Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ"

Transcript

1 Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηηο κέξεο καο, ππάξρεη έληνλε ε επηζπκία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο δηαξθνύο ππνβάζκηζήο ηνπ. Γηνξγαλώλνληαη ζπλέδξηα γηα ηελ πξ νζηαζία ηνπ θαη ππνγξάθνληαη ζπκβάζεηο θαη λόκνη. Μόλν, όκσο, αλ αιιάμεη ε λννηξνπία καο, ζα πξνζηαηεπζεί ην πεξηβάιινλ. Καη γηα λα γίλεη απηό, ρξεηάδεηαη λα ζηεξίμνπκε ην ζεζκό ηεο Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθόηεξα, ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, όπνπ ιόγσ ησλ πνιιώλ καζεκάησλ δελ πξνβιέπεηαη λα δηδάζθεηαη ζαλ κάζεκα, παξά κόλν ζαλ κηα εζεινληηθή δξαζηεξηόηεηα. Μεηά ηελ επεμεξγαζία πεξίπνπ 1000 εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ απαληήζεθαλ από καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, ζπκπεξα ί- λνπκε, όηη είλαη απαξαίηεην λα εηζαρζεί ε Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζαλ κάζεκα ζην σξνιόγην πξόγξακκα ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη από εηδηθό Πεξηβαιινληνιόγν, ν νπνίνο ζα κπνξεί θαη λα ζπλδέεη ηηο γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ κε ηα ππόινηπα καζήκαηα, γηα λα είλαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θάηη θαηλνηόκν, βησκαηηθό, θαη ηαπηόρξνλα επράξηζην θαη επνηθνδνκεηηθό γηα ηνπο καζεηέο. Christodoulopoulou Konstantina Environmentalist, Msc Environment and new technologies Adults teacher in environmental studies ABSTRACT In our days, there is an intense wish of protection of the environment, as a result of its permanent devastation. Several congresses are organized in order to protect the environment and many conventions and laws are signed. However, unless we change our mentality, the environment will be protected. And in order to reach this goal, we need to support the Institution of Environmental Education. More specifically, in the Secondary Education, Environmental Education is not taught as an obligatory course, but it exists as a voluntary activity. After the trea t- ment of about 1000 questionnaires, which were answered by students of Secondary Education of the Prefecture of Thessaloniki, we conclude, that Environment al education is essential to be included as a course in the clock program of schools of Se c- ondary Education. Concretely, it must be taught by a special Environmentalist, who will also be able to connect the knowledge of the environment with the other courses, in order the Environmental Education to be something innovative, experiential, and simultan e- ously pleasant and constructive for the students.

2 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Ο όξνο «πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε»,[1] πνπ πξνέθπςε από ηελ ζπλέλσζε ησλ δύν ελλνηώλ «πεξηβάιινλ» θαη «εθπαίδεπζε», δελ εκθαλίδεηαη πξηλ από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 (Palmer, 1998). Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο όξνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλζξώπσλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ζεσξώληαο όηη είλαη ε δηαδηθαζία παξνρήο γλώζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, αλαγλώξηζεο αμηώλ θαη δηακόξθσζεο ή αιιαγήο ζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε αιιειεμαξηώκελε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε. Αξρηθά ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε αθνξνύζε ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ησλ ηερληθώλ θαη εηδηθώλ, ώζηε σο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό λα αληηκεησπίζεη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζε εζληθά ή δηεζλή πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηε δηόγθσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ έγηλε ζαθέο, όηη νη εηδηθνί δελ επαξθνύλ γηα ηε ιύζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη επηβάιιεηαη λα εθπαηδεπηεί πεξηβαιινληηθά ην θνηλσληθό ζύλνιν ώζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Η έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη δύζθνιν λα θαζνξηζηεί. Απηό ζπκβαίλεη, ίζσο, γηαηί είλαη δύζθνινο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηεο πνιπζύλζεηεο έλλνηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζύκθσλα κε ππόκλεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ [2], ν νξηζκόο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ν εμήο: Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα απνθηνύλ γλώζεηο, αμίεο, δεμηόηεηεο θαη εκπεηξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλόεζε θαη εθηίκεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ κε ην βηνινγηθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ. Δπίζεο, δηακέζνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο νη άλζξσπνη απνθηνύλ ηελ απνθαζηζηηθόηεηα λα δξάζνπλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα ηε ιύζε παξόλησλ θαη κειινληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ηθαλνπνηώληαο ηηο αλάγθεο ηνπο, ζπλππνινγίδνληαο, όκσο, ζπγρξόλσο θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ. 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Η κεζνδνινγία [3] ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα απνηειεί ην ζπλδπαζκό κεζόδνπ, ζεσξίαο θαη επηζηεκνινγίαο κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην πξόβιεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο εθάζηνηε εξεπλεηέο. Καη απηή ηε θάζε πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο νη ελέξγεηεο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο θαη επαλάιεςήο ηεο από θάπνηνλ άιιν εξεπλεηή. Γειαδή πξέπεη λα δνζνύλ όιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ην πώο ζπγθξνηήζεθε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, πσο θαηαζθεπάζηεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θ.ι.π. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ: 1) Ο πιεζπζκόο ηεο κειέηεο. 2) Η δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 3) Η δηαδηθαζία θαη ηα όξγαλα κεηξήζεσο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 4) Οη κέζνδνη πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Καηά ηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο «επηζθόπεζεο». Οη επηζθνπήζεηο ζπλήζσο πξνγξακκαηίδνληαη κέζα από ζηάδηα πνπ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα, αιιά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθόπεζεο δελ απαηηείηαη λα πινπνηεζνύλ όια αλεμαηξέησο ηα ζηάδηα. Η ζπγθεθξηκέλε επηζθόπεζε πεξηείρε ηα εμήο ζηάδηα: - Καζνξηζκόο ηνπ δείγκαηνο - Γνκή θαη δηαηύπσζε εξσηήζεσλ - ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ - Βειηηώζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην

3 Όηαλ ε επηζθόπεζε δηεμάγεηαη από κεκνλσκέλν εξεπλεηή, όπσο ε παξνύζα εκπεηξηθή έξεπλα, ζεσξείηαη κηθξήο θιίκαθαο. Καηά ηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε γξαπηό ε- ξσηεκαηνιόγην θαηά ηελ θπξίσο έξεπλα (βι. παξάξηεκα). 2.1 ΣΑΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ηελ παξνύζα εθπαηδεπηηθή έξεπλα ηα δεδνκέλα ζπγθεληξώζεθαλ κε ηε βνήζεηα θαη ρξήζε ησλ εμήο νξγάλσλ κέηξεζεο: Δξσηεκαηνιόγην κε νκάδεο εξσηήζεσλ θιεηζηνύ ηύπνπ πνιιαπιώλ επηινγώλ, πνπ δόζεθαλ ζε καζεηέο/ηξηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξαηήξεζε, όπνπ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζε πεξηγξαθέο ή κεηξήζεηο από ηνλ εξεπλεηή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε «παξαηήξεζε» ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πξνέθπςαλ δεδνκέλα πνπ απνηέιεζαλ ηα θίλεηξα ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ππάξρεη αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. Γειαδή εκθαλίδεηαη πξνβιεκαηηζκόο γηα ηε δηαζθάιηζε νξηζκέλσλ ζεκειησδώλ θξηηεξίσλ θαηά ηε ρξήζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ή εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο. ηελ παξνύζα εθπαηδεπηηθή έξεπλα γηα λα κεησζεί ε παξαπάλσ αβεβαηόηεηα ιήθζεθαλ ππόςε ηα εμήο θξηηήξηα: 1ν) Δγθπξόηεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηελ παξνύζα έξεπλα ειέγρζεθε ε εγθπξόηεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (εξσηεκαηνιόγηα, ζπλεληεύμεηο θ.ι.π.), δειαδή εμεηάζηεθε αλ αληαπνθξίλνληαη ζην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ. Σα όξγαλα κέηξεζεο ζεσξνύληαη έγθπξα γηαηί κεηξνύλ ό,ηη είλαη αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνύλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. πγθεθξηκέλα ζην εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα πεξηέρνληαη νη θαηάιιειεο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ώζηε λα ιεθζνύλ απαληήζεηο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έξεπλα. 2ν) Αληηθεηκεληθόηεηα Σα όξγαλα κέηξεζεο ή εξγαιεία αμηνιόγεζεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη από ηελ απνπζία πξνθαηάιεςεο δειαδή λα κελ επεξεάδνληαη από ηνλ αμηνινγεηή-εξεπλεηή. 2.2 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Tα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζπάληα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ ελόο πεπεξαζκέλνπ πιεζπζκνύ. Οη ιόγνη αλάγνληαη, θπξίσο, ζην κεγάιν ρξόλν θαη ζηηο δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε παξαηεξήζεσλ πνπ λα αλαθέξνληαη ζε όιεο ηηο κνλάδεο ελόο κεγάινπ πιεζπζκνύ. Γειαδή, ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο ζηαηηζηηθνύ πιεζπζκνύ ζα ήηαλ επηζπκεηή, αιιά είλαη δύζθνιε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαηά θαλόλα, πεξηνξίδεηαη ζε έλα ππνζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ. Σν ππνζύλνιν απηό νλνκάδεηαη δείγκα θαη αληηπξνζσπεύεη ζπλήζσο έλα πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ. ηόρνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ λα επηιεγεί έλα ηπραίν δείγκα, έηζη ώζηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά (κεηαβιεηέο) απηνύ ηνπ δείγκαηνο, λα πεξηγξαθνύλ ηθαλνπνηεηηθά νη κεηαβιεηέο ηνπ πιεζπζκνύ. Σα παξαπάλσ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζρεκαηηθά σο εμήο: ςλλογή πληποθοπίαρ από ηο ηςσαίο δείγμα Δξαγωγή ζςμπεπαζμάηων για ηον πληθςζμό εκεηώλεηαη όηη δελ ππάξρεη ζαθήο θαη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζην εξώηεκα:«πόζν κεγάια πξέπεη λα είλαη ηα δείγκαηα ζε κηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα;». Βέβαηα, όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα δείγκα, ζπλήζσο, αληηπξνζσπεύεη έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ.

4 ηελ παξνύζα έξεπλα ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πεξηνξίζηεθε ζε ιίγα ζρνιεία γηα ηνλ επηπιένλ ιόγν, όηη ππήξμαλ πεξηνξηζκνί από ηελ άδεηα έξεπλαο σο πξνο ην ρξόλν απαζρόιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ θαη σο πξνο νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 2.3 ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΤΠΧΗ ΣΧΝ ΔΡΧΣΗΔΧΝ H αλάγλσζε άιισλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε πνιύηηκε βνήζεηα έκπεηξσλ θαη εηδηθώλ ζην ζέκα ηεο ζρεδίαζεο εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δνκή θαη δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο κε ζηόρν ηε κεηέπεηηα αλαγθαία ζπιινγή δεδνκέλσλ ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνύλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Καηά ηελ παξνύζα εξγαζία ην εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε ζπλνιηθά 10 εξσηήζεηο. Γειαδή πεξηείρε 10 κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ έιαβαλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ πιεζπζκνύ. Ο όξνο «κεηαβιεηή» αλαθέξεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δείγκαηνο πνπ κειεηάκε θαη παίξλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ δείγκαηνο. Γεληθά, νπνηνδήπνηε κεηξήζηκν ή απαξηζκήζηκν κέγεζνο γηα ην νπνίν κπνξνύκε λα έρνπκε πεξηζζόηεξεο από κία κεηξήζεηο ή απαξηζκήζεηο απνθαιείηαη κεηαβιεηή θαη νη επηκέξνπο αξηζκεηηθέο ή άιιεο ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο απηήο νλνκάδνληαη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο, πνπ ε απόθηεζή ηνπο απνηειεί ζηόρν, θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Οη εξσηήζεηο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο αληηζηνηρνύλ ζηηο 10 κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ππνεξσηήζεηο-θαηεγνξίεο θάζε εξώηεζεο αληηζηνηρνύλ ζηηο ηηκέο θάζε κεηαβιεηήο. Δπίζεο σο κεηαβιεηέο ζεσξήζεθαλ θαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία (αλώλπκα) θαη νη ζπνπδέο-γλώζεηο ησλ καζεηώλ. 2.4 ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε σο εμήο: Αθνύ αξρηθά δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ ειηθία, ην θύιν, ηνλ ηόπν γέλλεζεο, ηελ ηάμε θνίηεζεο, θαη ηηο γλώζεηο μέλσλ γισζζώλ θαη Η/Τ, κεηά ην εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε άιιεο 10 εξσηήζεηο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ θαη κε έλα ππνεξώηεκα. Οη εξσηήζεηο ή- ηαλ άιιεο αλνηθηνύ θαη άιιεο θιεηζηνύ ηύπνπ θαη θαηαλεκήζεθαλ ζε έμη (6) νκάδεο. Απηέο νη εξσηήζεηο θάιπςαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλνληαλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππεύζπλνπ ηεο έξεπλαο. 2.5 ΟΜΑΓΔ ΔΡΧΣΗΔΧΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Η ππώηη ομάδα δηεξεύλεζε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύζαλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο θαη πεξηείρε ηξεηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ: - ην Φύιν: Αγόξη ή Κνξίηζη - ηελ ειηθία - ηνλ ηόπν γέλλεζεο Η δεύηεπη ομάδα εξσηήζεσλ πεξηείρε πέληε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ζηηο ζπνπδέο ησλ καζεηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα: - ηελ ηάμε θνίηεζεο ηνπ καζεηή - ην αλ γλσξίδεη αγγιηθά ζε ηη επίπεδν - ην αλ γλσξίδεη γαιιηθά ζε ηη επίπεδν - ην αλ γλσξίδεη άιιε μέλε γιώζζα - ην αλ γλσξίδεη Η/Τ Η ηπίηη ομάδα εξσηήζεσλ αλαθέξζεθε ζηηο πεξηβαιινληηθέο γλώζεηο θαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ελεκέξσζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. πκπεξηιήθζεθαλ νη εμήο ηξεηο εξσηήζεηο: - «Έρεηο παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζην, Λύθεην, ΣΔΔ);

5 - «Πνηνπο πεξηβαιινληηθνύο θνξείο γλσξίδεηο»; - «Από πνύ ελεκεξώλεζαη γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα; Από θίινπο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, δηαδίθηπν ή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά»; Η ηέηαπηη ομάδα εξσηήζεσλ αλαθέξζεθε ζηε ζπκπεξηθνξά ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηα ζθνππίδηα θαη ηελ αλαθύθισζε. απηή ηελ νκάδα πεξηέρνληαη νη εμήο ηξεηο εξσηήζεηο: - «Τπάξρνπλ ζηε γεηηνληά ζνπ εηδηθνί θάδνη γηα αλαθύθισζε»; - «Σνπνζεηείο πιηθά γηα ηελ αλαθύθισζε ζηνπο θάδνπο ηεο πεξηνρήο ζνπ; Αλ λαη πνηα πιηθά; Υαξηί, γπαιί, πιαζηηθό, αινπκίλην ή άιιν»; - «Τπάξρνπλ ζην ζρνιείν ζνπ εηδηθνί θάδνη γηα αλαθύθισζε»; Η πέμπηη ομάδα εξσηήζεσλ αλαθέξζεθε ζηε ζπκπεξηθνξά ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθώλ πόξσλ. πγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο δύν εξσηήζεηο: - «Υξεζηκνπνηείο ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζνπ θαη κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην ην απηνθίλεην»; - «Κιείλεηο ηα θώηα θαη ηηο ζπζθεπέο όηαλ θεύγεηο από έλα δσκάηην»; Η έκηη ομάδα εξσηήζεσλ αλαθέξζεθε ζηηο πξνηάζεηο-πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Γεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο δύν εξσηήζεηο: - «Πηζηεύεηο όηη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη ζην σξνιόγην πξόγξακκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο»; - «Αλ λαη, ηη εηδηθόηεηαο πξέπεη λα είλαη θάπνηνο πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη ηέηνην κάζεκα»; 2.6. ΤΛΛΟΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζε κηα έξεπλα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο είλαη καζεηέο/ηξηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ην θύιν, ε ειηθία, ν ηόπνο γέλλεζεο, ε γλώζε μέλσλ γισζζώλ θαη Η/Τ. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ είλαη θαη νη απαληήζεηο ηνπο, νη νπνίεο δόζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηείρε ην εξσηεκαηνιόγην ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 2.7 ΥΔΓΙΟ ΤΛΛΟΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Δθόζνλ δηαπηζηώζεθε όηη ην ζέκα ηεο έξεπλαο ήηαλ εθηθηό, γηα ηελ επηηπρή έθβ α- ζε ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο αθνινύζεζε ζρεδηαζκόο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκ έ- λσλ. Αξρηθά απαηηήζεθε «αίηεζε άδεηαο έξεπλαο». πγθεθξηκέλα δεηήζεθε επίζεκε άδεηα, ζε πξώηκν ρξνληθό ζηάδην, ώζηε λα αλαιεθζεί ε έξεπλα θαη λα ζπγθεληξσζνύλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα κε επηζθέςεηο ζε ζρνιεία θ.ι.π. ηελ παξνύζα πεξ ίπησζε ε άδεηα δεηήζεθε από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαη παξαρσξήζεθε κε ηηο αθόινπζεο επηζ εκάλζεηο: 1) Πξηλ από ηηο επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία λα ππάξρεη ζπλελλόεζε κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 2) Η ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη πξναηξεηηθή θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα αλώλπκα. 2.8 ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ Δθόζνλ θαηαζηξώζεθε ην ζρέδην ζπιινγήο ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ θαη απ νθηήζεθε ε απαξαίηεηε άδεηα επηζθέςεσλ ζηα ζρνιεία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, έγηλε ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηα ηπραία επηιεγέληα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρξεζηκνπνηώληαο εξσηεκαηνιόγηα, ζπλεληεύμεηο θαη ηελ παξαηήξεζε.

6 ηελ παξνύζα εθπαηδεπηηθή έξεπλα ππήξμε ηειεθσληθή ζπλελλόεζε κε ηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ, ώζηε λα θαζνξηζηνύλ ρξνληθά νη αλαγθαίεο ζπλαληήζεηο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιε η- ηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Δπίζεο, επηζεκάλζεθε όηη ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη πξναηξεηηθή θαη όηη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία. 2.9 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ηελ παξνύζα έξεπλα, γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνη ή- ζεθε από ην πξόγξακκα ηνπ MICROSOFT EXCEL θαη από ην κελνύ ηα εμήο: Γεδνκέλα Αλαθνξά ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα θαη ζπγθεληξσηηθνύ γξαθήκ αηνο Γηάηαμε Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο είρακε ζπρλόηεηεο θαη πνζνζηά γηα ην θάζε εξεπλεηηθό καο εξώηεκα. Δθηόο από ηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλδπαζηηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηε γλώζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ, ηε ζηάζε απέλαληη ζηελ ελέξγεηα θαη ηελ αλαθύθισζε, θ.ά., ό- πσο ζα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά θαη παξαθάησ. Σέινο, ζε όπνηα εξσηήκαηα, ζπ λ- δπαζηηθά ή κε, θξίζεθε απαξαίηεην, δεκηνπξγήζεθαλ θαη γξαθήκαηα γη α ηελ θαιύηεξε απεηθόληζε ησλ απνηειεζκάησλ. 3 ΤΝΟΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Πξσηαξρηθόο ζηόρνο είλαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ζηεξηδόκελνη ζηα ε- ξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ηελ παξνύζα εξγαζία. Αλ θαη νη ζπρλόηεηεο, ηα πνζ νζηά θαη ηα γξαθήκαηα (όπνπ θξηλόηαλ απαξαίηεην) δίλνπλ κηα ζαθή εηθόλα ησλ απνηειεζκάησλ, απηά πνπ ζα είρακε λα πξνζζέζνπκε είλαη ηα εμήο: ηελ εξώηεζε 9 νη καζεηέο απάληεζαλ όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη ζην σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, ζε πνζνζηό πεξίπνπ 80%. ηελ εξώηεζε 10 γηα ην πνηαο εηδηθόηεηαο πξέπεη λα είλαη απηόο πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη ην ελ ιόγσ κάζεκα, ην 35,91% ησλ καζεηώλ απάληεζε «Πεξηβαιινληνι ό- γνο», ελώ ζην ζπλδπαζκό ησλ δύν εξσηήζεσλ ην απνηέιεζκα ήηαλ 38,20% γηα ηελ απάληεζε «Πεξηβαιινληνιόγνο». ηελ εξώηεζε 10 επίζεο, ην 28,08% απάληεζε «Γε γλσξίδσ». Από όια απηά θαίλεηαη όηη ππάξρεη ε επηζπκία λα δηδάζθεηαη ην κάζεκα, θαη κάιηζηα από εηδηθνύο Πεξηβαιινληνιόγνπο. ήκεξα όκσο, επεηδή ε Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα πξναηξεηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη από θαζεγεηέο νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο (αξθεί λα έρνπλ δηάζεζε, ελδηαθέξνλ θαη ρξόλν ζην σξνιόγην πξόγξακκά ηνπο, γη απηό θαη έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ ληώζνπλ κπεξδεκέλνη θαη απαληνύλ ζηελ εξώηεζε 10 «Γε γλσξίδσ». 4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ Από όζα πξναλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη θαζαξά όηη δελ αξθεί ε δηάζεζε θαη ν ελζνπζηαζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θαιή πνξεία ηνπ ζεζκνύ, αιιά ρξεηάδεηαη θαη έλα ηδηαίηεξν ήζνο, κηα πνιιαπιή (δηδαθηηθά θαη πνιηηηζκηθά) θαιιηέξγεηα θαη κία νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή πξαθηηθή θαη εληηκόηεηα απέλαληη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηεζεί, επαηζζεηνπνηεζεί θαη ελεξγνπνηεζεί ε λενιαία πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζε απηά. ε όια απηά, ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε εμεηδηθεπκέλε γλώζε, ηελ νπνία, δπζηπρώο, πνιινί πνπ εθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηε ζηεξνύληαη, ιόγσ δηαθνξεηηθώλ ζπνπδώλ[3].

7 Ο ζεζκόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα ιεγόηαλ θαη λα ήηαλ κηα νπζηαζηηθή Πεξηβαιινληηθή Παηδεία) δελ πθίζηαηαη πιένλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Σν κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πξέπεη λα γίλεη ππ νρξεσηηθό θαη λα βαζκνινγείηαη, αιιηώο απαμηώλεηαη. Καη ην θπξηόηεξν, λα δηεμάγεηαη από επηζηήκνλεο θαη όρη από όπνηνλ δηαζέζηκν θαζεγεηή ππάξρεη ζε θάζε ζρνιείν. Δίλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο λα γίλεη βίσκα ζηα παηδηά από πνιύ κηθξή ειηθία, όηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη από ηηο πην ζεκαληηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο επνρήο καο. Σν ζίγνπξν είλαη όηη εάλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη κειεηεκέλα έλα ζπγθξ νηεκέλν ζύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (θαη όρη κηα ρακέλε ώξα καζήκαηνο) ζα γίλεη ζεξκά απνδεθηό από ηνπο καζεηέο. ηε δεπηεξνβάζκηα όκσο εθπαίδεπζε[3] ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αλέιημε ηνπ ζεζκνύ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αθνύ ζην κέιινλ δε δηαθαίλνληαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο δηαξζξσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κεηαβνιέο ζην ζύζηεκά ηεο. Άιισζηε ην ζρνιηθό πξόγξακκα ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ είλαη ηδηαηηέξσο αζθπθη η- θό θαη δε θαίλεηαη λα αθήλεη ρώξν γηα άιιεο θαηλνηόκεο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο, όπσο απηή ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Ωζηόζν ην λέν κάζεκα επηινγήο ηεο Β Λπθείνπ [3], «Αξρέο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ», πξνσζεί ηδηαηηέξσο όιε ηε θηινζνθία, κεζνδνινγία θαη αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΛΛΗΝΟΓΛΩΗ [3] - Αζαλαζάθεο Α., Κνπζνπξήο Θ., Κνληαξάηνο. (1998). Αξρέο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ, Β! Σάμε Δληαίνπ Λπθείνπ, Αζήλα ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, Ο.Δ.Γ.Β. - Νηαξδάλνπ Καλέιια (2004). ΗΠεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο. - ακαληάο Υ. (1991). Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο). Δηζήγεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ Παλειιήληα ζ π- λάληεζε Δθπαηδεπηηθώλ κε ζέκα ηελ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Απξίιηνο 1991, Θεζζαινλίθε. - ΤΠ.Δ.Π.Θ. (1992). Δγρεηξίδην γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: ΟΔΓΒ. - ΤΠ.Δ.Π.Θ. Έξγν κειέηε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδε πζεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηόκνο 1: πνξεία-απνηειέζκαηα. Αζήλα: Γηεύζπλζε ζπνπδώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. - Υξηζηόπνπινο, Ν. (2007). Απόςεηο θαη αληηιήςεηο θαζεγεηώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επηινγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Βηνινγίαο. ΞΔΝΟΓΛΩΗ [3] - Palmer, A. Joy (1998). Environmental Education in the 21st century. Theory, practice, progress and promise. London and New York.

8 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 1. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (http://www.ypepth.gr) 2. Πξόγξακκα «Δπξπδίθε» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice) 3. Παηδαγσγηθό ηλζηηηνύην (http://www.pi-schools.gr/perivallontiki) 4. Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (http://www.kpe.gr)

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα