ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο"

Transcript

1 ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Μάϊος 2009

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΖ Α ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ Αληηθεέκελν ηεο ΜειΫηεο θνπηκφηεηα ηεο ΜειΫηεο Θεζκηθφ Πιαέζην χληαμεο Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ Μεζνδνινγέα χληαμεο Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο... 6 ΚεθΪιαην1.1: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ... 8 A.1 Πιεζπζκηαθή Αηάξζξσζε ηνπ Αήκνπ Αξάκαο... 8 A.2 Βθπαηδεπηηθφ επίπεδν...10 Ώ.3 Μεγέζε Ώγνξάο Βξγαζίαο Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ & ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ...16 ΐ.1 Οηθνλνκηθή Αξαζηεξηφηεηα...16 B.2 Πξσηνγελήο Σνκέαο...19 B.3 Αεπηεξνγελήο ηνκέαο...21 ΐ.4 Σξηηνγελήο Σνκέαο...32 ΐ.5 Υσξηθή Οξγάλσζε Αξαζηεξηνηήησλ ζηελ Πφιε ηεο Αξάκαο Γ. ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ...43 Γ.1 Υσξνηαμηθή Οξγάλσζε...43 Γ.2 Ο Ρφινο ηεο Αξάκαο ζην Οηθηζηηθφ Αίθηπν...45 Γ.3 Ρπζκηζηηθή θαη Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Αήκνπ Αξάκαο...50 Γ.4 Τθηζηάκελεο Υξήζεηο Γεο Γ. ΦΤΗΚΟ & ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ...64 Α.1 Πεξηβαιινληηθά Υαξαθηεξηζηηθά...64 Α.2 Γεσκνξθνινγηθά ηνηρεία...68 Α.3. Πνιηηηζηηθφ Πεξηβάιινλ...70 Α.4 Σνπξηζκφο Ώλαςπρή...74 Α.5 Πξφλνηα Πεξίζαιςε...77 Α.6 πζηήκαηα Μαδηθψλ Μεηαθνξψλ...78 Α.7 Οδηθφ Αίθηπν...81 Α.8 Τπνδνκέο Βλέξγεηαο...83 Α.9 Τπνδνκέο Όδξεπζεο & Ώπνρέηεπζεο Δ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ...89 Β.1 πκπεξάζκαηα...89 Β.2 πλζεηηθή SWOT Ώλάιπζε γηα ην Αήκν Αξάκαο Σ. ΟΣΑ & ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ...96 Σ.1. Ώμηνιφγεζε Απλαηνηήησλ & Τθηζηάκελσλ Ώδπλακηψλ...96 Σ.1.1 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ...98 Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο...98 Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο...98 Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.2 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή

3 Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.3 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.4 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ- ΥΒΑΕΏΜΟΤ ΚΏΕ ΏΝΏΠΣΤΞΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.5 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΏΣΤΝΟΜΕΏ Σ.1.6 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΣΜΔΜΏ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο ηεο Τπεξεζίαο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή ηεο Τπεξεζίαο Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.7 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΏΤΣΟΣΒΛΒ ΓΡΏΦΒΕΟ ΏΓΡΟΣΕΚΧΝ & ΑΏΕΚΧΝ ΘΒΜΏΣΧΝ Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.8 Ννκηθφ Πξφζσπν ΏΘΛΔΣΕΚΟ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΑΔΜΟΤ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 177 Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ.1.9 Ννκηθφ Πξφζσπν ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΤΑΡΒΤΔ ΏΠΟΥΒΣΒΤΔ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ.1.10 Ννκηθφ Πξφζσπν ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΔ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ.1.11 Ννκηθφ Πξφζσπν ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΝΒΟΛΏΕΏ ΏΘΛΔΔ ΑΡΏΜΏ Σ.1.11 Ννκηθφ Πξφζσπν ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΝΒΟΛΏΕΏ ΏΘΛΔΔ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ

4 Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ.1.12 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΏΠΔ ΑΔΜΟΤ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.13 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΏΠΔ ΞΔΡΟΠΟΣΏΜΟΤ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.14 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΏΠΔ ΥΧΡΕΣΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.15 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΒΝΣΡΟ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΡΣΕΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ΚΒΚ Σ Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο ηνπ ΚΒΚ Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή ηνπ ΚΒΚ Σ Οηθνλνκηθά ηνπ ΚΒΚ Αήκνπ Αξάκαο Σ.1.16 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΒΝΣΡΟ ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΚΏΕ ΠΡΟΛΔΦΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.17 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΒΝΣΡΟ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΦΡΟΝΣΕΑΏ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ ΑΔΜΟΤ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.18 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΜΟΤΕΚΟ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΑΔΜΟΤ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηνπ Ν.Π Σ.1.19 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΠΝΒΤΜΏΣΕΚΟ ΚΒΝΣΡΟ ΞΔΡΟΠΟΣΏΜΟΤ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή

5 Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.20 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ - ΏΘΛΔΣΕΚΟ ΚΒΝΣΡΟ (ΥΏΡΏΛΏΜΠΕΑΔ ΛΏΓΏΡΟΤ) ΚΏΛΟΤ ΏΓΡΟΤ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.21 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΦΒΣΕΐΏΛ ΣΏΕΝΕΧΝ ΜΕΚΡΟΤ ΜΔΚΟΤ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Κεθάιαην 1.2: ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΣΟΤ Ο.Σ.Ώ. ΚΏΕ ΏΝΏΠΣΤΞΕΏΚΒ ΠΡΟΣΒΡΏΕΟΣΔΣΒ Ώ Βηζαγσγή ΐ Δ ζέζε ηνπ Αήκνπ Αξάκαο ζηελ πεξηθέξεηα, ζην εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ Γ Ώπνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξεκβάζεσλ θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο Α ηξαηεγηθνί άμνλεο αλάπηπμεο Α.1 Βλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο Α.2 ΐειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο Α.3 Ώλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Α.4 Ώλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ Α.5 ΐειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο Α.6 Βλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο, ηεο δηαθξαηηθήο θαη ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο Α.7 Πηινηηθφ θέληξν εθαξκνγψλ Β ΐάζεηο ηνκείο δξάζεο - ζηφρνη Β.1 ΐάζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ Β.2 Σνκείο Αξάζεο Β.3 ηφρνη ηξαηεγηθψλ Ώμφλσλ Κεθάιαην 1.3: ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΟΤ Α. ΑΡΏΜΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΑΟ Ώ Δ Ώπνζηνιή ην ξακα θαη νη Καηεπζπληήξηεο Ώξρέο ηνπ Αήκνπ Αξάκαο ΐ Δ ηξαηεγηθή ηνπ Αήκνπ Αξάκαο Γεληθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γ Οη Άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Α ΒΠΕΛΟΓΟ

6 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Δ.Π Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ Α.Μ.Θ. Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Α.Ο.Γ.Γ. Α.Π.Α. Α.Π.Δ. ΑκεΑ Β.Γ. ΒΗΟ.ΠΑ. ΒΗ.ΠΔ. Γ.Π.. ΓΔ Γ.Δ.Β. Γ.Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Γ.Δ.Ν.Α.Γ. Γ.Δ.Π.Α. Γ.Δ.Τ.Α.Γ. Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Γ.Κ.Κ. Δ.Δ. ΔΛ.Γ.Α. Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Δ.Π. Δ.Π.Α. ΔΠΑ.Λ. Δ..Τ.Δ. Δ.Φ.Τ.Κ.Α. Ε.Α.. Ε.Δ.Κ. Ε.Δ.Ο.Δ. Ε.Κ.. Κ.Α.Π. Κ.Α.Π.Ζ. Κ.Γ.ΑΠ. Κ.Δ.Γ. Κ.Δ.Κ. Κ.Δ.Π. ΚΔ.Φ.Ο. Κ.Ο.Κ. Κ.Π.. Κ.Σ.Γ.Κ Κ.Τ.Α. Ώζιεηηθφο Οξγαληζκφο Αήκνπ Αξάκαο Ώθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Ώμία Ώλαλεψζηκεο Πεγέο Βλέξγεηεο Άηνκα κε Ώλαπεξία ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ΐηνηερληθφ Πάξθν ΐηνκεραληθή Πεξηνρή Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε Αηεχζπλζε Βκπνξίνπ ΐηνκεραλίαο Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο Σνπξηζηηθήο Ώλάπηπμεο Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Νενιαίαο Άζιεζεο Αξάκαο Αεκφζηα Βπηρείξεζε Ώεξίνπ Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Όδξεπζεο Ώπνρέηεπζεο Αξάκαο Αηαρεηξηζηήο Βιιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο Αεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Αεκνηηθφο Κνηλνηηθφο Κψδηθαο Βπξσπατθή Έλσζε Βιιεληθέο Γεσξγηθέο Ώζθαιίζεηο Βιιεληθφο Οξγαληζκφο Μεζαίσλ Μηθξψλ Βπηρεηξήζεσλ & Υεηξνηερλίαο Βδαθηθή Πεξηθέξεηα Βηαηξεία Παξνρήο Ώεξίνπ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Βιιάδνο Βηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώπνθαηάζηαζεο Ώζζελψλ Γψλε Ώγνξάο πληειεζηή Γψλε Βηδηθψλ Κηλήηξσλ Γψλεο Βηδηθήο Οηθνλνκηθήο Βλίζρπζεο Γψλε Κνηλσληθνχ πληειεζηή Κεληξηθνί Ώπηνηειείο Πφξνη Κέληξν Ώλνηθηήο Πξνζηαζίαο Διηθησκέλσλ Κέληξα Αεκηνπξγηθήο Ώπαζρφιεζεο Κηεκαηηθή Βηαηξεία Αεκνζίνπ Κέληξν Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Κέληξν Βλεκέξσζεο θαη Πξφιεςεο Κέληξν Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο Κεληξηθφ Σακείν Γεσξγίαο Κηελνηξνθίαο Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε

7 Μ.Κ.Ο. Μ.Ο.Π. Μ..Γ. Ν.Α. Ν.Δ.Λ.Δ. Ν.Π. Ο.Α.Δ.Γ. Ο.Δ.Κ. Ο.Δ.Τ. Ο.ΚΏ.ΝΏ. Ο.Π.Α.Α.Υ. Ο.Π.Α.Π. Ο.Π.Δ. Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Ο.Σ.Α. Π.Α.Μ.Θ. Π.Γ.Δ. Π.Γ. Π.Δ. Π.Δ.Π. Π.Δ.Υ.Π. Π.ΗΝ.ΔΠ. Π.Ο.Α.Π.Γ. Π.Ο.Δ. Π.Ο.Π. Π.Π.Υ..Α.Α. Π..Δ.Α. Π.Υ..Α.Α..Α.Σ.Α..Ζ.Θ.Τ.Α..Ο.Α.Π..Σ.Β.Γ..Υ.Ο.Ο.Α.Π. Σ.Δ.Η. Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Τ.Υ.Ο.Π. Τ.Δ. ΤΖ.Δ. ΤΠ.ΠΟ. ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ΤΠ.Δ. Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Μέζνο πληειεζηήο Αφκεζεο Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Ννκαξρηαθέο Βπηηξνπέο Λατθήο Βπηκφξθσζεο Ννκηθφ πξφζσπν Οξγαληζκφο Ώπαζρφιεζεο Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ Οξγαληζκφο Βξγαηηθήο Βζηίαο Οξγαληζκφο Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Οξγαληζκφο Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Ώλάπηπμεο Ώγξνηηθνχ Υψξνπ Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Ώλσηέξαο Πνηφηεηαο Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Βιεγρφκελε Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Βιέγρνπ Κνηλνηηθψλ Βληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βγγπήζεσλ Οξγαληζκφο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο Πεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο Πξνζηαηεπκέλεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα Παλεπηζηεκηαθή Βθπαίδεπζε Πεξηθεξεηαθφ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηνρέο Βηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ Πεξηθεξεηαθφ Ελζηηηνχην Βπηκφξθσζεο Πεξηνρή Οξγαλσκέλεο Ώλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ Παξειζφληα Οηθνλνκηθά Έηε Πξνζηαηεπκέλεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο Πνιηηηθή ρεδίαζε Βθηάθησλ Ώλαγθψλ Πεξηθεξεηαθφ Υσξνηαμηθφ ρέδην Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο πιινγηθή Ώπφθαζε Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο πκπαξαγσγή Διεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Ώπφδνζεο ρέδηα Οινθιεξσκέλσλ Ώζηηθψλ Παξεκβάζεσλ ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο (ηκήκα ΣΒΕ Καβάιαο κε έδξα ηε Αξάκα) ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Ώλνηθηψλ Πφιεσλ Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο Αεκνζίσλ Έξγσλ Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο Οηθηζκψλ θαη Πεξηβάιινληνο Τπνρξεσηηθή Βθπαίδεπζε Τδξνειεθηξηθή Βλέξγεηα Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ

8 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο Αήκνο Αξάκαο, γηα ηε ζχληαμε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αθνινχζεζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, θαη ζπγθεθξηκέλα: - Με Ώπφθαζε ηνπ Αεκάξρνπ Θσκά Μαξγαξίηε ζπγθξνηήζεθε ε Αηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ (ΑΟΒ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 (ξγαλα θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ). - Δ ΑΟΒ, εθπφλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλάδνρν Βηαηξεία, ηηο Τπεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Αήκνπ θείκελν ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ θαη ζηηο Τπεξεζίεο θαη Ννκηθά Πξφζσπα) θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, άξζξνπ 2 (δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ). - Βηζήγαγε ην θείκελν ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, δεηψληαο λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, άξζξνπ 2 (δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ). - Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, ε ΑΟΒ εθπφλεζε ζρέδην ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ην νπνίν ππνβιήζεθε ζην Αήκαξρν Θσκά Μαξγαξίηε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, άξζξνπ 2 (δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ). - Ο Αήκαξρνο Μαξγαξίηεο Θσκάο εηζεγήζεθε ην ζρέδην ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ (Ώ Φάζε) ζην Αεκνηηθφ πκβνχιην ηεο 29εο Οθησβξίνπ 2008, εκέξα Σεηάξηε, γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, άξζξνπ 2 (δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ), θαη ειήθζε ε ππ αξηζκ. 318/2008 απφθαζε ηνπ ψκαηνο, βάζεη ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ν ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο. ηελ ΐ Φάζε ηεο Μειέηεο νη Τπεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Αήκνπ Αξάκαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην εγθεθξηκέλν θείκελν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν απνηειεί πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνπλ, θαη αληηζηνηρία κε ηνπο άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπο ζηφρνπο θάζε Τπεξεζίαο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν θαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ηεξαξρεκέλεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ).

9 ΔΗΑΓΧΓΖ 1. Αληηθεέκελν ηεο ΜειΫηεο Ώπνζηνιή ηεο παξνχζαο Μειέηεο είλαη λα απνηειέζεη έλα επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε θαη καθξνρξφληα αλάπηπμε ηνπ Αήκνπ. Σαπηφρξνλα, έλα ηέηνην ρέδην θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζε Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα παξεκβάζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Αήκνπ γηα ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ ζηξαηεγηθή γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ ΒΠΏ Σν παξφλ Βπηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ Αήκνπ Αξάκαο εθπνλήζεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο, ξπζκίζεηο θαη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Ώ. ΐαζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε εθπφλεζε ελφο ζχγρξνλνπ, ιεηηνπξγηθνχ θαη ηαπηφρξνλα παξεκβαηηθνχ Βπηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα ζπληειέζεη σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ Αήκνπ Αξάκαο θαηά ηελ πεξίνδν θνπηκφηεηα ηεο ΜειΫηεο Σα πξνβιήκαηα ζηα νπνία θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ, αιιά θαη ν επξχηεξνο ξφινο πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη Ο.Σ.Ώ. ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία, γίλεηαη νινέλα θαη πην πνιπζχλζεηνο. Δ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο δείρλεη λα είλαη πην επίθαηξε απφ πνηέ, δεδνκέλνπ φηη πνιιά απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε αδπλαηνχλ λα επηιπζνχλ απφ ηα απνκαθξπζκέλα πξνο απηφλ θέληξα ιήςεσο ησλ απνθάζεσλ. Δ αμία ηνπ ξφινπ ησλ Οξγαληζκψλ ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, παξ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζαλ ζεζκφο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, ζηαδηαθά εδξαηψλεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ πνιίηε, ζέζε πνπ άιισζηε εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαηέρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θαη επλνκνχκελεο θνηλσλίεο. Οη Ο.Σ.Ώ. εθηφο απφ φξγαλα εθηειεζηηθνχ ραξαθηήξα κπνξνχλ θαη πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ πξσηεχνληα ξφιν θαη σο φξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, πξνβάιινληαο ηνπο θαηεπζπληήξηνπο πξνγξακκαηηθνχο άμνλεο, φπσο απηνί εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Άιισζηε ε αξρή ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ νπνία δηαπλέεηαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηνπ Βζληθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, πξνβιέπεη κηα αλάινγε κνξθή ζπκκεηνρήο γηα ηνπο Ο.Σ.Ώ. Δ εθπφλεζε ελφο Βπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, άιια θαη γηα ηε βειηίσζε κηα ζεηξάο παξακέηξσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη έλα νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ζε ηνπηθφ επίπεδν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα πιέγκα θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δξάζεσλ. ηφρνο ηνπ είλαη λα απνηειέζεη ην βαζηθφ «εξγαιείν» ζρεδηαζκνχ γηα θάζε ΟΣΏ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο πνπ επηηάζζεη, ηφζν ε αλάγθε

10 επξσπατθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Ώπηνδηνίθεζεο, φζν θαη ε αλάγθε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Ο ζεζκφο ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ επηρεηξεί λα θαιχςεη, κέζα απφ κία νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ, ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηελ νπζία δελ πξφθεηηαη γηα κηα αθφκα νηθνλνκνηερληθή κειέηε αιιά γηα έλα πιήζνο ελεξγεηψλ θαη πξνβιέςεσλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. θνπφο ηνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, λα αλαδείμεη ελδερφκελεο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο, φπσο επίζεο λα εληνπίζεη θαη λα αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο ηνπηθνχο πφξνπο. ε απηφ ην πιαίζην, παξά ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ηνπηθφηεηαο, ε πεξηνρή δελ εμεηάδεηαη σο κηα απνκνλσκέλε αλζξσπνγεσγξαθηθή ελφηεηα, αιιά εληαγκέλε ζην επξχηεξν πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ ζχλνιν. Με βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ε άζθεζε ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο δξάζεο απνθηά κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, αθξίβεηα, δηαθάλεηα ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη έλαληη ησλ ππνινίπσλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, αιιά θαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επξχηεξεο εζληθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηξαηεγηθέο. Δ βαζηθή θηινζνθία ηεο φιεο πξνζπάζεηαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Ο.Σ.Ώ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Αήκνπ Αξάκαο, ζε δξάζεηο πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ νξηνζέηεζε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνηχπσλ ζηνλ ρψξν ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Ώ. ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σν Πξφγξακκα νπζηαζηηθά ζα έρεη κεζνπξφζεζκν ραξαθηήξα ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο, απνθξπζηαιιψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο ζηφρνπο ηεο ππάξρνπζαο Αεκνηηθήο Ώξρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Δ πινπνίεζε ηνπ ζα γίλεη κέζσ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηα νπνία ζα απνηεινχλ ηηο επηκέξνπο πξάμεηο ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο. 3. Θεζκηθφ Πιαέζην χληαμεο Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ Σν παξφλ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην εθπνλήζεθε κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ην θεθάιαην Γ, άξζξα 203 έσο 206 ηνπ N. 3463/2006. πκπιεξσκαηηθά γηα ηε ζχληαμε ηνπ ιήθζεθαλ ππφςε ηα αθφινπζα: Νφκνο 3463/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 185, Φ.Β.Κ. 221, ηεο 12 επηεκβξίνπ 2007, ηεχρνο πξψην «φξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) α βαζκνχ». Δ Βγθχθιηνο 66, ηεο 14 επηεκβξίνπ 2007 ηνπ Τθππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο «Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΒΠ) Ο.Σ.Ώ.». Δ Βγθχθιηνο 45, ηεο 25 Οθησβξίνπ 2006 ηνπ Τθππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο «Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΒΠ) Ο.Σ.Ώ.». Δ 18183/2 Ώπξηιίνπ 2007 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε «Πεξηερφκελν, δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) α βαζκνχ» (δηφξζσζε ζθάικαηνο).

11 Δ 4503/8 Ώπγνχζηνπ 2007 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /2 Ώπξηιίνπ 2007 Τπνπξγηθή Ώπφθαζεο». Ο Οδεγφο Καηάξηηζεο Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Ο.Σ.Ώ. ηεο ΒΒΣΏΏ. Γηα ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Αήκνπ Αξάκαο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε λα θσδηθνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ ζε φια ηα ζεκεία ηνπ. Βπηιέρζεθε ε παξνπζίαζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηε κνξθή κηθξψλ θεηκέλσλ θαη πηλάθσλ θαη απνθεχρζεθαλ νη καθξνζθειείο αλαθνξέο ζε φια ηα θεθάιαηά ηνπ. Ώθφκε, έγηλε επηινγή θαη παξάζεζε κφλν ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εθηηκήζεθε φηη είλαη δπλαηή ε άκεζε άληιεζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ε ζπλνπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ. 4. Μεζνδνινγέα χληαμεο Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Δ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αθνινχζεζε έλα ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζηα εμήο: Ώλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Αήκνπ Αξάκαο, κε έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ απηφ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ώλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Αήκνπ κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Αηαηχπσζε ηνπ Οξάκαηνο, ηεο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ. Βμεηδίθεπζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε δξάζεηο, άμνλεο, κέηξα, πξνυπνινγηζκνχο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε εθπφλεζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ηνλ πθηζηάκελν πξνγξακκαηηζκφ ηεο Αηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο Έξγνπ ζηεξηδφκελε ζηα θάησζη βήκαηα / ζηάδηα πινπνίεζεο: ΐήκα 1: Πξνεηνηκαζία θαη Οξγάλσζε ΐήκα 2: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ ΐήκα 3: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Αήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ σο νξγαληζκψλ ΐήκα 4: Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ΐήκα 5: Έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο ΐήκα 6: Καηάξηηζε ρεδίσλ Αξάζεο ΐήκα 7: Σεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ ΐήκα 8: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ΐήκα 9: Οινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο ελέξγεηεο. ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ε εκπινθή πνπ έρνπλ νη θνξείο ζηε δηαδηθαζία απηή. Βηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, εληνπίδνληαη ηξεηο δηαθξηηέο ελφηεηεο:

12 Δ πξψηε αθνξά ζηελ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θαηά ηελ νπνία ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη έγηλε κέζσ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελφηεηα απηή έρεη ε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί θαη αμηνινγεζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ. Ώθνινπζεί ε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο θχξηνπο άμνλεο πνιηηηθήο γηα ηελ ηξέρνπζα ηεηξαεηία. ηελ ελφηεηα απηή απαηηνχκελε είλαη ε εκπινθή ηνπ Αεκάξρνπ θαη ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν εγθξίλεη ην ηξαηεγηθφ ρέδην πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε Αηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ. Δ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ρεδίσλ Αξάζεο εγθεθξηκέλσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θαη ηνπ ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε έγθξηζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζήο ηνπ θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ, ζε εηήζηα Πξνγξάκκαηα Αξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζεί ε πινπνίεζή ηνπ.

13 ΚεθΪιαην1.1: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 1.1.Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ A.1 Πιεζπζκηαθά ΓηΪξζξσζε ηνπ Γάκνπ ΓξΪκαο χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ην 2001, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Αήκνπ Αξάκαο θαηαγξάθεηαη ζε θαηνίθνπο, ελψ ν πξαγκαηηθφο ζε θαηνίθνπο. Καηά ηε δεθαεηία (πίλαθαο Ώ.1.2), ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζηνλ Αήκν Αξάκαο απμήζεθε θαηά πνζνζηφ 11,9%. Ώλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχληαη κηθξέο απμήζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ησλ Σνπηθψλ Αηακεξηζκάησλ (Σ.Α.) ηνπ Αήκνπ Αξάκαο κε εμαίξεζε ηα 3 Σ.Α απφ ηα ζπλνιηθά 13 Σ.Α, πνπ εκθαλίδνπλ αξλεηηθέο κεηαβνιέο. Οη κεγαιχηεξεο αξλεηηθέο κεηαβνιέο θαηαγξάθνληαη ζην Σ.Α Μαθξππιαγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νηθηζκφ Πνιχθαξπν κε κείσζε 79,17% (απφ 48 ζε 10 άηνκα) θαη ην Σ.Α Ληβαδεξνχ ζηνλ νηθηζκφ Αελδξάθηα κε κείσζε 43,21% (απφ 81 ζε 46 άηνκα). Σε ρξνληθή πεξίνδν (Πίλαθαο Ώ.1.1), ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ Αξάκαο παξνπζηάδεη κηθξέο απμνκεηψζεηο. Οη αξλεηηθέο κεηαβνιέο νθείινληαη, θπξίσο, ζε δχν ιφγνπο : 1. ηελ αλεπάξθεηα ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ζην απνκαθξπζκέλν ηνπ νηθηζκνχ απφ ηα θέληξα, κε ζπλέπεηα λα ληψζνπλ νη θάηνηθνη ησλ νηθηζκψλ απνθνκκέλνη θαη μεραζκέλνη απφ ηελ θνηλσλία. 2. ηελ αζηπθηιία (εζσηεξηθή κεηαθίλεζε) ε νπνία ππήξμε έληνλε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αζξφα θπγή ησλ θαηνίθσλ ζηηο πφιεηο φπνπ έβξηζθαλ εξγαζία εχθνια, ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ηε ζπγθέληξσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα κέζα δηαζθέδαζεο. Πέλαθαο Α.1.1 : Μφληκνο πιεζπζκφο & ππθλφηεηα πιεζπζκνχ Ν. ΓξΪκαο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αριθμός μόνιμων καηοίκων κάηοικοι / η. τλμ 29,15 29,28 29,40 29,42 29,36 29,28 29,2 29,1 29,0 29,0 Πεγή: Ννκνί ηεο Βιιάδαο, Βπηθάλεηα Ν. Αξάκαο η.ρικ.

14 Πέλαθαο Α.1.2: ΜεηαβνιΫο κφληκνπ θαη πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζην Γάκν ΓξΪκαο Τοπικά Διαμερίζμαηα Μόνιμος πληθσζμός % Μεηαβολής Πραγμαηικός πληθσζμός % Μεηαβολής ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ , ,73 ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ , ,90 1. Σ.Γ ΓξΪκαο , , Αξάκα , , Ώκπειάθηα , , Νέα εβάζηεηα , , Σαμηάξραη , ,42 2. Σ.Γ Καιιηθχηνπ , , Καιιίθπηνο , , Παλφξακα , ,86 3. Σ.Γ Καινχ Αγξνχ , ,72 Καιφο Ώγξφο , ,72 4. Σ.Γ Κνπδνπλέσλ , ,60 Κνπδνχληα , ,60 5. Σ.Γ Ληβαδεξνχ , , Ληβαδεξφλ , , Αελδξάθηα , ,21 6. Σ.Γ Μαθξππιαγένπ , , Μαθξππιάγηνλ , , Πνιχθαξπνο , ,17 7. Σ.Γ ΜαπξνβΪηνπ , ,86 Μαπξφβαηνο , ,86 8. Σ.Γ Μηθξνρσξένπ , ,36 Μηθξνρψξηνλ , ,36 9. Σ.Γ Μνλαζηεξαθένπ , , ΜνλαζηεξΪθηνλ , , Βαζχιαθθνο , , Σ.Γ ΜπινπνηΪκνπ , , Μπινπφηακνο , , Σ.Γ ΝηθνηζΪξαο , , ΝηθνηζΪξαο , , Σ.Γ ΞεξνπνηΪκνπ , , Ξεξνπφηακνο , , Μεηακφξθσζεο , ,47 σηάξνο 13. Σ.Γ Υσξηζηάο , , Υσξηζηά , ,04 Πεγή: ηνηρεία ΒΤΒ, Ώπνγξαθή Πιεζπζκνχ 2001 Δ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Σ.Α Αξάκαο θαηά ειηθηαθέο νκάδεο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πέλαθαο Α.1.3: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο θαηϊ θχιν θαη νκϊδεο ειηθηψλ 2001 Ζιηθηαθά Καηαλνκά Ώκθνηέξσλ ησλ θχισλ Σ.Γ ΓΡΑΜΑ χλνιν

15 Ζιηθηαθά Καηαλνκά Σ.Γ ΓΡΑΜΑ 80 εηψλ θαη άλσ χλνιν Άξξελεο 80 εηψλ θαη άλσ 439 χλνιν Θήιεηο 80 εηψλ θαη άλσ 764 εκεέσζε: Νφκηκνο πιεζπζκφο 2001 Α. Αξάκαο , Ννηθνθπξηά 2001: Ππξεληθέο νηθνγέλεηεο 2001: Πεγή: ΒΤΒ ε φηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζην Σ.Α Αξάκαο παξαηεξείηαη ε «ηνπηθή ζπζζψξεπζε» ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο κεηαμχ εηψλ, πνπ παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε αζηηθά θέληξα. Βπίζεο παξαηεξείηαη κηα κηθξή ππεξνρή ησλ αληξψλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 0-14 θαη αληίζηνηρα ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηηο νκάδεο ησλ 65 εηψλ θαη άλσ. A.2 Δθπαηδεπηηθφ επέπεδν ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Αξάκαο απφ ην 1998 έσο ην Δ ηάζε ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (ζχλνιν πξσηνβάζκηαο & γπκλαζηαθήο) θαηαγξάθεηαη σο θζίλνπζα, ελψ ζηε κεηα-γπκλαζηαθή εθπαίδεπζε ππάξρεη απμεηηθή ηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Πέλαθαο Α.2.1 χλνιν εγγεγξακκϋλσλ καζεηψλ ζηνλ Ννκφ ΓξΪκαο Mαζεηέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Μαζεηέο γπκλαζίσλ Μαζεηέο εληαίσλ ιπθείσλ & ΒΠΏΛ Μαζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θαηνίθνπο Μαζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θαηνίθνπο Πεγή: Ννκνί ηεο Βιιάδνο, 2008 ηνηρεία γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ζηα φξηα ηνπ Α. Αξάκαο πξνέξρνληαη απφ ηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ ην 1991 θαη ην 2001 (βι. Πίλ. Ώ.2.2).

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.»

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» 2012 ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» ΙΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΠΕ 25/2/2012 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 3 2 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα