ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ."

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011

2 ii

3

4 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΤΜΔΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Γξ. Παλαγηώηεο Εαθείξεο Λεκεζόο 2011

5 Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα Copyright Αλαζηαζία Λνύε, 2011 Με επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηνο. All rights reserved. Ζ έγθξηζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο από ην Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθώλ Σερλώλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ δελ ππνδειώλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απόςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο. ii

6 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο κνπ θύξην Παλαγηώηε Εαθείξε, γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε αλαζέηνληαο κνπ απηή ηελ εξγαζία, γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαζ όιε ηε δηάξθεηά ηεο θαη θπξίσο γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζώ κε έλα ελδηαθέξνλ αληηθείκελν. Δπίζεο επραξηζηώ ηνλ θαζεγεηή θύξην Νίθν ύλλν γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο. iii

7 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκόο έληππνπ πεξηνδηθνύ γηα ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζηελ Κύπξν. Γηα λα θαηαιήμσ όκσο ζε απηό αθνινύζεζα θάπνηα βήκαηα νύησο ώζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη όζν ην δπλαηό θαιύηεξν. Ξεθηλώληαο έθαλα ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, δειαδή αλάπηπμα ηνλ όξν «ειηθησκέλνο», ηελ ζρέζε πνπ έρεη ε θνηλσλία κε απηνύο, ηα πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ θαη πσο απηά ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ θαιύηεξν ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. Δπηπξόζζεηα έθαλα έξεπλα γηα λα βξσ πιεξνθνξίεο πνπ ίζνο κε βνεζήζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ, νη πιεξνθνξίεο πνπ βξήθα ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκό ηζηνζειίδαο γηα ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. ηελ ζπλέρεηα έθαλα έξεπλα γηα ην ηη ππάξρεη ζηελ αγνξά ηόζν ζηελ Κύπξν όζν θαη ζην εμσηεξηθό θαη έθαλα θαη ζπλεληεύμεηο ζε ειηθησκέλνπο αιιά θαη ζε άηνκα ηα νπνία δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξα. Σν επόκελν βήκα ήηαλ λα βγάισ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα από ηα πνην πάλσ νύησο ώζηε λα κε βνεζήζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. ρεδίαζα θαη έλα πίλαθα θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ όπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα ζεκεία ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζα ζηελ ζπλέρεηα. Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ πεξηνδηθνύ βάζε όισλ όζσλ πξναλέθεξα. Έγηλαλ αμηνινγήζεηο από εηδηθό αιιά θαη από κειινληηθνύο αλαγλώζηεο θαη έηζη έγηλαλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο. Σέινο έρνπκε ην πεξηνδηθό απηό ζε έληππε κνξθή ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηήζεηο ηνπ θνηλνύ ζην νπνίν απεπζύλεηαη. Γηα λα γίλεη απηό ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεζνδνινγίεο αλζξσπνθεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη έηζη ιύζεθε θαη ην εξώηεκα θαηά πνζό κπνξεί λα ζρεδηαζηεί έληππν πεξηνδηθό ην νπνίν λα απεπζύλεηαη ζηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Κύπξνπ θαη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα απηνύο. iv

8 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... iv ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... v ΔΗΑΓΧΓΖ... vii 1 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε Ο όξνο «ειηθησκέλνο» Ζ θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο Πξνβιήκαηα πγείαο ειηθησκέλσλ ξαζε Κηλεηηθόηεηα Μλήκε - Σερλνινγία Πνηόηεηα δσήο Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο Μεζνδνινγία Έξεπλα γηα ην ηη ππάξρεη ήδε ζηελ αγνξά πεξηγξαθή πλεληεύμεηο Απνηειέζκαηα Έξεπλα γηα ην ηη ππάξρεη ήδε ζηελ αγνξά απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα από ζπλεληεύμεηο Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ ζρεδηαζκό έληππνπ πεξηνδηθνύ γηα ειηθησκέλνπο Γηαδηθαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ γηα ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο Αξρηθόο ζρεδηαζκόο πεξηνδηθνύ v

9 3.4.2 Αμηνιόγεζε από εηδηθνύο (1) Αμηνιόγεζε από κειινληηθνύο αλαγλώζηεο (1) Δπαλαζρεδηαζκόο πεξηνδηθνύ Αμηνιόγεζε από εηδηθνύο (2) Αμηνιόγεζε από κειινληηθνύο αλαγλώζηεο (2) ρεδηαζκόο ηειηθνύ πεξηνδηθνύ Αμηνιόγεζε από κειινληηθνύο αλαγλώζηεο (3) ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ/ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ/ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πλεληεύμεηο από άηνκα ηξίηεο ειηθηάο Persona πλεληεύμεηο από άηνκα πνπ δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξα vi

10 ΔΙΑΓΧΓΗ ε απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία πξνζπάζεζα λα ιύζσ ην εξώηεκα αλ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί έλα πεξηνδηθό γηα ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζηελ Κύπξν ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αλζξσπνθεληξηθό ζρεδηαζκό. Απηό ην πεξηνδηθό ζρεδηάζηεθε έηζη νύησο ώζηε λα ηθαλνπνίεη όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν ηηο αλάγθεο απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο. Γηα λα γίλεη απηό αθνινπζήζεθε κηα ζεηξά από βήκαηα. Κάπνηεο από ηηο θπξηόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηεζήθαλ είλαη ε δηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη αμηνινγήζεσλ, απηνί είλαη κεξηθνί από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ κνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ, ην έληππν ηππσλόηαλ ζπρλά νύησο ώζηε λα θξίλεηαη θαη λα δηνξζώλεηαη αλαιόγσο. Σα απνηειέζκαηα είλαη πσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνύ γηα όινπο, νη κεζνδνινγίεο αλζξσπνθεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ, ε αξρέο ηεο ηππνγξαθίαο θαη ην θαιό design. Σα άξζξα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην πεξηνδηθό επηιέρηεθαλ από ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνύ έηζη κέζσ ησλ ζπλεληεύμεσλ έγηλε ε θαηαιιειόηεξε επηινγή ζεκάησλ. Γεληθόηεξα ην απνηέιεζκα είλαη έλα πεξηνδηθό ην νπνίν αλ έβγαηλε ζηελ αγνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζα είρε κεγάιε επηηπρία θαη νη ειηθησκέλνη καο νη νπνίνη είλαη αδηθεκέλνη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνη θαη ζα πεξλνύλ επράξηζηα ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν δηαβάδνληαο έλα πεξηνδηθό κε ελδηαθέξνλ, γηα εθείλνπο ζέκαηα, ρσξίο θακία δπζθνιία. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζα είλαη ε αθόινπζε. Πξώηα έθαλα έξεπλα γηα ηα άηνκα απηά, δειαδή γηα ηνλ όξν «ειηθησκέλνο», γηα ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία θαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ, θαζώο επίζεο θαη πσο απηά ζα κε επεξεάζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. Αθνινύζσο βξήθα πιεξνθνξίεο πνπ ζα είλαη ρξήζηκεο κέζα από άξζξα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηζηνζειίδαο γηα ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. ηελ ζπλέρεηα έθαλα έξεπλα γηα ην ηη ππάξρεη ζηελ αγνξά, όζν ζηελ Κύπξν όζν θαη ζην εμσηεξηθό αιιά θαη ζπλεληεύμεηο. Από απηά έβγαια θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κε βνήζεζαλ ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. Σα ζπκπεξάζκαηα από ηα πνην πάλσ κπήθαλ ζε πίλαθα σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ θαιύηεξν ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. Σν επόκελν βήκα είλαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ πεξηνδηθνύ βάζε ηεο παξαπάλσ έξεπλαο. Αθνύ ζρεδηάζηεθε έγηλε αμηνιόγεζε από εηδηθνύο αιιά θαη από ηνπο κειινληηθνύο αλαγλώζηεο. Έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο θαη μαλάγηλε αμηνιόγεζε, κε απηό ηνλ ηξόπν ην vii

11 πεξηνδηθό άιιαδε αλαιόγσο θαη έγηλε θαιύηεξν θαη ζε όηη έρεη λα θάλεη θαη κε ην design αιιά θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αλαγλσζηώλ ηνπ. ην πξώην θεθάιαην έρνπκε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, δειαδή αλαθέξεηαη ε αλάιπζε ηνπ όξνπ «ειηθησκέλνο», ε θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο, ηα πξνβιήκαηα πγεηάο ησλ πνην πάλσ θαη ηέινο θάπνηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. Σν δεύηεξν θεθάιαην απνηειείηαη από ηε κεζνδνινγία, δειαδή ηελ έξεπλα πνπ έγηλε γηα ην ηη ππάξρεη ζηελ αγνξά όπσο θαη ηηο ζπλεληεύμεηο νη νπνίεο έγηλαλ. ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα, ηόζν από ηελ εξεύλα γηα ην ηη ππάξρεη ζηελ αγνξά όζν θαη από ηηο ζπλεληεύμεηο. Δπηπξόζζεηα ζε απηό ην θεθάιαην γξάθηεθαλ θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ θαη ε όιε δηαδηθαζία πνπ έγηλε γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ηειηθό πξντόλ. viii

12 1 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 1.1 Ο όξνο «ειηθησκέλνο» Ρσηώληαο ην ηη νξηζκό ζα έδηλε ν θαζέλαο από εκάο γηα ην ηη είλαη ειηθησκέλνο ζίγνπξα νη απαληήζεηο ζα είλαη πνιιέο θαη πηζαλόηαηα ζα δηαθέξνπλ, έηζη πνην θάησ δίλσ θάπνηνπο από ηνπο νξηζκνύο πνπ εηπώζεθαλ κέρξη ζήκεξα ζε δηάθνξνπο ηνκείο. «Μπνξνύκε λα πνύκε πσο ν όξνο ειηθησκέλνο είλαη αζαθήο θαη δελ αθνξά κόλν ηελ βηνινγηθή ειηθία ηνπ αηόκνπ, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα άηνκα κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζε ηνπο» (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζ.18). ύκθσλα όκσο κε ηνπο Γάιινπο γεξνληνιόγνπο ε Σξίηε ειηθία ραξαθηεξίδεηαη σο ε ειηθία άλσ ησλ 60 ρξνλώλ (Δξσηνθξίηνπ, 1995, ζ.29). Μηα θαιή αλάιπζε θαηά ηελ γλώκε κνπ είλαη απηή ηεο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο όπνπ αλαθέξεη πσο: «δερόκαζηε όηη κε ηνλ όξν γήξαο ηνπ αλζξώπνπ ελλννύκε κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία, πνπ αξρίδεη ηε ζηηγκή ηεο ζύιιεςεο θαη πνπ επηθέξεη ραξαθηεξηζηηθέο κεηαβνιέο ηνπ είδνπο ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο, απηέο νη κεηαβνιέο πξνθαινύλ κηα κείσζε ηεο ηθαλόηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ ζην πεξηβάιινλ. Οη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο δελ κεηαβάιινληαη νκνηόκνξθα ζην ίδην άηνκν θαη κηα ιεηηνπξγία κπνξεί λα εμαζζελήζεη κε άληζε ηαρύηεηα ζε δηαθνξεηηθά άηνκα» (Δξσηνθξίηνπ, 1995, ζ.31-32). «Γεληθόηεξα, ε γήξαλζε απνηειεί κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία κε αλαζηξέςηκσλ κεηαβνιώλ πνπ ηεινύληαη ζε επίπεδν θπηηάξσλ θαη απέξρνληαη πξννδεπηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ». ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ξπζκό αιιά θαη κε ηνλ βαζκό δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο δηαθέξεη από άηνκν ζε άηνκν (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999, ζζ.32-34). «Σα γεξαηεηά είλαη κηα πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ πνπ όινη εύρνληαη λα ηελ θζάζνπλ αιιά παξάιιεια αξλνύληαη λα ηελ δερηνύλ όηαλ ηελ πιεζηάδνπλ» (Μίρνπ, 1993, ζ.162). Ζ ιέμε «γέξνη» θάλεη όζνπο ηελ αθνύλε λα λνηώζνπλ πνηθίια ζπλαηζζήκαηα, όπσο αγάπε, ηξπθεξόηεηα, εθηίκεζε θαη ζπκπάζεηα. Πξέπεη όινη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, κηθξνί αιιά θαη κεγαιύηεξνη πσο ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο είλαη έλα αλαπόζπαζηό θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο καο (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζ.18). 1

13 1.2 Η θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο «Πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο θάηνηθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη άλσ ησλ 50 εηώλ θαη έλαο ζηνπο πέληε θάηνηθνπο είλαη άλσ ησλ 60. ύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Ο.Ζ.Δ., κηα ρώξα ραξαθηεξίδεηαη «λέα» όηαλ ην πνζνζηό ησλ ειηθησκέλσλ είλαη θάησ ηνπ 4%, «ώξηκε» όηαλ είλαη κέρξη 7% θαη «ειηθησκέλε» όηαλ μεπεξλά ην 7%. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπκε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ειηθησκέλσλ ιόγσ ηεο βειηίσζεο ησλ πγεηνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ, ηελ ειάηησζε ησλ γελλήζεσλ, ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ηελ εθβηνκεραλνπνίεζε ηεο ρώξαο θαη ηνλ ζξπκκαηηζκό ησλ κεγάισλ νηθνγελεηώλ ηξηώλ γελεώλ. Απηό εληζρύεη ηελ ηάζε όηη ε παιηά γεληά πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηελ αξξώζηηα, ηελ κνλαμηά, ηελ αληθαλόηεηα, αθόκε θαη ηνλ ζάλαην κόλε ηεο κε ηα πξνβιήκαηα ηεο» (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζζ.18-20). Ο ειηθησκέλνο όπσο θαη θάζε άηνκν ζε όπνηα ειηθία θαη αλ βξίζθεηαη έρεη ην δηθαίσκα θαη ηελ αλάγθε γηα θξνληίδα θαη ζπκπαξάζηαζε (Μίρνπ, 1993, ζ.77). «κσο ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο γέξνληεο ραξαθηεξίδεηαη θαηά θαλόλα από αλεπίηξεπηεο γεληθεύζεηο. Απηό γίλεηαη κε βάζε ηνλ κύζν όηη γεξαηεηά ζεκαίλεη κνλαμηά, απνκόλσζε, εμάξηεζε, αλάγθε γηα πξνζηαζία θαη βνήζεηα γηα έθπησζε λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ» (Υαληώηε, 1992, ζ.19). Οη ππεξήιηθεο θαηά θύξην ιόγν ραξαθηεξίδνληαη αιιά θαη αληηκεησπίδνληαη σο επηβαξπληηθνί θαη σο κε απνδνηηθνί παξαγσγηθά. Άκεζν ή έκκεζν απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα πεξηζσξηνπνηνύληαη από ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999, ζ.41). ινη καο πξέπεη λα αληηιεθζνύκε θαη λα ην εθαξκόζνπκε αθόκε θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηαο καο πσο ν ππεξήιηθαο έρεη ην δηθαίσκα λα επσθειεζεί από ηελ ζύγρξνλε γλώζε. ε απηόλ ν λένο νθείιεη ηελ ύπαξμε ηνπ θαη πξέπεη λα ηνλ βιέπεη ζαλ ηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ ζην κέιινλ (Υαληώηε, 1992, ζ.9). Ζ θνηλσλία έρεη ππνρξέσζε λα βνεζήζεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο άπνςεο γηα ηα γεξαηεηά, λα ζπκβάιεη ζηελ θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπο, ζηελ δεκηνπξγία θαη ζηελ δηαηήξεζε αλνηθηήο ζπλεξγαζίαο κε ππεξήιηθεο (Υαληώηε, 1992, ζζ.20-21). ε θάζε ρώξα ν πνιίηεο πνπ πεξλά ζηα γεξαηεηά έρεη δηθαίσκα λα δεη κε αμηνπξέπεηα θαη αλεμαξηεζία θαη λα κελ ζηεξείηε θαιή πνηόηεηα δσήο. Δπηπξόζζεηα δηθαηνύηαη λα απνιακβάλεη ηα αγαζά ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη. (Μίρνπ, 1993, ζ.171) 2

14 Σν άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ειηθία είλαη κηα πξνζσπηθόηεηα κε νξηζκέλε πλεπκαηηθή αλάπηπμε, κε ηνλ δηθό ηνπ πλεπκαηηθό θόζκν, κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο θαη αληηιήςεηο, νη νπνίεο είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν λα αιιάμνπλ (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζ.17). «Οη ειηθησκέλνη γίλνληαη ζπλήζσο δνγκαηηθνί, δπζπξνζάξκνζηνη, αζπλήζηζηα ζπληεξεηηθνί θαη δεκηνπξγνύλ ζηελ δσή ηνπο θαλόλεο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο πξνεγνύκελνπο ηξόπνπο δσήο πνπ είραλ. πάληα αλαρξνλίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπο» (Υαληώηε, 1992, ζ.19). Έηζη πξέπεη λα δίλεηαη θξνληίδα ζηνπο ειηθησκέλνπο κε ηξόπν νύηνο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα δηαηήξεζεο, ζην κεγαιύηεξν βαζκό, ε απηνλνκία ηνπο θαη ε απηάξθεηα ηνπο. Σν απνηέιεζκα ην νπνίν ζα έρνπκε είλαη λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηνπξέπεηα (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζ.20). 1.3 Πξνβιήκαηα πγείαο ειηθησκέλσλ Σα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ δελ δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκό από απηά ησλ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ κέζε ειηθία. Παξόια απηά, ππάξρνπλ ηδηαηηεξόηεηεο πνπ δεκηνπξγνύλ δπζκελέο επηδξάζεηο θαη απαηηνύλ κηα πην νινθιεξσκέλε θαη πξνζεθηηθή αληηκεηώπηζε. Οη πην ζπλεζηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη πνπ επηδεηλώλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ είλαη νη λνεηηθέο δηαηαξαρέο, ην γιαύθσκα, ν θαηαξξάθηεο, ε λόζνο ηνπ Parkinson, ε βαξεθνΐα, ε λόζνο ηνπ Alzheimer θαη άιιεο κόληκεο αζζέλεηεο (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζζ.21-22). «Πξάγκαηη, ηα αηζζεηήξηα όξγαλα, ηδηαίηεξα ηεο όξαζεο θαη ηεο αθνήο, ιεηηνπξγνύλ ιηγόηεξν απνδνηηθά κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο. Αθόκε, ε κπτθή δύλακε κεηώλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ θαη ηα άηνκα πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ εθκάζεζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ε ηαρύηεηα ηεο ρξνληθήο αληίδξαζεο κεηώλεηαη ζε άηνκα κεγάισλ ειηθηώλ» (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζζ.29-30). Γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ γηα απηά ηα άηνκα, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαη θάπνηα από ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ θπξίσο απηά ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη πσο κπνξώ κέζα από απηά λα βνεζήζσ νύησο ώζηε λα είλαη επθνιόηεξε ε αλάγλσζε ηνπ πεξηνδηθνύ. 3

15 1.3.1 Όξαζε Έλα αξθεηά κεγάιν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη είλαη κε ηελ όξαζε ηνπο θαη απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ απηνύ, αθνύ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν νύησο ώζηε λα κελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Ζ δηαηαξαρή ηεο όξαζεο απεηιεί άκεζα ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ ειηθησκέλνπ κε απνηέιεζκα ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, λα αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν κε ηελ πάζεζε απηή, ζε ζρέζε κε άιιεο παζήζεηο πνπ ίζσο λα ηνπο ηαιαηπσξνύλ (Υαληώηε, 1992, ζ.169). «Μία γλσζηή ζε όινπο καο πάζεζε ησλ καηηώλ πνπ δηαθξίλεηαη κεηά ηα 45 ρξόληα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ θαη κε ηα ρξόληα δπζθνιεύεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ όξαζε καο είλαη ε «πξεζβπσπία». Ζ αιινίσζε απηή νθείιεηαη ζηελ ζθιήξπλζε ηνπ θαθνύ ηνπ νθζαικνύ θαη έηζη έρνπκε κείσζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ καηηνύ. Έηζη ηα άηνκα ηηο ηξίηεο ειηθίαο κε απηή ηελ πάζεζε ησλ καηηώλ βιέπνπλ θαιύηεξα καθξηά αληί θνληά» (Γνληά, 1991, ζζ.80-81). ην πεξηνδηθό ην νπνίν ζα ζρεδηάζσ δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ κηθξά γξάκκαηα γηα λα κελ δπζθνιεύνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν ηα άηνκα πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ζηελ αλάγλσζε ηνπο. «Οη ειηθησκέλνη έρνπλ επίζεο πξόβιεκα κε ηελ νπηηθή νμύηεηα. Γειαδή δελ κπνξνύλ λα δνπλ θαιά ζε απόζηαζε αιιά νύηε ιεπηνκέξεηεο. Δπηπξόζζεηα κεηώλεηαη ε ρξσκαηηθή όξαζε, δειαδή δπζθνιεύνληαη λα δηαθξίλνπλ ην κπιε, ην πξάζηλν θαη ην κσβ. Αληίζεηα δελ επεξεάδνληαη ηόζν ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ θόθθηλνπ, ηνπ πνξηνθαιηνύ θαη ηνπ θίηξηλνπ» (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999 ζζ.82-83). Βάζε απηνύ είλαη πξνηηκόηεξν λα κελ ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πεξηνδηθό ρξώκαηα όπσο ην κπιε, ην πξάζηλν θαη ην κσβ, ηδηαίηεξα ζηα γξάκκαηα Κηλεηηθόηεηα «Γηάθνξεο παζήζεηο θαη ηξαπκαηηζκνί ζηελ ηξίηε ειηθία, έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θηλεηηθόηεηα, ηε δπλαηόηεηα αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ θνηλσλία όκσο επηδεηά ηνλ ελεξγό θαη όρη παζεηηθό ξόιν ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε» (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζζ ). Μηα ζεκαληηθή λόζνο ε νπνία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ ειηθησκέλνπ είλαη ε λόζνο Parkinson ε νπνία εθδειώλεηαη αξθεηά ζπρλά ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο αιιά θαη ζε λεόηεξα άηνκα δειαδή άηνκα από εηώλ. Σα γεληθά γλσξίζκαηα 4

16 απηήο ηεο λόζνπ είλαη: ε θεθαιή θαη ν θνξκόο ζε θάκςε πξνο ηα κπξνο θαη ην πξόζσπν ηνπ είλαη αλέθθξαζην ζαλ κάζθα. Δπίζεο, ην ηξέκνπιν ησλ αθξώλ θαη ηνλ ρεξηώλ ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ δελ θηλείηαη ηδηαίηεξα ν ειηθησκέλνο (Υαληώηε, 1992, ζζ ). Σα πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο πξέπεη θαη απηά λα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ αθνύ δελ πξέπεη λα είλαη πνιύ κεγάιν ή βαξεηό, κε απηό ηνλ ηξόπν δελ ζα δπζθνιεύνληαη λα ην θξαηνύλ Μλήκε - Σερλνινγία «Μέζα ζε έλα θόζκν πνπ αιιάδεη κε ηαρύηαην ξπζκό, νη ειηθησκέλνη βξίζθνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε ην παξειζόλ». Απηό είλαη ηδηαίηεξα έληνλν όζν αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο. Οη ειηθησκέλνη δπζθνιεύνληαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο κέξα κε ηελ κέξα απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζ.37). Δθηόο από ηελ δπζθνιία γεληθόηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο, ζε κεγάιε ειηθία είλαη δπζθνιόηεξε θαη ε απόθηεζε λέσλ γλώζεσλ όπσο θαη ε αθνκνίσζε λέσλ πιεξνθνξηώλ. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο ν ειηθησκέλνο έρεη αηζζεηήξηεο ειιείςεηο, παξνπζηάδεη αδπλακία λα παξαθνινπζήζεη λέα ζηνηρεία, παξαηεξείηαη δηαηαξαρή ζηελ πξόζθαηε κλήκε θαη έρεη κηθξόηεξν ελδηαθέξνλ ζην λα ζπγθξαηήζεη ιεπηνκέξεηεο (Γνληά, 1991, ζζ.90-92). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, νη ηθαλόηεηεο ηεο πξόζθαηεο βξαρύρξνλεο κλήκεο, ηεο παξαηεξεηηθόηεηαο, ηεο πξνζαξκνγήο ζε λέεο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο κεηώλνληαη θαηαθόξπθα θαη έηζη πξέπεη απηά λα είλαη γλσζηά θαη λα παξαηεξνύληαη από ηνπο γύξσ ηνπο, νύηνο ώζηε λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα θαη ζσζηά (Υξηζηνδνύινπ & Κνληαμάθεο, 2000, ζ.124). «Πεξίπνπ ην 25% ηεο κλεκνληθήο ηθαλόηεηαο ηνπ αηόκνπ ησλ 75 εηώλ, έρεη ραζεί ζε ζρέζε κε ηελ κλεκνληθή ηθαλόηεηα πνπ είρε όηαλ ήηαλ 20 εηώλ. Μεξηθέο θνξέο ε απιή απηή θαηάζηαζε κπνξεί λα πάξεη κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο κέρξη ην ζεκείν όπνπ ην παζώλ άηνκν λα μερλά αθόκε θαη νλόκαηα ζπγγεληθώλ ηνπ πξνζώπσλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη δηαηεξείηαη θαιύηεξα ε κλήκε όηαλ ζπλδπάδεηαη κε εηθόλεο, παξαζηάζεηο, αληηθείκελα» (Υαληώηε, 1992, ζ.124). Βάζε ησλ όζσλ αλαθέξζεθαλ, ην πεξηνδηθό ην νπνίν ζα ζρεδηάζσ γηα απηή ηελ θνηλσληθή νκάδα ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα είλαη απιό, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο ή πεξηηηέο πιεξνθνξίεο θαη θπξίσο κε ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. 5

17 1.3.4 Πνηόηεηα δσήο ηηο κέξεο δελ γίλεηαη ηόζν πξνζπάζεηα γηα ηελ καθξνπξόζεζκε δηαβίσζε ησλ ειηθησκέλσλ αιιά πεξηζζόηεξν γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα άηνκα απηά κηα δσή κε πνηόηεηα ραξά θαη επηπρία (Δξσηνθξίηνπ, 1995, ζ.19). πσο πξναλέθεξα αιιαγέο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηηο ζπλήζεηεο αλάγλσζεο. Γειαδή ηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θνηλσληθή νκάδα θαηά θύξην ιόγν πξνηηκνύλ ειαθξά αλαγλώζκαηα, όπσο άξζξα ζε πεξηνδηθά ή εθεκεξίδεο. «Μπνξνύκε λα πνύκε όηη απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ όηη νη ειηθησκέλνη δελ κπνξνύλ πιένλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο λνεηηθέο απαηηήζεηο ηεο πνην «βαξηάο» ινγνηερλίαο ή πσο ληώζνπλ πσο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα απνδείμνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο πόζν θαιά δηαβαζκέλνη είλαη» (Slater, 2003, ζζ ). Παξόια απηά κέρξη ζήκεξα δελ έρεη κειεηεζεί ηόζν ν ηξόπνο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ (ηξόπνο ςπραγσγίαο ηνπο, θηι). Γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρνπλ πεξηνδηθά ή βηβιία πνπ λα θαιύπηνπλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο ή ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη γεληθόηεξα ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ δεκηνπξγηθή ζπλέρεηα ζηελ δσή ηνπο έηζη πνιιέο θνξέο ηα άηνκα απηά αηζζάλνληαη πσο βξίζθνληαη ζην πεξηζώξην (Δξσηνθξίηνπ, 1995, ζζ.19-20). Ηδηαίηεξα ζηελ Κύπξν δελ ππάξρνπλ πεξηνδηθά ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηα άηνκα απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο. Έηζη εγώ κέζα από ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζα πξνζπαζήζσ λα ην θάλσ απηό κε βαζηθό ζηόρν ηνλ ζρεδηαζκό ελόο εύρξεζηνπ θαη ρξήζηκνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ ην νπνίν ζα απεπζύλεηαη ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζηελ Κύπξν θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζε όζεο πεξηζζόηεξεο από ηηο αλάγθεο ηνπο. Χο απνηέιεζκα ζα πξνζπαζήζσ λα έρσ έλα πεξηνδηθό ην νπνίν αλ έβγαηλε ηώξα ζηελ αγνξά ζα είρε κεγάιε επηηπρία θαη νη ειηθησκέλνη καο νη νπνίνη είλαη αδηθεκέλνη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνη θαη ζα πεξλνύλ επράξηζηα ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν δηαβάδνληαο έλα πεξηνδηθό κε ελδηαθέξνλ γηα εθείλνπο ζέκαηα, ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία. 1.4 Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό έληππνπ πεξηνδηθνύ γηα ειηθησκέλνπο Οη πιεξνθνξίεο πνπ βξήθα θαη πνπ θπξίσο ζα επεξεαζηώ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ γηα ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ ζρεδηαζκό ηζηνζειίδαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. Ο θύξηνο ιόγνο πνπ ζα ιεηηνπξγήζσ κε απηό ηνλ ηξόπν 6

18 είλαη επεηδή κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ γίλεη έξεπλεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό έληππνπ πεξηνδηθνύ γηα ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη επεηδή ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα κνπ θαη ζα κνπ είλαη πνιύ ρξήζηκεο. ην άξζξν ην όπνην γξάθηεθε από ηνπο Εαθείξε, Kurniawan θαη Ghiawadwada, κηιά γηα ην ζρεδηαζκό ηζηνζειίδαο γηα ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, έηζη βξήθα πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη πνιύ ρξήζηκεο γηα ην δηθό κνπ ζηόρν. Κάπνηα πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ ηα νπνία κπνξνύλ λα ιπζνύλ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη ε κεησκέλε όξαζε, νη ςπρνθηλεηηθέο βιάβεο όπσο ε κείσζε ηεο πξνζνρήο, ηεο κλήκεο, θαη ηεο ηθαλόηεηαο κάζεζεο (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.59 Spiezle, 2001, ζ.5). Έλα άιιν άξζξν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζσ, γξάθηεθε από ηνλ Hawthorn θαη αλαιύεη θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνύληαη κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο θαη κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαηάιιεια κηα ηζηνζειίδα γηα απηή ηελ θνηλσληθή νκάδα (Hawthorn, 2000, ζζ ). Δπηπξόζζεηα ίδηεο πιεξνθνξίεο κε ηα παξαπάλσ άξζξα αλαθέξνληαη ζην άξζξν ηνπ Spiezle (Interface Design Guidelines for Users of All Ages), ηνπ Harlet (Designing instructional text for older readers: a literature review), ηνπ Morrell θαη ηνπ Echt (Designing written instructions for older adults learning to use computers) ηεο Czaja (Using technologies to aid the performance of home tasks) θαη ηνπ Shneiderman (Designing the user interface : strategies for effective human-computer-interaction). πσο πξναλέθεξα ε κείσζε ηεο όξαζεο είλαη κία πνιύ ζεκαληηθή αιιά θαη θπζηνινγηθή αιιαγή πνπ παξαηεξείηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.60) Πξνβιήκαηα όξαζεο ζπλήζσο μεθηλνύλ λα παξαηεξνύληαη από ηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ. ε απηή ηελ ειηθία μεθηλά λα παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηελ εζηίαζε ζε θνληηλέο απνζηάζεηο θαη αθόκε έλα πξόβιεκα είλαη ε νπηηθή νμύηεηα, δειαδή ε ηθαλόηεηα λα βιέπεη ιεπηνκέξεηεο, κεηώλεηαη. (Hawthorn, 2000,ζ.509) Μεξηθά από ηα πξνβιήκαηα όξαζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο θπξίσο είλαη ε πξεζβπσπία, αιιά θαη ε δπζθνιία ζηελ παξαηήξεζε ιεπηνκεξεηώλ ηδηαίηεξα από απόζηαζε. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.60) 7

19 Κάπνηα πξνβιήκαηα πνπ δπζθνιεύνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο ζηελ αλάγλσζε ηζηνζειίδαο είλαη εθηόο από ηα κηθξά γξάκκαηα θαη ην ιεπθό ρξώκα πνπ επηθξαηεί σο θόλην. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.60) ηαλ έρνπκε πνιιέο θαη πνιύπινθεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αλαγλώζηε-ζεαηή ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζε ζπλδπαζκό κε ην κηθξό κέγεζνο θάλνπλ πνιύ πνην δύζθνιε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ γηα ζπγθέληξσζε θαη αλάγλσζε. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.60) Δπηπξόζζεηα δύζθνιν γηα ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο είλαη λα δώζνπλ πξνζνρή ζε θάηη, δειαδή λα εζηηάζνπλ θαη λα ζπκνύληαη πιεξνθνξίεο πνπ ίζνο ρξεηάδνληαη. Δπηπιένλ δπζθνιεύνληαη λα εζηηάζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.61 Hawthorn, 2000, ζζ ) Δίλαη δπζθνιόηεξν γηα ηα άηνκα πνπ θζάλνπλ ζηα γεξαηεηά λα δηαβάζνπλ γξάκκαηα κε ρξώκα πάλσ ζε ρξσκαηηζηό θόλην ελώ αληίζεηα είλαη επθνιόηεξν λα δηαβάδνπλ καύξα γξάκκαηα ζε άζπξν θόλην. (Hawthorn, 2000, ζ.510) Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ε κλήκε, ε νπνία ζε όια ηα γλσζηηθά έξγα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ κάζεζε, ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ αληίιεςε, ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηελ ηεξάξρεζε θαη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα, είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Ζ κλήκε ηνπ αλζξώπνπ ζπάληα είλαη ηέιεηα αθνύ θαη ηα άηνκα λεόηεξεο ειηθίαο παξνπζηάδνπλ θαη απηά θάπνηα πξνβιήκαηα. Παξά ην γεγνλόο απηό είλαη θνηλά απνδεθηό ην γεγνλόο πσο ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο έρνπλ πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ηθαλόηεηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ βξαρππξόζεζκε κλήκε όζν επίζεο θαη ζηελ γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ νπηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Ζ επεηζνδηαθή κλήκε, δειαδή ε κλήκε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλόησλ όζν θαη ε δηαδηθαζηηθή κλήκε, ε κλήκε γηα ην πώο ζα εθηειέζεηο θάπνηα θαζήθνληα, κεηώλνληαη. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.61) (Hawthorn, 2000, ζζ ) Ο ζρεδηαζκόο γηα όινπο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε θηινζνθία ηνπ ζρεδηαζκνύ, ε νπνία αλαγλσξίδεη αμίεο θαη εμππεξεηεί ην επξύηεξν δπλαηό θάζκα αλζξσπίλσλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη πξνηηκήζεσλ γηα θάπνην πξντόλ θαη ππνζηεξίδεη ην πεξηβάιινλ πνπ ηαηξηάδεη ζε όζν πεξηζζόηεξν πιεζπζκό γίλεηαη απηό. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.62) 8

20 εκεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζην ζρεδηαζκό ηνπ πεξηνδηθνύ: ρη θαληαρηεξέο γξακκαηνζεηξέο αιιά απιέο θαη ζαθείο γηα λα είλαη πνην εύθνιν ζηνλ αλαγλώζηε λα ηηο δηαβάδεη θαη γηα λα κελ απνζπάηε ε πξνζνρή ηνπ Ζ γξακκαηνζεηξά πξέπεη λα είλαη Sans Serif γηα παξάδεηγκα Helvetica ή Arial επεηδή είλαη πνην εύθνιε ε αλάγλσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γξακκαηνζεηξώλ από ειηθησκέλνπο Πξέπεη λα ππάξρεη απόζηαζε κεηαμύ ησλ γξακκώλ νύησο ώζηε νη αλαγλώζηεο λα κπνξνύλ κε επθνιία λα βξνπλ ηελ αξρή ηεο επόκελεο γξακκήο Πξέπεη λα ππάξρνπλ κηθξά κήθε γξακκώλ θαη λα ππάξρεη αξηζηεξή ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ αθνύ κε απηό ηνλ ηξόπν ε αλάγλσζε γίλεηαη επθνιόηεξε Σν θείκελν πξέπεη λα έρεη θαζαξνύο θαη κεγάινπο ηίηινπο γηα λα κπνξεί ν ειηθησκέλνο λα ηνπο δηαθξίλεη κε επθνιία ρη όια θεθαιαία γξάκκαηα επεηδή απηό θάλεη ηελ αλάγλσζε πνην δύζθνιε Γιώζζα απιή θαη ζαθήο, λα είλαη θπζηθή θαη αλάινγα κε ηνλ ρξήζηε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ηερληθή έηζη νύησο ώζηε λα κελ δπζθνιεύνληαη λα θαηαιάβνπλ ην ζέκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ρη άζρεηεο πιεξνθνξίεο επεηδή κε απηό ηνλ ηξόπν απνζπάηε ε πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε Οη πνην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο γηα λα ηηο εληνπίδεη εύθνια Σν θόλην πξέπεη λα είλαη θαζαξό θαη απιό γηα λα κελ απνζπάηε ε πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε Σν κπιε θαη ην πξάζηλν ρξώκα πξέπεη λα απνθεύγεηαη όπσο θαη νη απνρξώζεηο ηνπο επεηδή γηα ηνπο ειηθησκέλνπο είλαη δύζθνιν λα δηαθξίλνπλ απηά ηα ρξώκαηα. Πξέπεη λα ππάξρεη κεγάιε αληίζεζε ζηα γξάκκαηα ζε ζρέζε κε ην θόλην γηα λα κπνξνύλ λα ηα δηαβάζνπλ κε επθνιία Σν θόλην δελ πξέπεη λα είλαη θαζαξό ιεπθό επεηδή όηαλ είλαη θαζαξό ιεπθό δπζθνιεύεη ηελ αλάγλσζε ιόγσ αληειηάο Κείκελν κε ρξώκα πξέπεη λα απνθεύγεηαη λα είλαη πάλσ ζε θόλην κε ρξώκα ηδηαίηεξα όηαλ είλαη θαη ηα δύν αλνηρηά ή θαη ηα δύν ζθνύξα ρξώκαηα επεηδή δπζθνιεύνληαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα δηαθξίλνπλ κε επθνιία ηα γξάκκαηα Ζ δηάηαμε ηεο ζειίδαο πξέπεη λα είλαη απιή θαη ζαθήο αιιά θαη λα επηθξαηεί παληνύ έηζη ζα κπνξνύλ κε επθνιία λα δηαβάζνπλ ρσξίο λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο 9

21 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γξαθηθά κόλν γηα δηαθόζκεζε αθνύ άζρεηα γξαθηθά απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε θαη είλαη δπζθνιόηεξν λα δηαβάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ Κάησ από ηηο εηθόλεο θαιό είλαη λα επηζεκάλεηαη γηα ην ηη δείρλεη ή ην ηη ελλνεί νύησο ώζηε αλ ν ζεαηήο δπζθνιεύεη λα θαηαιάβεη ηελ εηθόλα λα κπνξεί λα δηαβάζεη ηελ επηζήκαλζε θαη έηζη λα θαηαιάβεη Γελ πξέπεη λα επηθξαηεί κεγάιε ηεξαξρία πιεξνθνξηώλ νύηνο ώζηε λα κελ απνζπάηε ε πξνζνρή ηνπ ειηθησκέλνπ Σα ρξώκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπληεξεηηθά αθνύ αλ επηθξαηνύλ πνιιά ρξώκαηα ηόηε ζα είλαη πνην δύζθνιν γηα ηνλ ρξήζηε λα ζπγθεληξσζεί ζην θείκελν. ηα ηππσκέλα θείκελα είλαη επθνιόηεξν λα δηαβάζνπλ γξάκκαηα κεγέζνπο ηαλ έρνπκε πνιύπινθα θόληα κε κνηίβα ή ζύλζεηεο γξακκαηνζεηξέο είλαη δύζθνιν λα δηαβαζηνύλ ρη πνιύ κεγάιεο γξακκαηνζεηξέο αθνύ δπζθνιεύνληαη λα ηηο δηαβάδνπλ Σα παξαπάλσ είλαη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ εύρξεζην θαη απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό ηζηνζειίδαο αιιά πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκό πεξηνδηθνύ γηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο (Charness & Bosman, 1990, ζζ ) (Czaja, 1997, ) (Hartlet, 1994, ) (Hawthorn, 2000, ζζ ) (Morrel & Echt, 1996, ζζ ) (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007 ζζ.64-72) (Shneiderman, 1998) (Spiezle, 2001, ζζ.5-14). Δθηόο ησλ παξαπάλσ θαιό ζα ήηαλ λα ιεθζεί ππόςε θαη ε ζσζηή ηππνγξαθία ζε όηη έρεη λα θάλεη κε έληππν πιηθό. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ βηβιία: Βαζηθή Γξαθηζηηθή: Σππνγξαθία ηνπ Ambrose θαη Harris, ρεδηαζκόο πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ ηεο Zappaterra, Οη δέθα εληνιέο ηεο Σππνγξαθίαο ηνπ Felton, ηνηρεία ηεο ηππνγξαθηθήο ηέρλεο ηνπ Bringhurst, Παξαγσγή βηβιίνπ ηνπ Peacock, Graphic design for the electronic age: The manual for traditional and desktop publishing ηνπ White θαη ην Type Rules: the designer s guide to professional typography ηνπ Strizver. 10

22 2 Μεζνδνινγία 2.1 Έξεπλα γηα ην ηη ππάξρεη ήδε ζηελ αγνξά πεξηγξαθή ήκεξα γεληθόηεξα ζε άιιεο ρώξεο είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δειαδή ππάξρνπλ αξθεηά πεξηνδηθά ηα νπνία απεπζύλνληαη ζε ειηθησκέλνπο θαη αξθεηά έρνπλ θαη κεγάιε επηηπρία. ηελ Κύπξν όκσο δπζηπρώο δελ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έηζη ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα έρνπλ θάπνην πεξηνδηθό πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. Γηα ηελ αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ πνπ ζα κε βνεζήζνπλ ζα απνηαζώ θαη ζηα ήδε ππάξρνπζα πεξηνδηθά πνπ ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθό θαη ζηελ Κύπξν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα. 2.2 πλεληεύμεηο Έθαλα ζπλεληεύμεηο ζε 10 άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηώλ (ηξεηο άληξεο θαη επηά γπλαίθεο). ινη αληηκεηώπηδαλ θάπνηα κηθξά πξνβιήκαηα πγείαο, ε ζπλελλόεζε καδί ηνπο ήηαλ πνιύ θαιή θαη ήηαλ αξθεηά ζπλεξγάζηκνη. ηηο ζπλεληεύμεηο έθαλα εξσηήζεηο όπσο αλ ζα ηνπο άξεζε αλ ζρεδηαδόηαλ έλα πεξηνδηθό γηα ηα άηνκα ηεο δηθήο ηνπο θνηλσληθήο νκάδαο, αλ ζα ην αγόξαδαλ, θαη ηη ρξεκαηηθό πνζό ζα έδηλαλ γηα θάηη ηέηνην. Αλ δηαβάδνπλ θάπνην πεξηνδηθό ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, αλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα ην δηαβάζνπλ ή αλ δελ δηαβάδνπλ ηνλ ιόγν πνπ γίλεηαη απηό. Δπηπξόζζεηα ηνπο ξώηεζα γηα ην ηη ζέκαηα ζα ήζειαλ λα έρεη κέζα απηό ην πεξηνδηθό, δειαδή ηη ηνπο ελδηαθέξεη θαη γηα πνην ιόγν. Κάπνην άιιν εξώηεκα πνπ ηνπο έζεζα είλαη αλ έρνπλ δπζθνιίεο γεληθόηεξα ζηελ αλάγλσζε ηδηαίηεξα ησλ πεξηνδηθώλ θαη πνηεο απαηηήζεηο ζα είραλ από απηό ην πεξηνδηθό αλ έβγαηλε ζηελ αγνξά. Σέινο κνπ απάληεζαλ ζην πσο ζα ήηαλ πνην ειθπζηηθό ην πεξηνδηθό απηό ζηνπο ίδηνπο (Παξάξηεκα 1). Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ έθαλα θαη ην persona όπνπ επεξεάζηεθα από ηελ δσή ησλ ειηθησκέλσλ απηώλ. Έηζη ζα έρσ έλα πξόηππν θαληαζηηθνύ αηόκνπ ην νπνίν ζα κε επεξεάδεη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ζα είλαη ζαλ νδεγόο γηα θάζε κνπ θίλεζε. (Παξάξηεκα 2) ηελ ζπλέρεηα έθαλα ζπλεληεύμεηο από 7 άηνκα ηα νπνία δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξα, ήηαλ όινη δηαθνξεηηθήο ειηθίαο. Κάπνην πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηζα ήηαλ ε άξλεζε από αξθεηνύο λα κε βνεζήζνπλ. 11

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα