Υπόμνημα προς την σεβαστήν Βουλήν των Ελλήνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόμνημα προς την σεβαστήν Βουλήν των Ελλήνων"

Transcript

1 Υπόμνημα προς την σεβαστήν Βουλήν των Ελλήνων Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ ΑΘΗΝΑ 1906

2 ΥΠΟΜΝΗΜΑ if02 m iimm mm m MUI V Κύριοι Βονλεΐ'τα{ 9 'Τπο την Ύψηλήν προστασίαν της Α. Μ. τής Βασιλίσσης, δια σειράς Βασιλικών Διαταγμάτων τής 6 Μαρτ, 1885, τής 26 Φεβρ τής 14 Φεβ; και τή:» 861! 15?J4 _ κών εγκυκλίων, και οια των υπ αριθ. και ~- n 12 Φεβρ 1903«δια των ύπ' αριθ. ^ και ^ Ύπουργιr εγκυκλίων τής "Ιεράς Συνόδου από είκοσι και τριών ετών λειτουργεί έν "Αθήναις ή ημετέρα Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σκοπός τ?;ς Εταιρείας εστίν ή περισυναγωγή και οιάσωσις τών έν Ελλάδι και άλλανοΰ ευρισκομένων τής Χριστιανικής Αρχαιότητος μνημείων και ιερών κειμηλίων, ών ή σπουδή και μελέτη συμβάλλουσι προς διαφώτισιν τής καθόλου ενιαίας πατρώας ημών ιστορίας και τέχνης. Ή 'Εταιρεία συντηρεί : α' ) ΜΟΥΣΕΙΟΝ υπό το βνομα «Μονσεϊον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας και τέχνης». β') 2ΥΛΛΟΓΗΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ. γ') ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ. δ') ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ. ι) ΑΡΧΕΙΟΝ. ' ί ) Υπεβλήθη tfj 13 Μχρτίσυ 10Ü7.

3 »»ο Παραλλήλως δε προς τον ε?ρημένον σκοπον αυτής ή Εταιρεία σκοπεί την?δρυσιν 4 Χριστιανικής Πινακοθήκης προς μόρφωσιν Ελλήνων αγιογράφων, δπως ούτοι μιτ' επιστήμης και τέχνης σπουοάζωσι και άκολουθώσι τους παραδεοεγμένους αρχαίους καί σοβαρούς τύπους τής ημετέρας 'Ορθοδόξου Εκκλησίας«ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μέχρι τούδε ή ημετέρα Εταιρεία όιεαωοεν εν τφ Μον~ σείω αυτής περί τάς 10 χιλ. πολυτίμων αντικειμένων της ιστορία; καί τέχνης, μεγίστης αξίας αρχιερατικά και ποικίλα Ιερά άμφια, χειρόγραφους κώδικας Ευαγγελίων και Οίκουμένικων Συνόοων, Αύτοκρατορικον χρυσόβουλον 'Ανδρόνικου του Παλαιολόγου, ίζόγ^ου τέχνης είκόνας, λεπτεπίλεπτου τέχνης σταυρούς, πολύτιμους λίθους, δακτυλιολίθους, πολύτιμα ιερά σκεύη, μεγάλην συλλογήν κεραμο πλαστικών στοιχείων και μαρμαροψηφοθετημάτων αρχαίων ναών της Εφέσου, Χαλκηδόνος, Μιστρά κλ. Περιεγραψεν άπο απόψεως Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας πάσαν σχεδόν την Ελλάδα καί πληθύν μερών τ? ς αλυτρώτου πατρίδος, Μακεδονίας, 'Αγίου "Ορονς, Ιίαλαιστίνης και Μικράς 'Ασίας, ης έςήτασε την Έφεσον, Σμύρνην. Πέργαμον, θυάτειρα, Μαγνησίαν, Σάρδεις, Φιλαδέλφειαν, Ααοδίκειαν, Ίεράπολιν Χοίνας, Κολοσσάς κλ. Έφωτογράφησε περί τους 1500 ιιρου; Ναούς, Μονάς καί Ιερά μνημεία καί κειμήλια. Κατεμετρησε περί τους 200 ιερούς ναούς και Μονάς. Μννέλεζε περί τα 500 διάφορα ιστορικά και εθνολογικά επίθετα του Ίησου Χρίστου καί της Θεοτόκου, περί τα 700 ονόματα αγιογράφων μετά περιγραφής των ΙΕργων αυτών.

4 74 'Αντέγραψε περί τάς 5000 επιγραφών διάφορων χριστιανικών μνημείων και ίερών κειμηλίων κλ. Έκδίδωσιν ίδιον Δελτίον, έν φ κατ ' έτος λογοδοτεί, έκθέτουσα τάς εργασίας αυτής, και έν τέλει βυμ.μ.&τέχ ( των εκάστοτε Διεθνών αρχαιολογικών και ιστορικών συνεδρίων κλ. ΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ 'Ιστορικώς έστιν άναντίρρητον, ότι 6 Ελληνισμός διά του Χριστιανισμού έφώτισε καί διέπλασε πασαν την Ευρώπην. Αυτός δε ό Χριστιανισμός ήτοι ή Χριστιανική Εκκλησία έπι αίώνα συνεγχε καί. συνεκράτεί έν ταΐς ΈλληνικαΙς χώραις την έθνικήν υπόστασιν του Έλληνισμοο καί άπιτε'λιι την έθνικήν ιστορίαν αύτου..'εντεοθεν ή φιλολογία ή Εκκλησιαστική υπήρξε φιλολογία εθνική, και τά ογ αιώνων αδιάλειπτα μνημεγα ταύτης έν βιβλίοις καί έπιγραφαΐς καί ποικίλοις έργοις της Χριστιανικής τέχνης Ι^ίνοΊΐο μνημεγα και τεκμήρια της συνοχής και αδιάσπαστου εξελίξεως του Ελληνισμού. Οί δε κηρυξαντες προ δεκαετη-ρίδων, δτι οί Έλληνες της σήμερον ουδεμίαν έχομεν σχέσιν προς την άρχαίαν Ελλάδα, δτι μέγα μέρος τής ελληνικής χώρας και αύται αί ίοστέφανοι 'Αθήναι από του ς'. Γ. αιώνος, έπί 400 έτη έμειναν έρημοι καί ακατοίκητοι καί δή δ:ι το γένος των Ελλήνων έξηφανίσθη από τής κυρίως Ελλάδος, πάντες οδτοι cl κηρύξαντες ώς δόγμα τον έπελθόντα δήθεν κατά τον μεσαίωνα δλεθρον τής ελληνικής φυλής έν ταΐς ΕύρωπαίκαΓς έλληνικαγς χώραις, είδον τας θεωρίας αυτών καταπίπτουσας κατά μέγα μέρος και δια τών φιλολογικών καί καλλιτεχνικών μνημείων τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, έξ ών καταφανές καθίσταται πόσον ή ιστορία καί ή

5 75 - αρχαιολογία τής Εκκλησίας έμπεδογ την ίστορικήν άλήθιιαν τής καθ* απαντάς τους αιώνας ένότητος τοο εθνικού και πνευματικού βίου του ΈλληνισμοΟ και είνε αχώριστος από τής καθόλου ιστορίας τοο Ελληνικού Έθνους. Άψευδές μαρτύριον τούτων άποτελοϋσιν αί απανταχού τοο ΈλληνισμοΟ και Ιδία έν ταγς Εύρωπαΐκαΐς ΕλληνικαΓς χώραις αναρίθμητοι χριστιανικαί έπιγραφαί, Έκκλησίαι, εικόνες και λοιπά. Ουδείς πλέον άμφισβητεγ, δτι οι χριστιανικοί χρόνοι τής Ελλάδος είσιν άξιοι σοβαρας μελέτης και βαθείας έρεύνης. Άλλα τίς άλλος πλην τής ημετέρας Εταιρείας συστηματικώς έρευνα καΐ σπουδάζει την έθνολογικήν ταύτην -,στορίαν τάς ημετέρας Πατρίδος ; ΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ Τίς δε ή έπωφέλεια, ην ή ημετέρα Εταιρεία παρέχει ε^ς τάς μεσαιωνικάς σπουδάς τής Χριστιανικής Ελλάδος δείκνυσι πληθυς κρίσεων είδικών σοφών έπι εξκοσαετίαν και πλέον ομολογούσα, δτι μόνον ή Εταιρεία ημών μεριμνά περί τής σπουδής και διασοίσεως των πολυτίμων μνημείων της Χριστιανικής τέχνης. Έκ των πολλών δε τούτων λαμβάνομεν την τιμήν να παραθέσωμεν ώδε μικρά αποσπάσματα. Το άγγλικόν The Reliquary, έξαΐρον τάς εργασίας τής Εταιρείας, ενμενεστάτας κρίσεις δημοσιεύει περί των φροντίδων προς διάσωσιν τής Μονής Δαφνίου. (Vol. III Ν. σελ. 252). Είς το Antiquary (London Δεκέμβριος 1890 σελ.

6 76 230) οημοσιεύεται ozi μεγίστη ή αξία τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, κατορϋωσάσης να ιδρυϋή Χριστιανικών "Αρχαιολογικοί' Μονσεΐον, εν ω διεσώθησαν πολλού λόγου άξια κειμήλια τής Χριστιανικής αρχαιολογίας. Ό πολύς F. Χ. Kraus, ό διάσημος καθηγητής και συγγραφεύς της Ueal-Encyclopädie der Christlichen Alterthümer λέγει, ότι ai δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας παρέχονσι μεγίστης αξίας ειδήσεις εις τους εν τη Δύσει δι ' αντικείμενα τελείως αύτοΐς άγνωστα και μάλιστα δια τα από τής χριοτ. νομισματικής συμπεράσματα. (Repertoriim für Kunstwissenschaft. XIX σελ. 11). Ό αύτος Ki*»u» περιγράφων τα δημοσιευόμενα έργα τής 'Εταιρείας, ονομάζει αυτά πλήρη αξίας,καϊ εύχεται την δημοοίευσιν πλείστων έργων τοιούτων. (Repertorium für Kunstwissenschaft XXII σελ. IB) Ό δεινός καθηγητής του έν Greifswald ΙΙανεπιστημίου κ. V. Schnitze λέγει ότι τίποτε δεν δύναται να χαρακτηρίση λαμπρότερον την άξίαν τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, δσον το γεγονός, δτι κατώρθωσε να Ιδρυση εν 'Αθήναις Χριστιανικον 'Αρχαιολογικών Μουσεϊον. (Die Christliche Alterthumwissenschaft im letzten Jahrzehnt) Ό αυτός. 'Ότι ai δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας είσί πολύτιμοι και παρέχουσι πλοϋτον διδασκαλίας. (Theol. Ltbt. Leipzig ln 29 σελ ). Ό αυτός. "Οτι al περί τής Χριστιανικής 'Αγιογραφίας μελέται τον Διευθυντού τον Μουσείου τής Εταιρείας είσι μεγάλης άξιας δια την έπιστημονικήν αντον μεθοδον και σαφήνειαν, δια τα εκ των χριστιανικών νομισμάτων συμπεράσματα, και εύχεται συνεχειαν έτερων εργασιών, δι ' ών άρύονται πλοϋτον διδασκαλίας ol ενδιαφερόμενοι. (Theol- Literaturblatt 30 Όκτωβρ σέλ πρβλ. Literarisch. Centralblatt. αριθ. 44. σελ. 1484).

7 I i Ό Έ«βκοπος ΚανταδριγΕας εκτιθέμενος το μέγα ενδιαφέρον και την σπουδαιότητα των αρχαιολογικών ερευνών «ΰεωρεΐ ημάς εύτυχεϊζ τοιαύτην πλουσίαν συλλογήν ύλικοϋ παρ ' ήμίν έχοντας» (You are fortunate in having so rich a store of. materials close at hand). Ένυέρμως δε εύχεται τα βέλτιστα επί rfj αναπτύξει και προαγωγή της Χριστιανικής ''Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Lambeth Palace. London 23 Δεκεμβρίου 1890). Ό σοφός Müller (20 Αύγουστου 1889) γράφει δτι at δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας λίαν ενδιαφέρουσαι παρέχονσι πολλάς ωφελείας εις τους γνώστας τον κλάδου τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας. Το περιοδικον ' Dildende Kunst δτι ai δημοσιεύσεις τής Εταιρείας είναι ευτυχής άπόδειξις δτι εν 'Ελλάδι τή τόσον πλούσια ήρξατο και ή σπουδή των μνημείων τής Χριστιανικής εποχής. (1890 Heft. 4 σελ. 416). Ή La Voce «Iella Verità αναφέρει δτι ò διάσημος De Rossi πλέκει υπέροχα εγκώμια δια τον σκοπον και τας εργασίας, ας ήρξατο παρέχουσα εις την επιστήμην ή ΐδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. (Roma Ν. 66). Ό έν Έρλάγγη βαθύς γνωστής της Ιστορίας της τέχνης Dr Mar. Zucker ÒLT.b 6 Φεβρουαρίου 1890 γράφει δτι δια των δημοσιεύσεων αυτής ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρείας τί&ησιν επί νέας ασφαλούς βάσεως τάς μελετάς τής Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Εκφράζει δε επί τούτω την εύγνωμοσύνην πάντων των περί την Βυζαντινήν τέχνην ασχολουμένων. Ό έν Königsberg καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Dehio (24 Μαρτίου 1890) ονομάζει τάς δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας έργα πλήρη αξίας, Ό έν Πετρουπόλει ειδικός τού κλάδου Prince Laatarev

8 78 (από 20 Αυγούστου 1890) γράφει, δτι διά των 8ργων αυτής ή Εταιρεία οξνδερκώς φωτίζει πολλά σκοτεινά οημεΐα της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, και δτι ταντα είσι πολλού ενδιαφέροντος διά τους εν Ρωσσία σοφούς. Ό έν Βουδαπέστη λόγιος αρχιμανδρίτης Γώγος γράφει περί της Εταιρείας από 7 Σεπτεμβρίου 1890, δτι τά έργα τής 'Εταιρείας ε'ισι σοφά και περισπούδαστα, δτι ή ιδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κατέ&ετο αληθώς φαεινήν κρηπίδα είς τάς εν 'Ελλάδι μέλλουσας σνγγραφάς τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, και δτι τάς δημοσιεύσεις τής Εταιρείας διακρίνει ζήλος αξιοθαύμαστος, επιστημονική γνώσις και ακρίβεια, τιμώσα την ήμετεραν πατρίδα, Ό διάσημος Ρώσσος Τέρτιος Φ&Χ «πωφ ( 10 'Οκτωβρίου 1890) γράφει, δτι είς τάς σπονδάς τής 'Εταιρείας ανήκει ή τιμή και το νέον βήμα των νέων τούτων μελετών και ανακαλύψεων τής σημασίας των κεραμοπλαστικών κοσμημάτων. Ό Ceaplai» Benedek, επιφανέστατος Ούγγρος συγγραφεύς καί καθηγητής τής Ελληνικής και Λατινικής φιλολογίας, εκτιμήσας τάς δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας ονγγριστι μετέφρασε ταύτας και μετά ευμενέστατων κρίσεων εδημοσίευσεν έν τω Katholikue Svenile- lodi. V ftìzet σελ Πρβλ. καί Kathol. Szemle σελ Ή Revue dee Etudes Grecque αναφέρει δτι ή ϊδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας είναι προωρισμένη νά παράσχη πραγματικάς εργασίας εν 'Ελλάδι. Ai πρώται δημοσιεύσεις αυτής επιβεβαιοϋσι τάς προσδοκίας των επιστημόνων, διότι είσι γόνιμοι είς τά άφορώντα την Βνζαντινήν τέχνην κλ. ΟΙ φίλοι των Χριστιανικών 'Αρχαιοτήτων εκφράζουσι την εύγνωμοσύνην αυτών διά τάς

9 79 δημοσιεύσεις αυτής κλ. (Τομ. V. Paris 1895 σελ ) *Η ïlevue de Γ Art (Chrétien αναφέρει βτι ή Γ<3ρνσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας θέλει ενισχύσει και διαδώσει τάς εν Ελλάδι σπονδάς. Τά τέως δημοσιευθέντα έργα αποκαλεί λίαν σοφά ( très savant) (Paris τομ. III). Ό έν Πράγα καθηγητής κ. Alvi«Schultz (23 Φε. 1899) ITA ττ, ίορύσει τ?,ς Εταιρείας γράφει δτι επί τέλους ήρξατο να δίδηται ~αρ ' ήμΐν προσοχή και είς τα μνημεία τής Χριστιανικής τέχνης». Tè itwjtni, Zeitschrift (Josef Strzygowski) i-ì ταϊς έν τώ ΔιεΟνει Αοναιολογικώ ΣυνεΟοίο.» των IIactσίων άνακοιν(.υσεσι τη; ημετέρας'εταιρεία:, εξαίρει τον εξοχον πλοϋτον των δημοσιευομένων εικόνων των εν 'Ελλάδι Χριστιανικών μνημείων, και εκψρά'ει την εύγνωμοσννην προς την Έταιρείαν δια τάς ανακοινώσεις αυτής ταύτας. Ή δημοσίευσις των ανακοινώσεων τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας είναι έργον έπιστημονικον υψίστης αξίας, (Hohe Wert.), (Τομ. XII σελ ). πρβλ. τομ. IV. σελ V. σελ. 241 ). Είς το Bullet. Critique αναφέρεται ίτι al δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας παρεχουσιν αληθή νπηρεσίαν ου μόνον εις την Βυζαντινήν Άρχαιολογίαν, άλλα και την καθόλου Ιστορίαν τής τέχνης. Άναλύων δε ταύτας εξαίρει την επιστημονικήν άξίαν αυτών. (Millet) (Νοεμβρίου σελ ). Είς το αυτό Bull. Critique δτι at σπουδαι τής Χριστιανικής τέχνης είσϊ νέαι εν 'Ελλάδι, δτι προ τον 1884, ονδεν έγένετο' δ: ι ή ΐδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας εφρόντισε περί πάντων δτι al προσπάθειαι αυτής εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας' δτι δημοσιεύει

10 80 Ιδιον Δελτίον, ΐΟρνσεν töiov ΜουσεΤον, εν φ περιέχονται περί τάς 3000 αντικείμενα, χειρόγραφα, άμφια κλπ. δτε al εν Παρισίοις ανακοινώσεις, ας εποίησεν δ κ. Λαμπάκης περί κεραμοπλαστικών κοσμημάτων είσιν εξόχου ενδιαφέροντος' δτι δ σκοπός της 'Εταιρείας επέτυχε πληρέστατα κλπ. (Σεπτ. 1902, σελ ). Τά Ι1υζ*ντ&νά Χρονικά Πετρουπολεως άναφέρουσι τας h Βυζαντίω, θεσσαλονίκη καί άλλαχου μελετάς τής'εταιρείας, δτι amai διεξήχθησαν λίαν επιδεξίως και έστέφθησαν imo πλήρους επιτυχίας. (Τομ. IX. 1902, σελ. 37). Ή LTEelios d'orient άναφέρουσα τα: ανακοινώσεις της ημετέρας Εταιρείας εν τω εν Παρισίοις Διεΰνεϊ Αρχαιολογικά) Συνεδρίω γενομένας, λέγει δτι είναι αληθής εΰχαρίστησις ή δημοσίευσις των ανακοινώσεων του Διευθυντού του Μουσείου της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Έιαιρείας' Οτι ol "Ελληνες εννόησαν επί τέλους το ενδιαφέρον των Χριστιανικών Μνημείων, δπερ αποδεικνύει ή ϊδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. Αι λαμπραι και πατριωτικοί εργασίαι τής 'Εταιρείας προκαλοϋσι ζωηράν εύγνωμοσύνην (la plu» vive reconnaissance). (Σεπτέμβριος 1903 σελ. 347). Tò Al-Machriq εξαίρει την βαθεΐαν γνώσιν των δημοσιευομένων έργων τής 'Εταιρείας (Μάρτιος Ν 6). Εις το Revue d'histoire Ecclésiastique αναφέρονται έξοχοι κρίσεις περί τής αξίας τών εν Παρισίοις ανακοινώσεων τής 'Εταιρείας. Καταλήγει δε λέγον al'œuvre de M. Directeur ed d'autant plus louable que parmi ses compatriotes, il n'a ni devanciers ni émules». (15 'Οκτωβρίου σελ ). Tò αυτό Revue d'histoire Ecclésiastique αναφέρει δτι ο Διευθυντής του Μουσείου τής ημετέρας Εταιρείας εποιήσατο λίαν ενδιαφέρουσας ανακοινώσεις περί τών Χριστια

11 81 νικών Αρχαιοτήτων της Ελλάδος' απαριθμεί άπάοας ταύτας' και εν τέλει ευμενώς μνημονεύει τάς εν τοϊς Δελτίοις της 'Εταιρείας δημοσιενομένας εργασίας ( σελ. 942 κλ. ). Ό ΑοευΟυντής τοϋ Μουσείου του β χτ&*'χνοϋ χ. χ. Μ-χρούκης ε ς το Nuovo Bulletino di Archeol. Cristiana (anno XI) αναφέρει περί της μεγάλης άξιας τών εν τω Άρχαιολογικω Σννεδρίω ανακοινώσεων της 'Εταιρείας, περί τον Χριστιανικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου ότι είναι μεγάλου ενδιαφέροντος, και δτι ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική Έαιρεία άνταπεκρίΰ'η εις ιάς μεγάλας προσδοκίας τών ειδικών επιστημόνων και μάλιστα δια της δημοσιεύσεως ειδικοί* Δελτίου, εν ω μνημονεύονται αϊ λαμπροί εργασίαι της 'Εταιρείας. Ό είοίκος καθηγητής τη: Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας.εν τω Πανεπιστήμια) του Greifswald % Schultze *αί πάλιν* Ότι ή ΐδρνσις της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας παρέχει έξοχους επωφελείας εις άναζήτησιν τών εν 'Ελλάδι μνημείων τής Χριστιανικής τέχνης δια τών περιοδειών του ακαμάτου ερευνητού τών Χριστιανικών μνημείων κ. Ααμπάκη, ατινα τοσούτω μάλλον εχονσι άξίαν, καύόοον μέχρι τοϋδε τα μνημεία ταϋτα ήσαν άγνωστα. Μεγάλης αξίας είσιν ai περιγραφάί τών 'Εκκλησιών και τών επιγραφών, ων γίνεται κατά κανόνα βραχεία μνήμη. Τάς εν τω τελευταίο) εν Άΰήναις Αιεϋ νεϊ Άρχαιολογικω Συνεδρίω ανακοινώσεις αποκαλεί μεγίστης αξίας κλ. ( Theol Literaturblatt. 3 Νοεμβρίου 1905). Ό καθηγητής Carl Kaufmann έν τω συστήματι αυτοο τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας λέγει δτι* χωρίς νά άποβλέψωμεν είς πολιτικούς λόγους, ων ένεκα ή 'Ελλάς κατέχει πτωχήν ΰ'έσιν εν συγκρίσει προς τον ύποτιάέμενον εν avifj υπάρχοντα πλοϋτον, όφείλομεν μετά τιμής να άναφερωμεν τον Αιεναυντήν τον Χριστιανικού 'Αρχαιολόγε 6

12 82 που Μουσείου. Μετ ' ευμενέστατων όε κρίσεων ποχλαχον του ε*ργου αύτοϋ αναφέρει περί των συγγραφών του Διευθυντού του ημετέρου Μουσείου. (Cati. Maria Kaufmann. Christlich. Archäol σελ ). Άπειρίαν δε ευμενέστατα χρίσεων ξένων σοφών ειδικών ανδρών φυλάσσει ή Εταιρεία έν τω Άρχείω αυτής. ίΐλήν δε τούτων λαμβάνομεν την τιμήν να πέμψωμεν μετά του παρόντος υπομνήματος δύο γαλλιστι συντεταγμένα φυλλάδια του έν Ρώμη διαμένοντος κ. Α. Palmieri, αποσπάσματα των έν Πετρουπολει εκδιδομένων «Βυζαντινών Χρονικών», έν οις έν έκτάσει ποιείται λόγον περί τής Ιστορίας, του σκοπού και των τέως εργασιών τής ημετέρας Έταιοείας. Άπο τούτων άποσπώμεν τα έξης : «Ce jour-là(touté*n κχτά τ-μμέραν τ*ί; ιδρύσεωςτίίςέτοαίεία?) les Grecs prirent une belle initiative. Jusqu'alors, l'étude de l'antiquité classique les avait, pour ainsi dire, exclusivement captivés L'Association archéologique fondée en 1837 par ses travaux,s'était acquis des droits incontestables à la reconnaissance de l'hellénisme.... le succès avait couronne ses nobles efforts... Malheureusement, l'étude de l'arche logie chrétienne avait peu éveillé les sympathies de cette société savante. Ses membres épris d'une belle passion pour les héros légendaires de l'âge classique s'intéressaient d'une manière insuffisante aux restes oubliés du christianisme naissant en Grèce. Ils ne songeaient pas certainement que tel monastère, telle inscription, tel morbre brisé d'église avait aussi une importance considérable dans l'histoire de la Grèce. Cependant l'hellénisme chrétien a marqué dans lame grecque un sillon lumineux. De même que la basilique de Saint- Sophie n'a rien à envier au Parthenon, ainsi l'église grecque dans ses cvêques et dans ses moine»

13 a eu des personnages illustres dont les noms ne sont pas moins célèbres que ceux de läge de Périclès. Le but des premiers fondateurs de le Société Archéologique chrétienne était donc une sorte de réaction contre les partisans outrés du classicisme, une remise en honneur d' un genre d'études que les Grecs doivent cultiver avec un soin jaloux». Διηγούμενος δε τας εργασίας της Εταιρείας λέγει : De cette manière croyons attirer l'attention des ama teure d'études archéologiques et byzantines sur cette bienfaisante institution qui malgré la modicité de ses ressources, et indifférence du public a déjà rendu de réels services aux sciences en conservant les reliques de l'art chrétien en Grèce. L'héllénisme chrétien y a laissé d'immortels souvenir dans les Basiliques et les Monastères. Et si, avec un soin jaloux, on sort des ténèbres et l'on étudie les monuments de la civilisation païenne, d'autant mieux l'art chétien a droit, a plus justes titres, à ne pas être oublié, et à révéler ses trésors cachés. Les amis de l'art païen qui tiennent a la conservation du Parthenon et de l'acropole seraient mal inspirés, s'ils affectaient du mépris et de 1 indifférence pour Sainte. Sophie ou le monastère de Daphni (') ( 2 ) M. L a ni b a k i s a bien raison de s'écrier : «Οι "Ελληνες τής σήμερον, οι Χριστιανοί Έλληνες, μή λησμονώμεν οτι δεν συνδεόμεοα τόσον μετά της λαμπρας εποχής του Περικλέους, οσω μετά της εποχής των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. "Απαν το θρησκευτικον ημών σύστημα, τα δόγματα, αϊ τελεταί, οί ύμνοι, αί έορταί, ταΰτα πάντα δεν έμορφώθησαν επι του Πεοικλέους èv τω Παρθενώνι, αλλ* επί των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, ύπο τους θόλους τής άγιας Σοφίας. Ό Έλλην ένθουσι^ εις το όνομα του Παρθενώνος, αλλ' ε'ις το όνομα τής άγιας Σοφίας πίπτει μάρτυς. Δια τον πρώτον ναον όμιλεγ ήμίν απλώς ή ιστορία, δια τον δίύτεδον όμως όμιλεγ αυτή ή καρδία! Οί Βυζαντιακοί ναοί, ε'ις ους

14 84 La Société archéologique chrétienne a accompli une oeuvre patriotique en même temps que scientifique en allant à la recherche des anciens souvenirs de rhéhellénisme chrétien, et jetant ainsi de vifs rayons de lumière sur la première période du cristianisme grec et sur l'admirable floraison artistique de la période byzantine. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ημετέρα Εταιρεία κατοίρθωσεν άνευ σπουδαίας ενισχύσεως και cede μονής τής εισφοράς των μελών και διά τίνων βοηθημάτων, εκτάκτως παρεχομένων, να ζήση έπί 23 Ιτη και νά παραγάγη ïpyov εθνικής αληθώς σημασίας, ώς όμολογουσι πάντες οί άμερολήπτως έρευ\ώντες τα πράγματα, Ηόη δμως, ένεκα τί-ς αυξήσεως των ποικίλων αυτής ύποαήιχερον εισερχόμενοι προσευχόμεοα, είσιν οί αυτοί ναοί, εις ους προ ημών εν τη αυτί) πίστει θερμώς προσηυχήθησαν οί πατέρες ημών. Χριστιανική 'Αρχαιολογία της Μονής Δαφνιού, Athènes 1889, ρ. 6. 'Ακρόπολις, 27 Novembre n Le mépris de l'inspection générale des antiquités, du midistère de l'instruction publique et de la Société archéologique d'athènes pour les oeuvres du Bas Empire et du moyen-age eut parfois des résultats désastreux. Pour rie citer qu'un exemple la nouvelle cathédrale à Athènes fut bâtie vers 1840 avec les débris de soixante-dix églises byzantines, démolies tout exprès. Journal des Débats, 25 Août Quelques uns des monastères les plus célèbres de la Grèce, en particulier ceux de Kaisariani et d'astériusur le mont Hymette, furent tout-à-fait délaissés par la gouvernement grec. Έφημερίς, 29 avril, 1895, n Μονή 'Αστεριού, Μονή Καισαριανής. Νέα Έφημερίς, 20 Mai 1895, n A l'insouciance dee Grecs, s'ajouta pentant le guerre aveq la Turquie le vandalisme des Tues, qui détruisirent -ou pillèrent plusieurs collections d'antiquité, de la Thessalie, et endommagèrent des monuments anciens. 'Απώλεια πολυτίμων αρχαιοτήτων ΐής Θεσσαλίας. Το "Αστυ, 26 Juillet, 1897 n Αϊ ν> Θεσσαλία χριστιανικαί αρχαιότητες, ib, 6 Août, 1897.

15 85 χρεώσεων, των άναγκαίω; παρομαρτουσών εις τήν επιτυχή έξέλιξιν της δράσεως αυτής, είναι αδύνατον πλέον να προχώρηση άνευ σοβαρά; ενισχύσεως. θα ήτο δε αληθώς μεγάλη απώλεια ή διακοπή του έργου τοο Σωματείου ημών, διότι ή δράσις τών λοιπών περί τα θέματα ταύτα ασχολουμένων ουδέποτε δύναται να θεωρηθτ, επαρκής και διότι ή αποκλειστική έπασχόλησις εένε απαραίτητος, και διότι ή υπό ειδημόνων ενέργεια εν ivi σωματείω ειδικώς άφωσιωμένω εις την έξυπηρέτησιν μιας ίδέας, ε!νε πολύτιμος ίίσηορά. Ή Αρχαιολογική Εταιρεία εις πολυδαίδαλον άπησχολημένη ένέργειαν δια το μέγα αληθώς ïoyov της περισώσεως και συντηρήσεως τών μνημείων τής αρχαιότητος, μόνον παρέργως δύναται να έργάζηται και έπί των θεμάτων ημών πρόδηλοι δε αϊ έκ τούτου ζημίαι. Ή ίδρυσις και συντήρησις Μουσείων και τοιαυται εθνολογικά! μελέται δεν είναι ργα ιδιωτών. Αλλ' ούδ' ή ημετέρα Εταιρεία άνευ ενισχύσεως είναι επαρκής τοιαύτην δε ένίσχυσιν μόνον το. Κράτος και δύναται και οφείλει να παράσχη. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΑΧΕΙΟΝ ΣΤΟΑΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΠΝ Δια τούτο ή Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία στηριζςμένη είς τα πατριωτικά των κ.κ. βουλευτών αισθήματα, τολμά να παρακάλεση, όπως κατά τήν τροποποίησιν του Λαχείου του Στόλου-'Αρχαιοτήτων ψηφίση οιονδήποτε ήθελεν εγκρίνει ποσόν δια τάς άνάγκας τής ημετέρας Εταιρείας. Ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία άνευ σπουδαί«; υλικής συνδρ:μής κατορθώσασα τοσούτον πλουτον να προσ-

16 86 πορίσηται εις το έθνος και τοσαοτα κειμήλια από βεβαίας καταστροφής να διάσωση, δεν είναι άξια να τύχη τής δεούσης προσοχής καΐ προστασίας υπό τοο έθνους ; "Ας ένισχυθη ή ημετέρα Εταιρεία δια να δυνηθη να προχώρηση ε ς την τελείαν πραγμάτωσιν τοο σκοπού αυτής, άνεγείρόυσα προ παντός το Χριστιανικον Μουσείον, έν φ θα ευρωσι στε'γην τα πολύτιμα κειμήλια τής Χριστιανικής ημών 'Ιστορίας, ών τινά μεν έν σμικροτάτω ύγρφ καΐ άσφυκτικφ χώρω εύρηνται σεσωρευμένα έν τφ Κεντρική Έθνικφ Μουσίφ, άλλα δε', έν οίς και τα διαπρεπή έργα τοΰ μεγάλου θειρσίου, εύρηνται άπερριμμένα έν σκοτεινφ και καθύγρω ωσαύτως ύπογείω τής Σιναίας 'Ακαδημίας. Ό Ώρόιδρος %ής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Έχαιρ$(ας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΟΪΔΩΦ Ό 'ΆνχΜζό$δρος ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ό Γβνικος Γραμματβνς και άκνυνντης τοο Μονσιίον Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Οί Σύμβουλοι Κ. Φ. Τσακωνόπουλος Π. Καρολίδης 'Ιωάννης Μίνδλερ Λουδοβίκος Νικολαΐδης Σπυρ. Παπαφράγκος Ιωάννης Φιλιππίδης

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ το παρελθόν 1 6 Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( Δείκτες αξιολόγησης καθημερινής ζωής του πολίτη ) I. Δείκτες Αισιοδοξίας II. Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας III. Αξιολόγηση πορείας ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Μ Α Ρ Ι Ζ Α Ν Τ Ε Κ Α Τ Ρ Ο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Bυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών εκπαιδευτικό υλικό Διάβασες το βιβλίο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου; Πήγες στο Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι με τα εργαλεία του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα το δίκαιο της αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επάγγελµα: Αρχαιολόγος, Επίκουρος καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Β ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Β ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ την 13η Ιουνίου 2015, 09:00-18:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βεργίνα. digitalarchive

Βεργίνα. digitalarchive digitalarchive Βεργίνα publishing by tag Πόλη του Νομού Ημαθίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Βεργίνα απέκτησε ιστορική σημασία μετά την ανακάλυψη του τάφου του Φιλίππου Β, πατέρα του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1995 2 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 3 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (κωδ. 001) Γενικά στοιχεία προγράμματος : Ονομασία προγράμματος : Ελληνικός Πολιτισμός/ Hellenic Culture Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri Organisateurs : École française d Athènes Centre de Recherches historiques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique Association d Études néo-helléniques (MNIMON) Comité d'organisation scientifique

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» Τι ακριβώς χρωστάει η Ελλάδα; Ποιές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις της εντός του 2015, σε ποιούς και πότε ακριβώς καλείται να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ. Γεωλόγοι, Λέκτορες Γεωλογικού Τμήματος, Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών.

ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ. Γεωλόγοι, Λέκτορες Γεωλογικού Τμήματος, Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών. 7 / Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ. To μ. σελ. Αθήνα Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XIX 77-83 I»»«1987 Athens ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ Θ. ΓΚΟΥΡΝΕΛΛΟΣ & Β. ΚΑΡΑΚ1ΤΣΙΟΣ* Περίληψη; Η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/67503/2099 π.έ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, Tελετή επίδοσης του παρασήµου του Ιππότη του Τάγµατος Γραµµάτων και Τεχνών στην κα Πολυξένη Αδάµ-Βελένη Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013 Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Пожалоеаніе почетнаго титуоа великаго ипомниматографа А. И. Пападопуло- Керамевсу.

Пожалоеаніе почетнаго титуоа великаго ипомниматографа А. И. Пападопуло- Керамевсу. 320 ОТДѢЛЪ III. Пожалоеаніе почетнаго титуоа великаго ипомниматографа А. И. Пападопуло- Керамевсу. Въ 29 ОФФіщіальнаго изданія константинопольской патріархіи «Εκκλησιαστική Αλήθεια ) ya 1901 годъ сообщается,

Διαβάστε περισσότερα