ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΧΑΨΑ ΣΟΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ 2010

2 Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν. 3463/2006. Περιγράφει τους κανόνες λειτουργίας και σύστασης των επιχειρήσεων, το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους, τις νέες αλλαγές που δρομολογούνται αλλά και την ευρωπαϊκή εμπειρία της επιχειρηματικής δράσης των ΟΤΑ. Αναφορά γίνεται επίσης και στην επίπτωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στην τοπική ανάπτυξη μέσω της ανάλυσης PEST. Επιπλέον δίνεται έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιριών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα καλής εφαρμογής του πλαισίου που τις διέπει. Τέλος, στο παράρτημα υπάρχουν οι νόμοι που συνιστούν το θεσμικό πλαίσιο της εργασίας. Abstract The present thesis presents the legal frame of municipal enterprises according to law 3463/2006. It describes the rules of operation and constitution of enterprises, the labour status of their personnel, the new changes that are undertaken but also the European experience of enterprising activities of local authorities. It also estimates the effect of law frame in the local development via analysis PEST. Moreover this thesis stresses the legal frame of joint stock companies of Local Government and describes certain examples of good application of legal framework that governs them. Finally, in the sppendix, one can find the laws that recommend the legal frame. 2

3 Περιεχόμενα Συντομογραφίες ο Κεφάλαιο...5 Εισαγωγή ο Κεφάλαιο Συνταγματική κατοχύρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η πρώτη περίοδος επιχειρηματικής δράσης (ΚΔΚ Π.Δ 323/1989) Η δεύτερη περίοδος επιχειρηματικής δράσης (ΚΔΚ Π.Δ. 410/1995) Η τρίτη περίοδος επιχειρηματικής δράσης (ΚΔΚ Ν. 3463/2006) Συμπεράσματα ο Κεφάλαιο Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δράσης των ΟΤΑ Κανόνες σύστασης των επιχειρήσεων των ΟΤΑ Εργασιακό καθεστώς των επιχειρήσεων των ΟΤΑ Αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου των επιχειρήσεων των ΟΤΑ μέσω του μεθοδολογικού εργαλείου της ανάλυσης PEST για την προώθηση του ρόλου της Τ.Α στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Η ευρωπαϊκή άποψη για την επιχειρηματική δράση της Τ.Α Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και η επιχειρηματική δράση των ΟΤΑ ο Κεφάλαιο Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις Α.Ε των ΟΤΑ Μορφές και λειτουργίες των Α.Ε της Τ.Α βάσει του Ν. 3463/ Καλά παραδείγματα Α.Ε της Τ.Α Παρουσίαση της ΔΑΕΜ Α.Ε και προοπτικές της επιχειρηματικής της δράσης ο Κεφάλαιο...64 Συμπεράσματα...64 Βιβλιογραφία...68 Παράρτημα...72 Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α /8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Ν 2190/1920/Α-37 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Α.Ε Πρόγραμμα Καλλικράτης- Προσχέδιο Νόμου για τη νέα αρχιτεκτινική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Οργανόγραμμα ΔΑΕΜ Α.Ε και ΦΕΚ Τ.Α.Ε- Ε.Π.Ε 12393/ &4268/

4 Συντομογραφίες Α.Ν Α.Ε ΑΣΕΠ ΔΑ ΔΑΕΜ Α.Ε ΔΕ ΔΕΥΑ ΔΟΥ ΕΕ ΕΕΤΑΑ Α.Ε ΕΝΑΕ ΕΥΑΘ ΕΥΔΑΠ Ε.Π Ε.Π.Ε ΙΔΑΧ ΙΚΑ ΙΤΑ ΚΔΚ Κ.Ε.Κ ΚΕΔΚΕ Κ.Ν ΚΥΑ Ν ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΟΑΕΔ ΟΕΕΚ Ο.Ε.Υ ΟΤΑ Π.Δ ΠΕ ΠΕΤΑ Α.Ε Π.Ε.Π Σ.Σ.Ε Τ.Α ΤΕ ΤΕΑΜ ΤΕΔΚΕ ΤΠΕ Υ.Α ΥΕ ΥΠΕΣΑΗΔ ΦΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Αναγκαστικός Νόμος Ανώνυμη Εταιρεία Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Διοικητική Απόφαση Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αττικής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος Καταναγκαστικός Νόμος Κοινή Υπουργική Απόφαση Νόμος Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προεδρικό Διάταγμα Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Πληροφορική Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Τοπική Αυτοδιοίκηση Τεχνολογική Εκπαίδευση Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπουργική Απόφαση Υποχρεωτική Εκπαίδευση Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Φόρος Επιχειρήσεων Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 4

5 1 ο Κεφάλαιο Εισαγωγή Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ αποτελούν έναν ιδιαίτερο θεσμό ο οποίος εμφανίζεται στην Τ.Α. και αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείμενο για μελέτη. Στην ουσία αποτελούν ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής των ΟΤΑ, εκτός της συνηθισμένης διοικητικής τους δομής. Μέσω των επιχειρήσεων της Τ.Α εφαρμόζονται προγράμματα και πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Οι θεσμοί αυτοί είναι περισσότερο ευέλικτοι από τους ΟΤΑ και απαλλαγμένοι από τυχόν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που παρατηρούνται στους τελευταίους. Μάλιστα πολλές από τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ λειτουργούν με κριτήρια και προϋποθέσεις που συναντά κανείς μόνο στην ιδιωτική οικονομία. Ήταν επομένως σημαντικοί οι λόγοι να παρουσιασθεί το θεσμικό πλαίσιο που υπαγορεύει τη λειτουργία αυτού του θεσμού, το αντίκτυπό του στην τοπική κοινωνία και ανάπτυξη και τις προοπτικές εξέλιξης μιας ειδικότερης μορφής των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, εκείνης των Α.Ε. Σκοπός Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, σύμφωνα με το Ν. 3463/ 2006, παρουσιάζοντας παράλληλα και τις επιπτώσεις που έχει το ισχύον πλαίσιο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, παρουσιάζεται ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο των Α.Ε των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και καλά παραδείγματα επιχειρήσεων από την εφαρμογή του, προκείμενου να αποτελέσει έναν οδηγό και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της Τ.Α. Στόχος Οι στόχοι από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας είναι οι ακόλουθοι: Α. Η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, με έμφαση στις καινοτομίες που εισήγαγάν και στους στόχους που έθεσαν προς επίτευξη, 5

6 Β. Η παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι κανόνες σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας και το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού όλων των μορφών των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, παρουσιάζοντας παράλληλα και τον αντίκτυπο αυτού του πλαισίου στο ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, και τέλος, Γ. Η παρουσίαση ειδικότερα του θεσμικού πλαισίου των Α.Ε, ως φορέων ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, και η σημασία τους για τον μοναδικό τους πελάτη, τους ΟΤΑ. Μέσα Για την συγγραφή της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές ο ισχύον ΚΔΚ (Ν. 3463/ 2006), οι προϊσχύοντες ΚΔΚ, Π.Δ 323/ 1989 και Π.Δ 410/ 1995, ο Ν 2190/ 1920 και η τροποποίηση του με τον Ν. 3604/ 2007, βιβλία, επιστημονικά άρθρα και στοιχεία που συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας καθώς και απόψεις από προσωπικές συνεντεύξεις με μονίμους υπαλλήλους της Τ.Α και με υπαλλήλους των επιχειρήσεων της Τ.Α. Μεθοδολογία Η φύση της εργασίας απαιτούσε την διεξοδική μελέτη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων. Επιπλέον απαιτούσε την πείρα υπαλλήλων που είχαν εργαστεί ή εργάζονται σε αυτούς τους θεσμούς, ώστε να κατευθύνουν την μελέτη σε σημεία καίρια για την εκπόνηση της εργασίας. Η εμπειρία αυτή αποκτήθηκε μόνο μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις με υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Ζαγοράς, καθώς και με υπαλλήλους επιχειρήσεων των παραπάνω ΟΤΑ. Αρχική σκέψη ήταν η σύνταξη ερωτηματολογίου που θα διανεμόταν σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ΟΤΑ, όμως το χρονικό διάστημα εκπόνησης της μελέτης δεν κρίθηκε επαρκές για αυτό. Η επιλογή της μεθόδου των προσωπικών συνεντεύξεων κρίθηκε επαρκέστερη για τους εξής λόγους: η συνέντευξη είναι επιστημονικά συστηματοποιημένη, προετοιμάζεται με κάθε λεπτομέρεια και προβλέπει τη διατύπωση των θεμάτων υπό μορφή ερωτήσεων, επιλέγεται για την ευκολία προσαρμογής των θεμάτων στο πνευματικό επίπεδο των ατόμων που απευθύνεται και απαιτεί λιγότερο χρόνο από την κατασκευή και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά η μορφή της δομημένης συνέντευξης, όμως εξαιτίας των διαφορετικών ρόλων των συνεντευξιαζόμενων ακολουθήθηκε η μέθοδος της ελεύθερης συνέντευξης, ώστε ο καθένας τους να εκφράζει 6

7 ελεύθερα τις προσωπικές του απόψεις, από τη δική του οπτική για το θεσμικό πλαίσιο και το θεσμό των επιχειρήσεων της Τ.Α. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τα παρακάτω πρόσωπα: - Τον κ. Βασιλείου Αριστοτέλη, λογιστή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ» με το διακριτικό τίτλο ΔΑΕΜ Α.Ε., - Τον κ. Ντόβα Θεοχάρη, υπάλληλο του Δήμου Ζαγοράς, υπεύθυνο για τη Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού του οικείου Δήμου, - Την κα. Κουτελάκη Αργυρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Προστασίας του Πολίτη του Δήμου Ιλίου, η οποία για πολλά χρόνια εργάστηκε εθελοντικά στις επιχειρήσεις του Δήμου Ιλίου, - Τον κ. Πατερέλη Ιωάννη, Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Άθλησης και Πολιτισμού (ΔΑΕΠ) του Δήμου Ιλίου, και - Τον κ. Χαμακιώτη Σπύρο, Διευθυντή της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Σημαντική ήταν και η συμβολή του επιβλέποντος καθηγητή κ. Αργυριάδη Αθανάσιο. Η καθοδήγησή του, η εμπειρία του στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, η ενθάρρυνση και η εποπτεία του καθ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας, ήταν σημαντική για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και της συγγραφής της εργασίας. Υποθέσεις Εργασίας Οι υποθέσεις της παρούσας μελέτης είναι : εάν το ισχύον θεσμικό καθεστώς καλύπτει επαρκώς την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ, ο θετικός αντίκτυπος του στο κοινωνικό- οικονομικό περιβάλλον, και οι επιπτώσεις του θεσμικού καθεστώτος των Α.Ε των ΟΤΑ στην θετική δράση της Τ.Α και υλοποίηση των στόχων της. Προκειμένου να τεκμηριωθούν επαρκώς οι υποθέσεις ακολουθήθηκε η χρήση της μεθόδου PEST, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις συνεντεύξεις. Με το εργαλείο της ανάλυσης PEST οι υποθέσεις της παρούσας μελέτης έγιναν περισσότερο εφικτές σε πραγματικά δεδομένα και καταστάσεις. 7

8 Διάρθρωση Κεφαλαίων Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο καλύπτει την εισαγωγή της εργασίας, η οποία αποτυπώνει τον σκοπό, τον στόχο, τα μέσα, τη μεθοδολογία, τις υποθέσεις εργασίας και τη διάρθρωση των κεφαλαίων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προϊσχύοντες ΚΔΚ που αφορούν την επιχειρηματική δράση των ΟΤΑ, μέσω των επιχειρήσεών τους. Περιγράφονται οι νομικές μορφές, οι κανόνες σύστασης και λειτουργίας τους και το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, θέματα για το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους, την ευρωπαϊκή οπτική της επιχειρηματικής δράσης της Τ.Α και τις αλλαγές που θα φέρει το Πρόγραμμα Καλλικράτης στην Τ.Α. Επιπλέον μέσω του μεθοδολογικού εργαλείου της ανάλυσης PEST επιχειρείται μια παρουσίαση των επιπτώσεων του ισχύοντος πλαισίου στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τ.Α στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο των Α.Ε των ΟΤΑ, οι μορφές τους, οι κανόνες σύστασής τους και το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων. Παρουσιάζονται επίσης και μερικά καλά παραδείγματα από την εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου και αναλυτική παρουσίαση ενός από αυτά, της ΔΑΕΜ Α.Ε. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης κάνοντας μια σύντομη αναφορά σε σημαντικά σημεία της εργασίας, τα οποία ενισχύονται και από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να συνοψίσει τις θέσεις της εργασίας πάνω στο θέμα. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο προς μελλοντική διερεύνηση παρατίθεται η βιβλιογραφία, καθώς και η αρθρογραφία και οι δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή της εργασίας. 8

9 2 ο Κεφάλαιο 2.1 Συνταγματική κατοχύρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Τ.Α αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό της διοίκησης και της πολιτικής. Με το ρόλο της αυτό προγραμματίζει δράσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με στόχο την ικανοποίηση των τοπικών υποθέσεων και των τοπικών συμφερόντων. Οι δύο παραπάνω έννοιες αποτελούν και τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε, 2000). Στην ουσία την προσδιορίζουν και της δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξει ή όχι επιχειρηματική δράση. Προτού όμως αναφερθούμε στο θεσμικό πλαίσιο αυτής της δράσης, καλό θα ήταν να προσδιορίσουμε τις δύο αυτές έννοιες. Η βιβλιογραφία εμμένει στην κοινή χρήση των εννοιών αυτών, ειδικότερα όμως θα λέγαμε ότι ως τοπική υπόθεση ορίζεται η εξυπηρέτηση του τοπικού συμφέροντος, δηλαδή η ικανοποίηση των συλλογικών αναγκών μιας περιοχής. Η έννοια του τοπικού συμφέροντος για πολλούς είναι μια ειδικότερη μορφή της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος Επιπλέον πρέπει να σημειώσουμε ότι η τοπική υπόθεση, αποτελεί το κριτήριο της αρμοδιότητας των ΟΤΑ, μια έννοια που το Σύνταγμα ενώ δεν ορίζει με συνάφεια, παρόλα αυτά την αναφέρει και αποτελεί την ειδοποιό αναφορά σχετικά με τις αρμοδιότητες που καλείται να εκπληρώσει η κεντρική διοίκηση (Μπεσίλα- Βήκα, 1995). Το κείμενο του Συντάγματος προσδιορίζει τη νομική προσωπικότητα της Τ.Α. Η νομική της προσωπικότητά είναι κατοχυρωμένη στο άρθρο 102 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους ΟΤΑ πρώτου (ΟΤΑ α βαθμού- Δήμοι και Κοινότητες) και δευτέρου βαθμού (ΟΤΑ β βαθμού- Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις). Η αρχή αυτή δίνει τη δυνατότητα σε αιρετά πρόσωπα και τοπικά όργανα να διαχειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις. Τα τοπικά αυτά όργανα συστήνουν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα, με δική τους διοίκηση, προσωπικό και περιουσία που διοικούνται από αιρετούς εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών και ομάδων, ασκώντας την εξουσία τους στο πλαίσιο της δράσης και της αποστολής που τους ανατίθεται με νόμο από την κεντρική διοίκηση και 9

10 της γεωγραφικής τους υπόστασης, με σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος (Μακρυδημήτρης, 2007). Οι ΟΤΑ σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο αποτελούν διακριτή νομική προσωπικότητα από αυτή της κεντρικής διοίκησης. Επιπλέον συνθέτουν και διακριτή οικονομική αυτοτέλεια, που σχετίζεται με την οργάνωση, το προσωπικό που τους στελεχώνει και τους πόρους για την εκτέλεση των σχεδιαζόμενων δράσεων τους. Η νομική προσωπικότητα των ΟΤΑ σύμφωνα με το παραπάνω συνταγματικό άρθρο είναι κατ αρχήν απεριόριστη και αντιμετωπίζει όλες τις έννομες σχέσεις του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς η νομοθεσία δεν δύναται να περιορίσει ούτε βέβαια να καταργήσει τη νομική προσωπικότητα των ΟΤΑ σχετικά με τις σχέσεις των τελευταίων με το δημόσιο ή ακόμα και με το ιδιωτικό δίκαιο. Συνεχίζοντας την ανάγνωση του συνταγματικού άρθρου επισημαίνεται ότι η κεντρική διοίκηση εκχωρεί στους ΟΤΑ αρμοδιότητες που συνιστούν αποστολή της, με αντίστοιχη μεταφορά πόρων για την υλοποίησή τους. Ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης στην διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ έγκειται στην εποπτεία των τελευταίων. Η εποπτεία αυτή αναλογεί στον έλεγχο νομιμότητας, χωρίς να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Επιπρόσθετα η κεντρική διοίκηση λαμβάνει κανονιστικά, νομοθετικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και της άσκησης των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων. Το παραπάνω άρθρο των άλλων μεταξύ κατοχυρώνει και το δικαίωμα των ΟΤΑ για την ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του σκοπού τους και όχι στην παραγωγή κέρδους. Υπάρχει δηλαδή άρρηκτη σύνδεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΟΤΑ με την εξυπηρέτηση των τοπικών υποθέσεων, άρα και συμφερόντων και όχι με την κερδοσκοπική δράση τους. Το άρθρο 102 παρ. 1 αναθέτει στους ΟΤΑ τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων χωρίς όμως να περιλαμβάνει τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα το άρθρο τους δίνει το δικαίωμα η επιχειρηματική τους δραστηριότητα να καλύπτει την παροχή τοπικής δημόσιας υπηρεσίας. Μάλιστα υπαγορεύει την παράλληλη μεταβίβαση οικονομικών πόρων. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι αυτή η μεταβίβαση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των ΟΤΑ, μέσω της επιβολής δημόσιων βαρών και φόρων, όπως ακριβώς επιβάλει το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει το σύστημα της ελεύθερης οικονομίας και όχι την άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επισημανθεί ότι αν και το Σύνταγμα καθορίζει την αντίστοιχη μεταβίβαση πόρων στους ΟΤΑ για την άσκηση των 10

11 δράσεων τους, οι επιχειρήσεις τους από την άλλη πλευρά, καθώς κινούνται και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δέχονται κι εκείνες μεν την κρατική επιχορήγηση, όμως με τρόπο που να μην διακυβεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός υπέρ των τελευταίων. Μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση τάσσεται και η ΕΕ, η οποία απαγορεύει την υιοθέτηση μέτρων και πρακτικών που υπονομεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ δηλαδή θα πρέπει να παρέχουν τοπικά δημόσιες υπηρεσίες. Ανήκουν δε στην ευρύτερη κατηγορία των ΝΠΙΔ, αν και οι ΟΤΑ είναι ΝΠΔΔ. Η νομική φύση των τελευταίων δεν δικαιολογεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, όμως οι επιχειρήσεις τους μιας και αποτελούνται και συστήνονται τόσο από τους ίδιους τους ΟΤΑ, όσο και από ιδιώτες, υποκείμενα δηλαδή της οικονομικής ελευθερίας, θα δικαιολογούσαν την κερδοσκοπική επιχειρηματική τους δράση. Εξάλλου η κερδοσκοπική οικονομική πρωτοβουλία είναι συνταγματικά επιτρεπτή, μόνο όμως όταν την επιβάλει το γενικότερο συμφέρον των πολιτών άρθρα 5 και 106 του Συντάγματος. Όμως αυτό το συνταγματικό δικαίωμα δεν δικαιολογεί πιθανών κερδοσκοπική πρωτοβουλία των ΟΤΑ. Οι διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος προσδιορίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ ως μέσο για την πραγματοποίηση του σκοπού τους, τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και την εξυπηρέτηση του τοπικού συμφέροντος. Η παράβλεψη αυτής της κατεύθυνσης συνταγματικά επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που επιβάλλεται από το γενικότερο συμφέρον των πολιτών. Ενεργοποιείται με άλλα λόγια όπως η ευρωπαϊκή αρχή της Επικουρικότητας. Στις περιπτώσεις δηλαδή που ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι δυνατό να εκπληρώσει κάποιες από τις δραστηριότητες της, τότε επεμβαίνουν οι ΟΤΑ και υπό το πρίσμα της κερδοσκοπικής τους ιδιότητας προωθούν μέσω της δράσης τους το «γενικότερο καλό όλων»,μέσω της εκπλήρωσης του γενικού συμφέροντος. Η αρχή αυτή όμως περιορίζει ουσιαστικά τους τομείς δράσεις την ΤΑ και τελικά την ίδια την ουσία της. Επομένως η ουσία της επιχειρηματικής δράσης των επιχειρήσεων των ΟΤΑ είναι η σύνθεση των άρθρων 5 και 106 και βέβαια το άρθρο 102 του Συντάγματος. Βάσει αυτών των άρθρων συνυπάρχουν η προώθηση των τοπικών συμφερόντων και υποθέσεων με την παρέμβαση του Κράτους, όταν το επιβάλλουν λόγοι προστασίας του «γενικού συμφέροντος», και με τη θεσμική εγγύηση της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας (Μπεσίλα- Βήκα, 1998). 11

12 2.2 Η πρώτη περίοδος επιχειρηματικής δράσης (ΚΔΚ Π.Δ 323/1989) Η επιχειρηματική δράση των ΟΤΑ καθορίζεται από το νομοθέτη με τις ακόλουθες διατάξεις Ν. 27/12/ /1/1834. Με τις παραπάνω διατάξεις καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α βαθμού, δηλαδή των Δήμων και των πολυάριθμων Κοινοτήτων εκείνης της περιόδου. Σε αυτά τα νομοθετήματα δεν γίνεται λόγος για την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ (ΕΕΤΑΑ Α.Ε, 1987). Ο νομοθέτης θεώρησε αναγκαίο να συμπεριλάβει την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ σε ειδικά νομοθετήματα, τα οποία είχαν κοινή βάση με εκείνα που αναφερόταν στην επιχειρηματική δραστηριότητα των ΝΠΠΔ, αξίζει να σημειωθεί επιπλέον ότι τη δυνατότητα να μετέχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις, την είχαν συγκεκριμένοι ΟΤΑ, σε περιορισμένο αριθμό, χωρίς να δίνεται σε όλους η δυνατότητα να ξεκινήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παρά τον περιορισμό όμως αυτό εξαρχής είχαν δημιουργηθεί οι φόρμουλες ή καλύτερα τα θεσμικά και νομικά μοντέλα, βάσει των οποίων θα λειτουργούσε η επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ. Σύμφωνα με ορισμένους νομικούς της εποχής η ειδική ρύθμιση του νομοθέτη για την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ έγινε ακριβώς για να προσεχθούν όλες οι λεπτομέρειες μιας τόσο σημαντικής δραστηριότητας της Τ.Α και να μην αφεθούν στην διακριτική ευχέρεια των υπαλλήλων του κάθε ΟΤΑ που είχε δικαίωμα δημιουργίας θεσμών που θα ασκούσαν την επιχειρηματική δραστηριότητα (Καλλιαντζίδης, 1989). Από το Δημοτικό Νόμο 1833/ 1834 μέχρι το 1954 η νομική μορφή των οργανισμών που αναλάμβαναν την εκπλήρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΟΤΑ, δηλαδή των επιχειρήσεων αναπτυσσόταν στις εξής κατηγορίες: - Μικτές Οικονομικές Επιχειρήσεις: με κύρια ενασχόλησή του τη διαχείριση υπηρεσιών διοικητικού χαρακτήρα, - Συνεταιρισμός Δήμου και Καταναλωτών: συνήθως λειτουργούσαν υπό το καθεστώς των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε) με κύρια δραστηριότητα την εκτέλεση έργων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, 12

13 - Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις: συνήθως ήταν νομικά πρόσωπα με ίδια οργάνωση, προσωπικό και προϋπολογισμό, που στοχεύουν στην ανάληψη δραστηριοτήτων βιομηχανικών ή εμπορικών εκμεταλλεύσεων καθώς και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η περίοδος 1954 έως και το 1983 ενίσχυσε περαιτέρω την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ με την εισαγωγή σε αυτό το νέο πεδίο δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης νέων μορφών επιχειρήσεων. Πλέον οι ΟΤΑ συστήνουν επιχειρήσεις και συμμετέχουν σε αυτές με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα κυρίως για την εκτέλεση έργων που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας (ΕΕΤΑΑ Α.Ε 1987). Σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούσαν να ιδρύονται υπό τις παραπάνω μορφές, ο έλεγχος τους γίνεται από το Δημοτικό ή το Κοινοτικό Συμβούλιο. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ο ΟΤΑ καθορίζει και ελέγχει τον τομέα της ιδιωτικής οικονομίας, ο οποίος στόχο έχει την εξυπηρέτηση του μοναδικού του πελάτη, δηλαδή του ΟΤΑ ώστε να εκπληρωθεί ο γενικότερος στόχος, η εκπλήρωση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τις νομοθετικές διατάξεις το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό τους και τον απολογισμό τους. Στη συνέχεια το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει, εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας, τα οικονομικά στοιχεία που του αποστέλλουν μετά τον έλεγχο από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την παραπάνω χρονική περίοδο η ίδρυση των επιχειρήσεων με τις προαναφερθείσες νομικές μορφές γινόταν με έκδοση Βασιλικού Διατάγματος, ενώ στο καταστατικό τους αναφερόταν με αιτιολογία η αναγκαιότητα της ίδρυσης και λειτουργία τους (Τριανταφυλλοπούλου, 2004). Σε αυτή τη χρονική περίοδο εντάσσεται και η εμφάνιση μιας νέου τύπου επιχείρησης για τους ΟΤΑ, αυτός των Μικτών Επιχειρήσεων. Η κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων ήταν η μοναδική καινοτομία στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΟΤΑ. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ο όρος «επιχείρηση» για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ είτε με συμμετοχή σε ήδη υφιστάμενες είτε με δημιουργία ίδιων επιχειρήσεων. Ο σκοπός της σύστασής τους ήταν η εκτέλεση έργων για την εξυπηρέτηση του κοινού ή για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 13

14 δράσης με σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων. Η επιχειρηματική τους δράση αφορούσε κυρίως την παροχή υπηρεσιών. Οι Μικτές Επιχειρήσεις ουσιαστικά έχουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των ΟΤΑ α βαθμού, λειτουργώντας όμως εκτός των υπηρεσιών των ΟΤΑ. Οι παραπάνω επιχειρήσεις διοικούνται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Τα έσοδα καθώς και τα έξοδά που προκύπτουν από τον κύκλο των εργασιών τους εγγράφονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον προϋπολογισμό των αντίστοιχων ΟΤΑ α βαθμού. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του τότε ισχύοντος ΚΔΚ το 1954 συστάθηκαν οργανισμοί και επιχειρήσεις με αντικείμενο την συγκοινωνία, την ύδρευση, την αποχέτευση, τις υπηρεσίες ραδιοφωνίας καθώς και όσες δραστηριότητες αφορούσαν την προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε εμπορικές και εμπορικές μονάδες του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας (Καλλιαντζίδης, 1989). Κλείνοντας αυτή την περίοδο πρέπει να σημειώσουμε ότι στην δεδομένη χρονική στιγμή εμφανίστηκε και μια νέου τύπου μορφή δημοτικών επιχειρήσεων. Ο νέος αυτός τύπος, ο οποίος θεσμοθετήθηκε με το Ν. 1069/ 1980, ήταν οι ΔΕΥΑ. Οι νέου τύπου επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν και την γεωγραφική ονομασία στην περιοχή που δραστηριοποιούνταν με εξαίρεση τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας (ΕΥΔΑΠ) και της Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) που ενώ διαχειρίζονται ο,τι και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ΔΕΥΑ το νομικό καθεστώς που τις διέπει δεν είναι το ίδιο, όπως για παράδειγμα η αντίστοιχη επιχείρηση της Λάρισας ΔΕΥΑΛ, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας. Οι κατά τόπους ΔΕΥΑ ήταν νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα εξαιτίας της παροχής στο κοινό δημόσιου αγαθού. 14

15 2.3 Η δεύτερη περίοδος επιχειρηματικής δράσης (ΚΔΚ Π.Δ. 410/1995) Η δεύτερη περίοδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΟΤΑ συνεχίζει στο ίδιο κλίμα με την πρώτη περίοδο και την εφαρμογή του προηγούμενου ΚΔΚ, το Π.Δ 323/ Ακόμη και με το νέο ΚΔΚ, το Π.Δ 410/ 1995, ενδυναμώνεται η επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ, ενώ παράλληλα ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η μειωμένη εφαρμογή της επιχειρηματικότητας των ΟΤΑ από την προηγούμενη περίοδο δεν μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο απαγορευτικό ή αποθαρρυντικό για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, διότι συνδέεται κατά κύριο λόγο με τον περιθωριακό ρόλο που είχε ουσιαστικά ανατεθεί στους ΟΤΑ και τις συνδεδεμένες με αυτό αδυναμίες στη λειτουργία και ανάπτυξη των ΟΤΑ, όπως η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης, οικονομικοί περιορισμοί και πολύμορφες και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες με πλήρη εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση. Παρόλο αυτό το περιβάλλον ο νέος ΚΔΚ στοχεύει στην άρση όλων των οικονομικών εμποδίων και στην δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου σημαντικού και ουσιαστικού, ώστε η επιχειρηματικότητα της Τ.Α μέσω των επιχειρήσεων της, να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις αλλά και υποδομές υποστήριξης όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ώστε να εκπληρωθεί τελικά ένας από τους απώτερους στόχους της Τ.Α, η ενίσχυση του ρόλου της Τ.Α στην κοινωνική και οικονομική ζωή της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας (ΕΕΤΑ Α.Ε, 1987). Σε αυτό το κλίμα της κοινωνικής και οικονομικής ενίσχυσης του ρόλου της Τ.Α στην εκάστοτε τοπική κοινωνία ο ΚΔΚ 410/ 1995 ενίσχυσε τον ρόλο των επιχειρήσεων της Τ.Α δημιουργώντας τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: o Αμιγείς Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις (πρέπει να επισημανθεί ότι με την εφαρμογή του νέου κώδικα υπήρξε η αντικατάσταση των προηγούμενων προσωπικών εταιρειών του εμπορικού νόμου με τις αμιγείς Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις), o Διαδημοτικές ή Διακοινοτικές Επιχειρήσεις, 15

16 o o o o o o Επιχειρήσεις Συνεταιριστικού χαρακτήρα, Ανώνυμες Επιχειρήσεις με Συνεταιρισμούς, Κοινές Α.Ε, Αμιγείς Νομαρχιακές Επιχειρήσεις, Διανομαρχιακές Επιχειρήσεις, Μη αμιγείς Νομαρχιακές Επιχειρήσεις: i. υπό την μορφή των Α.Ε, ii. υπό την μορφή των Αστικών Εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στο νέο κώδικα επιπλέον προβλέπεται και μια ειδική κατηγορία επιχειρήσεων της Τ.Α. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: o Επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, o o o o o Εταιρείες Διανομής Αερίου, Εταιρείες Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, Ποδοσφαιρικές Α.Ε, Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες κοινωνικού χαρακτήρα, Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο νόμο. Στη συνέχεια θα παρατεθούν κάποια συμπερασματικά στοιχεία από έρευνα που διεξήχθη από την ΠΕΤΑ Α.Ε για λογαριασμό φορέων της δημόσιας διοίκησης, τα οποία αποτυπώνονται ακολούθως στην έκθεση που κυκλοφόρησε η πρώτη: «Η ΠΕΤΑ αρχικά είχε διεξάγει καταγραφή των επιχειρήσεων το 1997 όπου είχε συγκεντρωθεί ο αριθμός των δημοτικών επιχειρήσεων που συστάθηκαν μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο. Το μητρώο των επιχειρήσεων ενημερώθηκε και επεκτάθηκε στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 16

17 κερδοσκοπικού χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης το Στη συνέχεια με τη συνεργασία πολλών φορέων του δημόσιου τομέα, τον έλεγχο διαφόρων αρχείων και τη συνεχή διασταύρωση των δεδομένων και στοιχείων της τελευταίας έρευνας, ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης προσεγγίζεται στις Οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν την πλέον πρόσφορη μορφή και συγκεντρώνει το 61% του πλήθους των επιχειρήσεων. Οι διοικήσεις των ΟΤΑ προτιμούν να ιδρύουν επιχειρήσεις τέτοιας μορφής διότι υπάρχει ευχέρεια σύστασης από τις διατάξεις του ΚΔΚ καθώς επίσης και διαρκής έλεγχος από αυτούς. Επιπλέον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και μέσω αυτών οι ΟΤΑ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι ανώνυμες εταιρείες της αυτοδιοίκησης κατέχουν το 11% επί του συνόλου, αποτελούν το βασικό εταιρικό σχήμα μέσω του οποίου οι ΟΤΑ συνεργάζονται επιχειρηματικά με άλλα νομικά, φυσικά πρόσωπα ή και μεταξύ τους. Οι μονάδες που συμμετέχουν σε ανώνυμες εταιρείες έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτά των υπολοίπων μετόχων και ο βαθμός ελέγχου και επιρροής τους εξαρτάται άμεσα από το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν. Οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούν το 8% των επιχειρήσεων και είναι το μοναδικό εταιρικό σχήμα που δεν έχει το κέρδος ως σκοπό αλλά το κοινωνικό όφελος. Αυτή η νομική μορφή παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα καθώς δεν έχει θεσμοθετηθεί ρητά ως δημοτική επιχείρηση κατά τα οριζόμενα του ΚΔΚ.» (www.info-peta.gr/peta_2006 τελευταία επίσκεψη 28/04/2010). Συμπερασματικά από την ανάγνωση του κώδικα και συγκεκριμένα τα άρθρα που αναφέρονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα, διαπιστώνεται ότι οι ΟΤΑ παρεμβαίνουν στην τοπική οικονομία δυναμικότερα μέσω του θεσμού των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων. Η παρέμβαση αυτή νομικά αποτυπώνεται με την αποκλειστική συμμετοχή των ΟΤΑ, ως το μοναδικό μέτοχο σε αυτές τις επιχειρήσεις. Όμως η μονομετοχική του δράση δεν εξαντλείται μόνο σε έναν ΟΤΑ, αντίθετα προβλέπεται και η συνεργασία των ΟΤΑ με λοιπούς κοινωνικούς φορείς, κοινωνικούς τοπικούς κλάδους και διάφορα οικονομικά σχήματα, τα οποία όμως δεν είναι αποδέκτες των τυχόν «επιχειρηματικών κινδύνων» σε περίπτωση που η δράση των επιχειρήσεων καταλήξει σε αρνητικά κέρδη. Ο νέος κώδικας ενίσχυσε για μια ακόμη φορά την επιχειρηματική δράση της Τ.Α. Συμπεριέλαβε νέες μορφές επιχειρήσεων προσπαθώντας να ενσωματώσει όλες τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΟΤΑ, τα οποία αποτέλεσαν και προσδιοριστικά στοιχεία του είδους και του μεγέθους των επιχειρήσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ένας κακός σχεδιασμός θα δημιουργήσει αρνητικές εξωτερικές επιβαρύνσεις ή οικονομίες. 17

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX Ελληνική ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.4568 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 4569 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χρίστο Ντάκουρη, Αντιπρόεδρο, τα μέλη Άννα Λιγωμένου και Κωνσταντίνα Ζώη, Συμβούλους, Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: οικ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: οικ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Ζ ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74785 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της συγχωνευθείσας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. οικ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. οικ.:10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω μεταφοράς στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και Α. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Ορκωμοσία Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και -οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων 1. Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα: 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ.πρωτ 27/985

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:29107/ΓΠ7939 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: Λύση Οργανισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Εισηγητής: Γεώργιος Κουγιάμης Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» Πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 30/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 34308 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε συσταθεί το 1998 και μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στις εταιρείες του άρθρου 198 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Υπάρχουσα κατάσταση 13 κρατικές Περιφέρειες 76 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)».

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 14-1 - 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18331/09 ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES OTS Open Technology Services Αναπτύσσει συστήματα λογισμικού και υλοποιεί έργα πληροφορικής παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Με

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών

Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ Αρμόδιος Φορέας : Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ.

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Επιχειρήσεων των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Ζ4Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Ζ4Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10454/4.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 49 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 49 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 49 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 15489 ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ( άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.απόφ. 108/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Συγχώνευση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Βέροιας (αρ. 109, Ν.3852/10) και σύσταση νέας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΡΑΠΤΕΑΣ ΑΡΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31728 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιφερειακό Συμβούλιο Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της οικείας περιφέρειας.

3. Περιφερειακό Συμβούλιο Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της οικείας περιφέρειας. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ 18 / Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ 18 / Ο Δήμαρχος Χερσονήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 31/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 509 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Πληροφορίες: Ν. Βασιλάκης Θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 03 /09/ ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 03 /09/ ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 03 /09/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: Φ.4/20/4163 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 Κεφάλαιο 11: Η φορολογική πολιτική και ο ρόλος των Δήμων για την εφαρμογή της Η φορολογική αποκέντρωση και ο ρόλος των ΟΤΑ - Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα