ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 Τ.Κ.: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ» ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: ,00 ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Έχοντας υπόψη: 1. Ν / 05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε από τον 3527 / 2007 κεφ. Β «Λοιπές Διατάξεις» 2. Ν.2286 / Π.Δ. 118 / 07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 4. Π.Δ.60/ Ν. 3846/2010,άρθρο Ν. 3867/ τεύχος Α/128/ ,άρθρο 27,παρ Ν. 3897/ ,άρθ Ν. 3918/2011, άρθρο N.4281/ N.4250/ Ν.4024/2011 (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης )

2 12. Την αριθμ. 92 / Απόφαση του Δ.Σ. περί εγκρίσεως διενέργειας. 13. Η αριθμ. 139 / Απόφαση του Δ.Σ. 14. Η αριθμ. 249 / Απόφαση του Δ.Σ. περί εγκρίσεως διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με την διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου, για την ανάθεση υπηρεσιών «τριών (3) ηλεκτροτεχνιτών», ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συμπλ. Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, που βρίσκεται επί της οδού Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες, ενώ μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο & παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού & έως τις 14:00 μ.μ. 2. Πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα με τις ενδείξεις: ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ» 3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε έναν κυρίως κλειστό φάκελο και απαραίτητα φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του Υποψηφίου αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, τ.κ., τηλέφωνα, fax). 4. O παραπάνω κυρίως φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει: έναν (1) υποφάκελο με τη Τεχνική Προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο) της εταιρείας, έναν (1) υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπο ή αντίγραφο) και έναν (1) υποφάκελο με την οικονομική προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε Ευρώ που θα αναφέρεται χωριστά το ποσοστό του Φ.Π.Α. 5. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 2

3 6. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 7. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές για την ίδια υπηρεσία και προσφορές για επιμέρους υπηρεσίες. 10. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 11. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. 12. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς). 13. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια. 3. ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά με ποινή αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό. 1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποίηση ISO 9001: 2008 για λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να περιλαμβάνουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης. 3.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης της εμπειρίας τους σε παρόμοια έργα λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Νοσοκομείων, για το λόγο αυτό απαιτούνται: α. προϋπηρεσία / εμπειρία τριών (3) ετών για τον Ανάδοχο και τεσσάρων (4) ετών για τον κάθε τεχνίτη ηλεκτρολόγο που θα χρησιμοποιεί. Επίσης κατάσταση εργοδοτών και έργων του Αναδόχου στο συναφές αντικείμενο με προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος της κάθε περιόδου εργασίας. Να προσκομισθούν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των σχετικών έργων / εργασιών. β. Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση, ήτοι φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την επιθεώρηση εργασίας, κατάστασης προσωπικού καθώς και οι επαγγελματικές άδειες που κατέχει έκαστος τεχνίτης / τεχνικός. 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αδειών, του τεχνικού Προσωπικού, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.. 3

4 5. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι ο Ανάδοχος θα προσκομίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες, λοιπά δικαιολογητικά και αποδεικτικά προσόντων του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης. 6. Απαραίτητη, επίσης, είναι η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης με τις ζητούμενες από το Νοσοκομείο, υπηρεσίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των προσφερόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με τις ζητούμενες από το Νοσοκομείο. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πλήρης Συμφωνία 5. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς της σύμβασης, ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για τρεις (3) ακόμη μήνες, μονομερώς. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Με την υποβολή της υπογεγραμμένης σύμβασης στην Υπηρεσία, ο Προμηθευτής απαραίτητα πρέπει να προσκομίσει και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία ισούται με το 5% της ης συνολικής δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους / υπηρεσίας στον διαγωνισμό στον οποίο ανήκει και τον αριθμό της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή και με βάση τα εξής δικαιολογητικά: 1. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά 2. Πρωτόκολλα παραλαβής του Νοσοκομείου. 3. Τιμολόγιο του προμηθευτή. 4. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 5. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και τον αναλογούντα φόρο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της. 2) Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών. 4

5 3) Η αμοιβή του αναδόχου, παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 4) Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος του στην περίπτωση που (ενδεικτικά): ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών. ο ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά 5) Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου, της διαφοράς τιμής άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής ζημίας που τυχόν θα προκύψουν,με βάση απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων 6) Ο ανάδοχος δεν έχει καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο. 7) Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την προμήθεια των ειδών, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: i) Πυρκαγιά ii) Πλημμύρα iii) Σεισμός iv) Πόλεμος 8) Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για, τυχόν, έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 9) Η σύμβαση θα εκτελεστεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 10) Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που, ενδεχομένως, προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της το Νοσοκομείο και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. 11) Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 12) Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία, που διέπει την παρούσα πρόσκληση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 5

6 1) Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. 2) Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον 3) Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 4) Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου εις το διηνεκές. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Μ. ΣΕΤΑΚΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός των παρουσών Τεχνικών Προδιαγραφών είναι να καθοριστεί το πλαίσιο και οι απαιτήσεις για την ανάθεση της συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου σε ΑΝΑΔΟΧΟ, μέσω παροχής υπηρεσιών βαρδιών ηλεκτρολόγων που θα καλύπτουν την επιτήρηση, καθώς και την προληπτική και επισκευαστική συντήρησή τους σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου (πλην εκείνων του Β κτιρίου και του αμιγώς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού). 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Πλην της αντιμετώπισης εκτάκτων βλαβών, το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα εκτελεί κατά την διάρκεια της βάρδιας του επιτήρηση και προληπτική συντήρηση των πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των χώρων του Νοσοκομείου «Η ΕΛΠΙΣ» (πλην του Β κτιρίου και του αμιγώς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού), καθώς και συναφείς επισκευαστικές ηλεκτρολογικές εργασίες που θα ορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και θα γίνονται σε συνεννόηση με αυτήν. 2. Το τεχνικό προσωπικό, που θα εκτελεί βάρδιες, θα πρέπει να έχει άρτια γνώση του Γενικού Αντικειμένου: α) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικές συσκευές πάσης φύσεως και μεγέθους, β) ηλεκτρικοί πίνακες χειρισμού και αυτοματισμών, γ) υποσταθμοί Μ.Τ., δ) ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ε) εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και τα δίκτυα καλωδιώσεων, οι αυτοματισμοί, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και τα ηλεκτρικά μέρη κάθε είδους, μεγέθους και εφαρμογής μηχανημάτων του Νοσοκομείου, τα επιμέρους εξαρτήματα και οι διατάξεις προστασίας, ανεξάρτητα από την τάση λειτουργίας, την ένταση και την ισχύ. Εκτός από το ηλεκτρικό μέρος των συστημάτων και συσκευών του Νοσοκομείου, θα καλύπτονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που ακολουθούν : Πίνακες Διανομής Μέσης Τάσης 20 KV Νοσοκομείου, Μετασχηματιστές Ισχύος 20KV/380V-630KVA, Γενικοί Πίνακες Χαμηλής Τάσης, Γενικοί Πίνακες Αυτοματισμού, Πίνακες Φωτισμού, Πίνακες Κίνησης, Πίνακες Αυτοματισμού, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, Δίκτυο Καλωδιώσεων Διανομής Ισχυρών Ρευμάτων, Εγκαταστάσεις Φωτισμού, Διακόπτες Ασφαλείας και Αυτοματισμού, Εγκαταστάσεις Κίνησης, Ηλεκτρικοί Κινητήρες, Εγκαταστάσεις Γειώσεων, Εγκαταστάσεις Εξωτερικού Φωτισμού, UPS και Εγκαταστάσεις UPS, Ηλεκτρικές Θύρες κάθε είδους, Ηλεκτρομηχανικές Μπάρες, Ηλεκτρικές Κλίνες Ασθενών, Θερμαντήρες νερού, Ανεμιστήρες Αξονικοί κάθε είδους και μεγέθους (εκτός Β κτιρίου), Ψύκτες πόσιμου νερού, Συσκευές και μηχανήματα Μαγειρείων, Ανελκυστήρες (μόνο βασικοί χειρισμοί) κλπ. 7

8 Επίσης: Τηλεφωνικά Κέντρα, Τηλεφωνικοί Κατανεμητές, Τηλεφωνικές Συσκευές, Ασύρματη Τηλεφωνία, Ασύρματο Σύστημα Αναζήτησης Προσώπων (Paging), Συναγερμοί, Τηλεοράσεις, Κεραίες Τηλεόρασης, Ηλεκτρικά Ρολόγια, Ενδοεπικοινωνία-Κλήση Αδελφής, Σωληνωτό Ταχυδρομείο, Συστήματα Καθορισμού Προτεραιότητας, Συστήματα Εισόδου με Κωδικό ή άλλως, θυροτηλέφωνα, θυροτηλεοράσεις, Συστήματα Επιτήρησης Χώρων, Πίνακες Πυρανίχνευσης, Εξαρτήματα και Συσκευές Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης, Πάσης Φύσεως Δίκτυα Καλωδιώσεων Ασθενών Ρευμάτων, Όργανα Αυτοματισμού. Δεν περιλαμβάνεται ο αμιγώς ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και όλο το τεχνικό προσωπικό που θα πραγματοποιεί βάρδιες θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες από τον νόμο Άδειες, Ειδικότητες, Ομάδες, Βαθμίδες κλπ ώστε να καλύπτει όλους τους χειρισμούς και τις εργασίες που θα απαιτηθούν στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις και οι οποίες που περιγράφονται παραπάνω. Ο χειρισμός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτείται να γίνεται από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους Α Ειδικότητας, 6ης βαθμίδας (4ης Ομάδας), είτε από αδειούχους τεχνίτες ή αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγους Α Ειδικότητας, 4ης Ομάδας, 1ης, ή 2ης βαθμίδας αντίστοιχα, αλλά με τη ρητή υποχρέωση συνεχούς καθοδήγησης από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τα ΠΔ 108/2013 (άρθρο 2, παράγραφος και άρθρο 2, παράγραφος 4, άρθρο 4, παράγραφοι 1, 2 και 7) και Ν 3982/2011. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να έχει προβεί στην αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων του προσωπικού του, αν αυτό διαθέτει παλαιές άδειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14, του ΠΔ 108/2013. Με την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, που θα αναφέρει ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προσκομίσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, όλες τις απαιτούμενες άδειες, και λοιπά δικαιολογητικά και αποδεικτικά προσόντων της εταιρείας και του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. 4. Εμπειρία / προϋπηρεσία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τουλάχιστον τριών (3) ετών, και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, όπως περιγράφεται παρακάτω. 5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 : 2008 τουλάχιστον στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 3. ΒΑΡΔΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προκειμένου να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες σε βάρδιες, εργασίες συντήρησης κτλ. απαιτείται η ενσωμάτωση εξακοσίων ογδόντα (680) επιπλέον οκτάωρων (8h) βαρδιών στο σχετικό πρόγραμμα βαρδιών της Τεχνικής Υπηρεσίας. Γενικά, αυτές θα επιμερίζονται μεταξύ πρωινών, απογευμάτων και νυχτερινών βαρδιών. Ο ακριβής επιμερισμός των βαρδιών του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία θα ενημερώνει σχετικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ ενωρίτερα, αποστέλλοντάς του το Πρόγραμμα Βαρδιών, και θα είναι τέτοιος ώστε αφενός να υπάρχει μια κατά το δυνατό ισοκατανομή μεταξύ των βαρδιών (πρωινών, απογευματινών, νυχτερινών, Σαββατοκύριακων κλπ), αλλά με βέβαιες κάποιες μικρές αποκλίσεις στον συνολικό αριθμό βαρδιών ανά μήνα (λόγω πιθανών ασθενειών, αδειών του μόνιμου προσωπικού κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία. Το χρονικό διάστημα (8h) παροχής υπηρεσιών κατά τη νυχτερινή βάρδια θα είναι από ώρα 23:00 έως ώρα 7:00, κατά την απογευματινή βάρδια από ώρα 15:00 έως ώρα 23:00 και κατά την πρωινή βάρδια από ώρα 07:00 έως 15:00. Κατά 8

9 τα εν λόγω διαστήματα απαιτείται απαραιτήτως συνεχής φυσική παρουσία ηλεκτροτεχνίτη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Νοσοκομείο. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης βαρδιών με απασχόληση με άτομα που θα διαθέτουν τα προαναφερθέντα προσόντα και θα εκτελούν βάρδιες σε συνδυασμό με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό ηλεκτρολόγων που υπηρετεί στο Νοσοκομείο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωματική ασφάλεια του προσωπικού του. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των ωραρίων και την πλήρη ενημέρωση των βιβλίων συντήρησης, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λαμβάνει γνώση του μηνιαίου προγράμματος απασχόλησης, το οποίο θα του κοινοποιείται με FAX και θα φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του. Σε περίπτωση απουσίας ενός εργαζομένου, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα φροντίζει να τον αντικαθιστά, καλύπτοντας τη βάρδια με άλλον εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα και ενημερώνοντας εγγράφως την Τεχνική Υπηρεσία. Όλο το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα έχει τα κατάλληλα προσόντα και την οριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να μεριμνά ώστε το προσωπικό του να τηρεί ημερολόγιο συντήρησης. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλα τα συμβάντα κατά τη διάρκεια της βάρδιας, πληροφορίες σχετικές με την καθημερινή κατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και προτάσεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων. Τέλος θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες, καθώς και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών. Το ημερολόγιο θα πρέπει να βρίσκεται στο γραφείο των ηλεκτρολόγων βάρδιας, να θεωρείται άπαξ της εβδομάδος από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, όπως περιγράφεται παραπάνω, για την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρικών μερών των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών, αλλά και των προδιαγραφών του ΤΕΕ, του ΕΛΟΠ και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Με τον όρο Προληπτική Συντήρηση εννοείται ο σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, ή της επίβλεψης, περιοδικός και συστηματικός έλεγχος, η σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών, η έγκαιρη αλλαγή φθαρμένων ή δυσλειτουργικών εξαρτημάτων, οι μετρήσεις και ρυθμίσεις καθώς και κάθε έλεγχος και παροχή καταλλήλων οδηγιών για την διατήρηση της εύρυθμης, ομαλής και κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών μερών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων, όπως περιγράφονται παραπάνω. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη συνεννόηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με την Τεχνική Υπηρεσία τυο Νοσοκομείου για προγραμματισμό και εκτέλεση εργασιών μεγαλύτερης έκτασης ή αντικατάστασης φθαρμένων συστημάτων και εξαρτημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του Νοσοκομείου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κλπ. σε κάποιο τμήμα ή πτέρυγα του Νοσοκομείου), θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ανακοίνωση που θα καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα 9

10 εκτελείται η συγκεκριμένη εργασία, που θα κοινοποιείται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου και τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Υπό τον όρο Επισκευαστική Συντήρηση περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αφορούν επισκευές, μετατροπές και αποκαταστάσεις σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και μηχανήματα, όπως πάσης φύσεως καλωδιώσεις, σωλήνες, διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά κλπ. Επίσης, περιλαμβάνεται και οιαδήποτε επισκευή, μετατροπή, ή αποκατάσταση των ηλεκτρικών μερών συσκευών και μηχανημάτων. Τέλος, περιλαμβάνεται η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την ανίχνευση και την αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρικών μερών των μηχανημάτων του Νοσοκομείου, αλλά επίσης και η συμμετοχή στην εκτέλεση μικρών, ή μεγάλων έργων ειδικότητας ηλεκτρολόγου, εντός των χώρων του Νοσοκομείου. Η επισκευαστική συντήρηση θα εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τους κανόνες καλής τεχνικής, αλλά κα τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που υπάρχουν ισχύουσες συμβάσεις συντήρησης του εξοπλισμού (ενδεικτικά Υ/Σ Μ/Τ, των τριών Η/Ζ κλπ), θα έρχεται σε επαφή με τους Συντηρητές για περιγραφή του προβλήματος, στα σχετικά τηλεφωνικά νούμερα επικοινωνίας των Συντηρητών που θα είναι στην διάθεσή του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι οι εργασίες θα εκτελούνται από το προσωπικό του με προσοχή και επιμέλεια με στόχο την πλήρη και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Πλην των ανωτέρω θα εξασφαλίζει και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, πινάκων, Υ/Σ, Η/Ζ, UPS και γενικότερα κάθε ηλεκτρικού μέρους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων στους χώρους του Νοσοκομείου. Από τα ανωτέρω μηχανήματα εξαιρούνται αυτά που ορίζονται ως ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Σε περίπτωση ηλεκτρολογικής βλάβης που οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας του Νοσοκομείου, ως και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας των ασθενών και των εργαζομένων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα όλο το προσωπικό που θα του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν μπορεί να απομακρύνεται από το Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της βάρδιας του. Σε περίπτωση κανονικής άδειας, ή ανάπαυσης, ή ανωτέρας βίας (ασθένεια κλπ.) θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον ηλεκτρολόγο ανάλογων προσόντων με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Αυτό όμως θα δηλώνεται εγκαίρως και εμπρόθεσμα στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επίβλεψης της καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να έχει αποκτηθεί από ανάλογες εργασίες που έχει εκτελέσει σε μεγάλες εγκαταστάσεις την τελευταία δεκαετία και θα συνοδεύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Πλην των ανωτέρω, το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα προβαίνει σε εκτέλεση μικρών, ή μεγάλων έργων ειδικότητας ηλεκτρολόγου, σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, εντός του οκταώρου και εντός των ορίων του Νοσοκομείου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ευθύνεται για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων των ηλεκτρολόγων. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον βεβαιωμένη τετραετή εργασιακή εμπειρία σε κατασκευή ή συντήρηση και 10

11 επιτήρηση της καλής λειτουργίας αναλόγων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να αποδειχθεί με αντίστοιχες βεβαιώσεις. Τα απαιτούμενα μικροαναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία, επίβλεψη και επιτήρηση των εγκαταστάσεων, βαρύνουν το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο βαρύνουν επίσης και τα υλικά που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών, εκτός αν οι βλάβες αυτές προκύψουν από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή του προσωπικού του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές, υλικά και εξοπλισμό ασφαλείας και γενικά όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ όψη του οιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του, στην τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την καλή, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και γενικώς των ηλεκτρικών μερών των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και των μηχανημάτων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του και τη μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό ατύχημα στο προσωπικό του. Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει το Νοσοκομείο από κάθε πληρωμή γι αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, εκτός αν η ζημιά ή βλάβη προκύψει από ενέργεια ή υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το προσωπικό που απασχολεί στο Νοσοκομείο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις, ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόμο για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία), τις αμοιβές, το ωράριο εργασίας, τις κοινωνικές παροχές και αποζημιώσεις, τους φόρους κλπ και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να φροντίζει ώστε το προσωπικό του να τηρεί εχεμύθεια σχετικά με τα ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψή τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο απασχολούμενο προσωπικό του, ότι το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμά να ελέγχει, μέσω των αρμοδίων οργάνων, τις αποσκευές τους κατά την αποχώρησή τους, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά το προσωπικό του με άλλο, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το Νοσοκομείο. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με το προσωπικό του Νοσοκομείου και με 11

12 τρίτους. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, αλλά και τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται από το νόμο. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ως προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει, για κάθε έναν από το προσωπικό του που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, να υποβάλει συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από ακριβή αντίγραφα των αδειών και των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, από τις οποίες να προκύπτει το αντικείμενο απασχόλησης και ο χρόνος εμπειρίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση επιβεβαίωσης των προσόντων τους και αποδοχής των καθηκόντων τους που απορρέουν από την παρούσα. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να έχει συνεχή και αρμονική συνεργασία με το μόνιμο προσωπικό ηλεκτρολόγων του Νοσοκομείου και με τις λοιπές ειδικότητες του τεχνικού προσωπικού. Ακόμα θα πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου και να ακολουθεί τις υποδείξεις των αρμοδίων προϊσταμένων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Νοσοκομείου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως, κάθε μέλος του προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του, ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιασδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο. Γενικά, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη σύμβαση, το Νοσοκομείο δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων, όπως έγγραφες παρατηρήσεις στο ημερολόγιο συντήρησης, έγγραφες συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, απαιτήσεις αντικατάστασης προσωπικού, περικοπές επί του συμβατικού τιμήματος (απομειώσεις), απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ. Σε ακραίες παραβιάσεις της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις και τα άλλα μέτρα που λαμβάνει το Νοσοκομείο, προβλέπεται η κήρυξή του ως έκπτωτου, με παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και τη λήψη οποιονδήποτε άλλων μέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή μη) που το Νοσοκομείο θα κρίνει ως προσφορότερα για την προάσπιση των συμφερόντων του. Η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως έκπτωτου, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει υπ όψη του τις έγγραφες παρατηρήσεις και αναφορές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ως προς την κατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, προβαίνοντας στις απαραίτητες προληπτικές και επισκευαστικές συντηρήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία τους. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του συμβαλλομένου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού συμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν. 12

13 Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν: Θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, πολεμική σύρραξη, εμπάργκο κλπ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. Ε. ΠΕΤΣΑΣ

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα