ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο"

Transcript

1 ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Μάϊος 2009

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΖ Α ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ Αληηθεέκελν ηεο ΜειΫηεο θνπηκφηεηα ηεο ΜειΫηεο Θεζκηθφ Πιαέζην χληαμεο Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ Μεζνδνινγέα χληαμεο Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο... 6 ΚεθΪιαην1.1: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ... 8 A.1 Πιεζπζκηαθή Αηάξζξσζε ηνπ Αήκνπ Αξάκαο... 8 A.2 Βθπαηδεπηηθφ επίπεδν...10 Ώ.3 Μεγέζε Ώγνξάο Βξγαζίαο Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ & ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ...16 ΐ.1 Οηθνλνκηθή Αξαζηεξηφηεηα...16 B.2 Πξσηνγελήο Σνκέαο...19 B.3 Αεπηεξνγελήο ηνκέαο...21 ΐ.4 Σξηηνγελήο Σνκέαο...32 ΐ.5 Υσξηθή Οξγάλσζε Αξαζηεξηνηήησλ ζηελ Πφιε ηεο Αξάκαο Γ. ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ...43 Γ.1 Υσξνηαμηθή Οξγάλσζε...43 Γ.2 Ο Ρφινο ηεο Αξάκαο ζην Οηθηζηηθφ Αίθηπν...45 Γ.3 Ρπζκηζηηθή θαη Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Αήκνπ Αξάκαο...50 Γ.4 Τθηζηάκελεο Υξήζεηο Γεο Γ. ΦΤΗΚΟ & ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ...64 Α.1 Πεξηβαιινληηθά Υαξαθηεξηζηηθά...64 Α.2 Γεσκνξθνινγηθά ηνηρεία...68 Α.3. Πνιηηηζηηθφ Πεξηβάιινλ...70 Α.4 Σνπξηζκφο Ώλαςπρή...74 Α.5 Πξφλνηα Πεξίζαιςε...77 Α.6 πζηήκαηα Μαδηθψλ Μεηαθνξψλ...78 Α.7 Οδηθφ Αίθηπν...81 Α.8 Τπνδνκέο Βλέξγεηαο...83 Α.9 Τπνδνκέο Όδξεπζεο & Ώπνρέηεπζεο Δ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ...89 Β.1 πκπεξάζκαηα...89 Β.2 πλζεηηθή SWOT Ώλάιπζε γηα ην Αήκν Αξάκαο Σ. ΟΣΑ & ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ...96 Σ.1. Ώμηνιφγεζε Απλαηνηήησλ & Τθηζηάκελσλ Ώδπλακηψλ...96 Σ.1.1 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ...98 Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο...98 Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο...98 Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.2 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή

3 Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.3 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.4 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ- ΥΒΑΕΏΜΟΤ ΚΏΕ ΏΝΏΠΣΤΞΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.5 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΏΣΤΝΟΜΕΏ Σ.1.6 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΣΜΔΜΏ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο Τπεξεζίαο Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο ηεο Τπεξεζίαο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή ηεο Τπεξεζίαο Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.7 ΟΣΏ Αήκνπ Αξάκαο ΏΤΣΟΣΒΛΒ ΓΡΏΦΒΕΟ ΏΓΡΟΣΕΚΧΝ & ΑΏΕΚΧΝ ΘΒΜΏΣΧΝ Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηεο Τπεξεζίαο Σ.1.8 Ννκηθφ Πξφζσπν ΏΘΛΔΣΕΚΟ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΑΔΜΟΤ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 177 Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ.1.9 Ννκηθφ Πξφζσπν ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΤΑΡΒΤΔ ΏΠΟΥΒΣΒΤΔ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ.1.10 Ννκηθφ Πξφζσπν ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΔ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ.1.11 Ννκηθφ Πξφζσπν ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΝΒΟΛΏΕΏ ΏΘΛΔΔ ΑΡΏΜΏ Σ.1.11 Ννκηθφ Πξφζσπν ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΝΒΟΛΏΕΏ ΏΘΛΔΔ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ

4 Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Σ.1.12 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΏΠΔ ΑΔΜΟΤ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.13 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΏΠΔ ΞΔΡΟΠΟΣΏΜΟΤ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.14 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΏΠΔ ΥΧΡΕΣΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.15 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΒΝΣΡΟ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΡΣΕΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ΚΒΚ Σ Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο ηνπ ΚΒΚ Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή ηνπ ΚΒΚ Σ Οηθνλνκηθά ηνπ ΚΒΚ Αήκνπ Αξάκαο Σ.1.16 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΒΝΣΡΟ ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΚΏΕ ΠΡΟΛΔΦΔ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.17 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΚΒΝΣΡΟ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΦΡΟΝΣΕΑΏ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ ΑΔΜΟΤ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.18 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΜΟΤΕΚΟ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΑΔΜΟΤ ΑΡΏΜΏ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηνπ Ν.Π Σ.1.19 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΠΝΒΤΜΏΣΕΚΟ ΚΒΝΣΡΟ ΞΔΡΟΠΟΣΏΜΟΤ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή

5 Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.20 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ - ΏΘΛΔΣΕΚΟ ΚΒΝΣΡΟ (ΥΏΡΏΛΏΜΠΕΑΔ ΛΏΓΏΡΟΤ) ΚΏΛΟΤ ΏΓΡΟΤ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Σ.1.21 Ννκηθφ Πξφζσπν Αήκνπ Αξάκαο ΦΒΣΕΐΏΛ ΣΏΕΝΕΧΝ ΜΕΚΡΟΤ ΜΔΚΟΤ Σ Ώπνδέθηεο- Υξήζηεο ηνπ Ν.Π Σ Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π Σ Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο Σ Ώλζξψπηλν Απλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Σ Οηθνλνκηθά ηνπ Ν.Π Κεθάιαην 1.2: ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΣΟΤ Ο.Σ.Ώ. ΚΏΕ ΏΝΏΠΣΤΞΕΏΚΒ ΠΡΟΣΒΡΏΕΟΣΔΣΒ Ώ Βηζαγσγή ΐ Δ ζέζε ηνπ Αήκνπ Αξάκαο ζηελ πεξηθέξεηα, ζην εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ Γ Ώπνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξεκβάζεσλ θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο Α ηξαηεγηθνί άμνλεο αλάπηπμεο Α.1 Βλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο Α.2 ΐειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο Α.3 Ώλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Α.4 Ώλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ Α.5 ΐειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο Α.6 Βλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο, ηεο δηαθξαηηθήο θαη ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο Α.7 Πηινηηθφ θέληξν εθαξκνγψλ Β ΐάζεηο ηνκείο δξάζεο - ζηφρνη Β.1 ΐάζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ Β.2 Σνκείο Αξάζεο Β.3 ηφρνη ηξαηεγηθψλ Ώμφλσλ Κεθάιαην 1.3: ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΟΤ Α. ΑΡΏΜΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΑΟ Ώ Δ Ώπνζηνιή ην ξακα θαη νη Καηεπζπληήξηεο Ώξρέο ηνπ Αήκνπ Αξάκαο ΐ Δ ηξαηεγηθή ηνπ Αήκνπ Αξάκαο Γεληθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γ Οη Άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Α ΒΠΕΛΟΓΟ

6 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Δ.Π Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ Α.Μ.Θ. Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Α.Ο.Γ.Γ. Α.Π.Α. Α.Π.Δ. ΑκεΑ Β.Γ. ΒΗΟ.ΠΑ. ΒΗ.ΠΔ. Γ.Π.. ΓΔ Γ.Δ.Β. Γ.Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Γ.Δ.Ν.Α.Γ. Γ.Δ.Π.Α. Γ.Δ.Τ.Α.Γ. Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Γ.Κ.Κ. Δ.Δ. ΔΛ.Γ.Α. Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Δ.Π. Δ.Π.Α. ΔΠΑ.Λ. Δ..Τ.Δ. Δ.Φ.Τ.Κ.Α. Ε.Α.. Ε.Δ.Κ. Ε.Δ.Ο.Δ. Ε.Κ.. Κ.Α.Π. Κ.Α.Π.Ζ. Κ.Γ.ΑΠ. Κ.Δ.Γ. Κ.Δ.Κ. Κ.Δ.Π. ΚΔ.Φ.Ο. Κ.Ο.Κ. Κ.Π.. Κ.Σ.Γ.Κ Κ.Τ.Α. Ώζιεηηθφο Οξγαληζκφο Αήκνπ Αξάκαο Ώθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Ώμία Ώλαλεψζηκεο Πεγέο Βλέξγεηεο Άηνκα κε Ώλαπεξία ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ΐηνηερληθφ Πάξθν ΐηνκεραληθή Πεξηνρή Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε Αηεχζπλζε Βκπνξίνπ ΐηνκεραλίαο Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο Σνπξηζηηθήο Ώλάπηπμεο Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Νενιαίαο Άζιεζεο Αξάκαο Αεκφζηα Βπηρείξεζε Ώεξίνπ Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Όδξεπζεο Ώπνρέηεπζεο Αξάκαο Αηαρεηξηζηήο Βιιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο Αεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Αεκνηηθφο Κνηλνηηθφο Κψδηθαο Βπξσπατθή Έλσζε Βιιεληθέο Γεσξγηθέο Ώζθαιίζεηο Βιιεληθφο Οξγαληζκφο Μεζαίσλ Μηθξψλ Βπηρεηξήζεσλ & Υεηξνηερλίαο Βδαθηθή Πεξηθέξεηα Βηαηξεία Παξνρήο Ώεξίνπ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Βιιάδνο Βηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώπνθαηάζηαζεο Ώζζελψλ Γψλε Ώγνξάο πληειεζηή Γψλε Βηδηθψλ Κηλήηξσλ Γψλεο Βηδηθήο Οηθνλνκηθήο Βλίζρπζεο Γψλε Κνηλσληθνχ πληειεζηή Κεληξηθνί Ώπηνηειείο Πφξνη Κέληξν Ώλνηθηήο Πξνζηαζίαο Διηθησκέλσλ Κέληξα Αεκηνπξγηθήο Ώπαζρφιεζεο Κηεκαηηθή Βηαηξεία Αεκνζίνπ Κέληξν Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Κέληξν Βλεκέξσζεο θαη Πξφιεςεο Κέληξν Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο Κεληξηθφ Σακείν Γεσξγίαο Κηελνηξνθίαο Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε

7 Μ.Κ.Ο. Μ.Ο.Π. Μ..Γ. Ν.Α. Ν.Δ.Λ.Δ. Ν.Π. Ο.Α.Δ.Γ. Ο.Δ.Κ. Ο.Δ.Τ. Ο.ΚΏ.ΝΏ. Ο.Π.Α.Α.Υ. Ο.Π.Α.Π. Ο.Π.Δ. Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Ο.Σ.Α. Π.Α.Μ.Θ. Π.Γ.Δ. Π.Γ. Π.Δ. Π.Δ.Π. Π.Δ.Υ.Π. Π.ΗΝ.ΔΠ. Π.Ο.Α.Π.Γ. Π.Ο.Δ. Π.Ο.Π. Π.Π.Υ..Α.Α. Π..Δ.Α. Π.Υ..Α.Α..Α.Σ.Α..Ζ.Θ.Τ.Α..Ο.Α.Π..Σ.Β.Γ..Υ.Ο.Ο.Α.Π. Σ.Δ.Η. Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Τ.Υ.Ο.Π. Τ.Δ. ΤΖ.Δ. ΤΠ.ΠΟ. ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ΤΠ.Δ. Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Μέζνο πληειεζηήο Αφκεζεο Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Ννκαξρηαθέο Βπηηξνπέο Λατθήο Βπηκφξθσζεο Ννκηθφ πξφζσπν Οξγαληζκφο Ώπαζρφιεζεο Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ Οξγαληζκφο Βξγαηηθήο Βζηίαο Οξγαληζκφο Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Οξγαληζκφο Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Ώλάπηπμεο Ώγξνηηθνχ Υψξνπ Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Ώλσηέξαο Πνηφηεηαο Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Βιεγρφκελε Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Βιέγρνπ Κνηλνηηθψλ Βληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βγγπήζεσλ Οξγαληζκφο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο Πεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο Πξνζηαηεπκέλεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα Παλεπηζηεκηαθή Βθπαίδεπζε Πεξηθεξεηαθφ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηνρέο Βηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ Πεξηθεξεηαθφ Ελζηηηνχην Βπηκφξθσζεο Πεξηνρή Οξγαλσκέλεο Ώλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ Παξειζφληα Οηθνλνκηθά Έηε Πξνζηαηεπκέλεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο Πνιηηηθή ρεδίαζε Βθηάθησλ Ώλαγθψλ Πεξηθεξεηαθφ Υσξνηαμηθφ ρέδην Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο πιινγηθή Ώπφθαζε Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο πκπαξαγσγή Διεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Ώπφδνζεο ρέδηα Οινθιεξσκέλσλ Ώζηηθψλ Παξεκβάζεσλ ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο (ηκήκα ΣΒΕ Καβάιαο κε έδξα ηε Αξάκα) ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Ώλνηθηψλ Πφιεσλ Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο Αεκνζίσλ Έξγσλ Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο Οηθηζκψλ θαη Πεξηβάιινληνο Τπνρξεσηηθή Βθπαίδεπζε Τδξνειεθηξηθή Βλέξγεηα Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ

8 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο Αήκνο Αξάκαο, γηα ηε ζχληαμε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αθνινχζεζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, θαη ζπγθεθξηκέλα: - Με Ώπφθαζε ηνπ Αεκάξρνπ Θσκά Μαξγαξίηε ζπγθξνηήζεθε ε Αηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ (ΑΟΒ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 (ξγαλα θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ). - Δ ΑΟΒ, εθπφλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλάδνρν Βηαηξεία, ηηο Τπεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Αήκνπ θείκελν ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ θαη ζηηο Τπεξεζίεο θαη Ννκηθά Πξφζσπα) θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, άξζξνπ 2 (δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ). - Βηζήγαγε ην θείκελν ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, δεηψληαο λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, άξζξνπ 2 (δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ). - Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, ε ΑΟΒ εθπφλεζε ζρέδην ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ην νπνίν ππνβιήζεθε ζην Αήκαξρν Θσκά Μαξγαξίηε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, άξζξνπ 2 (δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ). - Ο Αήκαξρνο Μαξγαξίηεο Θσκάο εηζεγήζεθε ην ζρέδην ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ (Ώ Φάζε) ζην Αεκνηηθφ πκβνχιην ηεο 29εο Οθησβξίνπ 2008, εκέξα Σεηάξηε, γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, άξζξνπ 2 (δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ), θαη ειήθζε ε ππ αξηζκ. 318/2008 απφθαζε ηνπ ψκαηνο, βάζεη ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ν ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο. ηελ ΐ Φάζε ηεο Μειέηεο νη Τπεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Αήκνπ Αξάκαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην εγθεθξηκέλν θείκελν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν απνηειεί πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνπλ, θαη αληηζηνηρία κε ηνπο άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπο ζηφρνπο θάζε Τπεξεζίαο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν θαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ηεξαξρεκέλεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Α. 185/ (ΦΒΚ 221/ ).

9 ΔΗΑΓΧΓΖ 1. Αληηθεέκελν ηεο ΜειΫηεο Ώπνζηνιή ηεο παξνχζαο Μειέηεο είλαη λα απνηειέζεη έλα επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε θαη καθξνρξφληα αλάπηπμε ηνπ Αήκνπ. Σαπηφρξνλα, έλα ηέηνην ρέδην θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζε Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα παξεκβάζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Αήκνπ γηα ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ ζηξαηεγηθή γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ ΒΠΏ Σν παξφλ Βπηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ Αήκνπ Αξάκαο εθπνλήζεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο, ξπζκίζεηο θαη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Ώ. ΐαζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε εθπφλεζε ελφο ζχγρξνλνπ, ιεηηνπξγηθνχ θαη ηαπηφρξνλα παξεκβαηηθνχ Βπηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα ζπληειέζεη σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ Αήκνπ Αξάκαο θαηά ηελ πεξίνδν θνπηκφηεηα ηεο ΜειΫηεο Σα πξνβιήκαηα ζηα νπνία θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ, αιιά θαη ν επξχηεξνο ξφινο πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη Ο.Σ.Ώ. ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία, γίλεηαη νινέλα θαη πην πνιπζχλζεηνο. Δ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο δείρλεη λα είλαη πην επίθαηξε απφ πνηέ, δεδνκέλνπ φηη πνιιά απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε αδπλαηνχλ λα επηιπζνχλ απφ ηα απνκαθξπζκέλα πξνο απηφλ θέληξα ιήςεσο ησλ απνθάζεσλ. Δ αμία ηνπ ξφινπ ησλ Οξγαληζκψλ ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, παξ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζαλ ζεζκφο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, ζηαδηαθά εδξαηψλεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ πνιίηε, ζέζε πνπ άιισζηε εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαηέρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θαη επλνκνχκελεο θνηλσλίεο. Οη Ο.Σ.Ώ. εθηφο απφ φξγαλα εθηειεζηηθνχ ραξαθηήξα κπνξνχλ θαη πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ πξσηεχνληα ξφιν θαη σο φξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, πξνβάιινληαο ηνπο θαηεπζπληήξηνπο πξνγξακκαηηθνχο άμνλεο, φπσο απηνί εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Άιισζηε ε αξρή ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ νπνία δηαπλέεηαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηνπ Βζληθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, πξνβιέπεη κηα αλάινγε κνξθή ζπκκεηνρήο γηα ηνπο Ο.Σ.Ώ. Δ εθπφλεζε ελφο Βπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, άιια θαη γηα ηε βειηίσζε κηα ζεηξάο παξακέηξσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη έλα νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ζε ηνπηθφ επίπεδν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα πιέγκα θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δξάζεσλ. ηφρνο ηνπ είλαη λα απνηειέζεη ην βαζηθφ «εξγαιείν» ζρεδηαζκνχ γηα θάζε ΟΣΏ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο πνπ επηηάζζεη, ηφζν ε αλάγθε

10 επξσπατθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Ώπηνδηνίθεζεο, φζν θαη ε αλάγθε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Ο ζεζκφο ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ επηρεηξεί λα θαιχςεη, κέζα απφ κία νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ, ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηελ νπζία δελ πξφθεηηαη γηα κηα αθφκα νηθνλνκνηερληθή κειέηε αιιά γηα έλα πιήζνο ελεξγεηψλ θαη πξνβιέςεσλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. θνπφο ηνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, λα αλαδείμεη ελδερφκελεο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο, φπσο επίζεο λα εληνπίζεη θαη λα αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο ηνπηθνχο πφξνπο. ε απηφ ην πιαίζην, παξά ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ηνπηθφηεηαο, ε πεξηνρή δελ εμεηάδεηαη σο κηα απνκνλσκέλε αλζξσπνγεσγξαθηθή ελφηεηα, αιιά εληαγκέλε ζην επξχηεξν πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ ζχλνιν. Με βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ε άζθεζε ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο δξάζεο απνθηά κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, αθξίβεηα, δηαθάλεηα ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη έλαληη ησλ ππνινίπσλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, αιιά θαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επξχηεξεο εζληθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηξαηεγηθέο. Δ βαζηθή θηινζνθία ηεο φιεο πξνζπάζεηαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Ο.Σ.Ώ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Αήκνπ Αξάκαο, ζε δξάζεηο πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ νξηνζέηεζε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνηχπσλ ζηνλ ρψξν ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Ώ. ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σν Πξφγξακκα νπζηαζηηθά ζα έρεη κεζνπξφζεζκν ραξαθηήξα ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο, απνθξπζηαιιψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο ζηφρνπο ηεο ππάξρνπζαο Αεκνηηθήο Ώξρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Δ πινπνίεζε ηνπ ζα γίλεη κέζσ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηα νπνία ζα απνηεινχλ ηηο επηκέξνπο πξάμεηο ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο. 3. Θεζκηθφ Πιαέζην χληαμεο Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ Σν παξφλ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην εθπνλήζεθε κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ην θεθάιαην Γ, άξζξα 203 έσο 206 ηνπ N. 3463/2006. πκπιεξσκαηηθά γηα ηε ζχληαμε ηνπ ιήθζεθαλ ππφςε ηα αθφινπζα: Νφκνο 3463/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 185, Φ.Β.Κ. 221, ηεο 12 επηεκβξίνπ 2007, ηεχρνο πξψην «φξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) α βαζκνχ». Δ Βγθχθιηνο 66, ηεο 14 επηεκβξίνπ 2007 ηνπ Τθππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο «Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΒΠ) Ο.Σ.Ώ.». Δ Βγθχθιηνο 45, ηεο 25 Οθησβξίνπ 2006 ηνπ Τθππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο «Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΒΠ) Ο.Σ.Ώ.». Δ 18183/2 Ώπξηιίνπ 2007 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε «Πεξηερφκελν, δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) α βαζκνχ» (δηφξζσζε ζθάικαηνο).

11 Δ 4503/8 Ώπγνχζηνπ 2007 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /2 Ώπξηιίνπ 2007 Τπνπξγηθή Ώπφθαζεο». Ο Οδεγφο Καηάξηηζεο Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Ο.Σ.Ώ. ηεο ΒΒΣΏΏ. Γηα ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Αήκνπ Αξάκαο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε λα θσδηθνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ ζε φια ηα ζεκεία ηνπ. Βπηιέρζεθε ε παξνπζίαζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηε κνξθή κηθξψλ θεηκέλσλ θαη πηλάθσλ θαη απνθεχρζεθαλ νη καθξνζθειείο αλαθνξέο ζε φια ηα θεθάιαηά ηνπ. Ώθφκε, έγηλε επηινγή θαη παξάζεζε κφλν ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εθηηκήζεθε φηη είλαη δπλαηή ε άκεζε άληιεζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ε ζπλνπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ. 4. Μεζνδνινγέα χληαμεο Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Δ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αθνινχζεζε έλα ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζηα εμήο: Ώλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Αήκνπ Αξάκαο, κε έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ απηφ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ώλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Αήκνπ κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Αηαηχπσζε ηνπ Οξάκαηνο, ηεο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ. Βμεηδίθεπζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε δξάζεηο, άμνλεο, κέηξα, πξνυπνινγηζκνχο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε εθπφλεζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ηνλ πθηζηάκελν πξνγξακκαηηζκφ ηεο Αηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο Έξγνπ ζηεξηδφκελε ζηα θάησζη βήκαηα / ζηάδηα πινπνίεζεο: ΐήκα 1: Πξνεηνηκαζία θαη Οξγάλσζε ΐήκα 2: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ ΐήκα 3: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Αήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ σο νξγαληζκψλ ΐήκα 4: Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ΐήκα 5: Έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο ΐήκα 6: Καηάξηηζε ρεδίσλ Αξάζεο ΐήκα 7: Σεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ ΐήκα 8: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ΐήκα 9: Οινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο ελέξγεηεο. ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ε εκπινθή πνπ έρνπλ νη θνξείο ζηε δηαδηθαζία απηή. Βηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, εληνπίδνληαη ηξεηο δηαθξηηέο ελφηεηεο:

12 Δ πξψηε αθνξά ζηελ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θαηά ηελ νπνία ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη έγηλε κέζσ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελφηεηα απηή έρεη ε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί θαη αμηνινγεζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ. Ώθνινπζεί ε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο θχξηνπο άμνλεο πνιηηηθήο γηα ηελ ηξέρνπζα ηεηξαεηία. ηελ ελφηεηα απηή απαηηνχκελε είλαη ε εκπινθή ηνπ Αεκάξρνπ θαη ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν εγθξίλεη ην ηξαηεγηθφ ρέδην πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε Αηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ. Δ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ρεδίσλ Αξάζεο εγθεθξηκέλσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θαη ηνπ ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε έγθξηζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζήο ηνπ θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ, ζε εηήζηα Πξνγξάκκαηα Αξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζεί ε πινπνίεζή ηνπ.

13 ΚεθΪιαην1.1: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 1.1.Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ A.1 Πιεζπζκηαθά ΓηΪξζξσζε ηνπ Γάκνπ ΓξΪκαο χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ην 2001, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Αήκνπ Αξάκαο θαηαγξάθεηαη ζε θαηνίθνπο, ελψ ν πξαγκαηηθφο ζε θαηνίθνπο. Καηά ηε δεθαεηία (πίλαθαο Ώ.1.2), ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζηνλ Αήκν Αξάκαο απμήζεθε θαηά πνζνζηφ 11,9%. Ώλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχληαη κηθξέο απμήζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ησλ Σνπηθψλ Αηακεξηζκάησλ (Σ.Α.) ηνπ Αήκνπ Αξάκαο κε εμαίξεζε ηα 3 Σ.Α απφ ηα ζπλνιηθά 13 Σ.Α, πνπ εκθαλίδνπλ αξλεηηθέο κεηαβνιέο. Οη κεγαιχηεξεο αξλεηηθέο κεηαβνιέο θαηαγξάθνληαη ζην Σ.Α Μαθξππιαγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νηθηζκφ Πνιχθαξπν κε κείσζε 79,17% (απφ 48 ζε 10 άηνκα) θαη ην Σ.Α Ληβαδεξνχ ζηνλ νηθηζκφ Αελδξάθηα κε κείσζε 43,21% (απφ 81 ζε 46 άηνκα). Σε ρξνληθή πεξίνδν (Πίλαθαο Ώ.1.1), ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ Αξάκαο παξνπζηάδεη κηθξέο απμνκεηψζεηο. Οη αξλεηηθέο κεηαβνιέο νθείινληαη, θπξίσο, ζε δχν ιφγνπο : 1. ηελ αλεπάξθεηα ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ζην απνκαθξπζκέλν ηνπ νηθηζκνχ απφ ηα θέληξα, κε ζπλέπεηα λα ληψζνπλ νη θάηνηθνη ησλ νηθηζκψλ απνθνκκέλνη θαη μεραζκέλνη απφ ηελ θνηλσλία. 2. ηελ αζηπθηιία (εζσηεξηθή κεηαθίλεζε) ε νπνία ππήξμε έληνλε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αζξφα θπγή ησλ θαηνίθσλ ζηηο πφιεηο φπνπ έβξηζθαλ εξγαζία εχθνια, ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ηε ζπγθέληξσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα κέζα δηαζθέδαζεο. Πέλαθαο Α.1.1 : Μφληκνο πιεζπζκφο & ππθλφηεηα πιεζπζκνχ Ν. ΓξΪκαο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αριθμός μόνιμων καηοίκων κάηοικοι / η. τλμ 29,15 29,28 29,40 29,42 29,36 29,28 29,2 29,1 29,0 29,0 Πεγή: Ννκνί ηεο Βιιάδαο, Βπηθάλεηα Ν. Αξάκαο η.ρικ.

14 Πέλαθαο Α.1.2: ΜεηαβνιΫο κφληκνπ θαη πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζην Γάκν ΓξΪκαο Τοπικά Διαμερίζμαηα Μόνιμος πληθσζμός % Μεηαβολής Πραγμαηικός πληθσζμός % Μεηαβολής ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ , ,73 ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ , ,90 1. Σ.Γ ΓξΪκαο , , Αξάκα , , Ώκπειάθηα , , Νέα εβάζηεηα , , Σαμηάξραη , ,42 2. Σ.Γ Καιιηθχηνπ , , Καιιίθπηνο , , Παλφξακα , ,86 3. Σ.Γ Καινχ Αγξνχ , ,72 Καιφο Ώγξφο , ,72 4. Σ.Γ Κνπδνπλέσλ , ,60 Κνπδνχληα , ,60 5. Σ.Γ Ληβαδεξνχ , , Ληβαδεξφλ , , Αελδξάθηα , ,21 6. Σ.Γ Μαθξππιαγένπ , , Μαθξππιάγηνλ , , Πνιχθαξπνο , ,17 7. Σ.Γ ΜαπξνβΪηνπ , ,86 Μαπξφβαηνο , ,86 8. Σ.Γ Μηθξνρσξένπ , ,36 Μηθξνρψξηνλ , ,36 9. Σ.Γ Μνλαζηεξαθένπ , , ΜνλαζηεξΪθηνλ , , Βαζχιαθθνο , , Σ.Γ ΜπινπνηΪκνπ , , Μπινπφηακνο , , Σ.Γ ΝηθνηζΪξαο , , ΝηθνηζΪξαο , , Σ.Γ ΞεξνπνηΪκνπ , , Ξεξνπφηακνο , , Μεηακφξθσζεο , ,47 σηάξνο 13. Σ.Γ Υσξηζηάο , , Υσξηζηά , ,04 Πεγή: ηνηρεία ΒΤΒ, Ώπνγξαθή Πιεζπζκνχ 2001 Δ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Σ.Α Αξάκαο θαηά ειηθηαθέο νκάδεο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πέλαθαο Α.1.3: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο θαηϊ θχιν θαη νκϊδεο ειηθηψλ 2001 Ζιηθηαθά Καηαλνκά Ώκθνηέξσλ ησλ θχισλ Σ.Γ ΓΡΑΜΑ χλνιν

15 Ζιηθηαθά Καηαλνκά Σ.Γ ΓΡΑΜΑ 80 εηψλ θαη άλσ χλνιν Άξξελεο 80 εηψλ θαη άλσ 439 χλνιν Θήιεηο 80 εηψλ θαη άλσ 764 εκεέσζε: Νφκηκνο πιεζπζκφο 2001 Α. Αξάκαο , Ννηθνθπξηά 2001: Ππξεληθέο νηθνγέλεηεο 2001: Πεγή: ΒΤΒ ε φηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζην Σ.Α Αξάκαο παξαηεξείηαη ε «ηνπηθή ζπζζψξεπζε» ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο κεηαμχ εηψλ, πνπ παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε αζηηθά θέληξα. Βπίζεο παξαηεξείηαη κηα κηθξή ππεξνρή ησλ αληξψλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 0-14 θαη αληίζηνηρα ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηηο νκάδεο ησλ 65 εηψλ θαη άλσ. A.2 Δθπαηδεπηηθφ επέπεδν ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Αξάκαο απφ ην 1998 έσο ην Δ ηάζε ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (ζχλνιν πξσηνβάζκηαο & γπκλαζηαθήο) θαηαγξάθεηαη σο θζίλνπζα, ελψ ζηε κεηα-γπκλαζηαθή εθπαίδεπζε ππάξρεη απμεηηθή ηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Πέλαθαο Α.2.1 χλνιν εγγεγξακκϋλσλ καζεηψλ ζηνλ Ννκφ ΓξΪκαο Mαζεηέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Μαζεηέο γπκλαζίσλ Μαζεηέο εληαίσλ ιπθείσλ & ΒΠΏΛ Μαζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θαηνίθνπο Μαζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θαηνίθνπο Πεγή: Ννκνί ηεο Βιιάδνο, 2008 ηνηρεία γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ζηα φξηα ηνπ Α. Αξάκαο πξνέξρνληαη απφ ηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ ην 1991 θαη ην 2001 (βι. Πίλ. Ώ.2.2).

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΤ HΛΗΓΑ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο ηα πλαίζια ηος σεδίος Γπάζηρ: «Δπάζειρ κοινωνικήρ ένηαξηρ εςάλωηων ομάδων Δήμος Ήλιδαρ» Αλαπηπμηαθή χκπξαμε: Γίθηπν ζπλεξγαζίαο Ήιηδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 Α' Φάζε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. Οθηώβξηνο 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.... ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 1.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 2009-2010 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΡΑΣΖΓΓΗ ΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ... 3 Κεθάιαην 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Ννέκβξηνο 2011 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ ΒΕΏΓΧΓΔ. 1. Θεζκηθφ πιαίζην Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα