Κατάσταση ε δ υ. Υπoδo ή κλειδιoύ δεδoµένων Αρ ειρoκίνητoι διακ πτες για λα τα κανάλια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάσταση ε δ υ. Υπoδo ή κλειδιoύ δεδoµένων Αρ. 0047 81. ειρoκίνητoι διακ πτες για λα τα κανάλια"

Transcript

1 Αστρoνoµικ ς / ετήσιoς ρoνoδιακ πτης AstroRex DY /74! Oδηγίες ασ αλείας Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει µ νo απ διπλωµατ ύ o ηλεκτρoλ γo! Η εσ αλµένη µετα είριση αυτoύ τoυ πρoϊ ντoς GR µπoρεί να πρoκαλέσει κίνδυνo για τη ωή σας λ γω ηλεκτρ0πλη ίας! Σε περίπτωση εσ αλµένης εγκατάστασης υπάρ ει κίνδυνoς πυρκαγιάς και θανατη ρoυ ατυ ήµατoς! Μην ανoί ετε τη συσκευή! Πριν την εγκατάσταση δια άστε τις oδηγίες ρήσης. Εγκαταστήστε τo πρoϊ ν σε κατάλληλo σηµείo, ρησιµoπoιώντας µ νo τα γνήσια ε αρτήµατα! λα τα πρoϊ ντα της Legrand επιτρέπεται να ανoίγoνται και να επισκευά oνται µ νo απ ειδικά εκπαιδευµένoυς συνεργάτες της Legrand. Με τo άνoιγµα ή την επισκευή απ µη ε oυσιoδoτηµένo πρoσωπικ ακυρώνoνται λoι oι ρoι σ ετικά µε την ευθύνη τoυ κατασκευαστή και κάθε δικαίωµα για αντικατάσταση ή εγγύηση. Η συσκευή περιέ ει μια μπαταρία μίας ρήσης Li-SOCl 2. Κατά τo τέλoς της διάρκειας ωής τoυ πρoϊ ντoς, η μπαταρία αυτή πρέπει να α αιρεθεί και να απoρρι θεί σύμ ωνα με τoυς τoπικoύς κανoνισμoύς για την πρoστασία τoυ περι άλλoντoς. Επισκ πηση ε δoµαδιαίων πρoγραµµάτων. Ανάλυση: 0,5h Μoνάδα µπαταρίας λιθίoυ Αρ Ένδει η καναλιoύ Λειτoυργία Άνoιγµα µενoύ, επιστρo ή στo πρoηγoύµενo επίπεδo, πάτηµα > 1 s = ένδει η λειτoυργίας Επι ε αίωση επιλoγής ή απoδo ή παραµέτρoυ Κατάσταση ε δ υ ώρα, ηµερoµηνία Υπoδo ή κλειδιoύ δεδoµένων Αρ ειρoκίνητoι διακ πτες για λα τα κανάλια M V/230V 50/60Hz R6a -20T 120V/230V~50/60Hz L N S >1 M AUTO AUTO 3 4 AUTO AUTO Επιλoγή στoι είoυ στα µενoύ ή ρύθµιση παραµέτρoυ. Επιλoγή καναλιoύ R c 3600W 1800W 100W 1800W 1800W 2300W 1400VA 1x 58W 7µF oµή Τε νικά αρακτηριστικά Τάση τρo δoσίας: 120 / 230V 50/60Hz 24 AC/DC ρ νoς καθυστέρησης: 0 23 h 59 min 59 s Κατανάλωση ενέργειας: arox. 0,3 2 W arox. 3 4 W Γεωγρα ικές συντεταγµένες: Ανάλυση 1 Έ oδoι ελέγ oυ 1-4: 4 διακ πτες 16A 250V~ cos ϕ = 1 Ε εδρική λειτoυργία: 5 έτη Ακρί εια: ± 0,2 s/ηµέρες υπ τυπικές συνθήκες εγκατάστασης Θερµoκρασία απoθήκευσης: -20 C έως +60 C µoν ς αγωγ ς πoλλαπλoί αγωγoί Τρ πoς λειτoυργίας: Τύπoς 1.B. S. T. IEC/EN ιατoµή καλωδίoυ τρ oδoσίας: 1,5...4 mm 2 1,5...2,5 mm 2 Λειτoυργία σε κανoνικ περι άλλoν Πρoγράµµατα: 4 κανάλια x 3 τύπoι πρoγράµµατoς x 28 πρoγράµµατα Βαθµ ς ρύπανσης: 2 Σήµα ελέγ oυ για κανάλι 1: Τάση τρo δoσίας ως πρoς N Τoπoθέτηση: Σε ηλεκτρικ πίνακα ιάρκεια παλµoύ ελέγ oυ: > 200ms Καλώδιo ελέγ oυ: τo πoλύ. 50m Oνoμαστική κρoυστική τάση 4 kv 0,33 kv N /03

2 Γενικές πληρo ρίες Θέση σε λειτoυργία: : Κατά τη σύνδεση της τάσης δικτύoυ, o ρoνoδιακ πτης εκινά µε τoν τρ πo λειτoυργίας πoυ εί ε επιλεγεί κατά την τελευταία ρήση τoυ. Η θέση τoυ ρελέ ε αρτάται απ τo τρέ oν πρ γραµµα. Ε εδρική λειτoυργία - Εσωτερικ ς ωτισµ ς σ ηστ ς. - ΑΝΑΓΝΩΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ στo κλειδί δεδoµένων µ νo µέσω τoυ µενoύ. Αν κατά τη διάρκεια τoυ πρoγραµµατισµoύ περάσoυν 60 δευτερ λεπτα ωρίς να πατηθεί κανένα απ τα πλήκτρα, τo µενoύ ακυρώνεται αυτ µατα και η oθ νη επιστρέ ει στην ένδει η λειτoυργίας. Oι καταστάσεις ε δoυ των καναλιών ενηµερώνoνται µετά την oλoκλήρωση τoυ πρoγραµµατισµoύ. A Επιλoγή γλώσσας 2 Ρύθµιση A Ώρα/Ηµερoµηνία B Θερινή ώρα +1h C Astro Ευρώπη (EUROE): Ρυθµισµένo απ τo εργoστάσιo. Άλλo (SECIAL): Μπoρείτε να ρυθµίσετε τη θερινή ώρα, oρί oντας τις ηµερoµηνίες έναρ ης και τέλoυς. Στα επ µενα ρ νια, η αλλαγή θα γίνεται πάντoτε την ίδια ηµέρα της ε δoµάδας, π.. Κυριακή. Επιλoγή ώρας. Επιλέ τε την κoντιν τερη π λη στoν τ πo λειτoυργίας. Με τις επιλoγές LGITUDE/LATITUDE (µήκoς/πλάτoς) µπoρείτε να ρυθµίσετε τη γεωγρα ική θέση µε µεγαλύτερη ακρί εια. Για την επιλoγή της κατάλληλης ωριαίας ατράκτoυ, ρησιµoπoιήστε τoν συνηµµένo άρτη ωριαίων ατράκτων. Υπoλoγίστε τη δια oρά ώρας τoυ γεωγρα ικoύ σας τ πoυ σε σ έση µε την ώρα UTC (Universal Time Coordinated) και ρυθµίστε την τιµή. D Μετατ πιση (SET) Ρύθµιση απ τo εργoστάσιo: 8 E 52 N Με τo πλήκτρo ΠΛΗΝ µπoρείτε να ρυθµίσετε τo δυτικ µήκoς Ρύθµιση απ 000 EAST / WEST (000 ΑΝΑΤOΛΙΚO / ΥΤΙΚO) έως 180 WEST (180 ΥΤΙΚO). ή Με τo πλήκτρo ΣΥΝ µπoρείτε να ρυθµίσετε τo ανατoλικ µήκoς Ρύθµιση απ 000 EAST / WEST (000 ΑΝΑΤOΛΙΚO / ΥΤΙΚO) έως 180 EAST (ΑΝΑΤOΛΙΚO). Με τo πλήκτρo ΣΥΝ µπoρείτε να ρυθµίσετε τo ρειo πλάτoς Ρύθµιση απ 00 NORTH / SOUTH (00 ΒOΡΕΙO / ΝOΤΙO) έως 90Γ NORTH (90 ΒOΡΕΙO). ή Με τo πλήκτρo MINUS µπoρείτε να ρυθµίσετε τo ν τιo πλάτoς Ρύθµιση απ 00 NORTH / SOUTH (00 ΒOΡΕΙO / ΝOΤΙO) έως 90 SOUTH (90 ΝOΤΙO). O διακ πτης ανoιγoκλείνει σύµ ωνα µε την ανατoλή και δύση τoυ ηλίoυ, πως έ oυν υπoλoγιστεί. Μπoρείτε να ρυθµίσετε τoν ρoνoδιακ πτη ώστε να λειτoυργεί µε ρoνική απ κλιση έως 120 λεπτών απ την ανατoλή και τη δύση τoυ ηλίoυ. Παράδειγµα: Αν η ρoνική απ κλιση είναι +30 λεπτά, τ τε o διακ πτης ανoίγει ή κλείνει 30 λεπτά µετά την ανατoλή και 30 λεπτά µετά τη δύση τoυ ηλίoυ. Αν η ρoνική απ κλιση είναι -30 λεπτά, τ τε o διακ πτης ανoίγει ή κλείνει 30 λεπτά πριν την ανατoλή και 30 λεπτά πριν τη δύση τoυ ηλίoυ. t 0h h τo max. πoλύ 120min min τo max. πoλύ 120min min

3 3A ΕΒ OΜΑ ΙΑΙO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ (WEEK) Τo µενoύ αυτ ρησιµεύει για την εύκoλη δηµιoυργία πρoγραµµάτων πoυ πρέπει να επαναλαµ άνoνται κάθε ε δoµάδα (π.. για ωτισµ ή θέρµανση). Ένα ε δoµαδιαίo πρoγραµµα απoτελείται απ ώρα έναρ ης (), ώρα τέλoυς () και ηµέρες έναρ ης και τέλoυς. ευτέρα έως Κυριακή (M TO SUN): Τo πρ γραµµα εκτελείται λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Πρέπει να oρίσετε τις ώρες έναρ ης και τέλoυς. (Σκoπ ς: Κάθε ηµέρα της ε δoµάδας πρέπει να εκτελείται τo ίδιo πρ γραµµα.) Άλλo (INDIVIDUAL): Μπoρείτε να ρυθµίσετε ώρες έναρ ης και τέλoυς για oπoιαδήπoτε ηµέρα της ε δoµάδας. (Σκoπ ς: Τo ίδιo πρ γραµµα πρέπει να εκτελείται µ νo συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. Τις διά oρες ηµέρες της ε δoµάδας πρέπει να εκτελoύνται δια oρετικά πρoγράµµατα.) Κύκλωµα OR Τα διά oρα ε δoµαδιαία πρoγράµµατα τoυ ίδιoυ καναλιoύ ελέγ oνται απ ένα λoγικ κύκλωµα OR. Αυτ σηµαίνει τι η συµπερι oρά τoυ ρoνoδιακoπτη πρoκύπτει απ την επικάλυψη των διά oρων πρoγραµµάτων. Παράδειγµα: Κανάλι 1 Πρ γ. 1 Πρ γ. 2 Ρελέ καναλιoύ 1 Ενεργoπoίηση κατά τη δύση τoυ ηλίoυ Παράδειγµα ΕΒ OΜΑ ΙΑΙOΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤOΣ O ρoνoδιακ πτης πρέπει λες τις ηµέρες της ε δoµάδας να ανoίγει ένα ως κατά τη δύση τoυ ηλίoυ και να τo κλείνει κατά την ανατoλή τoυ ηλίoυ. Απενεργoπoίηση κατά την ανατoλή τoυ ηλίoυ Ενεργoπoίηση / απενεργoπoίηση σύµ ωνα µε τις ώρες έναρ ης και τέλoυς 3B ΕΤΗΣΙO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ (YEAR) Αυτ τo µενoύ ρησιµεύει για τη δηµιoυργία (πρ σθετων) ετήσιων πρoγραµµάτων, πoυ ωστ σo πρέπει να εκτελoύνται µ νo µέσα σε συγκεκριµένη ρoνική περίoδo. Τα πρoγράµµατα επικαλύπτoνται τ σo µετα ύ τ υς, σo και µε τα ε δoµαδιαία πρoγράµµατα τoυ ίδιoυ καναλιoύ, καθώς ελέγ oνται απ κύκλωµα OR πως ανα έρεται πιo πάνω. Η ρoνική περίoδoς καθoρί εται µε oρισµ των ηµερoµηνιών έναρ ης και τέλoυς. Επιλέ τε ΚΑΘΕ ΡOΝO (EVERY YEAR), αν oι πρ σθετoι ρ νoι λειτoυργίας έ oυν κάθε ρ νo την ίδια διάρκεια (π.. ριστoύγεννα, εθνικές γιoρτές, γενέθλια κ.λπ.). Επιλέ τε ΜΙΑ Φ ΡΑ (CE), αν θέλετε να oρίσετε πρ σθετoυς ρ νoυς λειτoυργίας για µια συγκεκριµένη ρoνική περίoδo, της oπoίας ωστ σo oι ηµερoµηνίες έναρ ης και τέλoυς αλλά oυν κάθε ρ νo (π.. διακoπές). Παράδειγµα ΕΤΗΣΙOΥ ΠΡ ΓΡΑΜΜΑΤOΣ Ενεργoπoίηση τoυ καναλιoύ 2 κάθε ρ νo στις 01.11, ώρα 9:00, και απενεργoπoίηση στις 23:00.

4 3C ΠΡOΓΡΑΜΜΑ Ε ΑΙΡΕΣΗΣ Με τo πρ γραµµα ε αίρεσης, τα ε δoµαδιαία και ετήσια πρoγράµµατα στo ίδιo κανάλι ακυρώνoνται για µια συγκεκριµένη ρoνική περίoδo. Μέσα σ αυτή ρoνική περίoδo ωστ σo εκτελoύνται επίσης τα πoια άλλα πρoγράµµατα ε αίρεσης. Τα διά oρα πρoγράµµατα ε αίρεσης ελέγ oνται απ κύκλωµα OR και επoµένως επικαλύπτoνται µετα ύ τoυς. Επιλέ τε ΚΑΘΕ ΡOΝO (EVERY YEAR), αν oι ρ νoι λειτoυργίας έ oυν κάθε ρ νo την ίδια διάρκεια (π.. ριστoύγεννα, εθνικές γιoρτές, γενέθλια κ.λπ.). Επιλέ τε ΜΙΑ ΦOΡΑ (CE), αν θέλετε να oρίσετε ρ νoυς λειτoυργίας για µια συγκεκριµένη ρoνική περίoδo, της oπoίας ωστ σo oι ηµερoµηνίες έναρ ης και τέλoυς αλλά oυν κάθε ρ νo (π.. διακoπές). ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ (M TO SUN): Ισ ύει απ την ηµερoµηνία έναρ ης, ώρα 0:00:00, έως την ηµερoµηνία τέλoυς, ώρα 24:00:00. Κατά τo ρoνικ αυτ διάστηµα, τo αντίστ ι o κανάλι ελέγ εται απoκλειστικά απ τo πρ γραµµα ε αίρεσης. ΑΛΛO (INDIVIDUAL): Ισ ύει απ την ηµερoµηνία έναρ ης, ώρα 0:00:00, έως την ηµερoµηνία τέλoυς, ώρα 24:00:00. Κατά τo ρoνικ αυτ διάστηµα, τo αντίστoι o κανάλι ελέγ εται απoκλειστικά απ τo πρ γραµµα ε αίρεσης. ΜOΝΙΜΩΣ (ROG ): Ισ ύει απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας µέ ρι την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τo ρoνικ αυτ διάστηµα, τo αντίστoι o κανάλι είναι διαρκώς ενεργoπoιηµένo. ΜOΝΙΜΩΣ (ROG ): Ισ ύει απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας µέ ρι την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τo ρoνικ αυτ διάστηµα, τo αντίστoι o κανάλι είναι διαρκώς απενεργoπoιηµένo. Παράδειγµα πρoγράµµατoς Ε ΑΙΡΕΣΗΣ a Μ νιµη απενεργoπoίηση τoυ καναλιoύ 2, κάθε ρ νo απ την έως τις b Ενεργoπoίηση καναλιoύ 2 κάθε ρ νo απ τις έως τις 26.12, ώρα 6:00, απενεργoπoίηση κατά την ανατoλή τoυ ήλιoυ, ενεργoπoίηση κατά τη δύση και απενεργoπoίηση στις 23:00. Για αυτή τη ρύθµιση ρειά oνται 2 πρoγράµµατα. Πρ γραµµα 1: Ενεργoπoίηση () στις 6:00 και απενεργoπoίηση () κατά την ανατoλή Πρ γραµµα 2: Ενεργoπoίηση () κατά τη δύση και απενεργoπoίηση () στις 23:00 3D ΠΡ ΓΡΑΜΜΑ Αλλαγή / Έλεγ oς / ιαγρα ή

5 Απαραίτητα στoι εία, ανάλoγα µε τoν τύπo πρoγράµµατoς και τις επιλoγές στα µενoύ. Τύπoς Εκτέλεση πρoγράµµατo Επιλoγή ηµέρας Ώρα / Ηµέρες ε δoµάδας ΕΝΑΡ Η ΤΕΛOΣ ρήση / Σκoπ ς / Παράδειγµα Ε ΕΩΣ ΚΥ M TO SUN κάθε ε δoµάδα εκετλείται ένας κύκλo πoυ είναι ίδιoς για κάθε λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Παράδειγµα: Ένα ως πρέπει να ανάßει κάθε ηµέρα κατα τη δύση τoυ ήλιoυ και να σßήνει στις 22:30:00 ΕΒ OΜ Α Α Ε δoµαδιαίoς κύκλoς ΑΛΛO IND- IVIDUAL κάθε ε δoµάδα εκετλείται ένας κύκλo, πoυ ωστ σo ισ ύει µ νo για σuγκεκριµένες ηµέρες της εßδoµάδας. Παράδειγµα: Ένα ως πρέπει να ανάßει κάθε Ε, T, TE, ΠE και ΠΑ κατά τη δύση τoυ ήλιoυ, και να σßήνει στις 22:30:00. ΚΑΘΕ ΡOΝO (EVERY YEAR) Ε ΕΩΣ ΚΥ M TO SUN ΑΛΛO IND- IVIDUAL Ετήσιo πρ γραµµα πoυ κάθε ρ νo εκτελεί καθηµερινά τoν ίδιo κύκλo, µέσα σε µια περιoρισµένη ρoνική περίoδo. Παράδειγµα: Κάθε ρ νo απ την 01. ΕΚ.---- έως τις 31. ΕΚ.---- πρέπει να ανά ει o ε ωτερικ ς ωτισµ ς µιας εκκλησίας απ τις 17:00:00 έως τις 24:00:00. Ε δoµαδιαίo πρ γραµµα πoυ κάθε ρ νo συµπληρώνεται για περιoρισµένη ρoνική περίoδo µε έναν επιπλέoν κύκλo πoυ ισ ύει για λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Ετήσιo πρ γραµµα πoυ κάθε ρ νo εκτελεί για περιoρισµένη ρoνική περίoδo έναν κύκλo πoυ ισ ύει για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. Παράδειγµα: Κάθε ρ νo απ την 01. ΕΚ.---- έως τις 31. ΕΚ.---- o ε ωτερικ ς ωτισµ ς µιας εκκλησίας πρέπει να ανά ει τις Κυριακές απ τις 17:00:00 έως τις 24:00:00. Ε δoµαδιαίo πρ γραµµα πoυ κάθε ρ νo συµπληρώνεται για περιoρισµένη περίoδo µε έναν πρ σθετo κύκλo πoυ ισ ύει µ νo για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. ΕΤOΣ M TO SUN έτo έτo Ετήσιo πρ γραµµα πoυ καθηµερινά εκτελεί τoν ίδιo κύκλo, για περιoρισµένη ρoνική περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς. Παράδειγµα: Τo 2005, η θέρµανση εν ς ε oικoύ σπιτιoύ πρέπει να ανά ει καθηµερινά απ τις 07:30:00 έως τις 23:00:00 κατά τη διάρκεια των διακoπών τoυ Πάσ α, δηλαδή απ τις 25.ΜΑΡ.2005 έως τις 28.ΜΑΡ Ε δoµαδιαίo πρ γραµµα πoυ συµπληρώνεται µε έναν επιπλέoν κύκλo για περιoρισµένη ρoνική περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς. ΜΙΑ ΦOΡΑ CE ΑΛΛO IND- IVIDUAL έτo έτo Ετήσιo πρ γραµµα πoυ για περιoρισµένη ρoνική περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς εκτελεί έναν κύκλo πoυ ισ ύει µ νo για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. Παράδειγµα: Κατά τo τρέ oν, o ωτισµ ς τoυ αθλητικoύ σταδίoυ πρέπει κάθε Τρίτη και Παρασκευή µετα ύ 10.ΙΑΝ.2005 και 23.ΜΑΡ.2005 να ανά ει απ τις 19:00:00 έως τις 22:00:00. Ε δoµαδιαίo πρ γραµµα πoυ για ένα συγκεκριµένo συµπληρώνεται για περιoρισµένη ρoνική περίoδo µε έναν επιπλέoν κύκλo, πoυ ισ ύει για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας.

6 Τύπoς πρoγράµµατo Εκτέλεση Επιλoγή ηµέρας Ώρα / Ηµέρες ε δoµάδας ΕΝΑΡ Η ΤΕΛOΣ ρήση / Σκoπ ς / Παράδειγµα M TO SUN ----, απ τις 0:00: , έως τις 24:00:00 Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ κάθε ρ νo εκτελεί για περιoρισµένη ρoνική περίoδo έναν κύκλo πoυ ισ ύει για λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ fiν άλλα ε δ µαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Κάθε ρ νo µετα ύ 20.ΜΑΡ.---- και 10.ΑΠΡ.---- πρέπει καθηµερινά να ενεργoπoιείται η αντλία πoτίσµατoς σε έναν oπωρώνα. ΚΑΘΕ ΡOΝO (EVERY YEAR) ΑΛΛO IND- IVIDUAL ROG ----, απ τις 0:00: , απ ώρα ----, έως τις 24:00: , έως ώρα Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ κάθε ρ νo εκτελεί για περιoρισµένη ρoνική περίoδo έναν κύκλo πoυ ισ ύει µ νo για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δoµάδας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Κάθε ρ νo µετα ύ 11.ΑΠΡ.---- και 15.ΜΑΙ πρέπει κάθε Ε και ΠΑ απ τις 17:00:00 έως τις 18:00:00 να ενεργoπoιείται η αντλία πoτίσµατoς σε έναν oπωρώνα. Κάθε ρ νo γίνεται µ νιµη ενεργoπoίηση απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας έως την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως λα τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία και ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Σε αντίθεση µε τoυς κανoνικoύς καθηµερινoύς ρ νoυς ωτισµoύ, ένα δηµ σιo κτήριo πρέπει κάθε ρ νo στην εθνική γιoρτή της 25.OKT.---- να ωτί εται απ τις 17:00:00 µέ ρι τo επ µενo πρωί 26.OKT.---, ώρα 07:00:00. ROG ----, απ ώρα ----, έως ώρα Κάθε ρ νo γίνεται µ νιµη απενεργoπoίηση απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας έως την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως λα τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία και ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Σε αντίθεση µε την κανoνική λειτoυργία της θέρµανσης σε µια επι είρηση, κατά τις διακoπές των ριστoυγέννων η θέρµανση oρισµένων τµηµάτων πρέπει να απενεργoπoιηθεί απ τις 23. ΕΚ.----, ώρα 18:00:00 έως τις 27. ΕΚ.----, ώρα 6:00:00. Ε ΑΙΡΕ- ΣΗ M TO SUN απ τις 0:00:00 έως τις 24:00:00 Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ για περιoρισµένη περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς εκτελεί έναν κύκλo πoυ ισ ύει για λες τις ηµέρες της ε δoµάδας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Κατά τις διακoπές των ριστoυγέννων, τoν ΕΚ τoυ 2005, η θέρµανση εν ς σπιτιoύ δεν πρέπει να λειτoυργήσει σύµ ωνα µε τoν κανoνικ κύκλo, αλλά να ανά ει καθηµερινά απ τις 7:00:00 έως τις 23:00:00. Αυτ τo πρ γραµµα ε αίρεσης πρέπει να αρ ίσει στις 24. ΕΚ.05 και να τελειώσει στις 06.ΙΑΝ.06. ΜΙΑ Φ ΡΑ (CE) ΑΛΛO IND- IVIDUAL ROG απ τις 0:00:00 απ ώρα έως τις 24:00:00 έως ώρα Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ για περιoρισµένη ρoνική περίoδo εν ς συγκεκριµένoυ έτoυς εκτελεί έναν κύκλo πoυ ισ ύει µ νo για συγκεκριµένη ηµέρα της ε δoµάδας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Τoν ΕΚ.2005, η θέρµανση εν ς καταστήµατoς πρέπει κάθε Κυριακή να ανά ει απ τις 8:00:00 έως τις 18:00:00, επειδή σύµ ωνα µε τo εoρταστικ ωράριo πoυ ε αρµ εται απ τις 04. ΕΚ.2005 έως τις 18. ΕΚ.2005, τo κατάστηµα θα είναι ανoι τ και τις Κυριακές. Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ για ένα συγκεκριµένo ενεργoπoιείται µ νιµα απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας έως την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Η εγκατάσταση συναγερµoύ µιας επι είρησης πρέπει να είναι µ νιµα ενεργoπoιηµένη κατά τη διάρκεια των θερινών διακoπών απ τις 15.ΙOΥΛ.2005, ώρα 19:00:00, έως τις 07.ΑΥΓ.2005, ώρα 6:00:00. Πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ για ένα συγκεκριµένo απενεργoπoιείται µ νιµα απ την ώρα έναρ ης της αρ ικής ηµερoµηνίας έως την ώρα τέλoυς της τελικής ηµερoµηνίας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ, τo πρ γραµµα ε αίρεσης αντικαθιστά πλήρως τα τυ ν άλλα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα. Παράδειγµα: Κατά τo 2005, τo κoυδoύνι τoυ διαλείµµατoς σε ένα σ oλείo πρέπει να µείνει απενεργoπoιηµένo απ την έναρ η των θερινών διακoπών, 28.ΙOΥΛ.2005, ώρα 0:00:00, έως τo τέλoς των διακoπών, 10.ΣΕΠ.2005 ώρα 24:00:00. ROG απ ώρα έως ώρα

7 Επιλέ τε ΠΡOΓΡΑΜΜΑ / ΕΒ OΜΑ Α αν θέλετε να δηµιoυργήσετε ένα πρ γραµµα για συγκεκριµένες ηµέρες της ε δ0µάδας, τo oπoίo να επαναλαµ άνεται κάθε ε δoµάδα. Επιλέ τε ΠΡOΓΡΑΜΜΑ / ΕΤOΣ, αν θέλετε να δηµιoυργήσετε ένα πρ γραµµα πoυ εκτελείται κάθε ρ νo ή µ νo για ένα συγκεκριµένo. Η διάρκεια ισ ύoς τoυ πρoγράµµατoς µπoρεί να περιoριστεί µε oρισµ της ρoνικής. Επιλέ τε ΠΡOΓΡΑΜΜΑ / Ε ΑΙΡΕΣΗ αν θέλετε να δηµιoυργήσετε ένα πρ γραµµα ε αίρεσης πoυ να αντικαταστήσει πλήρως τα ήδη υπάρ oντα ε δoµαδιαία ή ετήσια πρoγράµµατα για τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης ρoνικής περιoδoυ. Επικάλυψη των διά oρων τύπων πρoγραµµάτων στo ίδιo κανάλι ΕΒ OΜΑ ΙΑΙO πρ γραµµα ΕΤΗΣΙO πρ γραµµα Πρ γραµµα Ε ΑΙΡΕΣΗΣ ΕΒ OΜΑ ΙΑΙO πρ γραµµα ΕΤΗΣΙO πρ γραµµα Πρ γραµµα Ε ΑΙΡΕΣΗΣ Oι κύκλoι των διά oρων ε δoµαδιαίων πρoγραµµάτων εκτελoύνται παράλληλα. Oι κύκλoι των ετήσιων και ε δoµαδιαίων πρoγραµµάτων εκτελoύνται παράλληλα. Τo πρ γραµµα ε αίρεσης εκτελείται µ νo κατά τη διάρκεια της δηλωµένης ρoνικής Oι κύκλoι των ε δoµαδιαίων και ετήσιων πρoγραµµάτων εκτελoύνται παράλληλα. Oι κύκλoι των διά oρων ετήσιων πρoγραµµάτων εκτελoύνται παράλληλα. Τo πρ γραµµα ε αίρεσης εκτελείται µ νo κατά τη διάρκεια της δηλωµένης ρoνικής Τo πρ γραµµα ε αίρεσης εκτελείται µ νo κατά τη διάρκεια της δηλωµένης ρoνικής Τo πρ γραµµα ε αίρεσης εκτελείται µ νo κατά τη διάρκεια της δηλωµένης ρoνικής Oι κύκλoι των διά oρων πρoγραµµάτων ε αίρεσης εκτελoύνται παράλληλα. 4 Κλειδί δεδoµένων (ανθρακί) ή Μετα oρά πρoγράµµατoς απ κλειδί δεδoµένων στoν ρoνoδιακ πτη (READ KEY) Σηµείωση! Τα ήδη υπάρ oντα πρoγράµµατα και oι ρυθµίσεις τoυ ρoνoδιακ πτη (συντεταγµένες, ρ νoς καθυστέρησης, καν νας εναλλαγής θερινής/ ειµερινής ώρας) διαγρά oνται. ή Αντιγραoή πρoγράµµατoς απ τoν ρoνoδιακ πτη σε κλειδί δεδoµένων (WRITE KEY) Σηµείωση! Παλιά πρoγράµµατα πoυ ενδε oµένως είναι εγγραµµένα στo κλειδί διαγρά oνται.

8 5 Μετρητής ωρών λειτoυργίας Ένδει η των ωρών λειτoυργίας () τoυ ρελέ (απ 0 έως ώρες) και της ηµερoµηνίας της τελευταίας επανα oράς. 6 Ρύθµιση αντίθεσης 7 oκιµή 1 h Κατά την εκκίνηση της δoκιµής, και τα 4 κανάλια ενεργoπoιoύνται για 1 ώρα. Μπoρείτε να διακ ψετε τη δoκιµή πριν την oλoκλήρωσή της, επιλέγoντας απενεργoπoίηση (ASSIVE). 8 INCODE (Κωδικ ς πρoστασίας) Examle Με ενεργoπoιηµένo INCODE: ειρισµ ς τoυ ρoνoδιακ πτη είναι δυνατ ς µ νo αν δηλώσετε τoν κωδικ πρoστασίας. Η πρoστασία πρ σ ασης ακυρώνεται µε την επιλoγή απενεργoπoίησης (ASSIVE) ή µετά απ επανα oρά. Επανα oρά Σηµείωση! Η µνήµη µε λα τα δεδoµένα ρύθµισης διαγρά εται. Πιέστε λα τα πλήκτρα ταυτ ρoνα για περίπoυ 2 δευτερ λεπτα και α ήστε τα. Η γλώσσα, η ώρα, η ηµερoµηνία, η θερινή/ ειµερινή ώρα, oι γεωγρα ικές συντεταγµένες, oι ρ νoι / και o κωδικ ς πρoστασίας πρέπει να ρυθµιστoύν εκ νέoυ.

9 9 Είσoδoς ελέγ oυ µε καθυστέρηση Ένα σήµα ελέγ oυ υπάρ ει µ νo στo κανάλι 1 και επικαλύπτει λα τα άλλα πρoγράµµατα (κύκλωµα OR). σo υπάρ ει σήµα ελέγ oυ, τo κανάλι είναι ενεργoπoιηµένo. Αν στo µενoύ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SETU) επιλέ ετε τη λειτoυργία ΚΥΚΛΙΚΑ (CYCLE), τo κανάλι 1 θα ενεργoπoιείται και απενεργoπoιείται κυκλικά. ταν τo σήµα ελέγ oυ απενεργoπoιείται, τo κανάλι 1 κλείνει µετά απ έναν πρoκαθoρισµένo ρ νo καθυστέρησης, ε oσoν δεν υπάρ ει πρ γραµµα πoυ να πρo λέπει ενεργoπoίηση. Είσoδoς ελέγ oυ Έ oδoς ελέγ oυ h 59min 59s ρ νoς καθυστέρησης Ρύθµιση ρ νoυ καθυστέρησης 0 23h 59min 59s Αλλαγή µoνάδας µπαταρίας λιθίoυ Σηµαντική σηµείωση: Αλλαγή µπαταρίας µε ανoι τή τρo δoσία δικτύoυ. λα τα απoθηκευµένα πρoγράµµατα διατηρoύνται στη µνήµη. Αλλαγή µπαταρίας ωρίς τρo δoσία δικτύoυ. Πρέπει να διoρθωθεί η ώρα/ηµερoµηνία. δηγίες για την απ ρριψη της µπαταρίας λιθίoυ Μην πετά ετε τη µπαταρία στα σκoυπίδια ή στη ύση, αλλά παραδώστε τη σε αναγνωρισµένo σηµείo συλλoγής. Βε αιωθείτε τι η µπαταρία είναι εντελώς άδεια.

10 J Πρoηγµένες ρυθµίσεις Επί τoυ παρ ντoς, δεν υπάρ ει δυνατ τητα αλλαγής της θύρας τoυ κλειδιoύ δεδoµένων δεν λειτoυργoύν Ενεργoπoίηση / απενεργoπoίηση συγ ρoνισµoύ δικτύoυ Κατά την παράδoση τoυ ρoνoδιακ πτη, o συγ ρoνισµ ς δικτύoυ είναι απενεργoπoιηµένoς (ASSIVE). Για να αυ ήσετε τη µακρo ρ νια ακρί εια τoυ ωρoλoγιακoύ µη ανισµoύ κατά τη ρήση σε δίκτυα 50/60 Hz µε ε ίσωση συ ν τητας, ενεργoπoιήστε τoν συγ ρoνισµ. Λειτoυργία κύκλoυ για κανάλι 1 min max ERIOD 2 s 2h ULSE-TIME 1 s 1h 59min 59s Σε αντίθεση µε την κανoνική λειτoυργία (STANDARD), τo κανάλι 1 ελέγ εται κυκλικά. Μπoρείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρoυς για τη συ ν τητα (CYCLE) και τη διάρκεια ενεργoπoίησης (ERIOD) τoυ κύκλoυ. 15:00:00 15:10:00 15:20:00 15:30:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 ERIOD ERIOD ERIOD 15:32:00 Πρ γραµµα καναλιoύ 1 Σήµα ελέγ oυ S ULSE-TIME ULSE-TIME ULSE-TIME Ρελέ καναλιoύ 1 0:04:00 0:04:00 0:04:00

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡ ΥΣΙΑΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ Μ. ΕΥΡΩ 300 250» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOLARWATT AG 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004

Διαβάστε περισσότερα

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ AΘΗΝΑ 2009 B EΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L505-0010-01 04/2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Περί By Mr. της George-Sp. ειδικώτερης C. ATHANASOPOULOS σχέσης του Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862 1862-29.960.02_22.03.2008.qxd 27.03.2008 13:24 Seite 1 GARDENA SK CZ PL H C 1030 plus Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' (

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' ( BS-250 Aνιχνευτής καπνο δέσμης Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3 Ρυθμίσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών

UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών Είναι πραγµατικ τητα - οι πωλήσεις των φιλµ συνεχίζουν να πέφτουν, ενώ η αγορά των ψηφιακών καµερών, κινητών τηλεφώνων µε κάµερα και υπηρεσιών ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου προτού τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή........ 1 Καλωσορίσατε στην Better Lender........ 1 Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών...... 2

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα