ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ 2 ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ 3 ΚΕΤΛΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ 3 ΤΕΧΝΘ ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΣ 3 ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 4 ΛΣΤΟΛΑ 7 ΔΛΔΑΚΤΛΚΑ ΒΛΒΛΛΑ Ο.Ε.Δ.Β. &Λ.Τ.Υ.Ε. «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ 8 ΒΟΘΚΘΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ 10 ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟ ΥΛΛΚΟ 11 ΣΥΛΛΟΓΘ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ 13 ΜΥΚΟΛΟΓΛΑ 13 ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 13 ΑΧΕΛΟ 15 Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 1

2 ΤΛΛΟΓΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ Ρρωινό με τον Σωκράτθ : θ φιλοςοφία τθσ κακθμερινισ ηωισ / όμπερτ όουλαντ Σμικ ; μετάφραςθ Χριςτοσ Καψάλθσ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. ; 21 εκ. - Φιλοςοφία. ISBN: Κζμαα: Ηωι. DeweyClass. No.: 128 Μιλϊντασ ςτα παιδιά μου για τθν πραγματικά επιτυχθμζνθ προςωπικι και επαγγελματικι ηωι / Δθμιτρθσ Μπουραντάσ. - 6θ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 21 εκ. - Μιλϊντασ για... ISBN: Κζμα: Επιτυχία DeweyClass. No.: 158 ΓΛΩΑ Ελλθνικά τϊρα 1+1 : διάλογοι, κείμενα, αςκιςεισ, γραμματικι, λεξιλόγιο / Διμθτρα Δθμθτρά, ΜαρινζταΡαπαχειμϊνα. - 4 θ ζκδ. - Ακινα : Νόςτοσ, , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Τα ελλθνικά ωσ δεφτερθ γλϊςςα : Β' Κφκλοσ / Φανι Βαλςαμάκθ-Τηεκάκθ, Άννα Χατηθπαναγιωτίδθ. - Κεςςαλονίκθ : Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ. Λνςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν. Μδρυμα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ, ς. : εικ. ; 24 εκ. - Τα ελλθνικά ωσ δεφτερθ γλϊςςα ; 2. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Εξετάηοντασ τα ελλθνικά / Δθμιτρθσ Τολιάσ, Μαρία Λακϊβου, Σταυροφλα Δθμθτράκου. - *Ακινα+ : Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ, * ς. ; 28 εκ. ISBN: ; Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Επικοινωνιςτε ελλθνικά : ςφγχρονθ μζκοδοσ εκμάκθςθσ ελλθνικϊν για ξενόγλωςςουσ / Κλεάνκθσ Αρβανιτάκθσ, Φρόςω Αρβανιτάκθ ; ςκίτςα Ράνοσ Λαμπίρθσ. - 3 θ ζκδ. - Ακινα : Δζλτοσ, 1992, c ς. : εικ. ; 26 εκ. - Επικοινωνιςτε ελλθνικά ; 1. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Μακιματα ελλθνικϊν : μζκοδοσ εντατικισ διδαςκαλίασ / Διμθτρα Μόςχου, Ελζνθ Νικζηθ, Γιϊργοσ Χατηθκεοδωρίδθσ. - Κεςςαλονίκθ : UniversityStudioPress, , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 2

3 Νζα ελλθνικά 2 / Σαπφϊ Τλοφπα, Άννα Χατηθπαναγιωτίδθ. - Ακινα : Ραπαηιςθ, ς. : εικ. ; 24 εκ. - Νζα ελλθνικά ; 2. ISBN: ; ; Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Ξζρετε ελλθνικά; : διάλογοι / ΣμάρωΒογιατηίδου... *και ά.+ - Κεςςαλονίκθ : UniversityStudioPress, , *3+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: ; Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Ε, φίλε! : εξομολογιςεισ παιδιϊν που ηουν ςτθν Ελλάδα ωσ μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ ι παλιννοςτιςαντεσ / *πρόλογοσ Ευγενία Φακίνου+ - Ακινα : Κζδροσ, , *2+ ς. ; 24 εκ. ISBN: ; Κζμα: Ραιδιά μεταναςτϊν--ελλάδα. DeweyClass. No.: Σχολικι τάξθ, μάκθςθ και ψυχικι υγεία : θ ακζατθ πλευρά των ςχζςεων αγωγισ ςτα ςθμερινά ςχολεία / Κυριάκοσ Βλαςςόπουλοσ, Γιϊργοσ Κίςςασ ; πρόλογοσ Σταφροσ Ηουμπουλάκθσ. - Ακινα : Αρμόσ, c , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Κζματα: Ραιδαγωγικι ψυχολογία. Σχολικό περιβάλλον. DeweyClass. No.: Ο Μακιαβζλι πάει ςχολείο : υποκικεσ για μελλοντικοφσ και νυν δαςκάλουσ / Τηϊρτηθσ Μθλιάσ ; πρόλογοσ Ραντελισ Καψισ. - Ακινα : Ροταμόσ, ς. ; 17 εκ. ISBN: Κζμα: Διδαςκαλία--Εγχειρίδια κλπ. DeweyClass. No.: ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Σειςμοί / Bruce A. Bolt ; *επιμζλεια - μετάφραςθ Ελζνθ Λωαννίδου+. - Ακινα : Τροχαλία, ς. : εικ. ; 22 εκ. ISBN: Κζμα: Σειςμοί. DeweyClass. No.: ΣΕΧΝΗ - ΑΘΛΗΣΙΜΟ Θ οκωμανικι αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα / *επιμζλεια ζκδοςθσ Ζρςθ Μπροφςκαρθ+ - *χ.τ.+ : Υπουργείο Ρολιτιςμοφ. Διεφκυνςθ Βυηαντινϊν και Μεταβυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, c ς. : εικ. ; 31 εκ. ISBN: Κζμα: Αρχιτεκτονικι, Οκωμανικι--Ελλάδα. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 3

4 Ροιιματα : ςχζδια, πίνακεσ, φωτογραφίεσ / Ροιιματα και αφοριςμοί Wols ; παρουςίαςθ - μετάφραςθ Ε.Χ. Γονατάσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Κζματα: Ηωγράφοι--Γερμανία--20όσ αιϊνασ. Φωτογράφοι--Γερμανία--20όσ αιϊνασ. Αφοριςμοί και αποφκζγματα. DeweyClass. No.: Ραιδικζσ καταςκθνϊςεισ : ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ / Μάριοσ Α. Τριανταφφλλου. - Ακινα : Πςτρια, , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Καταςκθνϊςεισ. DeweyClass. No.: ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Δοκίμια για τθ λογοτεχνία και τθν κριτικι / JohnHalperin... *και ά.+ ; μετάφραςθ Σπφροσ Τςακνιάσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, ς. ; 21 εκ. Κζματα: Λογοτεχνία--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. Λογοτεχνία--Λςτορία και κριτικι.--20όσ αιϊνασ Κριτικι--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. DeweyClass. No.: 809 Ο μικρόσ Ναΐτθσ / ΜάικλΣπράντλιν ; μετάφραςθ Ελζνθ Γκαγκάτςιου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c τ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Ρεριπζτειεσ. ISBN: Κζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Μφριαμ / TrumanCapote ; μετάφραςθγιϊργοσ - ΜκαροσΜπαμπαςάκθσ. - Ακινα : Ερατϊ, ς. ; 20 εκ. ISBN: Κζμα: Αμερικανικιπεηογραφία--Διιγθμα Dewey Class. No.: De profundis (Εκβακζων) : "Epistola : in carcere et vinculis" / ΠςκαρΓουάιλντ ; επίλογοσvyvyan Holland ; μετάφραςθλουκάσκεοδωρακόπουλοσ. - Ακινα : Σ.Λ. Ηαχαρόπουλοσ, c ς. ; 18 εκ. - Κλαςικιλογοτεχνία ; 38. ISBN: Κζμα: Λρλανδικιπεηογραφία--Ρροςωπικζσαφθγιςεισ. DeweyClass. No.: Μαφροσ κφκνοσ : μυκιςτόρθμα / ΝτζιβιντΜίτςελ ; μετάφραςθ - επίμετρο Μαργαρίτα Ηαχαριάδου. - 5θ ζκδ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, 2009, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ ξζνθ πεηογραφία. ISBN: Κζμα: Αγγλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 4

5 4 νουβζλεσ / HeinrichvonKleist ; αντί προλόγου Kleist, ι, Ο κάνατοσ ενόσ ποιθτι του MichelTournier ; μετάφραςθ και ςθμειϊματα Κοδωρισ Δαςκαρόλθσ. - Ακινα : Άγρα, , *2+ ς. ; 18 εκ. - Ξζνθ λογοτεχνία. Κζμα: Γερμανικιπεηογραφία--Νουβζλα. DeweyClass. No.: ΜίναντεΒανγκζλ / Σταντάλ. Τα μυςτικά τθσ πριγκίπιςςασ ντε Καντινιάν / Μπαληάκ. Μια απλι καρδιά / Φλωμπζρ ; μετάφραςθ Βερονίκθ Δαλακοφρα. - Ακινα : Νεφζλθ, , *3+ ς. ; 18 εκ. Κζμα: Γαλλικι πεηογραφία--διιγθμα. DeweyClass. No.: Το τζλοσ τθσ ηιλειασ και άλλα τζςςερα κείμενα από τον τόμο "Τζρψεισ και θμζραι" / MarcelProust ; μετάφραςθ Νάςοσ Δετηϊρτηθσ. - *χ.τ.+ : Άγρα, , *1+ ς. ; 18 εκ. - Ξζνθ λογοτεχνία. Κζμα: Γαλλικι πεηογραφία--διιγθμα. DeweyClass. No.: Καλθμζρα κλίψθ / FrançoiseSagan ; μετάφραςθ ΜαρςζλλαΡετρακοποφλου ; επιμζλεια Γιάννθσ Ραπάσ. - Ακινα : Σακαλισ, *19--] ς. ; 21 εκ. - Μεγάλοι ςφγχρονοι λογοτζχνεσ. Κζμα: Γαλλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Φρίντα Κάλο / Βάνα Τςερτςενά ; μετάφραςθ Μελίνα Καρακϊςτα. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , [1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Κφκνοι ; 75. ISBN: Κζμα: Λταλικι πεηογραφία--μυκιςτορθματικι βιογραφία. DeweyClass. No.: Ρριν το τζλοσ / ErnestoSabato ; μετάφραςθ Αγγελικι Βαςιλάκου. - *3θ ζκδ.+ - Ακινα : Γκοβόςτθ, , *3+ ς. ; 21 εκ. ISBN: ; Κζμα: Λςπανόφωνθ πεηογραφία (Αργεντινι)--Ρροςωπικζσ αφθγιςεισ. DeweyClass. No.: Θ αναηιτθςθ τθσ αρχισ : δοκίμια *για τον υπερρεαλιςμό+ / Οκτάβιοσ Ρασ ; μετάφραςθ Μάγια Μαρία οφςςου. - *Ακινα+ : Θριδανόσ, , *8+ ς. : εικ. ; 22 εκ. Κζματα: Σουρεαλιςμόσ--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. Λςπανόφωνθ πεηογραφία (Μεξικό) DeweyClass. No.: Χρθςμολόγιο και τζχνθ τθσ φρόνθςθσ / BaltasarGracian ; μετάφραςθ, ειςαγωγι και ςθμειϊςεισ Φίλιπποσ Δ. Δρακονταειδισ. - Ακινα : Opera, ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Γνωμικά, αποφκζγματα, ρθτά, επιλεγμζνα αποςπάςματα κλπ. DeweyClass. No.: Επιλογι από τισ Voces / Αντόνιο Ρόρτςια ; μετάφραςθ Ε.Χ. Γονατάσ. - Ακινα : Στιγμι, Στοχαςμοί ; 3. Κζματα: Λςπανόφωνθ ποίθςθ (Αργεντινι) Αφοριςμοί και αποφκζγματα. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 5

6 Θ διδαςκαλία των ομθρικϊν επϊν με τθ βοικεια των δθμοτικϊν τραγουδιϊν και των νεοελλθνικϊν παραδόςεων : παράλλθλοι και ςυγγενικοί χαρακτιρεσ, παραδόςεισ, ικθ, ζκιμα και ψυχολογία των θρϊων τθσ ομθρικισ και κλζφτικθσ εποχισ για τθ διδαςκαλία του Ομιρου από μετάφραςθ / Στάκθ Ε. Αναςταςιάδθ. - 2θ ζκδ. - Κεςςαλονίκθ : *χ.ό.+, , *3+ ς. ; 24 εκ. Κζματα: Πμθροσ, 8οσ αι. π.χ. --Λςτορία και κριτικι. Δθμοτικά τραγοφδια--λςτορία και κριτικι. Επικι ποίθςθ, Ελλθνικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Επιλεγόμενα ςτθν ομθρικι Οδφςςεια / Δ.Ν. Μαρωνίτθσ. - Ακινα : Κζδροσ, , *3+ ς. ; 23 εκ. ISBN: Κζμα: Πμθροσ, 8οσ αι. π.χ. --Λςτορία και κριτικι. DeweyClass. No.: Σχζδιο και τεχνικι τθσ Οδφςςειασ / Πλγασ Κομνθνοφ-Κακριδι - Κεςςαλονίκθ : *χ.ό.+, , *4+ ς. ; 22 εκ. Κζμα: Πμθροσ, 8οσ αι. π.χ. -- Λςτορία και κριτικι. DeweyClass. No.: Επτανθςιακι λογοτεχνία / Φ.Κ. Μπουμουλίδου. - Ακιναι : Γρθγόρθ, c τ. ; 19 εκ. - Τα καλφτερα βιβλία τςζπθσ ; 27. Νεοζλλθνεσ ποιθταί - Ρεηογράφοι ; 8. Κζματα: Επτανθςιακι Σχολι. Νεοελλθνικι λογοτεχνία--λςτορία και κριτικι. DeweyClass. No.: Άπαντα / Ανδρζου Κάλβου ; ειςαγωγι Κωνςταντίνου Τςάτςου. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *3+ ς. ; 17 εκ. Κζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Θ χαμθλι φωνι : τα λυρικά μιασ περαςμζνθσ εποχισ ςτουσ παλιοφσ ρυκμοφσ / μια προςωπικι ανκολογία του Μανόλθ Αναγνωςτάκθ. - Ακινα : Νεφζλθ, , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Ανκολόγθμα : 30 χρόνια από το κάνατό του / Άγγελου Σικελιανοφ ; *ειςαγωγι Ρ. Ρρεβελάκθ+. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, ς. ; 17 εκ. Κζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Ροίθςθ, 2 / Δ.Ρ. Ραπαδίτςασ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Γνϊςθ, , *2+ ς. ; 22 εκ. Κζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Ζρωσ εναντίον Ζιτη / Ηερμαίν Μαμαλάκθ. - Ακινα : Σφγχρονθ Εποχι, , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 6

7 Θ κυρία Κοφλα / ΜζνθσΚουμανταρζασ ; *εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Δθμιτρθσ Μυταράσ+ - Ακινα : Κζδροσ, 2010, c1978, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--νουβζλα. DeweyClass. No.: Επιςτολζσ / Γεωργίου Βιηυθνοφ ; ειςαγωγι, ςθμειϊςεισ, ςχόλια Γιάννθσ Ραπακϊςτασ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Επί τα ίχνθ... ; Κλαςικι ελλθνικι λογοτεχνία. ISBN: ; Κζματα: Βιηυθνόσ, Γεϊργιοσ Μ., Αλλθλογραφία. Νεοελλθνικι επιςτολογραφία. DeweyClass. No.: Ροιιματα / ΒλαντιμίρΜαγιακόβςκθ ; πρόλογοσ και απόδοςθ Γιάννθ ίτςου. - 16θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, , *5+ ς. ; 25 εκ. Κζμα: ωςικι ποίθςθ. DeweyClass. No.: Δόκτορ Ηιβάγκο / ΜπόρισΡάςτερνακ ; μετάφραςθ απ' το ρωςικό χειρόγραφο Σ. Ρρωτοπαπα ; λογοτεχνικι απόδοςθ των ποιθμάτων Μιχ. Ρεράνκθ. - Ακινα : Δίδυμοι, c ς. ; 22 εκ. Κζμα: ωςικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: ΙΣΟΡΙΑ Ελλθνικι Νομαρχία : ιτοι λόγοσ περί ελευκερίασ / Ανωνφμου του Ζλλθνοσ. - Ακινα : Κάλβοσ, ς. ; 18 εκ. Κζματα: Νεοελλθνικόσ διαφωτιςμόσ. Ελευκερία--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. Ελλάδα--Λςτορία--Τουρκοκρατία--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. DeweyClass. No.: Το Σφνταγμα και ο Κοφριοσ / του ιγα ; ιςτορικά και φιλολογικά προλεγόμενα, κριτικι ζκδοςθ του αρχικοφ και του τελικοφ κειμζνου του Συντάγματοσ, μετάφραςθ ςε ςθμερινά ελλθνικά του Συντάγματοσ, κριτικι ζκδοςθ του αρχικοφ και του τελικοφ κειμζνου του Κουρίου, ερμθνευτικά και άλλα ςχόλια ςτον Κοφριο, επιλεγόμενα Ε.Σ. Στάκθσ. - *κριτικι ζκδ.+ - Ακινα : Αρμόσ, , [6] ς. ; 25 εκ. ISBN: DeweyClass. No.: Φυςικισ απάνκιςμα : διά τουσ αγχινοφσ και φιλομακείσ Ζλλθνασ, / εκ τθσ γερμανικισ και γαλλικισ διαλζκτου ερρανιςκεν παρά του ιγα Βελεςτινλι Κετταλοφ οφτινοσ αναλϊμαςιν εξεδόκθ, προσ ωφζλειαν των ομογενϊν. - Ακινα : Επιςτθμονικι Εταιρεία Μελζτθσ "Φερϊν - Βελεςτίνου - ιγα", , *1+, ι', 180, 21 ς. : εικ. ; 24 εκ. DeweyClass. No.: Ανζκδοτα ζγγραφα περί ιγα Βελεςτινλι / Κ. Αμάντου ; *επιμζλεια Δθμιτριοσ Απ. Καραμπερόπουλοσ+. - Ακινα : Επιςτθμονικι Εταιρεία Μελζτθσ "Φερϊν - Βελεςτίνου - ιγα", λβ', 198, 29 ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: X DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 7

8 Ανζκδοτα ζγγραφα περί ιγα Βελεςτινλι και των ςυν αυτϊμαρτυρθςάντων / εκ των εν Βιζννθ αρχείων εξαχκζντα και δθμοςιευκζντα υπο Αιμιλίου Λεγράνδ ; μετά μεταφράςεωσ ελλθνικισ υπό Σπυρίδωνοσ Ρ. Λάμπρου ; *επιμζλεια Δθμιτριοσ Απ. Καραμπερόπουλοσ+. - Ακινα : Επιςτθμονικι Εταιρεία Μελζτθσ "Φερϊν - Βελεςτίνου - ιγα", η', 182, 23, *4+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: DeweyClass. No.: Απομνθμονεφματα / Απομνθμονεφματα του Στατθγοφ Λωάννου Μακρυγιάννθ Μακρυγιάννθ ; πρόλογοσ - επιμζλεια Γιάννθ Βλαχογιάννθ. - *χ.τ.+ : Λςτορικι Ζρευνα, *19--] - μκ', 574 ς. ; 25 εκ. - Θρωικά κείμενα τθσ Επαναςτάςεωσ του DeweyClass. No.: Το θμερολόγιο ενόσ ςυνθκιςμζνου κοριτςιοφ / Νίνα Κοςτζρινα ; μετάφραςθ ΆλκθΗζθ. - Ακινα : Κεμζλιο, , *1+ ς. ; 20 εκ. - Σφγχρονθ πεηογραφία. Κζμα: Ραγκόςμιοσ πόλεμοσ, ρροςωπικζσ αφθγιςεισ. DeweyClass. No.: ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ο.Ε.Δ.Β. &Ι.Σ.Τ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΣΟ Κοινωνικι και πολιτικι αγωγι Γ' Γυμναςίου / Στζλλα Σωτθρίου, Στυλιανι Κορδονοφρθ, Αικατερίνθ Ηαφρανίδου. - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ", , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Αγωγι του πολίτθ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Κοινωνικι και πολιτικι αγωγι για τθν Γ' Γυμναςίου : βιβλίο μακθτι / Ακαναςοφλα - ζππα Αναςταςία... *και ά.+ - 5θ ζκδ. - *χ.τ.+ : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *1+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Αγωγι του πολίτθ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Αρχζσ οικονομίασ : τετράδιο εργαςιϊν Α' τάξθ Γενικοφ Λυκείου / ςυγγραφείσ Απόςτολοσ Δεδουςόπουλοσ... *και ά.+ - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ", * , *1+ ς. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Οικονομικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Αρχζσ οικονομίασ Α' τάξθ Γενικοφ Λυκείου / ςυγγραφείσ Απόςτολοσ Δεδουςόπουλοσ... *και ά.+ - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ", , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Οικονομικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Αρχζσ οικονομίασ Α' τάξθ Ενιαίου Λυκείου / Απόςτολοσ Δεδουςόπουλοσ, Ραναγιϊτθσ Γιαλζρθσ, Ανδρζασ Χατηθανδρζου. - *χ.τ.+ : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Οικονομικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 8

9 Αρχζσ οικονομικισ κεωρίασ Γ' τάξθ Γενικοφ Λυκείου μάκθμα επιλογισ, 2οσ Κφκλοσ Τ.Ε.Ε. Τομζασ Οικονομίασ & Διοίκθςθσ / Λιανόσ Κεόδωροσ, Ραπαβαςιλείου Αντϊνιοσ, Χατηθανδρζου Ανδρζασ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *3+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Οικονομικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Νεοελλθνικι γλϊςςα Α' Γυμναςίου : τετράδιο εργαςιϊν / Κωνςταντίνοσ Αγγελάκοσ, Ελζνθ Κατςαροφ, Αναςταςία Μαγγανά. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Γραμματικι τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ Α', Β', Γ' Γυμναςίου / ΣωφρόνθσΧατηθςαββίδθσ, Ακαναςία Χατηθςαββίδου. - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ, , *1+ ς. ; 28 εκ. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Γραμματικι. Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Μακθματικά Γ' Γυμναςίου / ςυγγραφικι ομάδα Α. Αλιμπινίςθσ... *και ά θ ζκδ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *8+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Χθμεία Β' Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ / Στζλιοσ Λιοδάκθσ... *και ά.+ - 6θ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, , *19+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Χθμεία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Γεωγραφία Α' Γυμναςίου / Ακινα Καραμπάτςα... *και ά.+ - 8θ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, , *3+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: X Κζμα: Γεωγραφία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Ειςαγωγι ςτθ μουςικι / *Στζφανοσ Β. Βαςιλειάδθσ... *και ά.++ - ζκδ. ςυντομευμζνθ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *4+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Μουςικι-- Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 9

10 Φιλοςοφικόσ λόγοσ : Ρλάτων - Αριςτοτζλθσ : Γ' τάξθ Γενικοφ Λυκείου (Κεωρθτικι Κατεφκυνςθ) / *ομάδα ςυγγραφισ Μ.Η. Κοπιδάκθσ... *και ά.++ - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ", , *1+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικι λογοτεχνία, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ρλατωνικι φιλοςοφία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Αριςτοτελικι φιλοςοφία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Κείμενα νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ Γ' Ενιαίου Λυκείου / Ν. Γρθγοριάδθσ... *και ά θ ζκδ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *3+ ς. : εικ. ; 20 εκ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Λςτορία νεότερθ και ςφγχρονθγ' Γυμναςίου / Βας. Βλ. Σφυρόερα. - 16θ ζκδ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *1+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Λςτορία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Αρχαία ελλθνικι γλϊςςα : Γ' Γυμναςίου / Αντϊνθσ Μπιτςιάνθσ, Ελζνθ Ιραντου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2008, c ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Εγχειρίδιο γλωςςικισ διδαςκαλίασ Α' Ενιαίου Λυκείου / Ακανάςιοσ Κοκοβίνοσ, Αγγελικι Μπατηόγλου, Μιχάλθσ Σαρρισ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c ς. ; 24 εκ. - Βιβλία για τθν εκπαίδευςθ. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Ζκφραςθ ζκκεςθ Β' Ενιαίου Λυκείου : λόγοσ και γλϊςςα / Λόγοσ και γλϊςςα Βαςιλικι Ηάννθ. - Ακινα : Μιχάλθ Σιδζρθ, ς. ; 24 εκ. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Εκκζςεισ, Μακθτικζσ--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Χθμεία Γ' Γυμναςίου / Κϊςτασ Σαλτερισ. - Ακινα : Σαββάλασ, 2009, c , *4+ ς. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Χθμεία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 10

11 Ευριπίδθ Ελζνθ : δραματικι ποίθςθ : Γ' Γυμναςίου / Ν. Ραππάσ, Χ. Ραππάσ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικι λογοτεχνία, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικό δράμα (Τραγωδία)--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Φιλοςοφικόσ λόγοσ Α' : Ρλάτωνα Ρρωταγόρασ και Ρολιτεία / *Κ.Ν. Ρετρόπουλοσ... *και ά.++ - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 24 εκ. Εκπαίδευςθ ; Βιβλία για το Λφκειο. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικι λογοτεχνία, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ρλατωνικι φιλοςοφία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Αναγνϊςεισ λογοτεχνικϊν κειμζνων Α' Γυμναςίου / Ηωι Κ. Μπζλλα, Ηαχαρίασ Λιγνόσ. - Ακινα : Gutenberg, τ. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: (τ. 1) ; (set) Κζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Θ ερμθνεία των ποιθτικϊν κειμζνων για τθ Β' τάξθ *Γυμναςίου+ / Νικιτασ Ραρίςθσ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2006, c ς. ; 21 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: X; Κζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Ερμθνευτικζσ αναλφςεισ ςτα κείμενα νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ Γ' Γυμναςίου / Κεοδϊρα Μερτίκα... *και ά.+ - Ακινα : Ρατάκθ, 2006, c ; 24 εκ. - Βιβλία για τθν εκπαίδευςθ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ Σφντομο κοινωνικοπολιτικό λεξικό : φιλοςοφία, κοινωνιολογία, οικονομία, ιςτορία / ςυντάχκθκε από επιτροπι με υπεφκυνο τον υφθγθτι φιλοςοφίασ Δ.Γ. Καςιοφρα. - 6θ - Ακινα : Σφγχρονθ Εποχι, , *3+ ς. ; 21 εκ. Κζματα: Κοινωνικζσ επιςτιμεσ--εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικά. Ρολιτικι επιςτιμθ--εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικά. Οικονομία--Εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικά. DeweyClass. No.: Ρωσ θ ελλθνικι γονιμοποίθςε τον ευρωπαϊκό λόγο / Άννα Τηιροποφλου-Ευςτακίου ; προλογίηει ο Χάρθσ Λαμπίδθσ. - Ακιναι : Νζα Κζςισ, τ. ; 21x30 εκ. Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα--λεξικά--ρολφγλωςςα. Ελλθνικι γλϊςςα--επίδραςθ ςε ξζνεσ γλϊςςεσ. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 11

12 Αντίςτροφονλεξικόν τθσ νζασ ελλθνικισ / Γ.Λ. Κουρμοφλθ. - ειδικι ζκδ. προσ χριςιν των φοιτθτϊν - Ακιναι : *χ.ό.+, * xxxv, *1+, 801 ς. ; 26 εκ. Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Λεξικά. DeweyClass. No.: Θ εγκυκλοπαίδεια του πλανιτθ Γθ : *με διευκφνςεισ ςτο διαδίκτυο+ / AnnaClaybourne, GillianDoherty και RebeccaTreays ; μετάφραςθ Νζςτορασ Χοφνοσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, c , *5+ ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Κζμα: Γθ (Ρλανιτθσ)--Εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικά. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 12

13 ΤΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ Θ αρπαγι τθσ Ευρϊπθσ και θ ιςτορία των τριϊν γιων τθσ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. DeweyClass. No.: Οι κεοί των αρχαίων Ελλινων / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Λοφλιοσ Μαρουλάκθσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. DeweyClass. No.: Ο Λάςονασ και το χρυςόμαλλο δζρασ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. DeweyClass. No.: Τιτανομαχία - Γιγαντομαχία / *εικονογράφθςθ Νίκθ Λεωνίδου ; κείμενα Νίκοσ Δελθγιάννθσ+ - Ακινα : Χατηθλάκοσ, *χ.χ , *2+ ς. : εικ. ; 32 εκ. + 1 CD - Ελλθνικι μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. DeweyClass. No.: ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Ο ανδρείοσ Αχιλλζασ / Γρθγορίου Ξενόπουλου. - Ακινα : Αδελφοί Βλάςςθ, c ς. : εικ. ; 29 εκ. - Κθςαυροί από τθ Διάπλαςθ των Ραίδων ; Θ Κυρα-Μάρκα. ISBN: DeweyClass. No.: Εξοχικι Λαμπρι / Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ ; απόδοςθ Κϊςτασ Ροφλοσ. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, 2002, c *28+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Τα Ελλθνικά. ISBN: DeweyClass. No.: Ο κφριοσ Σπουργιτάκθσ / Γρθγορίου Ξενόπουλου ; *εικονογράφθςθ G. Bouvet, Σταμάτθσ Μποηινάκθσ+ - Ακινα : Αδελφοί Βλάςςθ, c ς. : εικ. ; 29 εκ. - Κθςαυροί από τθ Διάπλαςθ των Ραίδων ; Θ Κυρα-Μάρκα. ISBN: DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 13

14 Το δάκρυ του Μουτηοφρθ / Γρθγόρθσ Χαλιακόπουλοσ ; εικονογράφθςθ ΦοφλθΜθτςιάλθ. - Ακινα : Νίκασ / Ελλθνικι Ραιδεία, c *28+ ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: DeweyClass. No.: Το παιδάκι ρυηάκι / Λάςων Στεφανόπουλοσ ; ηωγραφιζσ Χριςτίνα Δάρρα ; *μετάφραςθ και επιμζλεια κειμζνου ΡζπθΓαρδζλθ+ - Ακινα : Μικρι Μίλθτοσ, , *3+ ς. : εικ. ; 28 εκ. - Τα μικρά και τα μεγάλα του κόςμου. ISBN: DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 14

15 ΑΡΧΕΙΟ Εκδιλωςθ Θ Ευρϊπθ των Νζων : λεφκωμα / Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Ελλθνογερμανικι Αγωγι, * τ. : εικ. ; 30x22 εκ. + 1 DVD Class. No.: ΕΥ ΝΕΩ Εκδιλωςθ Τζχνθ και Αλλθλεγγφθ : λεφκωμα / Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Ελλθνογερμανικι Αγωγι, * τ. : εικ. ; 30x22 εκ. + 2 DVD Class. No.: ΤΕΧΑΛΛ Ερευνϊ και ανακαλφπτω Ε' Δθμοτικοφ / Αποςτολάκθσ Εμμανουιλ... *και ά.+ ; εικονογράφθςθ Γκιόκασ Ευάγγελοσ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, *2000;+ - *3+ τ. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: (φφλλα αξιολόγθςθσ) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Στοιχειϊδθσ) Class. No.: ΦΥΣΕ Δ Φυςικά Ε' Δθμοτικοφ : ερευνϊ και ανακαλφπτω / Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ... *και ά.+ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, *3+ τ. : εικ. ; 28 εκ. - Φυςικά Δθμοτικοφ. ISBN: (βιβλίο μακθτι); (τετράδιο εργαςιϊν); X (βιβλίο δαςκάλου) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Στοιχειϊδθσ) Class. No.: ΦΥΣΕϋΔ Ερευνϊ και ανακαλφπτω ΣΤ' Δθμοτικοφ / Αποςτολάκθσ Εμμανουιλ... *και ά.+ ; εικονογράφθςθ Γκιόκασ Ευάγγελοσ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, * ] - *4+ τ. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: (βιβλίο μακθτι); (φφλλα αξιολόγθςθσ); (με μια ματιά); X (βιβλίο για τον δάςκαλο) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Στοιχειϊδθσ) Class. No.: ΦΥΣΣΤ Δ Φυςικά ΣΤ' Δθμοτικοφ : ερευνϊ και ανακαλφπτω / Ερευνϊ και ανακαλφπτω Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ... *και ά.+ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, *3+ τ. : εικ. ; 28 εκ. - Φυςικά Δθμοτικοφ. ISBN: (βιβλίο μακθτι); (τετράδιο εργαςιϊν); (βιβλίο δαςκάλου) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Στοιχειϊδθσ) Class. No.: ΦΥΣΣΤ Δ Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 15

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ)

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ) Σελίδα1 Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι θ εξεταςτζα- διδακτζα φλθ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίκρουςθ. Δθμοςιεφκθκε ςτο ΑΝΣΙΒΑΡΟ τον Μάρτιο του 2008 http://www.antibaro.gr/node/395

Αντίκρουςθ. Δθμοςιεφκθκε ςτο ΑΝΣΙΒΑΡΟ τον Μάρτιο του 2008 http://www.antibaro.gr/node/395 Αντίκρουςθ Παρακάτω ακολουκοφν ντοκουμζντα που αντικροφουν τα εξισ: Καλοπζραςθ(!) των Ελλινων κατά τθν περίοδο τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ Μφκοσ τθσ Εκκλθςίασ το «Κρυφό χολειό» Μθδαμινζσ αναφορζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι Χριςτοσ ανταμοφρθσ 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι ΒΡΑΒΕΙΑ 1982 1 Βραβείο Χαρακτικισ Μουςείου Uzés, Γαλλία 1985 1 Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα