ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. κατατίθεται στη Γραµµατεία της Επιτροπής ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών (Ε..Τ..Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. κατατίθεται στη Γραµµατεία της Επιτροπής ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών (Ε..Τ..Ε."

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ κατατίθεται στη Γραµµατεία της Επιτροπής ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών (Ε..Τ..Ε.) ΕΝΣΤΑΣΗ 1. Της Πανελλήνιας Ένωσης ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΠΕ ΜΕ Ε) που εδρεύει στην Αθήνα (Ασκληπιού 23) και εκπροσωπείται νόµιµα 2. Της Πανελλήνιας Ένωσης ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΠΕ ΜΗΕ Ε) που εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 35) και εκπροσωπείται νόµιµα 3. Της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ Ε) που εδρεύει στην Αθήνα (Θεµιστοκλέους 6) και εκπροσωπείται νόµιµα 4. Του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 14-16) και εκπροσωπείται νόµιµα. 5. Του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πινδάρου 4) και εκπροσωπείται νόµιµα. ΚΑΤΑ Του µε αριθµό 156 / Πρακτικού ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών για το Τρίµηνο του 2012 της Επιτροπής ιαπιστώσεως Τιµών ηµοσίων Έργων (Ε..Τ..Ε.) Με την µε αρ. πρωτ. 11γ/ο/12/2/ επιστολή του Τµήµατος Προτύπων Αναλύσεων Τιµών και Ειδικών Κοστολογήσεων της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων, µας κοινοποιήθηκε το ανωτέρω προσβαλλόµενο Πρακτικό, µε το οποίο διαπιστώθηκαν οι βασικές τιµές του 1

2 Τριµήνου 2012, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.. 609/85 (ήδη άρθρου 54 παρ. 16 και επ. του Ν. 3669/2008). Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ανωτέρω διατάξεις και νοµιµοποιούµενοι προς άσκηση του σχετικά προβλεπόµενου νοµίµου δικαιώµατός µας, ασκούµε την παρούσα ένσταση κατά του Πρακτικού αυτού, για τους εξής νόµιµους, βάσιµους και αληθινούς λόγους: Το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται νοµιµότητας και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα λόγω µη νόµιµης συγκρότησης και µη νόµιµης λειτουργίας της Επιτροπής, λόγω µη νόµιµης λήψης απόφασης και λόγω µη νόµιµης αιτιολογίας. Ειδικότερα: 1. Μη νόµιµη (πληµµελής) συγκρότηση της Επιτροπής. Με το άρθρο 6 του Ν.889/1979 συνεστήθη για τη διαπίστωση των βασικών τιµών των ηµεροµισθίων, των υλικών και των µισθωµάτων µηχανηµάτων και αυτοκινήτων για τον υπολογισµό της αναθεώρησης, η Επιτροπή ιαπίστωσης Τιµών ηµοσίων Έργων (Ε Τ Ε). Η εν λόγω Επιτροπή διατηρήθηκε και µετά την κατάργηση του Ν.889/79 µε την µε αρ. πρωτ. Ε 2α/01/35/Φ.2.5/ Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ηµοσίων Έργων και στη συνέχεια µε το άρθρο 9 της µε αρ /5439/ κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 της ως άνω κοινής Υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι διατηρείται η Επιτροπή ιαπιστώσεως Τιµών ηµοσίων Έργων (Ε Τ Ε) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 889/1979 και λειτουργεί σύµφωνα µε αυτές. 2

3 Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2690/1999 για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισµός, µε πράξη, όλων των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που προβλέπει ο νόµος. Από τις διατάξεις της άρθρου 6 του Ν.889/79 προβλέπεται ρητά ότι η Επιτροπή συνέρχεται εγκύρως και εάν δεν έχουν ορισθεί τα µέλη της τα προερχόµενα από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών και τους εργολήπτες δηµοσίων έργων. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι η Επιτροπή δεν συνέρχεται νοµίµως σε περίπτωση που δεν έχουν ορισθεί τα λοιπά µέλη αυτής, ήτοι δύο ανώτεροι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων του Υ.ΥΠ.ΜΕ. Ι., ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εµπορίου, ένα ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµικών, ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας. Στο υπόψη 156 ο Πρακτικό αναγράφεται ότι η Επιτροπή ιαπίστωσης Τιµών ηµοσίων Έργων συγκροτήθηκε µε την µε αρ. 17γ/02/4/Φ.2.5/ απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. Ι. Όµως, όπως προκύπτει από την απόφαση αυτή στη σύνθεση της Επιτροπής δεν περιλαµβάνεται εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών και της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Επισηµαίνουµε ότι η παρουσία του εκπρόσωπου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στην Επιτροπή έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη σύννοµη λειτουργία της Επιτροπής διότι η υπόψη /νση είναι η πλέον αρµόδια να αποφαίνεται για την νοµιµότητα της κυκλοφορίας µη σύµµορφων δοµικών προϊόντων και κατά συνέπεια για την διαπίστωση από την Επιτροπή των τιµών αυτών. Συνεπώς µε βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή δεν συγκροτήθηκε νόµιµα, δεν συνήλθε νόµιµα και άρα το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται νοµιµότητας. 3

4 2. Μη νόµιµη αιτιολογία Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999 η ατοµική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να είναι σαφής, ειδική και επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται της απαιτούµενης ειδικής αιτιολογίας ανά άρθρο (κωδικό). εδοµένης µάλιστα της οικονοµικής κατάστασης και της παρατεταµένης ύφεσης, παρίσταται απολύτως αναγκαία η, κατά νόµον, ειδική αιτιολόγηση της απόφασης της Επιτροπής ανά άρθρο (κωδικό). Το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται της ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας ανά άρθρο και άρα δεν είναι νόµιµο. 3. Έλλειψη νοµιµότητας του προσβαλλόµενου Πρακτικού 3.1. Με το άρθρο 8 του Ν.3263/2004 προβλέφθηκε η εφαρµογή των ενιαίων τιµολογίων εργασιών για ενιαία χρήση τους από τους φορείς που δηµοπρατούν τα δηµόσια έργα. ηλαδή τα ενιαία τιµολόγια εργασιών µε βάση τα οποία δηµοπρατούνται τα έργα, αντικατέστησαν τις παλαιές εγκεκριµένες αναλύσεις τιµές (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ), οι οποίες θεωρούνται πλέον καταργηµένες (βλ. και Εγκύκλιο 24/ ΥΠΕΧΩ Ε στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι µε το άρθρο 8 του 3263/2004, τα σχετικά εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.1418/1984 όπως αυτά προστέθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.2940/2001 θεωρούνται καταργηµένα). Εν προκειµένω η Επιτροπή ιαπίστωσης Τιµών ηµοσίων Έργων (Ε Τ Ε) στο προσβαλλόµενο Πρακτικό χρησιµοποιεί τους πίνακες µε κωδικούς και περιγραφές των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων που περιλαµβάνονται στις παλαιές εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών (ΑΤΟΕ, ΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ), που, όπως προαναφέραµε, µε το άρθρο 8 του Ν.3263/2004, έχουν αντικατασταθεί από τα ενιαία τιµολόγια εργασιών. 4

5 Συνεπώς το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται νοµιµότητας εκ του λόγου ότι η Επιτροπή προχώρησε σε διαπίστωση βασικών τιµών που αναφέρονται σε καταργηµένες αναλύσεις τιµών, παραβιάζοντας µε τον τρόπο αυτό τις νοµοθετικές προβλέψεις (άρθρο 41 παρ. 6 του Π 609/85, άρθρο 54 παρ. 16 του Ν.3669/08) Με την µε αρ. πρωτ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/273/ απόφαση Αν. Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων (ΦΕΚ Β 2221/ ), (η ισχύς της οποίας αρχίζει µετά την παρέλευση δύο µηνών από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από ), εγκρίθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3669/08, 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ηµόσια Έργα. Στην παράγραφο 3 της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται ότι όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείµενα αντίκεινται στις εγκρινόµενες µε την απόφαση αυτή Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των ΕΤΕΠ. Το προσβαλλόµενο Πρακτικό διαπίστωσης τιµών είναι κανονιστικό έγγραφο για τα δηµόσια έργα. Ως εκ τούτου για να θεωρηθεί νόµιµο, θα πρέπει µεταξύ άλλων να συµµορφώνεται προς τις παραπάνω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. ηλαδή το προσβαλλόµενο Πρακτικό πρέπει να έχει την ισχύουσα ονοµατολογία για τα υλικά, να αναφέρει και να βεβαιώνει συγκεκριµένα τις προδιαγραφές όλων των υλικών για τα οποία διαπιστώνεται η τιµή, καθώς και ότι στην τιµοληψία ελήφθησαν υπόψη µόνο υλικά που συµµορφώνονται µε τα παραπάνω ισχύοντα. Εν προκειµένω, στο προσβαλλόµενο Πρακτικό διαπιστώνονται βασικές τιµές υλικών και ειδών που δεν συµµορφώνονται στις υποχρεωτικώς ισχύουσες ΕΤΕΠ, µε αποτέλεσµα και εκ του λόγου αυτού το προσβαλλόµενο Πρακτικό να στερείται νοµιµότητας. Επισυνάπτεται (ΣΥΝ.1) πίνακας µε ενδεικτικές περιπτώσεις υλικών, των οποίων η περιγραφή ή/και µονάδα µέτρησης κατά 5

6 το πρακτικό διαπίστωσης, δεν είναι η δέουσα ως όφειλε µε βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τις ΕΤΕΠ Σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 41 παρ 7 του Π 609/85 και του άρθρου 54 παρ. 17 του Ν.3669/08, η Ε Τ Ε υποχρεούται να διαπιστώσει τις µέσες πραγµατικές τιµές των συντελεστών παραγωγής (εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό) που πληρούν τεκµηριωµένα όλες τις εκ των κειµένων διατάξεων προϋποθέσεις για την διάθεσή τους στην αγορά και για τη χρήση τους στα τεχνικά έργα, µε τρόπο ώστε να µην γεννάται η παραµικρή αµφιβολία για τα αποτελέσµατα της έρευνας. Ειδικότερα για τις µέσες τιµές των υλικών, αυτές οφείλουν να διαµορφώνονται από αντιπροσωπευτικό δείγµα υλικών που κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά και να εφαρµόζονται στην κατασκευή των έργων. Εν προκειµένω, στο προσβαλλόµενο Πρακτικό περιλαµβάνονται κωδικοί που αντιπροσωπεύουν µη υφιστάµενες σήµερα ειδικότητες προσωπικού, µισθοτροφοδοσίες, µηχανήµατα και υλικά, κατά σαφή παράβαση των προβλέψεων του άρθρου 54 παρ. 17 του Ν. 3669/2008. Από το Πρακτικό και την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας προκύπτει ότι στις περιληφθείσες σε αυτά τιµές περιλαµβάνονται τιµές για πεπαλαιωµένα υλικά και µηχανήµατα που δεν χρησιµοποιούνται πλέον στις κατασκευές, καθώς και για ειδικότητες προσωπικού που δεν υφίστανται πλέον. Ειδικότερα στο Πρακτικό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες ειδικότητες προσωπικού, µηχανήµατα και υλικά που δεν υφίστανται σήµερα µε τους αντίστοιχους κωδικούς: 6

7 α/α ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ 3 Βοηθός χειριστή ελαφρού ηµ 119 µηχανήµατος 4 Βοηθός χειριστή βαριού ηµ µηχανήµατος 11 Τρία ζώα µε αγωγέα (σύν.) ηµ ίτροχο µε αγωγέα (σύν) ηµ Οδηγός δύτη ηµ Χειριστής ρόδας ηµ 122 ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Γ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ (**) ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ 2 Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεµφερής 160 HP Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 6 t Πλωτός γερανός - εκσκαφέας "ΣΑΜΨΩΝ" για εκσκαφές Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθισηφυσικών ογκολίθων Πλωτός γερανός "TITAN" ή "ΑΤΛΑΣ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων Βυθοκόρος "ΠΙΝ ΟΣ" Ρυµουλκό "ΑΙΓΛΗ" Ρυµουλκό "ΛΕΩΝ" Φορτηγίδα Φ Φορτηγίδα Φ Φορτηγίδα Φ4 360 ' ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ Α.Τ.Λ.Ε. ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΡΘΡΑ ΑΤΛΕ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΩ ΙΚΟΣ Υ Ρ: Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα οπλισµού σκυροδέµατος (ST. IV) ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΤΗΕ: Χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης Φ100, Καζανάκι ΝΙΑGARA,

8 ιακόπτες PΑCCO 3 Χ 25 εντός χυτ. κιβωτίου, ιακόπτες PΑCCO 1 Χ 25 εντός χυτ. κιβωτίου, Τηλεφωνική συσκευή δίσκου επιλογής Εποµένως το προσβαλλόµενο Πρακτικό και η σχετική εισήγηση της υπηρεσίας είναι µη νόµιµα, αβάσιµα, αυθαίρετα, αναιτιολόγητα και πλήρως παραπλανητικά όσον αφορά τα ανωτέρω ανύπαρκτα µηχανήµατα, υλικά, ειδικότητες κλπ. Περαιτέρω, από το προσβαλλόµενο Πρακτικό και την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας προκύπτει ότι για σύγχρονα µηχανήµατα και υλικά, καθώς και για ορισµένες ειδικότητες προσωπικού, έχουν αναγραφεί τιµές χωρίς να προκύπτει η διαπίστωσή τους, επειδή δεν προσκοµίσθηκε κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο (βλ. αναλυτικά παρακάτω παράγρ. 6). Συγκεκριµένα έχουν τεθεί τιµές χωρίς διαπίστωση για τις παρακάτω ειδικότητες: α/α ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ 5 Υπονοµοποιός ηµ Χειριστής ελαφρού ηµ µηχανήµατος 9 Χειριστής βαριού ηµ µηχανήµατος 10 Οδηγός αυτοκινήτου, ηµ ελκυστήρα 15 ύτης ηµ 123 Η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη της στοιχεία για τους εργάτες, βοηθούς και τεχνίτες των στεγασµένων επαγγελµάτων, ήτοι των υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κλπ που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισµό των µέσων µεσοσταθµικών ωροµισθίων των κάτωθι κωδικών µε α/α 1,2,6 και 7 του Πίνακα Α της εισήγησης. 8

9 α/α ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ 1 Εργάτης ανειδίκευτος ηµ Βοηθός (ειδικευµένος ηµ εργάτης) 6 Εργάτης ειδικευµένος ηµ Τεχνίτης ηµ Ειδικότερα η Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει υπόψη της στοιχεία για τους ηλεκτροτεχνίτες, βοηθούς ηλεκτροτεχνίτες και ειδικευµένους εργάτες (ενδεικτικοί κωδικοί ΙΚΑ , , , ) δεδοµένου ότι το ποσοστό των ηλεκτροµηχανολογικών έργων στο σύνολο των εκτελούµενων έργων κατά το επίδικο χρονικό διάστηµα ( τριµ. 2012) ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο σε σχέση µε το παρελθόν, λόγω της εκτέλεσης µεγάλου αριθµού έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της για τη διαπίστωση των µέσων τιµών ένα πολύ µικρό αριθµό στοιχείων, ενώ ελλείπει η έγκριτη µεθοδολογία συλλογής, αξιολόγησης και στάθµισης του µέσου όρου των στοιχείων που συλλέγονται. Λαµβάνονται υπόψη τιµές από µη αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις µικρού «τζίρου», λαµβάνονται υπόψη οι ελάχιστες τιµές και όχι ο σταθµισµένος µέσος όρος, χρησιµοποιούνται αυθαίρετες εκπτώσεις κλπ. Η ανωτέρω παράλειψη οφειλόµενων ενεργειών καθώς και η αποσπασµατική διενέργεια της έρευνας συνιστούν παραβίαση της σχετικής νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα να παρίσταται µη νόµιµο το προσβαλλόµενο Πρακτικό Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.1418/84 (άρθρο 54 παρ. 1 του Ν.3669/08) σε συνδυασµό µε το άρθρο 41 παρ. 7 του Π 609/85 (άρθρο 54 παρ. 17 του Ν.3669/08) οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµοσίου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο και µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. 9

10 Η Επιτροπή ιαπίστωσης Τιµών (Ε Τ Ε) οφείλει στο πλαίσιο του ανωτέρω άρθρου σε συνδυασµό µε το άρθρο 41 παρ. 7 του Π 609/85 (άρθρο 54 παρ. 17 του ν.3669/08) να διαπιστώσει τις µέσες τιµές ηµεροµισθίων, υλικών, µηχανηµάτων για την 20 η ηµέρα της κάθε αναθεωρητικής περιόδου, µε βάση πραγµατικά και πρόσφορα αναλυτικά στοιχεία ανά κωδικό. Στο προσβαλλόµενο Πρακτικό η Επιτροπή, ενεργώντας αυθαίρετα και καθ υπέρβαση της διακριτικής ευχέρειας που της παρέχει ο νόµος, λαµβάνει υπόψη της τα Πρακτικά προγενέστερων συνεδριάσεών της εφαρµόζοντας τις τιµές τους αυτούσιες ή µε ενιαία ποσοστιαία διαφοροποίηση από τιµές προηγούµενων πρακτικών σε ολόκληρες οµάδες κωδικών. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή εφάρµοσε αυτή την µη νόµιµη µεθοδολογία στις εξής περιπτώσεις, κατ ελάχιστον: Οριζόντια µείωση στις Μέσες Βασικές Τιµές Ηµεροµισθίων κατά 4% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο Γ τρίµηνο 2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.Α: Πίνακας Μέσων Βασικών Τιµών Ηµεροµισθίων) Αµετάβλητη η Μέση Εργοδοτική Επιβάρυνση (καταγγελία σύµβασης, υπερεργασία κ.λ.π.) επι των ηµεροµισθίων καθώς και η Μέση ιάρκεια σε ώρες Ηµερήσιας Εργασίας ανάλογα µε την ειδικότητα του εργαζοµένου σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο Γ τρίµηνο 2012 [ΠΙΝΑΚΑΣ 3.Α1: Μέση Εργοδοτική Επιβάρυνση επι των Ηµεροµισθίων (ΙΚΑ, ώρα)]. Αµετάβλητο το προτεινόµενο κόµιστρο (Κ) για λόγους οµαλής λειτουργίας του υπολογιστικού συστήµατος έναντι του προηγούµενου τριµήνου Γ τρίµηνο Αµετάβλητα τα Ηµερήσια Μισθώµατα (Η.Μ.) Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, Γ τρίµηνο του 2012 (Πίνακα 4.Γ Μέσες Βασικές Τιµές Ηµερησίων Μισθωµάτων Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων) Αµετάβλητες οι Βασικές Τιµές Κτήσης Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων της Ν.ΑΤΕΟ, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, Γ τρίµηνο (Πίνακας 4.Γ1.1-Βασικές Τιµές Κτήσεως Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων Ν.ΑΤΕΟ). 10

11 Αµετάβλητες οι Βασικές Τιµές Μισθοτροφοδοσίας Α.Τ.Λ.Ε. σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, Γ τρίµηνο (Πίνακας - Βασικές Τιµές Μισθοτροφοδοσίας Α.Τ.Λ.Ε.). 4. ιαχρονικές Στρεβλώσεις - Αναδιαπίστωση (ΣΥΝ.2) Η Ε Τ Ε υπό την νέα σύνθεσή της αποφάσισε να µην ακολουθήσει την τακτική των προηγούµενων Ε Τ Ε, οι οποίες αντιλαµβανόµενες τις υφιστάµενες στρεβλώσεις της διαδικασίας τιµοληψίας και διαπίστωσης των τιµών για τους κωδικούς του πρακτικού είχαν επιλέξει να παρακολουθούν τις ποσοστιαίες µεταβολές των τιµών των υλικών, των ηµεροµισθίων και των µισθωµάτων κάθε τρίµηνο και να εφαρµόζουν αυτές τις µεταβολές στις τιµές του προηγούµενου τριµήνου ώστε να προκύπτουν οι τιµές του νέου τριµήνου. Αυτή η τακτική είναι φανερό ότι έχει µεταβληθεί µε την νέα σύνθεση της Επιτροπής Τ Ε, η οποία πλέον σε αρκετές περιπτώσεις υλικών επιλέγει να λαµβάνει υπόψη της τις απόλυτες τιµές των υλικών που περιλαµβάνονται στις προσφορές των προµηθευτών, δηµιουργώντας οξύτατες αποκλίσεις µεταξύ των τιµών των τριµήνων Γ 2012 τελευταίο τρίµηνο που διαπίστωσε η Ε Τ Ε υπό την προηγούµενη σύνθεσή της - και του 2012 το πρώτο τρίµηνο που διαπιστώνει τιµές η Ε Τ Ε υπό τη νέα σύνθεσή της. Με αυτό το δεδοµένο η Ε Τ Ε οφείλει να αναγνωρίσει ότι η εφαρµογή διαφορετικών µεθοδολογιών στην διαπίστωση τιµών σε δύο συνεχόµενα τρίµηνα στρεβλώνει σε σηµαντικότατο βαθµό τα παραγόµενα αποτελέσµατα και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαπιστωθούν εκ νέου οι σχετικές τιµές του Γ τριµήνου του Η Ε Τ Ε οφείλει, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της νοµοθετικής εξουσιοδότησης που της παρέχει ο νόµος για την έκδοση του Πρακτικού, να προχωρήσει σε ΑΝΑ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ των σχετικών βασικών τιµών του προηγούµενου τριµήνου, όπως άλλωστε, κατά την πάγια τακτική της, έχει εφαρµόσει και στα προηγούµενα Πρακτικά. Συνεπώς πρέπει να προχωρήσει σε αναδιαπίστωση των υλικών που εµφανίζονται αναλυτικά στην παρακάτω ενότητα 6. Οι ΑΝΑ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ θα ισχύουν µόνο για την αναθεώρηση των βασικών τιµών του εξεταζόµενου τριµήνου. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις ισχύουν για το ηµερολογιακό τρίµηνο 2012 για το σκοπό που αναφέρεται στην εισαγωγή του Πρακτικού

12 5. Μεθοδολογικά ζητήµατα Αξιοπιστία τιµοληψίας, επάρκεια δείγµατος κ.λ.π. Από το σύνολο των υποστηρικτικών της εισήγησης της Υπηρεσίας στοιχείων αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής ιαπίστωσης Τιµών ηµοσίων Έργων προκύπτει ένα τραγικό έλλειµµα έγκυρης και επιστηµονικής µεθοδολογίας συλλογής, επεξεργασίας, στάθµισης, επαλήθευσης και επιβεβαίωσης των στοιχείων επι των οποίων θα όφειλε η Ε Τ Ε να διαπιστώνει τις τιµές του Πρακτικού. Στα χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής δεν έχει καταγραφεί ούτε µία φορά µία προτεινόµενη -µε δική της πρωτοβουλία - προς την Υπηρεσία µεθοδολογία επιστηµονικά έγκυρη και στατιστικά αποδεκτή για την επιλογή του δείγµατος των ερωτώµενων για τις τιµές των υλικών, ηµεροµισθίων και µισθωµάτων µηχανηµάτων, για τις µεθοδολογίες λήψης των πρωτογενών στοιχείων (δοµηµένα ερωτηµατολόγια, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, επι τόπου προσωπικές συνεντεύξεις) καθώς και για την στατιστική επεξεργασία αυτών που θα οδηγήσει, σε αξιόπιστα µη συστηµατικά εσφαλµένα αποτελέσµατα. Η σηµερινή κατάσταση βρίθει υποκειµενισµού, προχειρότητας και αδιαφορίας ως προς την πληρότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και την εγκυρότητα των χορηγούµενων προς την Υπηρεσία στοιχείων, ενώ επίσης λείπει εντελώς µία µεθοδολογία έλεγχου των εισηγήσεων της Υπηρεσίας από την Ε Τ Ε. Φαινόµενα όπως χειρόγραφες αναιτιολόγητες σηµειώσεις επι των προσφορών των ερωτώµενων να καθορίζουν την διαπιστούµενη τιµή (ΣΥΝ.3), µεταφορά απαντήσεων εταιρειών σε επόµενα ή προηγούµενα τρίµηνα κατά το δοκούν (ΣΥΝ.4), άκριτη αποδοχή των απαντήσεων των ερωτώµενων ως προς την εγκυρότητά τους (ΣΥΝ.5) και άλλα πολλά σχετικά, συνεπάγονται πασιφανώς και προδήλως την πλήρη απαξίωση του µηχανισµού διαπίστωσης βασικών τιµών και αναθεώρησης των συµβατικών τιµών, που συνεχίζει να εφαρµόζεται κατά τρόπο αδιαφανή και αυθαίρετο καταστρατηγώντας κάθε έννοια χρηστών συναλλακτικών ηθών και σε πλήρη αναντιστοιχία µε δόκιµες πρακτικές, µε σύγχρονες τεχνολογίες και µε τις τρέχουσες οικονοµικές συγκυρίες. 12

13 Είναι επιτακτική ανάγκη άµεσης και πλήρους εγκατάλειψης του υφιστάµενου συστήµατος και προσφυγής προσωρινά µέχρι την ανάπτυξη του νέου Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης ΤΕ, όπως έχει προταθεί από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις σε ένα σύστηµα δεικτών ανά κατηγορία εργασιών οι οποίοι θα υπολογίζονται µε βάση «καλάθια» πρωτογενών δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ λαµβάνοντας υπόψη και το χρηµατοοικονοµικό κόστος. Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχει πλέον υιοθετήσει και το Υπ.Υ.ΜΕ Ι. µε την Εγκύκλιο 4 (αρ. πρωτ. 17γ/02/24/ΦΝ / ) µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου γεν 3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών ως ακολούθως: «Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσηµου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του εκεµβρίου του προηγούµενου έτους προς τον επίσηµο γενικό δείκτη τιµών καταναλωτή του εκεµβρίου του έτους » 6. Ειδικότερα ως προς τις µέσες τιµές του προσβαλλόµενου Πρακτικού ενιστάµεθα για τους εξής λόγους : ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 156 / , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ 1. Σκεπτικό εδοµένα (εφ εξής «Σ») και ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ (εφ εξής «ΕΙΣ») της εισήγησης της υπηρεσίας. 1.1 Επί της παρ. α του Κεφαλαίου Σ της εισήγησης (µέσες βασικές τιµές ηµεροµισθίων): Από τα στοιχεία των αναφερόµενων ως πηγών τιµοληψίας (ΙΚΑ, Γεν. /νση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, Τµήµα Αναλογιστικό) δεν είναι δυνατή η διαπίστωση των τιµών των συγκεκριµένων ειδικοτήτων εργαζοµένων. Συγκεκριµένα: 13

14 α) Για τον εργάτη, βοηθό τεχνίτη και τεχνίτες (α/α 1, 2, 6 και 7 του πίνακα Α της εισήγησης) υπάρχουν στοιχεία µόνο για τους οικοδόµους, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για αντίστοιχες ειδικότητες των στεγασµένων επαγγελµάτων (υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κ.λπ.) που εµπεριέχονται επίσης στα κωδικούς αυτούς, προκειµένου να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισµό των µέσων µεσοσταθµικών ωροµισθίων. ηλαδή, για τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού δεν έχουν ληφθεί στοιχεία που αφορούν σε ειδικότητες, όπως οι ηλεκτροτεχνίτες, βοηθοί ηλεκτροτεχνίτες κ.λ.π. (ενδεικτικοί κωδικοί ΙΚΑ , , , ) (βλ. ανωτέρω παραγρ. 3.3). α/α ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ 1 Εργάτης ανειδίκευτος ηµ Βοηθός (ειδικευµένος ηµ εργάτης) 6 Εργάτης ειδικευµένος ηµ Τεχνίτης ηµ β) Στο Πρακτικό αναγράφονται για ειδικότητες προσωπικού τιµές που δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν - αφού δεν υφίστανται πλέον οι ειδικότητες αυτές, ήτοι: (βλ. ανωτέρω παραγρ. 3.3). α/α ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ 3 Βοηθός χειριστή ελαφρού ηµ 119 µηχανήµατος 4 Βοηθός χειριστή βαριού ηµ µηχανήµατος 11 Τρία ζώα µε αγωγέα (σύν.) ηµ ίτροχο µε αγωγέα (σύν) ηµ Οδηγός δύτη ηµ Χειριστής ρόδας ηµ

15 Ακολούθως στο Πρακτικό αναγράφηκαν τιµές παρά το γεγονός ότι δεν προσκοµίσθηκε κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για τις παρακάτω ειδικότητες προσωπικού, ήτοι: (βλ. ανωτέρω παραγρ. 3.3). α/α ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ 5 Υπονοµοποιός ηµ Χειριστής ελαφρού ηµ µηχανήµατος 9 Χειριστής βαριού ηµ µηχανήµατος 10 Οδηγός αυτοκινήτου, ηµ ελκυστήρα 15 ύτης ηµ 123 ηλαδή για τις 11 από τις 15 κατηγορίες ειδικοτήτων για τις οποίες η Επιτροπή «διαπίστωσε» τιµές δεν υπάρχουν ούτε πρωτογενή ούτε δευτερογενή στοιχεία για την τεκµηρίωσή τους. γ) Τα µόνα στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριµένες ειδικότητες περιλαµβάνονται σε απάντηση του ΙΚΑ σχετικά µε συγκεντρωτικά στοιχεία συγκεκριµένων τεχνικών εταιρειών που εκτελούν και δηµόσια έργα. Σηµειώνουµε ότι ενώ ζητήθηκαν από την Υπηρεσία στοιχεία για 7 κωδικούς ειδικότητες του ΙΚΑ, το ΙΚΑ έδωσε στοιχεία µόνο για 3, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τις άλλες, ζητούµενες από την Υπηρεσία, ειδικότητες. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν τα εξής: κωδικός Ειδικότητα Μεταβολή Μέσου Ηµεροµισθίου /Γ Τεχνίτης -2,3% Βοηθός Τεχνίτη -2,48% Εργάτης -5,53% 15

16 δ) Τα ανωτέρω στοιχεία που έδωσε το ΙΚΑ δεν αφορούν σε εκτελούµενα έργα της περιοχής της πρωτεύουσας, όπως απαιτεί ο νόµος, αλλά είναι πανελλήνιας εµβέλειας και δεν περιλαµβάνουν όλες τις ειδικότητες τεχνιτών, βοηθών και εργατών, όπως αναλύσαµε ανωτέρω. ε) Όµως, υπερβαίνοντας ακόµη και αυτά τα επιλεγµένα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η Υπηρεσία, η Επιτροπή τελικώς επέβαλε οριζόντια µείωση σε ΟΛΕΣ τις ειδικότητες σε ποσοστό 4%! στ) Τα λοιπά στοιχεία είναι εντελώς άσχετα και χωρίς καµία αιτιολόγηση αφού είτε δεν αφορούν σε συγκεκριµένες ειδικότητες, ως θα έπρεπε, είτε δεν αφορούν καθόλου στον κλάδο των τεχνικών έργων αφού: i) Η αναφερόµενη επιχειρησιακή σύµβαση της εταιρείας ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Τ.Ε. δεν αφορά σε εκτελούµενα τεχνικά έργα περιοχής Πρωτεύουσας, και δεν είναι αντιπροσωπευτική για τη διαπίστωση των µέσων πραγµατικών τιµών, αφού πρόκειται για εταιρεία 2ης τάξης - µε έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης - από τις συνολικά περίπου επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ εκ των οποίων στην 2η τάξη. Άρα δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ii) Η υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ ΟΣΕΤΕΕ ΣΤΥΕ και ΠΕ ΜΗΕ Ε δεν έχει ισχύ για τα µη - µέλη της ΠΕ ΜΗΕ Ε δηλαδή, για το σύνολο των εργοληπτικών επιχειρήσεων αφού στην ΠΕ ΜΗΕ Ε εγγράφονται φυσικά πρόσωπα - ιπλ/χοι Μηχ/γοι -Ηλεκ/γοι Εργολήπτες ηµοσίων Έργων, ενώ η εν λόγω σύµβαση δεν καλύπτει τις ειδικότητες των τεχνιτών, οικοδόµων, χειριστών µηχανηµάτων, δυτών, υπονοµοποιών, δηλαδή το σύνολο των ειδικοτήτων που οφείλει να διαπιστώνει η Ε Τ Ε. ηλαδή, η σύµβαση αυτή καλύπτει αποκλειστικά και µόνο διοικητικά και τεχνικά στελέχη επιχειρήσεων- µελών της ΠΕ ΜΗΕ Ε, δηλαδή δεν έχει ισχύ για επιχειρήσεις µέλη των ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕ Ε και ΠΕ ΜΕ Ε που αντιπροσωπεύουν το 98% περίπου του εργοδοτικού δυναµικού των εργοληπτικών επιχειρήσεων δηµοσίων 16

17 έργων. Πέραν αυτών οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας δεν αποτελούν στατιστικά αξιοποιήσιµο στοιχείο διότι ορίζουν τις ελάχιστες καταβαλλόµενες αµοιβές και όχι τις µέσες αµοιβές. Αρα δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. iii) Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ δεν έχει καµία ειδική αναφορά στον κλάδο ή σε ειδικότητες αυτού. Άρα δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. iv) Το έγγραφο του ΣΕΠΕ δεν έχει καµία ειδική αναφορά στον κλάδο ή σε ειδικότητες αυτού. Άρα δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. v) Το ελτίο Τύπου του ΣΕΠΕ δεν έχει καµία ειδική αναφορά στον κλάδο ή σε ειδικότητες αυτού. Άρα δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. vi) Τα επιλεκτικά επικαλούµενα στοιχεία των µηνιαίων καταστάσεων οικοδοµοτεχνικών έργων του ΙΚΑ, δείχνουν µεν µικρή µείωση του µέσου ηµεροµισθίου όλων των ειδικοτήτων των οικοδοµοτεχνικών έργων στην περιοχή της Αθήνας πλην όµως η µείωση αυτή δεν αφορά κατά το ίδιο µέγεθος όλες τις σχετικές ειδικότητες, παρά µόνο τρεις (3) ειδικότητες (βλ. παραπάνω παραγρ. α) και γ) της παρούσας). Όπως φαίνεται και από τα ανωτέρω στοιχεία της παραγράφου γ) στους εργάτες είναι µεγαλύτερη, ενώ στις άλλες δύο σχετικές ειδικότητες πολύ µικρότερη. Σηµειώνουµε ότι τα γενικά στοιχεία του ΙΚΑ έχοντας ενσωµατώσει και τις ΑΠ µη δηµοσίων έργων αντανακλούν πολύ εντονότερες µεταβολές από αυτές που πραγµατικά συνέβησαν στα δηµόσια έργα. Τα εν λόγω στοιχεία δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγω και της στρέβλωσης που προκαλείται στο ΙΚΑ από την εφαρµογή των υποχρεωτικών ποσοστών εργοδοτικής δαπάνης στα δηµόσια έργα. Πέραν του ανωτέρω στα οικοδοµοτεχνικά επαγγέλµατα κατά την ορολογία του ΙΚΑ δεν περιλαµβάνονται οι µισθωτοί πχ χειριστές, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι ηλεκτροσυγκολλητές, µονταδόροι, υδραυλικοί κλπ [βλ. παραπάνω παραγρ. α) και β)] ζ) εν ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που υπέβαλαν µε υπόµνηµά τους στις οι Εργοληπτικές Οργανώσεις και τα οποία έχουν ως εξής: 17

18 i) Στην περίπτωση των υτών στοιχεία τιµολογίων που αναδεικνύουν ηµερήσια δαπάνη ανά δύτη της τάξης των 300 έναντι της εισήγησης της Υπηρεσίας για 151,58 (ΣΥΝ. 6). ii) Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν σε µεταβολή του είκτη αµοιβής εργασίας κατά την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών το τρίµηνο του 2012 έναντι του Γ τριµήνου του 2012 κατά -0,4%. (ΣΥΝ. 7). Επισηµαίνεται και πάλι ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχει πλέον υιοθετήσει και το Υπ.Υ.ΜΕ Ι. µε την Εγκύκλιο 4 (αρ. πρωτ. 17γ/02/24/ΦΝ / ) µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου γεν 3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών ως ακολούθως: «Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσηµου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του εκεµβρίου του προηγούµενου έτους προς τον επίσηµο γενικό δείκτη τιµών καταναλωτή του εκεµβρίου του έτους » (ΣΥΝ.8). Συµπέρασµα επί της παρ. α των Σ της εισήγησης: Γίνεται αντιληπτό ότι η Υπηρεσία στη προσπάθειά της να αντιµετωπίσει την εγγενή αδυναµία διαπίστωσης τιµών ηµεροµισθίων για τις 15 αναφερόµενες στο Πρακτικό Ε Τ Ε ειδικότητες παρασύρθηκε από άσχετες πληροφορίες και στοιχεία που δεν αντιπροσωπεύουν στο παραµικρό τις εξελίξεις στις αµοιβές του κλάδου δηµοσίων έργων που όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είχαν απειροελάχιστες µειώσεις στο σύνολό τους για την επίδικη περίοδο. Εν όψει αυτών, στο προσβαλλόµενο Πρακτικό θα έπρεπε: - εδοµένου ότι σε όλες τις ειδικότητες δεν έχουν διαπιστωθεί τιµές, να τεθεί στο Πρακτικό της Ε Τ Ε κενή τιµή λόγω αδυναµίας διαπίστωσης τιµής σε όλες τις Ειδικότητες µε α/α 1 έως και 15 του Πίνακα Α της εισήγησης και του Πρακτικού. - Όλως επικουρικά: Στις 11 από τις 15 ειδικότητες που δεν υπάρχει κανένα στοιχείο να τεθεί στο Πρακτικό της Ε Τ Ε κενή τιµή 18

19 λόγω αδυναµίας διαπίστωσης τιµής. Ενώ στις υπόλοιπες για τις οποίες υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (λείπουν στοιχεία για ηλεκτρολόγους, ηλεκτροσυγκολλητές κλπ), να ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος της ποσοστιαίας µεταβολής των τιµών του δείγµατος του ΙΚΑ και της ΕΛΣΤΑΤ δηλαδή: κωδικός Ειδικότητα Μέση τιµή µεταβολών /Γ Τεχνίτης -2,30% - 0,4% / 2 = -1,35% Βοηθός Τεχνίτη -2,48% - 0,4% / 2 = -1,44% Εργάτης -5,53% - 0,4% / 2 = -2,97% Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι οι απόλυτες τιµές των ηµεροµισθίων, όπως τις είχε διαµορφώσει στο παρελθόν µε Αναδιαπίστωση η Ε Τ Ε δηµιούργησαν µία στρέβλωση υψηλών τιµών στο Πρακτικό χωρίς όµως οι αυξήσεις τιµών, λόγω του µηχανισµού της Αναδιαπίστωσης, να επηρεάσουν καθοιονδήποτε τρόπο τους Συντελεστές Αναθεώρησης. Το ορθότερο είναι και η Ε Τ Ε οφείλει να εξετάσει την αναδιαπίστωση των τιµών αυτών, ώστε να άρει τις στρεβλώσεις. 1.2 Επί της παρ. β των Σ (µέση εργοδοτική επιβάρυνση): Η παραποµπή στο Πρακτικό 140/ , δεν συνιστά διαπίστωση της Μέσης Εργοδοτικής Επιβάρυνσης (καταγγελία σύµβασης, υπερεργασία κ.λ.π.) επί των ηµεροµίσθιων και τη Μέση ιάρκεια σε ώρες Ηµερησίας Εργασίας ανάλογα µε την ειδικότητα του εργαζοµένου για την επίδικη περίοδο. Συγκεκριµένα και µε βάση πλήρως αιτιολογηµένη επιστηµονική ανάλυση που υπέβαλαν οι εκπρόσωποί µας (ΣΥΝ.9) οι εν λόγω επιβαρύνσεις που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο απ ό,τι «διαπιστώνει» η Επιτροπή. Ζητάµε την αποδοχή των ποσοστών εργοδοτικών επιβαρύνσεων ανά ειδικότητα σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα, ο οποίος προέκυψε βάσει των σχετικών συνηµµένων υποστηρικτικών στοιχείων. 19

20 Επιβάρυνση Εισήγηση Εισήγηση Περιγραφή Υπηρεσίας Ε.Ο Εργάτης ανειδίκευτος 13,58 40,88 2 Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης) 13,58 40,88 Βοηθός χειριστή ελαφρού 3 13,30 (40,00) µηχανήµατος Βοηθός χειριστή βαριού 4 13,30 (40,00) µηχανήµατος 5 Υπονοµοποιός 13,58 40,88 6 Εργάτης ειδικευµένος 13,58 40,88 7 Τεχνίτης 13,58 40,88 8 Χειριστής ελαφρού µηχανήµατος 14,99 45,60 9 Χειριστής βαριού µηχανήµατος 14,99 45,60 10 Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα 14,76 44,84 11 Τρία ζώα µε αγωγέα (σύν.) 13,30 (40,00) 12 ίτροχο µε αγωγέα (σύν) 13,30 (40,00) 13 Οδηγός δύτη 10,00 (10,00) 14 Χειριστής ρόδας 10,00 (10,00) 15 ύτης 10,00 40,88 ( ) Ειδικότητες για τις οποίες δεν δύνανται να διαπιστωθούν τιµές ή και εργοδοτικές επιβαρύνσεις εφόσον δεν υφίστανται 1.3.Επί της παρ. γ των Σ (προτεινόµενο κόµιστρο). Στην Εισήγηση διαπιστώνεται ότι τα κόµιστρα συµφωνούνται ελεύθερα µεταξύ του πελάτη και του µεταφορέα. Όµως στη συνέχεια στην παρ. γ. της ΕΙΣ που απεδέχθη η Επιτροπή προτείνεται η µη µεταβολή της τιµής έναντι του προηγούµενου τριµήνου. Η αντίφαση αυτή συνιστά την µεγαλύτερη παραδοχή της στρεβλότητας του εφαρµοζόµενου συστήµατος διαπίστωσης των τιµών, διότι ενώ η Υπηρεσία οµολογεί αδυναµία διαπίστωσης µίας τιµής που καθορίζεται ελεύθερα στην αγορά, (όπως και κάθε άλλη τιµή υλικού και µισθώµατος που περιλαµβάνεται στο Πρακτικό), εν τούτοις προχωρά στην διατήρηση της τιµής του προηγούµενου τριµήνου χωρίς κανένα δεδοµένο!! Το ανωτέρω συνιστά την πλήρη οµολογία της αδυναµίας επιτέλεσης των καθηκόντων αξιόπιστης και έγκυρης συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων. Ζητάµε να τεθεί στο Πρακτικό της Ε Τ Ε κενή τιµή λόγω αδυναµίας διαπίστωσης τιµής. 20

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων

ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων (κατ αλαφαβητική σειρά) 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ. 245/ΣΜ/σµ Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 20 Π Ρ Ο Σ Τον Πρόεδρο και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Συμβούλιο της Εττικρατείας ΑΙΤΗΣΗ

Προς το Συμβούλιο της Εττικρατείας ΑΙΤΗΣΗ Προς το Συμβούλιο της Εττικρατείας λ ΑΙΤΗΣΗ 1. Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΠΕΔΜΕΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Ασκληπιού 23) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΗΕ Ε)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΗΕ Ε) Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 3 ο τρίµηνο 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 3 ο τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 3 ο τρίµηνο 2014 Ο Γενικός είκτης Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 εκεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Κατηγοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Κλάδων

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Κλάδων Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Κλάδων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Γ. Ε: Α41/Ο.Ε./1/26-6-2006 Κοινοποιούµε την από 6-6-2006 Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόµων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας».

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922-3 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. ΟΥΠΑΕ, Μενάνδρου 51 - ΑΘΗΝΑ 2. ΠΟΥΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2016 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2016 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2016 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / Τ.Κ.Μ.

ΣΑΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / Τ.Κ.Μ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / Τ.Κ.Μ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: 12-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: "ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ" Με τον όρο "Μικρά Έργα µε Αυτεπιστασία", αναφερόµαστε σε εκτέλεση εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Σεπ-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Σεπ-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09»

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Αθήνα 03 /09/2009 Αρ.Πρωτ.Α3-4192 Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Tαχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Ν. ηµητρακόπουλος Τηλέφωνο : 210 3840153

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: /2011 Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.20534/ΣΜ/λµ ΑΘΗΝΑ, 4 Ιουνίου 2009 Π Ρ Ο Σ Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβές αντίγραφο O Προϊστάµενος Κεντρικής Υπηρεσίας

Ακριβές αντίγραφο O Προϊστάµενος Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελληνικό 1 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. ΤΥ/ 7/Γ/37929 /7919 ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 Προϋπολογισµού: 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 18 / 10 / 2015 «Προμήθεια Σιδηρών κιγκλιδωμάτων (υλικά)» για το έργο αυτεπιστασίας: Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.:29406/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 19 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.:29406/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 19 Οκτωβρίου 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.:29406/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 19 Οκτωβρίου 2015 Π Ρ Ο Σ Συντονιστή της Ο.Ε. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων Τον Αύγουστο του 2010 συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ Επιτροπή διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου εφαρµογής του Κανονισµού 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν για τα έτη

ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου εφαρµογής του Κανονισµού 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν για τα έτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 46908/3536

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/ 09/ 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 1787. Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 22 100, ΤΡΙΠΟΛΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/ 09/ 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 1787. Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 22 100, ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αρ. Πρωτ. οικ. 57052/4522 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.: 29112/ΣΜ/µβ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015 Π Ρ Ο Σ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΑΝΑΚ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 4. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΑΤΕΟ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακας 3). σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 (Πίνακας 4). 1ο- 10. 4ο- 09.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακας 3). σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 (Πίνακας 4). 1ο- 10. 4ο- 09. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιανουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 4 ο τρίμηνο 2011 Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 6. 0 / Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: ,00. Θέµα : Προµήθεια Τρία άλφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 6. 0 / Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: ,00. Θέµα : Προµήθεια Τρία άλφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχυδροµική /νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες: Πανιδου Βαρβάρα Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση χώρων αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα