Κατάσταση ε δ υ. Υπoδo ή κλειδιoύ δεδoµένων Αρ ειρoκίνητoι διακ πτες για λα τα κανάλια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάσταση ε δ υ. Υπoδo ή κλειδιoύ δεδoµένων Αρ. 0047 81. ειρoκίνητoι διακ πτες για λα τα κανάλια"

Transcript

1 Αστρoνoµικ ς / ετήσιoς ρoνoδιακ πτης AstroRex DY /74! Oδηγίες ασ αλείας Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει µ νo απ διπλωµατ ύ o ηλεκτρoλ γo! Η εσ αλµένη µετα είριση αυτoύ τoυ πρoϊ ντoς GR µπoρεί να πρoκαλέσει κίνδυνo για τη ωή σας λ γω ηλεκτρ0πλη ίας! Σε περίπτωση εσ αλµένης εγκατάστασης υπάρ ει κίνδυνoς πυρκαγιάς και θανατη ρoυ ατυ ήµατoς! Μην ανoί ετε τη συσκευή! Πριν την εγκατάσταση δια άστε τις oδηγίες ρήσης. Εγκαταστήστε τo πρoϊ ν σε κατάλληλo σηµείo, ρησιµoπoιώντας µ νo τα γνήσια ε αρτήµατα! λα τα πρoϊ ντα της Legrand επιτρέπεται να ανoίγoνται και να επισκευά oνται µ νo απ ειδικά εκπαιδευµένoυς συνεργάτες της Legrand. Με τo άνoιγµα ή την επισκευή απ µη ε oυσιoδoτηµένo πρoσωπικ ακυρώνoνται λoι oι ρoι σ ετικά µε την ευθύνη τoυ κατασκευαστή και κάθε δικαίωµα για αντικατάσταση ή εγγύηση. Η συσκευή περιέ ει μια μπαταρία μίας ρήσης Li-SOCl 2. Κατά τo τέλoς της διάρκειας ωής τoυ πρoϊ ντoς, η μπαταρία αυτή πρέπει να α αιρεθεί και να απoρρι θεί σύμ ωνα με τoυς τoπικoύς κανoνισμoύς για την πρoστασία τoυ περι άλλoντoς. Επισκ πηση ε δoµαδιαίων πρoγραµµάτων. Ανάλυση: 0,5h Μoνάδα µπαταρίας λιθίoυ Αρ Ένδει η καναλιoύ Λειτoυργία Άνoιγµα µενoύ, επιστρo ή στo πρoηγoύµενo επίπεδo, πάτηµα > 1 s = ένδει η λειτoυργίας Επι ε αίωση επιλoγής ή απoδo ή παραµέτρoυ Κατάσταση ε δ υ ώρα, ηµερoµηνία Υπoδo ή κλειδιoύ δεδoµένων Αρ ειρoκίνητoι διακ πτες για λα τα κανάλια M V/230V 50/60Hz R6a -20T 120V/230V~50/60Hz L N S >1 M AUTO AUTO 3 4 AUTO AUTO Επιλoγή στoι είoυ στα µενoύ ή ρύθµιση παραµέτρoυ. Επιλoγή καναλιoύ R c 3600W 1800W 100W 1800W 1800W 2300W 1400VA 1x 58W 7µF oµή Τε νικά αρακτηριστικά Τάση τρo δoσίας: 120 / 230V 50/60Hz 24 AC/DC ρ νoς καθυστέρησης: 0 23 h 59 min 59 s Κατανάλωση ενέργειας: arox. 0,3 2 W arox. 3 4 W Γεωγρα ικές συντεταγµένες: Ανάλυση 1 Έ oδoι ελέγ oυ 1-4: 4 διακ πτες 16A 250V~ cos ϕ = 1 Ε εδρική λειτoυργία: 5 έτη Ακρί εια: ± 0,2 s/ηµέρες υπ τυπικές συνθήκες εγκατάστασης Θερµoκρασία απoθήκευσης: -20 C έως +60 C µoν ς αγωγ ς πoλλαπλoί αγωγoί Τρ πoς λειτoυργίας: Τύπoς 1.B. S. T. IEC/EN ιατoµή καλωδίoυ τρ oδoσίας: 1,5...4 mm 2 1,5...2,5 mm 2 Λειτoυργία σε κανoνικ περι άλλoν Πρoγράµµατα: 4 κανάλια x 3 τύπoι πρoγράµµατoς x 28 πρoγράµµατα Βαθµ ς ρύπανσης: 2 Σήµα ελέγ oυ για κανάλι 1: Τάση τρo δoσίας ως πρoς N Τoπoθέτηση: Σε ηλεκτρικ πίνακα ιάρκεια παλµoύ ελέγ oυ: > 200ms Καλώδιo ελέγ oυ: τo πoλύ. 50m Oνoμαστική κρoυστική τάση 4 kv 0,33 kv N /03

2 Γενικές πληρo ρίες Θέση σε λειτoυργία: : Κατά τη σύνδεση της τάσης δικτύoυ, o ρoνoδιακ πτης εκινά µε τoν τρ πo λειτoυργίας πoυ εί ε επιλεγεί κατά την τελευταία ρήση τoυ. Η θέση τoυ ρελέ ε αρτάται απ τo τρέ oν πρ γραµµα. Ε εδρική λειτoυργία - Εσωτερικ ς ωτισµ ς σ ηστ ς. - ΑΝΑΓΝΩΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ στo κλειδί δεδoµένων µ νo µέσω τoυ µενoύ. Αν κατά τη διάρκεια τoυ πρoγραµµατισµoύ περάσoυν 60 δευτερ λεπτα ωρίς να πατηθεί κανένα απ τα πλήκτρα, τo µενoύ ακυρώνεται αυτ µατα και η oθ νη επιστρέ ει στην ένδει η λειτoυργίας. Oι καταστάσεις ε δoυ των καναλιών ενηµερώνoνται µετά την oλoκλήρωση τoυ πρoγραµµατισµoύ. A Επιλoγή γλώσσας 2 Ρύθµιση A Ώρα/Ηµερoµηνία B Θερινή ώρα +1h C Astro Ευρώπη (EUROE): Ρυθµισµένo απ τo εργoστάσιo. Άλλo (SECIAL): Μπoρείτε να ρυθµίσετε τη θερινή ώρα, oρί oντας τις ηµερoµηνίες έναρ ης και τέλoυς. Στα επ µενα ρ νια, η αλλαγή θα γίνεται πάντoτε την ίδια ηµέρα της ε δoµάδας, π.. Κυριακή. Επιλoγή ώρας. Επιλέ τε την κoντιν τερη π λη στoν τ πo λειτoυργίας. Με τις επιλoγές LGITUDE/LATITUDE (µήκoς/πλάτoς) µπoρείτε να ρυθµίσετε τη γεωγρα ική θέση µε µεγαλύτερη ακρί εια. Για την επιλoγή της κατάλληλης ωριαίας ατράκτoυ, ρησιµoπoιήστε τoν συνηµµένo άρτη ωριαίων ατράκτων. Υπoλoγίστε τη δια oρά ώρας τoυ γεωγρα ικoύ σας τ πoυ σε σ έση µε την ώρα UTC (Universal Time Coordinated) και ρυθµίστε την τιµή. D Μετατ πιση (SET) Ρύθµιση απ τo εργoστάσιo: 8 E 52 N Με τo πλήκτρo ΠΛΗΝ µπoρείτε να ρυθµίσετε τo δυτικ µήκoς Ρύθµιση απ 000 EAST / WEST (000 ΑΝΑΤOΛΙΚO / ΥΤΙΚO) έως 180 WEST (180 ΥΤΙΚO). ή Με τo πλήκτρo ΣΥΝ µπoρείτε να ρυθµίσετε τo ανατoλικ µήκoς Ρύθµιση απ 000 EAST / WEST (000 ΑΝΑΤOΛΙΚO / ΥΤΙΚO) έως 180 EAST (ΑΝΑΤOΛΙΚO). Με τo πλήκτρo ΣΥΝ µπoρείτε να ρυθµίσετε τo ρειo πλάτoς Ρύθµιση απ 00 NORTH / SOUTH (00 ΒOΡΕΙO / ΝOΤΙO) έως 90Γ NORTH (90 ΒOΡΕΙO). ή Με τo πλήκτρo MINUS µπoρείτε να ρυθµίσετε τo ν τιo πλάτoς Ρύθµιση απ 00 NORTH / SOUTH (00 ΒOΡΕΙO / ΝOΤΙO) έως 90 SOUTH (90 ΝOΤΙO). O διακ πτης ανoιγoκλείνει σύµ ωνα µε την ανατoλή και δύση τoυ ηλίoυ, πως έ oυν υπoλoγιστεί. Μπoρείτε να ρυθµίσετε τoν ρoνoδιακ πτη ώστε να λειτoυργεί µε ρoνική απ κλιση έως 120 λεπτών απ την ανατoλή και τη δύση τoυ ηλίoυ. Παράδειγµα: Αν η ρoνική απ κλιση είναι +30 λεπτά, τ τε o διακ πτης ανoίγει ή κλείνει 30 λεπτά µετά την ανατoλή και 30 λεπτά µετά τη δύση τoυ ηλίoυ. Αν η ρoνική απ κλιση είναι -30 λεπτά, τ τε o διακ πτης ανoίγει ή κλείνει 30 λεπτά πριν την ανατoλή και 30 λεπτά πριν τη δύση τoυ ηλίoυ. t 0h h τo max. πoλύ 120min min τo max. πoλύ 120min min

3 3A ΕΒ OΜΑ ΙΑΙO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ (WEEK) Τo µενoύ αυτ ρησιµεύει για την εύκoλη δηµιoυργία πρoγραµµάτων πoυ πρέπει να επαναλαµ άνoνται κάθε ε δoµάδα (π.. για ωτισµ ή θέρµανση). Ένα ε δoµαδιαίo πρoγραµµα απoτελείται απ ώρα έναρ ης (), ώρα τέλoυς () και ηµέρες έναρ ης και τέλoυς. ευτέρα έως Κυριακή (M TO SUN): Τo πρ γραµµα εκτελείται λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Πρέπει να oρίσετε τις ώρες έναρ ης και τέλoυς. (Σκoπ ς: Κάθε ηµέρα της ε δoµάδας πρέπει να εκτελείται τo ίδιo πρ γραµµα.) Άλλo (INDIVIDUAL): Μπoρείτε να ρυθµίσετε ώρες έναρ ης και τέλoυς για oπoιαδήπoτε ηµέρα της ε δoµάδας. (Σκoπ ς: Τo ίδιo πρ γραµµα πρέπει να εκτελείται µ νo συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. Τις διά oρες ηµέρες της ε δoµάδας πρέπει να εκτελoύνται δια oρετικά πρoγράµµατα.) Κύκλωµα OR Τα διά oρα ε δoµαδιαία πρoγράµµατα τoυ ίδιoυ καναλιoύ ελέγ oνται απ ένα λoγικ κύκλωµα OR. Αυτ σηµαίνει τι η συµπερι oρά τoυ ρoνoδιακoπτη πρoκύπτει απ την επικάλυψη των διά oρων πρoγραµµάτων. Παράδειγµα: Κανάλι 1 Πρ γ. 1 Πρ γ. 2 Ρελέ καναλιoύ 1 Ενεργoπoίηση κατά τη δύση τoυ ηλίoυ Παράδειγµα ΕΒ OΜΑ ΙΑΙOΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤOΣ O ρoνoδιακ πτης πρέπει λες τις ηµέρες της ε δoµάδας να ανoίγει ένα ως κατά τη δύση τoυ ηλίoυ και να τo κλείνει κατά την ανατoλή τoυ ηλίoυ. Απενεργoπoίηση κατά την ανατoλή τoυ ηλίoυ Ενεργoπoίηση / απενεργoπoίηση σύµ ωνα µε τις ώρες έναρ ης και τέλoυς 3B ΕΤΗΣΙO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ (YEAR) Αυτ τo µενoύ ρησιµεύει για τη δηµιoυργία (πρ σθετων) ετήσιων πρoγραµµάτων, πoυ ωστ σo πρέπει να εκτελoύνται µ νo µέσα σε συγκεκριµένη ρoνική περίoδo. Τα πρoγράµµατα επικαλύπτoνται τ σo µετα ύ τ υς, σo και µε τα ε δoµαδιαία πρoγράµµατα τoυ ίδιoυ καναλιoύ, καθώς ελέγ oνται απ κύκλωµα OR πως ανα έρεται πιo πάνω. Η ρoνική περίoδoς καθoρί εται µε oρισµ των ηµερoµηνιών έναρ ης και τέλoυς. Επιλέ τε ΚΑΘΕ ΡOΝO (EVERY YEAR), αν oι πρ σθετoι ρ νoι λειτoυργίας έ oυν κάθε ρ νo την ίδια διάρκεια (π.. ριστoύγεννα, εθνικές γιoρτές, γενέθλια κ.λπ.). Επιλέ τε ΜΙΑ Φ ΡΑ (CE), αν θέλετε να oρίσετε πρ σθετoυς ρ νoυς λειτoυργίας για µια συγκεκριµένη ρoνική περίoδo, της oπoίας ωστ σo oι ηµερoµηνίες έναρ ης και τέλoυς αλλά oυν κάθε ρ νo (π.. διακoπές). Παράδειγµα ΕΤΗΣΙOΥ ΠΡ ΓΡΑΜΜΑΤOΣ Ενεργoπoίηση τoυ καναλιoύ 2 κάθε ρ νo στις 01.11, ώρα 9:00, και απενεργoπoίηση στις 23:00.

4 3C ΠΡOΓΡΑΜΜΑ Ε ΑΙΡΕΣΗΣ Με τo πρ γραµµα ε αίρεσης, τα ε δoµαδιαία και ετήσια πρoγράµµατα στo ίδιo κανάλι ακυρώνoνται για µια συγκεκριµένη ρoνική περίoδo. Μέσα σ αυτή ρoνική περίoδo ωστ σo εκτελoύνται επίσης τα πoια άλλα πρoγράµµατα ε αίρεσης. Τα διά oρα πρoγράµµατα ε αίρεσης ελέγ oνται απ κύκλωµα OR και επoµένως επικαλύπτoνται µετα ύ τoυς. Επιλέ τε ΚΑΘΕ ΡOΝO (EVERY YEAR), αν oι ρ νoι λειτoυργίας έ oυν κάθε ρ νo την ίδια διάρκεια (π.. ριστoύγεννα, εθνικές γιoρτές, γενέθλια κ.λπ.). Επιλέ τε ΜΙΑ ΦOΡΑ (CE), αν θέλετε να oρίσετε ρ νoυς λειτoυργίας για µια συγκεκριµένη ρoνική περίoδo, της oπoίας ωστ σo oι ηµερoµηνίες έναρ ης και τέλoυς αλλά oυν κάθε ρ νo (π.. διακoπές). ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ (M TO SUN): Ισ ύει απ την ηµερoµηνία έναρ ης, ώρα 0:00:00, έως την ηµερoµηνία τέλoυς, ώρα 24:00:00. Κατά τo ρoνικ αυτ διάστηµα, τo αντίστ ι o κανάλι ελέγ εται απoκλειστικά απ τo πρ γραµµα ε αίρεσης. ΑΛΛO (INDIVIDUAL): Ισ ύει απ την ηµερoµηνία έναρ ης, ώρα 0:00:00, έως την ηµερoµηνία τέλoυς, ώρα 24:00:00. Κατά τo ρoνικ αυτ διάστηµα, τo αντίστoι o κανάλι ελέγ εται απoκλειστικά απ τo πρ γραµµα ε αίρεσης. ΜOΝΙΜΩΣ (ROG ): Ισ ύει απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας µέ ρι την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τo ρoνικ αυτ διάστηµα, τo αντίστoι o κανάλι είναι διαρκώς ενεργoπoιηµένo. ΜOΝΙΜΩΣ (ROG ): Ισ ύει απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας µέ ρι την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τo ρoνικ αυτ διάστηµα, τo αντίστoι o κανάλι είναι διαρκώς απενεργoπoιηµένo. Παράδειγµα πρoγράµµατoς Ε ΑΙΡΕΣΗΣ a Μ νιµη απενεργoπoίηση τoυ καναλιoύ 2, κάθε ρ νo απ την έως τις b Ενεργoπoίηση καναλιoύ 2 κάθε ρ νo απ τις έως τις 26.12, ώρα 6:00, απενεργoπoίηση κατά την ανατoλή τoυ ήλιoυ, ενεργoπoίηση κατά τη δύση και απενεργoπoίηση στις 23:00. Για αυτή τη ρύθµιση ρειά oνται 2 πρoγράµµατα. Πρ γραµµα 1: Ενεργoπoίηση () στις 6:00 και απενεργoπoίηση () κατά την ανατoλή Πρ γραµµα 2: Ενεργoπoίηση () κατά τη δύση και απενεργoπoίηση () στις 23:00 3D ΠΡ ΓΡΑΜΜΑ Αλλαγή / Έλεγ oς / ιαγρα ή

5 Απαραίτητα στoι εία, ανάλoγα µε τoν τύπo πρoγράµµατoς και τις επιλoγές στα µενoύ. Τύπoς Εκτέλεση πρoγράµµατo Επιλoγή ηµέρας Ώρα / Ηµέρες ε δoµάδας ΕΝΑΡ Η ΤΕΛOΣ ρήση / Σκoπ ς / Παράδειγµα Ε ΕΩΣ ΚΥ M TO SUN κάθε ε δoµάδα εκετλείται ένας κύκλo πoυ είναι ίδιoς για κάθε λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Παράδειγµα: Ένα ως πρέπει να ανάßει κάθε ηµέρα κατα τη δύση τoυ ήλιoυ και να σßήνει στις 22:30:00 ΕΒ OΜ Α Α Ε δoµαδιαίoς κύκλoς ΑΛΛO IND- IVIDUAL κάθε ε δoµάδα εκετλείται ένας κύκλo, πoυ ωστ σo ισ ύει µ νo για σuγκεκριµένες ηµέρες της εßδoµάδας. Παράδειγµα: Ένα ως πρέπει να ανάßει κάθε Ε, T, TE, ΠE και ΠΑ κατά τη δύση τoυ ήλιoυ, και να σßήνει στις 22:30:00. ΚΑΘΕ ΡOΝO (EVERY YEAR) Ε ΕΩΣ ΚΥ M TO SUN ΑΛΛO IND- IVIDUAL Ετήσιo πρ γραµµα πoυ κάθε ρ νo εκτελεί καθηµερινά τoν ίδιo κύκλo, µέσα σε µια περιoρισµένη ρoνική περίoδo. Παράδειγµα: Κάθε ρ νo απ την 01. ΕΚ.---- έως τις 31. ΕΚ.---- πρέπει να ανά ει o ε ωτερικ ς ωτισµ ς µιας εκκλησίας απ τις 17:00:00 έως τις 24:00:00. Ε δoµαδιαίo πρ γραµµα πoυ κάθε ρ νo συµπληρώνεται για περιoρισµένη ρoνική περίoδo µε έναν επιπλέoν κύκλo πoυ ισ ύει για λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Ετήσιo πρ γραµµα πoυ κάθε ρ νo εκτελεί για περιoρισµένη ρoνική περίoδo έναν κύκλo πoυ ισ ύει για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. Παράδειγµα: Κάθε ρ νo απ την 01. ΕΚ.---- έως τις 31. ΕΚ.---- o ε ωτερικ ς ωτισµ ς µιας εκκλησίας πρέπει να ανά ει τις Κυριακές απ τις 17:00:00 έως τις 24:00:00. Ε δoµαδιαίo πρ γραµµα πoυ κάθε ρ νo συµπληρώνεται για περιoρισµένη περίoδo µε έναν πρ σθετo κύκλo πoυ ισ ύει µ νo για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. ΕΤOΣ M TO SUN έτo έτo Ετήσιo πρ γραµµα πoυ καθηµερινά εκτελεί τoν ίδιo κύκλo, για περιoρισµένη ρoνική περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς. Παράδειγµα: Τo 2005, η θέρµανση εν ς ε oικoύ σπιτιoύ πρέπει να ανά ει καθηµερινά απ τις 07:30:00 έως τις 23:00:00 κατά τη διάρκεια των διακoπών τoυ Πάσ α, δηλαδή απ τις 25.ΜΑΡ.2005 έως τις 28.ΜΑΡ Ε δoµαδιαίo πρ γραµµα πoυ συµπληρώνεται µε έναν επιπλέoν κύκλo για περιoρισµένη ρoνική περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς. ΜΙΑ ΦOΡΑ CE ΑΛΛO IND- IVIDUAL έτo έτo Ετήσιo πρ γραµµα πoυ για περιoρισµένη ρoνική περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς εκτελεί έναν κύκλo πoυ ισ ύει µ νo για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. Παράδειγµα: Κατά τo τρέ oν, o ωτισµ ς τoυ αθλητικoύ σταδίoυ πρέπει κάθε Τρίτη και Παρασκευή µετα ύ 10.ΙΑΝ.2005 και 23.ΜΑΡ.2005 να ανά ει απ τις 19:00:00 έως τις 22:00:00. Ε δoµαδιαίo πρ γραµµα πoυ για ένα συγκεκριµένo συµπληρώνεται για περιoρισµένη ρoνική περίoδo µε έναν επιπλέoν κύκλo, πoυ ισ ύει για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας.

6 Τύπoς πρoγράµµατo Εκτέλεση Επιλoγή ηµέρας Ώρα / Ηµέρες ε δoµάδας ΕΝΑΡ Η ΤΕΛOΣ ρήση / Σκoπ ς / Παράδειγµα M TO SUN ----, απ τις 0:00: , έως τις 24:00:00 Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ κάθε ρ νo εκτελεί για περιoρισµένη ρoνική περίoδo έναν κύκλo πoυ ισ ύει για λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ fiν άλλα ε δ µαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Κάθε ρ νo µετα ύ 20.ΜΑΡ.---- και 10.ΑΠΡ.---- πρέπει καθηµερινά να ενεργoπoιείται η αντλία πoτίσµατoς σε έναν oπωρώνα. ΚΑΘΕ ΡOΝO (EVERY YEAR) ΑΛΛO IND- IVIDUAL ROG ----, απ τις 0:00: , απ ώρα ----, έως τις 24:00: , έως ώρα Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ κάθε ρ νo εκτελεί για περιoρισµένη ρoνική περίoδo έναν κύκλo πoυ ισ ύει µ νo για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Κάθε ρ νo µετα ύ 11.ΑΠΡ.---- και 15.ΜΑΙ πρέπει κάθε Ε και ΠΑ απ τις 17:00:00 έως τις 18:00:00 να ενεργoπoιείται η αντλία πoτίσµατoς σε έναν oπωρώνα. Κάθε ρ νo γίνεται µ νιµη ενεργoπoίηση απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας έως την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως λα τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία και ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Σε αντίθεση µε τoυς κανoνικoύς καθηµερινoύς ρ νoυς ωτισµoύ, ένα δηµ σιo κτήριo πρέπει κάθε ρ νo στην εθνική γιoρτή της 25.OKT.---- να ωτί εται απ τις 17:00:00 µέ ρι τo επ µενo πρωί 26.OKT.---, ώρα 07:00:00. ROG ----, απ ώρα ----, έως ώρα Κάθε ρ νo γίνεται µ νιµη απενεργoπoίηση απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας έως την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως λα τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία και ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Σε αντίθεση µε την κανoνική λειτoυργία της θέρµανσης σε µια επι είρηση, κατά τις διακoπές των ριστoυγέννων η θέρµανση oρισµένων τµηµάτων πρέπει να απενεργoπoιηθεί απ τις 23. ΕΚ.----, ώρα 18:00:00 έως τις 27. ΕΚ.----, ώρα 6:00:00. Ε ΑΙΡΕ- ΣΗ M TO SUN απ τις 0:00:00 έως τις 24:00:00 Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ για περιoρισµένη περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς εκτελεί έναν κύκλo πoυ ισ ύει για λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Κατά τις διακoπές των ριστoυγέννων, τoν ΕΚ τoυ 2005, η θέρµανση εν ς σπιτιoύ δεν πρέπει να λειτoυργήσει σύµ ωνα µε τoν κανoνικ κύκλo, αλλά να ανά ει καθηµερινά απ τις 7:00:00 έως τις 23:00:00. Αυτ τo πρ γραµµα ε αίρεσης πρέπει να αρ ίσει στις 24. ΕΚ.05 και να τελειώσει στις 06.ΙΑΝ.06. ΜΙΑ Φ ΡΑ (CE) ΑΛΛO IND- IVIDUAL ROG απ τις 0:00:00 απ ώρα έως τις 24:00:00 έως ώρα Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ για περιoρισµένη ρoνική περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς εκτελεί έναν κύκλo πoυ ισ ύει µ νo για συγκεκριµένη ηµέρα της ε δoµάδας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Τoν ΕΚ.2005, η θέρµανση εν ς καταστήµατoς πρέπει κάθε Κυριακή να ανά ει απ τις 8:00:00 έως τις 18:00:00, επειδή σύµ ωνα µε τo εoρταστικ ωράριo πoυ ε αρµ εται απ τις 04. ΕΚ.2005 έως τις 18. ΕΚ.2005, τo κατάστηµα θα είναι ανoι τ και τις Κυριακές. Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ για ένα συγκεκριµένo ενεργoπoιείται µ νιµα απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας έως την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Η εγκατάσταση συναγερµoύ µιας επι είρησης πρέπει να είναι µ νιµα ενεργoπoιηµένη κατά τη διάρκεια των θερινών διακoπών απ τις 15.ΙOΥΛ.2005, ώρα 19:00:00, έως τις 07.ΑΥΓ.2005, ώρα 6:00:00. Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ για ένα συγκεκριµένo απενεργoπoιείται µ νιµα απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας έως την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Κατά τo 2005, τo κoυδoύνι τoυ διαλείµµατoς σε ένα σ oλείo πρέπει να µείνει απενεργoπoιηµένo απ την έναρ η των θερινών διακoπών, 28.ΙOΥΛ.2005, ώρα 0:00:00, έως τo τέλoς των διακoπών, 10.ΣΕΠ.2005 ώρα 24:00:00. ROG απ ώρα έως ώρα

7 Επιλέ τε ΠΡOΓΡΑΜΜΑ / ΕΒ OΜΑ Α αν θέλετε να δηµιoυργήσετε ένα πρ γραµµα για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δ0µάδας, τo oπoίo να επαναλαµ άνεται κάθε ε δoµάδα. Επιλέ τε ΠΡOΓΡΑΜΜΑ / ΕΤOΣ, αν θέλετε να δηµιoυργήσετε ένα πρ γραµµα πoυ εκτελείται κάθε ρ νo ή µ νo για ένα συγκεκριµένo. Η διάρκεια ισ ύoς τoυ πρoγράµµατoς µπoρεί να περιoριστεί µε oρισµ της ρoνικής. Επιλέ τε ΠΡOΓΡΑΜΜΑ / Ε ΑΙΡΕΣΗ αν θέλετε να δηµιoυργήσετε ένα πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ να αντικαταστήσει πλήρως τα ήδη υπάρ oντα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα για τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ. Επικάλυψη των διά oρων τύπων πρoγραµµάτων στo ίδιo κανάλι ΕΒ OΜΑ ΙΑΙO πρ γραµµα ΕΤΗΣΙO πρ γραµµα Πρ γραµµα Ε ΑΙΡΕΣΗΣ ΕΒ OΜΑ ΙΑΙO πρ γραµµα ΕΤΗΣΙO πρ γραµµα Πρ γραµµα Ε ΑΙΡΕΣΗΣ Oι κύκλoι των διά oρων ε δoµαδιαίων πρoγραµµάτων εκτελoύνται παράλληλα. Oι κύκλoι των ετήσιων και ε δoµαδιαίων πρoγραµµάτων εκτελoύνται παράλληλα. Τo πρ γραµµα ε αίρεσης εκτελείται µ νo κατά τη διάρκεια της δηλωµένης ρoνικής Oι κύκλoι των ε δoµαδιαίων και ετήσιων πρoγραµµάτων εκτελoύνται παράλληλα. Oι κύκλoι των διά oρων ετήσιων πρoγραµµάτων εκτελoύνται παράλληλα. Τo πρ γραµµα ε αίρεσης εκτελείται µ νo κατά τη διάρκεια της δηλωµένης ρoνικής Τo πρ γραµµα ε αίρεσης εκτελείται µ νo κατά τη διάρκεια της δηλωµένης ρoνικής Τo πρ γραµµα ε αίρεσης εκτελείται µ νo κατά τη διάρκεια της δηλωµένης ρoνικής Oι κύκλoι των διά oρων πρoγραµµάτων ε αίρεσης εκτελoύνται παράλληλα. 4 Κλειδί δεδoµένων (ανθρακί) ή Μετα oρά πρoγράµµατoς απ κλειδί δεδoµένων στoν ρoνoδιακ πτη (READ KEY) Σηµείωση! Τα ήδη υπάρ oντα πρoγράµµατα και oι ρυθµίσεις τoυ ρoνoδιακ πτη (συντεταγµένες, ρ νoς καθυστέρησης, καν νας εναλλαγής θερινής/ ειµερινής ώρας) διαγρά oνται. ή Αντιγραoή πρoγράµµατoς απ τoν ρoνoδιακ πτη σε κλειδί δεδoµένων (WRITE KEY) Σηµείωση! Παλιά πρoγράµµατα πoυ ενδε oµένως είναι εγγραµµένα στo κλειδί διαγρά oνται.

8 5 Μετρητής ωρών λειτoυργίας Ένδει η των ωρών λειτoυργίας () τoυ ρελέ (απ 0 έως ώρες) και της ηµερoµηνίας της τελευταίας επανα oράς. 6 Ρύθµιση αντίθεσης 7 oκιµή 1 h Κατά την εκκίνηση της δoκιµής, και τα 4 κανάλια ενεργoπoιoύνται για 1 ώρα. Μπoρείτε να διακ ψετε τη δoκιµή πριν την oλoκλήρωσή της, επιλέγoντας απενεργoπoίηση (ASSIVE). 8 INCODE (Κωδικ ς πρoστασίας) Examle Με ενεργoπoιηµένo INCODE: ειρισµ ς τoυ ρoνoδιακ πτη είναι δυνατ ς µ νo αν δηλώσετε τoν κωδικ πρoστασίας. Η πρoστασία πρ σ ασης ακυρώνεται µε την επιλoγή απενεργoπoίησης (ASSIVE) ή µετά απ επανα oρά. Επανα oρά Σηµείωση! Η µνήµη µε λα τα δεδoµένα ρύθµισης διαγρά εται. Πιέστε λα τα πλήκτρα ταυτ ρoνα για περίπoυ 2 δευτερ λεπτα και α ήστε τα. Η γλώσσα, η ώρα, η ηµερoµηνία, η θερινή/ ειµερινή ώρα, oι γεωγρα ικές συντεταγµένες, oι ρ νoι / και o κωδικ ς πρoστασίας πρέπει να ρυθµιστoύν εκ νέoυ.

9 9 Είσoδoς ελέγ oυ µε καθυστέρηση Ένα σήµα ελέγ oυ υπάρ ει µ νo στo κανάλι 1 και επικαλύπτει λα τα άλλα πρoγράµµατα (κύκλωµα OR). σo υπάρ ει σήµα ελέγ oυ, τo κανάλι είναι ενεργoπoιηµένo. Αν στo µενoύ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SETU) επιλέ ετε τη λειτoυργία ΚΥΚΛΙΚΑ (CYCLE), τo κανάλι 1 θα ενεργoπoιείται και απενεργoπoιείται κυκλικά. ταν τo σήµα ελέγ oυ απενεργoπoιείται, τo κανάλι 1 κλείνει µετά απ έναν πρoκαθoρισµένo ρ νo καθυστέρησης, ε oσoν δεν υπάρ ει πρ γραµµα πoυ να πρo λέπει ενεργoπoίηση. Είσoδoς ελέγ oυ Έ oδoς ελέγ oυ h 59min 59s ρ νoς καθυστέρησης Ρύθµιση ρ νoυ καθυστέρησης 0 23h 59min 59s Αλλαγή µoνάδας µπαταρίας λιθίoυ Σηµαντική σηµείωση: Αλλαγή µπαταρίας µε ανoι τή τρo δoσία δικτύoυ. λα τα απoθηκευµένα πρoγράµµατα διατηρoύνται στη µνήµη. Αλλαγή µπαταρίας ωρίς τρo δoσία δικτύoυ. Πρέπει να διoρθωθεί η ώρα/ηµερoµηνία. δηγίες για την απ ρριψη της µπαταρίας λιθίoυ Μην πετά ετε τη µπαταρία στα σκoυπίδια ή στη ύση, αλλά παραδώστε τη σε αναγνωρισµένo σηµείo συλλoγής. Βε αιωθείτε τι η µπαταρία είναι εντελώς άδεια.

10 J Πρoηγµένες ρυθµίσεις Επί τoυ παρ ντoς, δεν υπάρ ει δυνατ τητα αλλαγής της θύρας τoυ κλειδιoύ δεδoµένων δεν λειτoυργoύν Ενεργoπoίηση / απενεργoπoίηση συγ ρoνισµoύ δικτύoυ Κατά την παράδoση τoυ ρoνoδιακ πτη, o συγ ρoνισµ ς δικτύoυ είναι απενεργoπoιηµένoς (ASSIVE). Για να αυ ήσετε τη µακρo ρ νια ακρί εια τoυ ωρoλoγιακoύ µη ανισµoύ κατά τη ρήση σε δίκτυα 50/60 Hz µε ε ίσωση συ ν τητας, ενεργoπoιήστε τoν συγ ρoνισµ. Λειτoυργία κύκλoυ για κανάλι 1 min max ERIOD 2 s 2h ULSE-TIME 1 s 1h 59min 59s Σε αντίθεση µε την κανoνική λειτoυργία (STANDARD), τo κανάλι 1 ελέγ εται κυκλικά. Μπoρείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρoυς για τη συ ν τητα (CYCLE) και τη διάρκεια ενεργoπoίησης (ERIOD) τoυ κύκλoυ. 15:00:00 15:10:00 15:20:00 15:30:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 ERIOD ERIOD ERIOD 15:32:00 Πρ γραµµα καναλιoύ 1 Σήµα ελέγ oυ S ULSE-TIME ULSE-TIME ULSE-TIME Ρελέ καναλιoύ 1 0:04:00 0:04:00 0:04:00

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D22-2 έξοδοι / 42 / / 63 / / 72. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D22-2 έξοδοι / 42 / / 63 / / 72. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρονοδιακόπτης D22-2 έξοδοι 4 126 41 / 42 / 43-0 047 71 / 63 / 6 047 70 / 72 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση αυτoύ τoυ πρoϊόντoς

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση.

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Oι νέες ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων. Εκμεταλλευθείτε τα 75 ρ νια εμπειρίας στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ. Η εταιρεία Kärcher είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit RAS-077, 107, 137, 167SKV-E7 Outdoor unit RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E5 1115551127 GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 Hράκλειo, 21-5-2006 Πρoς: Σύγκλητo τoυ Πανεπιστηµίoυ Kρήτης Θέµα: Aίτηµα ακύρωσης και άµεσης αναστoλής των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα Άρθρο 62 Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα 1. Ως «Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα» νooύνται τα κάθε φύσης τρόφιμα πoυ επιτρέπονται και πληρoύν τoυς όρoυς τoυ παρόντα Κώδικα,

Διαβάστε περισσότερα

Απoτελεσματικ τερo π τισμα.

Απoτελεσματικ τερo π τισμα. Συστήματα άρδευσης Απoτελεσματικ τερo π τισμα. Η κατάλληλη λύση για κάθε κήπo. Συστήματα άρδευσης Kärcher: Ισ υρή παρo ή νερoύ, λαμπρ ς κήπoς. Τα φυτά δεν διαφέρoυν και πoλύ απ εμάς τoυς ανθρώπoυς. Καθένα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9.11.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/21 Ο ΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για τις θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 9-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 12273 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 16070 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

δηγίες ρήσης εγκαταστάτη και ρήστη

δηγίες ρήσης εγκαταστάτη και ρήστη AIR 310 Fi Επιτ ί ι ι λέ ητες αερί υ υψηλής απ δ σης δηγίες ρήσης εγκαταστάτη και ρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µία απ τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝOΛOΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧOΛΗ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚOΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡOΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας:

Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας: Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας: Kärcher Α.Ε.Ε. Νικηταρά 31-33 & Κωνσταντιν υπ λεως 13671 Α αρναί Τηλ.: ++30-210-2316153 (12 γραμμές) Fax: ++30-210-2316159 e-mail: sales@karcher.gr

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιoι χυτoσίδηρoι λέβητες αερίoυ με αυτόματη ανάφλετη και ηλεκτρoνική ρύθμιση της φλόγας. Οδηγίες χρήσης για τo χρήστη και τoν εγκαταστάτη

Επιδαπέδιoι χυτoσίδηρoι λέβητες αερίoυ με αυτόματη ανάφλετη και ηλεκτρoνική ρύθμιση της φλόγας. Οδηγίες χρήσης για τo χρήστη και τoν εγκαταστάτη Επιδαπέδιoι χυτoσίδηρoι λέβητες αερίoυ με αυτόματη ανάφλετη και ηλεκτρoνική ρύθμιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για τo χρήστη και τoν εγκαταστάτη Αγαπητέ Πελάτη, η επιχείρησή μας θεωρεί ότι το νέο σας προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

4/2- δη αλ ίδα λίσθηση µε µαγνητική ενεργ π ίηση, αλ ίδα εγκατάσταση

4/2- δη αλ ίδα λίσθηση µε µαγνητική ενεργ π ίηση, αλ ίδα εγκατάσταση 4/2- δη αλ ίδα λίσθηση µε µαγνητική ενεργ π ίηση, αλ ίδα εγκατάσταση RGR 23145-XE-B2/01.05 1/12 Τύπ 4WE4D2XK/EG24XEZ2 ν µαστικ µέγεθ 4 Σειρά µη ανηµάτων 2 Μέγιστη πίεση λειτ υργία 210 bar Μέγιστ ρυθµ ρ

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες 2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες Κεραία (antenna) oνoµάζoυµε τo µέσo στo oπoίo ελεύθερα ηλεκτρoµαγνητικά κύµατα χώρoυ περιoρίζoνται και µετατρέπoνται σε κατευθυνόµενα κύµατα (κεραία λήψης)

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Tweeter Nautilus µε θ λ αλ υµινί υ. Σύστηµα 2 δρ µων, αν ι τ ύ τύπ υ. Υψηλών: 1x ø25mm µε θ λ αλ υµινί υ. -6dB στα 34Hz και 50kHz

Tweeter Nautilus µε θ λ αλ υµινί υ. Σύστηµα 2 δρ µων, αν ι τ ύ τύπ υ. Υψηλών: 1x ø25mm µε θ λ αλ υµινί υ. -6dB στα 34Hz και 50kHz Σειρά CM Σειρά CM Η Σειρά CM της B&W θα µπ ρ ύσε να παρ µ ιαστεί µε λύκ µεταµ ιεσµέν σε πρ ατ Τα κλασικά σ ήµατα των καµπίνων, η διάτα η των µεγα ώνων και τα εντυπωσιακά ινιρίσµατα πραγµατικ ύ ύλ υ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ethernet Modem Modem Router (ή PSE) Router (ή PSE) Router (ή PSE) Laptop computer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ TOTAL CONTROL Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση 1. LCD Display : Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 2. Πλήκτρα +/- : Για ρύθμιση των παραμέτρων του προγραμματιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1)

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) Άρθρο 44 Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) 1. To άρθρo αφoρά τις αρωματικές ύλες πoυ xρησιμoπoιoύνται ή πρooρίζoνται να xρησιμoπoιηθoύν πάνω ή μέσα στα τρόφιμα για να τoυς πρoσδώσoυν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη οδική σήμανση: μια άλλη προσέγγιση Β.ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Δ+Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Κατακόρυφη οδική σήμανση: μια άλλη προσέγγιση Β.ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Δ+Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Κατακόρυφη οδική σήμανση: μια άλλη προσέγγιση Β.ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Δ+Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γενικά Κατηγορίες σήμανσης οδικού δικτύου Κατακόρυφη σήμανση πινακίδες, τοποθετημένες είτε στο πλάι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0056 EL 01.07.2013 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών Περιεχόµενα Ορισµός ικτύου Η/Υ Από τι απαρτίζεται ένα δίκτυο Η/Υ Κατηγορίες κόµβων Παραδείγµατα Εξυπηρετητών Σχηµατισµοί ικτύων Τοπικά ίκτυα ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα του Κ. Ο. Κ π ου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς λεωφορείων

Άρθρα του Κ. Ο. Κ π ου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς λεωφορείων Άρθρα του Κ. Ο. Κ π ου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς λεωφορείων Άρθρo 9 Σήμανση των εργασιών πo υ εκτελo ύνται στις oδoύς 1. Όταν εκτελoύνται στις oδoύς εργασίες, τoπoθετoύνται σε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά:

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1 Περιληπτικά KOK και Πεζοί Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1.1 Ελεύθερους χώρους, χωρίς παρκαρισμένα οχήματα Ελεύθερα πεζοδρόμια (34.2.ε) Ελεύθερους πεζόδρομους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας

Διαχείριση ενέργειας Διαχείριση ενέργειας Hλεκτρονόμοι (ρελέ ισχύος) 5.05 Hλεκτρονόμοι (ρελέ ισχύος) αθόρυβοι 5.06 Hλεκτρονόμοι με χειροκίνητο έλεγχο Hλεκτρονόμοι για αυτοματισμούς νυχτερινού τιμολογίου 5.07 Ρελέ τηλεχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας Μέλλoντα πρόσωπα Future Persons Παύλoς Κ. Σoύρλας Περίληψη Γύρω από τα μέλλοντα πρόσωπα εγείρονται σημαντικά ηθικά και νομικά ερωτήματα κατά δύο τρόπους: πρώτον, απροσώπως, ως τα κατ αρχήν άδηλα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος εύτερο - Aτ oµικά και κ o ινωνικά δικαιώµ ατα

Μέρος εύτερο - Aτ oµικά και κ o ινωνικά δικαιώµ ατα ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η εφαρµογή της πολιτικής της ισότητας των φύλων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κατάλληλου θεσµικού και νοµικού πλαισίου, που ωστόσο δεν επαρκεί από µόνο του για να εξασφαλίσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

8. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

8. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Προτου ξεκινησετε 1. Αυτό το σετ προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε αυτοκίνητα με αρνητική γείωση και παροχή ρεύματος 12 V. 2. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Περιγραφή εξοπλισμού

Περιεχόμενα. 1 Περιγραφή εξοπλισμού Περιεχόμενα 1 Περιγραφή εξοπλισμού 111 1-1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 112 1-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 113 1-3 Οθόνη (Εικ. 1) 114 1-4 Πλήκτρα λειτουργίας 115 1-5 Λειτουργίες με συνδυασμένα πλήκτρα 115 1-6

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο 91, 9325, 9330 ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. NETAFIM AQUA PRO. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 1) Γενικά : Εύκολο στη χρήση προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. ύο σε ένα : προγραµµατιστής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ 7.1.2.1. Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Επιμέλεια Έκδοσης: ΘΩΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 RWB9 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και προγραµµατισµού, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον RWB9 σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 310003-05.2011 ( ) Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 Οι όροι αυτοί αφορούν και ισχύουν για το σύνολο των ασφαλιστικών κινδύνων που επιλέξατε, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. η ποιότητα στην άρδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. η ποιότητα στην άρδευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RAIN DIAL Plus ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.. Τοποθετήστε το διακόπτη (Ε)

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια»

Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια» ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ Ασκληπιος o θεος της Ιατρικης «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια» n Κ. ΤΖΙΑΡΟΥ, Μ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ, Χ. ΛΑΠΠΑ, Π. ΑΡΓΙΑΝΑ, Α. ΧΑΣΙΩΤΗ, Κ. ΜΠΑΡΜΠOΥΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης Wilo-Yonos PICO

Νέος κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης Wilo-Yonos PICO Wilo Info Η ενημέρωση η σας από τη Wilo Απρίλιος 2012 Σε αυτό το τεύχος: Νέος κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης Wilo-Yonos PICO Νέο: Wilo-Yonos PICO Αγαπητοί συνεργάτες, η στιγμή της κατάργησης των συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο µύθος του µονόδρόµου και o ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση

Ο µύθος του µονόδρόµου και o ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση Οµιλία στη Κέρκυρα (26/05/2010) Ο µύθος του µονόδρόµου και o ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1. Οι ρίζες της σηµερινής κρίσης στην εξωστρέφεια της µεταπολεµικής «ανάπτυξης»

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΦΙΛΟΣΟ ΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Chris Schabel ANTIΠPOEΔPOΣ Βασιλική Κασσιανίδoυ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Iακώβoυ Δημήτριoς Μιχαηλίδης Ευφρoσύvη Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Chris Schabel ANTIΠPOEΔPOΣ Βασιλική Κασσιανίδoυ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Iακώβoυ Δημήτριoς Μιχαηλίδης Ευφρoσύvη Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΠPOEΔPOΣ Chris Schabel ANTIΠPOEΔPOΣ Γεώργιος Παπασάββας KAΘHΓHTEΣ Μαρία Iακώβoυ Δημήτριoς Μιχαηλίδης Ευφρoσύvη Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ Chris Schabel ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Alexander

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εισόδου. Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 09

Έλεγχος εισόδου. Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 09 Έλεγχος εισόδου Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 09 ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αναζητάτε πληροφορίες για τις δυνατότητες και τα όρια ενός συστήματος; Αναζητάτε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 15086 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 02-11-2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122 Θερµιδοµετρητές διαιρούµενοι Υπολογιστική µονάδα WR classic S Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Dach Equipment Μον. Ε.Π.Ε Καραολή & ηµητρίου 1 17562 Π.Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό υπόλ/πο. υπόλοιπο Αυξήσεις Μειώσεις Αυξήσεις Μειώσεις

Τελικό υπόλ/πο. υπόλοιπο Αυξήσεις Μειώσεις Αυξήσεις Μειώσεις 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα