Υπόμνημα προς την σεβαστήν Βουλήν των Ελλήνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόμνημα προς την σεβαστήν Βουλήν των Ελλήνων"

Transcript

1 Υπόμνημα προς την σεβαστήν Βουλήν των Ελλήνων Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ ΑΘΗΝΑ 1906

2 ΥΠΟΜΝΗΜΑ if02 m iimm mm m MUI V Κύριοι Βονλεΐ'τα{ 9 'Τπο την Ύψηλήν προστασίαν της Α. Μ. τής Βασιλίσσης, δια σειράς Βασιλικών Διαταγμάτων τής 6 Μαρτ, 1885, τής 26 Φεβρ τής 14 Φεβ; και τή:» 861! 15?J4 _ κών εγκυκλίων, και οια των υπ αριθ. και ~- n 12 Φεβρ 1903«δια των ύπ' αριθ. ^ και ^ Ύπουργιr εγκυκλίων τής "Ιεράς Συνόδου από είκοσι και τριών ετών λειτουργεί έν "Αθήναις ή ημετέρα Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σκοπός τ?;ς Εταιρείας εστίν ή περισυναγωγή και οιάσωσις τών έν Ελλάδι και άλλανοΰ ευρισκομένων τής Χριστιανικής Αρχαιότητος μνημείων και ιερών κειμηλίων, ών ή σπουδή και μελέτη συμβάλλουσι προς διαφώτισιν τής καθόλου ενιαίας πατρώας ημών ιστορίας και τέχνης. Ή 'Εταιρεία συντηρεί : α' ) ΜΟΥΣΕΙΟΝ υπό το βνομα «Μονσεϊον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας και τέχνης». β') 2ΥΛΛΟΓΗΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ. γ') ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ. δ') ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ. ι) ΑΡΧΕΙΟΝ. ' ί ) Υπεβλήθη tfj 13 Μχρτίσυ 10Ü7.

3 »»ο Παραλλήλως δε προς τον ε?ρημένον σκοπον αυτής ή Εταιρεία σκοπεί την?δρυσιν 4 Χριστιανικής Πινακοθήκης προς μόρφωσιν Ελλήνων αγιογράφων, δπως ούτοι μιτ' επιστήμης και τέχνης σπουοάζωσι και άκολουθώσι τους παραδεοεγμένους αρχαίους καί σοβαρούς τύπους τής ημετέρας 'Ορθοδόξου Εκκλησίας«ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μέχρι τούδε ή ημετέρα Εταιρεία όιεαωοεν εν τφ Μον~ σείω αυτής περί τάς 10 χιλ. πολυτίμων αντικειμένων της ιστορία; καί τέχνης, μεγίστης αξίας αρχιερατικά και ποικίλα Ιερά άμφια, χειρόγραφους κώδικας Ευαγγελίων και Οίκουμένικων Συνόοων, Αύτοκρατορικον χρυσόβουλον 'Ανδρόνικου του Παλαιολόγου, ίζόγ^ου τέχνης είκόνας, λεπτεπίλεπτου τέχνης σταυρούς, πολύτιμους λίθους, δακτυλιολίθους, πολύτιμα ιερά σκεύη, μεγάλην συλλογήν κεραμο πλαστικών στοιχείων και μαρμαροψηφοθετημάτων αρχαίων ναών της Εφέσου, Χαλκηδόνος, Μιστρά κλ. Περιεγραψεν άπο απόψεως Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας πάσαν σχεδόν την Ελλάδα καί πληθύν μερών τ? ς αλυτρώτου πατρίδος, Μακεδονίας, 'Αγίου "Ορονς, Ιίαλαιστίνης και Μικράς 'Ασίας, ης έςήτασε την Έφεσον, Σμύρνην. Πέργαμον, θυάτειρα, Μαγνησίαν, Σάρδεις, Φιλαδέλφειαν, Ααοδίκειαν, Ίεράπολιν Χοίνας, Κολοσσάς κλ. Έφωτογράφησε περί τους 1500 ιιρου; Ναούς, Μονάς καί Ιερά μνημεία καί κειμήλια. Κατεμετρησε περί τους 200 ιερούς ναούς και Μονάς. Μννέλεζε περί τα 500 διάφορα ιστορικά και εθνολογικά επίθετα του Ίησου Χρίστου καί της Θεοτόκου, περί τα 700 ονόματα αγιογράφων μετά περιγραφής των ΙΕργων αυτών.

4 74 'Αντέγραψε περί τάς 5000 επιγραφών διάφορων χριστιανικών μνημείων και ίερών κειμηλίων κλ. Έκδίδωσιν ίδιον Δελτίον, έν φ κατ ' έτος λογοδοτεί, έκθέτουσα τάς εργασίας αυτής, και έν τέλει βυμ.μ.&τέχ ( των εκάστοτε Διεθνών αρχαιολογικών και ιστορικών συνεδρίων κλ. ΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ 'Ιστορικώς έστιν άναντίρρητον, ότι 6 Ελληνισμός διά του Χριστιανισμού έφώτισε καί διέπλασε πασαν την Ευρώπην. Αυτός δε ό Χριστιανισμός ήτοι ή Χριστιανική Εκκλησία έπι αίώνα συνεγχε καί. συνεκράτεί έν ταΐς ΈλληνικαΙς χώραις την έθνικήν υπόστασιν του Έλληνισμοο καί άπιτε'λιι την έθνικήν ιστορίαν αύτου..'εντεοθεν ή φιλολογία ή Εκκλησιαστική υπήρξε φιλολογία εθνική, και τά ογ αιώνων αδιάλειπτα μνημεγα ταύτης έν βιβλίοις καί έπιγραφαΐς καί ποικίλοις έργοις της Χριστιανικής τέχνης Ι^ίνοΊΐο μνημεγα και τεκμήρια της συνοχής και αδιάσπαστου εξελίξεως του Ελληνισμού. Οί δε κηρυξαντες προ δεκαετη-ρίδων, δτι οί Έλληνες της σήμερον ουδεμίαν έχομεν σχέσιν προς την άρχαίαν Ελλάδα, δτι μέγα μέρος τής ελληνικής χώρας και αύται αί ίοστέφανοι 'Αθήναι από του ς'. Γ. αιώνος, έπί 400 έτη έμειναν έρημοι καί ακατοίκητοι καί δή δ:ι το γένος των Ελλήνων έξηφανίσθη από τής κυρίως Ελλάδος, πάντες οδτοι cl κηρύξαντες ώς δόγμα τον έπελθόντα δήθεν κατά τον μεσαίωνα δλεθρον τής ελληνικής φυλής έν ταΐς ΕύρωπαίκαΓς έλληνικαγς χώραις, είδον τας θεωρίας αυτών καταπίπτουσας κατά μέγα μέρος και δια τών φιλολογικών καί καλλιτεχνικών μνημείων τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, έξ ών καταφανές καθίσταται πόσον ή ιστορία καί ή

5 75 - αρχαιολογία τής Εκκλησίας έμπεδογ την ίστορικήν άλήθιιαν τής καθ* απαντάς τους αιώνας ένότητος τοο εθνικού και πνευματικού βίου του ΈλληνισμοΟ και είνε αχώριστος από τής καθόλου ιστορίας τοο Ελληνικού Έθνους. Άψευδές μαρτύριον τούτων άποτελοϋσιν αί απανταχού τοο ΈλληνισμοΟ και Ιδία έν ταγς Εύρωπαΐκαΐς ΕλληνικαΓς χώραις αναρίθμητοι χριστιανικαί έπιγραφαί, Έκκλησίαι, εικόνες και λοιπά. Ουδείς πλέον άμφισβητεγ, δτι οι χριστιανικοί χρόνοι τής Ελλάδος είσιν άξιοι σοβαρας μελέτης και βαθείας έρεύνης. Άλλα τίς άλλος πλην τής ημετέρας Εταιρείας συστηματικώς έρευνα καΐ σπουδάζει την έθνολογικήν ταύτην -,στορίαν τάς ημετέρας Πατρίδος ; ΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ Τίς δε ή έπωφέλεια, ην ή ημετέρα Εταιρεία παρέχει ε^ς τάς μεσαιωνικάς σπουδάς τής Χριστιανικής Ελλάδος δείκνυσι πληθυς κρίσεων είδικών σοφών έπι εξκοσαετίαν και πλέον ομολογούσα, δτι μόνον ή Εταιρεία ημών μεριμνά περί τής σπουδής και διασοίσεως των πολυτίμων μνημείων της Χριστιανικής τέχνης. Έκ των πολλών δε τούτων λαμβάνομεν την τιμήν να παραθέσωμεν ώδε μικρά αποσπάσματα. Το άγγλικόν The Reliquary, έξαΐρον τάς εργασίας τής Εταιρείας, ενμενεστάτας κρίσεις δημοσιεύει περί των φροντίδων προς διάσωσιν τής Μονής Δαφνίου. (Vol. III Ν. σελ. 252). Είς το Antiquary (London Δεκέμβριος 1890 σελ.

6 76 230) οημοσιεύεται ozi μεγίστη ή αξία τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, κατορϋωσάσης να ιδρυϋή Χριστιανικών "Αρχαιολογικοί' Μονσεΐον, εν ω διεσώθησαν πολλού λόγου άξια κειμήλια τής Χριστιανικής αρχαιολογίας. Ό πολύς F. Χ. Kraus, ό διάσημος καθηγητής και συγγραφεύς της Ueal-Encyclopädie der Christlichen Alterthümer λέγει, ότι ai δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας παρέχονσι μεγίστης αξίας ειδήσεις εις τους εν τη Δύσει δι ' αντικείμενα τελείως αύτοΐς άγνωστα και μάλιστα δια τα από τής χριοτ. νομισματικής συμπεράσματα. (Repertoriim für Kunstwissenschaft. XIX σελ. 11). Ό αύτος Ki*»u» περιγράφων τα δημοσιευόμενα έργα τής 'Εταιρείας, ονομάζει αυτά πλήρη αξίας,καϊ εύχεται την δημοοίευσιν πλείστων έργων τοιούτων. (Repertorium für Kunstwissenschaft XXII σελ. IB) Ό δεινός καθηγητής του έν Greifswald ΙΙανεπιστημίου κ. V. Schnitze λέγει ότι τίποτε δεν δύναται να χαρακτηρίση λαμπρότερον την άξίαν τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, δσον το γεγονός, δτι κατώρθωσε να Ιδρυση εν 'Αθήναις Χριστιανικον 'Αρχαιολογικών Μουσεϊον. (Die Christliche Alterthumwissenschaft im letzten Jahrzehnt) Ό αυτός. 'Ότι ai δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας είσί πολύτιμοι και παρέχουσι πλοϋτον διδασκαλίας. (Theol. Ltbt. Leipzig ln 29 σελ ). Ό αυτός. "Οτι al περί τής Χριστιανικής 'Αγιογραφίας μελέται τον Διευθυντού τον Μουσείου τής Εταιρείας είσι μεγάλης άξιας δια την έπιστημονικήν αντον μεθοδον και σαφήνειαν, δια τα εκ των χριστιανικών νομισμάτων συμπεράσματα, και εύχεται συνεχειαν έτερων εργασιών, δι ' ών άρύονται πλοϋτον διδασκαλίας ol ενδιαφερόμενοι. (Theol- Literaturblatt 30 Όκτωβρ σέλ πρβλ. Literarisch. Centralblatt. αριθ. 44. σελ. 1484).

7 I i Ό Έ«βκοπος ΚανταδριγΕας εκτιθέμενος το μέγα ενδιαφέρον και την σπουδαιότητα των αρχαιολογικών ερευνών «ΰεωρεΐ ημάς εύτυχεϊζ τοιαύτην πλουσίαν συλλογήν ύλικοϋ παρ ' ήμίν έχοντας» (You are fortunate in having so rich a store of. materials close at hand). Ένυέρμως δε εύχεται τα βέλτιστα επί rfj αναπτύξει και προαγωγή της Χριστιανικής ''Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Lambeth Palace. London 23 Δεκεμβρίου 1890). Ό σοφός Müller (20 Αύγουστου 1889) γράφει δτι at δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας λίαν ενδιαφέρουσαι παρέχονσι πολλάς ωφελείας εις τους γνώστας τον κλάδου τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας. Το περιοδικον ' Dildende Kunst δτι ai δημοσιεύσεις τής Εταιρείας είναι ευτυχής άπόδειξις δτι εν 'Ελλάδι τή τόσον πλούσια ήρξατο και ή σπουδή των μνημείων τής Χριστιανικής εποχής. (1890 Heft. 4 σελ. 416). Ή La Voce «Iella Verità αναφέρει δτι ò διάσημος De Rossi πλέκει υπέροχα εγκώμια δια τον σκοπον και τας εργασίας, ας ήρξατο παρέχουσα εις την επιστήμην ή ΐδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. (Roma Ν. 66). Ό έν Έρλάγγη βαθύς γνωστής της Ιστορίας της τέχνης Dr Mar. Zucker ÒLT.b 6 Φεβρουαρίου 1890 γράφει δτι δια των δημοσιεύσεων αυτής ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρείας τί&ησιν επί νέας ασφαλούς βάσεως τάς μελετάς τής Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Εκφράζει δε επί τούτω την εύγνωμοσύνην πάντων των περί την Βυζαντινήν τέχνην ασχολουμένων. Ό έν Königsberg καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Dehio (24 Μαρτίου 1890) ονομάζει τάς δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας έργα πλήρη αξίας, Ό έν Πετρουπόλει ειδικός τού κλάδου Prince Laatarev

8 78 (από 20 Αυγούστου 1890) γράφει, δτι διά των 8ργων αυτής ή Εταιρεία οξνδερκώς φωτίζει πολλά σκοτεινά οημεΐα της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, και δτι ταντα είσι πολλού ενδιαφέροντος διά τους εν Ρωσσία σοφούς. Ό έν Βουδαπέστη λόγιος αρχιμανδρίτης Γώγος γράφει περί της Εταιρείας από 7 Σεπτεμβρίου 1890, δτι τά έργα τής 'Εταιρείας ε'ισι σοφά και περισπούδαστα, δτι ή ιδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κατέ&ετο αληθώς φαεινήν κρηπίδα είς τάς εν 'Ελλάδι μέλλουσας σνγγραφάς τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, και δτι τάς δημοσιεύσεις τής Εταιρείας διακρίνει ζήλος αξιοθαύμαστος, επιστημονική γνώσις και ακρίβεια, τιμώσα την ήμετεραν πατρίδα, Ό διάσημος Ρώσσος Τέρτιος Φ&Χ «πωφ ( 10 'Οκτωβρίου 1890) γράφει, δτι είς τάς σπονδάς τής 'Εταιρείας ανήκει ή τιμή και το νέον βήμα των νέων τούτων μελετών και ανακαλύψεων τής σημασίας των κεραμοπλαστικών κοσμημάτων. Ό Ceaplai» Benedek, επιφανέστατος Ούγγρος συγγραφεύς καί καθηγητής τής Ελληνικής και Λατινικής φιλολογίας, εκτιμήσας τάς δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας ονγγριστι μετέφρασε ταύτας και μετά ευμενέστατων κρίσεων εδημοσίευσεν έν τω Katholikue Svenile- lodi. V ftìzet σελ Πρβλ. καί Kathol. Szemle σελ Ή Revue dee Etudes Grecque αναφέρει δτι ή ϊδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας είναι προωρισμένη νά παράσχη πραγματικάς εργασίας εν 'Ελλάδι. Ai πρώται δημοσιεύσεις αυτής επιβεβαιοϋσι τάς προσδοκίας των επιστημόνων, διότι είσι γόνιμοι είς τά άφορώντα την Βνζαντινήν τέχνην κλ. ΟΙ φίλοι των Χριστιανικών 'Αρχαιοτήτων εκφράζουσι την εύγνωμοσύνην αυτών διά τάς

9 79 δημοσιεύσεις αυτής κλ. (Τομ. V. Paris 1895 σελ ) *Η ïlevue de Γ Art (Chrétien αναφέρει βτι ή Γ<3ρνσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας θέλει ενισχύσει και διαδώσει τάς εν Ελλάδι σπονδάς. Τά τέως δημοσιευθέντα έργα αποκαλεί λίαν σοφά ( très savant) (Paris τομ. III). Ό έν Πράγα καθηγητής κ. Alvi«Schultz (23 Φε. 1899) ITA ττ, ίορύσει τ?,ς Εταιρείας γράφει δτι επί τέλους ήρξατο να δίδηται ~αρ ' ήμΐν προσοχή και είς τα μνημεία τής Χριστιανικής τέχνης». Tè itwjtni, Zeitschrift (Josef Strzygowski) i-ì ταϊς έν τώ ΔιεΟνει Αοναιολογικώ ΣυνεΟοίο.» των IIactσίων άνακοιν(.υσεσι τη; ημετέρας'εταιρεία:, εξαίρει τον εξοχον πλοϋτον των δημοσιευομένων εικόνων των εν 'Ελλάδι Χριστιανικών μνημείων, και εκψρά'ει την εύγνωμοσννην προς την Έταιρείαν δια τάς ανακοινώσεις αυτής ταύτας. Ή δημοσίευσις των ανακοινώσεων τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας είναι έργον έπιστημονικον υψίστης αξίας, (Hohe Wert.), (Τομ. XII σελ ). πρβλ. τομ. IV. σελ V. σελ. 241 ). Είς το Bullet. Critique αναφέρεται ίτι al δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας παρεχουσιν αληθή νπηρεσίαν ου μόνον εις την Βυζαντινήν Άρχαιολογίαν, άλλα και την καθόλου Ιστορίαν τής τέχνης. Άναλύων δε ταύτας εξαίρει την επιστημονικήν άξίαν αυτών. (Millet) (Νοεμβρίου σελ ). Είς το αυτό Bull. Critique δτι at σπουδαι τής Χριστιανικής τέχνης είσϊ νέαι εν 'Ελλάδι, δτι προ τον 1884, ονδεν έγένετο' δ: ι ή ΐδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας εφρόντισε περί πάντων δτι al προσπάθειαι αυτής εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας' δτι δημοσιεύει

10 80 Ιδιον Δελτίον, ΐΟρνσεν töiov ΜουσεΤον, εν φ περιέχονται περί τάς 3000 αντικείμενα, χειρόγραφα, άμφια κλπ. δτε al εν Παρισίοις ανακοινώσεις, ας εποίησεν δ κ. Λαμπάκης περί κεραμοπλαστικών κοσμημάτων είσιν εξόχου ενδιαφέροντος' δτι δ σκοπός της 'Εταιρείας επέτυχε πληρέστατα κλπ. (Σεπτ. 1902, σελ ). Τά Ι1υζ*ντ&νά Χρονικά Πετρουπολεως άναφέρουσι τας h Βυζαντίω, θεσσαλονίκη καί άλλαχου μελετάς τής'εταιρείας, δτι amai διεξήχθησαν λίαν επιδεξίως και έστέφθησαν imo πλήρους επιτυχίας. (Τομ. IX. 1902, σελ. 37). Ή LTEelios d'orient άναφέρουσα τα: ανακοινώσεις της ημετέρας Εταιρείας εν τω εν Παρισίοις Διεΰνεϊ Αρχαιολογικά) Συνεδρίω γενομένας, λέγει δτι είναι αληθής εΰχαρίστησις ή δημοσίευσις των ανακοινώσεων του Διευθυντού του Μουσείου της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Έιαιρείας' Οτι ol "Ελληνες εννόησαν επί τέλους το ενδιαφέρον των Χριστιανικών Μνημείων, δπερ αποδεικνύει ή ϊδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. Αι λαμπραι και πατριωτικοί εργασίαι τής 'Εταιρείας προκαλοϋσι ζωηράν εύγνωμοσύνην (la plu» vive reconnaissance). (Σεπτέμβριος 1903 σελ. 347). Tò Al-Machriq εξαίρει την βαθεΐαν γνώσιν των δημοσιευομένων έργων τής 'Εταιρείας (Μάρτιος Ν 6). Εις το Revue d'histoire Ecclésiastique αναφέρονται έξοχοι κρίσεις περί τής αξίας τών εν Παρισίοις ανακοινώσεων τής 'Εταιρείας. Καταλήγει δε λέγον al'œuvre de M. Directeur ed d'autant plus louable que parmi ses compatriotes, il n'a ni devanciers ni émules». (15 'Οκτωβρίου σελ ). Tò αυτό Revue d'histoire Ecclésiastique αναφέρει δτι ο Διευθυντής του Μουσείου τής ημετέρας Εταιρείας εποιήσατο λίαν ενδιαφέρουσας ανακοινώσεις περί τών Χριστια

11 81 νικών Αρχαιοτήτων της Ελλάδος' απαριθμεί άπάοας ταύτας' και εν τέλει ευμενώς μνημονεύει τάς εν τοϊς Δελτίοις της 'Εταιρείας δημοσιενομένας εργασίας ( σελ. 942 κλ. ). Ό ΑοευΟυντής τοϋ Μουσείου του β χτ&*'χνοϋ χ. χ. Μ-χρούκης ε ς το Nuovo Bulletino di Archeol. Cristiana (anno XI) αναφέρει περί της μεγάλης άξιας τών εν τω Άρχαιολογικω Σννεδρίω ανακοινώσεων της 'Εταιρείας, περί τον Χριστιανικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου ότι είναι μεγάλου ενδιαφέροντος, και δτι ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική Έαιρεία άνταπεκρίΰ'η εις ιάς μεγάλας προσδοκίας τών ειδικών επιστημόνων και μάλιστα δια της δημοσιεύσεως ειδικοί* Δελτίου, εν ω μνημονεύονται αϊ λαμπροί εργασίαι της 'Εταιρείας. Ό είοίκος καθηγητής τη: Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας.εν τω Πανεπιστήμια) του Greifswald % Schultze *αί πάλιν* Ότι ή ΐδρνσις της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας παρέχει έξοχους επωφελείας εις άναζήτησιν τών εν 'Ελλάδι μνημείων τής Χριστιανικής τέχνης δια τών περιοδειών του ακαμάτου ερευνητού τών Χριστιανικών μνημείων κ. Ααμπάκη, ατινα τοσούτω μάλλον εχονσι άξίαν, καύόοον μέχρι τοϋδε τα μνημεία ταϋτα ήσαν άγνωστα. Μεγάλης αξίας είσιν ai περιγραφάί τών 'Εκκλησιών και τών επιγραφών, ων γίνεται κατά κανόνα βραχεία μνήμη. Τάς εν τω τελευταίο) εν Άΰήναις Αιεϋ νεϊ Άρχαιολογικω Συνεδρίω ανακοινώσεις αποκαλεί μεγίστης αξίας κλ. ( Theol Literaturblatt. 3 Νοεμβρίου 1905). Ό καθηγητής Carl Kaufmann έν τω συστήματι αυτοο τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας λέγει δτι* χωρίς νά άποβλέψωμεν είς πολιτικούς λόγους, ων ένεκα ή 'Ελλάς κατέχει πτωχήν ΰ'έσιν εν συγκρίσει προς τον ύποτιάέμενον εν avifj υπάρχοντα πλοϋτον, όφείλομεν μετά τιμής να άναφερωμεν τον Αιεναυντήν τον Χριστιανικού 'Αρχαιολόγε 6

12 82 που Μουσείου. Μετ ' ευμενέστατων όε κρίσεων ποχλαχον του ε*ργου αύτοϋ αναφέρει περί των συγγραφών του Διευθυντού του ημετέρου Μουσείου. (Cati. Maria Kaufmann. Christlich. Archäol σελ ). Άπειρίαν δε ευμενέστατα χρίσεων ξένων σοφών ειδικών ανδρών φυλάσσει ή Εταιρεία έν τω Άρχείω αυτής. ίΐλήν δε τούτων λαμβάνομεν την τιμήν να πέμψωμεν μετά του παρόντος υπομνήματος δύο γαλλιστι συντεταγμένα φυλλάδια του έν Ρώμη διαμένοντος κ. Α. Palmieri, αποσπάσματα των έν Πετρουπολει εκδιδομένων «Βυζαντινών Χρονικών», έν οις έν έκτάσει ποιείται λόγον περί τής Ιστορίας, του σκοπού και των τέως εργασιών τής ημετέρας Έταιοείας. Άπο τούτων άποσπώμεν τα έξης : «Ce jour-là(touté*n κχτά τ-μμέραν τ*ί; ιδρύσεωςτίίςέτοαίεία?) les Grecs prirent une belle initiative. Jusqu'alors, l'étude de l'antiquité classique les avait, pour ainsi dire, exclusivement captivés L'Association archéologique fondée en 1837 par ses travaux,s'était acquis des droits incontestables à la reconnaissance de l'hellénisme.... le succès avait couronne ses nobles efforts... Malheureusement, l'étude de l'arche logie chrétienne avait peu éveillé les sympathies de cette société savante. Ses membres épris d'une belle passion pour les héros légendaires de l'âge classique s'intéressaient d'une manière insuffisante aux restes oubliés du christianisme naissant en Grèce. Ils ne songeaient pas certainement que tel monastère, telle inscription, tel morbre brisé d'église avait aussi une importance considérable dans l'histoire de la Grèce. Cependant l'hellénisme chrétien a marqué dans lame grecque un sillon lumineux. De même que la basilique de Saint- Sophie n'a rien à envier au Parthenon, ainsi l'église grecque dans ses cvêques et dans ses moine»

13 a eu des personnages illustres dont les noms ne sont pas moins célèbres que ceux de läge de Périclès. Le but des premiers fondateurs de le Société Archéologique chrétienne était donc une sorte de réaction contre les partisans outrés du classicisme, une remise en honneur d' un genre d'études que les Grecs doivent cultiver avec un soin jaloux». Διηγούμενος δε τας εργασίας της Εταιρείας λέγει : De cette manière croyons attirer l'attention des ama teure d'études archéologiques et byzantines sur cette bienfaisante institution qui malgré la modicité de ses ressources, et indifférence du public a déjà rendu de réels services aux sciences en conservant les reliques de l'art chrétien en Grèce. L'héllénisme chrétien y a laissé d'immortels souvenir dans les Basiliques et les Monastères. Et si, avec un soin jaloux, on sort des ténèbres et l'on étudie les monuments de la civilisation païenne, d'autant mieux l'art chétien a droit, a plus justes titres, à ne pas être oublié, et à révéler ses trésors cachés. Les amis de l'art païen qui tiennent a la conservation du Parthenon et de l'acropole seraient mal inspirés, s'ils affectaient du mépris et de 1 indifférence pour Sainte. Sophie ou le monastère de Daphni (') ( 2 ) M. L a ni b a k i s a bien raison de s'écrier : «Οι "Ελληνες τής σήμερον, οι Χριστιανοί Έλληνες, μή λησμονώμεν οτι δεν συνδεόμεοα τόσον μετά της λαμπρας εποχής του Περικλέους, οσω μετά της εποχής των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. "Απαν το θρησκευτικον ημών σύστημα, τα δόγματα, αϊ τελεταί, οί ύμνοι, αί έορταί, ταΰτα πάντα δεν έμορφώθησαν επι του Πεοικλέους èv τω Παρθενώνι, αλλ* επί των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, ύπο τους θόλους τής άγιας Σοφίας. Ό Έλλην ένθουσι^ εις το όνομα του Παρθενώνος, αλλ' ε'ις το όνομα τής άγιας Σοφίας πίπτει μάρτυς. Δια τον πρώτον ναον όμιλεγ ήμίν απλώς ή ιστορία, δια τον δίύτεδον όμως όμιλεγ αυτή ή καρδία! Οί Βυζαντιακοί ναοί, ε'ις ους

14 84 La Société archéologique chrétienne a accompli une oeuvre patriotique en même temps que scientifique en allant à la recherche des anciens souvenirs de rhéhellénisme chrétien, et jetant ainsi de vifs rayons de lumière sur la première période du cristianisme grec et sur l'admirable floraison artistique de la période byzantine. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ημετέρα Εταιρεία κατοίρθωσεν άνευ σπουδαίας ενισχύσεως και cede μονής τής εισφοράς των μελών και διά τίνων βοηθημάτων, εκτάκτως παρεχομένων, να ζήση έπί 23 Ιτη και νά παραγάγη ïpyov εθνικής αληθώς σημασίας, ώς όμολογουσι πάντες οί άμερολήπτως έρευ\ώντες τα πράγματα, Ηόη δμως, ένεκα τί-ς αυξήσεως των ποικίλων αυτής ύποαήιχερον εισερχόμενοι προσευχόμεοα, είσιν οί αυτοί ναοί, εις ους προ ημών εν τη αυτί) πίστει θερμώς προσηυχήθησαν οί πατέρες ημών. Χριστιανική 'Αρχαιολογία της Μονής Δαφνιού, Athènes 1889, ρ. 6. 'Ακρόπολις, 27 Novembre n Le mépris de l'inspection générale des antiquités, du midistère de l'instruction publique et de la Société archéologique d'athènes pour les oeuvres du Bas Empire et du moyen-age eut parfois des résultats désastreux. Pour rie citer qu'un exemple la nouvelle cathédrale à Athènes fut bâtie vers 1840 avec les débris de soixante-dix églises byzantines, démolies tout exprès. Journal des Débats, 25 Août Quelques uns des monastères les plus célèbres de la Grèce, en particulier ceux de Kaisariani et d'astériusur le mont Hymette, furent tout-à-fait délaissés par la gouvernement grec. Έφημερίς, 29 avril, 1895, n Μονή 'Αστεριού, Μονή Καισαριανής. Νέα Έφημερίς, 20 Mai 1895, n A l'insouciance dee Grecs, s'ajouta pentant le guerre aveq la Turquie le vandalisme des Tues, qui détruisirent -ou pillèrent plusieurs collections d'antiquité, de la Thessalie, et endommagèrent des monuments anciens. 'Απώλεια πολυτίμων αρχαιοτήτων ΐής Θεσσαλίας. Το "Αστυ, 26 Juillet, 1897 n Αϊ ν> Θεσσαλία χριστιανικαί αρχαιότητες, ib, 6 Août, 1897.

15 85 χρεώσεων, των άναγκαίω; παρομαρτουσών εις τήν επιτυχή έξέλιξιν της δράσεως αυτής, είναι αδύνατον πλέον να προχώρηση άνευ σοβαρά; ενισχύσεως. θα ήτο δε αληθώς μεγάλη απώλεια ή διακοπή του έργου τοο Σωματείου ημών, διότι ή δράσις τών λοιπών περί τα θέματα ταύτα ασχολουμένων ουδέποτε δύναται να θεωρηθτ, επαρκής και διότι ή αποκλειστική έπασχόλησις εένε απαραίτητος, και διότι ή υπό ειδημόνων ενέργεια εν ivi σωματείω ειδικώς άφωσιωμένω εις την έξυπηρέτησιν μιας ίδέας, ε!νε πολύτιμος ίίσηορά. Ή Αρχαιολογική Εταιρεία εις πολυδαίδαλον άπησχολημένη ένέργειαν δια το μέγα αληθώς ïoyov της περισώσεως και συντηρήσεως τών μνημείων τής αρχαιότητος, μόνον παρέργως δύναται να έργάζηται και έπί των θεμάτων ημών πρόδηλοι δε αϊ έκ τούτου ζημίαι. Ή ίδρυσις και συντήρησις Μουσείων και τοιαυται εθνολογικά! μελέται δεν είναι ργα ιδιωτών. Αλλ' ούδ' ή ημετέρα Εταιρεία άνευ ενισχύσεως είναι επαρκής τοιαύτην δε ένίσχυσιν μόνον το. Κράτος και δύναται και οφείλει να παράσχη. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΑΧΕΙΟΝ ΣΤΟΑΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΠΝ Δια τούτο ή Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία στηριζςμένη είς τα πατριωτικά των κ.κ. βουλευτών αισθήματα, τολμά να παρακάλεση, όπως κατά τήν τροποποίησιν του Λαχείου του Στόλου-'Αρχαιοτήτων ψηφίση οιονδήποτε ήθελεν εγκρίνει ποσόν δια τάς άνάγκας τής ημετέρας Εταιρείας. Ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία άνευ σπουδαί«; υλικής συνδρ:μής κατορθώσασα τοσούτον πλουτον να προσ-

16 86 πορίσηται εις το έθνος και τοσαοτα κειμήλια από βεβαίας καταστροφής να διάσωση, δεν είναι άξια να τύχη τής δεούσης προσοχής καΐ προστασίας υπό τοο έθνους ; "Ας ένισχυθη ή ημετέρα Εταιρεία δια να δυνηθη να προχώρηση ε ς την τελείαν πραγμάτωσιν τοο σκοπού αυτής, άνεγείρόυσα προ παντός το Χριστιανικον Μουσείον, έν φ θα ευρωσι στε'γην τα πολύτιμα κειμήλια τής Χριστιανικής ημών 'Ιστορίας, ών τινά μεν έν σμικροτάτω ύγρφ καΐ άσφυκτικφ χώρω εύρηνται σεσωρευμένα έν τφ Κεντρική Έθνικφ Μουσίφ, άλλα δε', έν οίς και τα διαπρεπή έργα τοΰ μεγάλου θειρσίου, εύρηνται άπερριμμένα έν σκοτεινφ και καθύγρω ωσαύτως ύπογείω τής Σιναίας 'Ακαδημίας. Ό Ώρόιδρος %ής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Έχαιρ$(ας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΟΪΔΩΦ Ό 'ΆνχΜζό$δρος ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ό Γβνικος Γραμματβνς και άκνυνντης τοο Μονσιίον Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Οί Σύμβουλοι Κ. Φ. Τσακωνόπουλος Π. Καρολίδης 'Ιωάννης Μίνδλερ Λουδοβίκος Νικολαΐδης Σπυρ. Παπαφράγκος Ιωάννης Φιλιππίδης

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ το παρελθόν 1 6 Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 1. ΑΓΙΑΣΟΣ Τόμοι : 10,11 2. ΑΕΡΟΠΟΣ Τεύχη : 73, 78, 83 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 3. ΑΘΗΝΑ Τόμοι : 1(1889), 2(1890), 3(1891), 4(1892), 5(1893), 7(1895), 8(1896), 11(1899), 16-17(1904-05), 18-19(1906-07),

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Η βιομηχανοποίηση του Κεμπέκ τον 19 ο αιώνα, έγινε σε συνθήκες απόλυτης ασυδοσίας της εργοδοσίας. Η κυρίαρχη αστική τάξη ήθελε το ρόλο του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Δελτίον XAE 11 (1924), Τεύχη α'-β', Περίοδος Β' Σελ. 90-94 ΑΘΗΝΑ 1924 ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΤΕΡΕΠΣΕΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΠΝ ΜΝΗΜΕΙΠΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ ο λ ή Ν 2 : Πρ ό σ κ λ η σ η γ ι α σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά κ α ι σ ύ μ β α σ η α π ο δ ο χ ή ς

Ε π ι σ τ ο λ ή Ν 2 : Πρ ό σ κ λ η σ η γ ι α σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά κ α ι σ ύ μ β α σ η α π ο δ ο χ ή ς Ε π ι σ τ ο λ ή Ν 2 : Πρ ό σ κ λ η σ η γ ι α σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά κ α ι σ ύ μ β α σ η α π ο δ ο χ ή ς Σ υ ν τ η ρ η τ έ ς - Ισ τ ο ρ ι κ ο ί Τέ χ ν η ς - Επ ι σ τ ή μ ο ν ε ς ή Πα ν ε π ι σ τ η μ ι α κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

CAIMI GIULIO

CAIMI GIULIO 2485 2486 2487 2488 2489 2485 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ '80 (όπως τον "γέννησε" το "Ποντίκι"), 17 φοβερές ιστορίες κι ένα μίνι - καζαμία. Αθήνα, Κάκτος, 8ο, σ.192. Αρχικά εξώφυλλα 20-30 2486 CAIMI GIULIO KARAGHIOZI

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση: «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης:

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: Χάρτινες Ιστορίες Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες του γυµνασίου µε αφορµή την έκθεση «...ανέφερα εγγράφως...» «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 07.10.16) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Διδασκαλίας Διδακτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε Ν Α Κ Η M U S É E B E N A K I Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Α Θ Η Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ύλη εξετάσεων περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2015

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ύλη εξετάσεων περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ύλη εξετάσεων περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2015 ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : 3.1, 3.2, 3.3 ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Υπεύθυνοι μαθητές Τζούρι Άρτεμις Σίμος Νίκος Πέτσιος Αναστάσης Σακελλίων Γρηγόρης Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμάρα Ζούλας

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ

TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ 10-11 Γερμανικά ΙΙ 11-12 Γερμανικά ΙΙ 12-13 Γαλλικά ΙΙ Μπ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Τον διακεκριμένο διεθνώς νομικό επιστήμονα Καθηγητή Συμεών Συμεωνίδη είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στη διάλεξη που σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα