 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 19,43 21, ,15 483,03 27 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-Ν/ΓΕΙΟ ΦΥΛΛΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 3 ΤΑΞΙ 2,5 5 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 19,43 21, ,15 483,03 28 ΛΕΥΚΗ, ΟΡΦΑΝΑ- ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠ ΦΥΛΛΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 4 ΤΑΞΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 33,60 37, ,48 835,30 29 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 1ο ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 5 ΜΟΝΟ 12,08 13, ,54 300,31 30 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 1ο ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 5 ΜΟΝΟ 12,08 13, ,54 300,31 31 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 1ο ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 10 ΤΑΞΙ 5 ΜΟΝΟ 12,08 13, ,54 300,31 32 ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ, ΜΑΡΚΟ- ΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΜΑ 11 MONO 17,75 20, ,33 441,27 33 ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ, ΜΑΡΚΟ- ΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΜΑ 11 MONO 17,75 20, ,33 441,27 34 ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ, ΜΑΡΚΟ- ΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΜΑ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 11 ΤΑΞΙ 11 MONO 17,75 20, ,33 441,27 35 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΗΜ. ΣΧ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 3 ΤΑΞΙ 2 4 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 18,48 20, ,06 459,41 36 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΗΜ. ΣΧ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 3 ΤΑΞΙ 2 4 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 18,48 20, ,06 459,41 37 ΚΕΛΑΡΙΑ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ- ΗΜ. ΣΧ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ 4,5 4,5 9 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 24,15 27, ,85 600,37 38 ΑΝΩ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ- ΗΜ. ΣΧ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 25,20 28, ,36 626,47 39 ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ- ΗΜ. ΣΧ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 3 ΤΑΞΙ 10,5 10,5 21 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 36,75 41, ,03 913,61 40 ΒΑΛΝΙΑΤΣΑΛΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ- ΗΜ.ΣΧ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1 ΤΑΞΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 29,40 33, ,42 730,88 41 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ- ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 2 ΤΑΞΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 44,10 49, , ,33 42 ΖΕΡΒΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ- ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΘΗΡΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 3 ΤΑΞΙ 5,5 8, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 45,89 51, , ,83 43 ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ - ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 31,50 35, ,45 783,09 44 ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ - ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 3 ΤΑΞΙ 8 8 ΜΟΝΗ 31,50 35, ,45 783,09 ΣΥΝΟΛΟ 1382, , , ,21 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α ,30 Φ.Π.Α. 13% 19769,20 ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α ,05 ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% 34367,21 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,05

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ

10 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Α/Α ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗ- ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙ ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗ- ΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΕΙ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΜΟΛΟ- ΓΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 110 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 13% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙ Α, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

11 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών ΠΡΟΣ (1) : (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Ο Η Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο. Είµαι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος. Θα προσκοµίσω τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν µου ζητηθούν, προκειµένου να αποδείξω την ακρίβεια των δηλωθέντων. Ηµεροµηνία: 20 (4) Ο Η ηλ. (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (Υπογραφή) (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τι- µωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

12 Ο Η ηλ. (Υπογραφή)

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠ.. ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα 10-1-2013 /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Αριθµ. ιακήρυξης 1/2013 Τέρµα Οδού Υγείας & Μεσογείων,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12.11.2014 Αρ. πρωτ. : 220639 Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα