ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059"

Transcript

1 ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία «Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο e - University ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Καιινληάηεο Υξήζηνο, Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο Σπλεπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Κνθνιάθεο ππξίδσλ, Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μπηηιήλε, Ιαλνπάξηνο 2015

2 Πξόινγνο θαη επραξηζηίεο Η παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ απφ ην Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. θνπφο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο κειέηεο Αλάιπζεο θαη Γηαρείξηζεο Δπηθηλδπλφηεηαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εμαγσγή θαη εθαξκνγή επαξθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ e-university ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ζηφρν ηελ ζπλερή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θχξην Υξήζην Καιινληάηε, επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, γηα ηελ ζπλερή θαη νπζηαζηηθή ππνζηήξημή ηνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Η ζπλάληεζε θάζε θνξά καδί ηνπ ήηαλ έλα αθφκα κάζεκα. Δπίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θχξην πχξν Κνθνιάθε επίθνπξν θαζεγεηή ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηα πνιχηηκα ζρφιηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο. Αθφκε, επραξηζηψ ηνλ θχξην Νίθν Υνξηαξηά, ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην ηκήκα αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Σέινο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηαηί ρσξίο ηελ βνήζεηά ηεο (ζε φινπο ηνπο ηνκείο) δελ ζα έθηαλα ζε απηφ ην ζεκείν, ζηνπο θίινπο κνπ (Κψζηα, Παληειή θαη Ηιία) πνπ έγηλαλ δέθηεο ησλ πξνβιεκαηηζκψλ κνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ζηελ Φσηεηλή γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε, αγάπε θαη θαηαλφεζε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Μπηηιήλε, Ιαλνπάξηνο 2015 Καηζάλεο Ηιίαο

3 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Ειςαγωγι Πεδίο μελζτθσ εργαςίασ Αφορμι για μελζτθ Ορολογία Οργάνωςθ πτυχιακισ εργαςίασ Η ανάλυςθ και διαχείριςθ επικινδυνότθτασ Ειςαγωγι Πλαίςιο μεκοδολογίασ Μζκοδοσ εργαςίασ Οριοκζτθςθ εργαςίασ Το πρότυπο ISO/IEC 27005: Νομικό πλαίςιο Σφγχρονοι κίνδυνοι Στόχοι τθσ ανάλυςθσ και διαχείριςθσ επικινδυνότθτασ Συμπεράςματα Περιγραφι τθσ μεκόδου CRAMM Ειςαγωγι ςτθ CRAMM Περιγραφι τθσ CRAMM Στάδιο 1: Προςδιοριςμόσ και αξιολόγθςθ των αγακϊν Στάδιο 2: Ανάλυςθ τθσ επικινδυνότθτασ Στάδιο 3: Διαχείριςθ τθσ επικινδυνότθτασ Προχποκζςεισ επιτυχίασ τθσ CRAMM Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ CRAMM Συμπεράςματα Η υπθρεςία του e-university Γενικι περιγραφι Ειςαγωγι Δομι υπθρεςίασ Αρχιτεκτονικι του ΠΣ Περιγραφι υποςυςτθμάτων Υποςφςτθμα φοιτθτικισ μζριμνασ Υποςφςτθμα οικονομικϊν υποκζςεων Υποςφςτθμα Προμθκειϊν Υποςφςτθμα δθμοςίων ζργων... 31

4 4.4.5 Υποςφςτθμα διοικθτικϊν υποκζςεων Υποςφςτθμα διαχείριςθσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων Συμπεράςματα Υπθρεςία φοιτθτολογίου του e-university του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Ειςαγωγι Περιγραφι ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ Υλικόσ εξοπλιςμόσ Λογιςμικό Δεδομζνα Προςωπικό Ειςαγωγι Αποτίμθςθ δεδομζνων Αποτελζςματα τθσ αποτίμθςθσ Ειςαγωγι Δεδομζνα Δθλϊςεισ μακθμάτων Αιτιςεισ Φοιτθτικι μζριμνα Στοιχεία φοιτθτι Βακμολογίεσ Σφςτθμα εφαρμογισ Web server Λογιςμικό Windows server Λογιςμικό e-university Λογιςμικό βάςθσ δεδομζνων Oracle Εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ Ειςαγωγι Απειλζσ τθσ υπθρεςίασ Διευκρινιςεισ Συντομογραφίεσ Πίνακεσ επικινδυνότθτασ Συμπεράςματα ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ Ειςαγωγι ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ... 64

5 10.1 Προχποκζςεισ επιτυχίασ Σχεδίου Αςφάλειασ Πλαίςιο Σχεδίου Αςφάλειασ Κατθγοριοποίθςθ μζτρων προςταςίασ Εφαρμογι ςχεδίου αςφάλειασ Ειςαγωγι Προτεινόμενα μζτρα προςταςίασ Σφνοψθ Επίλογοσ Συμπεράςματα Επιςτθμονικι ςυμβολι Περιοριςμοί Μελλοντικι ζρευνα Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ... 99

6 Μέξνο Α : Θεσξεηηθό Πιαίζην

7 1. Δηζαγσγή θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο φζν ην δπλαηφλ πην ηεθκεξησκέλεο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο, κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ ππεξεζία ηνπ θνηηεηνινγίνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο e-university ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εμαγσγή επαξθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ ππεξεζία. Θα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο εμ αξρήο πσο ζηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο δελ εληάζζεηαη ε ππνρξεσηηθή πινπνίεζε ηφζν ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο φζν θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ ζα πξνηαζνχλ. Βαζηθφηεξε επηδίσμε ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ φζν αθνξά ζηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπο, είλαη ε πξνζηαζία ησλ ππνδνκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, νη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ε αδηάιεηπηε πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Με βάζε απηή ηελ δηαπίζησζε ζπκπεξαίλεηαη φηη, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ελφο νξγαληζκνχ εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην, βνεζνχλ επίζεο θαη ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. Η παξαπάλσ δηαηχπσζε ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο πνπ κειεηά ην παξφλ πφλεκα. Απνζθνπψληαο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ θνηηεηνινγίνπ ηνπ e-university, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ εζσηεξηθψλ αλαγθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο, ππάξρεη ε απαίηεζε πξνζηαζίαο ηεο, ε νπνία πεγάδεη αθελφο απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη αθεηέξνπ απφ ινηπνχο παξάγνληεο 1 πνπ απεηινχλ ηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 1.1 Πεδίν κειέηεο εξγαζίαο Η γλσζηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ε αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ θαη εηδηθφηεξα ε αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δπνκέλσο ε αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο είλαη κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη ε παξνχζα εξγαζία, αζρνιείηαη ηφζν κε ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ φζν θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζε απνδεθηά επίπεδα. Δπίζεο έλα άιιν επηζηεκνληθφ πεδίν απφ ην νπνίν πηνζεηεί ζηνηρεία ε αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο, είλαη απηφ ηεο επηζηήκεο ησλ πηζαλνηήησλ γλσζηήο θαη σο ζηαηηζηηθή Bayes. Η ζηαηηζηηθή Bayes δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο «ε 1 Εκοφςιεσ ι ακοφςιεσ επεμβάςεισ ςτθν αςφάλεια ενόσ ΠΣ ι τυχαία (φυςικά) γεγονότα.

8 πηζαλόηεηα λα ζπκβεί έλα γεγνλόο ζην κέιινλ, απνηειεί κεηξήζηκν κέγεζνο» [1]. Μπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε επνκέλσο ηελ νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο γεγνλφηνο, αλαιχνληαο ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη. 1.2 Αθνξκή γηα κειέηε Η αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εθηφο απφ ηηο γλψζεηο ησλ εηδηθψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ «επίηεπμή» ηεο, απνηειεί έλαλ ηνκέα ηδηαίηεξα ζχλζεην. Γηα λα πξνζηαηεπζεί ηθαλνπνηεηηθά έλα Π, δεδνκέλεο ηεο άπνςεο πσο δήηεκα απφιπηεο αζθάιεηαο δελ πθίζηαηαη νπφηε κηιάκε γηα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα πξνζηαζίαο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζνβαξά, νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Δπνκέλσο νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πξνζηαζίαο, [2]: 1. Η αζθάιεηα ησλ Π εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη δελ είλαη απνθιεηζηηθά ηερληθφ ζέκα. 2. Η επίηεπμε απφιπηεο αζθάιεηαο δελ είλαη εθηθηφο ζηφρνο. 3. Γηα θάζε επίπεδν αζθάιεηαο ππάξρεη θαη έλα αληίζηνηρν θφζηνο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 4. ην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ζα ιεθζνχλ ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν θαη ηε θχζε ησλ πξαγκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην Π. 1.3 Οξνινγία Η ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδεη έλα ζχληνκν ιεμηθφ ζεκαληηθψλ ελλνηψλ ην νπνίν είλαη ρξήζηκν γηα ηελ θαιχηεξε θαη ζαθέζηεξε θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο. Οη έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη είλαη νη παξαθάησ [3]:

9 Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα (Information System, IS). Έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν αιιειεπηδξψλησλ ζηνηρείσλ (άλζξσπνη, δεδνκέλα, ινγηζκηθφ, πιηθφο εμνπιηζκφο, δηαδηθαζίεο), πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα θαη παξάγεη πιεξνθνξίεο γηα κηα επηρείξεζε ή έλα νξγαληζκφ. Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (IS Security). Έλα νξγαλσκέλν πιαίζην απφ έλλνηεο, αξρέο, δηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη κέηξα πνπ απαηηνχληαη, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ Π φζν θαη νιφθιεξν ην Π απφ ηπραία ή ζθφπηκε απεηιή. Αγαζά ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Assets). Πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα ή ππνινγηζηηθνί πφξνη πνπ έρνπλ αμία, άξα ζπνπδαηφηεηα, εθθξαδφκελε ζε ρξεκαηηθνχο ή άιινπο πφξνπο. Δκπηζηεπηηθόηεηα 2 (Confidentiality). Η δηαζθάιηζε ηεο πξνζπέιαζεο πφξσλ, πιεξνθνξηψλ θιπ. κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Αθεξαηόηεηα 2 (Integrity). Η δηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηαπηφρξνλα ε κε εμνπζηνδνηεκέλε ηξνπνπνίεζή ηεο. Γηαζεζηκόηεηα 2 (Availability). Η δηαζθάιηζε ηεο πξνζπέιαζεο κηαο πιεξνθνξίαο ή ελφο πφξνπ, απφ έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αδπλακία ζεκείν εππάζεηαο (Vulnerability). πγθεθξηκέλν ζεκείν ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα επηηξέςεη λα ζπκβεί κηα παξαβίαζε. Απεηιή (Threat). Δλέξγεηα πνπ πηζαλψο λα πξνθαιέζεη ηελ απψιεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Αζθάιεηαο. Εεκηά (Damage). Ο πεξηνξηζκφο ηεο Αμίαο ελφο Αγαζνχ. Παξαβίαζε (Violation, Breach). Έλα γεγνλφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηεο ηδηφηεηεο ηεο Αζθάιεηαο, έρνπλ πξνζβιεζεί. Μέηξν Πξνζηαζίαο ή Αληίκεηξν (Security Countermeasure). Έλα κέηξν ζρεδηαζκέλν κε ζθνπφ λα εκπνδίζεη κία παξαβίαζε ή λα κεηψζεη κία αδπλακία ζεκείν εππάζεηαο ή λα κεηψζεη ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο. Σρέδην Αζθάιεηαο (Security Plan). Έλα έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο 2 Οι ιδιότθτεσ τθσ ζννοιασ τθσ αςφάλειασ.

10 επηρείξεζεο, νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη ηα αλαγθαία δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα. Σν ζρέδην αζθάιεηαο ππφθεηηαη ζε ηαθηηθέο επηζθνπήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο, δεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη δηθηχσλ. Πεξηζηαηηθό (Incident). Γεγνλφο πνπ ζπλέβε εμαηηίαο κηαο απεηιήο Δπίπησζε (Impact). Οξίδεηαη σο ε απψιεηα ελφο Αγαζνχ ή ην απμεκέλν θφζηνο ή άιιε δεκηά πνπ κπνξεί λα ζπκβεί σο απνηέιεζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξνζβνιήο. 1.4 Οξγάλσζε πηπρηαθήο εξγαζίαο Η παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεη ηελ δνκή ηεο εξγαζίαο ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε (ζεσξεηηθφ, πξαθηηθφ, ζρέδην αζθάιεηαο θαη ζπκπεξάζκαηα) κε επηκέξνπο θεθάιαηα. ην πξψην κέξνο (Μέξνο Α): Σν δεύηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο. Παξνπζηάδεη ην πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο εξγαζίαο, εθζέηεη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο, παξνπζηάδεη ην λνκηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηελ εξγαζία θαη αλαθέξεη ηνπο ζηφρνπο ηεο κεζνδνινγίαο. Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ CRAMM ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γηα ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ ηελ απνηεινχλ, νη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο. Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεη δηεμνδηθά ηελ ππεξεζία ηνπ e-university, ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Σν πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ ππεξεζία ηνπ θνηηεηνινγίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο e-university ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη.

11 ην δεχηεξν κέξνο (Μέξνο Β): Σν έθην θεθάιαην απνηειεί κία εηζαγσγή ζηελ απνηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν έβδνκν θεθάιαην πεξηγξάθεη ηα δεδνκέλα ηεο ππεξεζίαο πνπ απνηηκψληαη θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απνηίκεζεο. Σν όγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηηο απεηιέο ηεο ππεξεζίαο, νξηζκέλεο δηεπθξηλήζεηο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. Σν έλαην θεθάιαην εθζέηεη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο. ην ηξίην κέξνο (Μέξνο Γ): Σν δέθαην θεθάιαην παξνπζηάδεη κηα εηζαγσγή ζην ζρέδην αζθάιεηαο, ηα πξναπαηηνχκελα ηεο επηηπρίαο ησλ αληηκέηξσλ, εθζέηεη ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη ρσξίδεη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ζε δχν θαηεγνξίεο βάζεη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Σν ελδέθαην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηαμηλνκεκέλα θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο. Σν δσδέθαην θεθάιαην απνηειεί κηα ζχλνςε ησλ φζσλ παξνπζηάζηεθαλ ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο. ην ηέηαξην κέξνο (Μέξνο Γ): Σν δέθαην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά ηνλ ζηφρν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο. Σν δέθαην ηέηαξην θεθάιαην εθζέηεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. Σν δέθαην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν δέθαην έθην θεθάιαην ζεκεηψλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο.

12 Σν δέθαην έβδνκν θεθάιαην αλαθέξεη ηηο δπλεηηθέο επεθηάζεηο ηηο εξγαζίαο.

13 2. Ζ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλόηεηαο 2.1 Δηζαγσγή Οη ππνινγηζηηθνί πφξνη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αμία γηα έλαλ νξγαληζκφ, νλνκάδνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή αγαζά (assets) θαη πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ, δηφηη ε αμία ηνπο είλαη αλάινγε ηεο επίπησζεο (impact) πνπ ζα έρεη κηα πηζαλή απψιεηά ηνπο. Η απψιεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αγαζψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνυπνζέηεη ηελ παξαβίαζε (violation) ηεο αζθάιεηάο ηνπ. Μηα παξαβίαζε, κε ηελ ζεηξά ηεο, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεηάδεηαη «ηελ ύπαξμε θάπνηαο εππάζεηαο (vulnerability) ζην ζύζηεκα θαη ηελ εκθάληζε κηαο ζρεηηθήο απεηιήο (threat)» [1][2]. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο: απηφ πνπ πξνμελεί δεκηά ζε έλα αγαζφ είλαη κία απεηιή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη κία αδπλακία. Σν ζπκβάλ απηφ είλαη γλσζηφ ζαλ παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνμελεί ζηνλ νξγαληζκφ, είλαη αλάινγεο ηεο αμίαο ηνπ αγαζνχ. Δπίζεο γηα λα απνθηήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε θαη ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ηελ ήδε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζέινπκε λα αλαιχζνπκε, πξέπεη λα δψζνπκε απαληήζεηο ζε νξηζκέλα εξσηήκαηα, ηα νπνία ε αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε. Σα εξσηήκαηα απηά είλαη ηα εμήο: Πνηα ζηνηρεία ηνπ Π πξέπεη λα πξνζηαηέςνπκε; Πνηα απφ απηά είλαη ηα πην ζεκαληηθά; Απφ πνηεο Απεηιέο θηλδπλεχεη ην Π; Πνηα είλαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ; Πνηα Μέηξα Πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιεθζνχλ; χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αθνχ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ελφο νξγαληζκνχ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ ηα πξναλαθεξζέληα εξσηήκαηα λα ιάβνπλ απαληήζεηο, ε κφλε κέζνδνο γηα ηελ αθξηβή θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εηπψζεθαλ είλαη ε αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο (risk analysis and management method).

14 ηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ αξρηθά, θαηαγξάθνληαη θαη απνηηκψληαη ηα αγαζά ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κειεηψληαη ηφζν νη απεηιέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην ζχζηεκα φζν θαη νη εππάζεηεο πνπ απηφ παξνπζηάδεη. Σν ζηάδην απηφ νλνκάδεηαη αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο (risk analysis). ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο απαηηεί δηαρείξηζε θαη ζπληάζζεηαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αζθάιεηαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη αθελφο ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο θαη αθεηέξνπ ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο. Σν ζηάδην απηφ νλνκάδεηαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο (risk management). Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκά καο απεηιείηαη απφ θηλδχλνπο, ζε απηφ ην ζεκείν θαιφ είλαη λα νξίζνπκε ηνλ φξν επηθηλδπλφηεηα (risk). Η επηθηλδπλφηεηα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζπλάξηεζε ηξηψλ παξαγφλησλ [1]: 1. Σεο αμίαο ησλ αγαζψλ απφ ηελ επίπησζε ηεο δεκηάο πνπ ζα ππνζηνχλ. 2. Σεο ζνβαξφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ απεηιψλ θαη 3. Σνπ επηπέδνπ ηεο εππάζεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο αζθάιεηαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ε δηαρείξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Με ηνλ φξν δηαρείξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, αλαθεξφκαζηε ζηνλ «έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επηθηλδπλόηεηαο ζε απνδεθηά επίπεδα» [1]. Η επηθηλδπλφηεηα κπνξεί λα πεξηνξηζηεί, εθαξκφδνληαο ηα θαηάιιεια αληίκεηξα ηα νπνία είλαη αλάινγα ησλ θηλδχλσλ 3, λα κεηαβηβαζηεί, παξαδείγκαηνο ράξηλ κε αζθάιηζε θαη λα αλαιεθζεί, δειαδή λα είκαζηε ζε ζέζε λα απνδερζνχκε ηηο επηπηψζεηο ελφο επεηζνδίνπ. 2.2 Πιαίζην κεζνδνινγίαο χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ISO International Organization for Standardization), ε κεζνδνινγία δηαθαηέρεηαη απφ νξηζκέλα ζηάδηα ηα νπνία αθελφο πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απνηειψληαο έηζη έλα γεληθφ πιαίζην θαη αθεηέξνπ νπνηαδήπνηε κέζνδνο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο ζα πξέπεη λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζε θάπνηα κνξθή. Σα ζηάδηα απηά είλαη ηα παξαθάησ [4]: 3 Αρχι τθσ Αναλογικότθτασ

15 1. Πξνζδηνξηζκφο θαη απνηίκεζε ησλ αγαζψλ. 2. Δθηίκεζε ηεο απεηιήο. 3. Δθηίκεζε ηεο εππάζεηαο. 4. Δθηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 5. Τπνινγηζκφο ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Σα παξαπάλσ ζηάδηα απνηεινχλ ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο. Αθνχ θηάζνπκε ζην ηειεπηαίν ζηάδην θαη νινθιεξσζεί ν ππνινγηζκφο ηεο επηθηλδπλφηεηαο, νινθιεξψλεηαη θαη ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο. Σν δεηνχκελν θαη πξαγκαηηθφο ζθνπφο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζε απνδεθηά επίπεδα. Η δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα [1]: 1. Δπηινγή αληηκέηξσλ. 2. Καζνξηζκφο πνιηηηθήο αζθάιεηαο. 3. χληαμε ζρεδίνπ αζθάιεηαο. 4. Δθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεδίνπ. Μηιψληαο γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη γεληθά ηελ δηαρείξηζή ηεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ην ζρέδην αζθάιεηαο, πξνθχπηεη έλα εχινγν εξψηεκα ην νπνίν είλαη απφξξνηα ησλ φζσλ έρνπκε ήδε αλαθέξεη. ε πνηα επίπεδα ζα πξέπεη λα πεξηνξίζνπκε ηελ επηθηλδπλφηεηα ψζηε λα είλαη απνδεθηή; Μπνξνχκε λα ηελ κεδελίζνπκε ψζηε λα είκαζηε απνιχησο αζθαιείο; Ξεθηλψληαο απφ ην δεχηεξν εξψηεκα, κεδεληθή επηθηλδπλφηεηα πξνθχπηεη είηε φηαλ ηα αγαζά ηνπ ζπζηήκαηφο καο έρνπλ αμία ίζε ηνπ κεδελφο, είηε φηαλ ε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα επεηζφδην αζθάιεηαο είλαη θαη απηή ίζε κε κεδέλ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο, αλ εληνπίζνπκε αγαζά ζην ζχζηεκά καο, θαηά ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο, κε κεδεληθή ή ζρεδφλ κεδεληθή αμία, δελ ζα ηα ιάβνπκε ππφςε ζηε δηαρείξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, δηφηη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, δελ απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο γη απηά ηα ζηνηρεία. Σν λα κελ ιάβνπκε κέηξα γηα αγαζά κε κεδεληθή αμία είλαη θάηη ην ξεαιηζηηθφ. Σν λα κεδεληζηεί φκσο ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο επεηζνδίνπ αζθάιεηαο δελ είλαη εθηθηφο ζηφρνο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο [1]:

16 1. Οη απεηιέο 4 πνπ αληηκεησπίδεη έλα ζχγρξνλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη δπλακηθέο (κεηαβάιινληαη ζπλερψο) θαη νη αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ είλαη ζχλζεηεο. 2. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο 5 είλαη δχζθνινο λα πξνβιεθζεί ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 3. Οη πφξνη πνπ δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο είλαη πεπεξαζκέλνη. Βάζεη ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο, φηη ν κεδεληζκφο ηεο επηθηλδπλφηεηαο δελ είλαη εθηθηφο, νδεγνχκαζηε ζηελ απάληεζε ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο, δειαδή ζε πνηα επίπεδα πξέπεη λα πεξηνξίζνπκε ηελ επηθηλδπλφηεηα. Ο πεξηνξηζκφο ηεο επηθηλδπλφηεηαο αθελφο πξέπεη λα γίλεη ζε απνδεθηά γηα ηνλ νξγαληζκφ επίπεδα θαη αθεηέξνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ην θφζηνο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο φζν θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ζηε κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο Μέζνδνο εξγαζίαο Η αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν CRAMM (UK CCTA Risk Analysis and Management Methodology) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ζην επφκελν θεθάιαην Οξηνζέηεζε εξγαζίαο Γηα ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο έρνπλ ιεθζεί ππφςε δηαθφξνπ είδνπο απεηιέο 6 θαζψο επίζεο θαη νη ηερλνινγηθέο αδπλακίεο, νη αδπλακίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε κειέηε βαζίζηεθε ζηηο απφςεηο θαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηα ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. πλεπψο, ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ επεξεάδεη άκεζα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο. 4 Παραδείγματα μερικϊν απειλϊν είναι οι φυςικζσ απειλζσ (πυρκαγιά, ςειςμόσ κλπ.), απειλζσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ (hacking, cracking κλπ.), τεχνικζσ βλάβεσ, λάκοσ χειριςμοί κ.α. 5 Χριςτθσ, χειριςτισ, ςχεδιαςτισ, υπεφκυνοσ ςυντιρθςθσ κ.α. 6 Απειλζσ από: φυςικά γεγονότα, κακόβουλεσ ενζργειεσ, κακόβουλεσ ενζργειεσ του ίδιου το προςωπικοφ, λανκαςμζνθ χριςθ ςυςτιματοσ και αδυναμίεσ υλικοφ.

17 2.3 Τν πξόηππν ISO/IEC 27005:2011 Όπσο αλαθέξζεθε ήδε πξνεγνπκέλσο, ε κεζνδνινγία δηέπεηαη απφ νξηζκέλα ζηάδηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ISO International Organization for Standardization). Η αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο βαζίδεηαη ζε κηα κεγάιε νηθνγέλεηα πξνηχπσλ ηελ «νηθνγέλεηα ISO/IEC 27000» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξφηππν ISO/IEC 27005:2011, ην νπνίν εμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ είλαη: ISO/IEC 27005, Information Technology Security Techniques Information Security Risk Management (Τερλνινγία Πιεξνθνξηώλ Τερληθέο Αζθάιεηαο Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ). θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη αθελφο ε παξνρή νδεγηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη αθεηέξνπ ε παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή πινπνίεζε ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο. Σν πξφηππν δελ νξίδεη ή πξνηείλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο, πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί, αιιά νξίδεη κηα απζηεξή, δνκεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο κέρξη ην πιάλν δηαρείξηζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο [4]. Σν πξφηππν ISO/IEC 27005:2011 αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο θαη ζπκπιεξψλεη ην πξφηππν ISO/IEC Ννκηθό πιαίζην Έρνληαο θαηαζηεί γλσζηφ φηη ην παξφλ πφλεκα αζρνιείηαη κε ηελ ππεξεζία ηνπ e-university ην νπνίν είλαη έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ εθηφο ησλ άιισλ δηαρεηξίδεηαη θαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Μέζα ζην ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε θαη ζηελ χπαξμε κηαο άιιεο θνηλσλίαο, απηή ηεο πιεξνθνξίαο, ην άηνκν απφ νληφηεηα αλάγεηαη ζε «πιεξνθνξηαθό αληηθείκελν» [5] θαζψο αλαιψλεηαη ζε κηα δηαξθή ζπλαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ. Βαζηθή επηδίσμε ηεο λνκνζεζίαο είλαη αθελφο ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αηφκνπ κε ηελ παξνρή νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ πξνο απηφ θαη αθεηέξνπ λα ζέζεη νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο ζηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο

18 ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηηο αλάινγεο θπξψζεηο φηαλ απηέο δελ ηεξνχληαη. ηελ Διιάδα έρεη ζπζηαζεί ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα σο αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή, ζεζπίδνληαο ην λφκν 2472/97 πνπ «πξνζηαηεύεη ην άηνκν από ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ» [6]. 2.5 Σύγρξνλνη θίλδπλνη Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, εθηφο απφ ηηο δπλαηφηεηεο 7 πνπ παξέρνπλ, παξνπζηάδνληαη θαη νξηζκέλνη θίλδπλνη νη νπνίνη αθελφο κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ ηέιεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε) θαη αθεηέξνπ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ θαηά ηελ αλάιπζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Σν πιήζνο θαη ε πνηθηιία ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ απεηιψλ είλαη ηέηνην πνπ δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί απφ έλαλ νξγαληζκφ. Ιδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε αιιειεμάξηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, αθνινπζψληαο έηζη ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζηαζία ησλ Π απφ ηπραίεο ή ζθφπηκεο απεηιέο είλαη απνιχησο αλαγθαία, θαζψο επεξεάδεη άκεζα απφ ηελ κία, ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη απφ ηελ άιιε ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηδξχκαηνο. Έηζη έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε) ή έλαο νξγαληζκφο (γεληθά), δελ ζα πξέπεη λα βιέπεη ηελ αζθάιεηα Π σο έμνδα ή ζπαηάιε ρξεκάησλ, αιιά ζα πξέπεη λα ηελ δεη ζαλ επέλδπζε γηα ην παξφλ αιιά θαη γηα ην κέιινλ. Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο Π, πξνζθέξνπλ έλα ζεκαληηθφ πιήζνο απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ θαη πξντφλησλ πξνζηαζίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ αληηκεησπίδεη έλα ζχγρξνλν Π. Παξφια απηά, αθφκα θαη εμειηγκέλα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα «πέθηνπλ ζχκαηα» παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηάο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο «ηα ηερληθά κέζα δελ εγγπώληαη απόιπηε πξνζηαζία» [2]. 7 Συλλογι, επεξεργαςία και διανομι πλθροφοριϊν

19 2.6 Σηόρνη ηεο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο επηθηλδπλόηεηαο Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία δηαθαίλνληαη νξηζκέλνη ζηφρνη, ηνπο νπνίνπο ε αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη. Οη ζηφρνη απηνί, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ ππεξεζία ηνπ θνηηεηνινγίνπ ηνπ e-university, είλαη νη εμήο: 1. Ο εληνπηζκφο ησλ απεηιψλ, ησλ αδπλακηψλ, ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο ππεξεζίαο. 2. Η εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο. 3. Η ζχληαμε ζρεδίνπ αζθάιεηαο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ αθνξνχλ ηφζν ην ίδην ην ζχζηεκα αιιά θαη ηελ θπζηθή αζθάιεηα θαζψο θαη ηελ αλάζεζε ξφισλ. 4. Πξνηάζεηο γηα ηελ κεηέπεηηα παξαθνινχζεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. 2.7 Σπκπεξάζκαηα ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έπεηηα παξνπζηάζηεθαλ, ην πξφηππν πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε κεζνδνινγία, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, νη θίλδπλνη ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη ηέινο νη ζηφρνη ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ ππφ κειέηε ππεξεζία.

20 3. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ CRAMM 3.1 Δηζαγσγή ζηε CRAMM Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ θνηηεηνινγίνπ ηνπ e-university ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο CRAMM 8 (CCTA Risk Analysis and Management Methodology). Η CRAMM αλαπηχρζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τπνινγηζηψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Central Computer and Telecommunications Agency) ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ην 1987 θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηφζν ζηε ρψξα φζν θαη ζηνλ ππφινηπν επξσπατθφ ρψξν. Δπίζεο έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο νξγαληζκνχο ράξε ζηνλ ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο. Σέινο ε κέζνδνο CRAMM ζπλνδεχεηαη απφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ έθδνζε 5.1 θαη πεξηιακβάλεη φια ηα βήκαηά ηεο απνηειψληαο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. Η επηινγή ηεο CRAMM, ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο 9 αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, έγηλε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 1. Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ππάξρεη ζρεηηθή εκπεηξία ζηε ρξήζε ηεο απφ εηδηθνχο αλαιπηέο. 2. Σν ινγηζκηθφ πνπ ηελ ζπλνδεχεη, ηελ θάλεη πην εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο θαη ε φιε πξνζπάζεηα γίλεηαη πην απηνκαηνπνηεκέλα. 3. Παξέρεη κηα εθηελή βηβιηνζήθε αληηκέηξσλ θαιχπηνληαο έηζη φιεο ηηο πηπρέο ηεο αζθάιεηαο Π. 4. Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία αλαπηχρζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επί ην πιείζηνλ ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (ζηελ παξνχζα εξγαζία). 3.2 Πεξηγξαθή ηεο CRAMM Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ CRAMM, αθνινπζνχληαη ηξία βαζηθά ζηάδηα: 8 CRAMM User Guide, Crown Copyright 9 Μερικζσ μζκοδοι είναι: SBA, MARION, OCTAVE, MEHARI, MAGERIT, COBRA, CORAS, RiskWatch, EBIOS, Callio Secura, NSA IAM κ.α.

21 1. Πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ αγαζψλ 2. Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο 3. Γηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ καδί κε ηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ αθνινπζεί: Πίνακασ 1: Στάδια και βήματα ανάλυςησ και διαχείριςησ επικινδυνότητασ ςφμφωνα με την μζθοδο CRAMM [1]. Σηάδηα κεζόδνπ ηάδην 1 Πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ αγαζψλ (identification and valuation of assets) ηάδην 2 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο (Risk analysis) Βήκαηα ζην θάζε ζηάδην Βήκα 1.1: Γεκηνπξγία κνληέινπ Π. Βήκα 1.2: Απνηίκεζε ζηνηρείσλ - αγαζψλ ηνπ Π. Βήκα 1.3: Δπηβεβαίσζε θαη επηθχξσζε ηεο απνηίκεζεο. Βήκα 2.1: Πξνζδηνξηζκφο ησλ Απεηιψλ πνπ αθνξνχλ ην θάζε Αγαζφ. Βήκα2.2: Δθηίκεζε Απεηιψλ (threat assessment) θαη Αδπλακηψλ - εκείσλ Δππάζεηαο (vulnerability assessment). Βήκα 2.3: Τπνινγηζκφο Δπηθηλδπλφηεηαο γηα θάζε ζπλδπαζκφ Αγαζνχ - Απεηιήο. Βήκα 2.4: Δπηβεβαίσζε θαη Δπηθχξσζε ηνπ βαζκνχ Δπηθηλδπλφηεηαο. ηάδην 3 Γηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο (Risk management) Βήκα 3.1: Πξνζδηνξηζκφο ηεο ιίζηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ αληίκεηξσλ (safeguards - countermeasures). Βήκα 3.2: Καηάξηηζε ρεδίνπ - Πιάλνπ αζθάιεηαο (security plan). Σα ζηάδηα θαη ηα επηκέξνπο βήκαηα, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα.

22 3.2.1 Σηάδην 1: Πξνζδηνξηζκόο θαη αμηνιόγεζε ησλ αγαζώλ. ην πξψην ζηάδην παξνπζηάδνληαη ηα αγαζά ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ. Σα βήκαηα ηνπ ζηαδίνπ είλαη ηα εμήο: Βήκα 1.1: Γεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ηνπ Π. Βήκα 1.2: Απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Π. Βήκα 1.3: Δπηβεβαίσζε θαη επηθχξσζε ηεο απνηίκεζεο. Βήκα 1.1: Γεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ηνπ ΠΣ. ε απηφ ην βήκα πξνζδηνξίδνληαη ηα δεδνκέλα, ην ινγηζκηθφ θαη ην πιηθφ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Π. Σα ζηνηρεία απηά αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη παξνπζηάδνληαη νη αιιεινζπζρεηίζεηο απηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αθνχ ζέινπκε λα πξνζηαηέςνπκε δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζε ππνινγηζηέο, ζα πξέπεη αθελφο λα πξνζηαηέςνπκε ην πιηθφ θαη αθεηέξνπ ην ινγηζκηθφ πνπ απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απηά. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην κνληέιν ηνπ Π αθνινπζνχληαη νξηζκέλα βήκαηα. Απηά είλαη ηα εμήο [1]: Πξνζδηνξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη ην Π θαη δεκηνπξγία νκάδσλ δεδνκέλσλ. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ρψξσλ φπνπ βξίζθνληαη ηα πιηθά ζηνηρεία. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Γεκηνπξγία ησλ κνληέισλ πνπ ζπζρεηίδνπλ ηα παξαπάλσ. Γηα ηελ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη γηα κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ πνπ απηφ ρεηξίδεηαη, ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θχξηεο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε ε ζπιινγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ λα είλαη αξθεηά ηεθκεξησκέλε. Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ην κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο εηζάγεηαη ζηελ CRAMM θαη ην ινγηζκηθφ ειέγρεη ηε ζπλνρή ηνπ.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα