UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco]"

Transcript

1 LA SCIMMIA E IL DELFINO [da Esopo] Ἔθος ἐστὶ τοῖς πλέουσιν ἐπάγεσθαι κύνας Μελιταίους καὶ πιθήκους πρὸς παραμυθίαν τοῦ πλοῦ. Καὶ δή τις μέλλων πλεῖν συνανήνεγκε πίθηκον. Γενομένων δὲ αὐτῶν κατὰ τὸ Σούνιον (ἐστὶ δὲ τοῦτο Ἀθηναίων ἀκρωτήριον) συνέβη χειμῶνα σφοδρὸν γενέσθαι. Περιτραπείσης δὲ τῆς νηὸς καὶ πάντων διακολυμβώντων καὶ ὁ πίθηκος ἐνήχετο. Δελφὶς δὲ θεασάμενος αὐτὸν καὶ οἰόμενος ἄνθρωπον εἶναι ὑπεξελθὼν διεκόμιζεν. Ὡς δὲ ἐγένετο κατὰ τὸν Πειραιᾶ, τὸν τῶν Ἀθηναίων λιμένα, ἐπυνθάνετο τοῦ πιθήκου, εἰ τὸ γένος 1 Ἀθηναῖός ἐστι. Τοῦ δὲ εἰπόντος καὶ λαμπρῶν γε ἐνταῦθα τετυχηκέναι γονέων, ἐκ δευτέρου ἠρώτα αὐτόν, εἰ ἐπίσταται τὸν Πειραιᾶ. Καὶ ὁ πίθηκος, ὑπολαβὼν αὐτὸν περὶ ἀνθρώπου λέγειν, ἔφασκε τὸν Πειραιᾶ καὶ φίλον αὐτοῦ εἶναι καὶ συνήθη. Καὶ ὁ δελφὶς ἀγανακτήσας κατὰ τῆς αὐτοῦ ψευδολογίας βαπτίζων αὐτὸν ἀπέπνιξεν. Πρὸς ἄνδρα ψευδολόγον ὁ μῦθος ἐρρήθη. 1. τὸ γένος: acc. di relazione UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco] Quand era ancora un semplice oplita. Timoleonte di Corinto (IV sec. a.c.) mise in pericolo la propria vita, pur di salvare quella del fratello Timofane, che era stato disarcionato nel pieno dello schieramento nemico. Ἐν δὲ τῇ τῶν Κορινθίων μάχῃ πρὸς Ἀργείους καὶ Κλεωναίους ὁ μὲν Τιμολέων ἔτυχεν ἐν τοῖς ὁπλίταις ὤν, ὁ δὲ Τιμοφάνης τῶν ἱππέων ἡγεῖτο. Ἐξαίφνης κίνδυνος ὀξύς καταλαμβάνει τὸν Τιμοφάνην ὁ γὰρ ἵππος πληγεὶς παλτῷ, αὐτὸν ἀπεσείσατο περιπεσὼν εἰς τοὺς πολεμίους, καὶ τῶν ἑταίρων οἱ μὲν εὐθὺς ἐσκορπίσθησαν φοβηθέντες, οἱ δὲ παραμείναντες ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς μαχόμενοι χαλεπῶς ἀντεῖχον. Ὡς οὖν ὁ Τιμολέων κατεῖδε τὸ συμβεβηκός, δρόμῳ προσβοηθήσας καὶ τὴν ἀσπίδα προθέμενος τοῦ Τιμοφάνους κειμένου, καὶ πολλὰ μὲν ἀκοντίσματα, πολλὰς δὲ πληγὰς ἐκ χειρὸς 1 ἀναδεξάμενος εἰς τὸ σῶμα καὶ τὰ ὅπλα, μόλις ἐώσατο τοὺς πολεμίους καὶ διέσωσε τὸν ἀδελφόν. 1. πολλὰς δὲ πληγὰς ἐκ χειρὸς: lett. molti colpi [inferti] con la mano, cioè molti colpi di spada L ORIGINE DEGLI ETRUSCHI [da Strabone] Οἱ Τυρρηνοὶ τοίνυν παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις Ἑτροῦσκοι καὶ Τοῦσκοι προσαγορεύονται. Οἱ δ Ἕλληνες οὕτως ὠνόμασαν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ Τυρρηνοῦ τοῦ Ἄτυος, τοῦ στείλαντος ἐκ Λυδίας ἐποίκους δεῦρο. Ἐπὶ γὰρ λιμοῦ καὶ ἀφορίας ὁ Ἄτυς, εἷς τῶν ἀπογόνων Ἡρακλέους καὶ Ὀμφάλης, δυοῖν παίδων ὄντων, κλήρῳ Λυδὸν μὲν κατέσχε, τῷ δὲ Τυρρηνῷ συστήσας τὸν πλείω λαὸν ἐξέστειλεν. Τυρρηνὸς δὲ ἐλθὼν τήν τε χώραν ἀφ ἑαυτοῦ Τυρρηνίαν ἐκάλεσε καὶ δώδεκα πόλεις ἔκτισεν, οἰκιστὴν ἐπιστήσας Τάρκωνα, ἀφ οὗ Ταρκυνία ἡ πόλις, ὃν μυθεύουσι, διὰ τὴν ἐκ παίδων σύνεσιν 1, πολιὸν γενέσθαι. 1 διὰ τὴν ἐκ παίδων σύνεσιν: per l intelligenza che ebbe sin dall infanzia

2 LAOMEDONTE, IL RE CHE NON MANTENEVA LE PROMESSE [da Plutarco] Dopo essersi rifiutato di pagare ad Apollo e Poseidone il compenso pattuito per la costruzione delle mura di Troia, il re Laomedonte tenne la stessa condotta anche con Eracle, che gli aveva salvato la figlia. Da questi episodi derivò la fama di empietà e slealtà che sempre accompagnò Laomedonte presso gli antichi Ὁ Λαομέδων ἐβασίλευε τοῦ Περγάμου. Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν τὴν Λαομέδοντος ὕβριν πειράσαι θέλοντες, εἰκασθέντες ἀνθρώποις ὑπέσχοντο ἐπὶ μισθῷ τειχιεῖν τὸ Πέργαμον. Τοῖς δὲ τειχίσασι τὸν μισθὸν ὁ βασιλεὺς οὐκ ἀπεδίδου. Διὰ τοῦτο Ἀπόλλων μὲν λοιμὸν ἔπεμψε, Ποσειδῶν δὲ κῆτος ἀναφερόμενον ὑπὸ πλημμυρίδος, ὃ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ συνήρπαζεν ἀνθρώπους. Χρησμῶν δὲ λεγόντων ἀπαλλαγὴν ἔσεσθαι τῶν συμφορῶν, ἐὰν προθῇ Λαομέδων Ἡσιόνην τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ κήτει βοράν, οὗτος προύθηκε αὐτήν, ταῖς πλησίον τῆς θαλάσσης πέτραις προσαρτήσας. Ταύτην ἰδὼν ἐκκειμένην Ἡρακλῆς ὑπέσχετο σώσειν, εἰ τὰς ἵππους παρὰ Λαομέδοντος λήψεται ἃς Ζεὺς ποινὴν τῆς Γανυμήδους ἁρπαγῆς ἔδωκε. Δώσειν δὲ Λαομέδοντος εἰπόντος, Ἡρακλῆς κτείνας τὸ κῆτος Ἡσιόνην ἔσωσε. Μὴ βουλομένου δὲ τοῦ βασιλέως τὸν μισθὸν ἀποδοῦναι, πολεμήσειν Τροίᾳ ἀπειλήσας ἀνήχθη. LA GRANDE VITTORIA DI OSSIARTE CONTRO NINO [da Diodoro Siculo] Secondo lo storico Ctesia, da cui Diodoro Siculo attingeva molte informazioni sulle vicende dei regni mesopotamici, i fatti qui narrati risalgono al XXII sec. A. C. La vittoria riportata dal re della Battriana (odierno Afghanistan) Ossiarte contro Nino, re degli Assiri, fu spettacolare ma non definitiva. Infatti Nino disponeva di forze così numerose da poter continuare la guerra anche dopoo la grave sconfitta subita e riuscì ad espugnare la capitale della Battriana con la complicità della bella Semiramide. Ma di questi fatti non si parla nel brano che segue, concernente soltanto la prima fase del conflitto. Ἡ Βακτριανὴ χώρα πολλαῖς καὶ μεγάλαις οἰκουμένη πόλεσι μίαν μὲν εἶχεν ἐπιφανεστάτην, ἐν ᾗ συνέβαινεν εἶναι καὶ τὰ βασίλεια αὕτη δ ἐκαλεῖτο μὲν Βάκτρα, μεγέθει δὲ καὶ τῇ κατὰ τὴν ἀκρόπολιν ὀχυρότητι πολὺ πασῶν διέφερε. Βασιλεύων δ αὐτῆς Ὀξυάρτης, εὖ εἰδὼς ὅτι Νίνος ὁ τῶν Ἀσσυρίων βασιλεὺς ὡς ταχίστα ἀπειλήσει τῇ Βακτριανῇ χώρᾳ, κατέγραψεν ἅπαντας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ στρατείας ὄντας, οἳ τὸν ἀριθμὸν ἠθροίσθησαν εἰς τετταράκοντα μυριάδας. Ἀναλαβὼν οὖν τὴν δύναμιν καὶ τοῖς πολεμίοις ἀπαντήσας περὶ τὰς εἰσβολάς, εἴασε μέρος τῆς τοῦ Νίνου στρατιᾶς εἰσβαλεῖν ἐπεὶ δ ἔδοξεν ἱκανὸν ἀποβεβηκέναι τῶν πολεμίων πλῆθος εἰς τὸ πεδίον, ἐξέταξε τὴν ἰδίαν δύναμιν. Τὰ δὲ γεγονότα ἐν τῇ μάχῃ ἰσχυρᾷ ἦσαν τοιάδε οἱ Βακτριανοὶ τοὺς Ἀσσυρίους τρεψάμενοι καὶ τὸν διωγμὸν μέχρι τῶν ὑπερκειμένων ὀρῶν ποιησάμενοι διέφθειραν εἰς δέκα μυριάδας τῶν πολεμίων. Τοσουτάριθμοι ἦσαν οἱ πεπτωκότες ἑν τοῖς Ἀσσυρίοις.

3 LE RIDICOLE PRETESE DEI FILOSOFI [da Luciano] Il filosofo cinico Menippo, dopo esser volato al di sopra delle nuvole per osservare quanto accade sulla terra, fa ad un amico il resoconto del suo viaggio. In questo passo si sofferma sulla presunzione di quei filosofi che, pur mancando di informazioni e dati certi, pensano di sapere tutto non solo sul nostro pianeta, ma anche sugli astri e sul cielo e di poterli addirittura descrivere in forma geometrica. Kαὶ μήν, ὦ ἑταῖρε, γελάσῃ ἀκούσας τήν τε ἀλαζονείαν αὐτῶν ( dei filosofi ) καὶ τὴν ἐν τοῖς λόγοις τερατουργίαν πρῶτα μὲν οἱ φιλόσοφοι, ἐπὶ γῆς βεβηκότες καὶ μηδὲν ὑπερέχοντες τῶν ἀλλων ἀνθρώπων, ἀλλ οὐδὲ δεδορκότες ὀξύτερον τοῦ πλησίον ( del loro prossimo ), ὅμως καὶ ἔφασκον διορᾶν οὐρανοῦ πέρατα καὶ περιεμέτρουν τὸν ἥλιον καὶ ἐπεβάτευον τοῖς ὑπὲρ τὴν σελήνην ( gli astri al di là della luna ) καὶ, ὥσπερ ἐκ τῶν ἀστέρων καταπεσόντες, μεγέθη αὐτῶν διεξῄεσαν. Πολλάκις δὲ οἱ φιλόσοφοι, μηδὲ ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι ὁπόσοι στάδιοι Μεγαρόθεν Ἀθήναζὲ εἰσιν, ὅμως ἐτόλμων λέγειν ὁπόσων εἴη πηχῶν τὸ μέγεθος ( per estensione, accusativo di relazione) τὸ μεταξὺ τῆς σελήνης καὶ τοῦ ἡλίου χωρίον, ἀέρος τε ὕψη καὶ θαλάττης βάθη καὶ γῆς περιόδους ἀναμετροῦντες ἔτι δὲ - καταγράφοντες κύκλους καὶ διασχηματίζοντες τρίγωνα ἐπὶ τετραγώνοις ( dentro quadrati ) καὶ σφαίρας τινὰς ποικίλας - τὸν οὐρανὸν δῆθεν αὐτὸν ἐπεμέτρουν. NEGLIGENZA DI UN GENERALE [da Senofonte] L ammiraglio spartano Alceta compie con scaltrezza un azione a sorpresa ai danni dei nemici tebani, che stavano cercando rifornimenti di grano nella zona di Pegase, in Tessaglia. Tuttavia, nella vita privata, Alceta si rivela assai più sprovveduto e ingenuo che i guerra, tanto da dar modo ai prigionieri tebani da lui catturati di approfittare di una sua leggerezza per liberarsi e suscitare una rivolta antispartana fra le popolazioni locali. Μάλα δὲ ἐπιέζοντο οἱ Θηβαῖοι σπάνει σίτου καρπὸς γὰρ ἐκ τῆς γῆς δυοῖν ἐτοῖν οὐκ ἐλήφθη. Οἱ Θηβαῖοι πέμπουσιν ἐπὶ δυοῖν τριήροιν ἄνδρας εἰς Παγασὰς ἐπὶ σῖτον, δόντες δέκα τάλαντα. Ἀλκέτας δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος φυλάττων Ὠρεόν, ἐν ᾧ ( mentre ) οἱ Θηβαῖοι τὸν σῖτον συνεωνοῦντο, ἐπληρώσατο τρεῖς τριήρεις, ἐπιμεληθεὶς ὅπως μὴ ἐξαγγελθείη. Ἐπεὶ δὲ ἀπήγετο ὁ σῖτος, λαμβάνει ὁ Ἀλκέτας τόν τε σῖτον καὶ τὰς τριήρεις, καὶ τοὺς ἄνδρας ἐζώγρησεν οὐκ ἐλάττους ἢ τριακοσίους. Τούτους δὲ εἶρξεν ἐν τῇ ἀκροπόλει, οὗπερ αὐτὸς ἐσκήνου. Ἀκολουθοῦντος δέ αὐτῷ 1 τινος τῶν Ὠρειτῶν παιδός, ὡς ἔφασαν, μάλα καλοῦ τε κἀγαθοῦ, καταβαίνων ἐκ τῆς ἀκροπόλεως περὶ τοῦτον ἦν. Καταγνόντες δὲ οἱ αἰχμάλωτοι τὴν ἀμέλειαν, καταλαμβάνουσι τὴν ἀκρόπολιν, καὶ ἡ πόλις ἀφίσταται, ὥστ εὐπόρως ἤδη οἱ Θηβαῖοι σῖτον παρεκομίζοντο. 1. Ἀκολουθοῦντος δέ αὐτῷ: ἀκολουθέω τινί vado insieme a qualcuno, frequento qualcuno

4 GLI ABITANTI DI EPIDAMNO CHIEDONO AIUTO AI CORINZI [da Tucidide] Epidamno (oggi Durazzo, in Illiria) fu fondata congiuntamente, nel VII sec. a.c., da Corinto e Corcira e si considerava colonia di entrambe le città. Nel 431 a.c., scoppiata in Epidamno una guerra civile fra oligarchici e democratici, questi ultimi, per mantenere il controllo della città, chiesero aiuti dapprima ai Corciresi, che li rifiutarono, e successivamente ai Corinzi, che li concessero. Γνόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι οὐδεμίαν τιμωρίαν οὖσαν σφίσιν ἀπὸ Κερκύρας, ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο καὶ πέμψαντες ἐς Δελφοὺς τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς καὶ πειρῷντο ποιεῖσθαι ἀπ αὐτῶν τιμωρίαν τινὰ. Ὁ δὲ ἀνεῖλε τοῖς Ἐπιδαμνίοις παραδοῦναι τὴν πόλιν τοῖς Κορίνθιοι καὶ ποιεῖσθαι αὐτοὺς ἡγεμόνας. Ὡς δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι ἐς τὴν Κόρινθον ἦλθον, κατὰ τὸ μαντεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέοντό τε μὴ περιορᾶν σφᾶς φθειρομένους, ἀλλ ἐπαμῦναι. Κορίνθιοι δὲ κατά τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν, νομίζοντες ὡς οὐχ ἧσσον ἑαυτῶν εἴη ἡ ἀποικία ἢ Κερκυραίων. Comprensione a. Che cosa chiesero gli abitanti di Epidamno all oracolo di Delfi? b. Che cosa rispose l oracolo agli abitanti di Epidamno? c. Quale considerazione fecero i Corinzi, nell accondiscendere alla richiesta di aiuto di Epidamno? Analisi d. οὐδεμίαν τιμωρίαν οὖσαν: perché il predicato verbale di questa proposizione infinitiva è al participio? e. εἰ παραδοῖεν: a) che proposizione è? b) coniuga παραδίδωμι all ottativo del perfetto. f. ὡς οἰκισταῖς: qual è la funzione sintattica di ὡς in questo caso? Quale parola si potrebbe sottendere, dopo ὡς, per avere una proposizione con un predicato nominale pienamente esplicato? g. πειρῷντο: analizza questo predicato verbale e precisa il valore sintattico della proposizione di cui è parte. h. αὐτοὺς ἡγεμόνας: distingui il complemento oggetto dal complemento predicativo dell oggetto i. Ὡς ἦλθον: che proposizione è? l. παρέδοσαν: indica il participio e l infinito, di forma attiva e media, dell aoristo di δίδωμι m. μὴ περιορᾶν: a) perché questa proposizione infinitiva ha come negazione μὴ e non οὐ? b) quali sono i perfetti di ὁράω? n. φθειρομένους: è un participio di tipo o. ἐπαμῦναι: analizza questa forma verbale.

5 GLI ANTICHI ABITANTI DELLA SICILIA [da Diodoro Siculo] Anticamente, in Sicilia, il popolo dei Sicelioti, proveniente dall Italia, entrò in conflitto per l occupazione del territorio con la popolazione autoctona dei Sicani. In seguito si giunse a un intesa tra le due etnie e fu concordata una spartizione dei confini. Intensi furono i contatti tra gli abitanti dell isola e i coloni greci che fondavano città lungo la costa. Con il tempo anche le popolazioni locali assunsero lingua e costumi dei Greci. Οἱ Σικελιῶται, ἐκ τῆς Ἰταλίας πανδημεὶ περαιωθέντες εἰς τὴν Σικελίαν τὴν ἀπὸ τῶν Σικανῶν ἐκλειφθεῖσαν χώραν κατῴκησαν. Ἀεὶ δὲ τῇ πλεονεξίᾳ προβαινόντων τῶν Σικελιωτῶν, καὶ τὴν χώραν ὅμορον πορθούντων, ἐγένοντο πόλεμοι πλεονάκις αὐτοῖς πρὸς τοὺς Σικανούς, ἕως συνθήκας ποιησάμενοι συμφώνους ὅρους τῆς χώρας ἔθεντο. Ὕσταται δ ἀποικίαι τῶν Ἑλλήνων ἐγένοντο κατὰ τὴν Σικελίαν ἀξιόλογοι καὶ πόλεις παρὰ θάλατταν ἐκτίσθησαν. ἀναμιγνύμενοι δ ἀλλήλοις καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν καταπλεόντων Ἑλλήνων τήν τε διάλεκτον αὐτῶν ἔμαθον καὶ ταῖς ἀγωγαῖς ( secondo il modo di vivere [greco] ) συντραφέντες τὸ τελευταῖον ( da ultimo ) τὴν βάρβαρον διάλεκτον ἅμα καὶ τὴν προσηγορίαν ἠλλάξαντο, Σικελιῶται προσαγορευθέντες. Comprensione a. Fra i Sicelioti e i Sicani qual era il popolo che tendeva a primeggiare e ad espandersi? b. A quale popolo si devono gli ultimi importanti fenomeni di colonizzazione della Sicilia? In quali zone della regione furono fondate le colonie più recenti? c. Che rapporti si crearono fra le varie etnie della Sicilia? Analisi d. περαιωθέντες: analizza questa forma verbale. È passiva solo nella forma o anche nel significato? e. ἐκλειφθεῖσαν: questo participio è in posizione attributiva o predicativa? Da che verbo deriva? f. τῇ πλεονεξίᾳ: che complemento esprime questo dativo? g. πορθούντων: qual è il soggetto di questo genitivo assoluto? h. ἕως ἔθεντο: di che tipo è questa proposizione? Analizza il suo predicato verbale. i. ἐκτίσθησαν: coniuga questo aoristo passivo in tutte le persone dell indicativo. l. διὰ τὸ πλῆθος: che complemento è? Declina τὸ πλῆθος. m. τῶν καταπλεόντων: è un participio sostantivato o un participio attributivo? n. συντραφέντες: di che tipo è questo aoristo passivo? Perché la vocale della caratteristica temporale (-ε) si è abbreviata?

Uniones de Zeus. Ártemis y Apolo

Uniones de Zeus. Ártemis y Apolo El principio del mundo Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς ἐδυνάστευσε κόσµου. γήµας δὲ Γῆν ἐτέκνωσε πρώτους τοὺς ἑκατόγχειρας προσαγορευθέντας, Βριάρεων Γύην Κόττον, οἳ µεγέθει τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνάµει καθειστήκεσαν,

Διαβάστε περισσότερα

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 La tragedia dice Gorgia è un inganno, per il quale chi inganna (apatēsas) è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato (apatētheís) è più saggio di chi non si

Διαβάστε περισσότερα

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides [Jan. 8] 1. Θουκυδίδησ Ἀθηναῖοσ ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννηςίων καὶ Ἀθηναίων, ὡσ ἐπολέμηςαν πρὸσ ϊλλήλουσ, ϊρξάμενοσ εὐθὺσ καθιςταμένου καὶ ἐλπίςασ μέγαν τε ἔςεςθαι καὶ ϊξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων,

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del PREGHIERE LITURGICHE Patriarcato Ecumenico - Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Chiesa Greco- Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista- Torino e Vicariato arcivescovile della Campania-

Διαβάστε περισσότερα

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO LA PACE [La skenè rippresenta la casa der protagonista. Sò ppresenti du' servi, riconoscibbili dar zinale tipico de li schiavi.

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.2 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος

Διαβάστε περισσότερα

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures Reading examination in Greek for Graduate Students Date: Name: I.D.: Answers must be legibly written

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

Β Βασ. 1,1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ καὶ Δαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο.

Β Βασ. 1,1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ καὶ Δαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο. επιστροφή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β (Μασ. Σαμουήλ Β ) Β ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 1 Β Βασ. 1,1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ καὶ Δαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο. Β Βασ. 1,1 Μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Romanos Melodos (t.) (pro.) (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.)

Romanos Melodos (t.) (pro.) (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) Romanos Melodos, On Elijah (= Romanus Melodus in TLG 2881.001 = Romanos le Mélode: Hymnes, ed. J. Grosdidier de Matons. Sources chrétiennes 99. Paris: Cerf, 1964) 7. (t.) Μηνὶ τῷ αὐτῷ εἰς τὴν κʹ, τοῦ ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα