Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες»."

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, Α.Π.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΤΗΛ.: FAX: ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί ερωτήσεων των διαγωνιζομένων για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης στη παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων έργων της ΕΤΑΔ». Ερώτηση 1 Όσον αφορά στο τεύχος του διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την ασυμφωνία των 71 ανθρωπομηνών, όπως αυτοί προκύπτουν από την περιγραφή της συγκροτούμενης ομάδας έργου (Ειδικοί όροι συμμετοχής), με τους 83 ανθρωπομήνες οι οποίοι περιγράφονται στην παράγραφο 6.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, προκειμένου να εκτιμηθεί ο προϋπολογισμός του έργου. Απάντηση 1 Οι απαιτούμενοι ανθρωπομήνες ανέρχονται σε 83. Οι απαιτούμενοι ανθρωπομήνες εργασίας του υπευθύνου ομάδας έργου ΥΟΣ εκ παραδρομής αναφέρθηκαν ως δώδεκα (12) αντί του ορθού που είναι είκοσι τέσσερις (24) ανθρωπομήνες μη μόνιμης απασχόλησης. Ερώτηση 2 Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες». Απάντηση 2 Εκ παραδρομής αναγράφηκε το «παραδεκτές». Ισχύει το «απαράδεκτες» Ερώτηση 3 Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 14 παρ 11.3 εάν όντως η οικονομική προσφορά ορίζεται με τον ΦΠΑ, καθώς υπάρχει στη συνέχεια σχετικό ερώτημα, όπως επίσης εάν θα δοθεί από τη Διεύθυνσή σας σφραγισμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 1

2 Απάντηση 3 Σύμφωνα με το αρ της πρόσκλησης, ως οικονομική προσφορά ορίζεται το «συνολικό προσφερόμενο κατ αποκοπή τίμημα (με ΦΠΑ)», όπως προκύπτει από την οικονομική προσφορά που θα υποβάλλει ο διαγωνιζόμενος σε σφραγισμένο υποφάκελο, σύμφωνα με το έντυπο του Υποδείγματος Β. Ερώτηση 4 Παρακαλώ να διευκρινιστεί η απαίτηση ανθρωπομηνών για τη ζητούμενη παροχή εργασίας, καθώς στη σελ 6, παρ 6.3 αναφέρονται (83) ανθρωπομήνες, ενώ στο Παράρτημα ΤΔΔ Πίνακας Α, προκύπτει σύνολο (71) ανθρωπομηνών. Απάντηση 4 Βλέπε απάντηση 1 Ερώτηση 5 Στη σελίδα 5 της πρόσκλησης ζητούνται 3 μηχανικοί (ένας αρχιτέκτονας, ένας πολιτικός και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, για τους οποίους αναφέρεται, ότι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στη μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων. Σε αντίθεση με το τεύχος τεχνικών δεδομένων οι συγκεκριμένοι τρεις (3) μηχανικοί απασχολούνται στα τεύχη δημοπράτησης των έργων για τους πρώτους 5 μήνες, σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα στη σελίδα 23 του τεύχους τεχνικών δεδομένων. Ποιοι μηχανικοί τελικά έχουν προβάδισμα; Αυτοί που έχουν εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη όπως αναφέρεται στην πρόσκληση ή σε τεύχη δημοπράτησης όπως αναφέρεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων; Απάντηση 5 Στο άρθρο 3 παράγραφο 1 της πρόσκλησης αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτήσεις. Ερώτηση 6 Υπάρχουν κάποια στοιχεία (υφιστάμενο στάδιο έργου, πληροφορίες) σχετικά με την τωρινή φάση των προς παρακολούθηση έργων ; Απάντηση 6 Τα στοιχεία αναφέρονται στο Πίνακα του ΤΤΔ. Ερώτηση 7 Ορίζονται 15 ανθρωπομήνες για το μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα διατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της ΕΤΑΔ για το έργο στο Μουσείο Αχίλλειο. Να θεωρήσουμε όπως αναφέρεται στον πίνακα ενδεικτικής κατανομής προσωπικού συμβούλου ότι θα εργαστεί συνεχόμενα έως τον Μάρτιο του 2014 ή ανάλογα με τις ανάγκες του έργου; Απάντηση 7 Η έναρξη παροχής υπηρεσιών του εν λόγω στελέχους θα καθορισθεί από την ΕΤΑΔ αναλόγως της ημερομηνίας έναρξης της υλοποίησης του έργου. 2

3 Ερώτηση 8 Έχει σχέση με τον τρόπο παρουσίασης της εμπειρίας κάποιων στελεχών της ομάδας έργου μας σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του παραρτήματος Β. Κάποια μέλη της ομάδας έργου μας, ήταν διευθυντικά στελέχη δημοσίων οργανισμών, τα οποία υλοποίησαν με τα αρμόδια τμήματα του οργανισμού δεκάδες έργα αντίστοιχα με το προκυρησσόμενο (π.χ. προϊστάμενος διευθύνουσας υπηρεσίας, ή σε άλλο σχετικό με το διαγωνισμό τμήμα). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο υπόδειγμα δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθούν κάποια από τα πεδία. Για την καλύτερη κατανόηση, σας παραθέτω το ακόλουθο παράδειγμα με κάποιες επισημάνσεις σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του παραρτήματος Β : Επωνυμία στελέχους έργου : Τίτλος υπηρεσίας : Μελέτη & επίβλεψη οικισμού Ο.Ε.Κ. Φορέας Ανάθεσης : Το έργο υλοποιήθηκε από το αντίστοιχο τμήμα του Ο.Ε.Κ, όπου το στέλεχος ήταν στέλεχος του τμήματος.. Αρκεί η συγκεκριμένη διατύπωση; Ανάδοχος : Αρκεί να αναφέρουμε, ότι το έργο ανέλαβε/αν κάποια/ες ιδιωτική/ες κατασκευαστική/ες εταιρία/ες; Έναρξη σύμβασης : Το στέλεχος ήταν υπάλληλος του αντίστοιχου τμήματος. Δεν υπάρχει κάποια σύμβαση. Αρκεί η συγκεκριμένη διατύπωση; Ολοκλήρωση Σύμβασης : Το στέλεχος ήταν υπάλληλος του αντίστοιχου τμήματος. Δεν υπάρχει κάποια σύμβαση. Αρκεί η συγκεκριμένη διατύπωση; Περιγραφή αντικειμένου : Κατανοητό πεδίο Προϋπολογισμός υπηρεσίας : Το έργο έγινε από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας Δεν υπάρχει κάποιος προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Να αναγράφαμε τον προϋπολογισμό του εκάστοτε έργου; Αμοιβή : Το στέλεχος ήταν υπάλληλος του αντίστοιχου τμήματος. Αρκεί η συγκεκριμένη διατύπωση; Πιστοποιητικό εκτέλεσης της σύμβασης : Καλύπτεται με Υπεύθυνη Δήλωση Απάντηση 8 Τα στοιχεία που θα αναγραφούν στο κατάλογο παρόμοιας φύσης υπηρεσιών επεξηγούνται αναλυτικά στο Υπόδειγμα Α - Παράρτημα Β. Αναφορικά με την εμπειρία των στελεχών εφαρμόζεται το άρθρο 9.1, περ. δ, i. Ερώτηση 9 Στην σελ. 8 και συγκεκριμένα στο άρθρο 8.4 αναγράφεται, ότι οι υποφάκελοι υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο, ήτοι μόνο με πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία θα έχουν αριθμημένες τις σελίδες τους και κάθε σελίδα πρέπει να φέρει μονογραφή από διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 3

4 Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι ενιαία και συνεχή (δηλαδή εάν θα αρχίζει από την σελ. 1 μέχρι τη σελίδα...ν για τον υποφάκελο Δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων και θα συνεχίζει από τη σελίδα ν1 για τον υποφάκελο Τεχνικής προσφοράς μέχρι τη σελίδα... ν2 - ομοίως και για τον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς) ή εάν ο κάθε υποφάκελος θα έχει την δική του αρίθμηση ξεχωριστή αρίθμηση (δηλαδή εάν θα αρχίζει από την σελ. 1 μέχρι τη σελ...ν για τον υποφάκελο Δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων και μετά θα ξαναρχίζει πάλι από την σελίδα 1 μέχρι τη σελίδα...ν για τον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς - ομοίως και για τον Υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς). Απάντηση 9 Ο κάθε υποφάκελος θα έχει τη δική του, ξεχωριστή, αρίθμηση. Ερώτηση 10 Στις σελ. 9 και 10 και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 αναφέρονται τα υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων. α) Όσον αφορά για τα Υποδείγματα Α1 και Α2 των Υπεύθυνων Δηλώσεων προκύπτει με σαφήνεια ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο αφορά τον υποψήφιο ανάδοχο καθώς επίσης και ότι οι συγκεκριμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και υπογραφούν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτής. β) Όσον αφορά όμως το υπόδειγμα Α3 της Υπεύθυνης Δήλωσης παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να δηλώνει το συγκεκριμένο περιεχόμενο ατομικά για τον εαυτό του καθώς επίσης και για το εάν θα πρέπει η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση να υποβληθεί με το ίδιο περιεχόμενο και για την εταιρεία ξεχωριστά που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Επίσης και στο συγκεκριμένο υπόδειγμα πάλι υπάρχει η σημείωση ότι η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να υποβληθεί από νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτής. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν απαιτείται να την υποβάλουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι μίας εταιρείας ή αρκεί η υποβολή της από έναν εξ αυτών. γ) Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής και εάν θα πρέπει η ημερομηνία υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων να είναι ταυτόσιμες με την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 25 Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν 4111/2013 σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 4

5 Απάντηση 10 Η Υπεύθυνη Δήλωση του υποδείγματος Α3 υποβάλλεται από τη διαγωνιζόμενη εταιρεία και υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπό της, ο οποίος τη δεσμεύει με την υπογραφή του, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς εκπροσώπησής της. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλη δήλωση που θα περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία, πρέπει να φέρουν ημερομηνία μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Δεν απαιτείται να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής, καθώς δεν προβλέπεται στη πρόσκληση. Ερώτηση 11 Στην σελ. 18 και συγκεκριμένα στο άρθρο 17.3 αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση Α.Ε. (Ημεδαπά νομικά Πρόσωπα). Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τί νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Απάντηση 11 Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε: θεωρημένο καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση της εταιρείας, τη σημερινή κατάσταση αυτής, το παρόν Δ.Σ, κλπ (certificate of good standing), απόφαση του Δ.Σ ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι κ.α Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένα, να φέρουν apostille και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική. Ερώτηση 12 Στην σελ. 4 και συγκεκριμένα στο άρθρο 3.1 αναγράφεται ότι η γνώση του τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων και στην παρακολούθηση των απορροφήσεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που θα έχουν εκδοθεί από τις κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή από φορείς. Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις φορέων που έχουν καταργηθεί όπως π.χ. ο ΑΘΗΝΑ 2004 και συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης των εν λόγω βεβαιώσεων παρακαλούμε να διευκρινισθεί, αν είναι αποδεκτή στις περιπτώσεις αυτές, η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης για την απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας όπως ακριβώς επιτρέπεται για την απόδειξη της ζητούμενης από την πρώτη παράγραφο της περίπτωσης 1 του άρθρου 3 εμπειρίας. Απάντηση 12 Στ άρθρο 9.1 περ. δ (Ι) της πρόσκλησης, αναφέρονται τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3. 5

6 Ερώτηση 13 Στη σελίδα 10 άρθρο 9.1 παραγρ. δ αναγράφεται: «Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά... παρούσης προκήρυξης», επειδή το άρθρο 3 αναφέρεται σε προσόντα των στελεχών που θα απαρτίζουν την ομάδα του έργου παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν αφορούν τα εν λόγω στελέχη ή την ίδια την εταιρεία. Απάντηση 13 Στο άρθρο 9.1 περ.δ της πρόσκλησης ορίζεται ότι ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της πρόσκλησης, ήτοι η επαρκής τεχνική γνώση και εμπειρία του υπεύθυνου και των λοιπών στελεχών της ομάδας έργου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοινοποίηση: FOCAL PROJECT MANAGERS, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: , , Φαξ: , , PLANET A.E., ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, 11523, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: , , Φαξ: , , ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΡΑΚΟΥ 34, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, 11742, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: , Φαξ: , ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, ΠΥΛΑΙΑ, 55102, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ: , , Φαξ: , , ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180, 15231, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: , Φαξ: , ΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Λεωφόρος Κηφισίας 209, 15124, Αθήνα, Μαρούσι, Τηλ: , Φαξ: , HILL INTERNATIONAL, CLAUDE DEBUSSYLAAN, 24, 1082MD, AMSTERDAM, Τηλ: , , Φαξ: , Ε. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΘΕΤΙΔΟΣ 10, 11528, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: , Φαξ: , ΕΠΤΑ ΑΕ, ΗΝΙΟΧΟΥ 16, 15238, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τηλ: , Φαξ: , ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 21, 10680, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: , Φαξ: , e- mail: NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24, 15341, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ: , Φαξ: , ΓΡ.-Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΟΛΩΝΟΣ 19, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τηλ: , Φαξ: , 6

7 Ε.ΣΠΑΡΤΣΗ-Γ.ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε., ΦΡΙΞΟΥ 9, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ: , Φαξ: , ΣΚ ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 195, 11527, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: , , Φαξ: , EDP SA, ΟΜΗΡΟΥ 60, 17121, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Τηλ: Φαξ: , ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., Αθανασίου Στόγιου 22, 58200, Εδεσσα, Τηλ: , Φαξ: , Κ.ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 8 Α, 11521, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: , Φαξ: , Δ/νση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης / Τομέας Ανάπτυξης Ειδικών Προγραμμάτων Νομική Υπηρεσία Τα μέλη της επιτροπής Θ. Κυρλής Ι. Ξυπόλυτος Ι. Φιλίππου 7

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/6/2015 Αρ. πρωτ: 832 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Εφαρμογή λογιστικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα