ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις περιπέπτωκα, ὥστ εἴ πως οἷόν τε, δοκεῖ µοι δεῖν καὶ τοὺς µὴ γεγονότας ἤδη δεδιέναι περὶ τῶν µελλόντων ἔσεσθαι διὰ γὰρ τοὺς τοιούτους οἱ κίνδυνοι κοινοὶ γίγνονται καὶ τοῖς µηδὲν ἀδικοῦσι καὶ τοῖς πολλὰ ἡµαρτηκόσιν. Οὕτω δ ἄπορος ὁ ἀγών µοι καθέστηκεν, ὥστε 2 ἀπεγράφην τὸ µὲν πρῶτον ἐλάαν ἐκ τῆς γῆς ἀφανίζειν, καὶ πρὸς τοὺς ἐωνηµένους τοὺς καρποὺς τῶν µορίων πυνθανόµενοι προσῇσαν ἐπειδὴ δ ἐκ τούτου τοῦ τρόπου ἀδικοῦντά µε οὐδὲν εὑρεῖν ἐδυνήθησαν, νυνί µε σηκόν <φασιν> ἀφανίζειν, ἡγούµενοι ἐµοὶ µὲν ταύτην τὴν αἰτίαν ἀπορωτάτην εἶναι ἀπελέγξαι, αὐτοῖς δὲ ἐξεῖναι µᾶλλον ὅ τι ἂν βούλωνται λέγειν. Καὶ δεῖ µε, περὶ ὧν 3 οὗτος ἐπιβεβουλευκὼς ἥκει, ἅµ ὑµῖν τοῖς διαγνωσοµένοις περὶ τοῦ πράγµατος ἀκούσαντα καὶ περὶ τῆς πατρίδος καὶ περὶ τῆς οὐσίας ἀγωνίσασθαι. ὅµως δὲ πειράσοµαι ἐξ ἀρχῆς ὑµᾶς διδάξαι. Ἦν µὲν γὰρ τοῦτο Πεισάνδρου τὸ χωρίον, δηµευθέντων δ αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις περιπέπτωκα: ben ik het slachtoffer geworden van beschuldigingen en slechte sycophanten (valse aanklagers); hendiadys: beschuldigingen van valse aanklagers. 4. τοὺς µὴ γεγονότας: de ongeborenen. 5. περὶ τῶν µελλόντων ἔσεσθαι: voor de toekomst ἄπορος ὁ ἀγών µοι καθέστηκεν: het proces is lastig voor mij gebleken : blijkt lastig voor mij. 2. ἐκ τῆς γῆς: sc. ἐκ τῆς ἐµῆς γῆς. 3. τοὺς ἐωνηµένους τοὺς καρποὺς: de kopers van de vruchten (niet als consument maar als handelaar). καρποὺς τῶν µορίων: vruchten van de heilige olijfbomen. µορία - heilige olijf; µωρία - dwaasheid. πυνθανόµενοι προσῇσαν: zij gingen naar de om een onderzoek in te stellen περὶ ὧν οὗτος ἐπιβεβουλευκὼς ἥκει: zijn aanklacht die hij lasterlijk heeft beraamd. 2. ἅµ ἀκούσαντα: spreker bedoelt te zeggen dat hij pas in de rechtzaal van de inhoud van de aanklacht heeft kunnen kennis nemen waardoor hij in het nadeel is. 3. περὶ τῆς πατρίδος: voor mijn vaderland ; vermoedelijk hier: vaderlijk erfgoed, of misschien burgerrecht.

2 2 ΛΥ Σ Ι Ο Υ 4 9 ἐκείνου τῶν ὄντων Ἀπολλόδωρος ὁ Μεγαρεὺς δωρειὰν παρὰ τοῦ δήµου λαβὼν τὸν µὲν ἄλλον χρόνον ἐγεώργει, ὀλίγῳ δὲ πρὸ τῶν τριάκοντα Ἀντικλῆς παρ αὐτοῦ πριάµενος ἐξεµίσθωσεν ἐγὼ δὲ παρ Ἀντικλέους εἰρήνης οὔσης ἐωνούµην. Ἡγοῦµαι τοίνυν, ὦ 5 βουλή, ἐµὸν ἔργον ἀποδεῖξαι, ὡς, ἐπειδὴ τὸ χωρίον ἐκτησάµην, οὔτ ἐλάα οὔτε σηκὸς ἐνῆν ἐν αὐτῷ. νοµίζω γὰρ τοῦ µὲν προτέρου χρόνου, οὐδ εἰ πάλαι ἐνῆσαν µυρίαι, οὐκ ἂν δικαίως ζηµιοῦσθαι εἰ γὰρ µὴ δι ἡµᾶς εἰσιν ἠφανισµέναι, οὐδὲν προσήκει περὶ τῶν ἀλλοτρίων ἁµαρτηµάτων ὡς ἀδικοῦντας κινδυνεύειν. Πάν- 6 τες γὰρ ἐπίστασθε ὅτι <ὁ> πόλεµος καὶ ἄλλων πολλῶν αἴτιος κακῶν γεγένηται, καὶ τὰ µὲν πόῤῥω ὑπὸ Λακεδαιµονίων ἐτέµνετο, τὰ δ ἐγγὺς ὑπὸ τῶν φίλων διηρπάζετο ὥστε πῶς ἂν δικαίως ὑπὲρ τῶν <τότε> τῇ πόλει γεγενηµένων συµφορῶν ἐγὼ νυνὶ δίκην διδοίην; ἀλλ ὡς καὶ τοῦτο τὸ χωρίον ἐν τῷ πολέµῳ δηµευθὲν ἄπρατον ἦν πλεῖν ἢ τρία ἔτη. Οὐ θαυµαστὸν εἰ τότε 7 τὰς µορίας ἐξέκοπτον, ἐν ᾧ οὐδὲ τὰ ἡµέτερ αὐτῶν φυλάττειν ἐδυνάµεθα. ἐπίστασθε δέ, ὦ βουλή, ὅσοι µάλιστα τῶν τοιούτων ἐπιµελεῖσθε, πολλὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ δασέα ὄντα ἰδίαις καὶ µορίαις ἐλάαις, ὧν νῦν τὰ πολλὰ ἐκκέκοπται καὶ ἡ γῆ ψιλὴ γεγένηται καὶ τῶν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ εἰρήνῃ καὶ ἐν τῷ πολέµῳ κεκτηµένων οὐκ ἀξιοῦτε παρ αὐτῶν, ἑτέρων ἐκκοψάντων, δίκην λαµβάνειν. Καίτοι εἰ τοὺς διὰ παντὸς τοῦ χρόνου γεωργοῦντας 8 τῆς αἰτίας ἀφίετε, ἦ που χρὴ τούς γ ἐν τῇ εἰρήνῃ πριαµένους ἀφ ὑµῶν ἀζηµίους γενέσθαι. Ἀλλὰ γάρ, ὦ βουλή, περὶ µὲν τῶν πρότερον γεγενηµένων 9 πολλὰ ἔχων εἰπεῖν ἱκανὰ νοµίζω τὰ εἰρηµένα ἐπειδὴ δ ἐγὼ παρέλαβον τὸ χωρίον, πρὶν ἡµέρας πέντε γενέσθαι, ἀπεµίσθωσα πρὸ τῶν τριάκοντα: vóór de dertig tirannen, dus vóór 404 v. C. 5. εἰρήνης οὔσης: na de Peloponnesische oorlog τοῦ µὲν προτέρου χρόνου: hierbij ζηµιοῦσθαι gestraft worden voor feiten uit het verleden. 5. ἡµᾶς: niet zonder meer gelijk aan ἐµέ, maar generaliserend: als je ze niet zelf verwijderd hebt τὰ µὲν πόῤῥω: landerijen die ver van de stad lagen. 4. ὑπὸ τῶν φίλων: door eigen mensen ἐν ᾧ: sc. χρόνῳ, d.w.z. tijdens de oorlog. 3. ὅσοι: gij allen die πολλὰ: sc. χωρία.

3 9 1 2 Α Ρ Ε Ο Π Α Γ Ι Τ Ι ΚΟ Σ Π Ε Ρ Ι Τ Ο Υ Σ Η Κ Ο Υ 3 Καλλιστράτῳ, ἐπὶ Πυθοδώρου ἄρχοντος ὃς δύο ἔτη ἐγεώργησεν, 10 οὔτε ἰδίαν ἐλάαν οὔτε µορίαν οὔτε σηκὸν παραλαβών. τρίτῳ δὲ [ἔτει] Δηµήτριος οὑτοσὶ ἠργάσατο ἐνιαυτόν τῷ δὲ τετάρτῳ Ἀλκίᾳ Ἀντισθένους ἀπελευθέρῳ ἐµίσθωσα, ὃς τέθνηκε κᾆτα τρία ἔτη ὁµοίως καὶ Πρωτέας ἐµισθώσατο. Καί µοι δεῦρ ἴτε. ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ἐπειδὴ τοίνυν ὁ χρόνος οὗτος ἐξήκει, αὐτὸς γεωργῶ. φησὶ δὲ ὁ 11 κατήγορος ἐπὶ Σουνιάδου ἄρχοντος σηκὸν ὑπ ἐµοῦ ἐκκεκόφθαι, ὑµῖν δὲ µεµαρτυρήκασιν οἱ πρότερον ἐργαζόµενοι καὶ πολλὰ ἔτη παρ ἐµοῦ µεµισθωµένοι µὴ εἶναι σηκὸν ἐν τῷ χωρίῳ. καίτοι πῶς ἄν τις φανερώτερον ἐξελέγξειε ψευδόµενον τὸν κατήγορον; οὐ γὰρ οἷόν τε, ἃ πρότερον µὴ ἦν, ταῦτα τὸν ὕστερον ἐργαζόµενον ἀφανίζειν. Ἐγὼ τοίνυν, ὦ βουλή, ἐν µὲν τῷ τέως χρόνῳ, ὅσοι µε φάσκοι- 12 εν δεινὸν εἶναι καὶ ἀκριβῆ καὶ οὐδὲν ἂν εἰκῇ καὶ ἀλογίστως ποιῆσαι, ἠγανάκτουν ἄν, ἡγούµενος µ ἄλλον λέγεσθαι <ἢ> ὥς µοι προσῆκε νῦν δὲ πάντας ἂν ὑµᾶς βουλοίµην περὶ ἐµοῦ ταύτην ἐπὶ Πυθοδώρου ἄρχοντος: d.w.z. 404/3 v. C.; Carey vat de geschiedenis van het perceel als volgt samen: 411 Pisander is eigenaar, 408 geschonken door Apollodorus, 404/3 gekocht door Anticles, 403 gekocht door de spreker en door hem verpacht aan Callistratus, 401/0 verpacht door de spreker aan Demetrius, 400/399 door de spreker verpacht aan Alcias, 399/96 verpacht aan Proteas παραλαβών: van mij overnemende. 4. ἀπελευθέρῳ: vrijgelatene. 5. ὁµοίως: op dezelfde wijze, d.w.z. niet op gelijke conditiën, maar terwijl het perceel zich in dezelfde toestand bevond χρόνος οὗτος ἐξήκει: dus in 396 vc ἐν µὲν τῷ τέως χρόνῳ: vroeger, tot nu toe. φάσκοιεν: optativus iterativus. 2. δεινὸν ἀκριβῆ: behoedzaam en berekenend. 3. ἠγανάκτουν ἄν: Pavlov-reactie bij indicativus met ἄν is irrealis. Dit is echter een goed voorbeeld van ἄν iterativum. Humbert (p. 111, midden), Rijksbaron (p. 68, boven) en Oppenraaij ( 130, p. 130, 2/3) komen met één en hetzelfde voorbeeld aanzetten: Xen. Anab. 2,3,11 εἴ τις αὐτῷ (sc. Κ λεάρχῳ) δοκοίη... βλακεύειν, ἔπαισεν ἄν. Het zal dus hoe dan ook niet om een frequent fenomeen gaan. Ik had er mij tot heden geen rekenschap van gegeven. µ ἄλλον λέγεσθαι: goed voorbeeld van de wijze waarop het Grieks abstracta - het gaat hier over reputatie - vermijdt. Beter is natuurlijk te zeggen dat de opmars van abstracta nog niet erg ver gevorderd was.

4 4 ΛΥ Σ Ι Ο Υ τὴν γνώµην ἔχειν, ἵνα ἡγῆσθέ µε σκοπεῖν <ἂν>, εἴπερ τοιούτοις ἔργοις ἐπεχείρουν, καὶ ὅ τι κέρδος ἐγίγνετό µοι ἀφανίσαντι καὶ ἥτις ζηµία περιποιήσαντι, καὶ τί ἂν λαθὼν διεπραξάµην καὶ τί ἂν φανερὸς γενόµενος ὑφ ὑµῶν ἔπασχον. Πάντες γὰρ ἄνθρωποι 13 τὰ τοιαῦτα οὐχ ὕβρεως ἀλλὰ κέρδους ἕνεκα ποιοῦσι, καὶ ὑµᾶς <τ > εἰκὸς οὕτω σκοπεῖν, καὶ τοὺς ἀντιδίκους ἐκ τούτων τὰς κατηγορίας ποιεῖσθαι, ἀποφαίνοντας ἥτις ὠφέλεια τοῖς ἀδικήσασιν ἐγίγνετο. Οὗτος µέντοι οὐκ ἂν ἔχοι ἀποδεῖξαι οὔθ ὡς ὑπὸ 14 πενίας ἠναγκάσθην τοιούτοις ἔργοις ἐπιχειρεῖν, οὔθ ὡς τὸ χωρίον µοι διεφθείρετο τοῦ σηκοῦ ὄντος, οὔθ ὡς ἀµπέλοις ἐµποδὼν ἦν, οὔθ ὡς οἰκίας ἐγγύς, οὔθ ὡς ἐγὼ ἄπειρος τῶν παρ ὑµῖν κινδύνων. <Εγὼ δὲ> εἴ τι τοιοῦτον ἔπραττον, πολλὰς ἂν καὶ µεγάλας ἐµαυτῷ ζηµίας γενοµένας ἀποφήναιµι ὃς πρῶ- 15 τον µὲν µεθ ἡµέραν ἐξέκοπτον τὸν σηκόν, ὥσπερ οὐ πάντας λαθεῖν δέον, ἀλλὰ πάντας Ἀθηναίους εἰδέναι. καὶ εἰ µὲν αἰσχρὸν ἦν µόνον τὸ πρᾶγµα, ἴσως ἄν τις τῶν παριόντων ἠµέλησε νῦν δ οὐ περὶ αἰσχύνης ἀλλὰ τῆς µεγίστης ζηµίας ἐκινδύνευον. Πῶς δ 16 οὐκ ἂν ἦν ἀθλιώτατος ἀνθρώπων ἁπάντων, εἰ τοὺς ἐµαυτοῦ θεράποντας µηκέτι δούλους ἔµελλον ἕξειν ἀλλὰ δεσπότας τὸν λοιπὸν βίον, τοιοῦτον ἔργον συνειδότας; ὥστε εἰ καὶ τὰ µέγιστα εἰς ἐµὲ ἐξηµάρτανον, οὐκ ἂν οἷόν τ ἦν δίκην µε παρ αὐτῶν λαµβάνειν εὖ γὰρ ἂν ᾔδειν, ὅτι ἐπ ἐκείνοις ἦν καὶ ἐµὲ τιµωρήσασθαι καὶ αὐτοῖς µηνύσασιν ἐλευθέροις γενέσθαι. Ἔτι τοίνυν, 17 εἰ τῶν οἰκετῶν παρέστη µοι µηδὲν φροντίζειν, πῶς ἂν ἐτόλµησα τοσούτων µεµισθωµένων καὶ ἁπάντων συνειδότων ἀφανίσαι τὸν περιποιήσαντι: bij overtreding van de wet ὕβρεως: misdadigheid, minachting voor de wet. 3. ἀντιδίκους: aanklagers διεφθείρετο τοῦ σηκοῦ ὄντος: dat de s. afbreuk deed aan de waarde. 4. ἐγγύς: d.w.z. te dicht ᾔδειν: ik wist ᾔδειν is een latere vorm voor ᾔδη. Het is waarschijnlijk, althans niet onmogelijk dat de overgang omstreeks 400 vc inzette en omstreeks 300 vc voltooid was. De Lysias MSS geven alleen ᾔδειν, wat echter door bijna alle uitgevers wordt gecorrigeerd in ᾔδη omdat dat voor de periode van Lysias als beter Attisch geldt φροντίζειν: 1. nadenken; 2. bezorgd zijn, duchten*.

5 Α Ρ Ε Ο Π Α Γ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Τ Ο Υ Σ Η Κ Ο Υ 5 σηκὸν βραχέος µὲν κέρδους ἕνεκα, προθεσµίας δὲ οὐδεµιᾶς οὔσης τῷ κινδύνῳ τοῖς εἰργασµένοις ἅπασι τὸ χωρίον ὁµοίως προσῆκον εἶναι σῶν τὸν σηκόν; [ἵν εἴ τις αὐτοὺς ᾐτιᾶτο, εἶχον ἀνενεγκεῖν ὅτῳ παρέδοσαν] νῦν δὲ καὶ ἐµὲ ἀπολύσαντες φαίνονται, καὶ σφᾶς αὐτούς, εἴπερ ψεύδονται, µετόχους τῆς αἰτίας καθιστάντες. 18 Εἰ τοίνυν καὶ ταῦτα παρεσκευασάµην, πῶς ἂν οἷός τ ἦν πάντας πεῖσαι τοὺς παριόντας, ἢ τοὺς γείτονας, οἳ οὐ µόνον ἀλλήλων ταῦτ ἴσασιν ἃ πᾶσιν ὁρᾶν ἔξεστιν, ἀλλὰ καὶ περὶ ὧν ἀποκρυπτόµεθα µηδένα εἰδέναι <ἐπειγόµενοι>, καὶ περὶ ἐκείνων πυνθάνονται; ἐµοὶ τοίνυν τούτων οἱ µὲν φίλοι οἱ δὲ διάφοροι περὶ τῶν ἐµῶν τυγχάνουσιν ὄντες οὓς ἐχρῆν τοῦτον παρασχέσθαι 19 µάρτυρας, καὶ µὴ µόνον οὕτως τολµηρὰς κατηγορίας ποιεῖσθαι [ὅς φησιν] ὡς ἐγὼ µὲν παρειστήκειν, οἱ δ οἰκέται ἐξέτεµνον τὰ πρέµνα, ἀναθέµενος δὲ ὁ βοηλάτης ᾤχετο ἀπάγων τὰ ξύλα. Καίτοι, ὦ Νικόµαχε, χρῆν σε τότε καὶ παρακαλεῖν τοὺς 20 παριόντας µάρτυρας, καὶ φανερὸν ποιεῖν τὸ πρᾶγµα καὶ ἐµοὶ µὲν οὐδεµίαν ἂν ἀπολογίαν ὑπέλιπες, αὐτὸς δέ, εἰ µέν σοι ἐχθρὸς ἦν, ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ ἦσθα ἄν µε τετιµωρηµένος, εἰ δὲ τῆς πόλεως ἕνεκα ἔπραττες, οὕτως ἐξελέγξας οὐκ ἂν ἐδόκεις εἶναι προθεσµίας: sc. ἡµέρας vervaldatum, verjaringstermijn. 5. τοῖς εἰργασµένοις ἅπασι: dativus afhankelijk van προσῆκον. προσῆκον: accusativus absolutus; προσῆκον µοι terwijl ik er belang bij heb. 6. εἶχον: = ἐδύναντο. ἀνενεγκεῖν: ἀναφέρω τινι - verwijzen naar, toeschrijven aan, de schuld doorschuiven naar. 7. ὅτῳ παρέδοσαν: hun rechtsopvolger. ἐµὲ ἀπολύσαντες φαίνονται: zij hebben, zoals gij hebt gehoord, mij ontlastende verklaringen afgelegd εἰ τοίνυν καὶ ταῦτα παρεσκευασάµην: als ik dat voor elkaar had gekregen. ἦν: Hude corrigeert tot ἦ, wat in deze periode de attische voorkeursvorm zou zijn. 3. παριόντας: πάροντας. 5. µηδένα εἰδέναι ἐπειγόµενοι: wanneer we ons best doen dat niemand iets weet. καὶ περὶ ἐκείνων πυνθάνονται: en juist daarover proberen ze (nieuwsgierig als ze zijn) meer aan de weet te komen. 6. διάφοροι περὶ τῶν ἐµῶν: die met mij een geschil hebben over mijn bezittingen τοῦτον: hij daar, sc. mijn aanklager. 3. ὡς ἐγὼ µὲν παρειστήκειν: = µὲ µὲν παρεστηκέναι. οἱ δ οἰκέται ἐξέτεµνον: na voorafgaand µέν terwijl mijn slaven. τὰ πρέµνα: τὸ πρέµνον - stam, stronk. 4. ἀναθέµενος: ingeladen hebbend (blijkbaar in een gereedstaande kar). βοηλάτης: - ossendrijver, voerman.

6 6 ΛΥ Σ Ι Ο Υ συκοφάντης, εἰ δὲ κερδαίνειν ἐβούλου, τότ ἂν πλεῖστον ἔλαβες 21 φανεροῦ γὰρ ὄντος τοῦ πράγµατος οὐδεµίαν ἄλλην ἡγούµην ἂν εἶναί µοι σωτηρίαν ἢ σὲ πεῖσαι. τούτων τοίνυν οὐδὲν ποιήσας διὰ τοὺς σοὺς λόγους ἀξιοῖς µε ἀπολέσθαι, καὶ κατηγορεῖς ὡς ὑπὸ τῆς ἐµῆς δυνάµεως καὶ τῶν ἐµῶν χρηµάτων οὐδεὶς ἐθέλει σοι µαρτυρεῖν. Καίτοι εἰ φήσας µ ἰδεῖν τὴν µορίαν ἀφανίζοντα τοὺς 22 ἐννέα ἄρχοντας ἐπήγαγες ἢ ἄλλους τινὰς τῶν ἐξ Ἀρείου πάγου, οὐκ ἂν ἑτέρων ἔδει σοι µαρτύρων οὕτω γὰρ ἄν σοι συνῄδεσαν ἀληθῆ λέγοντι, οἵπερ καὶ διαγιγνώσκειν ἔµελλον περὶ τοῦ πράγ- µατος. Als je ook in de rest van deze rede van Lysias geïnteresseerd bent, stuur mij dan een mailtje. George J. Winter διὰ τοὺς σοὺς λόγους: in plaats van door de getuigenis van anderen. 4. κατηγορεῖς: = αὐτὸς κατηγορεῖς. ὡς: subjectief causaal omdat volgens jou φήσας: φηµί heeft twee aoristus-vormen: 1. ἔφην (ook gebruikt als imperfectum) - ik zei; 2. ἔφησα - ik beweerde. φήσας is part. aor.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν Isocrate Sulla pace [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων, οὐκ εἰδέναι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐπὶ ταῦτα φερούσας, ἀλλὰ ταῖς δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων οἱ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I Tekst Solon en Croesus 0 0 Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. Ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ.

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. 52.427 αʹ. Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 519Β-D & 519D- 520Α Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

La rhétorique grecque 诲 诲 睺 睼 睼

La rhétorique grecque 诲 诲 睺 睼 睼 La rhétorique grecque 12.04.10. : Athènes : enseignement et théorie de la rhétorique 1 Platon Protagoras 312 b Ἀλλ ἄρα, ὦ Ἱππόκρατες, µὴ οὐ τοιαύτην ὑπολαµβάνεις σου τὴν παρὰ Πρωταγόρου µά312.b θησιν ἔσεσθαι,

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Kostas Apostolakis (University of Crete) : "Liturgies and the Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens" I. Ἀποφαίνειν vs ἀποκρύπτεσθαι in antidosis

Kostas Apostolakis (University of Crete) : Liturgies and the Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens I. Ἀποφαίνειν vs ἀποκρύπτεσθαι in antidosis Kostas Apostolakis (University of Crete) : "Liturgies and the Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens" I. Ἀποφαίνειν vs ἀποκρύπτεσθαι in antidosis law i. Interweaving law and character 1.([D.] 42.4 διὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 76 86, 2014 Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Νικόλαος Π. Μητρόπουλος nmitro.pconstan@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Περίληψη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Αρχαία κείμενα Επικούρειας Φιλοσοφίας Επίκουρος Κύριαι Δόξαι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Ο Διογένης Λαέρτιος, ιστοριογράφος των φιλοσόφων της αρχαιότητας, συνέγραψε τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα