Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ : Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : FAX : Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014 Πληροφορίες : E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης και α οκατάστασης βλαβών, συγκεκριµένων τµηµάτων των εγκαταστάσεων φωτισµού των ε ιβατικών σταθµών της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ», µε τη διαδικασία Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (Τ -112/14). Προϋ ολογισµός: Είκοσι έντε χιλιάδες (25.000,00 ) Ευρώ λέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ.. ου α ό το καταστατικό τους ροκύ τει ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό) να υ οβάλουν σφραγισµένη ροσφορά ροκειµένου να αναθέσει σε εταιρεία την συντήρηση και α οκατάσταση βλαβών συγκεκριµένων τµηµάτων των εγκαταστάσεων φωτισµού των ε ιβατικών σταθµών της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σύµφωνα µε το συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών». Προκειµένου να ε ιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή διαθεσιµότητα, α όδοση, αξιο ιστία, ασφάλεια και οιότητα στην λειτουργία των εγκαταστάσεων φωτισµού των ε ιβατικών σταθµών και κτιρίων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, διενεργείται ο εν λόγω διαγωνισµός, το αντικείµενο του ο οίου αφορά την ανάληψη ολοκληρωµένης συντήρησης και α οκατάστασης βλαβών, µετά των υλικών ου α αιτούνται, συγκεκριµένων τµηµάτων των εγκαταστάσεων φωτισµού των ε ιβατικών σταθµών της γραµµής 1. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Τ /6

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η διάρκεια της σύµβασης ου θα συναφθεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου, θα είναι α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της, µέχρι της εξάντλησης του οσού των ,00, λέον ΦΠΑ. Πληροφορίες τεχνικής φύσεως αρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ Αρµόδιος κ. Λάµ ας Γ. 1. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την και ώρα 11:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ - 112/14 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σηµειώνουµε: 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. 3. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών για τις ζητούµενες υ ηρεσίες καθώς και για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί στις και ώρα 11:30, στην αίθουσα Αθηνά, Αθηνάς 67, Αθήνα. Εφόσον το ε ιθυµείτε µ ορείτε να αρευρεθείτε. Τ /6

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 2.1 Νοµιµο οιητικά έγγραφα α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο ο οιήσεις και ιστο οιητικό ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων α ό την αρµόδια αρχή στ)υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται Ουσιαστικά Προσόντα O Ανάδοχος στην ροσφορά του θα ρέ ει να δηλώσει τα τυ ικά ροσόντα, άδεια άσκησης ε αγγέλµατος, ειδικότητα κ.λ.., για καθένα ξεχωριστά α ό το ροσω ικό ου θα α ασχολήσει για της ανάγκες της Σύµβασης. 2.3 Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τ /6

4 3. ιενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η Ε ιτρο ή του διαγωνισµού θα ενηµερώσει εγγράφως τους διαγωνιζόµενους για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού καλώντας συγχρόνως να ε ιβεβαιώσουν τις υ οβληθείσες οικονοµικές τους ροσφορές. Η διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού εριγράφεται στο αράρτηµα ΙV. Η ηλεκτρονικός λειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνον εφόσον ο αριθµός των α οδεκτών ροσφορών είναι τουλάχιστον δύο (2). Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού λειστηριασµού θα αρακολουθηθεί α ό την ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού. Το τίµηµα εκκίνησης του ηλεκτρονικού λειστηριασµού είναι το τίµηµα του χαµηλότερου συµβατικού τιµήµατος ου θα ροκύψει α ό τη διαδικασία α οσφράγισης των οικονοµικών ροσφορών. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού λειστηριασµού, η εταιρεία στο δικτυακό τό ο της ο οίας θα διεξαχθεί, θα αραδώσει στην Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού έγγραφη και λήρη αναφορά για το α οτέλεσµα του ηλεκτρονικού λειστηριασµού. Η Ε ιτρο ή θα συντάξει σχετικό ρακτικό µε βάση τα α οτελέσµατα της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού και τις αρχικές έντυ ες οικονοµικές ροσφορές των υ οψηφίων. 4. Κριτήριο Ανάθεσης Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των υ οβληθέντων Νοµιµο οιητικών εγγράφων και Ουσιαστικών Προσόντων. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει το χαµηλότερο συνολικό συµβατικό τίµηµα, κατά την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού και δεν θα υ ερβαίνει την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη. 5. Υ ογραφή της Σύµβασης Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 10% του συµβατικού τιµήµατος ου θα ροσφερθεί. Η εγγυητική ε ιστολή θα εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης Τ /6

5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε ιστολές α ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή α ό το ΤΣΜΕ Ε. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης και τυχόν αράτασης αυτής. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωσή της ολική ή µερική. 6.Τρό ος Πληρωµής Η ληρωµή θα γίνεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου και αφού ροηγηθεί σύνταξη σχετικού ρωτοκόλλου οιοτικής και οσοτικής αραλαβής α ό τους Ε ιβλέ οντες της σύµβασης. Για ροµήθεια αξίας άνω των 1467,40, είναι α αραίτητη η ροσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών: Φορολογικό αραστατικό (Τιµολόγιο) Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ) Το τιµολόγιο θα ροσκοµίζεται α ό τον Ανάδοχο στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ και θα έχει τα κάτωθι στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% στην σύµβαση ου θα υ ογραφεί, υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. Ο Πρόεδρος.Σ. & /νων Σύµβουλος Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Τ /6

6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) - Οικονοµική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ) -Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙV) - Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Τ /6

7 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -112/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

8 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο οιοδή οτε τρό ο του τιµήµατος α ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. Οι ροσφορές ρέ ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες κλ.) ε ί οινή α οκλεισµού. Οικονοµική ροσφορά ου είναι αόριστη ή υ ό αίρεση α ορρί τεται ως µη α οδεκτή, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Εξάλλου, διατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεις έ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της οικονοµικής ροσφοράς του διαγωνιζοµένου. Σε ερί τωση ύ αρξης αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ράξεων και χρησιµο οιεί για την κατάταξη των ροσφορών, την διορθωµένη λέον ροσφορά του διαγωνιζόµενου. Η Οικονοµική Προσφορά υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ο ο οίος ε ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ου τυχόν λεί ουν, θα µ ουν α ό την Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού και η ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ερί τωση σύµ ραξης Εταιρειών η ροσφορά υ ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των Εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη. ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι διαγωνιζόµενοι, ρέ ει να συντάξουν την ροσφορά τους µε τυ ο οιηµένο τρό ο βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου Προσφοράς. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος III - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και των λοι ών Παραρτηµάτων. Οι ροσφερόµενες τιµές µονάδος για κάθε είδος θα αραµείνουν σταθερές και δε θα υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ανα ροσαρµογή για κανένα λόγο ή αιτία για ένα έτος α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών.

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν ροσφορά η ο οία θα εριλαµβάνει α αραίτητα τα εξής: 1. Συµ ληρωµένο τον αρακάτω ίνακα τιµών. Οι τιµές αυτές θα είναι για ηµερήσιες εργασίες και οι διάφορες ροσαυξήσεις θα υ ολογίζονται ε ί αυτών. Οι τιµές θα αναγράφονται χωρίς το ΦΠΑ., και θα αραµείνουν σταθερές για ένα έτος α ό την υ ογραφή της σύµβασης. α/ α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΙΣ % ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ5 28W / 840 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ5 39W / 840 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ5 49W / ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ5 54W / 840 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ8 15W ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ8 18W 865 /830 /840 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ8 36W / 865 / 830 / 840 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ8 58W /865/ 830 / 840 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ FC2 250W / WDL ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150W / RX7s - 24 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ TS 70W / NDL RX7s 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 70W / WDL ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΛΥΚΑ G12 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150W / NDL ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΛΥΚΑ G12 5 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI - T 250W / DL E40 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI - T 400W / NDL E40 Τ Π(Ι)-1/6

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ HPL 250W / E40 3 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ HPL 125W / E27 3 HPL 80W / E27 PL 7W/840 G23 PL 9W/840 G23 PL 13W / 840 G24q-1 PL 13W / 840 G24d-1 4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PL ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤΣ PL 18W / 8402G11 PL 18W / 840 GX24d - 2 PL 18W / 840 GX24q PL 26W / 840 GX24q - 3 PL 26W / 840 GX24d - 3 PL 32W / 830 GX24q - 3 PL 42W / 830 GX24q ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11W /840 E27 20W /830/840 E27 65W /840 E ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 40W W E27 150W R7s 230V 300W R7s 230V 500W R7s 230V PAR 2050W E27 PAR 3075W E27 PAR 30100W E27 7 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩ ΙΝΗΣ PAR 38 80W E27 PAR W E27 5 PAR 36 Φ114mm 50W 12V ME ΒΙ ΕΣ SPOT 50W GU10 230V SPOT 75W GU10 230V SPOT 50W GU5.3 12V SPOT ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ111mm 100W 12V G53 Τ Π(Ι)-2/6

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) ΓΙΑ PL 1X7-11W ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) ΓΙΑ PL 1X13W ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) ΓΙΑ PL 1X26W ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) 1X18W ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) 1X36W ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) 1X58W 8 BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) OSRAM QTP5 2X54W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) OSRAM QTP5 2X49W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) TRIDONICK 1X54W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) TRIDONICK 1X39W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) SCHWABE 1X36W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) SCHWABE 1X28W ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 1Χ36W ΕΩΣ 1Χ58W ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΠΟ 100W ΕΩΣ 400W ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (STARTER) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ENA PL 42W/ 830 GX24q 4 TRIDONIC PC PRO 26 /32/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΥΟ PL 32W/ 830 GX24q-3 TRIDONIC PC PRO 2Χ32/42 10 ΛΥΧΝΙΟ- ΣΕΤ G5: ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ Τ Π(Ι)-3/6

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΑΒΕΣ (ΝΤΟΥΙ) ΣΕΤ G13: ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8 ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ FC2 250W / WDL ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 150W RX7s - 24 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HPL 250 W ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HPL 125 W 11 ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ OLYMPIA ELECTRONICS GR 4/ UN, ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ GR 67 (3.6V/4Ah) ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ FC2 250W / WDL ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 150W RX7s ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙ - ΚΑ ΠΗΝΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 70W NDLRX7s HPL 250W / E HPL 125W / E27 HPL 80W / E27 HQI T 400W / NDL ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ 13 ΑΝΤΙΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 2 ΚΑΜΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΑΛΟΥ Τ Π(Ι)-4/6

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΣΠΟΤ 14 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 20 ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΑΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ο µειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο των κατηγοριών του ίνακα και όχι για ε ιµέρους κατηγορίες αυτού. Θα ροκύψει α ό το σύνολο των τιµών µονάδος, υλικών και εργασίας, ανά είδος, ε ί την οσόστωση της κάθε κατηγορίας και τέλος α ό το άθροισµα των ανοιγµένων τιµών ου θα ροκύψουν. 2.Τιµοκατάλογο Χρέωσης µη εριλαµβανοµένων υ ηρεσιών στο ανωτέρω ετήσιο τίµηµα, ό ως αυτές εριγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, σύµφωνα µε τον αρακάτω ίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ α/α Κατηγορία προσωπικού Εργατοώρα (ευρώ) 1 ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 2 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ Π(Ι)-5/6

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Οι τιµές του ίνακα θα ε ιβαρύνονται µε τις νόµιµες ροσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία ή εργασία σε αργίες / εορτές. Οι τιµές του αρόντος ίνακα δεν αξιολογούνται µε την οικονοµική ροσφορά. Ισχύς Προσφοράς.. (*) Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας ( ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ Π(Ι)-6/6

15 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -112/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

16 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς την: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ ( ) Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό.ευρώ. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για την ανάθεση της συντήρησης και α οκατάστασης βλαβών συγκεκριµένων τµηµάτων των εγκαταστάσεων φωτισµού των ε ιβατικών σταθµών του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Τ -112/14). 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 6. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό την Τρά εζα µας Τ Τ Τ (ΙI)--1 /1

17 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -112/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ)

18 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1.1 Το αντικείµενο του διαγωνισµού αφορά την ανάληψη της λήρους συντήρησης και α οκατάστασης βλαβών, συγκεκριµένων τµηµάτων, εκ του συνόλου των εγκαταστάσεων φωτισµού, των ε ιβατικών σταθµών, του δικτύου της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., µέχρι του οσού των είκοσι έντ χιλιάδων (25.000), λέον ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό θα ρέ ει οι τιµές µονάδος ου θα δώσουν οιδιαγωνιζόµενοι για υλικά και εργασίες να αραµείνουν σταθερές για ένα έτος. Οι εγκαταστάσεις αυτές ροσδιορίζονται και οριοθετούνται ως αρακάτω: Φωτιστικές σειρίδες, εγκατεστηµένες κατά τον διαµήκη άξονα, της οροφής των στεγάστρων των α οβαθρών. Ιστοί φωτισµού, ευρισκόµενοι, - ε ί των α οβαθρών, - αρά των κυλιοµένων κλιµάκων, - αρά των υ έργειων γεφυρών, ου διασυνδέουν τις α οβάθρες των σταθµών. Ανηρτηµένα ε ί βραχίονας φωτιστικά άνωθεν των κλιµάκων εισόδων εξόδων των σταθµών. Φωτιστικά οροφής ανηρτηµένα άνωθεν των α οβαθρών η των κλιµάκων εισόδων εξόδων των σταθµών. Ηλεκτρικοί ίνακες και εδία διανοµής, τεχνικών δωµατίων, ου τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις φωτισµού των σταθµών. Φωτισµός αναβαθµών, των σταθµών. Φωτισµός µηχανοδιαδρόµων, ου ευρίσκονται κάτω α ό τις α οβάθρες των σταθµών. Φωτισµός των υ ογείων διαβάσεων ου διασυνδέουν τις α οβάθρες των σταθµών.

19 Φωτισµός κάτω α ό τους ροβόλους των α οβαθρών των σταθµών. Εσωτερικός φωτισµός των κτισµάτων, ου ευρίσκονται ε ί των α οβαθρών, η στις ροεκτάσεις αυτών και είναι: - Εκδοτήρια εισιτηρίων. - Ε ο τεία. - Σταθµαρχεία. - Τεχνικά δωµάτια. - Χώροι χρησιµο οιούµενοι α ό συνεργεία καθαρισµού. - W.C. Κοινού Προσω ικού. Εσωτερικός και εξωτερικός φωτισµός µεγάρων και κτιρίων 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 2.1 Ο Ανάδοχος θα είναι υ εύθυνος για την συντήρηση και τις α οκαταστάσεις βλαβών, µετά των υλικών, ου α αιτούνται, ώστε να αρέχεται στους χρήστες το καλύτερο δυνατό α οτέλεσµα α ό λευράς α όδοσης, αξιο ιστίας, ασφάλειας και αδιάλει της λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτισµού. 2.2 Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να αρέχει όλη την αναγκαία υ οστήριξη, σε ανθρώ ινο δυναµικό, ου θα ρέ ει να είναι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, καθώς και στον α αραίτητο εξο λισµό, εργαλεία ανταλλακτικά σκαλωσιές ανυψωτικά µηχανήµατα και γενικά οτιδή οτε είναι α αραίτητο, για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, και ε ισκευής των εγκαταστάσεων φωτισµού, στα λαίσια της σύµβασης, τον ο οίον θα µεταφέρει ρος και α ό τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, µε δική του ευθύνη και χωρίς ε ι λέον χρέωση. 2.3 Σε ερι τώσεις κατά τις ο οίες το αρµόδιο ροσω ικό της ΣΤΑΣΥ, κρίνει ότι α αιτείται η άµεση κινητο οίηση συνεργείου του Αναδόχου, για την α οκατάσταση έκτακτης βλάβης, στα λαίσια του συγκεκριµένου αντικειµένου της αρούσης, ο Ανάδοχος οφείλει να αντα οκριθεί άµεσα. Η κινητο οίηση του συνεργείου του Αναδόχου στον τό ο των εργασιών,

20 µε βάση την ρόβλεψη του αρόντος εδαφίου και µε τον χαρακτήρα του ε είγοντος, θα είναι εντός 2 ωρών α ό την τηλεφωνική κλήση του, εκ µέρους του υ ευθύνου της Ε ίβλεψης. Η ε ιβεβαίωση λήψης της τηλεφωνικής κλήσης του Αναδόχου, θα γίνεται µε α οστολής γρα τού µηνύµατος, α ό το κινητό τηλέφωνο του Αναδόχου, ρος το κινητό τηλέφωνο του Ε ιβλέ οντος. Κατά την υ ογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος, θα ρέ ει να δηλώσει, δύο τουλάχιστον αριθµούς κινητών τηλεφώνων, οι ο οίοι θα α αντούν καθόλη την διάρκεια της Εργολαβίας και ο οιαδή οτε ώρα του εικοσιτετραώρου στις κλήσεις της Ε ίβλεψης. 2.4 Οι εγκαταστάσεις φωτισµού ου εντάσσονται στην αρούσα εργολαβία θα ρέ ει να συντηρούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς των Ε.Η.Ε., τις οδηγίες και ροδιαγραφές ου τίθενται α ό τα Εθνικά και Ευρω αϊκά ισχύοντα Πρότυ α, τις οδηγίες των κατασκευαστών των φωτιστικών και ε ι λέον τις ζητούµενες α αιτήσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ου ορίζονται στο αρόν τεύχος. 2.5 Ε ίσης, στο λαίσιο του έργου και µετά α ό την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης, θα υ οβάλλεται α ό τον Ανάδοχο ρος την Ε ίβλεψη, υ ογεγραµµένη τεχνική έκθεση, στην ο οία θα αναφέρονται µεταξύ άλλων, ο αριθµός των φωτιστικών στα ο οία έγινε ε έµβαση και γενικά αρατηρήσεις και συµ εράσµατα σχετικά µε την διαδικασία των εργασιών συντήρησης και την α οκατάσταση των βλαβών. 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3.1 Ο Ανάδοχος θα εκτελεί ρογραµµατισµένες εργασίες συντήρησης, µετά α ό έγγραφη εντολή της Ε ίβλεψης, η ο οία θα του ε ιδίδεται δύο τουλάχιστον ηµέρες ριν, µέσω FAX, στις εγκαταστάσεις φωτισµού των αρακάτω σταθµών : ---- ΠΕΙΡΑΙΑΣ ---- ΒΙΚΤΩΡΙΑ ---- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ---- ΦΑΛΗΡΟ ---- ΑΤΤΙΚΗ ---- ΕΙΡΗΝΗ ---- ΜΟΣΧΑΤΟ ---- ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ----ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ ---- ΚΑΛΛΙΘΕΑ ---- Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ---- ΜΑΡΟΥΣΙ

21 ---- ΤΑΥΡΟΣ ---- ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ---- ΚΑΤ ---- ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ---- Α. ΠΑΤΗΣΙΑ ---- ΚΗΦΙΣΙΑ ---- ΘΗΣΕΙΟ ---- ΠΕΡΙΣΣΟΣ ---- ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ---- ΠΕΥΚΑΚΙΑ ---- ΟΜΟΝΟΙΑ ---- Ν.ΙΩΝΙΑ καθώς ε ίσης και στα κτήρια Πειραιά (Μέγαρο), Φάληρο (Αµαξοστάσιο), Αθηνάς (Μέγαρο), Αττικής (Χώρος γραφείων), και Ειρήνης (ΚΕΛ) 3.2 Σηµειώνεται ότι οι εργασίες τις αρούσας σύµβασης ροβλέ εται να έχουν διάρκεια ερί ου ένα έτος. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4.1 Ο υ εύθυνος (ε ικεφαλής) του συνεργείου, του αναδόχου, ριν την είσοδο του συνεργείου, στην α οβάθρα του σταθµού, ό ου θα ρόκειται να λάβουν χώρα οι εργασίες συντήρησης, θα ρέ ει να κάνει υ οχρεωτικά τα αρακάτω: Θα ενηµερώνει τον υ εύθυνο Μηχανικό του Κ.Ε.Λ., της ΣΤΑΣΥ, βάση της εγκεκριµένης ειδικής άδειας εισόδου, ου θα έχει στα χέρια του και η ο οία θα έχει εκδοθεί α ό την ΣΤΑΣΥ, ευθύνη του Ε ιβλέ οντος, ότι ε ίκειται έναρξη εργασιών συντήρησης, στις εγκαταστάσεις φωτισµού, του συγκεκριµένου σταθµού. Θα του δηλώνει, σε οια α οβάθρα του σταθµού θα λάβουν χώρα οι εργασίες και το χρονικό διάστηµα ου θα διαρκέσουν. Θα αναφέρει τα ονόµατα των ανθρώ ων του συνεργείου. Ο ε ικεφαλής του συνεργείου, θα είναι υ εύθυνος, σε κάθε ερί τωση, για την τήρηση όλων των µέτρων και κανόνων ασφαλείας, αλλά και της χρήσης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), α ό το ροσω ικό, κατά την εκτέλεση των εργασιών. Μη τήρηση των ανωτέρω, θα α οτελεί για την Ε ίβλεψη, αιτία α οµάκρυνσης του εργαζόµενου ου δεν τα τηρεί και ε ιβολή οινικής ρήτρας, αξίας 200 (διακοσίων) Ευρώ, ρος τον Ανάδοχο.

22 Μετά την λήξη των εργασιών, ο ε ικεφαλής του συνεργείου, θα κάνει ένα τελικό έλεγχο, για την καλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, στην ο οία έγιναν εργασίες,.χ κανονική αφή σβέση όλων των φωτιστικών της, µη ύ αρξη βραχυκυκλώµατος, κλ. Στη συνέχεια θα ερισυλλέγονται ε ιµελώς, όλα τα υλικά εργαλεία σκάλες, κλ, του συνεργείου, ώστε η α οβάθρα να αραδίδεται καθαρή και έτοιµη ρος χρήση. Σε ερί τωση κατά την ο οίαν, για την εκτέλεση των εργασιών, έχει χρησιµο οιηθεί σκαλωσιά η ανυψωτικό µηχάνηµα, τα ο οία θα ρέ ει να αραµείνουν στην συγκεκριµένη α οβάθρα, είτε γιατί οι εργασίες θα συνεχιστούν, είτε γιατί η µεταφορά τους σε άλλο σταθµό θα γίνει την ε οµένη, θα µεταφέρονται στο άκρο της α οβάθρας, θα ακινητο οιούνται µε λήρη ασφάλεια και σύµφωνα µε όλα τα µέσα ροστασίας και θα φέρουν σχετική σήµανση, ώστε να µην υ άρχει ερί τωση ρόκλησης ατυχήµατος, σε ε ιβάτη η στις εγκαταστάσεις µας, α ό τυχόν µετακίνησή τους. Τέλος ο ε ικεφαλής, θα ε ικοινωνεί και άλι µε το ΚΕΛ, για τα αρακάτω: Θα ενηµερώνει τον υ εύθυνο Μηχανικό του Κ.Ε.Λ., της ΣΤΑΣΥ, ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. Θα ενηµερώνει για την α οχώρηση του συνεργείου α ό τον σταθµό και ότι ο σταθµός είναι έτοιµος ρος χρήση. 4.2 Σε ερί τωση, ου κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεργείου του Αναδόχου, ροκληθεί ζηµιά στην εγκατάσταση, ό ως.χ θραύση υάλου φωτιστικού, κακο οίηση του κελύφους του φωτιστικού, κλ, αυτή θα α οκαθίσταται άµεσα µε ίδια έξοδα του Αναδόχου. Ο υ εύθυνος (ε ικεφαλής) του συνεργείου, θα αναφέρει γρα τώς την ε οµένη στον Ε ιβλέ οντα την ζηµιά, η θα του τηλεφωνεί άµεσα εάν ρόκειται για κάτι εξαιρετικά ε είγον. Σε ερί τωση ου δια ιστωθεί ροσ άθεια α όκρυψης συµβάντος, θα ε ιβάλλεται στον Ανάδοχο ε ί λέον σχετική οικονοµική οινή, αξίας αντίστοιχης µε την ζηµιά.

23 4.3 Σε ερί τωση κατά την ο οίαν ροκληθεί βραχυκύκλωµα στην εγκατάσταση, α ό υ αιτιότητα του ροσω ικού του Αναδόχου, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα γίνονται άµεσα ενέργειες α ό το ροσω ικό του Αναδόχου για την α οκατάστασή του. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν και α αιτηθεί η ε έµβαση του ροσω ικού της ΣΤΑΣΥ, θα ε ιβάλλεται σχετική χρέωση στον Ανάδοχο. 5. ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5.1 Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων φωτισµού, θα εκτελούνται, είτε κατά την διάρκεια της ηµέρας, είτε της νύκτας, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της εγκατάστασης και της ε ιβατικής κίνησης του σταθµού. Οι ηµερήσιες εργασίες δύνανται να εκτελεστούν α ό ευτέρα έως και Σάββατο, εντός χρονικών διαστηµάτων, τα ο οία θα έχουν ροκαθορισθεί µετά α ό συνεννόηση και αφού θα έχει συνεκτιµηθεί η ιδιαιτερότητα του σταθµού. Οι νυκτερινές εργασίες θα εκτελούνται κατά την διακο ή της κυκλοφορίας των ε ιβατικών συρµών, α ό ώρα έως και κατά τις νύκτες της εβδοµάδας, ευτέρα ρος Τρίτη Τρίτη ρος Τετάρτη Τετάρτη ρος Πέµ τη - Πέµ τη ρος Παρασκευή, και Παρασκευή ρος Σάββατο. Σε ερι τώσεις αράτασης της νυκτερινής κυκλοφορίας των ε ιβατικών συρµών, ό ως.χ. λόγω διεξαγωγής οδοσφαιρικών αγώνων, συναυλιών, η έκτακτου εριστατικού, η έναρξη των νυκτερινών εργασιών συντήρησης θα γίνεται και άλι µετά την διακο ή κυκλοφορίας των ε ιβατικών συρµών. Σε ο οιαδή οτε άλλη ερί τωση, ου θα α αιτηθεί διαφορο οίηση των αρα άνω χρονικών διαστηµάτων, τούτο θα γίνεται α οκλειστικά και µόνο, µε έγγραφη άδεια της Ε ίβλεψης. Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων των σταθµών, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ και Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ, θα γίνονται α ό τον Ανάδοχο, α οκλειστικά κατά την διάρκεια της νυκτερινής διακο ής κυκλοφορίας συρµών, ενώ οι εγκαταστάσεις των υ ολοί ων Σταθµών, θα γίνονται

24 ερί ου κατά τα τρία τέταρτα την ηµέρα και το υ όλοι ο ένα τέταρτο τη νύκτα. εκα έντε λε τά (15 ) ριν την έναρξη των εργασιών, θα υ άρχει δυνατότητα εκτέλεσης των α αιτούµενων ροεργασιών, ό ως µεταφορά υλικών και εργαλείων, στήσιµο σκαλωσιάς κλ., σε ακραία θέση της α οβάθρας ώστε να µην υ άρχει ερί τωση όχλησης του ε ιβατικού κοινού και των διερχόµενων συρµών. Σε καµία δε ερί τωση, κατά το χρονικό διάστηµα των ηµερήσιων εργασιών, δεν θα α λώνεται καλώδιο ροέκτασης (µ αλαντέζα), ε ί των α οβαθρών για λόγους ασφαλείας. Όλα τα χρησιµο οιούµενα ηλεκτρικά εργαλεία θα ρέ ει να είναι αυτοδύναµα. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να τηρεί το συµφωνηµένο µε την ΣΤΑΣΥ, ωράριο εργασίας. Σε ερί τωση µη τήρησης του ωραρίου εργασίας, θα κινείται α ό την ΣΤΑΣΥ η διαδικασία ε ιβολής οινικής ρήτρας, κόστους 250 Ευρώ. 6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.1 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΤΥΠΟΥ DISANO Sistema η PHILIPS Lisboa, η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΙ ΑΣ. Θέση του φωτιστικού, εκτός τάσης δικτύου. Αντικατάσταση των λαµ τήρων του (φθορισµού). Αντικατάσταση των εκκινητών του (STARTER). Αντικατάσταση της µονάδας έναυσης των λαµ τήρων του, (BALAST), µαγνητικής η ηλεκτρονικής, εφ όσον δεν λειτουργεί. Αντικατάσταση της ηλεκτρονικής του µονάδας, ου το µετατρέ ει σε ασφαλείας, η της συστοιχίας των µ αταριών του, η και των δύο αυτών, εφ όσον δεν λειτουργούν.

25 Έλεγχος της καλωδίωσης του φωτιστικού, για τυχόν υ ερθερµασµένα καλώδια η ντουί και αντικατάστασή τους. Έλεγχος της συνδεσµολογίας των καλωδίων του φωτιστικού για τυχόν χαλαρές συνδέσεις και ε ανασύσφιγξη αυτών. Έλεγχος για ασφαλή συγκράτηση του φωτιστικού ε ί της αναρτήσεώς του, µε εφαρµογή ε αυτού µικρής τάσης δια της χειρός. Εξωτερικός καθαρισµός του κελύφους του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισµός του διαφανούς καλύµµατος του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Ο τικός έλεγχος γενικής κατάστασης φωτιστικού (στεγανότητα φθορές, κλ.) 6.2 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΙ ΑΣ. Θέση του φωτιστικού εκτός τάσης δικτύου. Αντικατάσταση των λαµ τήρων του (φθορισµού) Αντικατάσταση των εκκινητών του (STARTER). Αντικατάσταση της µονάδας έναυσης των λαµ τήρων του (µαγνητικής η ηλεκτρονικής), εφ όσον δεν λειτουργεί. Αντικατάσταση της ηλεκτρονικής του µονάδας, ου το µετατρέ ει σε ασφαλείας, η της συστοιχίας των µ αταριών του, η και των δύο αυτών, εφ όσον δεν λειτουργούν. Έλεγχος της καλωδίωσης του φωτιστικού, για τυχόν υ ερθερµασµένα καλώδια η ντουί και αντικατάστασή τους.

26 Έλεγχος της συνδεσµολογίας των καλωδίων του φωτιστικού για τυχόν χαλαρές συνδέσεις και ε ανασύσφιγξη αυτών. Έλεγχος για φθορά των κλί ς συγκράτησης, του καλύµµατος του φωτιστικού. Έλεγχος για ασφαλή συγκράτηση του φωτιστικού ε ί της αναρτήσεώς του, µε εφαρµογή ε αυτού, µικρής τάσης δια της χειρός. Εξωτερικός καθαρισµός του κελύφους του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισµός του διαφανούς καλύµµατος του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Ο τικός έλεγχος γενικής κατάστασης φωτιστικού (Στεγανότητα Φθορές, κλ.) 6.3 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ, ΤΥΠΟΥ DISANO 1204 clima, η BRIGHT TACTUS (ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ), η ΠΑΡΟΜΟΙΟ. Θέση του φωτιστικού εκτός τάσης δικτύου. Αντικατάσταση των λαµ τήρων του. Αντικατάσταση των εκκινητών του. Αντικατάσταση της µονάδας έναυσης των λαµ τήρων του (µαγνητικής η ηλεκτρονικής), εφ όσον δεν λειτουργεί. Έλεγχος της καλωδίωσης του φωτιστικού, για τυχόν υ ερθερµασµένα καλώδια η ντουί και αντικατάστασή τους. Έλεγχος της συνδεσµολογίας των καλωδίων του φωτιστικού για τυχόν χαλαρές συνδέσεις και ε ανασύσφιγξη αυτών.

27 Έλεγχος για ασφαλή συγκράτηση του φωτιστικού ε ί της αναρτήσεώς του, µε εφαρµογή ε αυτού µικρής τάσης δια της χειρός. Εξωτερικός καθαρισµός του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισµός του διαφανούς καλύµµατος του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Ο τικός έλεγχος γενικής κατάστασης φωτιστικού (Στεγανότητα Φθορές, κλ.) 6.4 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΙΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. Θέση του φωτιστικού εκτός τάσης δικτύου. Αντικατάσταση των λαµ τήρων του. Αντικατάσταση των εκκινητών του. Αντικατάσταση της µονάδας έναυσης των λαµ τήρων του (µαγνητικής η ηλεκτρονικής), εφ όσον δεν λειτουργεί. Έλεγχος της καλωδίωσης του φωτιστικού, για τυχόν υ ερθερµασµένα καλώδια η ντουί και αντικατάστασή τους. Έλεγχος της συνδεσµολογίας των καλωδίων του φωτιστικού για τυχόν χαλαρές συνδέσεις και ε ανασύσφιγξη αυτών. Έλεγχος για ασφαλή συγκράτηση του φωτιστικού ε ί της αναρτήσεώς του, µε εφαρµογή ε αυτού µικρής τάσης δια της χειρός. Εξωτερικός καθαρισµός του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ.

28 Εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισµός του διαφανούς καλύµµατος του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Ο τικός έλεγχος γενικής κατάστασης φωτιστικού (Στεγανότητα Φθορές, κλ.) 6.5 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ, ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ η ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΙΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. Θέση του φωτιστικού εκτός τάσης δικτύου. Αντικατάσταση των λαµ τήρων του. Αντικατάσταση των εκκινητών του. Αντικατάσταση της µονάδας έναυσης των λαµ τήρων του (µαγνητικής η ηλεκτρονικής), εφ όσον δεν λειτουργεί. Έλεγχος της καλωδίωσης του φωτιστικού, για τυχόν υ ερθερµασµένα καλώδια η ντουί και αντικατάστασή τους. Έλεγχος της συνδεσµολογίας των καλωδίων του φωτιστικού για τυχόν χαλαρές συνδέσεις και ε ανασύσφιγξη αυτών. Έλεγχος για ασφαλή συγκράτηση του φωτιστικού ε ί της αναρτήσεώς του, µε εφαρµογή ε αυτού µικρής τάσης δια της χειρός. Εξωτερικός καθαρισµός του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισµός του διαφανούς καλύµµατος του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Ο τικός έλεγχος γενικής κατάστασης φωτιστικού (Στεγανότητα Φθορές, κλ.)

29 6.6 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ, ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ Η ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ η ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΙΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. Θέση του φωτιστικού εκτός τάσης δικτύου. Αντικατάσταση των λαµ τήρων του. Αντικατάσταση των εκκινητών του. Αντικατάσταση της µονάδας έναυσης των λαµ τήρων του (µαγνητικής η ηλεκτρονικής), εφ όσον δεν λειτουργεί. Έλεγχος της καλωδίωσης του φωτιστικού, για τυχόν υ ερθερµασµένα καλώδια η ντουί και αντικατάστασή τους. Έλεγχος της συνδεσµολογίας των καλωδίων του φωτιστικού για τυχόν χαλαρές συνδέσεις και ε ανασύσφιγξη αυτών. Έλεγχος για ασφαλή συγκράτηση του φωτιστικού ε ί της αναρτήσεώς του, µε εφαρµογή ε αυτού µικρής τάσης δια της χειρός. Εξωτερικός καθαρισµός του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισµός του διαφανούς καλύµµατος του φωτιστικού, µε ανί εµ οτισµένο µε µη διαβρωτικό υγρό καθαρισµού, για την α οµάκρυνση σκόνης, ακαθαρσιών κλ. Ο τικός έλεγχος γενικής κατάστασης φωτιστικού (Στεγανότητα Φθορές, κλ.) 7. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 7.1 Το α ασχολούµενο ροσω ικό του αναδόχου, ου θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης (συνεργείο συντήρησης), θα α οτελείται α ό τρία τουλάχιστον άτοµα, δύο (2) έµ ειρους τεχνίτες ηλεκτρολόγους, κατόχους σχετικών αδειών και έναν (1) βοηθό. Η ΣΤΑΣΥ, δια της Ε ίβλεψης, θα

30 έχει το δικαίωµα, χωρίς καµία δυνατότητα αντίρρησης α ό τον Ανάδοχο, να ζητήσει την αύξηση κατά ένα ακόµη άτοµο, η την ο οιαδή οτε αλλαγή στη σύνθεση του α ασχολούµενου ροσω ικού, ώστε να βελτιωθεί η α οτελεσµατικότητα και η οιότητα της συντήρησης. 7.2 Ο Ανάδοχος ε ίσης θα ρέ ει να ορίσει έναν (1) τουλάχιστον ι λωµατούχο η Πτυχιούχο Μηχανικό(Ηλεκτρολόγο η Μηχανολόγο), ο ο οίος θα διαθέτει εµ ειρία, σχετική µε το αντικείµενο της αρούσης και θα είναι ο Ε ιβλέ ων Μηχανικός α ό λευράς του Αναδόχου. Αυτός δε θα είναι και ο άµεσα συνεργαζόµενος µε τον Ε ιβλέ οντα Μηχανικό της ΣΤΑΣΥ, για την οµαλή εκτέλεση της σύµβασης. 7.3 Ο Ανάδοχος στην ροσφορά του, θα ρέ ει να δηλώσει τα τυ ικά ροσόντα, άδεια άσκησης ε αγγέλµατος, ειδικότητα, κ.λ., για κάθε ένα ξεχωριστά α ό το ροσω ικό ου θα α ασχολήσει για τις ανάγκες της Σύµβασης. Πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες ριν την έναρξη της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην ΣΤΑΣΥ τον λήρη κατάλογο των ονοµάτων του ροσω ικού, ου θα ασχοληθεί µε τις εργασίες της Σύµβασης. 7.4 Το ροσω ικό, ου θα δηλώνεται α ό το Ανάδοχο, για την κάλυψη των α αιτήσεων της Σύµβασης, θα είναι α οκλειστικά ροορισµένο για τις εργασίες της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα γνωστο οιεί εγγράφως, στην Ε ίβλεψη, όταν ρόκειται να ροσθέσει, αφαιρέσει ή αντικαταστήσει άτοµα, δικαιολογώντας λήρως και ε αρκώς τις ε ιλογές του. Σε ερί τωση αυθαίρετης ενέργειας, α ό τον Ανάδοχο, ρόσθεσης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης ατόµων, χωρίς την έγγραφη άδεια της Ε ίβλεψης, η ΣΤΑΣΥ θα κινεί διαδικασία ε ιβολής οινικής ρήτρας, αξίας 250 Ευρώ. 7.5 Σε ερί τωση κατά την ο οίαν ροκύψουν, α ολύσεις, α οχωρήσεις ή ασθένειες εργαζοµένων του Αναδόχου, αυτές θα δηλώνονται και αιτιολογούνται γρα τώς α ό το Ανάδοχο στην Ε ίβλεψη και θα δίνεται

31 εριθώριο 5 εργασίµων ηµερών, στον Ανάδοχο για την κάλυψη των αντιστοίχων θέσεων. 7.6 Η Ε ίβλεψη θα έχει το δικαίωµα, χωρίς καµία δυνατότητα αντίρρησης α ό τον Ανάδοχο, να α αιτεί την α οµάκρυνση α ό το έργο, ο οιουδή οτε εργαζόµενου του Αναδόχου, εφόσον α οδεικνύεται ότι είναι ακατάλληλος η ανε αρκής για την συγκεκριµένη εργασία, ή δεν υ ακούει σε ροφορικές ή γρα τές οδηγίες. 8. ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Για την διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης στο δίκτυο, η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. θα δύναται να διαθέσει στον Ανάδοχο, ό οτε αυτό α αιτείται τα αρακάτω µηχανήµατα και υλικά : Μία αυτοκινούµενη λατφόρµα εργασίας, ψαλιδωτού τύ ου, ε ί της ο οίας δύνανται να εργάζονται δύο άτοµα, σε ύψος α ό 3.00Μ έως 4,60Μ, α ό το έδαφος. Το µηχάνηµα αυτό θα δύναται να χρησιµο οιηθεί α ό τον ανάδοχο, µόνο στην ερί τωση κατά την ο οίαν, οι ρογραµµατισµένες εργασίες συντήρησης, συµ έσει να εκτελεστούν στο σταθµό ου το συγκεκριµένο µηχάνηµα είναι σταθµευµένο. Τον χειρισµό του σε κάθε ερί τωση θα εκτελεί ροσω ικό της ΣΤΑ.ΣΥ. Μία µικρή λατφόρµα εργασίας, κρεµαστού τύ ου, ανυψούµενης ηλεκτρικά, ε ί της ο οίας δύναται να εργάζεται µόνο ένα άτοµο, σε ύψος 9Μ α ό το έδαφος. Το συγκεκριµένο µηχάνηµα θα µεταφέρεται, ό οτε τούτο κρίνεται α αραίτητο, µε φορτηγό και ροσω ικό της ΣΤΑ.ΣΥ. Μία υδραυλική λατφόρµα εργασίας, ευρισκοµένης ε ί σιδηροδροµικού οχήµατος, η ο οία θα µετακινείται α ό ροσω ικό της ΣΤΑΣΥ, α οκλειστικά για τους σταθµούς, ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

32 ΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΣ, και µόνο για τα σηµεία ε έµβασης εργασίας ό ου δεν θα είναι ροσβάσιµα µε άλλο µέσον. Ένα ανυψωτικό µηχάνηµα µε καλάθι εργασίας στο ο οίο δύνανται να εργασθούν δύο άτοµα για την α οκλειστική συντήρηση των φωτιστικών του Μεγάρου και των α οβαθρών του σταθµού Πειραιά. Λαµ τήρες, εκκινητές (συµβατικά στάρτερ), ηνία, τα ο οία θα αραλαµβάνει ο Ανάδοχος, µε ίδιον µέσον α ό την κεντρική α οθήκη της ΣΤΑ.ΣΥ, στον Πειραιά και εφ όσον αυτά θα είναι διαθέσιµα α ό την α οθήκη µας και αφού συµ ληρώσει τα α αραίτητα αραστατικά. Ο Ανάδοχος θα ρέ ει να διαθέτει όλα τα ανυψωτικά µέσα, για την ροσέγγιση των εγκαταστάσεων σε ο οιοδή οτε ύψος,.χ. σκαλωσιές µε ελαστικούς τροχούς, ηλεκτρικά-υδραυλικά αναβατόρια, µε ελαστικούς τροχούς ου δε θα ροκαλούν φθορές στα δά εδα, κλ. Η µετακίνηση των ηλεκτροκίνητων αναβατορίων του Αναδόχου και εφ όσον δεν υ άρχει άλλη δυνατότητα για την µετακίνησή τους, α ό σταθµό σε σταθµό, θα γίνεται σιδηροδροµικά α ό όχηµα της ΣΤΑ.ΣΥ, µε την αρουσία και την βοήθεια του ροσω ικού του Αναδόχου. Ενώ οι σκαλωσιές, καθώς και ο οιοδή οτε άλλο µέσον, σχετικό µε την καθ ύψος ροσέγγιση των εγκαταστάσεων, θα γίνεται εκτός σιδηροδροµικού δικτύου, α ό τον ανάδοχο και µε ευθύνη του ιδίου. 9. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η διαθεσιµότητα σε εξο λισµό και υλικά, του συνεργείου του Αναδόχου, για την ολοκληρωµένη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, θα ρέ ει να είναι διαρκώς λήρης, αµέσως µετά την τρίτη ηµέρα ου θα έχει υ ογραφή η σύµβαση και µέχρι την λήξη της. Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα ρέ ει να διατηρεί α οθήκη µε ικανές οσότητες α ό όλα τα α αραίτητα υλικά ου ροβλέ ονται και α αιτούνται α ό την σύµβαση. Ο Ε ιβλέ ων Μηχανικός της ΣΤΑ.ΣΥ, θα έχει το δικαίωµα κατά την διάρκεια της Εργολαβίας, να ε ιθεωρεί χωρίς ροειδο οίηση την α οθήκη του Αναδόχου και σε ερί τωση ου την βρίσκει ελλι ή τότε θα ε ιβάλλεται οινική ρήτρα

33 αξίας 350 (τριακοσίων ενήντα)ευρώ. Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος θα ρέ ει να έχει στην α οθήκη του, κατ ελάχιστον τα αρακάτω υλικά: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. α/α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ5 28W / ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ5-49W/ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ5 54W / 840 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ8 36W / 765 / 830 / ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ8 58W / 830 / ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ FC2 250W / WDL 10 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150W / RX7s ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ TS 70W / NDL RX7s ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150W / NDL ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΛΥΚΑ G ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI - T 400W / NDL E ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ HPL 250W / E40 8 HPL 125W / E27 25 HPL 80W / E27 15 PL 18W / 840 GX24d PL 18W / 840 GX24q ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PL ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤΣ PL 26W / 840 GX24q - 3 PL 26W / 840 GX24d PL 32W / 830 GX24q PL 42W / 830 GX24q

34 5 BALLAST ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) 1X36W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) OSRAM QTP5 2X54W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μ/Σ (BALLAST) SCHWABE 1X28W ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 1Χ36W ΕΩΣ 1Χ58W ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΠΟ 100W ΕΩΣ 400W ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (STARTER) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ENA PL 42W/ 830 GX24q 4 TRIDONIC PC PRO 26 /32/42 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΥΟ PL 32W/ 830 GX24q-3 TRIDONIC PC PRO 2Χ32/42 20 ΣΕΤ G5: ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ5 20 ΣΕΤ G13: ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8 8 7 ΛΥΧΝΙΟ- ΛΑΒΕΣ (ΝΤΟΥΙ) ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ FC2 250W / WDL ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 150W RX7s ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HPL 250 W 5 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HPL 125 W 8 8 ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ OLYMPIA ELECTRONICS GR 4/ UN, ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ GR 67 (3.6V/4Ah) ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙ - ΚΑ ΠΗΝΙΑ ΜΑΡΚΑΣ SCHWABE ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ FC2 250W / WDL ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 150W RX7s ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 70W NDLRX7s 6

35 HPL 250W / E40 HPL 125W / E27 HPL 80W / E27 HQI T 400W / NDL ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΟΜΗΣ 1mm 2 ΚΑΦΕ ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 40 Σε ερί τωση α ώλειας της διαθεσιµότητας του εξο λισµού η των υλικών η και των δύο, λόγω καταστροφής η κλο ής ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά εξο λισµό και υλικά εντός τριών(3), εργασίµων ηµερών. Μετά την άροδο του χρόνου των τριών εργασίµων ηµερών, και εφ όσον ο Ανάδοχος δεν έχει αντικαταστήσει, εξο λισµό και υλικά θα κινείται α ό την ΣΤΑ.ΣΥ, διαδικασία ε ιβολής οινικής ρήτρας, αξίας τριακοσίων ενήντα (350) ευρώ. Ο Ανάδοχος θα είναι α οκλειστικά υ εύθυνος για την καλή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία του εξο λισµού, καθώς και για την καλή κατάσταση των υλικών. 10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Παρακάτω εριγράφονται αναλυτικά τα ρος συντήρηση φωτιστικά ανά σταθµό. Οι διαγωνιζόµενοι δύνανται ριν την υ οβολή της ροσφοράς τους, να ε ισκεφθούν τους χώρους, κατό ιν γρα τού αιτήµατός τους, ρος την ιεύθυνση Προµηθειών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΩΝ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ α/α ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΩΤΙ/ΚΩΝ [ΤΕΜ] ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ [ΤΕΜ]

36 1 ΚΗΦΙΣΙΑ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO 930ECHO ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 Τ8 58W/ * ΚΑΤ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/ * 168 ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ Floodlight HQI 150W ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/ * ΝΕΡΑΤΖΙΩ ΤΙΣΣΑ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ DISANO Sistema ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Cometa ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DISANO 1204 Clima 84 * 168 Τ5 54W/840 HPL 125W ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ARTEMIDE ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ Τ5 54W/ * ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ PHILIPS- LISBOA Τ5 54W/ * 168 ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ PHILIPS- LISBOA Τ5 54W/ * Ν.ΙΩΝΙΑ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ BRIGHT TACTUS 1F k BRIGHT TACTUS 2F ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ FC2-250W/ WDL ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/ * ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΙΑΣΠΑΡΤΑ ΣΠΟΤΣ ΕΞΩΤ/ΚΟ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ PL 42W/830 G24q ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤΣ. ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ DOWNLIGHT PL 32W/830 GX24q * Α.ΠΑΤΗΣΙΑ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/ * Α.Γ.ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΟΣ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Τ8 36W/ * Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ P3M22 Τ8 36W/ * 90

37 13 ΑΓ.ΝΙΚΟ ΛΑΟΣ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ PHILIPS- LISBOA Τ5 49W/ * 172 ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/ * ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ HQI Ts 250W / WDL ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/ * 192 ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ PHILIPS- LISBOA Τ5 28W/ * 368 ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜ/ΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑ ΙΟ Τ8 58W/ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜ/ΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑ ΙΟ Τ8 36W/ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ HPL 125W ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ HPL 80W ΜΟΝΑΣΤΗ ΡΑΚΙ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/ * ΘΗΣΕΙΟ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/ * 152 ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ 19 ΠΕΤΡΑ ΛΩΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ Τ8 36W/ * 184 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΨΕΥ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΡΚΑΣ DELTA Τ5 54W/ ΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ZETA 2X36 Τ8 36W/ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ PHILIPS - VENEZIA HPL 250W 2 2

38 ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ SYLVANIA ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 Τ8 36W/ * ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΑΝΟ ΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ BRIGHT TACTUS 1F k 2F ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ FC2-250W/ WDL 2 2 ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/ * ΜΟΣΧΑΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΜΠΑΝΑ DISANO GHOST HPL 125W ΣΕΙΡΙ ΕΣ ΑΠΟ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤΣ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ DOWNLIGHT PL 26W/840 G24d -3 κ G24q * ΦΑΛΗΡΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΜΠΑΝΑ Philips Metronomis Μ ορντο ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ 150W NDL ΚΑΛΥΚΑΣ G ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΑΡΚΑΣ THORN Viking IM-G Verre Int. HQI T 400W NDL E * Ένα στα τρία φωτιστικά σειρίδας είναι ασφαλείας 10.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. α/α ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ κ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΩΤΙ/ΚΩΝ [ΤΕΜ] ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ [ΤΕΜ] 1 ΚΑΤ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ HPL 125W ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΜΠΑΝΑ DISANO GHOST PL42W/ G24q - 4 ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DISANO Sistema Cometa Τ5 54W/840

39 3 ΝΕΡΑΤΖΙΩ ΤΙΣΣΑ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI TS 70W NDLRX7s HQI TS 70W NDLRX7s ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΡΙ Α ΑΠΟ ΕΠΊΤΟΙΧΑ η ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ARTEMIDE ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ Τ5 54W/ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ PL 18W/840 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤΣ. ΟΡΟΦΗΣ GX24d -2 και DOWNLIGHT GX24q -2 6 Ν.ΙΩΝΙΑ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ HPL 250W ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΙΑΣΠΑΡΤΑ ΣΠΟΤΣ ΕΞΩΤ/ΚΟ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ PL 42W/830 G24q PL 26W/840 ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤΣ. ΟΡΟΦΗΣ GX24q -3 και DOWNLIGHT GX24d -3 ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ PL 26W/840 ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤΣ. ΟΡΟΦΗΣ GX24q -3 και Α.ΠΑΤΗΣΙΑ DOWNLIGHT GX24d -3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 Τ8 58W/ ΑΓ.ΕΛΕΥ ΘΕΡΙΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 150W / Rx7s Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤΣ. ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ PL 18W/840 GX24d ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ 12 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΑΝΑ 1555 BRERA MPF 125 HPL 125W ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΕΙΡΙ Α ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΩΝ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ HPL 125W ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΕΙΡΙ Α ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΩΝ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ HPL 80W 26 26

40 15 ΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΡΟΦΗΣ ΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Τ8 58W/ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Ο ΟΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΡ65, Τ8 36W/ Χ ΜΟΣΧΑΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΜΠΑΝΑ HPL 125W 8 8 ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 17 ΦΑΛΗΡΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΜΠΑΝΑ Philips Metronomis Μ ορντο 150W / NDL E40 ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΛΥΚΑ G ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΜΠΑΝΑ 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΑ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΚΑΣ THORN Viking IM-G Verre HQI T 400W NDL E ΟΡΟΦΗ Int. 11. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΡΩΝ. Για όλες τις εργασίες, ου θα αφορούν την αρούσα και θα ρέ ει να εκτελεστούν σε ύψος, άνω των έντε (5) µέτρων έως και ε τά (7) µέτρων, η χρέωση θα γίνεται µε ροσαύξηση 20%, στις τιµές µονάδος των εργασιών ου εκτελέστηκαν. Ειδικά για εργασίες ου θα ρέ ει να γίνουν, σε φωτιστικά ου είναι ανηρτηµένα α ό οροφές κλιµακοστασίων και µόνο, και η ρόσβασή τους θα α αιτεί στήσιµο σκαλωσιάς, η ροσαύξηση θα είναι 30%. 12. ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ. Για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών, ου θα αφορούν την αρούσα και το συνεργείο θα ρέ ει εντός δύο το ολύ ωρών, να ευρίσκεται στον α αιτούµενο χώρο, η χρέωση θα γίνεται µε κοστολόγηση εργατοώρας.

41 13. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ. Οι Ποινικές Ρήτρες ου θα βαρύνουν τον Συντηρητή του συστήµατος και τα αντίστοιχα σε βάρος του χρηµατικά ρόστιµα έχουν ως εξής : 1 Η µε υ αιτιότητα του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ µη εκτέλεση εντός της συγκεκριµένης ηµέρας της ρογραµµατισµένης συντήρησης, θα συνε άγεται σε βάρος του χρηµατικό ρόστιµο εκ οσού 250 ανά γεγονός. 2 Η αντελής α οχή του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ α ό την εκτέλεση των ανειληµµένων µε την αρούσα υ οχρεώσεών του, θα συνε άγεται την σε βάρος του έκ τωση και σε όφελος της ΑΕ ΣΤΑΣΥ όλου του οσού της εγγυητικής ε ιστολής και την κήρυξή του ως εκ τώτου. 3 Η µη τήρηση όλων των µέτρων και κανόνων ασφαλείας ροσω ικού και εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 5, θα συνε άγεται την σε βάρος του, ε ιβολή χρηµατικού ροστίµου Η µη τήρηση του συµφωνηθέντος ωραρίου εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6, θα συνε άγεται την σε βάρος του, ε ιβολή χρηµατικού ροστίµου Σε ερί τωση αυθαίρετης ενέργειας α ό τον Ανάδοχο, ρόσθεσης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης ατόµων, χωρίς την έγγραφη άδεια της Ε ίβλεψης, σύµφωνα µε το άρθρο 8, θα συνε άγεται την σε βάρος του, ε ιβολή χρηµατικού ροστίµου Η µη τήρηση ε αρκούς οσότητας α οθεµάτων ανταλλακτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 10, θα συνε άγεται την σε βάρος του, ε ιβολή χρηµατικού ροστίµου Η µη έγκαιρη αντα όκριση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σε κλήση για έκτακτη βλάβη σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του άρθρου 3, θα συνε άγεται την σε βάρος του ε ιβολή χρηµατικού ροστίµου: 250 για την ρώτη φορά, 350 για την δεύτερη φορά και 500 για την τρίτη φορά. Περαιτέρω ερι τώσεις µη έγκυρης αντα όκρισης σε κλήση για έκτακτη βλάβη οδηγεί αυτόµατα σε λύση του συµβολαίου συντήρησης εις βάρος του συντηρητή και την κήρυξη του ως εκ τώτου. Τα αρα άνω οσά είναι δυνατόν να αρακρατούνται α ό οφειλόµενα στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ οσά είτε να εκ ί τουν α ό την κατατεθείσα εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης.

42

43

44 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -112/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙV) ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4893 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 4893 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571)

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.: 17279 Ηµεροµηνία: 9/9/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -069/15 για την ροµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 8829 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 8829 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7354 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 7354 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 21492 Ηµεροµηνία :05.11.2014

Αριθ. Πρωτ. : 21492 Ηµεροµηνία :05.11.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13448

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.: 13163 Ηµεροµηνία:11.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:6472 Ηµεροµηνία:6/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια & το οθέτηση λέγµατος α ό γαλβανισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:9195 Ηµεροµηνία:19/05/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 2144141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον Έλεγχο Καλής Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5240 Ηµεροµηνία :17.3.2014

Αριθ. Πρωτ. : 5240 Ηµεροµηνία :17.3.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211-17 FAX : 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 5240 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 7383 Ηµεροµηνία: 22.04.14 Πληροφορίες:Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 1304 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προµήθεια Αλουµινένιας Ρευµατοφόρου & Μονωτήρα Α λού, µε την διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13692 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :13692 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369 & 2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22357 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :22357 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1394 Ηµεροµηνία :17.07.2015

Αριθ. Πρωτ. :1394 Ηµεροµηνία :17.07.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδια: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αρµόδια: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ ΣΤΑ.ΣΥ ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : 2144141369-2144141138 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 3950 Ηµεροµηνία : Αρµόδια: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : 3950 Ηµεροµηνία : Αρµόδια: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ ΣΤΑ.ΣΥ ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369-2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :18871 Ηµεροµηνία :29/09/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :18871 Ηµεροµηνία :29/09/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 20536 Ηµεροµηνία: 20/10/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9290 Ηµεροµηνία : 20/05/2014

Αριθ. Πρωτ. : 9290 Ηµεροµηνία : 20/05/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. :1313 Ηµεροµηνία :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. :1313 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :25301 Ηµεροµηνία :21/12/2015

Αριθ. Πρωτ. :25301 Ηµεροµηνία :21/12/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Αρµόδια: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Αρµόδια: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ ΣΤΑ.ΣΥ ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369-2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Προϋ ολογιζόµενη δα άνη για την αρχική διάρκεια της σύµβασης: Είκοσι τρεις χιλιάδες Ευρώ (23.000,00 ) λέον ΦΠΑ.

Ενδεικτική Προϋ ολογιζόµενη δα άνη για την αρχική διάρκεια της σύµβασης: Είκοσι τρεις χιλιάδες Ευρώ (23.000,00 ) λέον ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13514

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 19274 Ηµεροµηνία : 10.10.2014

Αριθ. Πρωτ. : 19274 Ηµεροµηνία : 10.10.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 21252 Ηµεροµηνία :27/10/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 21252 Ηµεροµηνία :27/10/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Ε ισκευή Φορτηγού ATEGO ΥΗΡ-6022 και ιενέργεια Ηλεκτρονικής ηµο ρασίας

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Ε ισκευή Φορτηγού ATEGO ΥΗΡ-6022 και ιενέργεια Ηλεκτρονικής ηµο ρασίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 14797 07/10/2013 Γ. Νικολακάκης 214 414 6605 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Ε ισκευή Φορτηγού ATEGO ΥΗΡ-6022

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια εργαλείων, και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΟ : Αρ, Αίτησης : 113214

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια εργαλείων, και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΟ : Αρ, Αίτησης : 113214 Αριθ. Πρωτ.:7199 Ηµεροµηνία:20/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια εργαλείων, και διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13094 Ηµεροµηνία : 14/07/2016. Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :13094 Ηµεροµηνία : 14/07/2016. Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13300 Ηµεροµηνία :19/07/2016. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :13300 Ηµεροµηνία :19/07/2016. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004545719 2016-06-08 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004813076 2016-07-20 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα