ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος"

Transcript

1 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ παροχή ξηρῶν γνώσεων καί στοιχείων, ἀλλά πρωτίστως ἡ οἰκοδόµηση τῆς προσωπικότητος µέ στοιχεῖα ὅπως ἡ πίστη στόν Θεό, ὁ ὑγιής πατριωτισµός, ἡ ἀγάπη στήν οἰκογένεια, ὁ ἐθισµός σέ τίµιες µεθόδους ἐργασίας, ὁ σεβασµός τῆς ἰδιαιτερότητος κάθε ἀνθρώπου, ἡ προστασία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἡ δηµιουργική ἀξιοποίηση τῶν παραδόσεων τοῦ λαοῦ µέ προοπτική πρός τό µέλλον, ἡ ἐµπιστοσύνη τοῦ νέου πρός τόν ἑαυτό του καί πρός τόν τόπο του, ο συνδυασµός τῆς Οἰκουµενικότητος µέ τήν τοπικότητα, ὅπως διδάσκει καί ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή µας. Κατά τά τελευταῖα χρόνια παρατηροῦµε µέ ἀνησυχία τήν κυκλοφορία σχολικῶν βιβλίων σέ ὅλες τίς βαθµίδες τῆς Ἐκπαιδεύσεως, τά ὁποῖα ἀντί νά µορφώνουν...παραµορφώνουν. Διαστρέφουν, διαστρεβλώνουν, ἀλλοιώνουν, παραχαράσσουν. Στό στόχαστρό τους βρίσκεται ἡ ἱστορική ἀλήθεια, ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη τῶν Ἑλλήνων, ὁ ἔµφυτος πατριωτισµός µας, ἡ γλωσσική µας ἑνότητα καί συνέχεια. Πολλά ἔχουν γραφεῖ καί λεχθεῖ γιά τήν οὐσιαστική ἐξάλειψη ἀπό τό βιβλίο "Ἡ Γλῶσσα µου" τοῦ Δηµοτικοῦ κάθε ἀναφορᾶς στόν Χριστό καί στήν ἐθνική µας ἱστορία. Στήν συνέχεια εἴχαµε τήν ἀνακοίνωση ὅτι συνιστᾶται ἐπιτροπή γιά τήν ἀλλαγή φράσεων καί κειµένων ἀπό τά βιβλία Ἱστορίας καί Γεωγραφίας ὥστε -δῆθεν -νά προωθηθεῖ ἡ ἑλληνοτουρκική προσέγγιση. Τώρα ἔχουµε δύο καταγγελίες πού ἔρχονται ἀπό τήν Κύπρο, στήν ὁποία διδάσκονται πολλά ἀπό τά σχολικά βιβλία πού ἐκδίδονται στήν Ἀθήνα.

2 2 Ἐφέτος, λοιπόν, τόν Σεπτέµβριο θά διδαχθοῦν στήν Γ' Λυκείου τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου καί τοῦ Ἀποδήµου Ἑλληνισµοῦ δύο νέα βιβλία. Τό πρῶτο ὀνοµάζεται "Ἱστορία τοῦ Νεότερου καί Σύγχρονου Κόσµου" καί τό δεύτερο "Ἔκθεση -Ἔκφραση". Οἱ Ἕλληνες Κύπριοι ἐκπαιδευτικοί ζήτησαν νά ἔχουν τά βιβλία µερικούς µῆνες ἐνωρίτερα γιά νά ὀργανώσουν σεµινάρια καί νά ἐνηµερωθοῦν καλύτερα. Τότε µέ ἔκπληξη παρετήρησαν ὅτι τό µέν βιβλίο τῆς Ἱστορία προσβάλλει τήν µνήµη τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ἡρωικοῦ Ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ τοῦ , τό δέ βιβλίο τοῦ γλωσσικοῦ µαθήµατος χαρακτηρίζει τίς Δέκα Ἐντολ ντολές "προϊόν βαρβάρων" ρων" καί αὐτο τούς πού τίς ἀκολουθο κολουθοῦν...ἀφιλ φιλόσοφα κοπάδια δια! Ἰδιαίτερος θόρυβος ἔγινε γιά τό πρῶτο βιβλίο. Μέχρι τήν στιγµή πού γράφονται αὐτές οἱ γραµµές δέν γνωρίζουµε ἄν ὑπάρχει κάποια ἐπίσηµη ἀντίδραση ἀπό τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὕβριν κατά τῶν Δέκα Ἐντολῶν, πού ἀποτελοῦν τό θεµέλιο ὄχι µόνον τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ, ἀλλά καί τοῦ Χριστιανισµοῦ. Τό νέο, λοιπόν, βιβλίο τῆς Ἱστορίας γράφει στήν σελίδα 225:"Τήν ἐποχή πού ὁ Τρίτος Κόσµος συγκλονιζόταν ἀπό ριζοσπαστικά ἀντιαποικιακά κινήµατα, πού ἔδιναν προτεραιότητα ὄχι µόνον στήν ἐθνική ἀπελευθέρωση, ἀλλά καί στήν κοινωνική πρόοδο, στήν Κύπρο ἡ ΕΟΚΑ τοῦ Στρατηγοῦ Γρίβα πρόβαλλε ἕνα κοινωνικά ὑπερσυντηρητικό ἐθνικισµό".νά τες, πάλι οἱ γνωστές λέξεις τῆς µόδας. Οἱ λέξεις πού ἔχουν γίνει καραµέλλα στά χείλη τῶν δῆθεν "προοδευτικῶν". Αὐτῶν πού ἀναγορεύονται τιµητές τῶν πάντων καί προσπαθοῦν νά µᾶς κάνουν νά νοιώσουµε τύψεις ἐνοχῆς ἐπειδή πιστεύουµε στόν Χριστό καί στήν πατρίδα. Νάτοι, λοπιόν, οἱ µεγάλοι Ἱεροεξεταστές, ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ Ντοστογιέφσκι, οἱ ὁποῖοι στό ὄνοµα µιᾶς θολῆς προόδου καί µιᾶς...δηµοκρατικότητος πού δέν δέχεται διάλογο ἤ ἀντίλογο, ἑτοιµάζονται νά ρίξουν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ὅποια προσωπικότητα τῆς Ἱστορίας καί ὅποια ἐθνική προσπάθεια δέν δικαιώνει τίς ἰδεοληψίες τους. Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές οἱ ἀγωνιστές τῆς Κυπριακῆς Ἐλευθερίας, αὐτοί πού ταπείνωσαν τήν

3 3 Βρεταννική ἀποικιοκρατία. Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές, διότι ἤθελαν τήνἔνωση µέ τήν Ἑλλάδα, ὅπως ἄλλωστε λίγες δεκαετίες πρίν καί ὁ Ἐλευθέριος Βςενιζέλος ἀγωνίσθηκε γιά τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης µέ τήν Ἑλλάδα. Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές αὐτοί πού ἐνσάρκωσαν τήν πάνδηµη ἐπιθυµία τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισµοῦ, ὅπως ἐκφράσθηκε µέ τό θριαµβευτικό 97 στό Ἑνωτικό Δηµοψήφισµα τοῦ Ἰανουαρίου Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές οἱ µαθητές καί οἱ µαθήτριες, οἱ ἀγρότες, οἱ ἐργάτες, τά ἀµούστακα παλληκάρια πού βάδιζαν ἀγέρωχοι πρός τήν ἀγχόνη τραγουδῶντας τόν Ἐθνικό Ὕµνο καί ψάλλοντας τά τροπάρια τῆς Ἐκκλησία µας. Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές αὐτοί πού ἀκολούθησαν τήν φωνή τῆς Ἐθναρχούσης Ἐκκλησίας καί θέλησαν νά µιµηθοῦν τόν Ἀθ. Διάκο, τόν καλόγερο Σαµουήλ, τόν Ἀνδροῦτσο, τόν Κανάρη, τούς ἥρωες τοῦ καί τῶν Βορειοηπειρωτικῶν βουνῶν τοῦ Τό δικαστήριο ἀπεφάνθη:"αὐξεντίου, Παλληκαρίδη, Καραολῆ, Δηµητρίου, Μάτση καί ὅλοι οἱ ἄλλοι νεκροί, καταδικάζεσθε µετά θάνατον διότι ἀγαπούσατε τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. Ἄν διαβάζατε Μάρξ, ἄν καίγατε ἑλληνικές σηµαῖες ἤ ἄν λοιδωρούσατε τόν Ἰησοῦ καί τά µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τότε ἴσως εἴχατε γλυτώσει τήν καταδίκη."! Ὅπως ἦταν ἀναµενόµενο οἱ ἀντιδράσεις ἦσαν ἐντονώτατες. Ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Πολιτισµοῦ τῆς Κύπρου κ. Οὐράνιος Ἰωαννίδης ζήτησε νά διαγραφεῖ ἀµέσως ἡ παράγραφος αὐτή καί νά διορθωθεῖ τό κείµενο ὥστε νά τιµᾶται ὁ ἀγώνας τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισµοῦ γιά τήν Ἐλευθερία. Οἱ Κύπριοι ἐκπαιδευτικοί ἀρνήθηκαν νά διδάξουν τό συγκεκριµένο βιβλίο. Οἱ Σύνδεσµοι Ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ ( Ἐθνικῆς Ὀργανώσες Κυπρίων Ἀγωνιστῶν) δήλωσαν ὅτι ἡ πράξη αὐτή τῶν ἐν Ἀθήναις θολοκουλτουριάρηδων "ἐγγίζει τά ὅρια τῆς προδοσίας". Στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων κατετέθη ἐρώτηση διαµαρτυρίας τοῦ βουλευτοῦ Ἀλ.Λυκουρέζου. Τελικά ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευµάτων κ. Πέτρος Εὐθυµίου, µέ µία δήλωση πού τόν τιµᾶ, ἔσπευσε νά ἐκφράσει τόν σεβασµό του στήν µνήµη τῶν ἡρωϊκῶν

4 4 ἀγωνιστῶν τῆς µαρτυρικῆς Κύπρου καί ζήτησε νά γίνει ἡ ἀπαραίτητη διόρθωση στό σχολικό βιβλίο. Ἡ συγκεκριµένη φράση δέν θά διαδαχθεῖ. Ὅµως τό γενικό ἐρώτηµα παραµένει. Ποιοί γράφουν, ποιοί κρίνουν, ποιοί ἐγκρίνουν τά σχολικά µας βιβλία. Ποιά στρεβλή καί µονοµερής ἀντίληψη "προόδου" διακατέχει ὅλους αὐτούς τούς...φωστῆρες. Γι' αὐτό κρίνουµε σκόπιµο νά µεταφέρουµε τί ἔγραψε χαρακτηριστικά ὁ Γιάννης Τριάντης στήν "Ἐλευθεροτυπία" τῆς Μεγάλης Τρίτης γιά αὐτήν τήν ἰδεολογικά φορτισµένη διαστρέβλωση τῆς Ἱστορίας: "...Τά ἱστορικά καί ἠθικά δικαιώµατα ὑπαγορεύουν τήν ἕνωση τῆς Κύπρου µέ τήν Ἑλλάδα, ἔγραφε ὁ Κωστῆς Παλαµᾶς τό 1932 (! ), ἐνῷ τριάντα χρόνια ἀργότερα τό ἴδιο ἔλεγε καί ὁ Γιάννης Ρίτσος...Ἀλλά οἱ κραυγαλέοι τῆς διαστρέβλωσης, οἱ νηφάλιοι τῆς παραχάραξης, οἱ ἱµάντες τῆς δυσανεξίας πρός πᾶν τό Ἑλληνικόν, εἶδαν στίς σηµαῖες τῆς ΕΟΚΑ καί στόν καηµό τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισµοῦ ἕναν..."κοινωνικά ὑπερσυντηρητικό ἐθνικισµό"! Καί ἡ Ἑλληνίς πολιτεία, χωρίς νά ἐρυθριᾶ, περιέλαβε τήν ὕβριν στά βιβλία τῆς Ἱστορίας τῆς Γ' Λυκείου...Ντροπή καί κρίµα". Τό δεύτερο ἀτόπηµα εἶναι προφανῶς µεγαλύτερο σέ µέγεθος ἀπό τό πρῶτο. Τό βιβλίο τῆς "Ἔκθεσης-Ἔκφρασης" περιλαµβάνει ἕνα δοκίµιο τοῦ Φώτου Πολίτη στίς σελίδες 254 καί 256, τό ὁποῖο ὑποστηρίζει τά ἑξῆς: "Οἱ ἀφιλοσόφητοι, οἱ βάρβαροι λαοί, καταρτίζουν ἕνα δεκάλογο ἐντολῶν καί µαντρώνουν χώρια τά πρόβατα ἀπό τά ἐρίφια:"οὐ φονεύσεις", "οὐ κλέψεις", "οὐ ψευδοµαρτυρήσεις", "τίµα τόν πατέρα σου καί τήν µητέρα σου". Ἐγεννήθη αὐτοῖς εἷς φιλόσοφος καί ἑκατοµµύρια ἀφιλόσοφων, ἄβουλων κποαδιῶν..." Στήν εἰσαγωγή τοῦ κειµένου οἱ συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου καθοδηγοῦν τόν µαθητή νά ἐξηγήσει µέσα ἀπό τό κείµενο "ποιά εἶναι ἡ δύναµη (ἑλληνική κατάκτηση), τήν ὁποία ὁ Ἑλληνισµός ἀντιτάσσει στόν µεσσιανισµό, στόν θεοκρατισµό καί στόν σταραπισµό τῆς Ἀνατολῆς. Τά κείµενα πού ἀκολουθοῦν θά σέ βοηθήσουν"! Τό µόνο πού λείπει, τελικά, εἶναι καί µία προτροπή

5 5 στόν µαθητή νά σχίσει τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη καί νά ἀρχίζει νά θυσιάζει στόν Δία! Ὤ τοῦ παγανισµοῦ καί τῆς δεισιδαιµονίας! Τά θεµέλια τῆς πίστεώς µας, οἱ βασικές ἀρχές, µέ τίς ὁποῖοες ὁ Θεός διδάσκει νά εἴµαστε ἄνθρωποι καί ὄχι θηρία, καταπατοῦνται βάναυσα γιά νά ἀντικατασταθοῦν ἀπό τί;ποιές ἄραγε ἀρχές καί ἀξίες ἀντιπροτείνουν οἱ συγγραφεῖς τοῦ σχψολικοῦ βιβλίου; Ἀφοῦ ἐνοχλοῦνται ἀπό τό οὐ φονεύσεις, οὐ µοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, µήπως κατά βάθος ὀνειρεύονται µία κοινωνία κλεπτῶν, µοιχῶν καί ἀσεβούντων πρός τήν ζωή τοῦ ἄλλου; Ἄς µᾶς ποῦν ἐπί τέλους, ποιό πρότυπο ἀνθρώπου θέλουν νά διαµορφώσουν ἐν ὀνόµατι µιᾶς ἀπατηλῆς καί κίβδηλης "προόδου". Ἀλλά πρέπει νά ξέρουν ὅτι µαταιοπονοῦν. Ὅσο κι ἄν µᾶς λοιδωροῦν σάν "συντηρητικούς", "ἐθνικιστές" καί "ἀφιλοσόφους" ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων θά συνεχίσουµε νά καλλιεργοῦµε στά παιδιά µας τόν σεβασµό στήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί στόν ὑγιῆ πατριωτισµό, χωρίς µίση καί ἐµπάθειες. Θά διδάσκουµε τίς Δέκα Ἐντολές, τό Εὐαγγέλιο καί τούς Πατέρες, ἔστω καί µέσα στήν Ἐκκλησία σάν σέ Κρυφό Σχολειό, καί θά τιµοῦµε τούς ἥρωες τῶν Ἐθνικῶν µας Ἀγώνων. Θά σεβόµαστε τά δικαιώµατα καί τόν πολιτισµό κάθε ἄλλου λαοῦ, ἀλλά θά ἀπαιτο παιτοῦµε ἀπό τούς ἄλλους καί κυρίως ἀπό τούς κυβερνῆτες µας νά σέβονται τήν ἐθνικ θνικἠ µας ταυτότητα τητα πού µᾶς ς κράτησε ὄρθιους µέσα τόσες δοκιµασίες ες. Καί θά συνεχίζουµε νά ὑµνοῦµε τόν Χριστό µας "Ὀρθοδόξως καί ἀνατολικῶς", ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ σοφός κύρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαµάντης.

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Ντίνια Μαρία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ τής κ. Ελένης Ανδρουλάκη Ορισμοί Ο όρος «γιόγκα» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα «yuj» (γιούτζ) και «σημαίνει συνάντηση,

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Ανιστόρητον, τόμ. 7 (2007-2009) αρ. 25 1 Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Κωνσταντίνος Μπέλσης, υποψ. διδάκτ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα αποτελεί μία πολύ παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα