ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) , fax (210) GR18591Q Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου ΠΔ 8470 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΟΥ» (Αρ. Πρωτ. ΠΔ 7316/ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Στο άρθρο Β2.6, παράγραφος 2.1 (σελ.59) ζητείται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση δύο (2) τουλάχιστον, αντιστοίχων έργων με το προκηρυσσόμενο, τα τελευταία τέσσερα (4) έτη και ορίζεται ως Αντίστοιχο Έργο, ένα Έργο που αφορά σε: 1. Υπηρεσίες Διάθεσης Προσωπικού 2. Διαχείριση έργων 3. Υποστήριξη Λειτουργίας Ηλεκτρονικών/Πληροφοριακών Συστημάτων 4. Μηχανογραφική Υποστήριξη / Υπηρεσίες Δεδομένων προϋπολογισμού τουλάχιστον , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διευκρίνιση που ζητάμε είναι, αν το κάθε Αντίστοιχο Έργο πρέπει να καλύπτει και τις 4 ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις ή τουλάχιστον μία από αυτές. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Κάθε αντίστοιχο έργο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον μία από τις αναφερόμενες δραστηριότητες έργων.

2 ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 1. Παρ. Β 2.3. (σελ. 34) Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η πρωτότυπη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβληθεί εκτός του φακέλου με τα δικαιολογητικά δεν θα συνοδεύεται και αυτή από τα δικαιολογητικά, πίνακες κλπ 2. Παρ. Β 2.3. (σελ. 35, Πίνακας, Α/Α:2) Πόσες (πλήθος) πρέπει να είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις; Μήπως πρέπει να είναι τρεις (3); Α, Β και Γ όπως ομαδοποιούνται στον πίνακα; 3. Παρ. Β 3.2. (σελ. 67) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Το δικαιολογητικά του αντιγράφου πρέπει να είναι και αυτά επικυρωμένα; 4. Παρ. Β 3.2. (σελ. 68) Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 07/12/2012; 5. Παρ. Β 2.7 (σελ. 65) & Β 3.3 (σελ. 71) Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η ημερομηνία λήξης των προσφορών είναι η 07/06/2012 και η ημερομηνία λήξεως ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής η 07/07/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2.1: Η πρωτότυπη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβληθεί εκτός του φακέλου με τα δικαιολογητικά δεν συνοδεύεται από άλλα έγγραφα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2.2: Οι υπεύθυνες δηλώσεις της Παρ. Β2.3 (σελ. 35, Πίνακας Α/Α:2) δεν απαιτείται να είναι τρεις (3), αρκεί να συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2.3: Τα δικαιολογητικά του αντιγράφου δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2.4: Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 7/1/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2.5: Σύμφωνα με το άρθρο Β3.3 «Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους», συνεπώς, η ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών είναι η 7/7/2013. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. Β2.7, «Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς», δηλ, το νωρίτερο μέχρι τις 7/8/2013. Επισημαίνουμε ότι, «Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα έως ακόμη έξι (6) μηνών, με αντίστοιχη παράταση της εγγύησης συμμετοχής.» ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ημερομηνίες είναι μετά την παράταση που έχει δοθεί και την τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

3 ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Σύμφωνα με την παράγραφο Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, σημείο 3.4, αναφέρεται ότι απαιτούνται: Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου Για την τεκμηρίωση των αναγραφόμενων στα βιογραφικά. 1) Για το επίπεδο και αντικείμενο εκπαίδευσης: Θεωρημένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου / τίτλου σπουδών / απολυτηρίου Λυκείου 2) Για την επαγγελματική εμπειρία: Πρωτότυπες Βεβαιώσεις Εργοδοτών για τη διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης 3) Για την πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ: Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου μεταλυκειακής εκπαίδευσης τομέα πληροφορικής ή Αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής ή πρωτότυπες βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέσεις εργασίας με χρήση Η/Υ και εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου (ή τουλάχιστον ενός έτους για την καλή γνώση χρήσης Η/Υ που απαιτείται για τους εισπράκτορες). 4) Για την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας: Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower Οι ως άνω απαιτήσεις για την πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αφορούν εκτός από τις θέσεις των εισπρακτόρων και τις θέσεις της Καθαρίστριας και του Ηλεκτρολόγου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: Στην παρ. Β2.6, σημείο 3.4, αναφέρεται ότι, «Για την τεκμηρίωση των αναγραφόμενων στα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα, για την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής κατά περίπτωση». Όπως αναφέρεται σαφώς στην παρ. Β2.6, σημείο 3, για τις θέσεις της καθαρίστριας και του ηλεκτρολόγου ΔΕΝ υπάρχει καμία απαίτηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή χρήσης Η/Υ, συνεπώς, ΔΕΝ απαιτείται και καμία σχετική τεκμηρίωση.

4 ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Σύμφωνα με την παράγραφο Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, σημείο 2, αναφέρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει: Να έχει δανειοληπτική ευχέρεια (πιστοληπτική ικανότητα) μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ, το οποίο αποδεικνύεται σύμφωνα με το σημείο 2.1 της ίδιας παραγράφου με Τραπεζικές βεβαιώσεις από τρία (3) κατ ανώτατο πιστοληπτικά ιδρύματα. Οι ως άνω απαιτούμενες σχετικές βεβαιώσεις, αφορούν αποκλειστικά και μόνον την δυνατότητα λήψης δανείου ή συμπεριλαμβάνουν και την δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών για λογαριασμό του Υποψηφίου, που ούτως ή άλλως αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά του; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4: Οι ως άνω απαιτούμενες σχετικές βεβαιώσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη δυνατότητα λήψης δανείου.

5 ΕΡΩΤΗΣΗ 5: H τράπεζα που μας έχει εκδώσει την εγγυητική συμμετοχής (σ. 101 ) έχει προσθέσει στο κείμενο του σώματος τις παρακάτω παραγράφους και που αφορούν στον τρόπο επιστροφής του σώματος σε αυτή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό; Αφορά την πολιτική της τράπεζας για την επιστροφή των εγγυητικών. «Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωση σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά από την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής.» Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε τρείς ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας και με την επιστροφή του σώματος της παρούσας και της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης όπου θα βεβαιώνεται η απαλλαγή μας από κάθε περαιτέρω υποχρέωση.. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5: Η ανωτέρω προσθήκη είναι αποδεκτή και δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα. ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Τι εννοείται με τον όρο «συνολικοί προσφερόμενοι ανθρωπομήνες»; Ποιος είναι ο αριθμός; Πρέπει να είναι κοινός και προκαθορισμένος ανά θέση για όλους τους συμμετέχοντες. Η απαίτηση βάση διακήρυξης είναι : - 1 Υπεύθυνος ομάδας έργου (ΥΟΕ) (1 ΑΤΟΜΟ) - 1 Αναπληρωτής Υπεύθυνος ομάδας έργου (ΑΥΟΕ) (1 ΑΤΟΜΟ) (Η αθροιστική απασχόληση των ΥΟΕ & ΑΥΟΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του ανθρωποχρόνου ενός ατόμου πλήρους απασχόλησης σε μηνιαία και ετήσια βάση, σ. 20 διακήρυξης αλλά δεν προκύπτει από πουθενά στη διακήρυξη το ελάχιστο πλήθος των ανθρωπομηνών που πρέπει να έχει ο Ανάδοχος) - 15 ΘΕΣΕΙΣ (όχι ΑΤΟΜΑ) εισπρακτόρων (δεν προκύπτει από πουθενά στη διακήρυξη ο ελάχιστος αριθμός που πρέπει να έχει ο Ανάδοχος σε πλήθος ατόμων και ανθρωπομήνες, σ.18 διακήρυξης ΤΥΠΙΚΗ απασχόληση θέσεων εργασίας, όχι υποχρεωτική) - 1 ΘΕΣΗ (όχι ΑΤΟΜΟ) καθαρίστριας (κατ ανώτατο ως ισοδύναμο μίας (1) θέση πλήρους απασχόλησης σε μηνιαία και ετήσια βάση, σ.18 της διακήρυξης. Δεν διευκρινίζεται πουθενά η κατώτατη απαίτηση απασχόλησης σε ανθρωπομήνες) - Πρέπει να διασφαλίζονται οι υπηρεσίες ενός 1 ηλεκτρολόγου (κατ ανώτατο ως ισοδύναμο μίας (1) θέση πλήρους απασχόλησης σε μηνιαία και ετήσια βάση, σ.18 της διακήρυξης. Δεν διευκρινίζεται πουθενά η κατώτατη απαίτηση απασχόλησης σε ανθρωπομήνες) Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν διότι διαμορφώνουν το αποτέλεσμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Οπότε αν κάθε συμμετέχοντας προσφέρει διαφορετικά σε πλήθος, άτομα και ανθρωπομήνες αυτών (εφόσον δεν υπάρχει κατώτατο όριοσυγκεκριμένη απαίτηση σε κανένα από τα πέντε (5) Α/Α της οικονομικής προσφοράς της

6 διακήρυξης σ. 107, αλλοιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού διότι δεν προσφέρονται όμοια/συγκρίσιμα μεγέθη. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6: Όπως αναφέρεται στην ενότητα Α3.2.1, «Η λειτουργία του Σ.Δ. Ακτίου υποστηρίζεται καθημερινά σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του έτους (συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες)» και στους πίνακες της σελ. 18 αποτυπώνονται οι ανωτέρω απαιτήσεις ανά 8ωρη βάρδια σε μονάδες πλήρους απασχόλησης, ενώ στη σελ. 19 επισημαίνεται και πάλι «η απαίτηση πλήρους κάλυψης της 24ωρης λειτουργίας του Σ.Δ. όλες τις ημέρες του έτους». Με δεδομένη και τη συνολική διάρκεια του έργου (ενότητα Α3.3), ισχύουν τα ακόλουθα: Η ανθρωποπροσπάθεια που αντιστοιχεί σε κάθε θέση πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων του έργου καθ όλη τη διάρκεια του, ισούται με ένα (1) ανθρωπομήνα (Α/Μ) σε μηνιαία βάση, δώδεκα (12) Α/Μ σε ετήσια, και με είκοσι τέσσερις (24) Α/Μ συνολικά. Κάθε θέση πλήρους απασχόλησης μπορεί να καλύπτεται από ένα (1) ή περισσότερα άτομα. Συνεπώς, διευκρινίζουμε ότι, συνολικά, για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων του έργου καθ όλη τη διάρκεια του: 1)Η αθροιστική απασχόληση των ΥΟΕ & ΑΥΟΕ πρέπει να ισούται με 24 Α/Μ και «δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του ανθρωποχρόνου ενός ατόμου πλήρους απασχόλησης, σε μηνιαία και ετήσια βάση» (ενότητα Α3.2.1, σελ. 20). 2) Για τις 15 θέσεις των εισπρακτόρων, απαιτείται ανθρωποαπασχόληση: 15 θέσεις x 24 Α/Μ ανά θέση = 360 Α/Μ. Οι εν λόγω θέσεις και ανθρωποαπασχόληση μπορούν να καλύπτονται από 15 ή περισσότερα άτομα και πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις ανάγκες «πλήρους κάλυψης της 24ωρης λειτουργίας του Σ.Δ. όλες τις ημέρες του έτους» (ενότητα Α3.2.1, σελ. 17 & 19). 3) Για τη θέση της καθαρίστριας απαιτείται ανθρωποαπασχόληση 24 Α/Μ, μπορούν να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα άτομα και πρέπει να παρέχονται «κατ ανώτατο, ως ισοδύναμο μιας (1) θέσης πλήρους απασχόλησης, σε μηνιαία και ετήσια βάση» (ενότητα Α3.2.1, σελ. 18). 4) Για τη θέση του ηλεκτρολόγου απαιτείται ανθρωποαπασχόληση 24 Α/Μ, μπορούν να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα άτομα και πρέπει να παρέχονται «κατ ανώτατο, ως ισοδύναμο μιας (1) θέσης πλήρους απασχόλησης, σε μηνιαία και ετήσια βάση» (ενότητα Α3.2.1, σελ. 18). Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της προκήρυξης. Υπενθυμίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε αύξηση ή μείωση του συμβατικού αντικειμένου οποιουδήποτε μέρους της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΜΠΕΣΑΚΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ TOY ΕΟΦ. Αριθ.Διακ. : 1 /2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ TOY ΕΟΦ. Αριθ.Διακ. : 1 /2015 ΑΔΑ: 7ΒΥ9469Η25-ΟΙΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002581369 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/6/2015 Αρ. πρωτ: 832 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Εφαρμογή λογιστικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα