Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ"

Transcript

1 Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηηο κέξεο καο, ππάξρεη έληνλε ε επηζπκία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο δηαξθνύο ππνβάζκηζήο ηνπ. Γηνξγαλώλνληαη ζπλέδξηα γηα ηελ πξ νζηαζία ηνπ θαη ππνγξάθνληαη ζπκβάζεηο θαη λόκνη. Μόλν, όκσο, αλ αιιάμεη ε λννηξνπία καο, ζα πξνζηαηεπζεί ην πεξηβάιινλ. Καη γηα λα γίλεη απηό, ρξεηάδεηαη λα ζηεξίμνπκε ην ζεζκό ηεο Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθόηεξα, ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, όπνπ ιόγσ ησλ πνιιώλ καζεκάησλ δελ πξνβιέπεηαη λα δηδάζθεηαη ζαλ κάζεκα, παξά κόλν ζαλ κηα εζεινληηθή δξαζηεξηόηεηα. Μεηά ηελ επεμεξγαζία πεξίπνπ 1000 εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ απαληήζεθαλ από καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, ζπκπεξα ί- λνπκε, όηη είλαη απαξαίηεην λα εηζαρζεί ε Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζαλ κάζεκα ζην σξνιόγην πξόγξακκα ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη από εηδηθό Πεξηβαιινληνιόγν, ν νπνίνο ζα κπνξεί θαη λα ζπλδέεη ηηο γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ κε ηα ππόινηπα καζήκαηα, γηα λα είλαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θάηη θαηλνηόκν, βησκαηηθό, θαη ηαπηόρξνλα επράξηζην θαη επνηθνδνκεηηθό γηα ηνπο καζεηέο. Christodoulopoulou Konstantina Environmentalist, Msc Environment and new technologies Adults teacher in environmental studies ABSTRACT In our days, there is an intense wish of protection of the environment, as a result of its permanent devastation. Several congresses are organized in order to protect the environment and many conventions and laws are signed. However, unless we change our mentality, the environment will be protected. And in order to reach this goal, we need to support the Institution of Environmental Education. More specifically, in the Secondary Education, Environmental Education is not taught as an obligatory course, but it exists as a voluntary activity. After the trea t- ment of about 1000 questionnaires, which were answered by students of Secondary Education of the Prefecture of Thessaloniki, we conclude, that Environment al education is essential to be included as a course in the clock program of schools of Se c- ondary Education. Concretely, it must be taught by a special Environmentalist, who will also be able to connect the knowledge of the environment with the other courses, in order the Environmental Education to be something innovative, experiential, and simultan e- ously pleasant and constructive for the students.

2 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Ο όξνο «πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε»,[1] πνπ πξνέθπςε από ηελ ζπλέλσζε ησλ δύν ελλνηώλ «πεξηβάιινλ» θαη «εθπαίδεπζε», δελ εκθαλίδεηαη πξηλ από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 (Palmer, 1998). Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο όξνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλζξώπσλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ζεσξώληαο όηη είλαη ε δηαδηθαζία παξνρήο γλώζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, αλαγλώξηζεο αμηώλ θαη δηακόξθσζεο ή αιιαγήο ζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε αιιειεμαξηώκελε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε. Αξρηθά ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε αθνξνύζε ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ησλ ηερληθώλ θαη εηδηθώλ, ώζηε σο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό λα αληηκεησπίζεη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζε εζληθά ή δηεζλή πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηε δηόγθσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ έγηλε ζαθέο, όηη νη εηδηθνί δελ επαξθνύλ γηα ηε ιύζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη επηβάιιεηαη λα εθπαηδεπηεί πεξηβαιινληηθά ην θνηλσληθό ζύλνιν ώζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Η έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη δύζθνιν λα θαζνξηζηεί. Απηό ζπκβαίλεη, ίζσο, γηαηί είλαη δύζθνινο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηεο πνιπζύλζεηεο έλλνηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζύκθσλα κε ππόκλεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ [2], ν νξηζκόο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ν εμήο: Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα απνθηνύλ γλώζεηο, αμίεο, δεμηόηεηεο θαη εκπεηξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλόεζε θαη εθηίκεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ κε ην βηνινγηθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ. Δπίζεο, δηακέζνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο νη άλζξσπνη απνθηνύλ ηελ απνθαζηζηηθόηεηα λα δξάζνπλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα ηε ιύζε παξόλησλ θαη κειινληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ηθαλνπνηώληαο ηηο αλάγθεο ηνπο, ζπλππνινγίδνληαο, όκσο, ζπγρξόλσο θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ. 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Η κεζνδνινγία [3] ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα απνηειεί ην ζπλδπαζκό κεζόδνπ, ζεσξίαο θαη επηζηεκνινγίαο κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην πξόβιεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο εθάζηνηε εξεπλεηέο. Καη απηή ηε θάζε πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο νη ελέξγεηεο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο θαη επαλάιεςήο ηεο από θάπνηνλ άιιν εξεπλεηή. Γειαδή πξέπεη λα δνζνύλ όιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ην πώο ζπγθξνηήζεθε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, πσο θαηαζθεπάζηεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θ.ι.π. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ: 1) Ο πιεζπζκόο ηεο κειέηεο. 2) Η δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 3) Η δηαδηθαζία θαη ηα όξγαλα κεηξήζεσο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 4) Οη κέζνδνη πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Καηά ηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο «επηζθόπεζεο». Οη επηζθνπήζεηο ζπλήζσο πξνγξακκαηίδνληαη κέζα από ζηάδηα πνπ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα, αιιά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθόπεζεο δελ απαηηείηαη λα πινπνηεζνύλ όια αλεμαηξέησο ηα ζηάδηα. Η ζπγθεθξηκέλε επηζθόπεζε πεξηείρε ηα εμήο ζηάδηα: - Καζνξηζκόο ηνπ δείγκαηνο - Γνκή θαη δηαηύπσζε εξσηήζεσλ - ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ - Βειηηώζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην

3 Όηαλ ε επηζθόπεζε δηεμάγεηαη από κεκνλσκέλν εξεπλεηή, όπσο ε παξνύζα εκπεηξηθή έξεπλα, ζεσξείηαη κηθξήο θιίκαθαο. Καηά ηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε γξαπηό ε- ξσηεκαηνιόγην θαηά ηελ θπξίσο έξεπλα (βι. παξάξηεκα). 2.1 ΣΑΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ηελ παξνύζα εθπαηδεπηηθή έξεπλα ηα δεδνκέλα ζπγθεληξώζεθαλ κε ηε βνήζεηα θαη ρξήζε ησλ εμήο νξγάλσλ κέηξεζεο: Δξσηεκαηνιόγην κε νκάδεο εξσηήζεσλ θιεηζηνύ ηύπνπ πνιιαπιώλ επηινγώλ, πνπ δόζεθαλ ζε καζεηέο/ηξηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξαηήξεζε, όπνπ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζε πεξηγξαθέο ή κεηξήζεηο από ηνλ εξεπλεηή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε «παξαηήξεζε» ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πξνέθπςαλ δεδνκέλα πνπ απνηέιεζαλ ηα θίλεηξα ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ππάξρεη αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. Γειαδή εκθαλίδεηαη πξνβιεκαηηζκόο γηα ηε δηαζθάιηζε νξηζκέλσλ ζεκειησδώλ θξηηεξίσλ θαηά ηε ρξήζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ή εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο. ηελ παξνύζα εθπαηδεπηηθή έξεπλα γηα λα κεησζεί ε παξαπάλσ αβεβαηόηεηα ιήθζεθαλ ππόςε ηα εμήο θξηηήξηα: 1ν) Δγθπξόηεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηελ παξνύζα έξεπλα ειέγρζεθε ε εγθπξόηεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (εξσηεκαηνιόγηα, ζπλεληεύμεηο θ.ι.π.), δειαδή εμεηάζηεθε αλ αληαπνθξίλνληαη ζην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ. Σα όξγαλα κέηξεζεο ζεσξνύληαη έγθπξα γηαηί κεηξνύλ ό,ηη είλαη αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνύλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. πγθεθξηκέλα ζην εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα πεξηέρνληαη νη θαηάιιειεο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ώζηε λα ιεθζνύλ απαληήζεηο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έξεπλα. 2ν) Αληηθεηκεληθόηεηα Σα όξγαλα κέηξεζεο ή εξγαιεία αμηνιόγεζεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη από ηελ απνπζία πξνθαηάιεςεο δειαδή λα κελ επεξεάδνληαη από ηνλ αμηνινγεηή-εξεπλεηή. 2.2 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Tα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζπάληα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ ελόο πεπεξαζκέλνπ πιεζπζκνύ. Οη ιόγνη αλάγνληαη, θπξίσο, ζην κεγάιν ρξόλν θαη ζηηο δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε παξαηεξήζεσλ πνπ λα αλαθέξνληαη ζε όιεο ηηο κνλάδεο ελόο κεγάινπ πιεζπζκνύ. Γειαδή, ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο ζηαηηζηηθνύ πιεζπζκνύ ζα ήηαλ επηζπκεηή, αιιά είλαη δύζθνιε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαηά θαλόλα, πεξηνξίδεηαη ζε έλα ππνζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ. Σν ππνζύλνιν απηό νλνκάδεηαη δείγκα θαη αληηπξνζσπεύεη ζπλήζσο έλα πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ. ηόρνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ λα επηιεγεί έλα ηπραίν δείγκα, έηζη ώζηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά (κεηαβιεηέο) απηνύ ηνπ δείγκαηνο, λα πεξηγξαθνύλ ηθαλνπνηεηηθά νη κεηαβιεηέο ηνπ πιεζπζκνύ. Σα παξαπάλσ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζρεκαηηθά σο εμήο: ςλλογή πληποθοπίαρ από ηο ηςσαίο δείγμα Δξαγωγή ζςμπεπαζμάηων για ηον πληθςζμό εκεηώλεηαη όηη δελ ππάξρεη ζαθήο θαη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζην εξώηεκα:«πόζν κεγάια πξέπεη λα είλαη ηα δείγκαηα ζε κηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα;». Βέβαηα, όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα δείγκα, ζπλήζσο, αληηπξνζσπεύεη έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ.

4 ηελ παξνύζα έξεπλα ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πεξηνξίζηεθε ζε ιίγα ζρνιεία γηα ηνλ επηπιένλ ιόγν, όηη ππήξμαλ πεξηνξηζκνί από ηελ άδεηα έξεπλαο σο πξνο ην ρξόλν απαζρόιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ θαη σο πξνο νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 2.3 ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΤΠΧΗ ΣΧΝ ΔΡΧΣΗΔΧΝ H αλάγλσζε άιισλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε πνιύηηκε βνήζεηα έκπεηξσλ θαη εηδηθώλ ζην ζέκα ηεο ζρεδίαζεο εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δνκή θαη δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο κε ζηόρν ηε κεηέπεηηα αλαγθαία ζπιινγή δεδνκέλσλ ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνύλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Καηά ηελ παξνύζα εξγαζία ην εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε ζπλνιηθά 10 εξσηήζεηο. Γειαδή πεξηείρε 10 κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ έιαβαλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ πιεζπζκνύ. Ο όξνο «κεηαβιεηή» αλαθέξεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δείγκαηνο πνπ κειεηάκε θαη παίξλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ δείγκαηνο. Γεληθά, νπνηνδήπνηε κεηξήζηκν ή απαξηζκήζηκν κέγεζνο γηα ην νπνίν κπνξνύκε λα έρνπκε πεξηζζόηεξεο από κία κεηξήζεηο ή απαξηζκήζεηο απνθαιείηαη κεηαβιεηή θαη νη επηκέξνπο αξηζκεηηθέο ή άιιεο ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο απηήο νλνκάδνληαη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο, πνπ ε απόθηεζή ηνπο απνηειεί ζηόρν, θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Οη εξσηήζεηο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο αληηζηνηρνύλ ζηηο 10 κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ππνεξσηήζεηο-θαηεγνξίεο θάζε εξώηεζεο αληηζηνηρνύλ ζηηο ηηκέο θάζε κεηαβιεηήο. Δπίζεο σο κεηαβιεηέο ζεσξήζεθαλ θαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία (αλώλπκα) θαη νη ζπνπδέο-γλώζεηο ησλ καζεηώλ. 2.4 ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε σο εμήο: Αθνύ αξρηθά δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ ειηθία, ην θύιν, ηνλ ηόπν γέλλεζεο, ηελ ηάμε θνίηεζεο, θαη ηηο γλώζεηο μέλσλ γισζζώλ θαη Η/Τ, κεηά ην εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε άιιεο 10 εξσηήζεηο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ θαη κε έλα ππνεξώηεκα. Οη εξσηήζεηο ή- ηαλ άιιεο αλνηθηνύ θαη άιιεο θιεηζηνύ ηύπνπ θαη θαηαλεκήζεθαλ ζε έμη (6) νκάδεο. Απηέο νη εξσηήζεηο θάιπςαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλνληαλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππεύζπλνπ ηεο έξεπλαο. 2.5 ΟΜΑΓΔ ΔΡΧΣΗΔΧΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Η ππώηη ομάδα δηεξεύλεζε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύζαλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο θαη πεξηείρε ηξεηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ: - ην Φύιν: Αγόξη ή Κνξίηζη - ηελ ειηθία - ηνλ ηόπν γέλλεζεο Η δεύηεπη ομάδα εξσηήζεσλ πεξηείρε πέληε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ζηηο ζπνπδέο ησλ καζεηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα: - ηελ ηάμε θνίηεζεο ηνπ καζεηή - ην αλ γλσξίδεη αγγιηθά ζε ηη επίπεδν - ην αλ γλσξίδεη γαιιηθά ζε ηη επίπεδν - ην αλ γλσξίδεη άιιε μέλε γιώζζα - ην αλ γλσξίδεη Η/Τ Η ηπίηη ομάδα εξσηήζεσλ αλαθέξζεθε ζηηο πεξηβαιινληηθέο γλώζεηο θαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ελεκέξσζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. πκπεξηιήθζεθαλ νη εμήο ηξεηο εξσηήζεηο: - «Έρεηο παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζην, Λύθεην, ΣΔΔ);

5 - «Πνηνπο πεξηβαιινληηθνύο θνξείο γλσξίδεηο»; - «Από πνύ ελεκεξώλεζαη γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα; Από θίινπο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, δηαδίθηπν ή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά»; Η ηέηαπηη ομάδα εξσηήζεσλ αλαθέξζεθε ζηε ζπκπεξηθνξά ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηα ζθνππίδηα θαη ηελ αλαθύθισζε. απηή ηελ νκάδα πεξηέρνληαη νη εμήο ηξεηο εξσηήζεηο: - «Τπάξρνπλ ζηε γεηηνληά ζνπ εηδηθνί θάδνη γηα αλαθύθισζε»; - «Σνπνζεηείο πιηθά γηα ηελ αλαθύθισζε ζηνπο θάδνπο ηεο πεξηνρήο ζνπ; Αλ λαη πνηα πιηθά; Υαξηί, γπαιί, πιαζηηθό, αινπκίλην ή άιιν»; - «Τπάξρνπλ ζην ζρνιείν ζνπ εηδηθνί θάδνη γηα αλαθύθισζε»; Η πέμπηη ομάδα εξσηήζεσλ αλαθέξζεθε ζηε ζπκπεξηθνξά ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθώλ πόξσλ. πγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο δύν εξσηήζεηο: - «Υξεζηκνπνηείο ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζνπ θαη κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην ην απηνθίλεην»; - «Κιείλεηο ηα θώηα θαη ηηο ζπζθεπέο όηαλ θεύγεηο από έλα δσκάηην»; Η έκηη ομάδα εξσηήζεσλ αλαθέξζεθε ζηηο πξνηάζεηο-πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Γεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο δύν εξσηήζεηο: - «Πηζηεύεηο όηη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη ζην σξνιόγην πξόγξακκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο»; - «Αλ λαη, ηη εηδηθόηεηαο πξέπεη λα είλαη θάπνηνο πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη ηέηνην κάζεκα»; 2.6. ΤΛΛΟΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζε κηα έξεπλα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο είλαη καζεηέο/ηξηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ην θύιν, ε ειηθία, ν ηόπνο γέλλεζεο, ε γλώζε μέλσλ γισζζώλ θαη Η/Τ. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ είλαη θαη νη απαληήζεηο ηνπο, νη νπνίεο δόζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηείρε ην εξσηεκαηνιόγην ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 2.7 ΥΔΓΙΟ ΤΛΛΟΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Δθόζνλ δηαπηζηώζεθε όηη ην ζέκα ηεο έξεπλαο ήηαλ εθηθηό, γηα ηελ επηηπρή έθβ α- ζε ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο αθνινύζεζε ζρεδηαζκόο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκ έ- λσλ. Αξρηθά απαηηήζεθε «αίηεζε άδεηαο έξεπλαο». πγθεθξηκέλα δεηήζεθε επίζεκε άδεηα, ζε πξώηκν ρξνληθό ζηάδην, ώζηε λα αλαιεθζεί ε έξεπλα θαη λα ζπγθεληξσζνύλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα κε επηζθέςεηο ζε ζρνιεία θ.ι.π. ηελ παξνύζα πεξ ίπησζε ε άδεηα δεηήζεθε από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαη παξαρσξήζεθε κε ηηο αθόινπζεο επηζ εκάλζεηο: 1) Πξηλ από ηηο επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία λα ππάξρεη ζπλελλόεζε κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 2) Η ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη πξναηξεηηθή θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα αλώλπκα. 2.8 ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ Δθόζνλ θαηαζηξώζεθε ην ζρέδην ζπιινγήο ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ θαη απ νθηήζεθε ε απαξαίηεηε άδεηα επηζθέςεσλ ζηα ζρνιεία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, έγηλε ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηα ηπραία επηιεγέληα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρξεζηκνπνηώληαο εξσηεκαηνιόγηα, ζπλεληεύμεηο θαη ηελ παξαηήξεζε.

6 ηελ παξνύζα εθπαηδεπηηθή έξεπλα ππήξμε ηειεθσληθή ζπλελλόεζε κε ηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ, ώζηε λα θαζνξηζηνύλ ρξνληθά νη αλαγθαίεο ζπλαληήζεηο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιε η- ηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Δπίζεο, επηζεκάλζεθε όηη ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη πξναηξεηηθή θαη όηη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία. 2.9 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ηελ παξνύζα έξεπλα, γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνη ή- ζεθε από ην πξόγξακκα ηνπ MICROSOFT EXCEL θαη από ην κελνύ ηα εμήο: Γεδνκέλα Αλαθνξά ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα θαη ζπγθεληξσηηθνύ γξαθήκ αηνο Γηάηαμε Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο είρακε ζπρλόηεηεο θαη πνζνζηά γηα ην θάζε εξεπλεηηθό καο εξώηεκα. Δθηόο από ηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλδπαζηηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηε γλώζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ, ηε ζηάζε απέλαληη ζηελ ελέξγεηα θαη ηελ αλαθύθισζε, θ.ά., ό- πσο ζα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά θαη παξαθάησ. Σέινο, ζε όπνηα εξσηήκαηα, ζπ λ- δπαζηηθά ή κε, θξίζεθε απαξαίηεην, δεκηνπξγήζεθαλ θαη γξαθήκαηα γη α ηελ θαιύηεξε απεηθόληζε ησλ απνηειεζκάησλ. 3 ΤΝΟΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Πξσηαξρηθόο ζηόρνο είλαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ζηεξηδόκελνη ζηα ε- ξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ηελ παξνύζα εξγαζία. Αλ θαη νη ζπρλόηεηεο, ηα πνζ νζηά θαη ηα γξαθήκαηα (όπνπ θξηλόηαλ απαξαίηεην) δίλνπλ κηα ζαθή εηθόλα ησλ απνηειεζκάησλ, απηά πνπ ζα είρακε λα πξνζζέζνπκε είλαη ηα εμήο: ηελ εξώηεζε 9 νη καζεηέο απάληεζαλ όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη ζην σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, ζε πνζνζηό πεξίπνπ 80%. ηελ εξώηεζε 10 γηα ην πνηαο εηδηθόηεηαο πξέπεη λα είλαη απηόο πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη ην ελ ιόγσ κάζεκα, ην 35,91% ησλ καζεηώλ απάληεζε «Πεξηβαιινληνι ό- γνο», ελώ ζην ζπλδπαζκό ησλ δύν εξσηήζεσλ ην απνηέιεζκα ήηαλ 38,20% γηα ηελ απάληεζε «Πεξηβαιινληνιόγνο». ηελ εξώηεζε 10 επίζεο, ην 28,08% απάληεζε «Γε γλσξίδσ». Από όια απηά θαίλεηαη όηη ππάξρεη ε επηζπκία λα δηδάζθεηαη ην κάζεκα, θαη κάιηζηα από εηδηθνύο Πεξηβαιινληνιόγνπο. ήκεξα όκσο, επεηδή ε Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα πξναηξεηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη από θαζεγεηέο νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο (αξθεί λα έρνπλ δηάζεζε, ελδηαθέξνλ θαη ρξόλν ζην σξνιόγην πξόγξακκά ηνπο, γη απηό θαη έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ ληώζνπλ κπεξδεκέλνη θαη απαληνύλ ζηελ εξώηεζε 10 «Γε γλσξίδσ». 4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ Από όζα πξναλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη θαζαξά όηη δελ αξθεί ε δηάζεζε θαη ν ελζνπζηαζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θαιή πνξεία ηνπ ζεζκνύ, αιιά ρξεηάδεηαη θαη έλα ηδηαίηεξν ήζνο, κηα πνιιαπιή (δηδαθηηθά θαη πνιηηηζκηθά) θαιιηέξγεηα θαη κία νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή πξαθηηθή θαη εληηκόηεηα απέλαληη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηεζεί, επαηζζεηνπνηεζεί θαη ελεξγνπνηεζεί ε λενιαία πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζε απηά. ε όια απηά, ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε εμεηδηθεπκέλε γλώζε, ηελ νπνία, δπζηπρώο, πνιινί πνπ εθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηε ζηεξνύληαη, ιόγσ δηαθνξεηηθώλ ζπνπδώλ[3].

7 Ο ζεζκόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα ιεγόηαλ θαη λα ήηαλ κηα νπζηαζηηθή Πεξηβαιινληηθή Παηδεία) δελ πθίζηαηαη πιένλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Σν κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πξέπεη λα γίλεη ππ νρξεσηηθό θαη λα βαζκνινγείηαη, αιιηώο απαμηώλεηαη. Καη ην θπξηόηεξν, λα δηεμάγεηαη από επηζηήκνλεο θαη όρη από όπνηνλ δηαζέζηκν θαζεγεηή ππάξρεη ζε θάζε ζρνιείν. Δίλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο λα γίλεη βίσκα ζηα παηδηά από πνιύ κηθξή ειηθία, όηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη από ηηο πην ζεκαληηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο επνρήο καο. Σν ζίγνπξν είλαη όηη εάλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη κειεηεκέλα έλα ζπγθξ νηεκέλν ζύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (θαη όρη κηα ρακέλε ώξα καζήκαηνο) ζα γίλεη ζεξκά απνδεθηό από ηνπο καζεηέο. ηε δεπηεξνβάζκηα όκσο εθπαίδεπζε[3] ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αλέιημε ηνπ ζεζκνύ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αθνύ ζην κέιινλ δε δηαθαίλνληαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο δηαξζξσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κεηαβνιέο ζην ζύζηεκά ηεο. Άιισζηε ην ζρνιηθό πξόγξακκα ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ είλαη ηδηαηηέξσο αζθπθη η- θό θαη δε θαίλεηαη λα αθήλεη ρώξν γηα άιιεο θαηλνηόκεο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο, όπσο απηή ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Ωζηόζν ην λέν κάζεκα επηινγήο ηεο Β Λπθείνπ [3], «Αξρέο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ», πξνσζεί ηδηαηηέξσο όιε ηε θηινζνθία, κεζνδνινγία θαη αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΛΛΗΝΟΓΛΩΗ [3] - Αζαλαζάθεο Α., Κνπζνπξήο Θ., Κνληαξάηνο. (1998). Αξρέο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ, Β! Σάμε Δληαίνπ Λπθείνπ, Αζήλα ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, Ο.Δ.Γ.Β. - Νηαξδάλνπ Καλέιια (2004). ΗΠεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο. - ακαληάο Υ. (1991). Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο). Δηζήγεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ Παλειιήληα ζ π- λάληεζε Δθπαηδεπηηθώλ κε ζέκα ηελ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Απξίιηνο 1991, Θεζζαινλίθε. - ΤΠ.Δ.Π.Θ. (1992). Δγρεηξίδην γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: ΟΔΓΒ. - ΤΠ.Δ.Π.Θ. Έξγν κειέηε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδε πζεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηόκνο 1: πνξεία-απνηειέζκαηα. Αζήλα: Γηεύζπλζε ζπνπδώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. - Υξηζηόπνπινο, Ν. (2007). Απόςεηο θαη αληηιήςεηο θαζεγεηώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επηινγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Βηνινγίαο. ΞΔΝΟΓΛΩΗ [3] - Palmer, A. Joy (1998). Environmental Education in the 21st century. Theory, practice, progress and promise. London and New York.

8 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 1. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (http://www.ypepth.gr) 2. Πξόγξακκα «Δπξπδίθε» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice) 3. Παηδαγσγηθό ηλζηηηνύην (http://www.pi-schools.gr/perivallontiki) 4. Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (http://www.kpe.gr)

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα