ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο:"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: Μαξνύζη Ιζηνζειίδα: Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παζραιίδνπ Σειέθσλν: ΠΡΟ: Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο: Αθήνα, Απ. Ππωη /Γ2 ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διδακηέαρ - εξεηαζηέαρ ύληρ ηων μαθημάηων Β ηάξηρ Ζμεπηζίος Γενικού Λςκείος και Γ ηάξηρ Δζπεπινού Γενικού Λςκείος για ηο ζσολικό έηορ Έρνληαο ππόςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4186/2013 (Α 193) «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 2) Σελ κε αξηζκ /Σ5/ (Β 1618) θνηλή Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνύο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αιέμαλδξν Γεξκεληδόπνπιν θαη Κσλζηαληίλν Κνπθνδήκν. 3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α 98). 4) Σηο κε αξ. 50/ , 57/ , 60/ θαη 63/ πξάμεηο ηνπ Γ.. ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 5) Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Κα διδαχκεί από τον Σεπτζμβριο ζωσ τον Μάιο επί δφο (2) ϊρεσ τθν εβδομάδα θ τραγωδία του Σοφοκλι Αντιγόνθ (ςχολ. βιβλίο Bϋ Λυκείου: Σοφοκλζουσ Τραγωδίαι Αντιγόνθ - Φιλοκτιτθσ). Θ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ ζχει ωσ εξισ: α) Από τθν Ειςαγωγι του ςχολικοφ βιβλίου κα διδαχκοφν τα εξισ: ΕΛΣΑΓΩΓΘ: Λ. Το δράμα, ΛΛ. Θ τραγωδία, ΛΛΛ. Το αρχαίο κζατρο, IV. Οι δραματικοί αγϊνεσ, V. Οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ. Από τθν ενότθτα VII. Οι τρεισ μεγάλοι τραγικοί κα διδαχκεί θ υποενότθτα με τίτλο Σοφοκλής. ΑΝΤΛΓΟΝΘ: Ο μφκοσ των Λαβδακιδϊν. 1

2 β) Από το κείμενο κα διδαχκοφν αναλυτικά οι ςτίχοι ωσ εξισ: α. Από το πρωτότυπο ςτίχοι 1-99, , , β. Από μετάφραςθ ςτίχοι , , , Β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ α) Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία: Λυςία, Υπζρ Μαντικζου. Κα διδάςκεται επί μία (1) ϊρα τθν εβδομάδα βάςει του διδακτικοφ εγχειριδίου «θτορικά Κείμενα Βϋ Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουςόπουλου κ.ά. β) Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα (Θεματογραφία): Κα διδάςκεται επί δφο (2) ϊρεσ τθν εβδομάδα. Ειδικότερα: Διδακτζα-Εξεταςτζα φλθ α) Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία: Λυςία, Τπζρ Μαντικζου Από το διδακτικό εγχειρίδιο: «θτορικά Κείμενα Βϋ Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουςόπουλου κ.ά. κα διδαχκοφν τα εξισ: α) Ειςαγωγι: 1. Θ ρθτορικι ςτθν Αρχαία Ελλάδα: Αϋ. Θ φυςικι ρθτορεία Βϋ. Θ γζννθςθ τθσ ςυςτθματικισ ρθτορείασ Γϋ θτορεία και ςοφιςτικι Εϋ. Τα είδθ του αττικοφ ρθτορικοφ λόγου και ΣΤϋ Τα μζρθ του ρθτορικοφ λόγου. 2. Ο Βίοσ του Λυςία Tο ζργο του Λυςία και Θ αξία του ζργου. 3. Ειςαγωγι ςτον Υπζρ Μαντικζου λόγο του Λυςία. β) Κείμενο: Λυςία, Υπζρ Μαντικζου. Ο λόγοσ κα διδαχκεί ολόκλθροσ. β) Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα (Θεματογραφία) 1. Από το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας τθσ Α Λυκείου των Ν. Μιτςθ, Ειρ. Ηαμάρου, Λ. Ραπανδρζου κα διδαχκοφν ςτο ςφνολό τουσ οι ενότθτεσ 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 και Κα διδαχκοφν για τθν άςκθςθ των μακθτϊν κακ όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ περίπου είκοςι (20) ζωσ είκοςι πζντε (25) κζματα εκτάςεωσ δζκα (10) ζωσ δϊδεκα (12) περίπου ςτίχων ςτερεοτφπου εκδόςεωσ από πεηά κείμενα τθσ αττικισ διαλζκτου. Τα επιλεγόμενα κείμενα ενδείκνυται να ανταποκρίνονται ςτο προσ διδαςκαλία, κάκε φορά, γραμματικό ι ςυντακτικό φαινόμενο. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Για το μάκθμα τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ τθσ Βϋ τάξθσ Θμερθςίου Γενικοφ Λυκείου ωσ διδακτικά εγχειρίδια κα χρθςιμοποιθκοφν τα βιβλία: α) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ Σεφχοσ Βϋ τθσ Βϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου β) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ για το Γενικό Λφκειο-Θεματικοί Κφκλοι των Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξεων Γενικοφ Λυκείου γ) Γλωςςικζσ Αςκιςεισ για το Γενικό Λφκειο Από το βιβλίο Έκφραση Έκθεση, Σεφχοσ Βϋ κα διδαχτοφν τα εξισ: Θ ΕΛΔΘΣΘ Ι. Θ ΕΛΔΘΣΘ ΚΑΛ ΤΟ ΣΧΟΛΛΟ 1.Το γεγονόσ και το ςχόλιο ςτθν είδθςθ 2.Ρροβολι και διαφοροποίθςθ τθσ είδθςθσ 3.Ραρεμβολι ξζνου ςχολίου ςτθν είδθςθ 4. Διαπλοκι του γεγονότοσ με το ςχόλιο ςτθν είδθςθ Λεξιλόγιο (ςχετικό με το ςχόλιο και τθν είδθςθ) Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθν πλθροφόρθςθ, τθ δθμοςιογραφία, τον Τφπο) ΙΙ. Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ Θ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΘΣ ΕΛΔΘΣΘΣ 1.Θ οργάνωςθ τθσ είδθςθσ 2.Θ οπτικι γωνία του δθμοςιογράφου ςτθν είδθςθ 3.Ο τίτλοσ τθσ είδθςθσ 2

3 4.Συντακτικά ςτοιχεία ςτθν είδθςθ α. Θ ςειρά των λεκτικϊν ςυνόλων ςτθν είδθςθ β. Ενεργθτικι και πακθτικι ςφνταξθ ςτθν είδθςθ γ. Θ χριςθ των ονοματικϊν προςδιοριςμϊν ςτθν είδθςθ. Χριςθ ονομάτων και επικζτων δ. Ο προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτθν είδθςθ 5. Το ςχόλιο πάνω ςε μια είδθςθ Λεξιλόγιο (ςχετικό με το χρόνο) Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ) Οργάνωςθ του λόγου. Θ χριςθ του παραδείγματοσ ςτθν ανάπτυξθ παραγράφου και ευρφτερου κειμζνου ΒΛΟΓΑΦΛΚΑ ΕΛΔΘ Βιογραφικά είδθ 1. Βιογραφία, μυκιςτορθματικι βιογραφία 2. Βιογραφικό ςθμείωμα α. Τα γεγονότα και τα ςχόλια ςε ζνα βιογραφικό ςθμείωμα β. Θ δομι και το περιεχόμενο ενόσ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ Λεξιλόγιο βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 4. Αυτοβιογραφικό ςθμείωμα α. Σφγκριςθ ενόσ αυτοβιογραφικοφ ςθμειϊματοσ με ζνα βιογραφικό ςθμείωμα β. Το ζμμεςο ςχόλιο ςτο αυτοβιογραφικό ςθμείωμα δ. Ο πρακτικόσ ςκοπόσ ενόσ (αυτο)βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθν εργαςία και τθν επιλογι επαγγζλματοσ) 6. Θμερολόγιο 7. Συςτατικι επιςτολι Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με το χαρακτθριςμό ατόμου, τισ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ, το φυλετικό και κοινωνικό ρατςιςμό) Οργάνωςθ του λόγου: Λ. Ραράγραφοσ. Ανάπτυξθ με ςφγκριςθ και αντίκεςθ ΛΛ. Ο ρόλοσ τθσ αντίκεςθσ ςτθ ςυνοχι του κειμζνου α. Συνοχι προτάςεων και περιόδων β. Συνοχι παραγράφων με αντικετικι ςφνδεςθ. Ανάπτυξθ δφο εννοιϊν ςε ζνα ευρφτερο κείμενο ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΚΛΤΛΚΘ Ι. Ραρουςίαςθ και κριτικι ενόσ βιβλίου 3. Βιβλιοκριτικι α. Λογοτεχνικι κριτικι Λεξιλόγιο (ςχετικό με τθ λογοτεχνικι κριτικι) β. Κριτικι άλλων κειμζνων 5. Απλι και διαδοχικι υπόταξθ 6. Οι αναφορικζσ προτάςεισ Λεξιλόγιο (ςχετικό με τα κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ/ζκκεςθ που ακολουκοφν) Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθν τζχνθ και τθν κριτικι ζργου τζχνθσ) ΙΙ. Ραρουςίαςθ και κριτικι μιασ κεατρικισ παράςταςθσ Λεξιλόγιο (ςχετικό με τθ κεατρικι κριτικι) ΙΙΙ. Ραρουςίαςθ και κριτικι άλλων μορφϊν τζχνθσ Λεξιλόγιο (ςχετικό με τθν κριτικι) Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθν κριτικι/αξιολόγθςθ του ατόμου και τθν αυτοκριτικι) ΙV. Οργάνωςθ του λόγου οριςμόσ και διαίρεςθ μιασ ζννοιασ 1.Οριςμόσ 2.Διαίρεςθ ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ ΡΕΛΛΘΨΘ Ι. Σθμειϊςεισ Α. Σθμειϊςεισ από γραπτό λόγο 3

4 1.Κρατϊ ςθμειϊςεισ κατά παράγραφο 2.Εργάηομαι ςε ευρφτερεσ (από τθν παράγραφο) νοθματικζσ ενότθτεσ και κρατϊ ςθμειϊςεισ 3.Από τισ ςθμειϊςεισ προχωρϊ ςτο διάγραμμα του κειμζνου Β. Σθμειϊςεισ από προφορικό λόγο ΙΙ. Ρερίλθψθ Α. Ρερίλθψθ γραπτοφ λόγου 1.Ρϊσ οδθγοφμαι ςτθν περίλθψθ 2.Τι πρζπει να προςζχω ςε μια περίλθψθ 3.Συγκρίνω δφο περιλιψεισ, μία εκτενι και μία ςυνοπτικι του ίδιου κειμζνου 4.Εξετάηω τθ χριςθ τθσ ενεργθτικισ και τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ ςε μία περίλθψθ 5.Ραρατθρϊ περιλιψεισ από ποικίλα κείμενα Β. Ρερίλθψθ προφορικοφ λόγου 1. Διαβάηω τθ δθμοςιογραφικι περίλθψθ μιασ ςυηιτθςθσ 2. Ραρουςιάηω ςε προφορικό και γραπτό λόγο περίλθψθ μιασ ςυηιτθςθσ Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθ λακωνικι ζκφραςθ και τθν προςπάκεια για εξοικονόμθςθ χρόνου ςτθ ςφγχρονθ κακθμερινι ηωι) ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Ωσ διδακτικό εγχειρίδιο κα χρθςιμοποιθκεί το Ανκολόγιο Κειμζνων τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ Βϋ Λυκείου. Το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ωσ μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ διδάςκεται δφο (2) ϊρεσ τθν εβδομάδα κακ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ με ελεφκερθ επιλογι κειμζνων από τον διδάςκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόςον ο διδάςκων το επικυμεί, είναι ςυνεχόμενο. Θ επιλογι τθσ διδακτζασ φλθσ κα είναι ίδια για όλα τα τμιματα τθσ τάξθσ του ίδιου ςχολείου, προκειμζνου να τθρθκεί θ ενότθτα τθσ διδαςκαλίασ και τθσ αξιολόγθςθσ. Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ κα διδαχκοφν κείμενα ποιθτικά και πεηά, τουλάχιςτον 16 για τα Ημεριςια Γενικά Λφκεια και 13 για τα Εςπερινά, αντιπροςωπευτικά όλων των ενοτιτων που περιζχονται ςτο οικείο ςχολικό εγχειρίδιο (Νζα Ακθναϊκι Σχολι-Θ Ρεηογραφία, Νεότερθ Λογοτεχνία-Ρρϊτθ Δεκαετία του Μεςοπολζμου [ ], Νεότερθ Ροίθςθ, Ρεηογραφία-Θ Ρεηογραφία του Μεςοπολζμου, Δοκίμιο, Ξζνθ Λογοτεχνία). Κα διδαχκοφν, επίςθσ, τα γραμματολογικά ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τα κείμενα που πρόκειται να διδαχκοφν αλλά και τα γραμματολογικά ςτοιχεία που δίνονται ςτθν ειςαγωγι κάκε ενότθτασ. ΙΣΟΡΙΑ Θ διδακτζα- εξεταςτζα φλθ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ τθσ Βϋ Τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου με βάςθ το ςχολικό βιβλίο Ιστορία του Μεσαιωνικοφ και του Νεότερου Κόσμου , των Λ. Δθμθτροφκα, Κ. Λωάννου, Κ. Μπαροφτα, είναι θ ακόλουκθ: Ι. Από το κάνατο του Ιουςτινιανοφ ωσ τθν αποκατάςταςθ των εικόνων και τθ ςυνκικθ του Βερντζν ( ) 2. Θ βαςιλεία του Θρακλείου ( ). Αποφαςιςτικοί αγϊνεσ και μεταρρυκμίςεισ 3. Θ εμφάνιςθ του Λςλάμ 5. Θ Εικονομαχία 6. Κοινωνία και οικονομία 7. Σλάβοι και Βοφλγαροι 8. Το Φραγκικό κράτοσ υπό τισ δυναςτείεσ των Μεροβιγγείων και των Καρολιδϊν ΙΙ. Η εποχι τθσ ακμισ: από τον τερματιςμό τθσ Εικονομαχίασ ωσ το χίςμα των δφο εκκλθςιϊν ( ) 1. Ρροοίμιο τθσ ακμισ του Βυηαντινοφ Κράτουσ ( ) 3. Κοινωνία 5. Θ διεκνισ ακτινοβολία του Βυηαντίου 7. Οικονομία και κοινωνία ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ. Το ςφςτθμα τθσ Φεουδαρχίασ 4

5 ΙΙΙ. Από το χίςμα των δφο εκκλθςιϊν ωσ τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ ταυροφόρουσ ( ) 1. Εςωτερικι κρίςθ και εξωτερικοί κίνδυνοι ( ) 2. Θ εςωτερικι πολιτικι των Κομνθνϊν ( ) 7. Οι Σταυροφορίεσ: α. Οι αιτίεσ, δ. Θ Τζταρτθ Σταυροφορία, ε. Θ άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Σταυροφόρουσ IV. Η Λατινοκρατία και θ Παλαιολόγεια εποχι ( ). Ο Υςτεροσ Μεςαίωνασ ςτθ Δφςθ 2. Τα Ελλθνικά κράτθ: Τραπεηοφσ, Ιπειροσ, Νίκαια 6. Οι Οκωμανοί και θ ραγδαία προζλαςι τουσ 7. Θ άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ VI. Από τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και τισ Ανακαλφψεισ των Νζων Χωρϊν ωσ τθ ςυνκικθ τθσ Βεςτφαλίασ ( ) 2. Αναγζννθςθ και ανκρωπιςμόσ 3. Ανακαλφψεισ 4. Κρθςκευτικι μεταρρφκμιςθ ( ) VII. Από τθ ςυνκικθ τθσ Βεςτφαλίασ (1648) ζωσ το ςυνζδριο τθσ Βιζννθσ (1815) 1. Ο Διαφωτιςμόσ 2. Οι οικονομικζσ εξελίξεισ: Οι απαρχζσ τθσ Βιομθχανικισ επανάςταςθσ, οι οικονομικζσ κεωρίεσ 3. Θ Αμερικανικι επανάςταςθ 4. Θ Γαλλικι επανάςταςθ και θ Ναπολεόντεια περίοδοσ ( ) ΦΙΛΟΟΦΙΑ Θ διδακτζα και εξεταςτζα φλθ ςτο μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Β τάξθσ Θμερθςίου Γενικοφ Λυκείου με βάςθ το ςχολικό βιβλίο Αρχζς Φιλοσοφίας των Σ. Βιρβιδάκθ, Β. Καραςμάνθ, Χ. Τουρνά είναι θ ακόλουκθ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ξεκινϊντασ από τθν απορία Ενότθτα πρϊτθ: Θ ιδιαιτερότθτα τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ Ενότθτα δεφτερθ: Βαςικοί ςτόχοι τθσ φιλοςοφικισ δραςτθριότθτασ Ενότθτα τρίτθ: Κλάδοι τθσ Φιλοςοφίασ και επιςτιμεσ Ενότθτα τζταρτθ: Φιλοςοφία και κοινωνία: 2. Θ χρθςιμότθτα τθσ Φιλοςοφίασ Ενότθτα πζμπτθ: Φιλοςοφία και ιςτορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατανοϊντασ τα πράγματα Ενότθτα δεφτερθ: Λζξεισ, νόθμα και κακολικζσ ζννοιεσ Ενότθτα τζταρτθ: Λογικι και Φιλοςοφία: 1. Λόγοσ και λογικι Ενότθτα πζμπτθ: Αριςτοτελικι λογικι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αναηθτϊντασ τθ γνϊςθ Ενότθτα πρϊτθ: Το ερϊτθμα για τθ δυνατότθτα τθσ γνϊςθσ: 1. Θ ςκεπτικιςτικι πρόκλθςθ Διαφορετικά είδθ ςκεπτικιςμοφ: α. Αμφιςβιτθςθ τθσ δυνατότθτασ γνϊςθσ και επιδίωξθ τθσ αταραξίασ (αρχαίοσ ςκεπτικιςμόσ), β. Νεότερεσ μορφζσ ςκεπτικιςμοφ (μόνο θ υποενότθτα 1: Ακραία μεκοδολογικι αμφιβολία: Υπάρχει κάτι για το οποίο δεν μπορϊ να αμφιβάλλω;) Ενότθτα τρίτθ: Κεωρίεσ για τθν πθγι τθσ γνϊςθσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανακαλφπτοντασ το νου Ενότθτα πρϊτθ: Ειςαγωγι ςτθ Μεταφυςικι Ενότθτα δεφτερθ: Νουσ και ςϊμα δυϊςτικζσ κεωρίεσ Ενότθτα τρίτθ: Νουσ και ςϊμα μονιςτικζσ κεωρίεσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αξιολογϊντασ τθν πράξθ Ενότθτα πρϊτθ: Αναηιτθςθ κριτθρίου θκικισ ορκότθτασ Ενότθτα δεφτερθ: Απορίεσ και ενςτάςεισ για τθ δυνατότθτα θκικισ ςκζψθσ και πράξθσ Ενότθτα τρίτθ: Θ δικαιολόγθςθ τθσ θκικισ ςτάςθσ ηωισ Ενότθτα τζταρτθ: Ρρακτικζσ εφαρμογζσ του θκικοφ προβλθματιςμοφ 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ορίηοντασ το δίκαιο Ενότθτα πρϊτθ: Μορφζσ πολιτικισ οργάνωςθσ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν Ενότθτα δεφτερθ: Κοινωνικό ςυμβόλαιο και δθμοκρατικζσ πολιτείεσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Θαυμάηοντασ το ωραίο Ενότθτα πρϊτθ: Φφςθ, τζχνθ και αιςκθτικι εμπειρία Ενότθτα δεφτερθ: Βαςικζσ αντιλιψεισ για τθν τζχνθ ΦΙΛΟΟΦΙΑ Βϋ ΣΑΞΗ ΜΟΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ Θ διδακτζα - εξεταςτζα φλθ ςτο μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Β τάξθσ Λυκείου των Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν ςχολείων, με βάςθ το ςχολικό βιβλίο Αρχζσ Φιλοςοφίασ, των Στ. Βιρβιδάκθ, Β. Καραςμάνθ, Χ. Τουρνά, είναι θ ακόλουκθ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Ξεκινϊντασ από τθν απορία Ενότθτα πρϊτθ: Θ ιδιαιτερότθτα τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ. Ενότθτα δεφτερθ: Βαςικοί ςτόχοι τθσ φιλοςοφικισ δραςτθριότθτασ. Ενότθτα τρίτθ: Κλάδοι τθσ φιλοςοφίασ και επιςτιμεσ. Ενότθτα τζταρτθ: Φιλοςοφία και κοινωνία: 2. Θ χρθςιμότθτα τθσ φιλοςοφίασ. Ενότθτα πζμπτθ: Φιλοςοφία και ιςτορία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Κατανοϊντασ τα πράγματα Ενότθτα δεφτερθ: Λζξεισ, νόθμα και κακολικζσ ζννοιεσ: 1. Λζξεισ και νόθμα, 2. Οι κακολικζσ ζννοιεσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αναηθτϊντασ τθ γνϊςθ Ενότθτα πρϊτθ: Το ερϊτθμα για τθ δυνατότθτα τθσ γνϊςθσ: 1. Θ ςκεπτικιςτικι πρόκλθςθ Διαφορετικά είδθ ςκεπτικιςμοφ: α) Αμφιςβιτθςθ τθσ δυνατότθτασ γνϊςθσ και επιδίωξθ τθσ αταραξίασ (αρχαίοσ ςκεπτικιςμόσ). Ενότθτα τρίτθ: Κεωρίεσ για τθν πθγι τθσ γνϊςθσ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αξιολογϊντασ τθν πράξθ Ενότθτα πρϊτθ: Αναηιτθςθ κριτθρίου θκικισ ορκότθτασ. Ενότθτα δεφτερθ: Απορίεσ και ενςτάςεισ για τθ δυνατότθτα θκικισ ςκζψθσ και πράξθσ. Ενότθτα τρίτθ: Θ δικαιολόγθςθ τθσ θκικισ ςτάςθσ ηωισ. Ενότθτα τζταρτθ: Ρρακτικζσ εφαρμογζσ του θκικοφ προβλθματιςμοφ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ορίηοντασ το δίκαιο Ενότθτα δεφτερθ: Κοινωνικό ςυμβόλαιο και δθμοκρατικζσ πολιτείεσ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Θαυμάηοντασ το ωραίο Ενότθτα πρϊτθ: Φφςθ, τζχνθ και αιςκθτικι εμπειρία. Ενότθτα δεφτερθ: Βαςικζσ αντιλιψεισ για τθν τζχνθ. ΑΛΓΕΒΡΑ Διδακτζα- Εξεταςτζα φλθ Από το βιβλίο «Άλγεβρα Βϋ Γενικοφ Λυκείου» των Ανδρεαδάκθ Σ. κ.ά. Κεφ. 1ο: υςτιματα 1.1 Γραμμικά Συςτιματα (χωρίσ τισ αποδείξεισ των ςυμπεραςμάτων τθσ υποπαραγράφου «Λφςθ-Διερεφνθςθ γραμμικοφ ςυςτιματοσ 2x2) 1.2 Μθ Γραμμικά Συςτιματα Κεφ.2ο: Ιδιότθτεσ υναρτιςεων 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίεσ Συνάρτθςθσ 2.2 Κατακόρυφθ-Οριηόντια Μετατόπιςθ Καμπφλθσ Κεφ. 3ο: Σριγωνομετρία 6

7 3.1. Τριγωνομετρικοί Αρικμοί Γωνίασ 3.2. Βαςικζσ Τριγωνομετρικζσ Ταυτότθτεσ (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ ταυτότθτασ 4 ) 3.3. Αναγωγι ςτο 1o Τεταρτθμόριο 3.4 Οι τριγωνομετρικζσ ςυναρτιςεισ 3.5 Βαςικζσ τριγωνομετρικζσ εξιςϊςεισ 3.6 Τριγωνομετρικοί αρικμοί ακροίςματοσ γωνιϊν (χωρίσ τισ αποδείξεισ των τφπων) 3.7 Τριγωνομετρικοί αρικμοί τθσ γωνίασ 2α (χωρίσ τισ αποδείξεισ των τφπων) Κεφ. 4ο: Πολυϊνυμα - Πολυωνυµικζσ εξιςϊςεισ 4.1. Ρολυϊνυμα 4.2. Διαίρεςθ πολυωνφμων 4.3. Ρολυωνυµικζσ εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ (χωρίσ τθν υποπαράγραφο «Ρροςδιοριςμόσ ρίηασ με προςζγγιςθ») 4.4. Εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ που ανάγονται ςε πολυωνυμικζσ Κεφ. 5ο: Εκκετικι και Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ 5.1. Εκκετικι ςυνάρτθςθ 5.2. Λογάρικμοι (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ αλλαγισ βάςθσ) 5.3. Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ (να διδαχκοφν μόνο οι λογαρικμικζσ ςυναρτιςεισ με βάςθ το 10 και το e). ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Διδακτζα- Εξεταςτζα φλθ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Θ, Βλάμου Ρ., Κατςοφλθ Γ., Μαρκάκθ Σ. και Σιδζρθ Ρ. Κεφ. 7 o : Αναλογίεσ 7.1. Ειςαγωγι 7.2. Διαίρεςθ ευκφγραμμου τµιµατοσ ςε ν ίςα μζρθ 7.3. Γινόμενο ευκφγραμμου τµιµατοσ µε αρικμό Λόγοσ ευκφγραμμων τµθµάτων 7.4. Ανάλογα ευκφγραμμα τµιµατα Αναλογίεσ 7.5. Μικοσ ευκφγραμμου τµιµατοσ 7.6. Διαίρεςθ τµθµάτων εςωτερικά και εξωτερικά ωσ προσ δοςμζνο λόγο (Μόνο οι οριςμοί τθσ διαίρεςθσ ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ από ςθμείο Μ, εςωτερικά ι εξωτερικά) 7.7. Κεϊρθμα του Καλι { (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και του Ρορίςματοσ, το πρόβλθμα 2 (Διαίρεςθ ευκφγραμμου τμιματοσ ςε δοςμζνο λόγο ) και χωρίσ τουσ οριςμοφσ «ςυηυγι αρμονικά» και «αρμονικι τετράδα»)} Κεωριματα των διχοτόμων τριγϊνου (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και χωρίσ τον υπολογιςμό των ευκυγράμμων τμθμάτων ςτα οποία θ διχοτόμοσ εςωτερικι ι εξωτερικι διαιρεί τθν απζναντι πλευρά) Κεφ. 8 ο : Ομοιότθτα 8.1. Πμοια ευκφγραμμα ςχιματα 8.2. Κριτιρια ομοιότθτασ (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων I, ΛΛ και ΛΛΛ και τισ εφαρμογζσ 1, 2 και 3) ΗΜΕΙΩΗ: Να μθν διδαχκοφν οι αποδεικτικζσ αςκιςεισ, τα ςφνκετα κζματα και οι γενικζσ αςκιςεισ από τα κεφάλαια 7 και 8. Κεφ. 9 ο : Μετρικζσ ςχζςεισ 9.1. Ορκζσ προβολζσ 9.2. Το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα 9.3. Γεωμετρικζσ καταςκευζσ 9.4. Γενίκευςθ του Ρυκαγόρειου κεωριματοσ (χωρίσ τθν εφαρμογι ΛΛ) 9.5. Κεωριματα Διαμζςων 9.7. Τζμνουςεσ κφκλου 7

8 Κεφ. 10 ο : Εμβαδά Ρολυγωνικά χωρία Εμβαδόν ευκφγραμμου ςχιματοσ - Λςοδφναμα ευκφγραµµα ςχιματα Εμβαδόν βαςικϊν ευκφγραμμων ςχθμάτων Άλλοι τφποι για το εμβαδόν τριγϊνου (χωρίσ τθν απόδειξθ των τφπων Λ και ΛΛΛ) Λόγοσ εμβαδϊν όμοιων τριγϊνων πολυγϊνων (χωρίσ τθν απόδειξθ του Κεωριματοσ ΛΛ) Μεταςχθματιςμόσ πολυγϊνου ςε ιςοδφναμό του. Κεφ. 11 ο : Μζτρθςθ Κφκλου Οριςμόσ κανονικοφ πολυγϊνου Λδιότθτεσ και ςτοιχεία κανονικϊν πολυγϊνων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και του Ρορίςματοσ ) Εγγραφι βαςικϊν κανονικϊν πολυγϊνων ςε κφκλο και ςτοιχεία τουσ (χωρίσ τισ εφαρμογζσ 2,3) Ρροςζγγιςθ του μικουσ του κφκλου µε κανονικά πολφγωνα Μικοσ τόξου Ρροςζγγιςθ του εμβαδοφ κφκλου µε κανονικά πολφγωνα Εμβαδόν κυκλικοφ τοµζα και κυκλικοφ τµιµατοσ Τετραγωνιςμόσ κφκλου ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Διδακτζα- Εξεταςτζα φλθ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Θ, Βλάμου Ρ., Κατςοφλθ Γ., Μαρκάκθ Σ. και Σιδζρθ Ρ. Κεφ. 7 o : Αναλογίεσ 7.1. Ειςαγωγι 7.2. Διαίρεςθ ευκφγραμμου τµιµατοσ ςε ν ίςα μζρθ 7.3. Γινόμενο ευκφγραμμου τµιµατοσ µε αρικμό Λόγοσ ευκφγραμμων τµθµάτων 7.4. Ανάλογα ευκφγραμμα τµιµατα Αναλογίεσ 7.5. Μικοσ ευκφγραμμου τµιµατοσ 7.6. Διαίρεςθ τµθµάτων εςωτερικά και εξωτερικά ωσ προσ δοςμζνο λόγο (Μόνο οι οριςμοί τθσ διαίρεςθσ ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ από ςθμείο Μ, εςωτερικά ι εξωτερικά) 7.7. Κεϊρθμα του Καλι {(χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και του Ρορίςματοσ, το πρόβλθμα 2 (διαίρεςθ ευκφγραμμου τμιματοσ ςε δοςμζνο λόγο) και χωρίσ τουσ οριςμοφσ «ςυηυγι αρμονικά» και «αρμονικι τετράδα»} Κεωριματα των διχοτόμων τριγϊνου (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και χωρίσ τον υπολογιςμό των ευκυγράμμων τμθμάτων ςτα οποία θ διχοτόμοσ εςωτερικι ι εξωτερικι διαιρεί τθν απζναντι πλευρά) Κεφ. 8 ο : Ομοιότθτα 8.1. Πμοια ευκφγραμμα ςχιματα 8.2. Κριτιρια ομοιότθτασ (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων I, ΛΛ και ΛΛΛ και τισ εφαρμογζσ 1, 2 και 3) ΗΜΕΙΩΗ: Να μθν διδαχκοφν οι αποδεικτικζσ αςκιςεισ, τα ςφνκετα κζματα και οι γενικζσ αςκιςεισ από τα κεφάλαια 7 και 8. Κεφ. 9 ο : Μετρικζσ ςχζςεισ 9.1. Ορκζσ προβολζσ 9.2. Το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων ΛΛΛ και ΛV) 9.4 Γενίκευςθ του Ρυκαγόρειου κεωριματοσ (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και χωρίσ τθν εφαρμογι ΛΛ) Κεφ. 10 ο : Εμβαδά Ρολυγωνικά χωρία Εμβαδόν ευκφγραμμου ςχιματοσ - Λςοδφναμα ευκφγραμμα ςχιματα 8

9 10.3. Εμβαδόν βαςικϊν ευκφγραμμων ςχθμάτων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων Λ και ΛΛ) Άλλοι τφποι για το εμβαδόν τριγϊνου (Μόνο ο τφποσ του Ιρωνα και χωρίσ τθν απόδειξι του) Λόγοσ εμβαδϊν όμοιων τριγϊνων πολυγϊνων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων) Κεφ. 11 ο : Μζτρθςθ Κφκλου Οριςμόσ κανονικοφ πολυγϊνου Λδιότθτεσ και ςτοιχεία κανονικϊν πολυγϊνων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και του Ρορίςματοσ) Εγγραφι βαςικϊν κανονικϊν πολυγϊνων ςε κφκλο και ςτοιχεία τουσ (χωρίσ τισ εφαρμογζσ 2,3) 11.4 Ρροςζγγιςθ του μικουσ του κφκλου µε κανονικά πολφγωνα 11.5 Μικοσ τόξου 11.6 Ρροςζγγιςθ του εμβαδοφ κφκλου µε κανονικά πολφγωνα 11.7 Εμβαδόν κυκλικοφ τοµζα και κυκλικοφ τµιµατοσ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Διδακτζα Εξεταςτζα φλθ Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεφθυνσης Βϋ Τάξθσ Γενικοφ Λυκείου» των Αδαμόπουλου Λ., Βιςκαδουράκθ Β., Γαβαλά Δ., Ρολφηου Γ. και Σβζρκου Α. Κεφ. 1 ο : Διανφςματα 1.1. Θ Ζννοια του Διανφςματοσ 1.2. Ρρόςκεςθ και Αφαίρεςθ Διανυςμάτων 1.3. Ρολλαπλαςιαςμόσ Αρικμοφ με Διάνυςμα (χωρίσ τισ Εφαρμογζσ 1 και 2) 1.4. Συντεταγμζνεσ ςτο Επίπεδο {(Χωρίσ τθν απόδειξθ που περιλαμβάνεται ςτθν υποπαράγραφο «Συντεταγμζνεσ διανφςματοσ», χωρίσ τθν Εφαρμογι 2 και χωρίσ τθν απόδειξθ που περιλαμβάνεται ςτθν υποπαράγραφο «Συνκικθ Ραραλλθλίασ Διανυςμάτων»)} Εςωτερικό Γινόμενο Διανυςμάτων (χωρίσ τθν απόδειξθ του τφπου τθσ αναλυτικισ ζκφραςθσ Εςωτερικοφ Γινομζνου). Κεφ. 2 ο : Η Ευκεία ςτο Επίπεδο 2.1. Εξίςωςθ Ευκείασ 2.2. Γενικι Μορφι Εξίςωςθσ Ευκείασ (χωρίσ τθν εφαρμογι 2) 2.3. Εμβαδόν Τριγϊνου (χωρίσ τισ αποδείξεισ των τφπων τθσ απόςταςθσ ςθμείου από ευκεία, του εμβαδοφ τριγϊνου και χωρίσ τθν Εφαρμογι 1). Κεφ. 3 ο : Κωνικζσ Σομζσ 3.1. Ο Κφκλοσ (χωρίσ τθν υποπαράγραφο «Ραραμετρικζσ Εξιςϊςεισ Κφκλου») Θ Ραραβολι (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ τθσ παραβολισ, τθν απόδειξθ του τφπου τθσ εφαπτομζνθσ και τθν Εφαρμογι 1) 3.3. Θ Ζλλειψθ (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ τθσ ζλλειψθσ, τθν υποπαράγραφο «Ραραμετρικζσ Εξιςϊςεισ Ζλλειψθσ» και χωρίσ τισ εφαρμογζσ αυτισ τθσ παραγράφου) 3.4. Θ Υπερβολι (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ τθσ υπερβολισ και τθν απόδειξθ του τφπου των αςφμπτωτων) 3.5. Μόνο θ υποπαράγραφοσ «ςχετικι κζςθ ευκείασ και κωνικισ». ΗΜΕΙΩΗ Α) Δεν κα διδαχκοφν οι αςκιςεισ Β ομάδασ των παραγράφων 3.2, 3.3 και 3.4. Β) Από τισ γενικζσ αςκιςεισ του 3 ου Κεφαλαίου δεν κα διδαχκοφν αςκιςεισ που αναφζρονται ςτισ παραπάνω παραγράφουσ (Ραραβολι, Ζλλειψθ και Υπερβολι). 9

10 ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Βιβλίο: «Φυςικι Γενικισ Ραιδείασ Β Γενικοφ Λυκείου» των Ν. Αλεξάκθ κ.ά. 1: ΔΤΝΑΜΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ Ειςαγωγικό Ζνκετο. 1.1 Ο Νόμοσ του Coulomb Να μθ διδαχκεί το παράδειγμα 2 (ςελ ) 1.2 Θλεκτρικό πεδίο 1.4 Δυναμικό διαφορά δυναμικοφ Να μθ διδαχκεί το ερϊτθμα (γ) ςτο Ραράδειγμα 7 (ςελίδα 29) Παρατιρθςθ: Να οριςτεί αξιωματικά θ δυναμικι ενζργεια, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1.4, αφοφ θ ενότθτα 1.3 είναι εκτόσ φλθσ. τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων Θ ςτρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ. Λυμζνα προβλιματα. Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 1, 2, 3 και 4 (ςελίδεσ 39-42). Ερωτιςεισ Δραςτθριότθτεσ, Προβλιματα Αφαιροφνται ερωτιςεισ - δραςτθριότθτεσ και προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται. Να διδαχκοφν ερωτιςεισ και προβλιματα που αναφζρονται ςε ζωσ και 3 ςυνευκειακά θλεκτρικά φορτία. Να μθ διδαχτοφν: ερωτιςεισ και προβλιματα: α) που αναφζρονται ςε 3 ι περιςςότερα θλεκτρικά φορτία που δεν είναι ςυνευκειακά β) κίνθςθσ φορτίων, γ) ιςορροπίασ φορτίων με δυνάμεισ ςτο επίπεδο. τα προβλιματα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 μζχρι 44 Επιςιμανςθ: Να γίνει διόρκωςθ ςτθν εκφϊνθςθ τθσ ερϊτθςθσ 12 «τα κενά του κειμζνου με μία ι περιςςότερεσ λζξεισ». Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα: Πχι 2. ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ: ΤΝΕΧΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ 2.1 Θλεκτρικζσ πθγζσ 2.2 Θλεκτρικό ρεφμα Να μθ διδαχκεί το «Αναλυτικι περιγραφι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτουσ μεταλλικοφσ αγωγοφσ» ( ςελίδα 65) 2.3 Κανόνεσ του Kirchhoff Να μθ διδαχκεί το «2 οσ Κανόνασ Kirchhoff (Κίρχοφ)» ( ςελίδα 71-72) 2.4 Αντίςταςθ - Αντιςτάτθσ Να μθ διδαχκοφν οι «Τφποι αντιςτατϊν (αντιςτάςεων)», «Χρωματικόσ κϊδικασ» και το Ραράδειγμα υπολογιςμοφ αντίςταςθσ (ςελίδα 79-80) 2.5 Συνδεςμολογία αντιςτατϊν (αντιςτάςεων) Να μθ διδαχκεί ο 1 οσ τρόποσ επίλυςθσ του ερωτιματοσ (β) ςτο παράδειγμα 7 (ςελίδα 86) 2.7 Ενζργεια και ιςχφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ 2.8 Θλεκτρεγερτικι δφναμθ (ΘΕΔ) πθγισ 2.9 Νόμοσ του Οhm για κλειςτό κφκλωμα Εργαςτθριακι Άςκθςθ: Ενεργειακι μελζτθ των ςτοιχείων απλοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με πθγι και ωμικό καταναλωτι (εκτόσ του κινθτιρα) Εργαςτθριακι Άςκθςθ: Μελζτθ τθσ χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ θλεκτρικισ πθγισ και ωμικοφ καταναλωτι (εκτόσ τθσ κρυςταλλοδιόδου) τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων Θ ςτρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ. 10

11 Λυμζνα προβλιματα Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 1, 3, 4 και 5 (ςελίδεσ 113, ). Ερωτιςεισ Δραςτθριότθτεσ, Προβλιματα Αφαιροφνται ερωτιςεισ-δραςτθριότθτεσ και προβλιματα που αναφζρονται ςε φλθ θ οποία δεν διδάςκεται. Αφαιροφνται τα προβλιματα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 38, 41, 43 ζωσ και 48 Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν 3. ΦΩ Το ειςαγωγικό ζνκετο αποτελεί διδακτζα και όχι εξεταςτζα φλθ. 3.1 Θ φφςθ του φωτόσ. 3.3 Μικοσ κφματοσ και ςυχνότθτα του φωτόσ κατά τθ διάδοςι του. 3.4 Ανάλυςθ λευκοφ φωτόσ και χρϊματα. Αφαιροφνται ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται. Παρατθριςεισ: 1. Δεν αποτελοφν διδακτζα - εξεταςτζα φλθ τα περιεχόμενα των ζγχρωμων πλαιςίων (με πράςινο χρϊμα). 2. Δεν αποτελεί διδακτζα - εξεταςτζα φλθ το ελεφκερο ανάγνωςμα κακϊσ και θ ςφνοψθ του 3ου κεφαλαίου. 3. Το παράδειγμα 3-2 αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ. 4. ΑΣΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 4.1 Ενζργεια του θλεκτρονίου ςτο άτομο του υδρογόνου. Παρατιρθςθ: Να οριςτοφν αξιωματικά οι ζννοιεσ τθσ ςτροφορμισ υλικοφ ςθμείου (ςελίδα 181), τθσ κεντρομόλου δφναμθσ και τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ (ςελίδα 182). 4.2 Διακριτζσ ενεργειακζσ ςτάκμεσ. 4.3 Μθχανιςμόσ παραγωγισ και απορρόφθςθσ φωτονίων. Αφαιρείται το παράδειγμα 4-4 (ςελίδεσ ) και γενικότερα ερωτιςεισ, αςκιςεισ προβλιματα με υποκετικά άτομα και υδρογονοειδι. 4.4 Ακτίνεσ Χ. Αφαιροφνται ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται. Παρατθριςεισ: 1. Δεν αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ τα περιεχόμενα των ζγχρωμων πλαιςίων (με πράςινο χρϊμα). 2. Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του 4ου κεφαλαίου. 3. Τα παραδείγματα 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 και 4-6 αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ. ΦΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Βιβλίο: «Φυςικι Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Κετικϊν Σπουδϊν Β ΓΕΛ» των Λ. Βλάχου κ.ά. 1: ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΙΝΗΕΙ 1-1 Οριηόντια βολι Παρατιρθςθ: Ρροτείνεται οι διδάςκοντεσ αρχικά να αναφερκοφν ςτθν διανυςματικι μορφι του κεμελιϊδουσ νόμου τθσ Μθχανικισ. 1-2 Ομαλι κυκλικι κίνθςθ 1-3 Κεντρομόλοσ δφναμθ Δεν αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ: τα ζνκετα Από τον Αριςτοτζλθ ςτο Νεφτωνα και Ντετερμινιςμόσ ι χάοσ και θ περίλθψθ του κεφαλαίου. Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται κακϊσ και θ άςκθςθ 7 (ςελίδα 34) 11

12 2: ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΡΜΗ 2-1 Θ ζννοια του ςυςτιματοσ. Εςωτερικζσ και εξωτερικζσ δυνάμεισ 2-2 Το φαινόμενο τθσ κροφςθσ 2-3 Θ ζννοια τθσ ορμισ 2-4 Θ δφναμθ και θ μεταβολι τθσ ορμισ 2-5 Θ αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ 2-6 Μεγζκθ που δεν διατθροφνται ςτθν κροφςθ 2-7 Εφαρμογζσ τθσ διατιρθςθσ τθσ ορμισ Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ περίλθψθ του κεφαλαίου. 3. ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3-1 Ειςαγωγι. 3-2 Οι νόμοι των αερίων. 3-3 Καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων. 3-4 Κινθτικι κεωρία. 3-5 Τα πρϊτα ςθμαντικά αποτελζςματα Αφαιρείται θ απόδειξθ τθσ ςχζςθσ 2 1Nmv p 3 V. (ςελίδα 79-80) Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου. Αφαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ (ςελίδα 87) Ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα. Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται, κακϊσ και τα προβλιματα 34 και 35 (ςελίδα 93) Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν. Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα. Ρειραματικι επιβεβαίωςθ του γενικοφ νόμου των ιδανικϊν αερίων (Εργαςτθριακι άςκθςθ 1). 4. ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ 4-1 Ειςαγωγι 4-2 Κερμοδυναμικό ςφςτθμα. 4-3 Λςορροπία κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ. 4-4 Αντιςτρεπτζσ μεταβολζσ. 4-5 Ζργο παραγόμενο από αζριο κατά τθ διάρκεια μεταβολϊν όγκου. 4-6 Κερμότθτα. 4-7 Εςωτερικι ενζργεια. 4-8 Ρρϊτοσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ. 4-9 Εφαρμογι του πρϊτου κερμοδυναμικοφ νόμου ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ Γραμμομοριακζσ ειδικζσ κερμότθτεσ αερίων Κερμικζσ μθχανζσ. Εκτόσ φλθσ το παράδειγμα 4.4 (ςελίδεσ ) 4-12 Ο δεφτεροσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ Θ μθχανι του Carnot. Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου. Αφαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ ςελίδα 128. Ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα. Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται κακϊσ και τα προβλιματα 71, 72 (ςελίδα 141). Αφαιροφνται προβλιματα τθσ μορφισ του παραδείγματοσ 4.4, για οποιαδιποτε κερμικι μθχανι. Ζνκετο: Να μθ διδαχκεί. 5. ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5-6 Θ δυναμικι ενζργεια πολλϊν ςθμειακϊν φορτίων. 5-7 Σχζςθ ζνταςθσ και διαφοράσ δυναμικοφ ςτο ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο 12

13 5-8 Κινιςεισ φορτιςμζνων ςωματιδίων ςε ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο Δεν αποτελοφν διδακτζα - εξεταςτζα φλθ οι ενότθτεσ: Ο κακοδικόσ ςωλινασ και Ραλμογράφοσ (ςελίδεσ ) 5-9 Ρυκνωτισ και χωρθτικότθτα 5-10 Ενζργεια αποκθκευμζνθ ςε φορτιςμζνο πυκνωτι Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ το Υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ φορτιςμζνου πυκνωτι (ςελίδα 169). Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου. Θ δραςτθριότθτα τθσ ςελίδασ 185 να μθν διδαχτεί. Ερωτιςεισ, αςκιςεισ προβλιματα Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρείται κακϊσ και οι αςκιςεισ 59, 61 (ςελίδα 195), τα προβλιματα 94, 96 και 101 (ςελίδεσ 201 και 202). Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα Γνωριμία με τον παλμογράφο (δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ). ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Κα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Β' Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ. Θ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1.1 «Ειςαγωγι ςτθν οργανικι χθμεία» 1.2 «Ταξινόμθςθ οργανικϊν ενϊςεων ομόλογεσ ςειρζσ» 1.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων» 1.4 «Λςομζρεια» Παρατήρηση: Οι μακθτζσ να αςκθκοφν ςτθν εφρεςθ ιςομερϊν που αντιςτοιχοφν ςε μοριακοφσ τφπουσ άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων που περιζχουν μζχρι και τζςςερα (4) άτομα άνκρακα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ - ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ 2.1 «Ρετρζλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενηίνθ. Καφςθ-καφςιμα» 2.2 «Νάφκα Ρετροχθμικά» 2.3 «Αλκάνια μεκάνιο, φυςικό αζριο, βιοαζριο» Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Ραραςκευζσ» των αλκανίων 2.4 «Καυςαζρια- καταλφτεσ αυτοκινιτων» 2.5 Αλκζνια αικζνιο ι αικυλζνιο Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Ρροζλευςθ -Ραραςκευζσ» αλκενίων Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τα παραδείγματα πολυμεριςμοφ προςκικθσ Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τισ βιομθχανικζσ χριςεισ του αικυλενίου 2.6 Αλκίνια - αικίνιο ι ακετυλζνιο Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Ραραςκευζσ» του ακετυλενίου Να μθν διδαχκεί θ αντίδραςθ ςχθματιςμοφ του χαλκοακετυλενιδίου Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τισ ςυνκζςεισ του ακετυλενίου και το παράδειγμα (2.6) που αναφζρεται ςτθν παραςκευι τθσ αικανάλθσ με πρϊτθ φλθ το ανκρακαςβζςτιο «Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ Φαινόμενο κερμοκθπίου Τρφπα όηοντοσ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕ - ΦΑΙΝΟΛΕ 3.1 «Αλκοόλεσ» 13

14 3.2 «Κορεςμζνεσ μονοςκενείσ αλκοόλεσ-αικανόλθ» Εργαςτθριακι άςκθςθ: Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «οξείδωςθ αικανόλθσ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΤΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1 «Κορεςμζνα μονοκαρβοξυλικά οξζα αικανικό οξφ» Να μθν απομνθμονευκεί ο πίνακασ 4.1. «Ονομαςίεσ κορεςμζνων μονοκαρβοξυλικϊν οξζων Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Στο εργαςτιριο» Να μθν απομνθμονευκεί ο πίνακασ «Το οξικό οξφ ςτθ βιομθχανία» 4.2 «Γαλακτικό οξφ ι 2-υδροξυπροπανικό οξφ» Εργαςτθριακι άςκθςθ: Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Πξινοσ χαρακτιρασ των καρβοξυλικϊν οξζων». ΒΙΟΛΟΓΙΑ Για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ κα χρθςιμοποιθκεί το ςχολικό εγχειρίδιο «Βιολογία Γενικισ Παιδείασ Βϋ Γενικοφ Λυκείου», των Α. Καψάλθ, Λ. Μπουρμπουχάκθ, Β. Ρεράκθ, Σ. Σαλαμαςτράκθ. Θ διδακτζα - εξεταςτζα φλθ ορίηεται ωσ εξισ: Κεφάλαιο 1 (Χθμικι ςφςταςθ του κυττάρου): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο. Κεφάλαιο 2 (Κφτταρο: Η κεμελιϊδθσ μονάδα τθσ ηωισ): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ των παραγράφων: «Μεταφορά ιόντων - Αντλία Κ + -Νa +» και «Η πλαςματικι μεμβράνθ ωσ δζκτθσ μθνυμάτων». Κεφάλαιο 3 (Μεταβολιςμόσ): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ παραγράφου: «Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ δράςθ των ενηφμων». Κεφάλαιο 4 (Γενετικι): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ παραγράφου «Γενετικι Μθχανικι». Σθμειϊνεται ότι οι εικόνεσ και τα γραφικά (ςχιματα/διαγράμματα) που ςυνοδεφουν τα κείμενα του ςχολικοφ εγχειριδίου αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ. Τα παρακζματα και οι πίνακεσ, αν και δεν περιλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ, είναι χριςιμο να αξιοποιοφνται κατά τθ διδαςκαλία κακϊσ προάγουν τθ ςφνδεςθ τθσ Βιολογίασ με τθν κακθμερινι ηωι και διευκολφνουν τθν κατανόθςθ τθσ φλθσ. ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ Βιβλίο: «Χριστιανισμός και Θρησκεφματα», Δ.Λ. Δρίτςα, Δ.Ν. Μόςχου, Στ. Λ. Ραπαλεξανδρόπουλου Θ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ: 3. Κρθςκεία: ζνα πανανκρϊπινο φαινόμενο 4. Ροιοσ είναι ο Κεόσ κατά τθν πίςτθ του Χριςτιανιςμοφ 5. Θ Βαςιλεία του Κεοφ: όραμα αλλιϊτικθσ ηωισ ι ουτοπία; 7. «Τίνα με λζγουςιν οι άνκρωποι είναι;» 9. Αρχι και πορεία του κόςμου 10. Ο άνκρωποσ ςτο αρχικό του μεγαλείο 11. Γιατί υπάρχει το κακό ςτον κόςμο; 12. Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ Ορκοδοξίασ 21. Φανατιςμόσ και ανεξικρθςκία 24. Ρίςτθ και Επιςτιμθ: αλλθλοαποκλειόμενα ι αλλθλοςυμπλθροφμενα; 25. Ελλθνιςμόσ και Χριςτιανιςμόσ 28. Τα αφρικανικά κρθςκεφματα 29. Ο Λουδαϊςμόσ 14

15 30. Το Λςλάμ (Αϋ) 31. Το Λςλάμ (Βϋ) 32.Ο Λνδουιςμόσ (Αϋ) 33.Ο Λνδουιςμόσ (Βϋ) 35. Ο Βουδιςμόσ 36. Θ κινεηικι κρθςκεία 37. Θ ιαπωνικι κρθςκεία ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ Βϋ ΣΑΞΗ ΜΟΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ Βιβλίο: «Χριστιανισμός και Θρησκεύματα», Δ.Λ. Δρίτςα, Δ.Ν. Μόςχου, τ. Λ. Παπαλεξανδρόπουλου Θ διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ: 3. Κρθςκεία: ζνα πανανκρϊπινο φαινόμενο 4. Ροιοσ είναι ο Κεόσ κατά τθν πίςτθ του Χριςτιανιςμοφ 7. «Τίνα με λζγουςιν οι άνκρωποι είναι;» 9. Αρχι και πορεία του κόςμου 10. Ο άνκρωποσ ςτο αρχικό του μεγαλείο 11. Γιατί υπάρχει το κακό ςτον κόςμο; 12. Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ Ορκοδοξίασ 21. Φανατιςμόσ και ανεξικρθςκία 25. Ελλθνιςμόσ και Χριςτιανιςμόσ 29. Ο Λουδαϊςμόσ 30. Το Λςλάμ (Αϋ) 31. Το Λςλάμ (Βϋ) 32.Ο Λνδουιςμόσ (Αϋ) 33.Ο Λνδουιςμόσ (Βϋ) 35. Ο Βουδιςμόσ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Βϋ ΣΑΞΗ ΜΟΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ H επιλογι των διδακτικϊν βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμζνο Κατάλογο Ελευκζρων Βοθκθμάτων του Υ.ΡΑΛ.Κ. Το κακζνα από τα βιβλία αυτά ςυνάδει μεν με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΑΡΣ), που είναι βαςικόσ όροσ για τθν ζγκριςι τουσ, αλλά αποτελεί διαφορετικι πρόταςθ υλοποίθςθσ του ΑΡΣ, με διαφορετικι δομι και δόμθςθ τθσ φλθσ, διαφορετικι παρουςίαςθ των λεκτικϊν πράξεων, των μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων, κλπ. Επιπροςκζτωσ, προκειμζνου ο εκπαιδευτικόσ να προςαρμόςει τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ και τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ ςτο διαφοροποιθμζνο επίπεδο γλωςςομάκειασ των μακθτϊν τθσ τάξθσ, πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του τα ΑΡΣ για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ του Λυκείου. Το επίπεδο γλωςςομάκειασ ορίηεται ωσ εξισ: ΣΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Βϋ Θμερθςίου ΓΕΛ Β2 ζωσ Β2+ Α1+ ζωσ Α2 15

16 Γϋ Εςπερινοφ ΓΕΛ, Βϋ τάξθ Μουςικϊν, Καλλιτεχνικϊν και Εκκλθςιαςτικϊν Λυκείων Β1+ ζωσ Β2 Α1 ζωσ Α1+ Κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει, αφοφ μελετιςουν τουσ δείκτεσ/περιγραφθτζσ ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ, οι οποίοι αναφζρονται ςτθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, να προςδιορίςουν το επίπεδο γνϊςεων των μακθτϊν τουσ (μζςω διαγνωςτικισ - μθ βακμολογοφμενθσ - αξιολόγθςθσ) ϊςτε να προςαρμόςουν ανάλογα το μάκθμά τουσ. Αυτό κα τουσ βοθκιςει να επιλζξουν τα γλωςςικά φαινόμενα (λεξιλογικά και μορφοςυντακτικά) που κα διδάξουν ςτουσ μακθτζσ τουσ, προκειμζνου να αναπτφξουν τισ γλωςςικζσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και να πραγματϊςουν τισ λεκτικζσ πράξεισ που ορίηονται για τα αντίςτοιχα επίπεδα γλωςςομάκειασ. Σε κάκε περίπτωςθ, κατά τθ διδαςκαλία/εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθν επικοινωνιακι προςζγγιςθ, ςτθ λειτουργικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και ςτθν κοινωνικοπολιτιςμικι τθσ διάςταςθ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΣΗΣΕ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΦ. 1: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Α. Θ ζνταξθ του ατόμου ςτθν κοινωνία 1.1 Θ κοινωνικοποίθςθ του ατόμου 1.2 Ραράγοντεσ διαμόρφωςθσ τθσ προςωπικότθτασ Φορείσ κοινωνικοποίθςθσ Ο ρόλοσ του ατόμου ςτθ διαδικαςία κοινωνικοποίθςισ του 1.3 Οι κοινωνικζσ αξίεσ Ζννοια, κατθγορίεσ Διαφοροποίθςθ των αξιϊν ςτο χϊρο και ςτο χρόνο 1.4 Οι κοινωνικοί κανόνεσ Ζννοια, κατθγορίεσ Σχζςθ κοινωνικϊν αξιϊν και κοινωνικϊν κανόνων Ρροςαρμογι, ςυμμόρφωςθ και κοινωνικι ανανζωςθ 1.5 Ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ- Μορφζσ κοινωνικοφ ελζγχου Β. Θ αποκλίνουςα ςυμπεριφορά 1.6 Αποκλίνουςα ςυμπεριφορά Ραράβαςθ και ζγκλθμα Θ χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν ωσ αποκλίνουςα ςυμπεριφορά 1.7 Το ζγκλθμα ωσ κοινωνικό φαινόμενο Τφποι εγκλθμάτων Νεανικι παραβατικότθτα - εγκλθματικότθτα 1.8 Σφγχρονεσ μορφζσ εγκλθμάτων Θλεκτρονικό ζγκλθμα Τρομοκρατία 1.9 Ρρόλθψθ και κυρϊςεισ ςτθν αποκλίνουςα ςυμπεριφορά Ρρόλθψθ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ Κυρϊςεισ ςτθν αποκλίνουςα ςυμπεριφορά Σωφρονιςμόσ, φυλακι και επανζνταξθ ΚΕΦ. 2: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ- 2.1 Το ΑΕΡ και θ οικονομικι ευθμερία 2.2 Ο ιδιωτικόσ και ο δθμόςιοσ τομζασ 16

17 2.3 Ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθν οικονομία 2.4 Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ Δθμόςια Ζςοδα Δθμόςιεσ Δαπάνεσ 2.5 Λςοηφγιο: Ρλεοναςματικό ι Ελλειμματικό 2.6 Δθμόςιοσ Δανειςμόσ ΚΕΦ. 3: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ 3.1 Μορφζσ πολιτευμάτων 3.2 Το πολίτευμα τθσ Ακθναϊκισ δθμοκρατίασ 3.3 Το πολίτευμα τθσ Ελλάδασ 3.4 Εκλογζσ και εκλογικά ςυςτιματα 3.5 Ζννοια και ρόλοσ του Συντάγματοσ 3.6 Βαςικζσ αρχζσ του Συντάγματοσ Θ λαϊκι κυριαρχία Το κράτοσ δικαίου Το κοινωνικό κράτοσ Θ διάκριςθ των λειτουργιϊν ΚΕΦ. 4: Θ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ 4.1 Θ νομοκετικι λειτουργία 4.2 Θ εκτελεςτικι λειτουργία Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ Θ κυβζρνθςθ Θ δθμόςια διοίκθςθ Ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ 4.3 Θ δικαςτικι λειτουργία ΚΕΦ. 5: ΣΧΕΣΕΛΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΘ 5.6 Το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ Ζννοια και ςυνζπειεσ Φορείσ και μζςα αντιμετϊπιςθσ ΚΕΦ.7: Θ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ 7.1 Οι παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ χϊρασ Το ανκρϊπινο δυναμικό Οι φυςικοί πόροι 7.2 Τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ Θ γεωργία Ο τουριςμόσ Θ ναυτιλία Θ ενζργεια Άλλοι τομείσ: τρόφιμα, φάρμακα κτλ ΚΕΦ. 8: ΚΕΣΜΟΛ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΤΘΣ Ε.Ε. 8.1 Μδρυςθ και εξζλιξθ 8.4 Ευρωπαίοσ πολίτθσ 8.6 Ρολιτιςμικά χαρακτθριςτικά τθσ Ε.Ε 17

18 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Βϋ ΣΑΞΗ ΜΟΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΣΗΣΕ ΚΕΦ. 1: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Α. Η ζνταξθ του ατόμου ςτθν κοινωνία 1.1 Θ κοινωνικοποίθςθ του ατόμου 1.2 Ραράγοντεσ διαμόρφωςθσ τθσ προςωπικότθτασ Φορείσ κοινωνικοποίθςθσ Ο ρόλοσ του ατόμου ςτθ διαδικαςία κοινωνικοποίθςισ του 1.3 Οι κοινωνικζσ αξίεσ Ζννοια, κατθγορίεσ Διαφοροποίθςθ των αξιϊν ςτο χϊρο και ςτο χρόνο 1.4 Οι κοινωνικοί κανόνεσ Ζννοια, κατθγορίεσ Σχζςθ κοινωνικϊν αξιϊν και κοινωνικϊν κανόνων Ρροςαρμογι, ςυμμόρφωςθ και κοινωνικι ανανζωςθ 1.5 Ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ- Μορφζσ κοινωνικοφ ελζγχου ΚΕΦ. 2: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 2.1 Το ΑΕΡ και θ οικονομικι ευθμερία 2.2 Ο ιδιωτικόσ και ο δθμόςιοσ τομζασ 2.3 Ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθν οικονομία 2.4 Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ Δθμόςια Ζςοδα Δθμόςιεσ Δαπάνεσ 2.5 Λςοηφγιο: Ρλεοναςματικό ι Ελλειμματικό 2.6 Δθμόςιοσ Δανειςμόσ ΚΕΦ. 3: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ 3.1 Μορφζσ πολιτευμάτων 3.2 Το πολίτευμα τθσ Ακθναϊκισ δθμοκρατίασ 3.3 Το πολίτευμα τθσ Ελλάδασ 3.4 Εκλογζσ και εκλογικά ςυςτιματα 3.5 Ζννοια και ρόλοσ του Συντάγματοσ 3.6 Βαςικζσ αρχζσ του Συντάγματοσ Θ λαϊκι κυριαρχία Το κράτοσ δικαίου Το κοινωνικό κράτοσ Θ διάκριςθ των λειτουργιϊν ΚΕΦ. 4: Θ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ 4.1 Θ νομοκετικι λειτουργία 4.2 Θ εκτελεςτικι λειτουργία Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ Θ κυβζρνθςθ Θ δθμόςια διοίκθςθ Ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ 4.3 Θ δικαςτικι λειτουργία 18

19 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΕΦ. 1: ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΛΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ 1.1 Διάκριςθ των επιςτθμϊν Φυςικζσ επιςτιμεσ: Αρχζσ, νόμοι και τάςεισ Κοινωνικζσ επιςτιμεσ: Αρχζσ, νόμοι και τάςεισ Διαφορζσ φυςικϊν και κοινωνικϊν επιςτθμϊν 1.2 Λόγοι εμφάνιςθσ των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. 1.3 Θ διεπιςτθμονικότθτα ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 1.4 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Ζρευνασ Συγκριτικι μζκοδοσ Λςτορικι μζκοδοσ Ροςοτικι και ποιοτικι ζρευνα Θ ςυνζντευξθ Θ παρατιρθςθ ΚΕΦ. 2: ΒΑΣΛΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ Α. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΛ ΒΑΣΛΚΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΕΩΘΣΕΛΣ 2.1 Το αντικείμενο τθσ Ρολιτικισ Οικονομίασ 2.2 Το οικονομικό πρόβλθμα Θ κατανομι των πόρων Θ οικονομικι ανάπτυξθ Θ οικονομικι ςτακερότθτα Θ διανομι του ειςοδιματοσ Θ επίλυςθ των οικονομικϊν προβλθμάτων 2.3 Θ γζνεςθ τθσ οικονομικισ ςκζψθσ (Ξενοφϊν, Αριςτοτζλθσ) 2.5 Οι νόμοι τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ και θ διαμόρφωςθ τθσ τιμισ του εμπορεφματοσ (Άνταμ Σμικ) Β. ΚΟΛΝΩΝΛΚΑ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ 2.1 Το Δουλοκτθτικό Σφςτθμα 2.2 Το Φεουδαρχικό ςφςτθμα 2.3 Το Καπιταλιςτικό ςφςτθμα ι οικονομία τθσ αγοράσ 2.4 Το Σοςιαλιςτικό ςφςτθμα ι ςχεδιαςμζνθ οικονομία ΚΕΦ. 3: ΒΑΣΛΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΛΑ 3.1 Οριςμόσ και αντικείμενο τθσ κοινωνιολογίασ 3.5 Κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ και κοινωνικι κινθτικότθτα Κοινωνικό ςτρϊμα και κοινωνικι τάξθ Κοινωνικι κζςθ και κοινωνικόσ ρόλοσ Κοινωνικι κινθτικότθτα ΚΕΦ. 4: ΒΑΣΛΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΘΜΘ Αϋ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΕΥΜΑΤΑ 4.1 Θ πολιτικι Ρολιτικι: τζχνθ και επιςτιμθ τθσ διακυβζρνθςθσ Το κεμελιϊδεσ πολιτικό πρόβλθμα: α. Ρεριςςότερθ ιςότθτα/δικαιοςφνθ ι αποτελεςματικότθτα β. Θ πολιτικι υπθρετεί αξίεσ ι ςυμφζροντα 19

20 Βϋ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΚΕΩΛΕΣ ΚΑΛ ΛΔΕΟΛΟΓΛΕΣ 4.1 Γενικά περί πολιτικισ κεωρίασ και ιδεολογίασ 4.2 Φιλελευκεριςμόσ 4.3 Συντθρθτιςμόσ 4.4 Σοςιαλιςμόσ 4.5 Αναρχιςμόσ 4.6 Φαςιςμόσ 4.7 Κοινοτιςμόσ 4.8 Ρολιτικι οικολογία Ρεριβαλλοντιςμόσ 4.9 Κρθςκευτικόσ φονταμενταλιςμόσ ΚΕΦ. 5: ΚΕΜΑΤΑ ΡΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΛΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ 5.1 Το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ 5.2 Το θλεκτρονικό εμπόριο 5.3 Θ μετανάςτευςθ Κατθγορίεσ και αίτια μετανάςτευςθσ Κοινωνικζσ- οικονομικζσ- πολιτικζσ ςυνζπειεσ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΑΡΧΕ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ Η/Τ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Θ διδακτζα εξεταςτζα φλθ είναι όλεσ οι κεματικζσ ενότθτεσ εκτόσ των: Ανάλυςθ Αλγορίκμων, Κεωρία Υπολογιςμοφ, Ρολυπλοκότθτα Αλγορίκμων, Υπολογιςιμότθτα Αλγορίκμων Κλιςθ Αλγορίκμου από Αλγόρικμο Αναδρομι Εκςφαλμάτωςθ ςε λογικά λάκθ Τεκμθρίωςθ Κφκλοσ ηωισ εφαρμογισ λογιςμικοφ 3.2 Ρλθροφοριακά Συςτιματα Για τθ κεματικι ενότθτα 3.1 να γίνει περιγραφι των βαςικϊν λειτουργιϊν ενόσ Λ.Σ. με αναφορά ςτθν αναγκαιότθτα τουσ, κακϊσ και ςτα Λ.Σ. κινθτϊν ςυςκευϊν και ςε ςφγχρονα περιβάλλοντα διεπαφισ. Στα υπόλοιπα μακιματα των Μουςικϊν, Καλλιτεχνικϊν και Εκκλθςιαςτικϊν Λυκείων ιςχφει θ διδακτζα - εξεταςτζα φλθ των Θμερθςίων Γενικϊν Λυκείων όπωσ κακορίηεται από τθν παροφςα απόφαςθ. Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. Ακινα, Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟ 20

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Β ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α ΦΑΗ 2016. Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α ΦΑΗ 2016. Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Διδακτζα -εξεταςτζα φλθ Από το βιβλίο «Άλγεβρα και τοιχεία Πιθανοτήτων Αϋ Γενικοφ Λυκείου» Ειςαγωγικό κεφάλαιο Ε1 Το Λεξιλόγιο τθσ Λογικισ Ε2 Σφνολα Κεφ.1ο: Ρικανότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: Βαθ. Πποηεπαιόηηηαρ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: Βαθ. Πποηεπαιόηηηαρ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ)

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ) Σελίδα1 Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι θ εξεταςτζα- διδακτζα φλθ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝ.: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ διδαζκαλίαρ ηων μαθημάηων Α και Β ηάξεων Ζμεπηζίος ΓΔΛ και Α, Β και Γ ηάξεων Δζπεπινού ΓΔΛ

ΚΟΗΝ.: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ διδαζκαλίαρ ηων μαθημάηων Α και Β ηάξεων Ζμεπηζίος ΓΔΛ και Α, Β και Γ ηάξεων Δζπεπινού ΓΔΛ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

15.00-18.00 Η-ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 16/09/2015 Σετάρτθ 9.00-12.00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ Ειςαγωγικό μάκθμα

15.00-18.00 Η-ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 16/09/2015 Σετάρτθ 9.00-12.00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ Ειςαγωγικό μάκθμα ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2015-2016 Εβδ. Ημερ. Μζρα Ώρα Μάθημα Είδος 1 14/09/2015 Δευτζρα 9.00-11.00 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Ειςαγωγικά ςτοιχεία. Επιςτθμονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά Η ιδζα του ςεναρίου φμφωνα με τισ οδθγίεσ του νζου αναλυτικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει κατά τθ διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΦΕΚ Β 2937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Γνωριμία Ενότητα 1: Αναζηηώνηαρ ηοςρ Αγνοούμενούρ μαρ... Π/δοι Ειςαγωγικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛ. ΝΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ M.Sc ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Πτυχ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛ. ΝΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ M.Sc ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Πτυχ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛ. ΝΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ M.Sc ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Πτυχ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.ΣΙΡΚΑ 8 και ΑΝΣΤΠΑ 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Email: nakosk@sch.gr Σηλ 64105400 κι.69749695 ΜΕΓΙΣΑ-ΕΛΑΧΙΣΑ ΧΩΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2660 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 156357/Γ2 Καθορισμός διδακτέας εξεταστέας ύλης των μαθημά των της Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διδακτέα-εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Σφντομθ ιςτορικι αναδρομι Ο Rayeligh δθμοςιεφει το «Theory of sound 1870 Lord Rayleigh (1842-1919) Nobel Φυςικισ 1904 1900 1925 1950 1975 2000 Σφντομθ ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1: ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1-1 Οριζόντια βολή. 1-2 Ομαλή κυκλική κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ PROJECT ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 Α/Α Τίτλοσ ςεναρίου /project (θζματα - περιεχόμενο) Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αχιλλζασ Μανδρίκασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αναςταςία Μελίςτα, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα