ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 2215/ τ.β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο λογίας (ΔΕΤ) και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Σχο λή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών του Πα νεπιστημίου Kent με τίτλο «Διαχείριση Πολιτιστι κής Κληρονομιάς» Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/820/ (ΦΕΚ 860/τ. Β ) υπουργικής απόφασης όπως έχει τρο ποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πο λιτικών Επιστημών με τίτλο «Εφηρμοσμένων Οι κονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης» Ανα μόρφωση του προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1132/τ. Β ) υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφο ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτι κών Επιστημών με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία» Αναμόρφωση του προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 3282/Β7 (ΦΕΚ 1788/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιω αννίνων Αναμόρφωση Προγράμματος... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β7 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 2215/ τ.β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμη μάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοί κησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημί ου Αθηνών σε συνεργασία με τη Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών του Πανεπιστημίου Kent με τίτλο «Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς». ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 27696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 78/2013 (ΦΕΚ 119/ , τ. Α ) που αφορά στην Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών του Οι κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 6. Την αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 2215/ τ.β ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Σχολή Ευ ρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών του Πανεπιστημίου Kent με τίτλο «Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 7. Το απόσπασμα πρακτικών του Συντονιστικού Ορ γάνου του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς (συνεδρία 11η / ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ νεδρία 4η/ ). 9. Το αριθμ. 215/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.. Το αριθμ. 1252/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β / (ΦΕΚ 2215/ τ.β ) υπουργική απόφαση που αφορά στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμη μάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών του Πανεπιστημίου Kent με τίτλο «Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ως εξής: Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ είναι η παρο χή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ και ΤΕΙ στους τομείς της Διαχείρισης Πολιτιστικής Κλη ρονομιάς. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και παραγωγής νέας γνώσης στους ανω τέρω τομείς, στους οποίους η χώρα μας έχει ιδιαίτερα σημαντική θέση διεθνώς. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε πρόσφατα αποφοιτήσαντες όσο και σε επαγ γελματίες του χώρου. Πρωταρχικό αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ εί ναι η διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς και χώρων με έμφαση στην αρχαιολογία, το πρόγραμμα όμως επεκτεί νεται και στη διαχείριση μουσειακών χώρων, συλλογών τέχνης, αλλά και άυλων πολιτιστικών αγαθών όπως της μουσικής παράδοσης, κ.ά. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει: 1. Στη δημιουργία εξειδικευμένου και υψηλού επιπέδου στελεχιακού δυναμικού και επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο στους τομείς της Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας τις απαραίτητες οικονο μικές, διαχειριστικές και διοικητικές γνώσεις που θα πρέπει να έχει κάποιος σε υπεύθυνη θέση διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια χώρα ή σε μια περιοχή. 2. Στην προσέλκυση φοιτητών και ακαδημαϊκών από όλο το κόσμο, οι οποίοι θα συνδράμουν στη διαμόρ φωση, στη διάδοση αλλά και στην εφαρμογή τεχνο γνωσίας και ορθών πρακτικών διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα δύναται να αναπτύξει συνέργειες και επαφές με πολιτιστικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3. Στη προβολή και τη καθιέρωση της Ελλάδας (χώρα κατά σειρά 11 η σε αριθμό μνημείων Παγκόσμιας Πολι τιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της UNESCO) ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα διαχείρισης, διοίκησης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών και μουσειακών χώρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απόκτηση του τίτλου απαιτείται: α) υποχρεω τική παρακολούθηση των μαθημάτων, β) επιτυχής εξέ ταση σε μαθήματα εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων κατά τη διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων ( ανά εξάμηνο), και γ) εκπόνηση διπλωματικής ερ γασίας βαρύτητας τριάντα () πιστωτικών μονάδων, κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συγκεκριμένα: Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο (2) περιόδους και προσφέρεται από κοινού από το ΟΠΑ (Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) και το Πανεπιστήμιο του Κεντ (Σχο λή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Τομέας Γλωσσολογίας και Αρχαιολογίας). Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μαθήματα υποχρε ωτικά και επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι συνολικά τέσσερα (4). Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής είναι συνολικά δεκατρία (13), από τα οποία ο φοιτητής καλείται να επιλέξει δύο (2). Τα μαθήμα τα επιλογής που θα πραγματοποιηθούν, κατ ελάχιστο τέσσερα (4) κάθε έτος, θα προσδιορίζονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους των φοιτητών αλλά και τον συνολικό αριθμό των φοιτητών του προ γράμματος. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών, ο φοιτητής θα μπορεί είτε να υποβάλει διπλωματική εργασία εφαρμο γής μόνος του είτε να συνεργάζεται με άλλους φοιτητές σε ομάδες των 2 4 φοιτητών. Στη διπλωματική εργασία ο φοιτητής θα απευθύνεται στο συντονιστή καθηγητή προκειμένου να συμφωνήσουν το θέμα έρευνας. Η γλώσσα διδασκαλίας του συνόλου των μαθημά των είναι η Αγγλική. Περίπου το 50% των μαθημάτων θα είναι ευθύνη του ΟΠΑ και το υπόλοιπο ποσοστό θα είναι ευθύνη του Πανεπιστημίου του Kent. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων: Α Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Τουριστικό Μάρκετινγκ και Αξιοποίηση της Εθνικής Ιστορικής Κληρονομιάς Π.Μ. Μαθήματα Υποχρεωτικά

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανθρώπινοι Πόροι Χρηματοδότηση και Αξιοποίηση Χρηματοοι κονομικών Πόρων Διαμόρφωση και Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων Ι Σύνολο Α Εξαμήνου Β Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Διαμόρφωση και Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων ΙI III Μάθημα Επιλογής 2 * Μαθήματα Υποχρεωτικά 15 Μάθημα Επιλογής 2 * Διαχείριση Έργων Διαχείριση Μουσειακών Χώρων Διαχείριση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Αρχαιολογικών Χώρων και Διαχείριση Επισκεπτών Στρατηγικό Μάρκετινγκ Πολιτιστικών Ορ γανισμών Έρευνα Αγοράς Επιχ. Στατιστική Ανάλυση και Λήψη Επιχ. Αποφάσεων Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Επιχει ρήσεων Θεωρία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Συντήρηση Πέτρας και Μνημείων Ι Συντήρηση Πέτρας και Μνημείων ΙΙ Εκπαίδευση και Αρχαιολογία Ι Αρχαιολογία και Τοπικές Κοινωνίες Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων και Πολυμέσων σε Αρχαιολογικούς Χώρους Σύνολο Β Εξαμήνου Γ Εξάμηνο Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Σύνολο Γ Εξαμήνου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 Η κατανομή των ανωτέρω μαθημάτων στα εξάμηνα θα γίνεται με απόφαση του Συντονιστικού οργάνου. Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορεί να μεταβάλλεται/προσαρ μόζεται διαχρονικά, ύστερα από απόφαση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Προ γράμματος, το Π.Μ.Σ σε συνεργασία με την αρχαιολο γική υπηρεσία θα παρέχει πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους στους οποίους θα πραγματοποιούνται μαθήμα τα και σχετικές μελέτες φοιτητών. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος και τη διεξαγωγή των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθούν αίθουσες που παρέχονται από το Δήμο της Ελευσίνας καθώς και αίθουσες διδασκαλίας του ΟΠΑ. Ο εξοπλι σμός των αιθουσών θα συμπληρωθεί από το πρόγραμμα όπως και όταν αυτό απαιτηθεί με αγορές αναγκαίου παγίου εξοπλισμού και αναλωσίμων. Έτσι οι αίθουσες θα εξοπλιστούν κατάλληλα με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παρέχοντας πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, υποστήριξη δυσλεξίας, λογισμικά συστήματα). Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο Χρονική Διάρκεια Το Κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/820/ (ΦΕΚ 860/τ. Β ) υπουργικής απόφασης όπως έχει τρο ποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης» Αναμόρφωση του προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α ), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 τ. Α ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ), «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροποποι ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4 27698 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Το Π.Δ. 76/2013 (ΦΕΚ 119 Α ) «Ίδρυση Σχολών κατάρ γηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». 6. Την υπ αριθμ. Β1/820/ (ΦΕΚ 860/τ. Β ) υπουργική απόφαση, που αφορά στο Πρόγραμμα Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπως τροποποιή θηκε με τις υπ αριθμ. Φ.711/51/Β7/387/ (ΦΕΚ 642/τ. Β ), Β7/412/ (ΦΕΚ 738/τ. Β ) και Β7/258/ (ΦΕΚ 1817/τ. Β ) υπουργική απόφαση. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημί ου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση 25/06/2014). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση 03/07/2014). 9. Το υπ αριθμ. 1340/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερει ακής Ανάπτυξης.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β1/820/ (ΦΕΚ 860/τ. Β ) υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιή θηκε με νεότερες αποφάσεις ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοί κησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πο λιτικών Επιστημών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών με τίτλο «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Applied Economics and Regional Development), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών είναι η διδασκαλία και η ανάπτυξη της επιστημονι κής έρευνας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης, αλλά και στις ανάγκες της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιστημονική εκ παίδευση και η εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση Οικονομολόγων, Περιφερειολόγων και στελεχών επι χειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα εφηρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης, διοίκησης και πολιτικής, καθώς και σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αγοράς ακινήτων. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ σης αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες εφηρμοσμένων οικονομικών, περιφερειακής ανάπτυ ξης και διαμόρφωσης και εφαρμογής οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής. Αποκτούν τα εφόδια ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση, σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Μ.Κ.Ο. και Διεθνείς Οργανισμούς. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περι φερειακής Ανάπτυξης» στις εξής Κατευθύνσεις: 1) «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» 2) «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» με ειδικεύσεις: α) Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμ ματισμού και β) Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Οι κονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών Πανεπι στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυ χιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά των (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων () που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. έχει δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» και την κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Η κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει δύο ειδικεύσεις, την ειδίκευση «Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» και την ειδί κευση των «Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων». Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Κατεύθυνση: «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» Το Α Εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθή ματα. Στο Β Εξάμηνο επιλέγονται 4 μαθήματα από 6 προσφερόμενα μαθήματα. Το Γ Εξάμηνο περιλαμβάνει τη διπλωματική εργασία. Κατεύθυνση «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» Υποχρεωτικά μαθήματα (4) 1. Ποσοτικές Μέθοδοι Εφηρμοσμένων Οι κονομικών 2. Μικροοικονομική για Μάνατζερ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Λήψη Αποφάσεων Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων () Α Εξα μήνου 4. Διοίκηση και Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων () Α Εξαμήνου Μαθήματα επιλογής (4) Επιλέγονται 4 μαθήματα από 6 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής, τα οποία προέρχονται από τον παρακάτω Ενδει κτικό Κατάλογο Μαθημάτων Επιλογής με Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β Εξαμήνου 4x=. Διπλωματική εργασία Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων () Γ Εξαμήνου Ενδεικτικός Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Δημοσιονομικός Παρεμβατισμός και Οικονομική Δραστη ριότητα Εφηρμοσμένη Οικονομετρία για Οικονομικά, Χρηματοοι κονομικά και Μάνατζμεντ Χρηματοοικομική Διακυβέρνηση Μέθοδοι Εφηρμοσμένης Έρευνας για Στελέχη Μέθοδοι Ελέγχου Ποιότητας Εταιρική και Κοινωνική Υπευθυνότητα των Επιχειρήσεων Διοικητική Λογιστική Οικονομικά της Εργασίας Θέματα Ανάπτυξης Διακυβέρνηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών Οικονομική του Περιβάλλοντος Διεθνής Οικονομική Διακυβέρνηση Κατεύθυνση: «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» Η κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει δύο ειδικεύσεις, την ειδίκευση «Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» και την ειδί κευση των «Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων». Το κάθε ένα από το Α και το Β Εξάμηνο του Προ γράμματος Σπουδών περιλαμβάνει 4 μαθήματα. Το Γ Εξάμηνο περιλαμβάνει τη διπλωματική εργασία. Κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» Πρώτη Ειδίκευση: Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαθήματα 1. Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση 2. Περιφερειακή και Αστική Οικονομική 3. Περιφερειακός Προγραμματισμός: Ευρω παϊκή, Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Δι άσταση 4. Οικονομική του Περιβάλλοντος Μαθήματα 1. Διοίκηση και Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και Έργων 2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 3. Οργάνωση και Οικονομικά της Αυτοδιοί κησης 4. Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής (Εργαστήριο) Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων () Β Εξα μήνου Διπλωματική εργασία Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων () Γ Εξα μήνου Δεύτερη Ειδίκευση: Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων Μαθήματα 1. Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση 2. Περιφερειακή και Αστική Οικονομική 3. Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδια σμός Project Finance 4. Αρχές Κατασκευών και Τεχνικά Ζητήμα τα του Κατασκευαστικού Κλάδου Project Management Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων () Α Εξα μήνου Μαθήματα 1. Αρχές Εκτιμητικής 2. Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Φορο λογία 4. Αγορές Κεφαλαίου και Ακινήτων Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων () Β Εξα μήνου Διπλωματική εργασία Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων () Γ Εξα μήνου Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

6 27700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ έτος ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε εξήντα (60). Άρθρο 8 Προσωπικό Για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπι στημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διαθέτει την απα ραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, όπως σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτoματoπoιημένo σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλε ματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των ,00 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε Δαπάνες μετακινήσεων σε συνέδρια και δημοσιεύσεις Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία κλπ) Αναλώσιμα Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού Άλλες Δαπάνες Σύνολο Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω νικών και Πολιτικών Επιστημών και το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (3) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1132/τ. Β ) υπουργικής απόφασης όπως έχει τρο ποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανε πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία» Αναμόρφωση του προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α ), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α ), «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Το Π.Δ. 76/2013 (ΦΕΚ 119 Α ) «Ίδρυση Σχολών κατάρ γηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». 6. Την υπ αριθμ /Β7/ Υπουργική Απόφα ση (ΦΕΚ 1132/τ. Β ) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 1251/ Β7/ (ΦΕΚ 285/τ. Β ) και 86977/Β7/ (ΦΕΚ 1400/τ. Β ) υπουργικής απόφασης. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση 17/6/2014).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση 03/07/2014). 9. Το υπ αριθμ. 66/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο λόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1132/τ. Β ) υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιή θηκε με νεότερες αποφάσεις ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχο λής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία», σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προσδιορίζεται από το γνω στικό περιεχόμενο των Κατευθύνσεων και Ειδικεύσεών του και καλύπτεται υπό τη γενική θεματική «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία». Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό τη διδασκαλία της έρευνας και την περαιτέρω ενημέρωση και εξειδίκευση πτυχιούχων σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και της Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία» στις εξής Κατευθύνσεις: Α. Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης Ι. Ειδίκευση «Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική» ΙΙ. Ειδίκευση «Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλο σοφία» Β. Κατεύθυνση Νεώτερης & Σύγχρονης Ιστορίας Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων () που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά Κατεύθυνση και Ειδίκευση ως εξής: Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Θέματα εμβάθυνσης στην Πολιτική Κοινωνιο λογία, την Κοινωνική και την Πολιτική Ανάλυση ΕCTS Θέματα εμβάθυνσης στην Ελληνική Πολιτική Θέματα εμβάθυνσης στις Δημόσιες Πολιτικές και στην Πολιτική Οικονομία Θέματα εμβάθυνσης στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές της Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης Θέματα εμβάθυνσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Θέματα εμβάθυνσης στη Συγκριτική Πολιτική Διπλωματική Εργασία ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟ ΣΟΦΙΑ» Θέματα εμβάθυνσης στην Κοινωνική Θεωρία Ι Θέματα εμβάθυνσης στην Πολιτική Φιλοσοφία Ι Θέματα εμβάθυνσης στη Νεώτερη Πολιτική Θεωρία Ι Θέματα εμβάθυνσης στη Κοινωνική Θεωρία ΙΙ Θέματα εμβάθυνσης στην Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ Θέματα εμβάθυνσης στη Νεώτερη Πολιτική Θεωρία ΙΙ Διπλωματική Εργασία Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Θέματα εμβάθυνσης στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία και Ιστοριογραφία Θέματα εμβάθυνσης στην Ιστορία των Ιδεών Θέματα εμβάθυνσης στη Σύγχρονη Ιστορία

8 27702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θέματα εμβάθυνσης στην Κοινωνική και Οικο νομική Ιστορία Θέματα εμβάθυνσης στην Ευρωπαϊκή και Βαλ κανική Ιστορία Θέματα εμβάθυνσης στην Οθωμανική Ιστορία και στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής Διπλωματική Εργασία Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων κατ έτος ορίζεται κατ ανώ τατο όριο σε εξήντα (60). Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανε πιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επί σης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες αί θουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη με αυτoματoπoιημένo σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπη ρεσία, παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ και λοι πά μέσα) για την υποστήριξη της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των ,00 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε Δαπάνες μετακινήσεων στο πλαίσιο ακαδημαϊκών συνεργασιών με άλλα Πα νεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλο δαπής Δημοσιεύσεις Βραβεία και υποτροφίες σε μεταπτυ χιακούς φοιτητές Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Eκπαιδευτικές επισκέψεις, επιστημονι κές εκδηλώσεις και συνέδρια Αναλώσιμα και άλλες Δαπάνες Σύνολο Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι κών και Πολιτικών Επιστημών και το υπόλοιπο ποσό από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /Β7 (4) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 3282/Β7 (ΦΕΚ 1788/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ανα μόρφωση Προγράμματος ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008, και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/ , τ. Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ , τ. Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71/ , τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ , τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/ , τ. Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/ , τ. Α ) και του άρ θρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/ , τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ , τ. Α ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι στωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ , τ. Α ).

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Π.Δ. υπ αριθμ. 5/2013 (ΦΕΚ 137/ , τ. Α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων 6. Την αριθμ. 3282/Β7 (ΦΕΚ 1788/τ.Β / ) υπουργική απόφαση αντικατάστασης της Β1/715 (ΦΕΚ 787/6 1993, τ. Β ) υπουργικής απόφασης «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μαθηματι κών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 575/ ). 8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ.12/21/ ). 9. Το έγγραφο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιω αννίνων με θέμα «Λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ)» αριθμ. 5871/ Το αριθμ. 1/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 11. Το αριθμ. 1187/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την αριθμ. 3282/Β7 (ΦΕΚ 1788/ , τ. Β ) υπουργική απόφαση, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη μών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος , αναμορφωμένο το Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ , τ. Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μαθηματικής Επιστήμης όπως αυτές ανα πτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή, με τους διαφόρους κλάδους και τις επιμέρους ειδικεύσεις τους. Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε όλους τους κλάδους των Μαθηματικών Επιστημών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μετα πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) να έχουν αυ ξημένες ικανότητες εφαρμογής των σύγχρονων κλάδων, ειδικεύσεων και κατευθύνσεων των Μαθηματικών στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στις ακό λουθες ειδικεύσεις: Ειδίκευση Α : Μαθηματικά (Ανάλυση Άλγεβρα Γε ωμετρία) Ειδίκευση Β : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα Ειδίκευση Γ : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληρο φορική Ειδίκευση Δ : Μαθηματικά για την Εκπαίδευση Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στα τιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών, Πληροφορικής, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημε δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι) καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα με συνολικό φόρτο τουλάχιστον 60 πιστωτικών μονά δων. Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα (Α και Β ) και πιστώνονται με τριάντα () πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο. Το Γ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής δια τριβής και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και πιστώνεται με τριάντα () πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα ανά ειδίκευση ορίζονται ως εξής: Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) ΑΝ1 Γενική Τοπολογία Ι ΑΝ2 Γενική Τοπολογία ΙΙ ΑΝ3 Πραγματική Ανάλυση Ι ΑΝ4 Πραγματική Ανάλυση ΙΙ ΑΝ5 Μιγαδική Ανάλυση ΑΝ6 Συναρτησιακή Ανάλυση Ι ΑΝ7 Συναρτησιακή Ανάλυση ΙΙ ΑΝ8 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΑΝ9 Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους ΑΝ Θεωρία Δυναμικών Εξισώσεων ΑΝ11 Θεωρία Μέτρου ΑΝ12 Ειδικά Θέματα Αναλύσεως ΑΝ13 Ανεξάρτητη Σπουδή στην Ανάλυση ΑΝ14 Μαθηματική Ανάλυση για τις άλλες ειδικότητες ΑΛ1 Άλγεβρα Ι ΑΛ2 Άλγεβρα ΙΙ ΑΛ3 Εφαρμοσμένη Άλγεβρα ΑΛ4 Αναλυτική Θεωρία Αριθμών ΑΛ5 Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών ΑΛ6 Ομολογιακή Άλγεβρα ΑΛ7 Ειδικά Θέματα Άλγεβρας ΑΛ8 Ανεξάρτητη Σπουδή στην Άλγεβρα

10 27704 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΕ1 Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία ΓΕ2 Διαφορική Γεωμετρία ΓΕ3 Γεωμετρία Riemann ΓΕ4 Διαφορική Τοπολογία ΓΕ5 Αλγεβρική Τοπολογία Ι ΓΕ6 Αλγεβρική Τοπολογία ΙΙ ΓΕ7 Αλγεβρική Γεωμετρία ΓΕ8 Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας ΓΕ9 Ανεξάρτητη Σπουδή στην Γεωμετρία Στην Α ειδίκευση απαιτούνται: α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέ ταση σε ένα (1) από τα μαθήματα ΑΝ1 ή ΑΝ3, σε ένα (1) από τα μαθήματα ΓΕ1 ή ΓΕ2 και στο μάθημα ΑΛ1. β) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσ σερα (4) τουλάχιστον κατ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω ειδίκευσης. γ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) το πολύ κατ επιλογήν μάθημα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α, Β, Γ και Δ. Β ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤ1 Μαθηματική Στατιστική Ι ΣΤ2 Μαθηματική Στατιστική ΙΙ ΣΤ3 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα ΣΤ4 Γραμμικά Μοντέλα Ι ΣΤ5 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ ΣΤ6 Μαθηματικός Προγραμματισμός ΣΤ7 Θεωρία Ελέγχου Στοχαστικών Συστημάτων ΣΤ8 Θεωρία Πιθανοτήτων ΣΤ9 Στοχαστικά Μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας ΣΤ Θεωρία Δειγματοληψίας ΣΤ11 Πολυδιάστατη Ανάλυση ΣΤ12 Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση ΣΤ13 Βιοστατιστική ΣΤ14 Χρονοσειρές ΣΤ15 Υπολογιστική Στατιστική ΣΤ16 Μη Γραμμικός Προγραμματισμός ΣΤ17 Σχεδιασμός Πειραμάτων ΣΤ18 Μη Παραμετρική Στατιστική ΣΤ19 Ειδικά Θέματα ΣΤ20 Χρηματοοικονομικά ΣΤ21 Αναλογιστικά Μαθηματικά ΣΤ22 Οικονομετρία ΣΤ23 Δίκτυα Ουρών ΣΤ24 Διαχείριση Αποθεμάτων Στη Β ειδίκευση απαιτούνται: α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέ ταση σε τρία (3) μαθήματα ΣΤ1, ΣΤ4 και ΣΤ6. β) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τρία (3) τουλάχιστον κατ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω ειδί κευσης. γ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δύο (2) το πολύ κατ επιλογήν μαθήματα από τον πλήρη κατά λογο των προσφερομένων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α, Β και Γ. Γ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΑ1 Αριθμητική Ανάλυση ΑΑ2 Θεωρία Προσεγγίσεως ΑΑ3 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Ι ΑΑ4 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ ΑΑ5 Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων ΑΑ6 Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους ΑΑ7 Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης ΑΑ8 Παράλληλοι Υπολογισμοί ΕΜ1 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι ΕΜ2 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ ΕΜ3 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΕΜ4 Ρευστομηχανική ΕΜ5 Δυναμικά Συστήματα και Χάος ΕΜ6 Ολοκληρώσιμα Συστήματα ΕΜ7 Μορφοκλασματικά Σύνολα και Εφαρμογές (Fractals) ΕΜ8 Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΕΜ9 Ειδικά Θέματα Μηχανικής των Ρευστών ΕΜ Λογισμός Μιγαδικών Συναρτήσεων ΠΛ1 Μαθηματική Θεωρία των Υπολογισμών ΠΛ2 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων ΠΛ3 Θεωρία Πολυπλοκότητας ΠΛ4 Υπολογισιμότητα ΠΛ5 Συμβολικοί Υπολογισμοί ΠΛ6 Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού ΠΛ7 Θεωρία Σχεδίασης και Κατασκευής Μεταγλωτ τιστών ΠΛ8 Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης ΠΛ9 Προγραμματισμός Λογικής ΠΛ Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας ΠΛ11 Μηχανική Οντολογιών ΠΛ12 Μηχανική Μετάφραση ΠΛ13 Αυτόματη Απόδειξη Θεωρημάτων ΠΛ14 Θεμελιώδεις Έννοιες Εμπείρων Συστημάτων ΠΛ15 Υπολογιστική Γεωμετρία ΠΛ16 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων ΠΛ17 Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Συστημάτων ΠΛ18 Συστήματα Βάσεων Δεδομένων ΠΛ19 Εξόρυξη Δεδομένων ΠΛ20 Ειδικά Θέματα Πληροφορικής Στην Γ ειδίκευση απαιτούνται: α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέ ταση σε τρία (3) μαθήματα ΑΑ1, ΕΜ1 και ΠΛ1. β) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσ σερα (4) κατ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω ει δίκευσης. γ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) κατ επιλογήν μάθημα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α, Β και Γ. Δ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ1 Άλγεβρα και Θεωρία Αριθμών για την Εκπαίδευση ΜΕ2 Γεωμετρία για την Εκπαίδευση ΜΕ3 Ανάλυση για την Εκπαίδευση Ι ΜΕ4 Ανάλυση για την Εκπαίδευση ΙΙ ΜΕ5 Θεωρία Συνόλων και Μαθηματική Λογική ΜΕ6 Πιθανότητες και Στατιστική για την Εκπαίδευση ΜΕ7 Διδακτική των Μαθηματικών με Νέες Τεχνολογίες ΜΕ8 Υπολογιστικά Μαθηματικά για την Εκπαίδευση ΜΕ9 Εφαρμογές των Μαθηματικών ΜΕ Διδακτική των Μαθηματικών Ι ΜΕ11 Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ ΜΕ12 Ιστορία των Μαθηματικών ΜΕ13 Φιλοσοφία των Μαθηματικών ΜΕ14 Παιδαγωγικά ΜΕ15 Ψυχολογία Στην Δ ειδίκευση απαιτούνται:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέτα ση σε πέντε (5) μαθήματα ΜΕ1, ΜΕ2, ΜΕ3, ΜΕ5 και ΜΕ. β) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τρία (3) κατ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφε ρόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω ειδίκευσης. Πρόγραμμα Μαθημάτων: Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Μαθηματικά (Ανάλυση Άλγεβρα Γεωμετρία) ΑΝΑ B ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Τρία (03) κατ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της ειδί κευσης Β 2) Ένα (01) κατ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της ειδί κευσης Β ή σε αδυναμία προσφοράς, ένα κατ επιλογή από τον πλήρη κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων των ειδικεύ σεων Α, Γ. ΑΝΑ χ 4 1) ΑΝ1 (Γενική Τοπολογία Ι) ή ΑΝ3 (Πραγματική Ανάλυση Ι) 2) ΓΕ1 (Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία ή ΓΕ2 (Διαφορική Γεωμετρία) 3) ΑΛ1 (Άλγεβρα Ι) 4) Ένα (01) κατ επιλογή από τον κατάλο γο των προσφερόμενων μαθημάτων της ειδίκευσης Α Υ 1) Τρία (03) κατ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της ειδίκευσης Α 2) Ένα (01) κατ επιλογή από τον πλήρη κατά λογο των προσφερόμενων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α, Β, Γ και Δ, κατά προτίμηση όμως από την ειδίκευση Α. Υ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ ΕΞΑ ΜΗΝΟΥ Β ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 1) ΣΤ1 (Μαθηματική Στατιστική Ι) χ 4 ΑΝΑ χ 4 ΑΝΑ Υ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ Γ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική 1) ΕΜ1 (Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθημα τικών Ι) 2) ΠΛ1 (Μαθηματική Θεωρία των Υπολογι σμών) 3) Δύο (02) κατ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της ειδί κευσης Γ Υ 1) ΑΑ1 (Αριθμητική Ανάλυση) 2) Δύο (02) κατ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της ειδί κευσης Γ 3) Ένα (01) κατ επιλογή από τον πλήρη κατά λογο των προσφερόμενων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α, Β και Γ ΑΝΑ χ 4 ΑΝΑ χ 4 2) ΣΤ4 (Γραμμικά Μοντέλα Ι) 3) ΣΤ6 (Μαθηματικός Προγραμματισμός) Υ 4) Ένα (01) κατ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της ειδί κευσης Β ή σε αδυναμία προσφοράς, ένα κατ επιλογή από τον πλήρη κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων των ειδικεύ σεων Α, Γ. χ 4 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Υ Υ

12 27706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Μαθηματικά για την Εκπαίδευση 1) ΜΕ1 (Άλγεβρα και Θεωρία Αριθμών για την Εκπαίδευση) 2) ΜΕ2 (Γεωμετρία για την Εκπαίδευση) 3) ΜΕ3 (Ανάλυση για την Εκπαίδευση Ι) 4) ΜΕ5 (Θεωρία Συνόλων και Μαθηματική Λογική) Υ ΑΝΑ χ 4 ΑΝΑ 1) ΜΕ (Διδακτική των Μαθηματικών Ι) 2) Τρία (03)κατ επιλογή από τον κατάλο γο των προσφερόμενων μαθημάτων της ειδίκευσης Δ χ 4 Υ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημί ου Ιωαννίνων ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/ , τ. Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για το Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικο τεχνική υποδομή του Τμήματος Μαθηματικών (αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, Αναγνωστήριο, Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών κ.λπ.), η οποία επαρκεί για την απρό σκοπτη λειτουργία του. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ , τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Δαπανών Ετήσιο κόστος ( ) Μετακινήσεις διδασκόντων Παρακολούθηση συνεδρίων και διοργάνωση άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού/αναλώσιμα Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λο γισμικού, αναβάθμιση αιθουσών, εργαστηρίων Δημοσιεύσεις/εκδόσεις Γενικό σύνολο Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ φθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων και το υπόλοιπο από ερευνητικούς φορείς, από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες κ.λπ., Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο πρόγραμμα έως και το ακαδημαϊκό έτος θα ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. Τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα από φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχια κών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμ φωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 4 32 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2307 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 51720/Β7/05.07.2005 (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1359 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 78567/Β7 (ΦΕΚ 1572/τ.Β / 6.8.2008) υπουργικής απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 304 11 Νοεµβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 7306/Β7/10 07 2003 (ΦΕΚ 1023 τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 Ιουνίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/7084 (ΦΕΚ 660/τ. Β /9 005) υπουργικής απόφασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2784 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 126867, 2143/Β7 (ΦΕΚ 42/ τ.β /22 1 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 1 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 41062/124783/Β7 (ΦΕΚ 188/ τ.β /19 2 2003) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3564 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 132065/Β7/17.8.2007 (ΦΕΚ 1610 τ. Β /17.8.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3600 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της 2503/Β7/23.5.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 40 τ.β /23.5.200) όπως

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3021 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 8347/Β7 (ΦΕΚ 471/ Β /2004) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3382 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/21.6.2004) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3441 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο τικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3.

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Η δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων Γιατί Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ... 1 Ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2097 25 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψυχολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και αποτελεί μετεξέλιξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3610 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα