CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 LT A [E/EX] POLSKI Dzi kujemy za nabycie produktu firmy JC. Przed rozpocz ciem korzystania z urzàdzenia prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejszà instrukcjà obs ugi, co umo liwi optymalne wykorzystanie jego mo liwoêci i przed u enie okresu u ytkowania. Urzàdzenie odtwarza p yty CDs, CD-Rs i CD-RWs. Mo liwe jest tak e odtwarzanie w asnych p yt CD-R i CD-RW w formacie Audio CD lub MP3 (tylko model C-X00). Mo liwe jest równie odtwarzanie zawartoêci CD Text (tylko model C-X00). Model C-X0 nie jest zgodny z plikami MP3 i informacjà CD Text. WA NE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYC ÂRODKI OSTRO NOÂCI. CLASS LASER PRODUCT 2. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usuni cia zabezpieczenia mo e dojêç do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unikaç bezpoêredniego kontaktu z wiàzkà lasera. 3. UWAGA: Nie otwieraç górnej pokrywy. Wewnàtrz urzàdzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez u ytkownika. Wszelkie naprawy nale y powierzyç wykwalifikowanemu personelowi serwisu. 4. UWAGA: Odtwarzacz p yt CD korzysta z niewidocznego promieniowania laserowego i jest wyposa ony w wy àczniki bezpieczeƒstwa, które zapobiegajà emisji promieniowania podczas otwierania zasobnika na p yty CD i awarii lub wy àczenia zabezpieczeƒ. Demonta i modyfikacja zabezpieczeƒ mogà naraziç u ytkownika na niebezpieczeƒstwo.. UWAGA: Samodzielna regulacja oraz ustawianie wydajnoêci lub korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z instrukcjami zawartymi w podr czniku stwarza niebezpieczeƒstwo napromieniowania. РУССКИЙ Umiejscowienie etykiet ostrzegawczych i informacyjnych ETYKIETA OSTRZEGAWCZA, UMIESZCZONA WEWNÑTRZ URZÑDZENIA ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ АППАРАТА ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e) OSTRZE ENIE INSTALACJA C-X00/X0 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΣΚΩΝ CD Instrukcje Инструкции Οδηγίες ADARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgåudsættelse for stråling. (d) Urzàdzenie przystosowane jest do zasilania pràdem sta ym o napi ciu 2 z UJEMNYM uziemieniem. Bezpiecznik nale y zast powaç innym o odpowiednim pràdzie. JeÊli bezpiecznik cz sto si przepala, skonsultuj si z najbli szym przedstawicielem samochodowego sprz tu audio firmy JC. ÂRODKI OSTRO NOÂCI ARNING:Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s) ARO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (f) Temperatura wewnàtrz pojazdu JeÊli zaparkowany samochód wystawiony by na dzia anie bardzo niskiej lub wysokiej temperatury, przed uruchomieniem odtwarzacza p yt CD nale y odczekaç, a temperatura wewnàtrz kabiny ustabilizuje si. Skraplanie si wilgoci W poni szych przypadkach mo e wystàpiç skraplanie wilgoci na soczewce lasera, która jest kluczowym podzespo em odtwarzacza CD, uniemo liwiajàc odczyt: natychmiast po w àczeniu nagrzewnicy; w przypadku du ej wilgotnoêci powietrza. W takich przypadkach nale y wyjàç zasobnik z p ytami CD i odczekaç lub 2 godziny. Poziom g oênoêci W porównaniu z noênikami analogowymi p yty CD generujà zdecydowanie mniej szumów. W przypadku ustawienia poziomu g oênoêci dla noênika analogowego, nag y wzrost g oênoêci mo e uszkodziç g oêniki. Z tego wzgl du nale y zmniejszyç poziom g oênoêci przed rozpocz ciem s uchania i dostosowaç go do wymagaƒ w trakcie odtwarzania. Poziom g oênoêci nale y ustawiç tak, by s yszalne by y dêwi ki dochodzàce spoza pojazdu. Urzàdzenia nie nale y instalowaç: w miejscach, w których by oby wystawione na bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych lub ciep a wydzielanego przez nagrzewnic, ani te w innych silnie nagrzanych miejscach; w miejscach, w których by oby wystawione na dzia anie deszczu, zalanie lub nadmiernà wilgoç; w miejscach zakurzonych; na niestabilnych powierzchniach; nad kablami po àczeniowymi oraz na pod odze, pod którà przebiegajà rury; w miejscach, w których mog oby uszkodziç wyposa enie pojazdu (ko o zapasowe itp.) w baga niku lub pod nim. Przed wywierceniem otworów w celu zainstalowania urzàdzenia nale y sprawdziç, czy pod powierzchnià znajduje si dostateczna przestrzeƒ, aby nie spowodowaç przebicia np. zbiornika paliwa. Urzàdzenie nale y mocno przykr ciç dostarczonymi wkr tami. ИНФОРМАЦИЯ О ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВАХ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:. ЛАЗЕРНOE УСТРОЙСТВО КЛАССА 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае открытия и удаления кожуха существует опасность невидимого лазерного излучения. Избегайте непосредственного воздействия луча. 3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не открывайте верхний кожух. Внутри устройства нет деталей, обслуживаемых пользователем. Пользуйтесь услугами квалифицированного персонала. 4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В проигрывателе компакт-дисков используется невидимое лазерное излучение, и он снабжен предохранительными выключателями, которые не допускают излучения радиации, когда вынимают компакт-диски из накопителя, а защитные блокировки отказали или нарушены. Опасно срывать предохранительные выключатели.. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использование средств управления, настроек, или выполнение процедур, отличных от указанных ниже, может подвергнуть Вас опасному воздействию излучения. Расположение и воспроизведение этикеток Tabliczka identyfikacyjna/znamionowa Название/табличка технических данных Πινακίδα στοιχείων УСТАНОВКА C-X00 Благодарим Вас за приобретение этого изделия JC. Перед тем, как приступать к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции с тем, чтобы наверняка добиться оптимальной работы и более долгого срока службы этого устройства. Данное устройство предназначено для воспроизведения компактдисков, компакт-дисков однократной записи и многократной записи. Вы можете также воспроизводить компакт-диски однократной записи и компакт-диски многократной записи, записанные в аудиоформате или в MP3-формате (только для C-X00). Может также отображаться CD-текст (только для модели C- X00). Модель C-X0 не поддерживает формат MP3 и CD-текст. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Tylny panel urzàdzenia Задняя панель устройства Πίσω όψη της συσκευής CLASS LASER Данное устройство предназначено для работы от 2-вольтных электрических систем постоянного тока с минусом на МАССУ. При замене предохранителя используйте предохранитель с характеристиками, указанными для этого устройства. Если предохранитель часто перегорает, проконсультируйтесь у ближайшего к Вам дилера JC, предлагающего оборудование для автомобилей (категория дилера IN-CAR ENTERTAINMENT). МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Температура в салоне автомобиля Перед тем, как приступать к прослушиванию компакт-дисков после парковки Вашего автомобиля в течение какого-то времени при низкой или высокой температуре, подождите, пока температура в салоне автомобиля не стабилизируется. Конденсация В следующих случаях влага может конденсироваться на линзах, важной части проигрывателя компакт-дисков, делая идущий от компакт-дисков сигнал не поддающимся считыванию: Когда обогреватель только что включен. Когда уровень влажности высокий. В этих случаях вытащите компакт-диски из накопителя и подождите или 2 часа. Установка громкости Компакт-диски издают очень мало шума по сравнению с аналоговыми источниками звука. Если уровень громкости устанавливается для этих источников звука, громкоговорители можно повредить резким повышением уровня выходного сигнала. Поэтому понизьте громкость перед тем, как приступать к эксплуатации, и отрегулируйте ее до нужного уровня во время воспроизведения. Настройте громкость так, чтобы Вы могли слышать внешние звуки. Избегайте установки устройства в следующих местах Там, где оно будет подвергаться прямому воздействию солнечного света, или нагреванию непосредственно от обогревателя, или в чрезвычайно жарком месте. Там, где на него будет попадать дождь, брызги воды или чрезмерная влажность. Там, где оно будет пылиться. Там, где оно будет находиться на неустойчивом месте. Над соединительными кабелями или на полу, под которым проходят трубы. Там, где оно может повредить арматуру автомобиля (запасную шину и т.д.) в багажнике или под ним. Перед тем, как сверлить отверстия в багажнике для установки этого устройства, убедитесь, что под багажником имеется достаточно места для того, чтобы не просверлить отверстия в топливном баке и т.п. Надежно закрепите устройство с помощью прилагаемых винтов. C-X0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή JC. Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, µελετήστε τις οδηγίες αυτές προσεκτικά για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση και τη µεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής για τη συσκευή σας. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασµένη να αναπαράγει δίσκους CD, εγγράψιµους δίσκους CD-R και επανεγγράψιµους δίσκους CD-RW. Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε τους πρωτότυπους εγγράψιµους δίσκους (CD-R) και επανεγγράψιµους δίσκους (CD-RW) σας που έχετε εγγράψει είτε µε φορµά CD ήχου είτε µε φορµά MP3. (µόνο στο C-X00). Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε κείµενο CD (CD Text - µόνο στο C-X00). Το C-X0 δεν είναι συµβατό µε τα φορµά MP3 και CD Text. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ, όταν ανοίγετε τη συσκευή και οι διατάξεις ενδασφάλειας έχουν παρακαµφθεί ή έχουν παρουσιάσει αστοχία. Αποφύγετε την άµεση έκθεση στη δέσµη. 3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε το επάνω καπάκι. εν υπάρχουν επισκευάσιµα από το χρήστη εξαρτήµατα στο εσωτερικό της συσκευής. Για κάθε εργασία σέρβις, απευθύνεστε στους εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς σέρβις. 4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD χρησιµοποιεί αόρατη ακτινοβολία λέιζερ και είναι εξοπλισµένη µε διακόπτες ασφαλείας για την αποτροπή της εκποµπής ακτινοβολίας κατά την εξαγωγή της κασέτας πολλαπλών δίσκων CD όταν οι διατάξεις ενδασφάλειας έχουν υποστεί βλάβη ή τις έχετε παρακάµψει. Η παράκαµψη αυτών των διακοπτών ασφαλείας είναι επικίνδυνη.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση των χειριστηρίων, η πραγµατοποίηση ρυθµίσεων ή η εφαρµογή διαδικασιών µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο ενδέχεται να σας εκθέσουν σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Θέση και αναπαραγωγή των ετικετών PRODUCT W urzàdzeniu tym zastosowano element laserowy klasy wy szej ni klasa. Предостережение: Это устройство оснащено лазерным компонентом, превышающим ограничения для лазерных устройств класса. Προσοχή: Η συσκευή αυτή περιέχει µονάδα λέιζερ κατηγορίας υψηλότερης από την Κατηγορία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί σε ηλεκτρικά συστήµατα οχηµάτων στα 2 DC, µε ΑΡΝΗΤΙΚΗ γείωση. Για την αντικατάσταση µιας καµένης ασφάλειας, χρησιµοποιήστε ασφάλεια των ονοµαστικών χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται για τη συγκεκριµένη συσκευή. Εάν η ασφάλεια καίγεται συχνά, συµβουλευθείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο συστηµάτων ψυχαγωγίας οχηµάτων της JC. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 002MNMMDWJEIN PO, RU, GR Θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος Εάν είχατε σταθµεύσει το όχηµά σας για αρκετό χρόνο σε χαµηλές ή υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, περιµένετε µέχρις ότου η θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος σταθεροποιηθεί προτού αρχίσετε την αναπαραγωγή δίσκων CD. Συµπύκνωση υγρασίας Στις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω, ενδέχεται να συµπυκνωθεί υγρασία από τον ατµοσφαιρικό αέρα πάνω στο φακό ανάγνωσης, που αποτελεί ένα κρίσιµο εξάρτηµα της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων CD, µε αποτέλεσµα την αδυναµία ανάγνωσης του δίσκου CD: Μόλις θέσατε σε λειτουργία το σύστηµα θέρµανσης. Η υγρασία της ατµόσφαιρας είναι υψηλή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξαγάγετε την κασέτα πολλαπλών δίσκων CD και περιµένετε επί ή 2 ώρες. Ρύθµιση στάθµης έντασης ήχου Οι δίσκοι CD παράγουν πολύ λιγότερο θόρυβο απ ό,τι οι αναλογικές πηγές. Εάν η στάθµη έντασης είναι ρυθµισµένη για αναλογικές πηγές σήµατος, η αιφνίδια αύξηση της στάθµης εξόδου κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD µπορεί να καταστρέψει τα ηχεία. Γι αυτό, χαµηλώνετε την ένταση προτού αναπαραγάγετε ένα δίσκο CD και ρυθµίζετέ την στα επιθυµητά επίπεδα κατά την αναπαραγωγή. Ρυθµίζετε την ένταση του ήχου σε επίπεδα που να σας επιτρέπουν να ακούτε τους ήχους που προέρχονται από το εξωτερικό της καµπίνας. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής στα ακόλουθα σηµεία: Όπου ενδέχεται να εκτεθεί στο άµεσο ηλιακό φως ή στην άµεση ροή θερµότητας που παράγεται από το σύστηµα θέρµανσης ή σε υπερβολικά θερµό σηµείο. Όπου ενδέχεται να εκτεθεί στη βροχή, σε πιτσιλιές νερού ή σε υπερβολική υγρασία. Όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε σκόνη. Όπου δεν είναι δυνατή η σταθερή στερέωσή της. Πάνω από καλώδια ή στο δάπεδο, σε σηµεία κάτω από τα οποία περνούν σωληνώσεις. Όπου θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµιά στα µέρη του οχήµατος (ρεζέρβα, κ.λπ.) που βρίσκονται στο εσωτερικό του πορτ-µπαγκάζ ή κάτω από αυτό. Προτού ανοίξετε οπές στο πορτ-µπαγκάζ για να τοποθετήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος κάτω από το πορτ-µπαγκάζ για την αποτροπή διάνοιξης οπών στο τεπόζιτο καυσίµου, κ.λπ. Στερεώστε γερά τη συσκευή µε τη βοήθεια των παρεχόµενων βιδών. JC C-X00[E_EX]PoRuGr_f.pm6 2/0/02, 7:00 PM

2 A B Monta w pozycji poziomej. Przymocuj uchwyt monta owy z boku obudowy za pomocà dostarczonych wkr tów (Rys. a). 2. Przymocuj urzàdzenie do pod ogi baga nika za pomocà wkr tów samogwintujàcych (Rys. b).. Wkr t (M4 x 8 mm) Винт (M4 X 8 mm) Βίδα (M4 x 8 mm) Uchwyt monta owy Монтажный кронштейн Στήριγµα Monta w pozycji pionowej (Rys. c) Rys. c Рис. с Σχήµα c Rys. a Рис. a Σχήµα a Regulator po o enia Селектор Επιλογέας Dolny panel urzàdzenia Нижняя панель устройства Κάτω όψη της συσκευής При установке устройства в горизонтальном положении. Винтами прикрутите монтажные кронштейны к боковым панелям устройства. (Рис. а) 2. С помощью самонарезающих винтов установите устройство на полу багажника. (Рис. b) U yj tych otworów. Используйте эти отверстия. Χρησιµοποιήστε αυτές τις οπές. 2. Pod oga baga nika Пол багажника άπεδο του πορτ- µπαγκάζ При установке устройства в вертикальном положении (Рис. с) 2 Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή οριζόντια. Τοποθετήστε τα στηρίγµατα στις πλευρικές επιφάνειες της συσκευής, µε τη βοήθεια βιδών (βλ. σχήµα a). 2. Στερεώστε τη συσκευή στο δάπεδο του πορτ-µπαγκάζ µε τη βοήθεια λαµαρινόβιδων (βλ. σχήµα b). Rys. b Рис. b Σχήµα b Wkr t samogwintujàcy (M x 20 mm) Самонарезающий винт (M x 20 mm) Λαµαρινόβιδα (M x 20 mm) Wywierç otwory Просверлите отверстия Ανοίξτε οπές Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή κατακόρυφα (βλ. σχήµα c) U yj tych otworów. Используйте эти отверстия. Χρησιµοποιήστε αυτές τις οπές. 2 Sposób mocowania urzàdzenia za pomocà wkr tów opisano powy ej w punkcie Monta w pozycji poziomej. W przypadku monta u urzàdzenia w pozycji pionowej nale y ustawiç regulatory po o enia po obu stronach w pozycji. (W przypadku monta u w poziomie powinny byç ustawione w pozycji ). W przypadku monta u w pozycji pionowej nale y mocno przykr ciç urzàdzenie do pod ogi baga nika. W przypadku niew aêciwego ustawienia regulatorów po o enia mogà wystàpiç nast pujàce problemy: przerwy w odtwarzaniu dêwi ku; uszkodzenia p yt CD. C Monta urzàdzenia na pochy ej powierzchni (Rys. d) Pod oga baga nika Пол багажника άπεδο του πορτ-µπαγκάζ Примечания: При креплении устройства с помощью винтов смотрите При установке устройства в горизонтальном положении выше. При установке устройства в вертикальном положении установите селекторы, расположенные по обеим сторонам, в положение (вертикальное). (При его установке в горизонтальном положении не забудьте установить селекторы в положение (горизонтальное)). При установке устройства в вертикальном положении надежно прикрепите его к полу багажника. Если Вы установите устройство, не поставив правильно селекторы, могут появиться перечисленные ниже симптомы: Прерывистые звуки. Повреждение компакт-дисков. При установке устройства на наклонной плоскости (Рис. d) Σηµειώσεις: Για τη διαδικασία στερέωσης της µονάδας µε τη βοήθεια των βιδών, ανατρέξτε στην ενότητα Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή οριζόντια ανωτέρω. Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή κατακόρυφα, στρέψτε τους επιλογείς που βρίσκονται εκατέρωθεν της συσκευής στη θέση. (Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή οριζόντια, βεβαιωθείτε ότι οι επιλογείς βρίσκονται στη θέση.) Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή κατακόρυφα, στερεώστε την γερά στο δάπεδο του πορτ-µπαγκάζ. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή χωρίς να έχετε ρυθµίσει σωστά τους επιλογείς, ενδέχεται να εµφανιστούν τα ακόλουθα συµπτώµατα: Ο ήχος ενδέχεται να παράγεται µε διακοπές. Ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά σε δίσκους CD. Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή υπό κλίση (βλ. σχήµα d) Rys. d Рис. d Σχήµα d Boczny panel urzàdzenia Боковая панель устройства Πλευρική όψη της συσκευής 2 Regulator po o enia Селектор Επιλογέας Sposób mocowania urzàdzenia za pomocà wkr tów opisano powy ej w punkcie Monta w pozycji poziomej. Podczas monta u do wyboru jest pi ç wartoêci kàta nachylenia. Nale y ustawiç regulatory po o enia po obu stronach urzàdzenia tak, by strza ka wskazywa a pionowo w gór. W przypadku niew aêciwego ustawienia regulatorów po o enia mogà wystàpiç nast pujàce problemy: przerwy w odtwarzaniu dêwi ku; uszkodzenia p yt CD. D Podwieszanie urzàdzenia w baga niku (Rys. e) Rys. e Рис. е Σχήµα e Примечания: При креплении устройства с помощью винтов смотрите При установке устройства в горизонтальном положении выше. При установке можно выбрать пять углов. Убедитесь, что поставили селекторы с обеих сторон устройства так, чтобы они смотрели вверх, перпендикулярно (90 ) поверхности земли. Если Вы установите устройство, не поставив правильно селекторы, могут появиться перечисленные ниже симптомы: Прерывистые звуки. Повреждение компакт-дисков. 4 При подвешивании устройства в багажнике (Рис. е) Pod oga baga nika Пол багажника άπεδο του πορτ-µπαγκάζ Σηµειώσεις: Για τη διαδικασία στερέωσης της µονάδας µε τη βοήθεια των βιδών, ανατρέξτε στην ενότητα Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή οριζόντια ανωτέρω. Κατά την τοποθέτηση, µπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε πέντε γωνίες κλίσης. Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογείς που βρίσκονται εκατέρωθεν της συσκευής είναι στραµµένοι προς τα επάνω και βρίσκονται υπό ορθή γωνία (90 ) ως προς την επιφάνεια του εδάφους. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή χωρίς να έχετε ρυθµίσει σωστά τους επιλογείς, ενδέχεται να εµφανιστούν τα ακόλουθα συµπτώµατα: Ο ήχος ενδέχεται να παράγεται µε διακοπές. Ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά σε δίσκους CD. Εάν πρόκειται να αναρτήσετε τη συσκευή µέσα στο πορτ-µπαγκάζ (βλ. σχήµα e) 2 U yj tych otworów. Используйте эти отверстия. Χρησιµοποιήστε αυτές τις οπές. Sposób mocowania urzàdzenia za pomocà wkr tów opisano powy ej w punkcie Monta w pozycji poziomej. При креплении устройства с помощью винтов смотрите При установке устройства в горизонтальном положении выше. 2 Για τη διαδικασία στερέωσης της µονάδας µε τη βοήθεια των βιδών, ανατρέξτε στην ενότητα Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή οριζόντια ανωτέρω. C-X00[E_EX]PoRuGr_f.pm6 2 2/0/02, 7:0 PM

3 Prawid owo Правильно Σωστό OK od 0 do +90 От 0 до έως +90 Nieprawid owo Все верно Λάθος ponad +90 Неправильно Свыше +90 Πάνω από +90 B dy odtwarzania B dy odtwarzania mogà wyst powaç podczas jazdy po bardzo nierównej nawierzchni. Nie powodujà one uszkodzenia odtwarzacza i p yty CD, sà jednak nieprzyjemne dla ucha. W takim wypadku nale y zatrzymaç odtwarzanie i wznowiç je podczas jazdy po równej nawierzchni. PO O ENIE REGULATORÓW Схождение с дорожки Схождение с дорожки может произойти во время движения автомобиля по чрезвычайно неровной дороге. Устройство и компакт-диск не будут повреждены в результате схождения с дорожки, однако, поскольку это режет слух, остановите воспроизведение и снова включите его, когда доедете до хорошей дороги. РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ Αναπηδήσεις κατά την αναπαραγωγή Αναπηδήσεις είναι δυνατό να συµβούν όταν οδηγείτε σε εξαιρετικά ανώµαλο δρόµο. Η συσκευή και οι δίσκοι CD δεν πρόκειται να υποστούν κάποια ζηµιά από τις αναπηδήσεις. Ωστόσο, επειδή οι αναπηδήσεις είναι ενοχλητικές, καλύτερα να διακόψετε την αναπαραγωγή και να την ξαναρχίσετε µόλις συναντήσετε οδόστρωµα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Ÿ ~ EJECT! ~ Przycisk 0EJECT Zerowanie: po naciêni ciu i przytrzymaniu przycisku przez kilka sekund Ÿ Zasobnik na p yty CD! Drzwiczki ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW Na wyêwietlaczu radioodtwarzacza lub innego pod àczonego urzàdzenia wyêwietlany jest tekst RESET RESET8 lub R R8. * Czy urzàdzenia sà prawid owo pod àczone? Po sprawdzeniu po àczeƒ naciênij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk 0EJECT, aby wyzerowaç urzàdzenie. JeÊli problem b dzie nadal wyst powa, skontaktuj si z autoryzowanym przedstawicielem firmy JC. Tekst Znaczenie RESET (lub R) B àd wysuwania p yty RESET2 (lub R2) B àd podnoênika RESET3 (lub R3) B àd zasobnika RESET4 (lub R4) B àd czytnika RESET (lub R) RESET6 (lub R6) B àd àcznoêci RESET7 (lub R7) Inne b dy RESET8 (lub R8) B àd àcznoêci Dêwi k odtwarzany jest z przerwami. * Czy regulatory po o enia z obu stron urzàdzenia sà ustawione w aêciwie? DANE TECNICZNE ZMIENIARKA CD Pasmo przenoszenia : z z Dynamika : 99 db (C-X00) 93 db (C-X0) Odst p sygna -szum : 03 db (C-X00) 96 db (C-X0) Zniekszta cenia : 0,00% (C-X00) 0,006% (C-X0) Ko ysanie i dr enie : Poni ej mierzalnej granicy WyjÊcie : Analogowe (8-stykowe x ),, (pe na skala)/< kω OGÓLNE Zasilanie Napi cie pracy : Pràd sta y 4,4 (tolerancja 6 ) Uziemienie : Masa Dopuszczalna temperatura pracy : od 0 C do +0 C Wymiary (szer. x wys. x d.) : 22 mm x 88 mm x 74 mm Masa : 2,3 kg (bez akcesoriów) Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i danych technicznych bez uprzedzenia. ~ Кнопка 0EJECT (ВЫБРОС диска 0) Кнопка Reset (Возврат в исходное положение): Когда нажмете и будете держать в течение нескольких секунд Ÿ Отверстие накопителя компакт-дисков! Затвор ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ На экране дисплея подключенного приемника (или другой аппаратуры) появляется надпись RESET RESET8 ( Возврат в исходное положение возврат в исходное положение 8 ) или R R8. * Правильно ли соединены эти устройства? После проверки нажмите и держите кнопку 0EJECT (ВЫБРОС диска 0) в течение нескольких секунд для того, чтобы вернуть это устройство в исходное положение. Если эта проблема будет повторяться, проконсультируйтесь у официального дилера JC. Индикация RESET (возврат в исходное положение ) или R RESET2 (возврат в исходное положение 2) или R2 RESET3 (возврат в исходное положение 3) или R3 RESET4 (возврат в исходное положение 4) или R4 RESET (возврат в исходное положение ) или R RESET6 (возврат в исходное положение 6) или R6 RESET7 (возврат в исходное положение 7) или R7 RESET8 (возврат в исходное положение 8) или R8 Звуки прерываются во время воспроизведения. * Правильно ли установлены селекторы с обеих сторон? Значение Ошибка выброса диска Ошибка съемника Ошибка кассеты Ошибка возврата снятого диска Ошибка связи Другие ошибки Ошибка связи ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦИЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ-АВТОМАТА КОМПАКТ-ДИСКОВ Частотная характеристика : Гц Гц Динамический диапазон : 99 дб (C-X00) 93 дб (C-X0) Отношение сигнал-помеха : 03 дб (C-X00) 96 дб (C-X0) Искажение : 0,00% (C-X00) 0,006% (C-X0) Коэффициент детонации : Ниже измеримого предела Выходная клемма : Аналоговая (8 контактов х ),, В (полная шкала)/менее кω ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Потребность в электроэнергии Рабочее напряжение : 4,4 В пост. тока (допускается В 6 В) Система заземления : Минус на массу Допустимая рабочая температура : От 0 C до +0 C Размеры (Ш х В х Г) : 22 mm x 88 mm x 74 mm Масса : 2,3 кг (исключая принадлежности) Дизайн и технические характеристики могут меняться без уведомления. ~ Κουµπί 0 EJECT (Εξαγωγή) Κουµπί επαναφοράς: Όταν το πατήσετε και το κρατήσετε πατηµένο για λίγα δευτερόλεπτα Ÿ Θέση εισαγωγής κασέτας πολλαπλών δίσκων CD! Θυρίδα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ένδειξη RESET RESET8 ή R R8 εµφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής µονάδας (ή άλλης συσκευής) που είναι συνδεδεµένη µε τη συσκευή αυτή. * Είναι οι συσκευές συνδεδεµένες σωστά µεταξύ τους; Μετά τον έλεγχο, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί 0EJECT για λίγα δευτερόλεπτα, για να εκτελέσετε επαναφορά της µονάδας. Εάν το πρόβληµα επιµένει, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της JC. Ένδειξη RESET (ή R) RESET2 (ή R2) RESET3 (ή R3) RESET4 (ή R4) RESET (ή R) RESET6 (ή R6) RESET7 (ή R7) RESET8 (ή R8) Σφάλµα εξαγωγής ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ερµηνεία Σφάλµα διάταξης ανύψωσης Σφάλµα υποδοχής δίσκου στην κασέτα Σφάλµα επιστροφής διάταξης ανάγνωσης Σφάλµα επικοινωνίας Άλλα σφάλµατα Σφάλµα επικοινωνίας Ο ήχος παράγεται µε διακοπές κατά την αναπαραγωγή. * Είναι ρυθµισµένοι σωστά οι επιλογείς, που βρίσκονται εκατέρωθεν της συσκευής; ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΣΚΩΝ CD Απόκριση συχνότητας : z έως z υναµικό εύρος : 99 db (C-X00) 93 db (C-X0) Λόγος σήµατος-προς-θόρυβο : 03 db (C-X00) 96 db (C-X0) Παραµόρφωση: 0,00% (C-X00) 0,006% (C-X0) Τρέµουλο και κυµάνσεις ταχύτητας Ακροδέκτης εξόδου : Κάτω από το µετρήσιµο όριο : Αναλογικός (8 ακίδες x),, (πλήρης κλίµακα)/λιγότερο από kω ΓΕΝΙΚΑ Απαιτήσεις ρεύµατος Τάση λειτουργίας : DC 4,4 (ανοχή 6 ) Σύστηµα γείωσης οχήµατος : Αρνητική γείωση Επιτρεπτό εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας : 0 C έως +0 C ιαστάσεις (Π x Υ x Β) : 22 mm x 88 mm x 74 mm Βάρος : 2,3 kg (χωρίς παρελκόµενα) Ο σχεδιασµός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Zerowanie urzàdzenia Как вернуть Ваше устройство в исходное положение Επαναφορά της µονάδας NaciÊnij i przytrzymaj przycisk 0EJECT przez kilka sekund. Spowoduje to wyzerowanie wbudowanego mikroprocesora. Нажмите и держите кнопку 0EJECT (ВЫБРОС диска 0) в течение нескольких секунд. В результате этого встроенный микрокомпьютер возвращается в исходное положение. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί 0EJECT για µερικά δευτερόλεπτα. Με τον τρόπο αυτό, θα εκτελεστεί επαναφορά του ενσωµατωµένου µικροεπεξεργαστή. EJECT Przycisk 0EJECT Кнопка 0 EJECT (ВЫБРОС диска 0) Κουµπί 0EJECT (Εξαγωγή) В соответствии с Законом Российской Федерации О защите прав потребителей срок службы (годности) данного товара по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре. Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства. Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства JC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним. 3 C-X00[E_EX]PoRuGr_f.pm6 3 30/0/02, 2:0 PM

4 POLSKI PO ÑCZENIA ELEKTRYCZNE Zmieniark mo na pod àczyç do radioodbiorników JC serii KD-MX, KD-LX, KD-S, KD-L, KD-SX, KS-FX, KS-LX lub KS-L wyposa onych w funkcj sterowania zmieniarkà. W zale noêci od pod àczonego radioodbiornika ró ny b dzie sposób obs ugi i informacje na wyêwietlaczu. Dok adnie informacje mo na znaleêç w instrukcjach obs ugi radioodtwarzaczy. Niektóre radioodtwarzacze nie umo liwiajà odtwarzania p yt w formacie MP3 (tylko model C-X00). Aby uzyskaç dok adne informacje, skontaktuj si z najbli szym dealerem samochodowego sprz tu audio firmy JC. Aby zapobiec zwarciom podczas dokonywania po àczeƒ, od àcz tymczasowo ujemny biegun akumulatora. Zalecamy wykonanie wszystkich po àczeƒ elektrycznych (Rys. f) przed monta em urzàdzenia. W przypadku wàtpliwoêci odnoênie prawid owego monta u urzàdzenia nale y zleciç jego wykonanie wykwalifikowanemu pracownikowi. Urzàdzenie przystosowane jest do zasilania pràdem sta ym o napi ciu 2 z uziemieniem na masie. JeÊli w samochodzie nie zastosowano instalacji elektrycznej zasilanej pràdem o napi ciu 2 z uziemieniem na masie, konieczne jest zastosowanie transformatora, który mo na nabyç u przedstawicieli samochodowego sprz tu audio firmy JC. Urzàdzenie nale y bezwzgl dnie po àczyç z masà pojazdu. Pod àczanie do radioodbiorników JC serii KD-MX, KD-LX, KD-S, KD-L, KD-SX, KS-FX, KS-LX lub KS-L. РУССКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ Данный проигрыватель-автомат можно подключить к приемникам JC серии KD-MX, KD-LX, KD-S, KD-L, KD-SX, KS-FX, KS-LX или KS-L, включая функцию управления проигрывателем-автоматом. Однако порядок использования устройства и индикация на дисплее будут зависеть от того, какое подключено устройство. Более подробную информацию смотрите в руководстве по подключенному устройству. Обратите внимание, что некоторые устройства не могут воспроизводить диски, записанные в формате MP3 (только для C-X00). Более подробную информацию Вы можете получить у ближайшего дилера JC, предлагающего оборудование для автомобилей (категория дилера IN-CAR ENTERTAINMENT). Для предотвращения короткого замыкания при подключении держите неподключенной отрицательную клемму аккумулятора. Мы рекомендуем Вам сделать все электрические соединения (смотрите Рис. f) перед тем, как приступать к установке устройства. Если Вы не уверены в том, что сами сможете правильно установить это устройство, установите его с помощью квалифицированного техника по обслуживанию. Это устройство предназначено для работы на пост. токе напряжением 2 В, с минусом на массу. Если в Вашем автомобиле нет 2-вольтной электрической системы с минусом на массу, Вам потребуется инвертор напряжения, который можно приобрести у дилера JC, предлагающего оборудование для автомобилей (категория дилера IN-CAR ENTERTAINMENT). Убедитесь, что это устройство заземлено на шасси автомобиля. При подключении к приемникам JC серии KD-MX/KD-LX/KD-S/KD-L/KD-SX/KS-FX/KS- LX/KS-L ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων CD είναι δυνατό να συνδεθεί µε τους δέκτες σειράς KD-MX, KD-LX, KD-S, KD-L, KD-SX, KS-FX, KS-LX ή KS-L της JC που διαθέτουν λειτουργία ελέγχου τέτοιων συσκευών. Ωστόσο, οι διαδικασίες χειρισµού και οι ενδείξεις στην οθόνη θα διαφέρουν ανάλογα µε το δέκτη που θα έχετε συνδέσει µε τη συσκευή αυτή. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το δέκτη σας. Σηµειώστε ότι κάποιο δέκτες δεν µπορούν να αναπαραγάγουν δίσκους που έχουν εγγραφεί µε το φορµά MP3 (µόνο στο C-X00). Για περισσότερες λεπτοµέρειες, συµβουλευθείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο ηχοσυστηµάτων αυτοκινήτου της JC. Για να αποτρέψετε τυχόν βραχυκυκλώµατα, αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της µπαταρίας του οχήµατος καθ όλη τη διάρκεια των ηλεκτρικών συνδέσεων. Σας συνιστούµε να ολοκληρώσετε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις (βλ. σχήµα f) προτού τοποθετήσετε τη συσκευή στη θέση της. Εάν έχετε αµφιβολίες σχετικά µε τη σωστή τοποθέτηση της συσκευής αυτής, αναθέστε την τοποθέτησή της σε κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί σε ηλεκτρικά συστήµατα οχηµάτων στα 2 DC, µε αρνητική γείωση. Εάν το όχηµά σας δεν ανήκει στην κατηγορία αυτή, θα χρειαστείτε ένα µετατροπέα τάσης, τον οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από τους αντιπροσώπους συστηµάτων ψυχαγωγίας οχηµάτων της JC. Βεβαιωθείτε ότι θα γειώσετε τη συσκευή αυτή στο αµάξωµα του οχήµατος. Εάν πρόκειται να συνδέσετε τη συσκευή µε δέκτη σειράς KD-MX/KD-LX/KD-S/KD-L/ KD-SX/KS-FX/KS-LX/KS-L της JC Rys. f Рис. f Σχήµα f Od àczanie kabla Chwyç mocno wtyk i pociàgnij zgodnie z ilustracjà. Przewód 8- y owy (w zestawie) 8-контактный кабель (прилагается) Καλώδιο 8 ακίδων (συνοδεύει τη συσκευή) Как снять кабель Вытащите штекер, твердо зажав его в руке, как показано на рисунке. Do sterownika zmieniarki CD JC К блоку управления проигрывателя-автомата компакт-дисков JC Προς την κεντρική µονάδα που θα ελέγχει τη συσκευή αυτή Αποσύνδεση του καλωδίου Τραβήξτε το βύσµα, πιάνοντάς το γερά όπως φαίνεται στο σχήµα. Nie chwytaj za t cz Êç kabla. Не держитесь за эту часть. Μην τραβάτε από αυτό το σηµείο. Po zainstalowaniu i pod àczeniu... Przy pierwszym adowaniu zasobnika z p ytami do zmieniarki naciênij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk 0EJECT, aby wyzerowaç urzàdzenie. Podczas codziennej obs ugi nie nale y przytrzymywaç przycisku 0EJECT. Wyzerowanie urzàdzenia mo e byç konieczne tak e w nast pujàcych przypadkach: po przerwie w zasilaniu spowodowanej np. wymianà akumulatora; w przypadku nieprawid owego dzia ania urzàdzenia. После установки и подключения При вставлении накопителя в проигрывательавтомат компакт-дисков в первый раз нажмите и держите кнопку 0EJECT (ВЫБРОС диска 0) в течение нескольких секунд для того, чтобы вернуть устройство в исходное положение. При обычной эксплуатации нажимать и держать кнопку 0EJECT не нужно. Вам может также потребоваться вернуть устройство в исходное положение в следующих случаях: При перерыве подачи питания в таких случаях, когда, например, требуется заменить аккумулятор автомобиля. Когда устройство не функционирует нормально. Μετά την τοποθέτηση και τη σύνδεση... Μόλις εισαγάγετε την κασέτα πολλαπλών δίσκων CD για πρώτη φορά στη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί 0EJECT για λίγα δευτερόλεπτα, για να εκτελέσετε επαναφορά της µονάδας. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, µην πατάτε παρατεταµένα το κουµπί 0EJECT. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν διακοπεί η παροχή ρεύµατος στη συσκευή, όπως π.χ. κατά την αντικατάσταση της µπαταρίας του οχήµατος. Όταν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά. Przycisk 0EJECT Кнопка 0EJECT (ВЫБРОС диска 0) Κουµπί 0EJECT (Εξαγωγή) EJECT PROBLEMY z obs ugà urzàdzenia? Wyzeruj urzàdzenie. Patrz Zerowanie urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Смотрите Как вернуть Ваше устройство в исходное положение Αντιµετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της µονάδας Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της µονάδας Odtwarzanie p yt CD Urzàdzenie nie jest wyposa one w przyciski sterujàce odtwarzaniem p yt CD. Do sterowania obs ugà p yt mo e s u yç sterownik zmieniarki CD firmy JC lub inne urzàdzenie. Informacje na temat sterowania odtwarzaniem p yt CD znajdujà si w instrukcji obs ugi urzàdzenia sterujàcego. Прослушивание компакт-дисков На этом устройстве нет кнопок включения для воспроизведения компакт-дисков. Прослушивание компактдисков может производиться с помощью блока управления проигрывателя-автомата компакт-дисков JC и т.п., подключенного к данному устройству. Порядок включения компакт-диска смотрите в Инструкциях блока управления проигрывателя-автомата компакт-дисков. 4 Ακρόαση δίσκων CD Η συσκευή αυτή δε διαθέτει κουµπιά χειρισµού για την αναπαραγωγή δίσκων CD. Οι λειτουργίες CD εκτελούνται µέσω της κεντρικής µονάδας που είναι συνδεδεµένη µε τη συσκευή αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων CD της JC και ελέγχει τη λειτουργία της. Για τις διάφορες λειτουργίες CD, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν την κεντρική µονάδα. C-X00[E_EX]PoRuGr_f.pm6 4 30/0/02, 2:7 PM

5 OBS UGA ZASOBNIKÓW I P YT CD Obs uga zasobnika Zasady bezpieczeƒstwa w zakresie obs ugi zasobnika Nie przenosiç zasobnika szczelinami do wk adania p yt w dó, gdy p yty mogà wypaêç. Zawsze przechowywaç dwanaêcie szufladek na p yty w zasobniku. Podczas wk adania i wyjmowania szufladek z p ytami CD trzymaç zasobnik poziomo, aby nie upuêciç p yt. Nie wk adaç p yt bez wyjmowania szufladek z zasobnika. W adnym wypadku nie umieszczaç p yt bezpoêrednio w zasobniku. Nie wystawiaç zasobnika na bezpoêrednie dzia anie wysokiej temperatury lub promieni s onecznych. Nie demontowaç zasobnika. Zachowaç ostro noêç, by nie upuêciç lub nie uderzyç zasobnika. Nie naciskaç zbyt silnie na szufladki z p ytami podczas wk adania lub wyjmowania z zasobnika. W adnym wypadku nie stosowaç do czyszczenia szufladek lub zasobnika rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieƒczalniki lub Êrodki owadobójcze. Ârodki te mogà powodowaç uszkodzenia powierzchni elementów urzàdzenia. JeÊli potrzebne sà dodatkowe zasobniki, nale y zakupiç model XC-M200. Podczas odtwarzania p yt CD-R lub CD-RW Przed rozpocz ciem odtwarzania p yt CD-R lub CD-RW nale y dok adnie zapoznaç si z zawartymi na nich informacjami i ostrze eniami. U ywaç tylko zamkni tych p yt CD-R lub CD-RW. Odtwarzanie niektóre p yt CD-R lub CD-RW w tym odtwarzaczu mo e byç niemo liwe z powodu charakterystyki dysku oraz z nast pujàcych powodów: Zabrudzenia lub porysowania p yty. Skroplenia si wilgoci na soczewce wewnàtrz urzàdzenia. Zabrudzenia soczewki przetwornika wewnàtrz urzàdzenia. P yty CD-RW mogà wymagaç d u szego czasu odczytu, poniewa refleksyjnoêç tego typu dysków jest mniejsza ni w przypadku standardowych p yt CD. P yty CD-R lub CD-RW sà wra liwe na wysokà temperatur lub du à wilgotnoêç, nie nale y wi c ich pozostawiaç w samochodzie. Nie nale y u ywaç nast pujàcych p yt CD-R lub CD-RW: Z naklejkami, etykietami lub folià zabezpieczajàcà przyklejonà do powierzchni. P yty z etykietami, które mo na zadrukowywaç bezpoêrednio w drukarce atramentowej. U ywanie tego typu p yt w wysokiej temperaturze lub du ej wilgotnoêci mo e spowodowaç nieprawid owoêci w funkcjonowaniu urzàdzenia lub uszkodzenie p yty. Na przyk ad: Etykiety lub naklejki mogà zniekszta ciç p yt. Etykiety lub naklejki mogà si odkleiç i uniemo liwiç wysuni cie p yty. Wydruk na p ycie mo e staç si lepki. Zawsze nale y dok adnie zapoznaç si z instrukcjami i ostrze eniami dotyczàcymi etykiet i przeznaczonych do zadrukowania p yt. Wygi ta p yta Деформированный диск Παραµορφωµένος δίσκος. Zasobnik (XC-M200) Szufladka 2. Klejàce resztki Остаток клея Υπόλειµµα αυτοκόλλητου Etykieta samoprzylepna Наклеиваемая этикетка Αυτοκόλλητη ετικέτα Odtwarzanie informacji CD Text (tylko model C-X00)/ Отображение CD-текста (только для модели C-X00) / Αναπαραγωγή κειµένου CD (CD Text - µόνο στο C-X00) CD Text umo liwia zapisanie niektórych informacji dotyczàcych p yty (tytu p yty, nazwa wykonawcy i tytu utworu). Po pod àczeniu urzàdzenia do odbiornika obs ugujàcego funkcj wyêwietlania informacji CD Text, informacje zawarte na p ycie dost pne b dà na wyêwietlaczu odbiornika. Wk adanie p yt CD. Wysuƒ szufladk na p yt z zasobnika do oporu. 2. UmieÊç p yt CD w szufladce, nadrukiem do góry. Накопитель (XC-M200) Κασέτα πολλαπλών δίσκων CD (XC-M200) 3. Wsuƒ szufladk w prowadnice zasobnika i dosuƒ do koƒca. Sprawdê, czy szufladka z p ytà jest dobrze umocowana w zasobniku. JeÊli p yta CD wysuwa si z szufladki, skoryguj jej po o enie. * P yty CD w zasobniku oznaczone sà p yty, p yty 2 itd. liczàc z do u do góry. W szufladkach umieszczone sà otwory, przez które odczytywana jest zawartoêç p yt. Otwory te ods aniajà cz Êç powierzchni p yty. Uwa aj, aby nie dotykaç tej powierzchni. Odtwarzanie p yty nie jest mo liwe, jeêli zosta a w o ona odwrotnie. P yty CD w kszta cie serca, kwiatu itp. (p yty o specjalnych kszta tach) nie mogà byç odtwarzane na tym urzàdzeniu. W o enie tego rodzaju p yty mo e powodowaç problemy. ОБРАЩЕНИЕ С НАКОПИТЕЛЯМИ И КОМПАКТ-ДИСКАМИ Как обращаться с накопителями Осторожное обращение с накопителями Не носите накопитель в таком положении, когда его отверстие для вставления дисков смотрит вниз, чтобы не допустить выпадения компакт-дисков. Обязательно держите двенадцать кассет для дисков в накопителе. При вытаскивании или вставлении на место кассет для дисков для помещения на них компакт-дисков держите накопитель в горизонтальном положении для того, чтобы не допустить выпадения компакт-дисков. Не вставляйте компакт-диски, не вытащив кассеты для дисков из накопителя. Ни в коем случае не вставляйте компакт-диски прямо в накопители. Не подвергайте накопители воздействию высоких температур или прямого солнечного света. Не разбирайте накопители. Старайтесь не ронять накопители и не ударять по ним. Не жмите слишком сильно на кассеты для дисков, вынутые из накопителей. Ни в коем случае не наносите на накопители или кассеты растворители, такие как бензин, разбавители или инсектициды. Эти растворители могут разъесть их поверхность. Если Вам требуются дополнительные накопители, купите накопители XC-M200. Воспроизведение компакт-дисков однократной и многократной записи Перед воспроизведением компакт-дисков однократной или многократной записи внимательно прочитайте данные инструкции и предостережения. Используйте только завершенные компакт-диски однократной и многократной записи. Некоторые компакт-диски однократной или многократной записи не воспроизводятся на данном устройстве в связи с их особенностями, а также по следующим причинам: диски загрязнены или поцарапаны; на линзе внутри устройства присутствует конденсат влаги; линза звукоснимателя загрязнена. Для считывания дисков многократной записи может потребоваться больше времени, так как они имеют меньшую отражательную способность по сравнению с обычными компактдисками. Компакт-диски однократной или многократной записи чувствительны к высоким температурам и влажности, поэтому не оставляйте их в машине. Не используйте следующие компакт-диски однократной или многократной записи: диски с наклейками, этикетками или защитными пленками на поверхности; диски, на которых можно печатать этикетки с помощью струйного принтера. Использование этих дисков при высоких температурах или высокой влажности может привести к их неисправностям или повреждению. Например: наклейки и этикетки могут сжать и деформировать диск; наклейки и этикетки могут отслоиться от диска, и его нельзя будет извлечь; печать на дисках может сделать их клейкими. Внимательно прочитайте инструкции и предостережения об использовании этикеток и дисков, на которых можно выполнять печать. Naklejka Наклейка Αυτοκόλλητο CD-текст содержит информацию о диске (название диска, исполнителя и название дорожки). При подключении этого устройства к принимающему устройству, поддерживающему функцию отображения CD-текста, можно просматривать информацию о диске на дисплее принимающего устройства. Как вставлять компакт-диски. Частично вытаскивайте кассету для диска из накопителя до тех пор, пока она не остановится. 2. Положите компакт-диск на кассету для диска так, чтобы его этикетка смотрела вверх. Кассета для диска Υποδοχή δίσκου * P yta Диск ίσκος Szufladka Кассета для диска Υποδοχή δίσκου 3. Выровняйте кассету для диска с канавками в накопителе и всуньте до конца кассету с диском. Проверьте, надежно ли вставлена кассета для диска в накопитель. Если компакт-диск отходит от кассеты для диска, еще раз положите его на кассету для диска. * Вставленные компакт-диски считаются как диск-, диск-2 снизу вверх. Примечания: В кассетах для дисков имеются отверстия, через которые сигналы считываются с компакт-дисков. Эти отверстия оставляют часть блестящей стороны компакт-диска открытой. Соблюдайте осторожность и не касайтесь блестящей поверхности компактдиска. Невозможно воспроизвести компакт-диск, если его положить наоборот. Предупреждение: Компакт-диски в форме сердечка, цветка и т.п. (компакт-диск специальной формы) нельзя использовать в данном устройстве. Закладка этого типа компакт-диска приведет к неисправности. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΣΚΩΝ CD ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΚΩΝ CD Χειρισµός των κασετών πολλαπλών δίσκων CD Σηµεία προσοχής κατά το χειρισµό των κασετών Μη µεταφέρετε την κασέτα µε την υποδοχή εισαγωγής δίσκων στραµµένη προς τα κάτω, διότι οι δίσκοι CD ενδέχεται να πέσουν από την κασέτα. ιατηρείτε πάντοτε και τις δώδεκα υποδοχές της κασέτας γεµάτες µε δίσκους CD. Όταν σύρετε τις υποδοχές δίσκου προς τα έξω ή προς τα µέσα κατά την τοποθέτηση δίσκων CD, κρατάτε την κασέτα οριζόντια για να µη σας πέσουν οι δίσκοι CD απ αυτήν. Μην εισαγάγετε δίσκους CD εάν προηγουµένως δε σύρετε τις υποδοχές της κασέτας προς τα έξω. Ποτέ µην τοποθετείτε δίσκους CD απ ευθείας µέσα στην κασέτα. Μην εκθέτετε την κασέτα σε υψηλές θερµοκρασίες ή στο άµεσο ηλιακό φως. Μην αποσυναρµολογείτε την κασέτα. Προσέχετε να µην σας πέσει η κασέτα και να µην τη χτυπήσετε. Μην εξασκείτε υπερβολικά µεγάλη πίεση στις υποδοχές δίσκου τις οποίες έχετε αφαιρέσει από την κασέτα. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε διαλύτες, όπως π.χ. βενζόλιο, διαλυτικό χρωµάτων ή εντοµοκτόνο σε κασέτες ή υποδοχές δίσκου. Οι διαλύτες αυτοί ενδέχεται να διαβρώσουν την επιφάνειά τους. Εάν χρειαστείτε πρόσθετες κασέτες πολλαπλών δίσκων CD, προµηθευτείτε κασέτες µε κωδικό είδους XC-M200. Αναπαραγωγή δίσκων CD-R ή CD-RW Πριν από την αναπαραγωγή δίσκων CD-R ή CD-RW, µελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες ή τις προφυλάξεις τους. Χρησιµοποιείτε µόνον ολοκληρωµένους (finalized) δίσκους CD-R ή CD-RW. Κάποιοι δίσκοι CD-R ή CD-RW ενδέχεται να µην αναπαράγονται στη συσκευή αυτή, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους ή στις παρακάτω περιπτώσεις: Οι δίσκοι είναι πολύ λερωµένοι ή γρατζουνισµένοι. Έχει συµβεί συµπύκνωση υγρασίας στο φακό που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Ο φακός που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής είναι λερωµένος. ΟΙ δίσκοι CD-RW ενδέχεται να απαιτήσουν µεγαλύτερο χρόνο ανάγνωσης, επειδή η ανακλασιµότητα των δίσκων CD-RW είναι µικρότερη από εκείνη των κοινών δίσκων CD. Οι δίσκοι CD-R ή CD-RW είναι ευαίσθητοι στις υψηλές θερµοκρασίες ή/και υγρασία, γι αυτό µην τους αφήνετε µέσα στο όχηµα. Μη χρησιµοποιείτε τους παρακάτω δίσκους CD-R ή CD-RW: Εκείνους που φέρουν αυτοκόλλητα, ετικέτες ή σφραγίδες ασφαλείας κολληµένα στην επιφάνειά τους. Εκείνους των οποίων η ετικέτα είναι δυνατό να εκτυπωθεί απ ευθείας σε εκτυπωτή τύπου Inkjet. Η τυχόν χρήση των δίσκων αυτών σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας ή υγρασίας είναι δυνατό να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ζηµιά στους ίδιους τους δίσκους. Παράδειγµα: Τα αυτοκόλλητα ή οι ετικέτες είναι δυνατό να συρρικνωθούν και να προκαλέσουν παραµόρφωση στο δίσκο. Τα αυτοκόλλητα ή οι ετικέτες είναι δυνατό να αποκολληθούν, µε αποτέλεσµα ο δίσκος να µην µπορεί να εξαχθεί από τη συσκευή. Η µελάνη εκτύπωσης πάνω στο δίσκο ενδέχεται να αρχίσει να κολλά. Μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες ή τις προφυλάξεις που αφορούν ετικέτες και απ ευθείας εκτυπώσιµους δίσκους. Στους δίσκους του φορµά CD Text, εγγράφονται πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο το δίσκο (ο τίτλος του, ο καλλιτέχνης και οι τίτλοι των κοµµατιών). Εάν συνδέσετε τη συσκευή αυτή µε δέκτη που υποστηρίζει τη λειτουργία εµφάνισης κειµένου CD, οι πληροφορίες για το δίσκο αυτό θα εµφανίζονται στην οθόνη του δέκτη. Εισαγωγή δίσκων CD. Σύρετε την υποδοχή δίσκου µερικώς έξω από την κασέτα, µέχρι να συναντήσετε αντίσταση. 2. Τοποθετήστε ένα δίσκο CD στην υποδοχή, µε την τυπωµένη πλευρά προς τα επάνω. Prowadnice Канавки Αυλακώσεις P yta CD Компакт-диск ίσκος CD 3. Ευθυγραµµίστε την υποδοχή δίσκου µε τις αυλακώσεις της κασέτας και κατόπιν ωθήστε την υποδοχή δίσκου µέσα µέχρι τέρµα. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή δίσκου έχει εισαχθεί καλά µέσα στην κασέτα. Εάν κάποιος δίσκος CD βγει από την υποδοχή του, επανατοποθετήστε τον στην υποδοχή. * Οι εισηγµένοι δίσκοι CD αριθµώνται ως δίσκος, δίσκος 2 κ.λπ. από κάτω προς τα επάνω. Σηµειώσεις: Οι υποδοχές δίσκου διαθέτουν ανοίγµατα µέσα από τα οποία γίνεται η ανάγνωση των δίσκων CD. Τα ανοίγµατα αυτά αφήνουν ακάλυπτο ένα µέρος της ιριδίζουσας πλευράς του δίσκου CD. Προσέχετε να µην αγγίζετε τους δίσκους CD από την ιριδίζουσα πλευρά τους. Εάν τοποθετήσετε ένα δίσκο CD ανάποδα στην υποδοχή του, η αναπαραγωγή του δε θα είναι δυνατή. Προσοχή: ίσκοι CD µε σχήµα καρδιάς, λουλουδιού, κ.λπ. (δηλ. δίσκοι CD µε µη κυκλικό σχήµα ) δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν στη συσκευή αυτή. Εάν εισαγάγετε τέτοιους δίσκους CD στη συσκευή, θα προκληθούν προβλήµατα στη λειτουργία της. C-X00[E_EX]PoRuGr_f.pm6 2/0/02, 7:02 PM

6 Wk adanie zasobnika. Przesuƒ drzwiczki w prawo. 2. W ó zasobnik. W ó zasobnik do zmieniarki znakiem ) do góry tak, aby szczeliny do wk adania p yt znajdowa y si z prawej strony. Как вставить накопитель. Сдвиньте затвор вправо. 2. Вставьте накопитель. Вставьте накопитель в проигрыватель-автомат компакт-дисков так, чтобы метка ) была наверху, а сторона, с которой вставляется компакт-диск, смотрела вправо.. 2. Εισαγωγή της κασέτας πολλαπλών δίσκων CD. Σύρετε τη θυρίδα προς τα δεξιά. 2. Εισαγάγετε την κασέτα. Η κασέτα πρέπει να εισάγεται στη συσκευή µε την ένδειξη ) προς τα επάνω και την πλευρά εισαγωγής δίσκων CD προς τα δεξιά. 3. Zamknij drzwiczki. Drzwiczki muszà byç ca y czas zamkni te. Nale y je otwieraç wy àcznie podczas wk adania zasobnika. Nie wk adaç d oni i jakichkolwiek przedmiotów do szczeliny. Mo e to spowodowaç obra enia oraz uszkodzenie urzàdzenia. Cz Êciowe odklejenie etykiety od zasobnika mo e powodowaç nieprawid owà prac urzàdzenia. W takim przypadku usuƒ etykiet lub przyklej ponownie. Wyjmowanie zasobnika. Przesuƒ drzwiczki w prawo. 2. NaciÊnij przycisk 0EJECT. Zasobnik zostanie wysuni ty ze szczeliny. JeÊli nie mo na wysunàç zasobnika, wsuƒ go i odtwórz ponownie p yt nr 2. Po zatrzymaniu odtwarzania powtórz powy sze czynnoêci. JeÊli powy szy sposób nie skutkuje, wykonaj nast pujàce czynnoêci:. Sprawdê, czy regulatory po o enia zosta y prawid owo ustawione. 2. Zdejmij zaêlepk z otworu wysuwania awaryjnego (Rys. g). 3. Wsuƒ do otworu wàski, prosty przedmiot, np. Êrubokr t (Rys. h). * Wsuwaj przedmiot prosto, nie pod kàtem. 3. Закройте затвор. При обычной эксплуатации затвор следует держать закрытым за исключением случая, когда меняется накопитель. Предупреждения: Не вставляйте свои руки или любой другой посторонний предмет в загрузочное отверстие, в противном случае это может привести к нанесению Вам травмы, либо привести к неисправности или повреждению. Если этикетка на накопителе, когда она имеется, частично отклеилась, это может привести к неисправности. Если такое случится, снимите этикетку или снова плотно ее приклейте. Как вытащить накопитель. Сдвиньте затвор вправо. 2. Нажмите кнопку 0EJECT (ВЫБРОС диска 0). Накопитель выскакивает из загрузочного отверстия. В тех случаях, когда накопитель не выскакивает, всуньте обратно накопитель и еще раз воспроизведите 2-й диск; когда его воспроизведение закончится, повторите приведенную выше процедуру. Если приведенная выше процедура не работает, выполните нижеследующие пункты:. Проверьте, чтобы селекторы были правильно установлены. 2. Снимите защитное уплотнение с отверстия принудительного выброса. (Pис. g) 3. Всуньте прямой прут, такой как отвертка, в отверстие. (Pис. h) * Не вставляйте прут под углом, вставьте его прямо. 3. Κλείστε τη θυρίδα. Κανονικά, η θυρίδα πρέπει να παραµένει κλειστή, εκτός από την περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κασέτα. Προφυλάξεις: Μη βάζετε τα χέρια σας ή ξένα σώµατα µέσα στη θέση εισαγωγής της κασέτας, διότι ενδέχεται να τραυµατιστείτε ή να προκαλέσετε δυσλειτουργία ή ζηµιά στη συσκευή. Εάν η ετικέτα, που τυχόν υπάρχει πάνω στην κασέτα, αποκολληθεί µερικώς, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία. Σε µια τέτοια περίπτωση, αφαιρέστε την ετικέτα ή ξανακολλήστε την καλά. Εξαγωγή της κασέτας πολλαπλών δίσκων CD. Σύρετε τη θυρίδα προς τα δεξιά. 2. Πατήστε το κουµπί 0EJECT. Τότε, η κασέτα θα εξαχθεί από τη θέση εισαγωγής της συσκευής. Εάν η εξαγωγή της κασέτας δεν είναι δυνατή, ωθήστε την κασέτα ξανά µέσα στη συσκευή και αναπαραγάγετε το 2ο δίσκο CD για µία ακόµη φορά. Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του, επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία. Εάν η ανωτέρω διαδικασία δε φέρει αποτέλεσµα, κάντε τα εξής:. Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογείς είναι ρυθµισµένοι σωστά. 2. Ξεκολλήστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο που καλύπτει την οπή εξαγωγής της κασέτας (βλ. σχήµα g). 3. Εισαγάγετε ένα µακρύ και λεπτό αντικείµενο, όπως π.χ. ένα κατσαβίδι, µέσα στην οπή (βλ. σχήµα h). * Μην εισαγάγετε το αντικείµενο αυτό υπό κλίση, αλλά κάθετα στην επιφάνεια της συσκευής. Rys. g Pис. g Σχήµα g Otwór wysuwania awaryjnego i zaêlepka. Отверстие принудительного выброса и защитное уплотнение Οπή εξαγωγής κασέτας και προστατευτικό αυτοκόλλητο JeÊli problem b dzie nadal wyst powa, skontaktuj si z autoryzowanym przedstawicielem firmy JC. W jaki sposób wyjàç podajniki dysków W celu czyszczenia zwolnij szufladki na p yty za pomocà uchwytu.. NaciÊnij uchwyt zwalniajàcy w dó i wysuƒ szufladk. 2. Po wyczyszczeniu w ó szufladk do zasobnika naciskajàc jednoczeênie uchwyt. CzyÊç szufladki pojedynczo, aby uniknàç w o enia dwóch z nich w jednà szczelin zasobnika. Если эта проблема будет возникать снова, проконсультируйтесь у официального дилера JC. Извлечение лотков для дисков Пользуйтесь рычагом освобождения для того, чтобы вытащить кассеты для дисков при их чистке.. Оттянув рычаг освобождения вниз, вытащите кассету для диска. 2. После чистки вставьте кассету для диска в накопитель, оттягивая рычаг освобождения вниз. Чистите кассеты поочередно по одной с тем, чтобы не вставить две кассеты в одно отверстие в накопителе. Rys. h Pис. h Σχήµα h Εάν το πρόβληµα επιµένει, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της JC. Τρόπος αφαίρεσης των υποδοχών δίσκου Για να καθαρίσετε τις υποδοχές δίσκου, αφαιρέστε τους από την κασέτα µε τη βοήθεια του κουµπιού απασφάλισής τους.. Ενόσω τραβάτε το κουµπί απασφάλισης προς τα κάτω, τραβήξτε την υποδοχή δίσκου προς τα έξω. 2. Μετά τον καθαρισµό, εισαγάγετε την υποδοχή δίσκου στην κασέτα ενόσω τραβάτε το κουµπί απασφάλισης προς τα κάτω. Καθαρίζετε τις υποδοχές δίσκου µία προς µία, για να αποτρέψετε την ενδεχόµενη εισαγωγή δύο υποδοχών στην ίδια θέση της κασέτας. Uchwyt zwalniajàcy Рычаг освобождения Κουµπί απασφάλισης Obs uga p yt CD-R/CD-RW Warstwa odblaskowa p yt CD-R/CD-RW jest mniej wytrzyma a ni powierzchnia standardowych p yt CD. W przypadku uszkodzenia p yty warstwa ta mo e ulec odklejeniu. NoÊniki tego rodzaju sà te bardziej podatne na b dy odczytu spowodowane przez odciski palców. Przechowywanie P yty CD nale y przechowywaç w pude kach. Przechowywanie p yt luzem, jedna na drugiej, mo e doprowadziç do ich uszkodzenia. P yt nie nale y zostawiaç w miejscach nara onych na bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych ani miejscach, w których panuje wysoka temperatura bàdê du a wilgotnoêç. Nie nale y zostawiaç p yt w samochodzie. Обращение с CD-R (компакт-диски однократной записи)/ CD-RW (перезаписываемые компакт-диски) Отражающая пленка компакт-дисков однократной записи/ перезаписываемых компакт-дисков менее прочная, чем на обычных компакт-дисках. При повреждении этих дисков их пленка может отклеиться. Эта среда также чувствительна к отпечаткам пальцев, поэтому обращаться с ними следует чрезвычайно осторожно. Хранение Позаботьтесь, чтобы компакт-диски хранились в предназначенных для них коробках. Если диски складывать один на другой без их коробок, их можно повредить. Не кладите компакт-диски там, где они могут подвергаться воздействию прямого солнечного света, или в место с высокой температурой и влажностью. Старайтесь не оставлять компакт-диски в Вашем автомобиле. Χειρισµός δίσκων CD-R/CD-RW Η ανακλαστική µεµβράνη των δίσκων CD-R/CD-RW δεν είναι τόσο ανθεκτική όσο εκείνη των κοινών δίσκων CD µουσικής. Εάν οι δίσκοι αυτοί υποστούν ζηµιά, η µεµβράνη τους ενδέχεται να ξεφλουδίσει. Οι δίσκοι αυτοί είναι επίσης ευαίσθητοι στις δαχτυλιές, γι αυτό πρέπει να προσέχετε πολύ κατά το χειρισµό τους. Φύλαξη Φυλάσσετε πάντα τους δίσκους CD στις θήκες τους. Εάν στοιβάξετε τους δίσκους τον έναν πάνω στον άλλον, χωρίς να βρίσκονται µέσα στις θήκες τους, οι δίσκοι ενδέχεται να υποστούν ζηµιά. Μην τοποθετείτε δίσκους CD σε σηµεία όπου ενδέχεται να εκτεθούν στο άµεσο ηλιακό φως, υψηλές θερµοκρασίες ή/και υγρασία. Αποφεύγετε να αφήνετε τους δίσκους CD µέσα στο όχηµά σας. Przytrzymaj Êrodkowy uchwyt. Нажмите на центральный фиксатор. Πιέστε την κεντρική διάταξη συγκράτησης προς τα κάτω. UnieÊ p yt nie dotykajàc powierzchni zapisu. Поднимите его, не касаясь поверхности с записью. Ανασηκώστε το δίσκο χωρίς να αγγίξετε την ιριδίζουσα επιφάνειά του. W ó p yt nadrukiem do góry. Вставьте так, чтобы этикетка смотрела вверх. Εισαγάγετε το δίσκο µε την τυπωµένη πλευρά του προς τα επάνω. NaciÊnij delikatnie p yt, aby zablokowaç jà w miejscu. Слегка нажмите на диск, чтобы он вставился. Πιέστε µαλακά το δίσκο για να τον στερεώσετε στην κεντρική διάταξη συγκράτησης της θήκης του. Czyszczenie p yt W przypadku zabrudzenia p yty odciskami palców i kurzem, przetrzyj jà mi kkà, suchà Êciereczkà ruchem skierowanym od Êrodka do kraw dzi p yty. Zabrudzenia trudne do usuni cia nale y zetrzeç Êciereczkà zwil onà wodà. Nie u ywaç Êrodków do czyszczenia p yt gramofonowych, benzyny lub aerozolu antystatycznego. Na nara aç na uszkodzenie zadrukowanej strony p yty, nie naklejaç etykiet. Prawid owo Правильно Σωστό Nieprawid owo Все верно Λάθος Уход за компакт-дисками При появлении на компакт-диске отпечатков пальцев и грязи вытрите диск мягкой сухой тряпкой, вытирая его от центра до краев. Если очистить его трудно, протрите компакт-диск тряпкой, смоченной в воде. Не пользуйтесь средством для чистки пластинок, бензином, спиртом или антистатиком. Старайтесь не повредить сторону с этикеткой и не приклеивайте бумагу или клей к поверхности. 6 Συντήρηση των δίσκων CD Εάν ένας δίσκος CD λερωθεί µε δαχτυλιές ή άλλες ακαθαρσίες, καθαρίστε τον µε ένα µαλακό και στεγνό ύφασµα, µε φορά από το κέντρο του προς την περιφέρεια (δηλ. ακτινικά). Εάν δεν καθαρίζει εύκολα, χρησιµοποιήστε ένα ύφασµα ελαφρά υγραµένο µε νερό. Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά δίσκων βινυλίου, βενζόλιο, οινόπνευµα ή αντιστατικά υγρά. Μην προκαλείτε ζηµιά και µην επικολλάτε χαρτιά ή αυτοκόλλητα στην τυπωµένη πλευρά του δίσκου. C-X00[E_EX]PoRuGr_f.pm6 6 2/0/02, 7:02 PM

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation 4-138-184-81(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Beoab 2 Οδηγός Τα DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC αποτελούν εµπορικά σήµατα της Dolby aboratories icensing Corporation. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Όπλο ακριβείας PlayStation Move

Όπλο ακριβείας PlayStation Move EL Όπλο ακριβείας PlayStation Move Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-ZRA1E 7017291 Ονόματα εξαρτημάτων Πλαϊνή όψη SELECT (επιλογή) Άνω κάλυμμα Σύρτης RELEASE (απασφάλιση) Επιλογέας λειτουργίας πυροβολισμού Ανασυρόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Ελληνικά.................. 47 По-русски................. 51 Po polsku................ 55 2 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 4 1. Αριστερό περιφερειακό ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB-19 CB RADIO CB-19 COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Βασικές δυνατότητες της συσκευής 40 κανάλια Άµεση επιλογή καναλιών 9/19 υνατότητα σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER

ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν από τη χρήση! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Επιλέξτε το σηµείο εγκατάστασης, όπου η µονάδα δεν θα επηρεάσει την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Προθέσεις και προθετικές φράσεις

Προθέσεις και προθετικές φράσεις 22 Προθέις και προθετικές φράις (Предлоги и предложные группы) Предлоги несклоняемые слова. Обычно после них идут имена существительные в винительном падеже, вместе они образуют предложную группу предложения.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 41 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 41... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ ηχείων... 3 2.2. Συνδέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ CLUB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ CLUB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.030 DJ CLUB 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.030 DJ CLUB... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης UN65U

Οδηγός Εγκατάστασης UN65U GK12147 Πρώτη Έκδοση Νοέμβριος 2016 Οδηγός Εγκατάστασης UN65U Το VivoMini σας συνοδεύεται από τα ακόλουθα. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της ASUS σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.0 60 DJ SET 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.0 60 DJ SET... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του Firmware της Ψηφιακής Φωτογραφικής Μηχανής SLR

Ενημέρωση του Firmware της Ψηφιακής Φωτογραφικής Μηχανής SLR Ενημέρωση του Firmware της Ψηφιακής Φωτογραφικής Μηχανής SLR Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του firmware αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

VDP 112 VDP 113 VDP 123

VDP 112 VDP 113 VDP 123 VDP 112 VDP 113 VDP 123 Οδηγίες Χρήσης και εγκατάστασης Βασικά χαρακτηριστικά συστήµατος ιαγώνιος οθόνης : 7 (16:9) Ανάλυση: 480 x 234 RGB ιαστάσεις : 154.08mm x 86.58mm Τροφοδοτικό: Είσοδος 230VAC / Έξοδος:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS ARC WHITE / BLACK. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικά χαρακτηριστικά Συστάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS ARC WHITE / BLACK. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικά χαρακτηριστικά Συστάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK...

Διαβάστε περισσότερα

HL-820VER/HS-8VER/ MS-8VER/MS-80VER/ SL-100VER/SL-160VER/ SL-300VER/SL-790VER. Ïäçãßåò ñþóçò

HL-820VER/HS-8VER/ MS-8VER/MS-80VER/ SL-100VER/SL-160VER/ SL-300VER/SL-790VER. Ïäçãßåò ñþóçò HL-820VER/HS-8VER/ MS-8VER/MS-80VER/ SL-100VER/SL-160VER/ SL-300VER/SL-790VER Ïäçãßåò ñþóçò Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε μία από τις αριθμομηχανές CASIO HL-820VER/HS-8VER/MS-8VER MS-80VER/SL-100VER/SL-160VER

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CRL 3TV27 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CRL-3TV27 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ υνατότητα ρύθµισης της έντασης οµιλίας Εξωτερική µονάδα µε φινίρισµα αλουµινίου, ανθεκτική στις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips TCI360/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΑΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ CD PLAYER. Οδηγίες χρήσεως ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΑΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ CD PLAYER. Οδηγίες χρήσεως ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΑΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ CD PLAYER Οδηγίες χρήσεως ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Ένδειξη ενεργοποίησης 2. Ένδειξη STEREO FM 3. Ένδειξη Προγραμματισμού 4. Μικρόφωνο 5. Δείκτης ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD300. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD300. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD300 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα