ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ 2 ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ 3 ΚΕΤΛΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ 3 ΤΕΧΝΘ ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΣ 3 ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 4 ΛΣΤΟΛΑ 7 ΔΛΔΑΚΤΛΚΑ ΒΛΒΛΛΑ Ο.Ε.Δ.Β. &Λ.Τ.Υ.Ε. «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ 8 ΒΟΘΚΘΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ 10 ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟ ΥΛΛΚΟ 11 ΣΥΛΛΟΓΘ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ 13 ΜΥΚΟΛΟΓΛΑ 13 ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 13 ΑΧΕΛΟ 15 Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 1

2 ΤΛΛΟΓΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ Ρρωινό με τον Σωκράτθ : θ φιλοςοφία τθσ κακθμερινισ ηωισ / όμπερτ όουλαντ Σμικ ; μετάφραςθ Χριςτοσ Καψάλθσ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. ; 21 εκ. - Φιλοςοφία. ISBN: Κζμαα: Ηωι. DeweyClass. No.: 128 Μιλϊντασ ςτα παιδιά μου για τθν πραγματικά επιτυχθμζνθ προςωπικι και επαγγελματικι ηωι / Δθμιτρθσ Μπουραντάσ. - 6θ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 21 εκ. - Μιλϊντασ για... ISBN: Κζμα: Επιτυχία DeweyClass. No.: 158 ΓΛΩΑ Ελλθνικά τϊρα 1+1 : διάλογοι, κείμενα, αςκιςεισ, γραμματικι, λεξιλόγιο / Διμθτρα Δθμθτρά, ΜαρινζταΡαπαχειμϊνα. - 4 θ ζκδ. - Ακινα : Νόςτοσ, , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Τα ελλθνικά ωσ δεφτερθ γλϊςςα : Β' Κφκλοσ / Φανι Βαλςαμάκθ-Τηεκάκθ, Άννα Χατηθπαναγιωτίδθ. - Κεςςαλονίκθ : Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ. Λνςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν. Μδρυμα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ, ς. : εικ. ; 24 εκ. - Τα ελλθνικά ωσ δεφτερθ γλϊςςα ; 2. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Εξετάηοντασ τα ελλθνικά / Δθμιτρθσ Τολιάσ, Μαρία Λακϊβου, Σταυροφλα Δθμθτράκου. - *Ακινα+ : Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ, * ς. ; 28 εκ. ISBN: ; Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Επικοινωνιςτε ελλθνικά : ςφγχρονθ μζκοδοσ εκμάκθςθσ ελλθνικϊν για ξενόγλωςςουσ / Κλεάνκθσ Αρβανιτάκθσ, Φρόςω Αρβανιτάκθ ; ςκίτςα Ράνοσ Λαμπίρθσ. - 3 θ ζκδ. - Ακινα : Δζλτοσ, 1992, c ς. : εικ. ; 26 εκ. - Επικοινωνιςτε ελλθνικά ; 1. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Μακιματα ελλθνικϊν : μζκοδοσ εντατικισ διδαςκαλίασ / Διμθτρα Μόςχου, Ελζνθ Νικζηθ, Γιϊργοσ Χατηθκεοδωρίδθσ. - Κεςςαλονίκθ : UniversityStudioPress, , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 2

3 Νζα ελλθνικά 2 / Σαπφϊ Τλοφπα, Άννα Χατηθπαναγιωτίδθ. - Ακινα : Ραπαηιςθ, ς. : εικ. ; 24 εκ. - Νζα ελλθνικά ; 2. ISBN: ; ; Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: Ξζρετε ελλθνικά; : διάλογοι / ΣμάρωΒογιατηίδου... *και ά.+ - Κεςςαλονίκθ : UniversityStudioPress, , *3+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: ; Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Διδακτικά βιβλία για ξενόγλωςςουσ. DeweyClass. No.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Ε, φίλε! : εξομολογιςεισ παιδιϊν που ηουν ςτθν Ελλάδα ωσ μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ ι παλιννοςτιςαντεσ / *πρόλογοσ Ευγενία Φακίνου+ - Ακινα : Κζδροσ, , *2+ ς. ; 24 εκ. ISBN: ; Κζμα: Ραιδιά μεταναςτϊν--ελλάδα. DeweyClass. No.: Σχολικι τάξθ, μάκθςθ και ψυχικι υγεία : θ ακζατθ πλευρά των ςχζςεων αγωγισ ςτα ςθμερινά ςχολεία / Κυριάκοσ Βλαςςόπουλοσ, Γιϊργοσ Κίςςασ ; πρόλογοσ Σταφροσ Ηουμπουλάκθσ. - Ακινα : Αρμόσ, c , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Κζματα: Ραιδαγωγικι ψυχολογία. Σχολικό περιβάλλον. DeweyClass. No.: Ο Μακιαβζλι πάει ςχολείο : υποκικεσ για μελλοντικοφσ και νυν δαςκάλουσ / Τηϊρτηθσ Μθλιάσ ; πρόλογοσ Ραντελισ Καψισ. - Ακινα : Ροταμόσ, ς. ; 17 εκ. ISBN: Κζμα: Διδαςκαλία--Εγχειρίδια κλπ. DeweyClass. No.: ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Σειςμοί / Bruce A. Bolt ; *επιμζλεια - μετάφραςθ Ελζνθ Λωαννίδου+. - Ακινα : Τροχαλία, ς. : εικ. ; 22 εκ. ISBN: Κζμα: Σειςμοί. DeweyClass. No.: ΣΕΧΝΗ - ΑΘΛΗΣΙΜΟ Θ οκωμανικι αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα / *επιμζλεια ζκδοςθσ Ζρςθ Μπροφςκαρθ+ - *χ.τ.+ : Υπουργείο Ρολιτιςμοφ. Διεφκυνςθ Βυηαντινϊν και Μεταβυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, c ς. : εικ. ; 31 εκ. ISBN: Κζμα: Αρχιτεκτονικι, Οκωμανικι--Ελλάδα. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 3

4 Ροιιματα : ςχζδια, πίνακεσ, φωτογραφίεσ / Ροιιματα και αφοριςμοί Wols ; παρουςίαςθ - μετάφραςθ Ε.Χ. Γονατάσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Κζματα: Ηωγράφοι--Γερμανία--20όσ αιϊνασ. Φωτογράφοι--Γερμανία--20όσ αιϊνασ. Αφοριςμοί και αποφκζγματα. DeweyClass. No.: Ραιδικζσ καταςκθνϊςεισ : ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ / Μάριοσ Α. Τριανταφφλλου. - Ακινα : Πςτρια, , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Καταςκθνϊςεισ. DeweyClass. No.: ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Δοκίμια για τθ λογοτεχνία και τθν κριτικι / JohnHalperin... *και ά.+ ; μετάφραςθ Σπφροσ Τςακνιάσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, ς. ; 21 εκ. Κζματα: Λογοτεχνία--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. Λογοτεχνία--Λςτορία και κριτικι.--20όσ αιϊνασ Κριτικι--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. DeweyClass. No.: 809 Ο μικρόσ Ναΐτθσ / ΜάικλΣπράντλιν ; μετάφραςθ Ελζνθ Γκαγκάτςιου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c τ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Ρεριπζτειεσ. ISBN: Κζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Μφριαμ / TrumanCapote ; μετάφραςθγιϊργοσ - ΜκαροσΜπαμπαςάκθσ. - Ακινα : Ερατϊ, ς. ; 20 εκ. ISBN: Κζμα: Αμερικανικιπεηογραφία--Διιγθμα Dewey Class. No.: De profundis (Εκβακζων) : "Epistola : in carcere et vinculis" / ΠςκαρΓουάιλντ ; επίλογοσvyvyan Holland ; μετάφραςθλουκάσκεοδωρακόπουλοσ. - Ακινα : Σ.Λ. Ηαχαρόπουλοσ, c ς. ; 18 εκ. - Κλαςικιλογοτεχνία ; 38. ISBN: Κζμα: Λρλανδικιπεηογραφία--Ρροςωπικζσαφθγιςεισ. DeweyClass. No.: Μαφροσ κφκνοσ : μυκιςτόρθμα / ΝτζιβιντΜίτςελ ; μετάφραςθ - επίμετρο Μαργαρίτα Ηαχαριάδου. - 5θ ζκδ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, 2009, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ ξζνθ πεηογραφία. ISBN: Κζμα: Αγγλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 4

5 4 νουβζλεσ / HeinrichvonKleist ; αντί προλόγου Kleist, ι, Ο κάνατοσ ενόσ ποιθτι του MichelTournier ; μετάφραςθ και ςθμειϊματα Κοδωρισ Δαςκαρόλθσ. - Ακινα : Άγρα, , *2+ ς. ; 18 εκ. - Ξζνθ λογοτεχνία. Κζμα: Γερμανικιπεηογραφία--Νουβζλα. DeweyClass. No.: ΜίναντεΒανγκζλ / Σταντάλ. Τα μυςτικά τθσ πριγκίπιςςασ ντε Καντινιάν / Μπαληάκ. Μια απλι καρδιά / Φλωμπζρ ; μετάφραςθ Βερονίκθ Δαλακοφρα. - Ακινα : Νεφζλθ, , *3+ ς. ; 18 εκ. Κζμα: Γαλλικι πεηογραφία--διιγθμα. DeweyClass. No.: Το τζλοσ τθσ ηιλειασ και άλλα τζςςερα κείμενα από τον τόμο "Τζρψεισ και θμζραι" / MarcelProust ; μετάφραςθ Νάςοσ Δετηϊρτηθσ. - *χ.τ.+ : Άγρα, , *1+ ς. ; 18 εκ. - Ξζνθ λογοτεχνία. Κζμα: Γαλλικι πεηογραφία--διιγθμα. DeweyClass. No.: Καλθμζρα κλίψθ / FrançoiseSagan ; μετάφραςθ ΜαρςζλλαΡετρακοποφλου ; επιμζλεια Γιάννθσ Ραπάσ. - Ακινα : Σακαλισ, *19--] ς. ; 21 εκ. - Μεγάλοι ςφγχρονοι λογοτζχνεσ. Κζμα: Γαλλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Φρίντα Κάλο / Βάνα Τςερτςενά ; μετάφραςθ Μελίνα Καρακϊςτα. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , [1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Κφκνοι ; 75. ISBN: Κζμα: Λταλικι πεηογραφία--μυκιςτορθματικι βιογραφία. DeweyClass. No.: Ρριν το τζλοσ / ErnestoSabato ; μετάφραςθ Αγγελικι Βαςιλάκου. - *3θ ζκδ.+ - Ακινα : Γκοβόςτθ, , *3+ ς. ; 21 εκ. ISBN: ; Κζμα: Λςπανόφωνθ πεηογραφία (Αργεντινι)--Ρροςωπικζσ αφθγιςεισ. DeweyClass. No.: Θ αναηιτθςθ τθσ αρχισ : δοκίμια *για τον υπερρεαλιςμό+ / Οκτάβιοσ Ρασ ; μετάφραςθ Μάγια Μαρία οφςςου. - *Ακινα+ : Θριδανόσ, , *8+ ς. : εικ. ; 22 εκ. Κζματα: Σουρεαλιςμόσ--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. Λςπανόφωνθ πεηογραφία (Μεξικό) DeweyClass. No.: Χρθςμολόγιο και τζχνθ τθσ φρόνθςθσ / BaltasarGracian ; μετάφραςθ, ειςαγωγι και ςθμειϊςεισ Φίλιπποσ Δ. Δρακονταειδισ. - Ακινα : Opera, ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Γνωμικά, αποφκζγματα, ρθτά, επιλεγμζνα αποςπάςματα κλπ. DeweyClass. No.: Επιλογι από τισ Voces / Αντόνιο Ρόρτςια ; μετάφραςθ Ε.Χ. Γονατάσ. - Ακινα : Στιγμι, Στοχαςμοί ; 3. Κζματα: Λςπανόφωνθ ποίθςθ (Αργεντινι) Αφοριςμοί και αποφκζγματα. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 5

6 Θ διδαςκαλία των ομθρικϊν επϊν με τθ βοικεια των δθμοτικϊν τραγουδιϊν και των νεοελλθνικϊν παραδόςεων : παράλλθλοι και ςυγγενικοί χαρακτιρεσ, παραδόςεισ, ικθ, ζκιμα και ψυχολογία των θρϊων τθσ ομθρικισ και κλζφτικθσ εποχισ για τθ διδαςκαλία του Ομιρου από μετάφραςθ / Στάκθ Ε. Αναςταςιάδθ. - 2θ ζκδ. - Κεςςαλονίκθ : *χ.ό.+, , *3+ ς. ; 24 εκ. Κζματα: Πμθροσ, 8οσ αι. π.χ. --Λςτορία και κριτικι. Δθμοτικά τραγοφδια--λςτορία και κριτικι. Επικι ποίθςθ, Ελλθνικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Επιλεγόμενα ςτθν ομθρικι Οδφςςεια / Δ.Ν. Μαρωνίτθσ. - Ακινα : Κζδροσ, , *3+ ς. ; 23 εκ. ISBN: Κζμα: Πμθροσ, 8οσ αι. π.χ. --Λςτορία και κριτικι. DeweyClass. No.: Σχζδιο και τεχνικι τθσ Οδφςςειασ / Πλγασ Κομνθνοφ-Κακριδι - Κεςςαλονίκθ : *χ.ό.+, , *4+ ς. ; 22 εκ. Κζμα: Πμθροσ, 8οσ αι. π.χ. -- Λςτορία και κριτικι. DeweyClass. No.: Επτανθςιακι λογοτεχνία / Φ.Κ. Μπουμουλίδου. - Ακιναι : Γρθγόρθ, c τ. ; 19 εκ. - Τα καλφτερα βιβλία τςζπθσ ; 27. Νεοζλλθνεσ ποιθταί - Ρεηογράφοι ; 8. Κζματα: Επτανθςιακι Σχολι. Νεοελλθνικι λογοτεχνία--λςτορία και κριτικι. DeweyClass. No.: Άπαντα / Ανδρζου Κάλβου ; ειςαγωγι Κωνςταντίνου Τςάτςου. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *3+ ς. ; 17 εκ. Κζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Θ χαμθλι φωνι : τα λυρικά μιασ περαςμζνθσ εποχισ ςτουσ παλιοφσ ρυκμοφσ / μια προςωπικι ανκολογία του Μανόλθ Αναγνωςτάκθ. - Ακινα : Νεφζλθ, , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Ανκολόγθμα : 30 χρόνια από το κάνατό του / Άγγελου Σικελιανοφ ; *ειςαγωγι Ρ. Ρρεβελάκθ+. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, ς. ; 17 εκ. Κζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Ροίθςθ, 2 / Δ.Ρ. Ραπαδίτςασ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Γνϊςθ, , *2+ ς. ; 22 εκ. Κζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Ζρωσ εναντίον Ζιτη / Ηερμαίν Μαμαλάκθ. - Ακινα : Σφγχρονθ Εποχι, , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 6

7 Θ κυρία Κοφλα / ΜζνθσΚουμανταρζασ ; *εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Δθμιτρθσ Μυταράσ+ - Ακινα : Κζδροσ, 2010, c1978, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--νουβζλα. DeweyClass. No.: Επιςτολζσ / Γεωργίου Βιηυθνοφ ; ειςαγωγι, ςθμειϊςεισ, ςχόλια Γιάννθσ Ραπακϊςτασ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Επί τα ίχνθ... ; Κλαςικι ελλθνικι λογοτεχνία. ISBN: ; Κζματα: Βιηυθνόσ, Γεϊργιοσ Μ., Αλλθλογραφία. Νεοελλθνικι επιςτολογραφία. DeweyClass. No.: Ροιιματα / ΒλαντιμίρΜαγιακόβςκθ ; πρόλογοσ και απόδοςθ Γιάννθ ίτςου. - 16θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, , *5+ ς. ; 25 εκ. Κζμα: ωςικι ποίθςθ. DeweyClass. No.: Δόκτορ Ηιβάγκο / ΜπόρισΡάςτερνακ ; μετάφραςθ απ' το ρωςικό χειρόγραφο Σ. Ρρωτοπαπα ; λογοτεχνικι απόδοςθ των ποιθμάτων Μιχ. Ρεράνκθ. - Ακινα : Δίδυμοι, c ς. ; 22 εκ. Κζμα: ωςικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: ΙΣΟΡΙΑ Ελλθνικι Νομαρχία : ιτοι λόγοσ περί ελευκερίασ / Ανωνφμου του Ζλλθνοσ. - Ακινα : Κάλβοσ, ς. ; 18 εκ. Κζματα: Νεοελλθνικόσ διαφωτιςμόσ. Ελευκερία--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. Ελλάδα--Λςτορία--Τουρκοκρατία--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. DeweyClass. No.: Το Σφνταγμα και ο Κοφριοσ / του ιγα ; ιςτορικά και φιλολογικά προλεγόμενα, κριτικι ζκδοςθ του αρχικοφ και του τελικοφ κειμζνου του Συντάγματοσ, μετάφραςθ ςε ςθμερινά ελλθνικά του Συντάγματοσ, κριτικι ζκδοςθ του αρχικοφ και του τελικοφ κειμζνου του Κουρίου, ερμθνευτικά και άλλα ςχόλια ςτον Κοφριο, επιλεγόμενα Ε.Σ. Στάκθσ. - *κριτικι ζκδ.+ - Ακινα : Αρμόσ, , [6] ς. ; 25 εκ. ISBN: DeweyClass. No.: Φυςικισ απάνκιςμα : διά τουσ αγχινοφσ και φιλομακείσ Ζλλθνασ, / εκ τθσ γερμανικισ και γαλλικισ διαλζκτου ερρανιςκεν παρά του ιγα Βελεςτινλι Κετταλοφ οφτινοσ αναλϊμαςιν εξεδόκθ, προσ ωφζλειαν των ομογενϊν. - Ακινα : Επιςτθμονικι Εταιρεία Μελζτθσ "Φερϊν - Βελεςτίνου - ιγα", , *1+, ι', 180, 21 ς. : εικ. ; 24 εκ. DeweyClass. No.: Ανζκδοτα ζγγραφα περί ιγα Βελεςτινλι / Κ. Αμάντου ; *επιμζλεια Δθμιτριοσ Απ. Καραμπερόπουλοσ+. - Ακινα : Επιςτθμονικι Εταιρεία Μελζτθσ "Φερϊν - Βελεςτίνου - ιγα", λβ', 198, 29 ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: X DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 7

8 Ανζκδοτα ζγγραφα περί ιγα Βελεςτινλι και των ςυν αυτϊμαρτυρθςάντων / εκ των εν Βιζννθ αρχείων εξαχκζντα και δθμοςιευκζντα υπο Αιμιλίου Λεγράνδ ; μετά μεταφράςεωσ ελλθνικισ υπό Σπυρίδωνοσ Ρ. Λάμπρου ; *επιμζλεια Δθμιτριοσ Απ. Καραμπερόπουλοσ+. - Ακινα : Επιςτθμονικι Εταιρεία Μελζτθσ "Φερϊν - Βελεςτίνου - ιγα", η', 182, 23, *4+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: DeweyClass. No.: Απομνθμονεφματα / Απομνθμονεφματα του Στατθγοφ Λωάννου Μακρυγιάννθ Μακρυγιάννθ ; πρόλογοσ - επιμζλεια Γιάννθ Βλαχογιάννθ. - *χ.τ.+ : Λςτορικι Ζρευνα, *19--] - μκ', 574 ς. ; 25 εκ. - Θρωικά κείμενα τθσ Επαναςτάςεωσ του DeweyClass. No.: Το θμερολόγιο ενόσ ςυνθκιςμζνου κοριτςιοφ / Νίνα Κοςτζρινα ; μετάφραςθ ΆλκθΗζθ. - Ακινα : Κεμζλιο, , *1+ ς. ; 20 εκ. - Σφγχρονθ πεηογραφία. Κζμα: Ραγκόςμιοσ πόλεμοσ, ρροςωπικζσ αφθγιςεισ. DeweyClass. No.: ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ο.Ε.Δ.Β. &Ι.Σ.Τ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΣΟ Κοινωνικι και πολιτικι αγωγι Γ' Γυμναςίου / Στζλλα Σωτθρίου, Στυλιανι Κορδονοφρθ, Αικατερίνθ Ηαφρανίδου. - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ", , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Αγωγι του πολίτθ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Κοινωνικι και πολιτικι αγωγι για τθν Γ' Γυμναςίου : βιβλίο μακθτι / Ακαναςοφλα - ζππα Αναςταςία... *και ά.+ - 5θ ζκδ. - *χ.τ.+ : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *1+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Αγωγι του πολίτθ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Αρχζσ οικονομίασ : τετράδιο εργαςιϊν Α' τάξθ Γενικοφ Λυκείου / ςυγγραφείσ Απόςτολοσ Δεδουςόπουλοσ... *και ά.+ - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ", * , *1+ ς. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Οικονομικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Αρχζσ οικονομίασ Α' τάξθ Γενικοφ Λυκείου / ςυγγραφείσ Απόςτολοσ Δεδουςόπουλοσ... *και ά.+ - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ", , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Οικονομικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Αρχζσ οικονομίασ Α' τάξθ Ενιαίου Λυκείου / Απόςτολοσ Δεδουςόπουλοσ, Ραναγιϊτθσ Γιαλζρθσ, Ανδρζασ Χατηθανδρζου. - *χ.τ.+ : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Οικονομικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 8

9 Αρχζσ οικονομικισ κεωρίασ Γ' τάξθ Γενικοφ Λυκείου μάκθμα επιλογισ, 2οσ Κφκλοσ Τ.Ε.Ε. Τομζασ Οικονομίασ & Διοίκθςθσ / Λιανόσ Κεόδωροσ, Ραπαβαςιλείου Αντϊνιοσ, Χατηθανδρζου Ανδρζασ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *3+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Οικονομικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Νεοελλθνικι γλϊςςα Α' Γυμναςίου : τετράδιο εργαςιϊν / Κωνςταντίνοσ Αγγελάκοσ, Ελζνθ Κατςαροφ, Αναςταςία Μαγγανά. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Γραμματικι τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ Α', Β', Γ' Γυμναςίου / ΣωφρόνθσΧατηθςαββίδθσ, Ακαναςία Χατηθςαββίδου. - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ, , *1+ ς. ; 28 εκ. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Γραμματικι. Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Μακθματικά Γ' Γυμναςίου / ςυγγραφικι ομάδα Α. Αλιμπινίςθσ... *και ά θ ζκδ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *8+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Χθμεία Β' Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ / Στζλιοσ Λιοδάκθσ... *και ά.+ - 6θ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, , *19+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Χθμεία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Γεωγραφία Α' Γυμναςίου / Ακινα Καραμπάτςα... *και ά.+ - 8θ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, , *3+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: X Κζμα: Γεωγραφία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Ειςαγωγι ςτθ μουςικι / *Στζφανοσ Β. Βαςιλειάδθσ... *και ά.++ - ζκδ. ςυντομευμζνθ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *4+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Μουςικι-- Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 9

10 Φιλοςοφικόσ λόγοσ : Ρλάτων - Αριςτοτζλθσ : Γ' τάξθ Γενικοφ Λυκείου (Κεωρθτικι Κατεφκυνςθ) / *ομάδα ςυγγραφισ Μ.Η. Κοπιδάκθσ... *και ά.++ - *χ.τ.+ : ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ", , *1+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικι λογοτεχνία, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ρλατωνικι φιλοςοφία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Αριςτοτελικι φιλοςοφία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Κείμενα νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ Γ' Ενιαίου Λυκείου / Ν. Γρθγοριάδθσ... *και ά θ ζκδ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *3+ ς. : εικ. ; 20 εκ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Λςτορία νεότερθ και ςφγχρονθγ' Γυμναςίου / Βας. Βλ. Σφυρόερα. - 16θ ζκδ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, , *1+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Λςτορία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Αρχαία ελλθνικι γλϊςςα : Γ' Γυμναςίου / Αντϊνθσ Μπιτςιάνθσ, Ελζνθ Ιραντου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2008, c ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Εγχειρίδιο γλωςςικισ διδαςκαλίασ Α' Ενιαίου Λυκείου / Ακανάςιοσ Κοκοβίνοσ, Αγγελικι Μπατηόγλου, Μιχάλθσ Σαρρισ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c ς. ; 24 εκ. - Βιβλία για τθν εκπαίδευςθ. ISBN: Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Ζκφραςθ ζκκεςθ Β' Ενιαίου Λυκείου : λόγοσ και γλϊςςα / Λόγοσ και γλϊςςα Βαςιλικι Ηάννθ. - Ακινα : Μιχάλθ Σιδζρθ, ς. ; 24 εκ. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Εκκζςεισ, Μακθτικζσ--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Χθμεία Γ' Γυμναςίου / Κϊςτασ Σαλτερισ. - Ακινα : Σαββάλασ, 2009, c , *4+ ς. ; 24 εκ. ISBN: Κζμα: Χθμεία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 10

11 Ευριπίδθ Ελζνθ : δραματικι ποίθςθ : Γ' Γυμναςίου / Ν. Ραππάσ, Χ. Ραππάσ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικι λογοτεχνία, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικό δράμα (Τραγωδία)--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Φιλοςοφικόσ λόγοσ Α' : Ρλάτωνα Ρρωταγόρασ και Ρολιτεία / *Κ.Ν. Ρετρόπουλοσ... *και ά.++ - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 24 εκ. Εκπαίδευςθ ; Βιβλία για το Λφκειο. ISBN: Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικι λογοτεχνία, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ρλατωνικι φιλοςοφία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Αναγνϊςεισ λογοτεχνικϊν κειμζνων Α' Γυμναςίου / Ηωι Κ. Μπζλλα, Ηαχαρίασ Λιγνόσ. - Ακινα : Gutenberg, τ. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: (τ. 1) ; (set) Κζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Θ ερμθνεία των ποιθτικϊν κειμζνων για τθ Β' τάξθ *Γυμναςίου+ / Νικιτασ Ραρίςθσ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2006, c ς. ; 21 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: X; Κζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Ερμθνευτικζσ αναλφςεισ ςτα κείμενα νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ Γ' Γυμναςίου / Κεοδϊρα Μερτίκα... *και ά.+ - Ακινα : Ρατάκθ, 2006, c ; 24 εκ. - Βιβλία για τθν εκπαίδευςθ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ Σφντομο κοινωνικοπολιτικό λεξικό : φιλοςοφία, κοινωνιολογία, οικονομία, ιςτορία / ςυντάχκθκε από επιτροπι με υπεφκυνο τον υφθγθτι φιλοςοφίασ Δ.Γ. Καςιοφρα. - 6θ - Ακινα : Σφγχρονθ Εποχι, , *3+ ς. ; 21 εκ. Κζματα: Κοινωνικζσ επιςτιμεσ--εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικά. Ρολιτικι επιςτιμθ--εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικά. Οικονομία--Εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικά. DeweyClass. No.: Ρωσ θ ελλθνικι γονιμοποίθςε τον ευρωπαϊκό λόγο / Άννα Τηιροποφλου-Ευςτακίου ; προλογίηει ο Χάρθσ Λαμπίδθσ. - Ακιναι : Νζα Κζςισ, τ. ; 21x30 εκ. Κζματα: Ελλθνικι γλϊςςα--λεξικά--ρολφγλωςςα. Ελλθνικι γλϊςςα--επίδραςθ ςε ξζνεσ γλϊςςεσ. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 11

12 Αντίςτροφονλεξικόν τθσ νζασ ελλθνικισ / Γ.Λ. Κουρμοφλθ. - ειδικι ζκδ. προσ χριςιν των φοιτθτϊν - Ακιναι : *χ.ό.+, * xxxv, *1+, 801 ς. ; 26 εκ. Κζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Λεξικά. DeweyClass. No.: Θ εγκυκλοπαίδεια του πλανιτθ Γθ : *με διευκφνςεισ ςτο διαδίκτυο+ / AnnaClaybourne, GillianDoherty και RebeccaTreays ; μετάφραςθ Νζςτορασ Χοφνοσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, c , *5+ ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Κζμα: Γθ (Ρλανιτθσ)--Εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικά. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 12

13 ΤΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ Θ αρπαγι τθσ Ευρϊπθσ και θ ιςτορία των τριϊν γιων τθσ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. DeweyClass. No.: Οι κεοί των αρχαίων Ελλινων / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Λοφλιοσ Μαρουλάκθσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. DeweyClass. No.: Ο Λάςονασ και το χρυςόμαλλο δζρασ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. DeweyClass. No.: Τιτανομαχία - Γιγαντομαχία / *εικονογράφθςθ Νίκθ Λεωνίδου ; κείμενα Νίκοσ Δελθγιάννθσ+ - Ακινα : Χατηθλάκοσ, *χ.χ , *2+ ς. : εικ. ; 32 εκ. + 1 CD - Ελλθνικι μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. DeweyClass. No.: ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Ο ανδρείοσ Αχιλλζασ / Γρθγορίου Ξενόπουλου. - Ακινα : Αδελφοί Βλάςςθ, c ς. : εικ. ; 29 εκ. - Κθςαυροί από τθ Διάπλαςθ των Ραίδων ; Θ Κυρα-Μάρκα. ISBN: DeweyClass. No.: Εξοχικι Λαμπρι / Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ ; απόδοςθ Κϊςτασ Ροφλοσ. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, 2002, c *28+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Τα Ελλθνικά. ISBN: DeweyClass. No.: Ο κφριοσ Σπουργιτάκθσ / Γρθγορίου Ξενόπουλου ; *εικονογράφθςθ G. Bouvet, Σταμάτθσ Μποηινάκθσ+ - Ακινα : Αδελφοί Βλάςςθ, c ς. : εικ. ; 29 εκ. - Κθςαυροί από τθ Διάπλαςθ των Ραίδων ; Θ Κυρα-Μάρκα. ISBN: DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 13

14 Το δάκρυ του Μουτηοφρθ / Γρθγόρθσ Χαλιακόπουλοσ ; εικονογράφθςθ ΦοφλθΜθτςιάλθ. - Ακινα : Νίκασ / Ελλθνικι Ραιδεία, c *28+ ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: DeweyClass. No.: Το παιδάκι ρυηάκι / Λάςων Στεφανόπουλοσ ; ηωγραφιζσ Χριςτίνα Δάρρα ; *μετάφραςθ και επιμζλεια κειμζνου ΡζπθΓαρδζλθ+ - Ακινα : Μικρι Μίλθτοσ, , *3+ ς. : εικ. ; 28 εκ. - Τα μικρά και τα μεγάλα του κόςμου. ISBN: DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 14

15 ΑΡΧΕΙΟ Εκδιλωςθ Θ Ευρϊπθ των Νζων : λεφκωμα / Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Ελλθνογερμανικι Αγωγι, * τ. : εικ. ; 30x22 εκ. + 1 DVD Class. No.: ΕΥ ΝΕΩ Εκδιλωςθ Τζχνθ και Αλλθλεγγφθ : λεφκωμα / Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Ελλθνογερμανικι Αγωγι, * τ. : εικ. ; 30x22 εκ. + 2 DVD Class. No.: ΤΕΧΑΛΛ Ερευνϊ και ανακαλφπτω Ε' Δθμοτικοφ / Αποςτολάκθσ Εμμανουιλ... *και ά.+ ; εικονογράφθςθ Γκιόκασ Ευάγγελοσ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, *2000;+ - *3+ τ. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: (φφλλα αξιολόγθςθσ) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Στοιχειϊδθσ) Class. No.: ΦΥΣΕ Δ Φυςικά Ε' Δθμοτικοφ : ερευνϊ και ανακαλφπτω / Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ... *και ά.+ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, *3+ τ. : εικ. ; 28 εκ. - Φυςικά Δθμοτικοφ. ISBN: (βιβλίο μακθτι); (τετράδιο εργαςιϊν); X (βιβλίο δαςκάλου) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Στοιχειϊδθσ) Class. No.: ΦΥΣΕϋΔ Ερευνϊ και ανακαλφπτω ΣΤ' Δθμοτικοφ / Αποςτολάκθσ Εμμανουιλ... *και ά.+ ; εικονογράφθςθ Γκιόκασ Ευάγγελοσ. - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, * ] - *4+ τ. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: (βιβλίο μακθτι); (φφλλα αξιολόγθςθσ); (με μια ματιά); X (βιβλίο για τον δάςκαλο) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Στοιχειϊδθσ) Class. No.: ΦΥΣΣΤ Δ Φυςικά ΣΤ' Δθμοτικοφ : ερευνϊ και ανακαλφπτω / Ερευνϊ και ανακαλφπτω Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ... *και ά.+ - Ακινα : Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, *3+ τ. : εικ. ; 28 εκ. - Φυςικά Δθμοτικοφ. ISBN: (βιβλίο μακθτι); (τετράδιο εργαςιϊν); (βιβλίο δαςκάλου) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Στοιχειϊδθσ) Class. No.: ΦΥΣΣΤ Δ Βιβλιογραφικό Δελτίο / Μάρτιος - Απρίλιος 14 15

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 2 ΔΩΕΑ ΜΕΝΘ ΚΟΥΜΑΝΤΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΚΕΤΛΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 12-3 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9 κ. Γεωργιάδου, Αρχαία Ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Από τα υπάρχοντά Μθτρϊα αρρζνων τθσ Πορτισ και με βάςθ τθν αρχαιότερθ καταγραφι, αντιγράψαμε το κάκε επϊνυμο μια φορά με πρϊτθ καταγραφι του ΚΟΚΚΑΛΗ- ΜΗΛΙΟ (1830) και τελευταία του

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Νζο Λφκειο: Μετά το «Νζο Σχολείο» και πριν το «Νζο ΑΕΙ»

Νζο Λφκειο: Μετά το «Νζο Σχολείο» και πριν το «Νζο ΑΕΙ» Νζο Λφκειο: Μετά το «Νζο Σχολείο» και πριν το «Νζο ΑΕΙ» Ραρουςιάηουμε ςιμερα τισ προτάςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ για το «Νζο Λφκειο». Στθ διαμόρφωςθ τουσ ζχουν λθφκεί υπόψθ : Οι μελζτεσ του Ραιδαγωγικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS 1 Χρθςτίδου Βαςιλεία vchristi@uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 2 Νάνοσ Γεώργιοσ gnanos@agr.uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 3 Βζντηασ Δθμιτριοσ ventzas@teilar.gr ΣΕΙ Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 4 Ματκιόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

εμινάρια Επιθεωρητών επτέμβριος 2013

εμινάρια Επιθεωρητών επτέμβριος 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ εμινάρια Επιθεωρητών επτέμβριος 2013 Αναλυτικό Πρόγραμμα Αρχαίων Ελληνικών Διδακτικά εγχειρίδια Λουκία Φατζημιχαήλ, ΕΜΕ Υιλολογικών Οι Νεφέλες του

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά Η ιδζα του ςεναρίου φμφωνα με τισ οδθγίεσ του νζου αναλυτικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει κατά τθ διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγείο Παμφίλων

Νηπιαγωγείο Παμφίλων Νηπιαγωγείο Παμφίλων Εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν: Χριςτοδοφλου Χρυςοφλα Τςάτςου Αναςταςία Σεντελίδου Αλεξάνδρα Αρικμόσ μακθτϊν: 26 (προνιπια-νιπια) Διαςτάςεισ- όψεισ του θζματοσ που προςεγγίςαμε Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ «ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ 8 ο σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Χ Ο Ρ Ο Τ Δθμοτικό κζατρο διμου Λαρίςθσ 30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007 Λάριςα Αποτελζςματα / Βραβεία α/α Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου «ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου Εκλογική Περιφζρεια Βαγίων Δρζνιοσ ωτιριοσ του Χαραλάμπουσ Αςτυνομικόσ Μάγκα- Μάρκου Κωνςταντίνα του Ευαγγζλου Οικιακά Σάκθσ Ελευκζριοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 1 ALBA METAL AE Εργοςτάςιο παραγωγισ εξαρτθμάτων και ςτοιχείων για παραδοςιακά κάγκελα Υαλλινθσ Ξαφαντάρθσ Ξωνςταντίνοσ 2106034209 kafadaris@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 2810285261 2 Αναςταςίου Κατερίνα Λογοκεραπεφτρια Λεωφόροσ Ακθνϊν 134 Άγιοσ Ακανάςιοσ 2310702566 3 Απάλλα Καλλιόπθ Ψυχίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΘΜΕΛΔΕΣ. Hellas [newspaper] : national greek weekly = Ελλάσ : εκνικι εβδομαδιαία εφθμερίσ ΤΥΡΟΣ

ΕΦΘΜΕΛΔΕΣ. Hellas [newspaper] : national greek weekly = Ελλάσ : εκνικι εβδομαδιαία εφθμερίσ ΤΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΛΤΕΩΝ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ h t t p : / / w w w. m i n p r e s s. g r / m i n p r e s s / i n d e x / m i n i s t r

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικών Αναηθτιςεων Νζων, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ και θ Περιφζρεια Πελοποννιςου, διοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος 2011-2012 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολικό Έτος 2011-2012 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Δ Ε Λ Α Σ Α Λ» Πεύκα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γραμματική Αρχαίων (Οικονόμου) 1 πλαστικό ντοσιέ με 20 διαφάνειες ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ : ΟΕΔΒ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ξεναγήσεις Μουσείων 27/4-29/5 4/5-15/5

Ξεναγήσεις Μουσείων 27/4-29/5 4/5-15/5 Ξεναγήσεις Μουσείων Λαογραφικό Μουςείο (Ραλαιό Κτίριο Φιλοςοφικισ Σχολισ) Πλεσ τισ Τετάρτεσ (9:00-14:00) και Ρζμπτεσ (13:00-18:00) από 13/5 ζωσ 25/6 Ξεναγιςεισ ςτο μουςείο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το προςωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (1) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΑΓΩΓΘΣ ΣΜΗΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΑΕ 336 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΘΜΙΟΥΓΙΚΘ ΓΑΦΘ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Μζςα από τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, τθσ Μελζτθσ, τθσ Ιςτορίασ, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν, τθσ Γυμναςτικισ, τθσ πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Α..Ι.. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 7.1. ΤΠΟ ΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗ Η ΜΕΛΟΤ 7.1.1. Τπόδειγμα 1: Πληροφορίεσ υποψηφίου ςχολείου Ημερομθνία: Πνομα Σχολείου: Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Σχολείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ PROJECT ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 Α/Α Τίτλοσ ςεναρίου /project (θζματα - περιεχόμενο) Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΤΕΧΝΘ - ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Μικραςιατικι Καταςτροφι ςτθν Ελλθνικι Λογοτεχνία Μετάφραση Σίτλου Μαθήματος: The Asia Minor Catastrophe in the Greek Literature Π. Μ.

Θ Μικραςιατικι Καταςτροφι ςτθν Ελλθνικι Λογοτεχνία Μετάφραση Σίτλου Μαθήματος: The Asia Minor Catastrophe in the Greek Literature Π. Μ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ TΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μαθήματα Υειμεπινού Δξαμήνος Ακαδημαϊκού έτοςρ 2010 ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΕΠΙΛΟΓΕ Θ Μικραςιατικι Καταςτροφι ςτθν Ελλθνικι Λογοτεχνία Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ

TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΣΕΛΟΥΕΛΜΑΗΙΔΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΦΛΩΟΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ)

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ) Σελίδα1 Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι θ εξεταςτζα- διδακτζα φλθ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΝΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΕΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΦΟΩΦΛΡΑ, 2014 1

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικϊν Αναηθτιςεων Νζων ςε ςυνεργαςία με εγχϊριουσ και ευρωπαϊκοφσ φορείσ πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας Βάσει του ισχύοντος Νόμου οι φοιτητές/ήτριες που εισήχθησαν από το 2013-14 και έπειτα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) για να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα