ΟΙ\ MAPrAPITA. "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥrΜΕΝΩΝ. ΚΑθ'ΥΨΟΣ ΚΑΙ θεμελιωμενων ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΔΑΦΗ " ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΟΛ.ΔΟΜ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ\ MAPrAPITA. "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥrΜΕΝΩΝ. ΚΑθ'ΥΨΟΣ ΚΑΙ θεμελιωμενων ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΔΑΦΗ " ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994. ΠΟΛ.ΔΟΜ."

Transcript

1 86 ΟΙ\ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡrΩΝ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥrΜΕΝΩΝ ΚΑθ'ΥΨΟΣ ΚΑΙ θεμελιωμενων ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΔΑΦΗ " ΣΑΜΟΛΗ MAPrAPITA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994

2 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Είναι γνωστn οε όλους n εντονn σεισμικri επικινδυνότητα του ελλαδικού χώρου εεοιτίος της ϊεωϊραφικης του Βεσης επάνω στην υδρόϊειο και συνεπώς ε~οιτίας χαρακτηριστικών συνθηκών, που επικρατουν μεσα στο εδαφικό υnοστρωμο. Πρόκειται ϊια πολύ παλαιό φαινόμενο δηλ. από τα χροvιa της αρχαιότητας μεχρι και σήμερα, προκαλώντας απώλειες του δομημένου περιβάλλοντος και των ανθρώπινων zωώv. ίια την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του σεισμικού φαινομένου ο άνθρωπος αιώνες τώρα καταβάλλει προσnάβειες ϊιο την ορμονική συμπεριφορά Βεμελίωσης ανωδομής κατά τη σεισμικn διέγερση. Πρέπει να ε~ετάzονται οι ιδιότητες και ο τύπος του εδάφους στο οποίο πρόκειται να εδραιωθεί το οποιοδήποτε οικοδομημα, ταυτόχρονο με τις ιδιαιτερότητες του οικοδομnματος σε επίπεδο στατικής. Στη συϊκεκριμεvn περίπτωση της συμπεριφοράς σε σεισμό, ψηλού κτιρίου που θεμελιώνεται σε βραχώδες έδαφος, ϊίνονται λόϊοι για έναν επιπλέον παράϊοντα που επηρεάzει επιδρά στις κατασκευές κατά τn διάρκεια του σεισμού, εκτός από το έδαφος και το εlδος του φορέα. Πρόκειται ϊια τον αριθμό των ορόφων που περιλαμβάνει n κατασκευή σε συνδυασμό με το βραχώδες εδαφικό στρώμα. Η ερϊασία αυτή οπαρτίzετοι από 5 μέρη. Στο πρώτο μέρος ϊίvεται αναφορά στην έννοια του σεισμού ως φαινόμενο φυσικό που χωρίzετaι σε κάποια συγκεκριμένα είδη, και ακόμα ερμηνεύεται η μετάδοσή του από το έδαφος στην οικοδομή χωρίς ωστόσο να παραλείπονται οι επιπτώσεις του στο γnϊνο στερεωμα. Το δεύτερο μερος ασχολείται με το έδαφος και το ρόλο του κάβε. /.

3 ειδους εδαφους σε σχεσn με ιο είδος Βεμ ε λίuσnς που ορμοzcι σε κοβεvα από aυτ.ο, ώστε ο οεισμος va μnv βλαψει εvτ.οvο το κτίριο. Προβόλλοvτ α ι ποροδείϊμοτο της επίδροσnς του οεισμου σε κτίριο με διaφορες πολεις τnς υφηλίου με σκοπο τηv επιρροή του εδαφικου υλικού στnv οvυδομn τnv Βεμελιυμεvn σ'αυτό, κaτό tn διάρκεια του σεισμικού φαιvομενου. Παρακατυ στο τρίτο μερος διaκρίvοvται tα είδn τuv φορέuv τuv κτιρίων κaβώς επίσnς και συνδυασμός αυτών εκτιμώντας το πλεοvεκτήμοτ.ο και μειονεκτήματα κοβεvός από ουτο, καταλήγοντας στο κοτaλλnλότερο ύστερα από έλεγχο για τ.ο πυς συμπεριφέρεται οποιοσδnποτε φορέας στ.nv περ ίπτ.ωσn σεισμικnς διέγερσnς. Ε~::ετ.άzετο ι παράλληλα ο τρόπος με τ.οv οποίο επηρεαzεται ενα ψηλό οικοδόμημα στη διορκεια της σεισμικnς καταπόvnσης και αναφέρεται το παραδειγμα πανύψηλου ΠύpϊΟυ που Βεμελιώνετ.αι με ιδιαίτερο τρόπο εnοvυ σε βραχο και ακόμα λεπτομερειακά αναφέρεται n κατασκευή τ.nς αvυδομnς. Τελειώνει το τρίτο αυτο μερος οφου μελετηβεί n εnίδrασn τnς nλαστιμότ.nτας στους φορείς κτιρίων. Συμπεράσματα που αφορούν τ.ο κύριο μέρος του Βέματ.ος δινονται στο τετ.αρτ.ο μέρος, που προκύπτουν από τα 3 προηγούμενο κεφάλαιο μαzl με τη βοήβεια της έν νοιας του συντονισμού. Το Βεμα κλείνει οριστικά προτείνοντας τρόπους αντισεισμικού σχεδιασμού κτ.ιρίυv προκειμένου να αποφεύγονται βλάβες στο φέροντα οργανισμό που εί ναι Sυνατόv να προκληβούv ύστερα από τη μεtαφορο του σεισμού οπό το έδαφος στην κατασκευή. Ολοκλnρώvοντος με το So κεφάλαιο, εύχομαι να προκειtαι γιο μία εnιtυχnμεvn προσπάθεια παρουσιαοnς του προβλnματος τnς σεισμικnς συμπεριφοράς ψnλου κτιρίου που Θεμελιώνεται σε βραχώδες εδαφος, με οσο το δυνατόν κατονοntά εnιχειρnμαtα και στοιχείο.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ lo Σ Ε Ι Σ Μ Ο Σ 1.1 Φύση του σεισμού μετάδοση σεισμικού κύματος μεταφορά του σεισμού στην οικοδομή Οι σεισμοί συμβαίνουν στα βάβη τnς γnς Και ε:μφανιzονται στnν επιφανειό τnς σαν ταλαντώσεις με ποικίλα πλατn και περιόδους. Η διάρκεια της κυριας ταλάντευσης είναι ανάμεσα στα 10 και 40sec. ο χορακtηρος και το οιτια τuν σύνβετuν φυοικοχnμικών διερyοσιuν που συμ~αiνοuν μεσα στη yn και πpοκολουν τους σεισμοuς δεν μποpουv να μ ε λ ε τnβοuv μια κοι τα μεyόλο βabn της ynς ειvαι ακομα απρόσιτο yια τις συyχρονες μεβόδους ερευνας. Σημαντικοί συντελεστες στις διερyαοιες aυτες είναι οι Βερμοκρaσιακές μεταβολές, n ραδιενερyn οιάσπασn και αλλα φαινόμενο που η όνισn κατaνομη τους μεσα στη γη προκαλεί μία προοδευτική σuγκέντρωσn τάσεuν στα άνu στρώματα το φλοιό της yης. Κατά πάσα πιβανοτητα, ο φλοιός της γnς αποτελείται απο zuνες διαφορετικης αντοχής. Οι ισχυροtερες zώνες n τεμάχη συνδέονται μεται::υ τους με ασβενέστερες zώνε:ς η σεισμικους αυνδεαμοuς. Επακό/ουΒο οuτης τnς aρχης σuyκέντρωσης τάσεων στο φλοιό τnς ynς ε: ίνα ι n βαβμιοία και σχετικη κίνnσn των τεμαχίuν κατα μnκος τuν σuνδεομων. Oτav αυτες οι τάσεις σε κοποιο περιοχn ι::επε:ρόσοuν tn μεγιστη avτoxn του υλικου τuν συνδεσμuν, οι τελευταίοι Βραύοντοι σ'εκεινο το σημειο και σχnμοτίzετaι στο φλοιο της ynς ενa τοπικο Μερικες φορες ένα τέτοιο ρnγμα εμφανίzεται στην επιφάνεια μορφή εδαφικών ρηγματώσεων σε μήκος αρκετών εκατοντάδων χιλιομετρuν με μετατοπίσεις κατά μήκος των σχισμών που σε μερικές περιπτώσεις ψβόνουν το 1015 cm σε οριzόvτια και κατακόρυφη διευβυνση.. /.

5 2 Η οnοτομn μετοτροnn τnς δυναμικής ενερyειος σε κινητικn τn στιyμn τnς Βρούσης των σεισμικών συνδέσμων, nροκολεί κινήσεις του εδάφους δηλ. το σεισμό. Με άλλο λόyιο οι σεισμοί είναι εδοφικες δονήσεις nου κατά κύριο λόyο οφείλονται, στη Βρούση ή την ~οφνική μετακίνηση κατα μήκος ενός υφιστάμενου ρήyμοτος στο στερεό φλοιό της ynς και κατά δεύτερο και σnονιότερο λόyο σε εκρή~εις ηφαιστείων. Το σεισμικό κύμα φεύyει αnό την εστία του σεισμού με τη μορφή δύο ταλαντώσεων της πρωτεύουσας Ρ και της δευτερεύουσας s. Η πρώτη είναι διαμήκης κίνηση, ενώ η δεύτερη ειναι εyκάρσια. Η ταχύτητα των κυμάτων μέσα στη yη ε~αρτάται από το είδος του κύματος, τnν πυκνοτnτα του ελαστικού μεσου όπου διαδίδονται, και τη Βερμοκραοίο, μια και η τελευταία επηρεάzει τη δομη, το μέτρο ελαστικότητας του τελευταίου. Το σεισμικό κύμα όμως. ακολουβώντας την πορεία του βρίσκει ασυνέχειες ανάμεσα στον φλοιό και τον Μανδύα, την ασβενόσφαιρα ή τη ΛιΒόσφαιρα, του Μανδύα και του Πυρήνα. κ.α. Τέτοιες επιφάνειες ε~αιτίας των διαφορετικών ταχυτήτων μετάδοσης των κυμάτων στα εκατέρω8εν υλικά, μπορούν να ανακλάσουν, να διαβλάσουν και να μεταβάλλουν τη μορφή των κυμάτων από Ρ σε S και αντίστροφα. Υπάρχουν επίσης και τα επιφανειακά Κύματα L πιο αρyά από το p και s που αποτελούν όμως το nιό έντονο κύματα. Επειδή η ταχύτητα των κυμάτων αυτών εtαρταται οπό τη συχνότητά τους, παρουσιάzεται το φαινόμενο του διαχωρισμού των συχνοτήτων τα κύματα χαμnλης συχνότητας φτάνουν yρnyορόtερα οπό τα υψίσυχνο. Παράλληλα όμως, το κύμα ερχόμενο από την εστία, απορροφάται. Τοπο8εσίες που βρίσκονται κοντά στην εστία Βα έχουν κινήσεις με μεyάλο πλάτος. Αντίστοιχα τοπο8εσίες σε απόσταση από το επίκεντρο Βα πρέπει να. /.

6 3 \ =J::t>! Ι '.. ι,,' cτ ~ι σ μιι'kα " ",' 'kύματcι,: ~ / 1 Ι Ι,' Ι ι Σχ Σεισμική διέγερση κτιρίου.

7 4 εχουv λ ιϊότ ε ρ ο έ ντονη κίνηση η οποία Βα προέρχ ετα ι κυρίως από ταλαντώσεις μεϊόλης π ερ ι όδο υ. Εκτός από την απόσταση του Βεωρούμεvου σημείου από τη ν εστία του σεισμού κα ι α π ό τn δ ιαδρ ομ ή που ακ ολο ύβnσ ε τ ο κύμα ϊια νο φτάσει σ'αυτό. τ.ο χοροκτ. η ρ ιστικό τ.nς εδοφικnς κίνησης εtαρ τώντοι και οπό τις εδα φικ ές στρώσεις π ά νω στις οποίες ει να ι Βεμελιωμέ ν ο τ.ο σημεί ο π ο υ μας ε ν δ ιοφ ε ρει. Η ε ν τοσ n n ο ι οναnτ.ι) σσε.το ι στην κατ οσ κ ευ η κο τ.ό τ n αε.ισμικ η διε ϊ ερση oτnv ε; αv ο ϊκοομ έν n κινnσn στην ο π οίο υποβόλλετο ι η Βε μ ελί ωσn της και n οποί ο εχε ι σαν σuνεπεια να Βεσει σ ε τ.αλ ό vτω σ n την κατασκευή. Πρ ό κ ε ιται ϊια μία διαδικασία ε ισαϊωϊn ζ κινnτικnς ε νέρϊ ε ιας υ πό μ ορ φή ελαστικnς παραμόρφωσης στ.nv κατασκευή και διαδοχικών εvαλλαϊώv τη ς από κινητική σ ε δ υνητική ε ν έ ρyεια παραμ ο ρφώσεων κατά τ.ις δ ια δοχι κές φάσεις ταλαντώσ ε ις μ έχ ρι δ ιοχύσεώς τ nς υπό μορφή Βερμότnτας με τn διαδικασία τ.nς ιtώδους και υστερητικής απόσβεσης. 1.2 Επιπτώσεις Ορyανα καταyραφής σεισμού Δύο ε ίναι οι βασ ικ ες ε πιπτώσεις των σεισμών ι) Απώ λε ι ες ονβρώπινων z ωων. ιι) Κατ.οστ.ροφες και z nμι ες τ.ου δομ nμ ε ν ο u και φυσικού περιβάλλον τος. () κίνδυνος ϊ ιο τ n ν ανιθρώπινn zωή προε.ρχε.τοι σ χεδό ν αποκλειστικά οπό τις κατασκευές που έχε ι φτιόt ε.ι ο ίδιος ο ό νβρωπ ος. Λυτό συμβαίν ε ι ϊιατί το φερον σύστημα είναι σχεδιασμένο ϊ ιο φορτίο βαρύτ.nτας και όχι οριzοντια αδρανειακά που πρ οκαλο ύνται από τις αναπτυσσόμενες ε πιταχύνσεις κατά τn δ ι έ ϊερσn της Βεμελί ωσn ς της κατασκευής.. /.

8 5 Οι σεισμοί εnnρεάzουν το υπόγειο και επιφανειακά ύδατα. Σον αποτ έ. λεομο τυν σε ι σμυν ει:;.οφονίzοντοι nnϊές και δnμιουρϊούντοι καινούριες, ολλάzει n κοίτn τυv ποταμών. κ.λn. Το Βολό.σοιa κυμοτο tsunami που προκαλούνται οπό υnο8ολάσσι ο υ ς σ ε ισμοίις ε ίνα ι ιδιαίτερο επικίνδυνο 'g"ιο τ ι ς ποροβολό.σσι ες π ε ριοχ ε ς ο που φβονουν σε εvο ύψο ς αρκετών χιλιάδuν μέτρυν. περίπου Οταv πλnγnκ ε η ΙοπuvικτΊ πόλη Sanricku οπό t s unami (1896) ό.νβρuποι έχασαν τn zuη τ ο υς και πόνυ οπο σπίτια βρ ε θnκον στ ο ν uκ ε αν ο. Γιο την αντιμ ε τώπιση του σεισμικου προβλήματος καλουντοι οι Πολ.Μηχανικοί στην εφαρμογή αντισεισμικού σχεδιασμού που να επιδέχεται zημιες, αλλά να μnν επιτρεπει τnν κατάρρευση τnς κατασκευής στον ισχυρότ ε ρο πιβανό σεισμό. Η απαροίτnτn αντισεισμικότητα μπορεί να παρασχεθεί είτε μετ.ον παραδοσιακό τρόπο αύ~nσης αντοχής, είτε με τn μείuσn της οκαμψ\.ας που έ χει σαν αποτέλεσμα τη μ είωσ η τuν δυνόμμεuν που σ να λαμβονοvτοι από την κατοσκετί. Ενας καλός αντισεισμικός Βο πρ ε πει να ε~ετό.zει τη φόρτιση σε συνδυασμο με την ε nικι vδυνοτ ητ ο, με τη σημασία τnς κατασκ ε υής. με τον τuπο της κοτοσκε.υης και τις εδαφικες συνθήκε ς. κοταϊραφης τuν σεισμών είναι το σεισμόμετ.ρα που τ nν μετακίνηση του εδά φους σε συνό.ρτησn με το χρόνο και χρησιμο π οιούνται από τους σεισμολόϊους, και τέλος το επιτ.αχυνσιόμετ.ρα που κοτοyρόφουν τnν επιτάχυνση του εδάφους σαν συνάρτηση του χρόνου. 1.3 Είδη Σεισμών ι ) Εyκατοκρημvισιϊε.νείς σεισμοί ονομάzοντοι Οι εδοφικε.c;.. /.

9 6 δονnσ ε ις π ου πορά)(οντοι κατ.ο τnν οπότομn ε)(κατοκρήμνισn ο ρ ο φών φυοικuν κοιλuμότuν που ρί σκοντοι μεσο στ ο οιερεο φλοι ό ι n ς ϊnς. Απ οτελουν το 3% του συνόλου τuν κονονικων σεισμικών δονήσεων που παρατnρ ο ύντοι στn )(n 'ί νn ε πιφάνεια. αίτιο ϊ Ε ννnσnς τους ει ναι n ανεπαρκής οτήριε:n των οροφων των υποϊ εί ων φυσικων κ ο ι λu μ ο τ ων. Τα κοιλώματα αυτό δ ιονοίϊονται οτ ις κορστικες περιο χές κοι σ τ ι ς περιοχές εμ φανίσεως ευδιολύτuν κοιτασμάτων όλο τος. )(ύψου. κ. λπ. κλειμενuν μέσο σε δυσδιάλ υτο ή άκαμπτο π ετρώματα. υπό τη χnμική και μnχονική ενέρ)(ειο του ύδατος που διερχεται μεσα οπό βοθ ε ιές σχισμες του εδάφους ή κατά δεύτερο σ ε περιοχες ηφαιστείων κατά την έκχυ ση ή τnν εκσφεν δό νισn οπό το εσωτερικό τους μεϊάλων π οσοτήτω ν λάβας. ιι) Ηφοιστ ειο )( ε νεί ς σ ε ισμοί, ονομάzοντοι ο ι εδα φικ ες δονήσεις που προnϊούντοι των ηφαιστειακών εκρήι;:εuν n τις συνοδεύουν. Αποτελούν το 7% του συνόλου των κανονικών δον ήσεων που ποροτnρουντοι στην επιφάνεια της ϊης. Η έ νταση τους είναι μικρή και το κύριο ο ί τ ι ο ϊεννnσής τους εινοι n οπελευθερuσn των διαλυμένων αερίων μέσα στο μάϊμα κατά τη διενερϊούμενn άνοδο αυτού υπό των οροϊεννετικών φοινομενuν. ι ι ι ) Τεκτονικοί σεισμ οί ονομάzονται οι σεισμικές δονήσεις που πορόyονται κατά τη δίαιη διάρρηε:η μαzών πετρuμάτuν ή και δεσμών στρuμότuν, ιδιαίτερα κατά την τριβή που αναπτύσσεται κατά την ολίσθηση ανuμάλuν επιφανειών πετρωμάτων που εί ναι συνέπεια τnς διοτοροε:,ης τnς ελαστικής ισορροπίας των στρωμάτων του στερεού φ λοιού της ϊnς. Το 90% περπου του συνόλου των κανονικών σεισμών είναι σεισμοί τεκτονικοί. Το κύριο αίτιο yέννησης τuν τεκτονικών σεισμών είναι οι τεκτονικες δυνάμεις σύνθλιψης και εφελκuσμοu που συμβοινουν στο οροyεvετ ικο και ηnειροyεν ετ ικά πεδίο. Η δράση των. /.

10 (α) ~ 7 \~... ~. ~~ 1,. (b) yρόφημα στι'\ διcόδuνση δνοτολι'\ δόση. = c () c ()... ο... "' 1 10 Ρ χρονομcτριιcι'\ ιιοταyροφι'\.~) :, βορρδς Νότος /S ~ (c) Σχ Ή έδαφικf\ 1Cίνηση 1Cατά τη διάρn:ια σεισμοn (α) τροχιά tνά; σημείου, (b) σεισμοrράφημα κ:αt έπιταχυνσιογράφημα, (c) ιcατακ:όρυφη και δριζόντια συνιστlί>σα τf\ι; tδαφιιc1ίι; ιcίνησηc; σt διαφορετικές άποστά.σειι; άn:ό τό tπtκεντρο

11 8 αυτών δυναμεuν εκδnλωvετοι novω οτο nετρωμοτο με τn μορφn μερικnς n ολικnς πτuχωσεuς, διορρn~εως n μετοπτωσεως και με τσuτοχροvn οπελεuβερωσn μερους της δυνομικnς ενερyειaς που είναι σuσσωρευμενn σε nεριοχες οροvtvεσnς ri nπειροyεvεσnς, με τη μορφn ελοστικύv δοvriσεωv. Οτοv αυτές οι δονήσεις φβάνοuv στην επιφάνεια της ynς παρεχουν το φαινόμενο των τεκlοvικών σεισμών.

12 g ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Ε Δ Α Φ Ο Σ 2.1 Ρόλος τ..ου εδάφους Είδη εδαφών Η ονuδομn ιο θεμελιο και το έδαφος σuνεργόzοντ..αι κατ..ά τετοιο τρόπο ώστε δεν είναι δυναιό να υπολογισβεί n Βεμελιωσn χωρίς να παίρνεται υπ'όψη η ονωδομn, μα ούτε είναι δυνατ..ο να μελετηβει Βο γ ί νε ι η avuδομή χωρίς να λογοριόzετ..αι n φύσn του εδόφους όπου η Β ε μελίωση. Είναι κατ..ό σuν ε πειο αnσροίτ..nτο να μ ε λε τ ι ο ύ ν τ.. ο ι : η φυοη, η ουμπεριφορa και n αντοχή του εδαφους ΠΟνιJ σιο οποίο Βο στnριχβεί ιο κτίριο. Η γ ε vικη ε ικοvο που επικροτεί κάτω οnό τ..nv επιφονειο του εδάφους, αποτελεί ουσιοστικο nοραγοντα γιο ιην ε κλογn του τύπου ονωδομn ς και ε ίναι δυνοτ..ο να επnρεασει ριzικα ολόκληρο ιο σχεδιασμό του κτιριου ή ακομα και ιnν εκλογή της Βέσnς κaτασκευnς του κτιρίου. Παράλληλο η φυσn και n αντοχn τ..ου εδάφους κοβορίzουν τον τύπο Βεμελίuσης και τον τρόπο κατ..ασκευrίς τους. Η aντοχn του εδάφους σε κοβίznση εtορτιεται οπό την αντοχή του σε διατμnοn. Η αντοχή σε διοτμηση υπολογίzεται σε σχέση α) με τnv εσuτερικη τριβή των μnρίuν των στ..ρωματωv του εδαφους & β) με την τοση σuνοχnς αυτών των μορίων Το χονδρόκοκκο εδάφη εt.ασφολίzουv την ονιοχn τους σε διατμnσn οπό την εσuτ..ερικn τριβn των μοριων τους και μόνο, και ουτο γιατί σε κατακορuφες δυναμεις συμπιεzουν τα μ ο ριο μετ..αtυ τους και n αντοχή σε διάτμηση ουεόνετοι. Αντ..ίΒετ..α τ..α λεπτόκοκκα εδαφn εεοσφαλίzουν την σντ..οχn τους σε διότμnοn ono την αντοχή τ..ων μορίων τους και μόνο. Ετσι ένα αμμώδες εδαφος εμψονίzει μία μεϊόλn ϊωνίο εσωτ..ερικnς τ..ριβnς, που.1.

13 1 ο με'(ολωvε ι οιοβnτό τnv ovτoxn σε διοτμnσn με τnv ouζnon τ.ωv κοτοκορυφων φορτίων, εvω ενα αρϊιλώδες εδαφος δεν εμφαvίzει αυξnσn αντοχής σε διότμnσn, ανόλοyα με την ού~nσn τωv κατ.ακορύφωv φορτ. ίuv. Εκτ.ός από ιnv ovτ.ozn τ.ου εδάφους σε κabίznσn οnοφοσιοτ.ικος nορά'(οvτ.ας ~ιο τ.nv εnιλο~n τ.ου τύπου Βεμελίωσnς, σε σχεσn με τ. n φuon τ.ου εδοφους, είναι ο τρόπος κοτανομnς τ.ων διαφόρων φορτ. ιων στους διαφορους τ.ύnους εδαφών. Βασικά n συμπεριφορa (nοραμορφωσn) τ. (.J v εδαφων εεορτ.ιετ.οι απο τ.n συvεκτικοτ.nτ.a η οχι τ.ωv μορ ιωv τ.ους. Το είδη εδαφων Βεμελίωσnς αναλοyο με τ.n σχετ.ικn Fnικιvδuvoτnta διaκρίνοντ.αι ι ) σε βραχώδη εδαφου πυο συναντ.ιούντ.οι στ.ους παλαιότερους yεωλοy ι κούς σχnματ.ισμούς και αποτελούν λόyω του με'(αλου μέτρου ελσστ.ικότnτ.ας αυτών το ασφολεστ.ερο εδοφος Βεμελίωσnς ακόμα και σε οειομοnαθείς περιοχές. Σε τέτοια εδόφn αποκλειοντ.αι οι βλάβες οπό κοβίznσn κοι ολίσβnσn, και οι εμφονιzόμεvες σεισμικες εντάσεις είναι κατ.ό προσέyyισn οι Βεωρnτ.ικο οναμεvόμεvες. Οι εvτ.ασεις αυτ.ες δεν επιφερουν αζιόλοyες βλάβες σε κτίρια που βρίσκονται σε εnικεντ.ρικες περιοχες οοβαρωv σειομωv. Κατ.ά τ. ο σεισμο τnς Μεσσnνnς το 1908 ολες οι κοτ.οικιfς που βρίσκονται πανω οτ.πv ποραλιο κστ.οοtραφnκαν ολοοχερως, ενω aνtίβετ.ο αyροtικεζ κοτ.οικιες στο '(Ειτονικο βrοχωδn uψωμοtα σχεδοv δεν υnέοτ.nσοv βλάβη. Ιτ. ιc; nερ ιnτ.ώσε ιc; aυτες y ίνοντ.ο ι Βεμελιώσε ις οβαβείς με μεμονωμένα πέδιλο. ο ασβεστ.όλιθος είναι ένας δ'εwλο'(lκόζ σχnματ.ισμός που περιλαμβάνει το 10% των εκτ.εβειμένων βράχων στ.nν επιφι:j.νεια τ.nc; ynς και καλύnτ.ει μία ευρύτ.ατ.n επιφάνεια στον.1.

14 11 ελλnνικο χώρο. Οι οσβεστ.όλιβοι αρκετ.έ.ς φορές καλύnτ.οντ.οι ono αλλούβιες αnοβέ.αεις όnιjc; είνα ι, οι άμμοι, οι ιλύες, οι αριιλοι. Μια ασφαλής θεμε.λιοn nρεnει νο εδραzετ.οι απευβειος naνu στο βραχώδες unόστ.ριjμο ώστ.ε να αποφεύιοντ.αι μειαλες διαφορικές κοβιznσεις. Η εκτ. ίμnοn cων μnχονικων χορακτ.πpιαιικuν τ.οu βpαχου ποικίλει ονόλοια με τ.n χρnσιμοτ.πτ.ο π ου Βο εχει, κοθως και μετ.ο είδος του έριοu που προκειτοι να βεμcλιωθεi nονω σ'ουτ.ο. Ειδικοτερα οι δοκιμες βροχομnχονικής που απαιτούνται είναι ο) Η δοκιμn τ.nς οπλnς φορτ.ισnς με οντ.ικείμενο τ.ον προσδιορισμό των χαρακτ.nριστ.ικών τ.nς ποραμόρφωσnς τ.ου βρόχου. β) Η δοκιμή τnc; αμεσnς διότμnσnς με αντικείμενο τον προσδιορισμό τnς αντοχής τ.ου πετρώματος στη Βεση που βρισκετ.οι και μαλιστ.α σε επιφάνειες που υπολοιίzουμε οτ.ι Βο έχουν ιδιαίτ.ερn σημασία ιια το έριο. J) Η δοκιμή τ.ης aποτόνωσnς και ο καβορισμος τ.nς υστερnσnς τnς συμπεριφοράς του με αντικείμενο τον προσδιορισμό τ.ων τασεωv που αvanτ.υοοονται στις παρειες των υποιείων οpuιματ.ων, κοβως και την ε.κι ιμnσn της ποpομορφωοιμοτnτας του πετρωματ.ος στ.α χείλn τnc:; εκσκαφής. δ) Ο ελειχος τnc; μεταβολnc; τnς διομετ.ρου τnς οriραιϊας με aντ.ικείμεvο τ nν πορακολούβnοn τnς μεταβολής των διαστάσεων τnς διο~ομnς της σnραjjοζ, σε συνόριnσn με το χρόνο. ε) Η δοκ ιμri τ. ι..jν τοσ ιομετρήσεuν, με αντικείμενο τον προσδιορισμό τuv χαρακτnριστ ικών τnς nορσμόρφuοης τ.ου βράχου, Είτε επιφανειακό είτε σε αρκετ.ο βόβος. Η οποσόρβρωσn βράχου προκαλείται οπό ΔιΟϊΚι.JΟΠ ορισμεvων ορυκτών στοιχείuν οπως του αριίλου, τ. ου. /.

15 13 δ ι ευ8 1.)vο ε. υv ο βοβμ ος n το π οσοσιο τ.nc; διαχupιοης κοβ ε ουστημοτ.ος n διaνοι~n τ.ων ρu 0 μώv οι ιδ ι ό τ.nτ.εc; που ονοφεροντ.αι στ.ιc; ανωμαλίες κοβε πλευρας ρυyμnς n ψυση τ.ων υλ ι Ι ί, ι.jν JlΙ ) LI Βο ϊ Ε ΙΙ ίσουν tn rωϊμn Οι συvτελεστ.ες που οναφέροντ.οι στ.η βραχώδη μrίτ.ρο n διαnερατ.ότ.ητ.ο τ.nc; μόzαc; τ.ου βρόχου τ.ο πορώδες τ ό σο τ.nc; μόzοc; τ.ου βράχου όσο και τ.ωv ρηγμάτων Γιο οβαβείς σποσαβρωμεvους βρόχους με ρuyμές πυκνά διαταγμένες η μετοβολn στις οριzόντ.ιες εvεργες τ.ασεις είναι αμελητέες. Γιο βαθιούς και ακλnpους βρόχους με nλοτιο διατ.οyμέvες ρuyμεc; n μεταβολή στ.ις ενερyες τ.οσειc; εινοι πολύ μεyόλn. Στ.α χαλαρό εδάφη (αμμωδn, αργιλικό) n διοπότ.ισn του εδάφους προκαλεί αυι::nσn της σεισμικnc; αγωyιμότnτας ενώ στα στερεά πετρώματα π ροκολε ί ε.λ οτ. τυσn τnς σεισμικnς αyωyιμοτntaς. Οπuς ε ίναι προφσvεc; n διοποtιοn τuv χαλαρών εδαφών ναι μεv προκαλεί aύtnon πυκνότητας και επομένuς ελατ.τωσn τυν πλατuν ιωv κuμόιuv που διέρχονται μεσa οπ ' ουτ.ά ουyχρονως όμως επιφέρει, κοτ.ά tα δεδομένο τ.nς Σεισμικής, και ελάτ.τuση tnς περιόδου αυτών. Η ε λά τ. τ. ω σ n αυτή, μπορεί να προκαλέσει aύtnσn ιnς επιτ.άχυνσnς tuν σ ε ισμών και επομενως κοι τ.ης εντάσεως αυτών. Πι:: ιpαματ. ικεc; εpευνεc; εδειtαν οτι τ.ο πλάτη των αιωρήσεων ουtάνουν όσο ελοττων ε τ.οι το πάχος της σειομένnς μόzος. Το αμμώδες έδαφος που av n κει σιnν κατ n yορίο τ.uν χαλαρών εδαφών Βεuρείιοι το πιο δυσκολο εδοψικο υλικο yιο Βεμελίυσn. Η Βεμελίωαn σ'ενο τέτοιο εδοφος μπορε:ι νο είναι απλn (nεδιλο, yενικn Κοιιόοτ.ρυσn, πασσολοι, λιβοριπri) και σύνβετn. Κυρί,υς σuvιστάτ.αι n. Ι.

16 14 nασοολωσn. Η ε κλοyn του τυnου της 6εμελιωοnς ε~ορτοτ.aι κυριως ano t. n ο:.: Ε τ: ι κ n n υ ι c v ο τ. n t. α trιc, ομμου και ono to βάβος του φρ εοτιου ορ ιz οντ.ο. Το nολυnλοκο τ.ου ε.δαφοuς gίνετ.οι περισσότερο προβλnμaτικο ΕΙΞ:ο ι τ. ί ας τ.ων πολυαρίβμων μικροβραύσεων, που οφείλονται τόσο στην ουιξ:nσn τ.nς πίεσης του νερού μέσο στους πόρους, όσο κοι στην υπε.ρβοοn τ. ου ορίου αντοχnς της ενερyού τόσnς. Η ε ντ.aτ.ικn Κοτ.αοτοσn yίνετοι πιο πολuπλοκn ότ.αν οι οριακές συνβnκες Εnιτ.ρεnουv μία πλ ευ ρικη διοyκωοιμοτ.nτ.ο. ο Nashi και Dix an ε nισnμανον μερικες nτ.ωσεις των ενεργων τ.aοεων που συνοδευοντοι ono τ.ουτ.όχροvn ού~nση της πίεσης του νερου στους πορους. Αυτ.ο σημαίνει οτ. ι ο Εδοφιvος σκ ε λε τ. ος Κοτοοτρεφ ε τ.οι κατ.ο δ ιαοτηματο με ρυβμ ο noλu nιό ypnyoρ o ano την τ.οχuτnτο τ.nς ψορτ. ισnς λοgω τ.nς τολοντ.ωοης. rι φερουσα ικανότ.nτ:ο είναι Στ.α αργιλικό εδαψn 56 φορες μεγαλύτερη ano τ.nν τελικrί ovτoxn τ.ους σε διοτμnσn. Οτον ο άργιλος είναι επιφανειακός, μεταβάλλει τόσο πολύ τ.n φύση τ.ου και είναι τ.όοο ευαίσβnτ.ος σι η μετ.οβολrί της υγρασίας, ώστ.ε Βο πρεπει να δίνεται πολύ μεγολn προσοχή στον κοβοpισμο της αντοχής του. Σε μεγαλυτ.ερο βόβn μπορεί rί να συμπιεστεί με διαφράγματα t πασσαλοσανίδες, φορτίσεις του εδάφους που φτ.όνουν και ε~ω οπό τ.ο περίγραμμα τ.nς κυτ.οσκευής n Πάσσαλοι μικροu βaβοuς να στερεοποιηβεί με οποστρόγγισn. είναι χpnσιμοι γιο τn συμπίεση τ.ου οργίλου, με σκοnο να ου~ηβεί n φέρουσα ικανότητα τους. rια τ.α σuμnogn αργιλικό εδάφη n 8εμελί~σn γίνεtοι με διλο n συνδετήριες πεδιλοδοκούς σε βόβος l 50μ κόr" με. μονωμεvο πε ~w οπό την επιφοvειο του εδαφους. Σε μαλοκες οργίλους συνισταται n μερική κοιτ.όστ.ρωσn και οι πεδιλοδοκοί.. /.

17 l 5 Στ.ο φυτ.ικο εδοφnτ.υρφn σαν κυριο λύσn ΒεμελιιJσnς >:ρnσιμοποιουντ.οι οι yεvικες κοιτ.οστ.ρώσεις. Εχουν σκοπο τ.ον καταμερισμό tου φορτ. ιου τ.nς κοτ.οσκευnς σε όσο to δυνοτ.ον μεyόλυ τ. ερn επιφσνειο εδροσ nς ώστε μετ.ον τρόπο αυτό να απαιτ.nβεί ενα μικρόtερο μετ.ρο ακαμψίας στ.nν ονιjδομn. 2.2 Επίδραση τ.ου εδάφους στ.α αποτελέσματα τ.ων σεισμών Οι Ιάπωνες επιστ.nμοvες F.Omori, L.Kikutsi και κοτ.οπιv ο L.Cezava και αλλο ι, εδε ιι;:αν οτ. ι οι βaσικες περίοδοι τ. (.J v tαλσντ.ωσεωv tou εδσφοιις κατ.ο τ.n διορκεια τ.ωv σεισμωv, ειvοι οι περίοδοι τ (.) v φυσικών ταλοντωσεων τ.ωv υnοκειμεvωv οτ.ρuμοτ.ωv που υπάρχουν σε καβε περιοχn. Μικρ ότερες περίοδοι naρoτ.nρnbnκav yιο σκληρότερα εδοφn και μεyολύτ.ερες yια το μολοκο. Αν n περίοδος φυσικών τ.αλοvτ.ώσεων τ.nς κοτ.οσκευnς συμπεσει με tnν περιοδο τ.ολοντ.ώσεων του εδάφους nροκολείτ.οι συντονισμός κατά τον ο ποιο ουtανει σnμοvτ.ικό τ.ο αποτέλεσμα τ.nς δυναμικής δροσnς δn. τ. ου σε ι ομού. ο τ.ύnος t ου εδαφους εn nρ εόzει επίσ η ς to πλάτος τ uν ι.aλοvτ.ωοεων. Μcτ.ρnοεις εδειtον οτ.ι τ.ο πλότ.n τ.ολοντ.ιjσειjν σε βρόχο είναι 251nm, στ.οv tnλo μεχρι 30cm, σε ολισβnρο και προσχωσιyενn εδaφn 100 mm n και nεριοοοτ.ερο. Ακομα με.τ.ρnσεις εδειtον οτ. ι n επιτ.οχυvσn τ. (.J ν εοοφ ικιjv tολαντuσεωv μειωvεtοι οnμαvτικο με τ.nv oύtnσn της πυκvόtnτος και tn μείωση τuν κενuν τ.ου εδάφους. Λ~tησn τ.nς ε πιτ.ο χ υνσnς τ.uv τ.αλαντ.ώαεων προκaλείτ.οι και οπό την υψηλή ατ.άβμn τ.ου υδροφόρου ορίzοvτ.ο, ο ρόλος του οποίου είναι πολύ πιο ουσισστ.ικος στ.ο χολορο εδάφη. Η επίδραση τ.ωv υποyειων υ δά τ. ων στ.nν εnιτ.οχυvσn τ. ων το λα ντ. ώσεων σε βραχώδη και. Ι.

18 16 λατ.υnοκροκα'λοyενn εδαφn είναι μικρή. Οταv ο υδροφορος ορίzοντας βρίσκεται Κάτω από lom, ta υnόyεια ύδατα δεν επnρεαzουν τις ταλαντώσεις των εδαφών. Εφόσον οι αδρανε ιaκέ.ς δυνομεις που εvερyούν στις κατασκευες εtαρτώvτοι οπό τnv επιιαχυνσn, Βο nρεπει n οτοθμn του υnοyειου οριzοντο να 'λαμβονεtαι unoψn στον υπολοιισμό τ.nς αναμενομεvnς δυναμικοτnτος ενός σειομου. Η επιδραοn των nρα)(ματ ικων εδαφ ικωv χαρακτnρ ιστ. ικων κοβορίzετ.αι ano ειδικn μελετn των τοπικων συνθηκων που κολειtαι οεισμικη μικροzω'ίκn. Λυτn n μελέτη λaμβανει υποψn τα δεδομενa 'g'εωtε.υ.ν ικών μελετωv καβώς και παρατnρπσευν που αποσκοπούν στον ποσοτικό προσδιορισμό των χορακτ.nριοτικών των εδαφικών δονnσεων. Η σωσt rί εκλοyή συyκεκριμένου χώρου yια την ανεyερση ενός Κtιριου είναι ιδιαίτερο σημαντική. Με ευνο'ίκες εδαφολογικες συνβrίκες, όχι μονο μειώνεται ο Κινδυvος οπό τ.ους οειομο~ς. αλλά υπάρχει και σnμαvτ.ικr'ι οικονομία στην αντ.ισεισμικn Βωρόκισn των μελών της κατ.ασκευης. Αποτομα προνn, βροχώδn στρωματ.α με κλισn, κατ.ολισβnοεις, ρηyματα κ.λπ. συντελουν στην au~nσn τnς σεισμικnς <νtαοης όπως εnιοnς και ενα λεπτο επιφανειακό στρώμα χαλορου εδοφους πονω σε βραχώδη βασn. Μεταtυ ιων ευνοϊκών παραγόντων είναι η οριzοντια διαοτρωμάτ.ωση βραχωδων εδαφών, οι οριzόvτ.ιες εκτασεις καθώς και n όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση οπό τεκτονικες zώvες. Τα μαλακό εδάφη τεινουν να ενισχύουν τις χαμηλές συχνοτnτ.ες σε βορος των ψηλών, ενώ πιο στ. ι βορά εδαφ n ενισχύουν tις ψηλές ουχνότ.nιες. Επί σnς όσο μαλακότερο είναι τ.ο έδαφος τοσο ο σεισμικός κραδασμος είναι πιό ομοιόμορφος εχει μεyαλίιτ.ερn διορκεια και συ~nμενα πλάτη.. /.

19 ~~~~~ "~ ' ΙRJ ~....\111' ',! ι ~ ',.; ::1 Σχ 'Ισόγειο μέ άνεπαpκετς τοiχους πληρώσεως όπου ό σκελετός fχει πάρει κλίση ( α) και b) καταστραμμtνα τμήματα ύποστυλωμάτων αύτοq το{) όρόφου

20 Παραδείγματα της επίδρασης του εδάφους στα αποτελέσματα των σεισμών Στ.ο σεισμο τ.ου 1906 στο San Fransisco κτ.ίριο στην aκtn σε πρόοφοτες οχετικο επιχυμοτ.ώοεις υπεφεpαν περισσοτ.ερο οπό άλλα nου nτ.ον θεμελιuμενο σε βροχο. Το 1957 πάλι ο σεισμος χτυπnσε τ.α ψηλό κοι οχι τα χομnλο κτ.ιριο ον και τα τελευταίο nτην οπο τnν κοτοσκευn τ.ouc; αδ~νοτ.ο και διχuς οντ.ισεισμικο σχε.διaομο. θα πρεπει να σnμειuβει ότι όσο πιό ψnλό τόσο ευαίσβnτ.ο ειναι τ.ο κτ.ίριο. Στο σεισμό τ.nς Μεσσnνnς (Ιτ.αλί,α) 1908 υπολοyiσθnκε εκτασn 10. Πρέπει να σnμειωθει οτι n κaταστασn του εδαφους riτaν δυσμενής. Το κτίρια είχαν οvεyερβεί σε χαλαρό αλλουβιο και σε κρuοτ.ολλικό βρόχο με μεyόλn aποσάθρuοn. Ο σεισμοc; του Kakto (Ιαπωνία) 1923 κοτεστ.ρεψε τις nόλειc; Tokyo και Yokohama. Οι znμιες nτον ιδιοιτ.ερο μεyολες σε περιοχες που τα ητ.av θεμελιυμεvο σε χολορο ολλουβια και σημοvτικα μ ικροτ.ερε.c; στο σuμnoyn δοφη. Η σεισμικη κοτοnοντ.nσn στο χολοnά εδο φη nτov 35 φορες μεyολυτερn απο οτ.ι στ.ο συμnαyn. θεuρnβnκε ότ.ι ουτ.ο οφειλοτοv στη μετοβολn οχι μόνο του πλοτοuς ολλο και τnς περιο~ου ιuv δovnoεuv του εδοφους. Το Εενοδοχειο Imperial δεν εnαβε τiποτ.ο nαρο το nεnλεyμεvο τnς μορφnς τ. ου. Το κτιριο, πολύ πιο στιβαρό ono τα εδάφη στο οποιο dτnρ ιzότ.αν, ήταν σχεδιααμέvο (σύμφωνα με τ.α λόγια τ.ου κατασκευαστή του) να επιπλέει στ.ο μαλακό έδαφος. Οι ορχaιοι προτιμούσαν να χτtzουν τις πόλεις τ.ους κοντ.ό σε αnοtnραμενο έλη, ΟΕ πρόσφατες nροσχύσεις ελntzοντ.ας στο μετριασμό των τ.αλοντ.ώσεuν anό τ.ο μαλακά εδάφη. Το Καnιτ.ύλιο τnς Ρώμης n[οτευοv ότ.ι εiχε οωβει εtαιτ.iας των. /.

21 19 κστ.ακομβuv που βριοκοντ.aι από κατ.u τ.ου, μια και οι Ρuμαίοι ΒΕι.φού σαν όnuς και οι Ε'λλn νε.ς οτ. ι κτ.ιρια χτ.ισμενο navu από οnnλιες, ορυχ::::ιο, και πnγοδιο nτ.ον οοφολn ano τ.ους οεισμοuς. Ετ. σ ι οι κοτ.οικοι τ. ου San Doπ1ingo onuς κοι πριν ono ου τούς ο ι Ρι.ψα ιο ι ορ.: ισον να σκάβουν nnϊοδ ιο ϊιjρtj ano τ.nν πολn τ.ους ~ιο vo τ.nv προσιοιcuοουv οπο τ.οuς οειομοuς. ο σεισμός στ.ο Tajikistan 1949 είχε οον οποτ.έλεσμ~ να οποσπασβούν κομμάτ. ια βραχtjν που κρεμοντ.ουσον nάνu οπό το κέντρο τ.nς περιοχ~ς. Μιο πελώριο μάzο βρόχων συvτ.ρίφβnκε στο έδαφος και ολόκληρο τ.ο χωριο Βόφτ.nκε κάτ.u οπό ένα σωρο πετ.ρες που εφβανε αε ύψος μερικες δεκάδες μετ.ρο. Είναι λοιπόν επικίνδυνη n ΕϊΚατ.άατ.aσn οικισμών στις πλαγιες βοuνυν οπου nροβλεποvτ.αι κατ.ολισβnσεις και κατακρημνίσεις. Ο σεισμος στ.ο Mexico City 1981 nροκολεσε αοβαροτ.ατ.ες znμιε.ς σε κτίρια με 7ι:. ορόφουc:; και πε.ριοδο 2". Το εδοφος τ.nς περιοχnc; πυ πaλαιοτ.ερο riτ.ov λιμvn, nτ.αν τ.οοο μαλακό που παρουαιοzε καβιοnzεις l Scιn τ.ο χρονο. Σκόπια Το Σκόπια είναι εyκοτ.εστ.nμενο σε μια στ.ενn κοιλάδα μετ.αt:ύ δύο βουνών. Το έδαφος τ.nς επίπεδης περιοχnς τ.nc; nολnς ο π ο τ. ε λε ί τ. ο ι κυρίως οnό Ενα στ.ρώμο αμμοχάλικου 5lOm πaxu. Το έδαφος aτ.nv υπερυψωμένη περιοχή τ.nς πόλnς αποtελείτ.αι από γερό βράχο. ο σεισμόc; στ.ο Anchorage (Αλάσκα) 1964 ntαv ενος απο τ.ουc; μεγαλυτ.ερους oτ.nv Ιατ.ορίο. Το μέγεβός του ήτ.ον 8, 48,5 Richter και n διορκειο των δονnσεuν nερίnου 3 λεπτά. Το έδαφος οποc.ελειται οπο ουμnο'tε:ς αμμοχάλικο πάχους 630m. Σε μερικες περ ιο;.:ες noλnc; το στ.ρuμο ουτ.ο λεnτ.αιvει n και εεοφονοίzετ.οι εvτ.ελuς. Κότ.u από το ομμοχολικο βρiσκετ.αι έvο οτ.ρuμα ορyίλου nuo. /.

22 20 1 (α) (h) (c) (d) 1! 2 Σχ Τύποι θεμcλίωσης σύγχρονων κτιp(ων το() Mcxico City τά όποτα έπιζήσανε άπό τό σεισμό του 1957 {a) κοιτόστρωση άπό σκυρόδεμα χωρlς πασσάλους. (b) tό tδιο, σt μεγαλύτερο βάοος. (c) σχάρα θcμελιώσcως άπό σκυρόδεμα πάνω σc ξύλινους πασaάλους. (d) τό ίδιο άλλά μt πασσάλους άπό σκυρόδεμα. (e) σχάρα Οεμελιώσεως άναρτημtνη μt ράβδους άπό πασσάλους σκυροδέματος. 1 στάομη τοc> δρόμου. 2 στάθμη συμπuκνωμtνου tδάφους

23 21. " ~ ~ '.. ρ,.. r ι.. ιι ~ ' ' '. ιι 1'.. ι.ι ιι ~ 1) t ~ ι ΙΙ ιιι '... ι n JJ. ' n t, r ~ t Ιt.,. ' J 1'12.. Q' ".,. 1 πτι'n t!) ~ ιιιιιί1n,. ' n " 81 ι. JI r. ιj'; ιϊ t Ό1; " r υ 1; ισιιιjπ' 81 ιn σ ; 1'1 t\. { 11 ι; D. 11 r (1,... _, ld.. 1. ' Ι" ~ Σχ Κτίρια μέ σκελετό άπό όπλισμ.ένο 01C'Uρόδι:μα μετά τό σεισμό, στά Σκόπια (α) Δcκ:ατετραώροφο κτ(ριο, (b) βλάβες δοιc(ί)ν κα ;. σχηματισμός ρωγμ&ν, (c) βλάβες στό σκελετό καί στούς άpμούς άπό κον(αμα σt προι:ί,tχον μtpοι; το() ιcτιρ(ου, (d) κτ(ριο μέ περίπλοιcη κάτοψη 1

24 22..,... eιιιι...,._.,. Σχ Ζημιές σύγχρονων ιcτιρ{ων άπό τοdβλα στά Σκόπια (α) καταστροφ 1 ) τών άιcρα{ων πcριοχg>ν, b) όριζόντια μετατόπιση τg>ν όρόφων

25 ~~,. J05" 1 1Ί f7' 11 t JOS ι 3g.μ~,. ι :...:..:.. ==......:...:...:.:.= == =.. = 15Ί2... ~:. ::::::: :::: :: =.:::::::::: ( }I 1 ~ 1:.:.:.=.=..... ~ 1 ~ ι L δοχός 33 Χ 43 ι:m, πλάχσ 11 cm (b) 8lίor; γροφος Φf2 7mm njιd 38cm 12ος γροφος (... ;;=. '. r.,... Ι.J :i 1 ~.. Φ 12,7mrn ~ ~ ~ t'"') 37ος όροφο,.. ι... r L,,... _.L_ 1 ΨΙ2,7mm ~ 1.η' ~ tv w Σχ Δεl(ατετραώροφο κτίριο άnό όπλισμένο σκυρόδεμα χυτό lπi τόπου στό A.nchorage (Άλάσχα (α) κά:οψη, b) λεπ>ομ.έρειες τοιχίων

26 ~4 nερ ιε:.:ε ι ΚόΚf.ιJUζ ομμου η ιλυος. Την uρα του σειομου το εδαφος rίτ.αν nοyυμενο σε βόαος l,521n. Μετ. ό τ.ο σεισμο παρατ.npη6nκαν εοοφικες πaραμορψuσειc;. Ενα τμnμα τ.nc; noλnc; εδει~ε ιχνn κατ.ολισβnσεuv και puyμuν. Εκεi οι βλοβεc; στις κατασκευεc; nταv οι βορυτ.ερες και πολλο οnό τ.α κτ ιριο κοτ.εδαφίσβnκαν εντ.ελuς. Η ενc.ασn του σεισμού της Niigata (Ιαπωνία) 1964 nταν περίπου 7,5. Παρο τn σχετικά χαμnλη ένταση ο οεισμος προκάλεσε σημαντικές κατ.ο στροφές στην πολn, που κυρίως οφειλόταν στις πολύ κακές εδαφικεc; ουvβήκες δnλοδn ι) nολυ :ωλαρn άμμος με σχετική πυκνοτ.ητα Ο 0,2. Ενα στρυμο naxouς 56m απο αυιn την άμμο βρίσκεται κοντά στην επιφανεια. ιι) Λμμος με μεση κοι μεyολn συμnυκvωοn, σχετικης nuκvoτnιoc; 0,33 και Ο, 66. Βρισκετaι ε βοβοc; 10lSm κάτ.u από την επιφάνεια. ιιι) Συμnαyηc; άμμος με D ο. 6 6 βpισκετοι κστu σπο αμμο με λιyόιερn συμnυκvuσn, σε βαβοc; 1520m. Συμ περαομο η οvοικοδόμnοn nάνu σε χολορα εδάφη είναι αnοόεδειyμέvn κaτοστροφn. Η pευστ..οnοίησn του εδάφους είναι τ..ο φαιvομενο κοτ..ό το οποίο το έδαφος στη διάρκεια του σεισμού χανει στη συvοχrί του και αnοκτ..α ιδιότητες υyρού. Τότε το κτίριο είτε μετ..aκιvείιοι οριzοvτ..ιο, είτε βυβίzεται μέσο στο έδαφος.. 1.

27 2 5 (α} 8 Εδοφος v ο ~ ο.:> // λ. δ. Ιλuς χ.δ. μ. δ. μ.ό. s μ. δ. μ. δ. //} μ.δ. ιs 2/J ~.δ. ' λ.δ. λ.δ. \,, ~ ~ \ ~ fj, 'FlJ"""" ~ Τιμtς οίιμφι.ινσ τvnοnοιημtνcς τοο D μt IJ, JJ ll.f IJ, ιf ιf t '!J Ι δοκιμtς ~ 8 nρ1ν τό οcιομό Ο μcτό τό οcιομό \ 1 ~ 1.. ~ ) ~ ί, "'" ' ',,, χ.δ.χο } ; μ. δ. μt ~ ~ \ ", 4~. ΠL ""'" ~ c( ~ ~ ~ Ι/,... ~ ~ σ' (b} D ~s. r. C ι 1 '.!\/ :. r j... '.... PιJJ.. ι..... //) δό~ος, λ.δ.λc nτόκοκκη δμμος oou μcyt~ovς κόκκοv δμμος νδρόιι:οιιιcη όμμος m 8 2/J

28 ~ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Κ Τ Ι Ρ Ι Α 3.1 Συστήματα φορέων και συμπεριφορά τους στο σεισμό Δ~ο είναι οι κύριοι ψορεις αναληψης των σεισμικών φορτίων απο ωnλισμένο σκυρόδεμα. α) οι πλαιαιωτ ες κατασκευές β) τolxelq Οι nλα ι σ ιι.ιτ ες κατοσκεuες όταν είναι οωστα κατ.ασκευασμενες μπορουν νu. οnορροφnσουν μεyόλα ποσό ενερyειος. Η nαραλοβη ομως των οpι::.οντ.ιuν δυναμεων με ορβοyuνικο πλαίσια ~ίvετοι \!EΌLJ τ.uν κόμβων τ.ουι::;, όσο οι τ.ελευτ.οiοι διατ.nροuν tn φερουοο ικανότntα τ.ους. Στ.nv 11Ep ιjltljoγι παραλαβnς τ.ων σεισμικών δυνομεuν με πολυuροφα ορβοyuνικο πλαίσια η φερουσο ικανόtηtο της κοτασκευης είναι ίση με τ.η φερουσα ικονότ.ητα τ. (.) v κομβων τ.ης. Ομως τα πολυώροφο ορβοy.π λαίαια nορουσιόzουν aρκετο μειονεκτ.nματa Μία πολύ εύκαμπτη κοιασκευη που παρουσιοzει μεyολο βέλη Κάμψης με ουνε.πειο βλάβες στ.ον οργανισμό πληρώσεως Β~τοvτας σε κiνδυνο τ.ους ενοίκους ακόμα κι αν οι παραμορφώσεις δεν είναι επικίνδυνες γιοτ.ον ίδιο τον φεροντ.α οργανισμό. Αλλο μειονεκτnμα είναι ότ.ι η συνολικrι ευσtάβειά τους μπορει ευκολο να κινδυνεύσει από τις οριzοvτ.ιες μετοτ.οπισεις. Η λο οτnτ.ο ί. Ι.J v υnοατ.nλuμότ.ων σε nολλο παtωμοτ.ο οδηγεί σε ου~ουοα εκκ~ντροτητο του οειαμικου φορτίου. Το υψος ενός κτιρί ου καβορίzει ως ενο βοβμο και το αν n συμπεριφορο του Βα είναι εύκομnτn n δυσκαμπtη. Τα ορβογωvικα π λα ί σ ι σ ε ί να ι λοιπόν σχετικό ασφαλή για κατοσκευεζ μεχρι και τρ ιων ορόφων.. /.

29 Η τροποποιnμενn ευκαμψία ε11 ιό ιώκετ.ο ι σκοπιμο οπό μερικους μnχαvικους με την εvσuμοτ.uσn περιορισμένων οριβμών τ.οιχειuν σε μια πλοισιuτ.n κοτ.ασκcυn, φτ.ιοχνοντ.ος ετ.σι μια κοιοσκευn που ειvοι οκομn σχε.τικα ε.υκαμπτ.n και με μεyόλn πε.ριοδο. Μία τ.ε.τ.οιο προσε~yισn ε.:.:ε. ι οπό τ. ον Muto στ.nν Ionuvιo, οπου ολο τ.ο κτίριο πavu αnο 14 οροφοuς κστ.οσιε.jοzοντ.οι με χολύβ ιvο σκελετό. Μία πολυ άκομπτ.n κοτ.οσκευn nι8οvότοτ.ο οδn ϊ ει σε σε.ισμικο φορτ.ια, που ε.χει οαv σuνε.πεια ακριβn κατ.ασκευn αλλο μικρε.ς παρομορφuοεις. Παρολλnλα η ακομψιn τ nς κοτ.ασκευnς τnv κανει ονοιοβnτn οε κινnοεις μεrολnς περιοδοu. Πολλοί μn:.:αν ι κο ί n ιοτ.εuουν Ο L L ιο ιοιχείο οπλιομιvοu σκυροδεματος Βα επρεπε να ουμπεριλομβανοvτ.οι σε περισσότερο n λα ι σ ι uτ ο κτ.ιρια. Αυτ.ό περο απο το ότ.ι Βο μετριοzε n και Βα αναιρουσε τ.ο nοροπόvu μειονεκτnματ.α, Βα βοnβουοε να εεασφαλιστ.εί το οτ.ι n κατασκευή μπαίνει ομοιομορφα στnv πλαστ.ικn συμπεριφορά. Τα τοιχεία μεμοvuμενα η συzευyμενα με δοκούς μικρnς ακαμψίας υπο τ. n ν εvερyεια ορ ιzοvτ ίuv δυναμεuν συμπεριφεροvτ.αι σαν nροβολο ι. Οι οροφοι μετ.ατ.οn ίzοντα ι εεαιτ.ίας τ. nς κομψnς που Llψ LOtOVtα L ιο ιοιχωμο ο και στ.ρrφουv τ.ο κυrτ.ο τους nρι:jς τ.ο μεrοc. τ.uν f~υνομεuv. Πορεχοιι v τnv οπαραίιnτn ovτ.o: :n και nλαστικοτ.nτο στ.nν κατ.ασκευn. Κατ.αλλnλα τ.οποβετ.nμεvο σε πλεονε.κτ.ικες Βεσεις ανολaμβανουν nολυ αποτελεσματικό οριzοντιο φορτίο σεισμου. Η οκομψιa τ.uν τ.οιχειuv μειώvε, τ.ις ανοπτ.υσοόμενες μετ.οτ.οπίσεις σε αλλα μερn τ.nς κατ.οσκευnς, όπuς οτ.ις κεφαλες τ.uv στ.υλuv στις ενώσεις δοκών και στ.ύλuv, και ακόμα εεασφολίzει τ.nν ονόπτ.uεn σε όλες τι ζ δυvοτ.ε.ς 13εσεις πλασι ικώv αρβρώσεuν σε ολόκληρη την κατ.ασκεun πριν απο τ. nν τ.ελικn κοτ.αρρευσn. Επίσης παρεχουv. /.

30 28 nροοτ:.οσιο στο μn φεροντ:.ο στοιχειο τ:.nς κατοσκεunς κaτ:.α τη διαρκειο σεισμuν τ:.nς μικρnς οναnτυσσομενnς μετοtοnισnς τuv οροφuv συyκρινομενn με ουτn τuν κτ:.ιριuν με σκελετό. Η ισοδυvaμnστ:.ατικn σεισμικn ανάλυση δίνει ονακριβn κοτανομn Suvaμεuv ειδικοτερο οι.ους noνu ορόφους λόyω της αλλnλεnίδροσnς tι.jv t ο ι : : ε ι u v με τ:.ο πλαίσιο οκομnτωv κομβωv. Σιnv nεριητωσn auτ:.n απαιτείται υψnλn πλοοτικότnτα όλης της κατασκευnς. Λκονονιοτες διοτοtεις ανοιyματuν σε tοιχεια μnορει νο nrοκολεσουν κοιαστροφn, ουyκε.ντ:.ρώνοvτος την οnορροφnοn της ενερyειος σε λιyες zωνες, ονικονες να ανοπτυtουν τ:.nv t:οταλλnλn n λα ο t ι κ ο τ. n το nou είναι aπαpaιτnτn yιο τnν εnιβιuσn τους. Ενα μεμονωμενο τοιχείο σε προβολο οναμενεται νο συμnεριφερεται σαν ένα κaνονικο καμπτομενο στοιχειο αν ο λόyος υψους προς πλάτους είναι με~αλuτερος αnο τ:.nν τ:.ιμn 2. Σε περιπτώσεις nου ο απαιτ:.οuμενος καμπτ:.ικος οπλισμός είναι μεyολuτ:.ερος, είναι κολuτ:.ερο να. τ. ο η ο 8 ε. τ ε ι τ:. ο ι ορκετ:.ος οπο τ:.ον κομnτικό οπλισμο κοvτ:.ο στις ε~::uτερ ι κες ι νες, εvu ταυτόχρονο να διοτ:.nρείτοι κατ'ελσχιστον ο. 2 5~~ κοτοκορuφος οπλιομος σιο υnόλο ιπο τοιχειο. Εκ τος ano τnν ο π ο τε λε σ μ ο t ι κ n κομπτ:.ικn οντίστ:.οσn, n δ ιοτ:.οε.n ουτn του οπλισμού μεyολuνει τnν nλαστιμο:nτ.ο οτ:.ροφ~ς. Προσοχn πρεπει νο δοβει στο διπλά συστ:.nμοτα (πλοισιοτ:.οιχεια) yιοτ.ι το δυο ει on δnμιουρyοuν δευτεροyενεις φορτίσεις. Τα μεν τοι:.:ειο :.:ορακτ.nρ ιzοντ.α ι απο τ:.nν κυριορχιο τ:. (.) ν καμπτ:. ικων φaινομενuv. Οσο πιο μικρό εινaι τ:.ο ύψος τους σε σχεσn με τ:.ο μnκος τους τοσο πλnσιάzουν στ.n λειιουρyίa του υποστnλώματ:.ος και τ:.όσο σnμαντικοτερn ELνOL n διοτ:.μnτ:.ικn τ:.ους συμπεριφορά. rιο δεδομενο μnκος τ:.ο ιχuμο.τος n επιρροn ιnς διοτ:.μnτ:.ικnς nαρομόρφωσnς είναι σnμοντ.ικn yιa χαμrιλα το ιχε ία, μειuνετ:.οι ομως yια ψnλοτερa και. /.

31 29 μπορει οκομο νο nορολειφβεί yια πεντ.οοροφοα και πονu κτίριο. Η Ε Τ1 L r (JOn ouτ.n ουι::ονr::: ι yρομμικο με τ. ο μnκοr; τ.ου τ.οι::ειου. Οι οριzοντιες πό/ ι μετοτοnισεις μειuνοντ.οι σnμοντ.ικο, με τ.nν ου~nσn τ.ου μnκους ουτ.ου. Οσο ουεονει τ.ο ολικο υψος τ.ου τ.οιχuμοτ.ος, τ.οοο O\J~O'.'E ι και n ε nιρροn ί. (.)ν οτ.ροφuν τ.uν κοτ.uτ.ερuv οροφuν στ.ις μ ετ.οκ ινnσε. ιc; τ.uν ιlvute.(hj ε.t σι, ι...ιστ.ε οι μ ετ.οτ.οn ιοc ιc; ιι...ιν τ.ε.λεuτ.ο ιων \/ο Lιvοι n~λλοnλοοιες ono ουτ.ες τ.ι...ιv κοτ.uτ.ερu οροφuν, nou σnμοινει μειι...ιμενn ικονοτ.nτ.ο τ.ου τ.οιχείουι στους ονuτ.ε:ρους οροφους γιο τ.nν ονολnψn σεισμικών φορτ.ιuν. Το aντιβετ.ο συμβαίνει στ.α πλαίσια. Γιο τ.α πλαισια εnισnς μικρn σnμοσιο εχει n στ.ροφn τ.ου Βεμελίου ενώ στ.ο τ.οιχειο επnρεοzει σημαντικά τ. nν ικονοτ.nτ.α ονόλnψnς σεισμικών δυνάμεων. Στ. ους κaτ.uτ.ερους οροφους τ.ο δύο στ.οιχειο πλοισιο και τ.οιχείο δρουν πορολλnλο. Σι ους ονωτ.ερουc; οροφους ψnλοιερuν κτ.ιριuν ομως, τ.ο δυο στ.οιχειο οντιτ.ίβεvτ.οι και ετ.σι είναι δυνοτ.ον τ.ο πλοισιο νο δεχβει ιεμνουοες οκομο Και μεyολυτ.ερες οπο t ι ς ολ ικες τ.εμνουσες υπολογιομο~ yιο τ.ο κτιριο, τ.ο δε τ.οιχειο τ.εμνουσες ορνnτ.ικες. Η ολλnλοεπί6ραοn τ.οιχείουnλαισίου ειναι τε.ιοια που n OUEnσn tnς σχετικnς οκομψιος τ.ου πρuτ.ου ως nρος τ.ο δευτ.ερο δεν προκολει αντιστοιχn ouεnon τ.nς συvολικnς ακαμψίας τ.nς κατασκευnς. Γιο εικοοαοροφο κτ. ιρ ιο n μετ.αβολιi τ.nς παραπάνω οχεσnς οκαμψιας ano 2:1 σε 50 : 1 δίνει μειαβολn σιnνολικn οκαμψιο μονο 30%. Συγκρινοντ.ος το ουοτnμοτ.ο φορεων κοτ.ολιiγουμε στ.ο οτ ι τ.ο πλαιοιακο φερονιο συστ.nμοτ.α ενώ ε:χουv αντ.οχιi και πλόστ. ι μ n συμnεριφορό εμφανίzουν μικρn ακαμψία. Το αnοτ.ελεσμοτ.α ε ίνα ι μεγαλες σχετικες μετ.ακινnσεις τ.ι...ιν ορόφων και επομενως ου~nμεvο κοοτ.ος γιο τnv οποκοτ.αστ.ασn τ.ωv znμιι...ιv.ετ.οι. /.

32 30 a) h M V b) c) u ΤΗ n h 14u Η +Η h Η +Ηh + Η Vϊ1 Vϊj Vϊm Η 5Μ, J m h + h j_ n Σν.. ι:σηi j 1 J 1 n ) J i j.ν.. :(ΣΗi IJ ί ΣJ. 1 J J Σχ Εντατική κατάσταση διατμητ~κών πλοισiων υπο οριζόντια φόρτιση. a) Διάγραμμα ροπών. b) Ισορροπiα τεμνουσώνφορτίων c! Σχ ε τικέ ς μετατο.. πισειc οροφων

33 # # ' «J 31 (α) Η Ι""'Γ'Ο~<~6!!._. ~ 5 t!_ (b) Η_...,,_ Ηι...;.a.;; :::ι= r;~~==: ~ tj_ "" 3 2 (c) ν, V 1 V 2 3 Η V 1 3Η J, J, J2 Σχ Εντατική κατάσταση συστήματοc 1οιχείων (καμπτικό) υπό οrιcόντια φόρτιση. a) Διάγραμμα ροπών. b) Ισορροπία rεμνουσώνφορτiων c) Σχετι κi: c μετατοπίσει c ορόφων. φορτιο ο ο....~ ι;;f Cj UI ι< ~ ~ ο ο.. cφvητι ')(:η ~q.ινσwα τοιχειου τψνσυοα πλιmίοu σyνολιχ~ τεμνοuοα ο 6 ου τcμνοuοα τοιχείου.. τοιχειο πλαίσιο τ(μνοuσ εc ορόφου πλα(σιοvτοιχείου πλαισίουτοιχείου σι δίδυμο σύστημα υπό οριζόντια φόρτιση

34 32 (c) (b) 1 :l~δt.v,ι / Ι 1 ι ι ι ι J 1 Ιχ Κατανομη τ(ί)ν δριζόντιων δυνάμεων στά. κατακόρυφα τοιχία (πλαίσι~ και πατώματα (α ) άιονομετρικό διάγραμμα κτιρlου, (b) σχfιμα κτιρίου άναλυμtνο σέ τμήματα, (c) σχf'\μα yιά προσδιορισμό διατομ&ν κ:ατακόρυφων τοιχίων (1) ιcαι πατωμάτων (2)

35 33 (α) δξονας σuμμcτρ[ας (b). ι J()(JIJ IL (c) διάγραμμα 1 ο 2 Ί Ι.5 ~ διάγραμμα J 2 διόγρα~μα 3 l.~ ~ 5 l. IJ 2 2 ιι J 7 f b l 2 ι " f Ζ ""' ""' "".,, Ι?1' ι Κατανομη τεμνουσ&ν δυνάμεαιν σέ κατακόρυφα στοιχεtα ιcαl πατd>ματα σt 12όροφο ιcτ{ριο J διάταξη τοιχ{ων και ύποστυλωμάτων, (b) διάταξη σ.χ;εδιασμοο τοο κτιρ{ου σt ιcάrοψη. (c) τομη στό 11 μt προσεγγιστικό ύπολογισμό σύμφωνα μt τά διαγράμματα ι. 2 και 3 """ '?. "1;

36 (α) Ίσό γc 1 0 v ο. l~ J. +..ι. ::ι t ί r t~ _:_JA v ο > ο..., 1() ΑΑ _J l!,.9j 1 Τunικός 2 δροφος (b) Σχ Δεκαόροφη πολυκατοικία μt σκελετό ά.πό έπιτόπιο ό7tλισμ.ένο σκυρόδεμα και μέ τοιχία, στό Βουκουρέστι ( α) κατόψεις ύπογείου καί τυπικ&ν ό,:>όφων, (b) tσωτερικά ύποστυλώματα πρώτου όρόφου. 1 διάμηκες ι οιχίο, 2 tγιcάρσιο τοιχίο, 3 πατώματα ό.πό tπίπεδες πλάκες (h = 160 mm), 4 ύποστύλωμα μt άκαμπτο όπλισμό

37 35 (a) Ν~ ~ ~... 1,_ =ι._... Ψ~ ' 1 ' 1 r... r. r r ' 1 '.,_ =ι 1= 1 r 1 = =~ 1 l ~ == = n = = =ν n == l = r ~= = == "!" 1 r = L..1 = 1 == ~, Τ ι 1 1\ 1 'f"""t.ι.. ~ 1 1 ' 1 1 1,, 1 1,, 1 1 Ι _. l 1 _ τ, ι L ~ (h} Ί!χ. S όροφο nιριο στό Βουκουρέστι (α) 1ομή, (b) κό.τοψn τοq κτιρ(οu i'l'' "'':

38 36 ( b) t ι " J_ JJ IJ 2.ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ll q IJ ο " ~ ~ 11 ~ ~ f f ο Σχ. ~ Β όροφο κτίριο στό Βουιcουρέσrι 1 πλαίσιο, 2 τοιχίο

39 3 7 οnμερο Β ε uρουvιοι κοιόλλnλο τα ουοτnμcτο με ιοικ ε ιο κaαuς επιοnς κcι το δisυμα ουοτnμ~rο iιc κοιοσκευες aπο οnλισμενο οκuρό εμο Πλαστ ιμότ. nτ. α Ο σεισμός υποχμεuν ε ι tις κοτοοκευες να δεχβουν μια noaotnto εvερ~ειaς. Οι πορομ ετ ρ ο ι π ου κ0βορι2ουν tnv ικοvοιnιο απορρόφnοης ιnς είναι ο βαβμος απόσβεσης, n ικονοtnτα ανελαστικών πaραμορφώοεuv, n υπορι;η εφεδρικών στοιχείων αντιστaσης και n tυχον υπορεη στοιχείων πληρώσεως. θα μπορούσαμε VQ ονομοσουμε πλaατ.ιμότnτ.α to λόϊο της πορομορφωσnς οτ.ο οριο Βρούοnς προς τ n ν πορομόρφuοn οτο οριο διορροης n όιοψοrεtικα την ικανοtntο εvος συστημοτ.ος yια nλασιικη παραμορφuση. Είναι ιδιαίτερο σnμαντικη ουτn η ιδιοtnτ.ο ϊιο t ι ς ανt ιοειομ ικες κοιοσκευεc;, "(ιοτί παρε:: ει ιn 8υνοτuτnτο νο τις σχεδιασουμε ϊιο πολυ μικροτερες δυνάμεις οπο αυτες που Βο αποιτουσε n Βεuρnσn τους ως ελαστικο συοτημοτο. Ενω ο αντισεισμικός υπολοϊιομός γινεται με βάση ιδεοτ.ες εnιβσλλομενες σεισμικες δυνάμεις,.ρορτίσεις, n εντοσn tωv στοιχειuν του κτιρίου ΟΕ ώρα σεισμού προκαλείτ.οι οπό τη μετ.οκίνησn tων 8εμελίuν του και εεαρτότοι απο την απόκριση τnς κατασκευής. Υπό επιβαλλόμενη ψόρτ. ιση to σκuροδεμα με τ.ην εεοντληση της αντοχης οδηyειτοι οε Βραύση. Υπο επιβαλλόμενη naρομορφuσn το σκuροδεμα μπορεί νο παραλάβει φορτίο εστω και σuvεχως μειουμεvο με.τα την ε;όvτχnοn τnς οντοχrίς. Τ ο ίδιο LO):UE.ι KQL ϊlο τον χαλυβο. Υπαρχε 1. δυνατότητα auεησnς της αντοχης ενος σtοιχε~οu με την. Ι.

40 38 αnοκοτ.οστ.αοn συν8nκων τ.plα!;οvικnζ r::νtοσnς. Η οντ.οχn τ.ου οκuροδεματ.ος τ.οτ.ε oueovel οnως και οι κpιοιμες nαpομορψuσεις. Το τ.ελευτ.οιο εnι5ιuκουμε με τ.ην τ.οποβετ.ησn nυκvοτ.ερuv ouvδεtnpuv στ:nν περιοχn ((,JV Κόμβuν μια KOL Γ1 αυεηan tuv nαρομορψώοεuν συμβολλει οτ.nν αύι;:nση της nλαστ.ιμότ.ητ.ος. rιa τ.nv επiτ.ευεn πλαστ.ίμuv χοροκτ.nριατ:ικών σε κομπτ.όμεvα μελn, σημασία nρεnει va δοβεi στ.οv περιορισμό τ.ου nοσοστ.ου του εφ ελκ υομε vοι1 οnλιομου. Το οvτ.ίβετ.ο εχει aav οnοτ.ελεομα τ.n μεiuσn τ. ου υψους τ.ης Βλιβόμεvnς zuvnς και τ.n ϊρπϊορn ει;:οvτ.λnοn τ.nς ικαvότ.ητ.ος του σκυpοδεματ.ος να αvολάβε ι δlιvομε ις και nαραμορψυσεις. Αnοτ.ελεσμοτ:ικοτ.ερn αvτ. ιιιετ.un ισn ϊίνετ.οι με t n ι rιοr:ουσιο ι9λ ι βι:)μενου οnλιομου που εnιτ.ρεnει μ~yαλυτ.ερες nοραμορφωσεις ατ.η θλιβομενn zνη αλλά και εμποδίzει nρουρες οποφλοιuσεις tou σκυροδε:ματ.ος. Σε ο, τ.ι αψορα την πλαστ.ιμοτ.nτ.α σχεδόν ολοι οι αντισεισμικοί κανονισμοί nροϋnοβετ.ουν τ.ην ύπαρι;:n ανάλοynς ικανοτ.ητ.ας στ. ις κατ.ασκευές έστ.υ κι αν δεv yίνετ.αι πάντα ειδικός λόϊος yι'αυτ.n και δεν εnισnμοίvοvτ.οι οι οπαραίτ.nτ.ες μορφώσεις τ.uν δομικuν στ.οιχεiuν yια την εnίτ.ευι:::η τ.nς Ψηλά κ τίρια Ο αριβμός τ.uν οροφuν τnς οικοδομnς, είναι αμεσο σuσχετ.ισμεvος προς τ..η Βεμελιώδη ιδιοnερίοδο της Τ. Κατ.ο σuνεnεια n τ..ρuτ.ότ.nτ.ο τnς οικοδομnς σ'ενο σεισμο ΕΕορτ.άτ.αι ono την τ.εταyμενn του φοοματ.ος εnιτ.αχυvσεuν που αvτ. ιστο ιχε ι στ.η ΟUϊΚΕΚριμενη ιδιοnερίοδο σε συσχετισμό προς auτ. nv τ.ου φάσματος αχεδιοσμου τ.ου κτιρίου.. /.

41 39 Γιο οσους σεισμους υnορχουv μεχρι στ.ιγμnς στ.ατιοτικa στοιχεια η τ.ρuτοτ.nτα ου~ονετ.οι με τ.ο ύψος τ.ων κτιρίων. Χορaκτ.nριοτικa ονοφερετ.οι το Βουκουρεστ.ι ( ) όπου Ο L βλάβες και οι κατορρευσεις είχαν εντ.οnισβεί κυρίως στα κτίριο οπό 6 ορόφους και οvω, ( 1 3) n πολn του Μεεικου και n θεοσαλοvίκn οπου στ.ο χομnλα κτίρια ορόφους ~λοβες εκδnλωβnκον μόνο στ.ο 10,4 % tuv nεριnτ.ώσεωv, εvu στα υψηλό κτίριο ovu τ.uν 6 ορόφuν οι βλάβες επεκτ.οβηκοv στ.a 34,9% τ.uν περιnτ.uσεωv. Κο ι οτ.ο μεν Βουκουρεστι και ΜεΕικό n συγκεvτ.ρuσn τ u ν βλαβών στ.ο υψηλό κτίριο ουμβιβα2ετ.οι με τ.α φοομοτ.ο οποκριαεuς τ. ων οειομuv auτuv, οφου οι εnιτοχuvαεις οντιστ.οιχουv στ. ι ς μεγάλες ιδιοπεrιό ους, δnλ. στο υ ψ n λα κ τ. ι ρ ι α. Η ouγxpovn ταοn τ. ων κοτ.ασκευuv κuριaρχειτaι από εvα γιγaντ.ισμο, nου nροσαρμοzεται κυριwς στ.n συνεχή o~enon τ.ου υψους. Αuτ.ο nετ.uχαίvετ.οι, γιατί τόσο η πρόοδος στη σύλληψη τ.uv σχεδίων κο ι οτ. L ς μεβόδους ανάλυσης τ.uν nροβλημάτ.uν της ευστ.άβειος, όσο και n αντοχή τ.uν vεuv υλικών κατ.ασκευης, που τείνει να μειuσει τ.ο βορος τ. uv κατασκευών ποραμερίzουv τη χρnσn της το ιχοποιίας ή ολλuν βορεωv φορεuν. Στ.a κτ.ιριοκο συγκροτ.nμaτ.α τ.ο ~ψος έχει ουγκεκριμέvα ορια, που ΕΕορτ.u ντ.αι από τ.ο μεγεβος τ.ων πλευρικών πaραμορφώσεuν. Μι α βοοικη κοτοvοnοπ που αναφερεlοι σιο υψnλο κιιρια ειvοι n οεισμικn. Οι Ιάπωνες πρωτ.οι σκεφβnκαv οtι n μειuση στο τρσνταγμο και στ.ις ολλες συνθnκες που δnμιουργουσε n ακαμψία τ.ης κοτ.οοκευnς Βα ιιvοταv μοvο εφοσον εεασψολιzοτ.αν μία ευκαμψtα στ.nv κατ.οσκευη που θα εδραzόιαν σε μια όκομnτ.n Βεμελίυσπ. Η πρώτη εuκαμπτ.n κοιασκευn εγιvε τ.ο 1969 όταν ~ισ πρ~τn φορά εφαρμόοτ. nκαν ο ι Βεωρίες τ nς εύκαμnτ.nς συμπεριφοράς της. /.

42 Ποσοστα καταρρcύσcων και σοβαρών βλαβω ; στην Πόλη του Με ξι..:ού (Ιt)~C)j 40 Αριθμός ορόφων Ποσοστό καταρρεύσεων και σοβαρών βλαβών ι'ίο κάθε κατηγορίας κτιρίων) 1 2 0,9 /' / Ιο % > / 0 Σύνολο 1.4 % η Δια~έσιμη αντοχή R # χαταχ. στοιχειων 20 Αρι"μό~. οροφων n κτιρίου, 5 R,t,.: Δια"έσιμ11 φερόντων. α.ντοχ11 'X.ttta:x. στοιχείων 10 5 Rin : Περι"ώρια. αντοχ~' από τοιχοποι ί ε~ s Απα.ιτούμιν11 ανtο:χύ\ (δράση λόγω σεισμού). R(MN) S (Μ ) Σz Ερμηνεία της τρωτότητας των υψηλών κτιρίων. G) Καμπύλη αντοχής φερόντων ιcαταιcόρυφων στοιχείων. (D Περιθώρια αντοχής λόγω τοιχοποιίας σταθερά ανεξάρτητα αριθμού ορόφου. Q) ΑπαιτούμΕνη αντοχή (δράση λόγω σεισμού) περίπου ομόλογη προς Διαγραμμισμένη ζώνη : κτίρια με ζημιές.

43 tl 2 οnμειο οyκυρuοnς τ.ο σκυρόδεμα εyιvε οπο ενa μείϊμο nιο οvβεκτικο και ορκετ.ο ypήyoρa οκλnροnοιούμεvο. Αφού τ.ελειuσαν οι ερyοοιες τnς Βεμελιuσnς, ο κενος χuρος που uπnρχε απο την εκσκοφn πλnρώβηκε. απο ισχνο σκυροδεμο, yιc να οποκοτ.αστοθε ι η ουνεχειa ανομεοa στο 8εμελιο κnι στο έδαφος. Υ στ. ερα κοτοσκευαστηκε. ο κορμός. Ey ι νε n nροσποι9ειο να κοτασκευαοθε ί ο κορμός του πυρyου σε κaτ.οκορυφn διοτ.οtn και να εμποδιοτ.οuv με οnοιοδπποτ.ε. τρόπο οι τ.ολοvτώοfις του οπο στ.ρεψn, που 80 οφεlλοvτον οτο yεyονός οτ.ι yιο τις nολυ ψπλες κατασκευές η nεριστροφη τ.nς Ε:<Ει μία αvτ. ίστ.οιχn επί ροσn στnν κοτ.οκορυφότnτ.ο των κοτ.ασκευuν μεyόλου ύψους. rια να ειξ;.ιοορροπnβεί η στ.ρεψn nροvοηβnκαν 3 καλώδιο οyκυρuσης τ. ου ολισ8οi.νοντ.ος ε.υλοτύπου, απο σημείο του πύρyου που ειχον υποστεί μια σιyουρη σκλήρυνση. Τελ ι Κά τ.ο υψος και η ουνεπαyόμενn ευκαμψία τ.ης κοτ.ασκευης ε ιvοι δυνaτ.ον VO οuνεπόyονται μεyάλες με τακ ι νnο ε ις, που ε πιφε.ροντ.αι απο διιναμικες κατοπονnσε.ις προκαλώντας δυσαρεστ.α συνοιοβnματ.α οτ.ους εvοικους. ο P1 υder111an τ.ο l96ς nοροτnρnσε ότι οι παραμορφώσεις τ.uv κτιρίων που οφείλοντ.οι ΟΕ πλευρικεc; nιεοεις είναι nολλες ψορες πολυ μεyαλύτ.ερες οπο εκείνες που προκαλουντ.αι από τ.ις συνnβισμενες κατ.ακόρυφες πορομοpφuοεις τ.nς κατασκευής. Πρεπει λοιπόν η τιμή τ.ου λόyου που εκψροzει τ.ο υψος προς τις πλευρικες nαραμορφωσεις να είναι κριτήριο τ.nς μόρφuσnς τ.ης κστοοκεunς. Ο F i sc lιer (1962) υποοτήρι~ε οτ.ι, αφού δεν υπαρχει Βεμα αντοχnς της κατασκευής, οι nλευρικες uβήσεις πρέπει να nεριορίzονται με τ.η μειuσn της επιφάνειας αντ.ίστ.αοnς ετσι, ώστ.ε vo ε~ασψaλίzετοι η όνετ.n διαβίωσ η τ.uv ενοίκuv, ακόμη κοι yια ένα. /.

44 ιl 3 υψος που μξ τnv κλοοικn Α=ώρnσn Βο φοιvοτοv υnερβολικο. Ως Gpιo 8εωρειτυι εκείνο του ατοτικου φορεο, yιο τον οποίο τ.ο βέλος κομψnς τ. ου ψnλοιερου πλαιοιοu πρεπει να είναι κατ.ο Ο,ΟΟ? μικροτ.ερο του χομnλοτ.ερου. Εκιος ano τους πιο πaνω παροyονιες, που ει ναι βοο ι K1J αt.οιχειa yια ιπ οχεδιοσπ και tn μορφωσn ενος ψnλου κτιpίου, υπαrχει και το Βεμο της Βεμελίuαnς. Οι Βεμε.λιωοε.ις ορισμενων ψnλι.jν κατ.aοκευων εινοι δυνaιον να παρουσιασουv, ο ε πολλε.ς περιntώσεις, μία aσταβεια που εκ πρώιnς οψεως μοιοzει nολυ με την κομψn. Οτον ι::εnεροοουμε ένα ύψος που EXE.L ομεσπ σ:.:εσn μετ. ιc:; μnχανικεc:; ιδιότητες tου εδάφους που ιο εδροzει, ta κτίριο ουιο avοτρεποvτοι. Θο πρεπει να nοροδcχβεί κανείς ότι οι uπολοyισμοι που yινοvται οnμεpο αχετικο με το ουμπλεyμα κaιοσκευ~ εδαφος, βασιzοντ.οι σε ει::ο ι ρετ. ικά απ'λοποιnμενεc:; υnοβεσεις συyκριτικά με tnv εvιοτ. ικn κοτ.οσιοση που προyμαι ικα παρουοιαzειαι. Εδι.J nρεπε.ι \/Q οvοφερει καvειc:; ότι ενο προοβ ειο ατ.οιχεtο ιnς κστ.οσκεur.c:; π. χ. μια οικτuωιn δοκος που επιτpεπει την οσψολεστερn κοτοvομn ιnς ιjκιj.μψ LQζ τ.οu συνο.. nυ και με ιωvε ι ο ισβnτ.ο ιο βελος κόμψnς, εχει ουσιcστικ n επίδρασ η στη σuμπεριφορα της Βεμελιωσnς. Σήμερα, με tnv αvοπιυ~n τnς μ εβόδου ιuv nεπεραομεvωv οιοιχειuv n μελε.τn ιnc:; αvωδομnc:; εδάφους Βεμελίuσnς, είναι άμεσα συvδεμεvn με τn μελ ετ n εvος vcoυ φορεο, uσιε, αφού χωριστεί σε μικρόιερa σtοιχεία, να βρ~οκει κοvεiς oτ ouc:; Κόμβους που διομορφώvοvτοι το εντ.αοης που EL VQL αποροίτnτ.α 'δ ι α tn μόρφuοn ιnς κοτaοκε.υnc:;. Ι Ι

45 44... \_) Jάπεδο θrμελίωση;,3( 1 Cϊaι 1 lz.~ Ι~ ~.. (Jrμiλιο κτιρ ίων χαί οί τρόποι θrμcλίωσι}ς τοι 1 ς.

46 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ ιtο Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α Οι πιο σπμοντικες nορομετροι τ.πς εnιτ.aχυvσεuς τ.ου εδaφους που ε:π rιr εο:::ουν τ. rι v οneιιrρ ισrι τ.nς κατ.οσκευrις ει ναι n με.){ιστ.n ;:: πιταχυvσn, η nρoεxouoa περlοδος και n διορκειο του με~aλου εuρους τολοvτώσεωv εδάφους. Γιο τ.n μελετ.n ιnς δυνομικnς απόκρισης τ. ων κατασκευών οvολ~εtοι η τ.αλοντ.ωσn του φορεα σε ιδιομορφες τ.ολονιωοεωc;. Λμεσο οuσ:.:εt ιομε.νη με κοβε ιδιομορφn είναι n OVt~OtOι:<n nερlοδος tαλαvτ.ωο εως, δη). ο χρονος μιας πλnρους τ.ολaντ.ώσεως. Κοθε ιδιομορφn μnοrει vo ΒεupnΒει σαν μον οβ ααμι ο ουστnμο με δικn του ιδιοπερίοδο. Η Β:.:μελιuδnς ιδιομορψn ΕVΟζ οιιστnμaτ.ος οντ.ιστ.οιχεί στ. η με~όλυτερn ιδ ιοπερ ιοδο. ι) ι ιδ ιομορφες ανωτε.ρας τοι=;nς εnnρεα::ουv μοv ο nολυ ευκαμntο κt ιριο otnv οποκρισn κυριur, tι.jv L1 ψ η λuv ορ.:)φuν. Η μελετn τ. η ς απόκρισης uψnλuv κt ιριωv με nλοιοιακό φεροv αυστnμa εχει δεttει οtι n Βεμελιuδnς ιδιομορφη συνεισφέρει το 80% περίπου της συvολικnς οποκρ(σεuς. Οτ.οv μετο τ.ηv εvαρ~n τ.ης τ.ολάvτωσnς μηδενισθεί το διεγείρον οίtιο to σύσtnμο ε~οκολουθεί vo τολοντώvεται ελεύβερο με Lδιοnερίοδο ταλόντuοnς Το. Μ ε to φάσμα οnοκρισεuς ενος σε ι αμοί1 το οnοίο είναι εvα διάγραμμα που διvει tn μετ.οβολ n της μέγιστης τιμης ενός μεγέθους σnοκρίσες ως συvαρτnσ n τ η ς ιδιοnεριόδου του ουστ.ημatος προσδιορι:zονtαι, η μέϊιστn τιμn τ η ς οχεtικnς μετοτοπιοεuς, της σχετικnς τ.αχυtnτος και ιnς οnολυιnς επιτ.οχυνσnς που ονσnτυσσονται κατ.ο τn διαρκεlο μιας σεισμικής διέγερσης. Εο ν nαροκολουβnοοuμε τ. n μετοβολn tου φάομοτ.ος επιτοχυνσεuν. /.

47 4 [ι s.νος οειαμου παrατ.nμσuμε οτ ι yια Τ=ο 5nλ. νια εvtελuς οκαμnτ.n κοτοοκεun η μεϊιοτ.n εnιτ.οχuναn που οvαπιuσοεται οτ.nν τ.aλονtουμενn μ ο:. ο ε ι να ι ί ο η με τ. n v ε π ι τ. ο χ υ v ο n λό v u t πι a χ. Με τ.nv ου~::nση t Γιζ ιδιοnεριοδου n anoλutn επιτ.οχuvσn tou συατ.nμοτ.ος αυ~αvετ.αι και vιο κάποιο τ.ιμn Τ=Τnροεχ. φβόvει στη μεrιστ.n τ.nς tιμrιc,. Ί'ο με.yιατ.ο ουtό εμψοvίzετ.αι σε συσtnμοτ.α που n ιδ ιοnερ ίοδός τ.ους ουμnιπτ.ει με τ.nν προεχουσα περιοδο Τπροεχ. του επιτ.αχυνσιοχροφrιμοτ.ος σεισμικriς διfrεrοnς, οnότ.ε to ο~στ.nμο συντ.οvlzετ.οι με tn σειαμικrι διεyερσrι. Για συστ.πμοτ.ο με ι~ιοπερίοδο Τ με1ολυτ.ερn τ.nς Τnροεχ. δnλ. yιο σuατημστ.ο ε~καμπτα n τ.ιμn τ.nς απόλυτ.nς εnιτ.οχυvσnς αρχίzει να ψβινει εnειδri το ουστ.nμα ~ρίσκετοι εκτ.ος φοοnς. Γιο ΟΕLΟμους με~ολσυ βοβους, rι μεyαλnς οποστ.ασnς που είναι πιο σπάνιοι (Βουκουρεσtι, Με\:'ικό) n πpοεχοuοο περίοδος τ.ου σειομου εμφαvιzετ.οι στο 1,02,0sec οπότε τ.α συοτnμοτ.α με ιδιοπερίοδο μεοα σε αυτά τ.a όριο παρσυοιάzουν (. ι ς μέyιοτ.ες εn ι τ.οχυvσε ις τ.uv τ.ολοvτουμενuν μοzών. Η ιδιοπερίοδος aυtn αντιστοιχεί στη Βεμελι~δn περίοδο lοορόφuν εuς 20 ορόφuν κτιρίuν. Εnίσnζ μαλακα εδαφn μετατ.οπίzουν το μεy ιστο τ.ου ψασμοτος επιtοχυνσεuν προς το δε~ιό με αποτέλεσμα εύκαnτ.a κτίριο (μεyάλοu ύψους) με με.vαλn ΕΙεμελ ιωδn αειομο αε εδοψn ουτ.ου του περίοδο να είναι εuπpοοβλnτ.α από ειδοuς. ΑντιΒετη, δυακομπτ.ο κτ.ιριa εμφοv ι:::οντ.ο ι ε.υπροσιj,λnτ.ο σε σκλnρα εδοφrι, onou ta μεyιοτ.ο του ψασμο~ος βρισκο~ται μετ.οτοnιομεvο uς προς το αριοτερο. Αvακεφολοιuνοvτ.ας προκυntουν τ. ο nοροκοτ.u συμnερασμοτ.α τ. ο βραχι.jδες εδοφος λoyu του μεyαλοu μετρου ελaοτ.ικοτ.nτ.ας που εχει t δίνει ασφολειο οτn Βεμελ ίuσn. Σον ουμπαyεζ εsαφος εχει μικρn περίοδο τ.ολάvτ.ωσnς και επομενι.ις έχει αvάλοyα μικρό nλατ.ος. /.

48 .J 7 το λο v t υ ο n ς, με ο π ο τ::::.. ε ο μ ο μ ι ο :::. u κ ο μ n τ n κ ο το σ κ Ε u n ( με t ο) ο u u ψ ο u ς ) με πλοτος τολόvτυσnς ΚΟ L οvτιστοιχσ μεγολn περίοδο va οuμπεριφερετ.αι ομaλο στη σεισμικn διεγερσn, όπου οnοκλειετοι το φοιvομεvο του συvτονισμοu. ΑvτιΒετn σuμπεριψομο πορουσιαzουv το μn εύκαμπτο κτιριa το οποίο Βεμελιυvονtοι ΟΕ ίδιας μορφnς έδαφος. Στα χαλαρό εδοφn ο που πορσυσιοzεtaι μεγολn περίοδος τ:.αλοvτ..ωσε:ωv και αu~nμενn εnιtoxuvon εεοιιιος τnς μειωμεvnς πuκνοτnτος και τnς ούεnσnς των κ ε v υ v ι ο ιι t:,t; :'1 φ ι 1ι1 <. n ο ν ο ι κ ίι ι~ cιμ n ο n F' ι v α ι n ρο Ι:, λ n μ ο τ:. ι κ n C1 ο,τ:.ι οφορο τnv αvτιοειομικι~ ουμn ε ~ιφορa και ολλες κοτοnοvnορι ς. Ε ολλου το τ Ο L : :ε. L Ο οnλισμεvου σ υροδεμοτος nορεχουv οτ:.nν κοτοοκευn ιnv οποροιτnτn avτoxn και πλοοτιμοτnτο. Λνολομβονουv aποτελεομaτ.ικο ορ ι::.οvτ. ιο ψορτιa σεισμου στον βρισκοντ.οι κατόλλn'λο τοnοβετnμενο σε πλεοvεκτικες Βεσεις ο τ:. n v οικοδομn. Πλεοvεκτnμοτ.ο επίσης παροuσιa::οuv τ:.α δίδυμα ουοιnμοια δηλ. συνδυασμός τοιχείωv πλaισιυν. Στη συγκεκριμεvn περίπτωση ψ η λοιι κτιρίου Βεμελιuμεvο σε βραχυδες εδaφος οποιtειτ.αι aκομnιn Βεμελιωοn με ευκομπτn κοτ.οσκευn, γιο μειuμεvες βλοβες στο κτίριο που δεχοvτοι σειομικο φeιρτ ι ο σε συνδυοομο novto με EVQ\I KOtrJλλn) Ο αντ ιαε ιομ ικο σχεδιοσμο.. /.

49 48 (α) /Tl Σ:ι Ταλάντωση ένός μονοβάθμιου συστήματα; (α) ιcαi tνόι; πολuβάομιου συστήματοι; (b) πού προιcαλετται άπό δόνηση τ~ι; βάσης

50 ,. ~ ~ ~ 49 hn τ h4 m6 φ61 : )>... φ~, 1 ι 1 1 Ι ι Η6 m~ Η~ ι φ 4,1 Ι ι m.ι Ή 1 ι Ψ31 Ι 1 ι Ι Ι Ι 4 m3 J , Η 3 m2 1 φ_~.. 1 Ι 1 i φ. h Ή ι.1 hn ι Ι ι ι 2 m, / Η L~ Ι 1 Η i Μ" R α Wi φi,, 1_ Σχ Θεμελιώδης ιδιομορφή πολυωρόφου συστήματος κα1 αδρανειακcc δυνάμεις που αντ.ιστοιχούν σ αυτήν.

51 :.ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ So r Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ 5.1 Αντισεισμικός σχεδιασμός (μόρφuσn φέροντα οργανισμού) Η σωοcn συμncριφορσ σε σεισμο τ.ου κτ.ιριου εεαρτ.αtοι σε πολυ μ:ξ:.)(ολο βο8μό aι10 τ.nν κοτ.οσκευaστ:ικn διaμορφuαn τ:.ου φεροντ.ος συστ:.nμοtος ο οnοιος nρεnει να μεταφερει στο εδοφος ισ οριzονtιο φοptιο ετοι uσtε α ::::: οαφολιzεtοι η πλαοιιμn κατaοτοοn xupiς caui:.oxρovo να ι5 nμιουρ1(οιιvτ.aι ε ντ.eινες αcροφ εc,. Ορισμενοι κονοvες ~ιq τn σωστ.η avτισεισμικn συμnεριφορό τ:.nς ΚΟί. ασκευrιc; ιgο μnορουσον vό 'vo ι οι εtnς ο..κτ.ιριο με anλn κaτ.οψn και toμn, χuρις ειοεχουσες yuvιες κοc.οψευς και οvuμολίεc, otn συνεχn μετοφορa τ: t.j ν κaτaκορυψιjν φορτ.ιuν στο εδοψος. Η unaρεn ονωμολιυv οδnιει στη συyκεvτ.ρωση επ ικ ινδυvυν τοσει..ιv για το ερyο. Γιο tnv αποφυιτi σοβορuv οποκλισει..ιν, κεντ.ρου ε.λοστ. ικnς στ.ροφτiς κa ι κεντρου μοzος τ.ου κτ. ιρ ίου που oδn youv σε κατ.αστροφn των ιωνιοκι..ιv στυλuν και τuv περιμεtρικuv τ.οι~uv nληρuοεuς χρειάzετ.οι η ουμμετρικri διατa~n τuv στοιχειι..ιν οκσμψίος. β. Δεν 11ρεnει οι κaτ.οοκευες να εivαι υπερβολικα επιμnκεις n υπερβολικα μεϊόλες σε εκταο n, γιατί ενώ ε.μεις θεuροuμε τ.nv κιvnon cου ~ ~αφους ομοιομορψn, στnv nροιματ:.ικ οtπrο auιn nροκολεitοι οπο ιn με.τ.ό. oon τ LJ \' Ο:Ξ: ι.ομ LKιJV κυμοτuν μεοο ο'ουτ.ο με πεnεροομένn τ.οχυτ.nτο. Ετ. σ ι ει vo ι ουνο τ.ον va πορουσιοστ.ούν τμημοτ.ο ενός κτιριοu nou να βρίσκοvτ:.οι εκτ.ός φάσης, ακόμα και σε οντ. ίφασn. Αν n αποιtούμε vn επιφάνεια καλυψης, c.sεv μπορεί vo εnιτευχβει μ ε τετραyuvικnς μορφriς κάτοψη, uπaρχει n δυvaτόtnτ.ο vo χuριαtει τ.ο κtιριο σε μικpοτερα, μεοu αvtισεισμικών ορμών που va. /.

52 51 επιτρεnουv τnν ε}εuβερn κινnσn του κοβε κομμοτιου. y. Δεν πρεπει να οποτ.ελεtτ.αι απο πολλες μακρuες πτ.ερυyες εσtu κοι οuμμετ.ρικο τοnοβετ.nμεvες yιaτ.ί δnμιουρyουv nροβλnμοτο oτ.nv c:κτ. ιμnοn τ. η c; σuμπεριφορας τ.nς κοτ.οσκευnς. ύπωσδnποτ.ε εινοι οvεπιβυμnτa τ.ο ανοικτ.α yιjνιακο ο:ι: n μ ο τ. ο, όπως επίσης αυτό με κατ.οψn μορφnς και ουτ.α με οιβpιο στ.ο κεντ.ρσ τους. Οι μορψες αυτ.ες τείνουν va προκολεσουv οτροφn τυv nτ.εpuyuv, τ.υv οnοιuν n ελευβερπ aκpn ει ναι απο τ.n συνlεδεμεvπ. Η σuyκεvτρuσn τοοε.uν στην ενuσn οnμοιvει εnιβο'λn με~α'λuν δυνομεuv στους ορ ιzοvτ. ιους r ''ισκσυc;, ι8ιοίτ.ερα ον οι nτ.ερυyες ειvοι μοκρυες. Κστ.οψεις οχnματος Ι ' u & L οnορριπτοvτ.οι δ L Π'λά λόϊt.j οσυμμετ.ριαc; και unop~εuc; πτερuyωv. Κατ.όψει σχnμaτ.ος Η μnορει και νο είvοι ικανοnοιnτ.ικές αν n unoxώρnon τ.ου κεντρικο~ τ.μnμοτ.ος δεν ε:. ι ναι μεχολυτ.ερn απο τ.ο 1/4 τ. π ς αντ.ίοτ.οιχnς διαστ.ασnς τ.ου κτ.ιριοu. Σε aντ.ίβετ.π περίnτ.υοn Ο L πτ.ερυιες n~επει να χωριzοντ.αι από avτ.ισειομικους aρμους. 4. Μπ ορεί να οποφευχβεi n τ.οποβειnσn ιuv πυρnνuν προοβαοπς στα οκρα τ.uν κτ..ιριuν, νο προεεεχουv. Τέτοιοι πυρy οι που περιεχουν φρεατ.ια avελκυστnρuv και κ'λιμακοοιασιο tεινουv σε uρα οειομου να ουμπεριφερβουv αvε~όρτπτα από τ.ο υπόλοιπο κτίριο. 5. Ο λόyος ύψους προς πλοτοuc; δεν πρ επει να υπερβαίνει τ.πντ.ιμη 3 η 4. Οσο πιο λεπτό είναι έ να κτίριο, τόσο δυσμενεοτερο yίνοντ.αι τ.α αποτ.ε'λέσματα του σεισμου uς προς την ανατ..ροππ, ε~οιτ.ίος της μεyόλπς ορ ι:.όντ. ιος εκτ.ροπnς και ιοοο μεγaλύ~ερες οι οειομικες ιάσεις στ. ι ς εεuτερικες κολώνες, ιδιοίτ..ερο οι Βλιπτικες δυνάμεις ονατροnης τις οnο ι ες n ολυ δ~σκολο αντ.ιμετuπί2ει κανείς. 6. ει ναι να αποφεύyοντ.αι οι μοvοπλευρες καβ'ύψος. Ι.

53 ι;:,,....:. LIΠOXU/)flOF: L ζ ι ι f\" ( 1) \' ο ι κ ο,r; ο μ ι κ n '6(JΟμμn, γ ι οι ι rι ι n \' εοοχn ll LI '6 Κ Γ 'J \ (ιι..ηη\ LOΓIE't.JV. ΛΚϋμi1 5 n μ ι Cι υ rι ι ι ι ι ο ι 6 ιατ.μrιτ. ι κn ~U \ 10.)μ Π n οnοια πρεπε.ι V ) μεταφ : ραεί μ=.οu τ. ου ο (ι ι ::: Cι V τ. ι ο υ,r_; ι ο κι. υ, ι n C: π λο Κ ο ς ις n λα ιt; n n ου :: u ('Ι ι ~ ε ι τ. ο,ς ιί ο ι μ n μ cn ο. Μια noλu ουvnβιομ ε vn n εp ιnιuon εiνοι ουτ.n τ.nς υnoyupnonς ano τ.nv οικο8ομι!i"n οισυr: αvιjιοιους μόvο cφοφους με ιn 8nμ ιοu()ϊ ιc Ε Ο Ο ;: ι.j \1 ( (J ε τ L (J Ε ί. J: : Ε:ιςΟV 110VtO c : :ουμε. KOL τ.rι Χ()ΠΟrι " ψωtειvuv " υποοtnλuμόtυν, ΠΟυ στnρι2οvτ.αι δnλο8n σε ~οκάρια, n σε cνισχυμενn ~uvn nλοκο:. Rvo μερος ιυv βλοβών από οειαμο~ς που noρaτnpnbnκav πrόσφατ.a οτ.n χωρο μας aψοροuο ε ψuιεuιό υποσιυλυμοτο. 7. Λπ~γ rευειαι n onuvfxfιn σιο tοιχγιn ιnc: κaτσακcυnc: rιtr ο ε κατακόρυφη ειtε αε ορι~nvtιο εvνοιa. Σον ο π οι c 'λι.. ο μ ο μ ι ι) υαυvεχειο οιn 8ιaερομn τ.uv φoptιuv μεοu ιuv ι ο ι :.: r: ί,_, ν τ. \) σ π 1, ι 11, ι ν ιί ι κ ο ι ι α ο ri μ cι ν τ ι κ ο τ f" (ι ο ο π ο ι ο ον (1 ι n ι a μ r v 0 μ ε λn ιnς κυιaοκ ~ υrιζ, ~ρο και ουια με τ.u μ E }OλUtFpo φ o ptιa. ΛuομεvΡσtεpn cιναι n nεrintυon Kntn tnv ΟΠ~ιa ~LOKϋΠtZtQι tοιγ~ιο κατ.ό τ.nv κaιaκόruφn ~vνaιο, ouvrιbuς ότav nορολ ε ιπειαι σε εvov η μι ο ιετοια περιntυοn to υποοtnλώμοιο tου οροφου που ~εν εχει τ.οι::ε:ιο κολοuvιοι va μι:::.τ.οφερουv τις δυvαμεις που εχοuν nορaλόβει οι οιnλες τυv τοιχ~iυv οιους ονώιεροuς οrοψους, με οnοτ.cλεομο τ.nv z μφ..:11ιοn υ n ί :. fj r: ύ λ ι κ 1) ι:, ορ ι2όvt ιοc; διοψορικnc: μεtοκ ινnοης τ. LJ ν εκ.αtερu(jε.ν πλακών με πιβαvότατ.n συvεπειο tnv anoδιopvavuan ιuν Κόμfιι.JV. Π (ιοt οαρ ί κ,j ι n ελεγχόμεvn υ σ ι1 ν c χε ι ο tυν.sι11t1jnt ικι.jv τ.οι:.:ε:ιuν οε οι κ.:ι..:;ομε..::; μυκnτ.οε ιι.ι)n σκε.λειο, μι::: Ο Κ ) ΠΟ t n \' ε r:οσψ<)λ ι on τ.οιι περιορισμου τυv πορομοpφ~αευν ~ίχuς tnv ποροunίο. /.

54 :. 3 με'g'ολυv ponι...1v nοκ τ.ωσεljζ στ.n βαοn τ.ου κομn ι ικου nρ ο ι:.ο'ι:::>υ. Ετ. σ ι ta tοιχε.ιu. ο~αμ ψιο ς εί vοι διοσκορπισμεvο στ.ο φοτ.νυμοια tou σκελετ.ου εnιβορυvοντ.ος τ.α υποκειμεva κο8ε φορο κοτ.aκόρυφο στ.οιχείa και τ.οuς οριzόvτιους δίσκους. E:.:z ι nρ οτ. ο θεί οι ι μια δυσκομnτ.n κaτ.οοκευn μπορει νο προστ.οιευβεί οπο τ.ι ς ιολοντ.υσεις μικρnς περιοδοu μ ε τ.nν κατ.οσκευn ευκομπτ.υν υπ ο στ. n λυμ ό τ. υv στ. ο ισό'g'ειο. Τ ετ.ο ιου είδους κτίρια δεv έχουν συμπεριφερθεί καλά σε σεισμους. Aoxnμn ουμπεριφορό Βο ε~ :ου ν κο ι τ.ο κτίρια που εχουν ψnλό ισοyειο δίχυς avoλoϊn ουεnσn τ.ης οκaμψιας τ.υν στ.uλυv τ.οu. Υπaρχει aκομn n τ.οσn να τοnοβετ.οuvτοι τ.α κτιριο πόvυ σ ε κολuvες υοτ.ε va μειvει ελε(18ερ ος ο χ:ώρος κότ.u απο οιι t n. 0 L κ Χο σ σ ι κ ο ι aντιοειομικοι κονονιομοι δεv αρμοzουν σε κτ.ιpιο με τ. ετ. ο ι ο ασuμμετ.ρn κατ.α vομ n τ.πς οκaμψιας. ισο"(ει Ο Χf:ι Ε. ια::ετ.α ι εν ας OUOLOO ικο τ.ελειος nλαστ. ι κο ς μηχοvιομος διορροnc, κοι η αποιτ.ουμεvn δυνaτ.οτ.nτ.ο μετ.όθεσn ς τ.ου μnχονισμο~ του ισοyειοu ειναι τ.ερόστ.ιο. 8. Αnα'δορ ευετ. οι νο υπάρχει μετ.οβολn στ.ην ακaμψίa τ.ων οτ.ύλwv οπό οροφο σε οpοφο. Κάτι τ.ετοιο μπορεί va συμβει από κολώνες με διαφορετικό μnκn n μορφές. Οτ.aν :η ί zουμε σε οικοπεδο, με κ λ ί σ n, ο ι κ ο λώ ν ες τ. ου ι ο ο y ε ί ο u EXOUV διaφορετικο μετ.οε:υ τους ύψη. rιa τ. n δnμιοuρj'ιο ορχιτ.εκτονικων ε κτ.υπώσ ε ωv είναι δυνατ.οv ο~ισμεvες απο τ ις κολώνες vo μεινουv ελεuβερες, σουvδετ.ες ano το δοκάρια και τις πλακες ο 'εvα η και πε. ισσοτερους ορόφους. Συχνn nεριπτ.υσn EιVOL και αυτ.n του ισο ειου μ Ε. nοιορ ι κο ι περιμετρικες ελεuβερες κολώνες. Οι σεισμικες δυνομεις Βο nλneouv κοι J1 άλ L το πιο οκομnτ.α στοιχειο το ΟΠΟLΟ δεv Βο εχοuν. /.

55 :.. J υπ ο λσ 'ι( ι σ Β ε c ϊ ι ιj μ ι. ο ιετ.οια αουμμετρπ κατ.σνομπ τ.ου οε.ιο ικοι: φορt ίσυ. 9. Το πολυ nλαtιο κο ι κovta δοκάρια αστ.οχουv κοντό στ.ις κολώνες κανοvικuv διοοτ.όοευν. Μικρό υψος δοκου σπμοινει υψηλό ποσοστό οπλισμού με οποτ.ελεσμο με ιι.jσε ις οτπ δυvοτότnτο αnορροφnσnς εvερyειος, aτ.nv ικοvότ.nτ.ο πλοστικnς σιροφnς, στ.ηv πλοοτιμοτητ.α. Λκ όμn επ ι τ.ε:. ι νε. ι τ.οv κιvουνο διότρnαπς nς πλοκο ς μια και yιο ποσοστό οπλιαμου με')(ολύτ.ερο τ.οu lx, n ασιοχία nροκολειτ.οι ano υnερβασn της οvτο:.:nς ΟΕ τ.εμνοuσα πρινανολωθεί όλη η καμπτ.ικn.::i ντ. οχη. Στ.nν περίnτ.υσn uψnλυv uοκαριυν που συvδυαzοvτ.οι με ουνnι9ιομεvες nορουοιοzειοι το πρό,λnμο tnς nροωρnς οnοδιορyοvωοnς τυv τελευταίων. Τα δοκαρια nρεπει να οοτ.οχουν πριν οπο τους στ.uλους uσιε va μεy ιοτ.οnοιείται η οπορροφnοn ενερyειος πριν tnv κοτ.ορρευσn. ΣυvrΊΒι.Jς τα δοκάρια κ.::~ι οι πλάκες δεν καταρρέουν ακόμα και μετ.ο οπο σοβαρές βλοβες στ.ις ΒΕ.σεις τι.jv πλαστικών αρβρωσεuv ενώ αντίβετο οι κολωνες συvιρίβοvται τοχυτατο Κάτυ από το κατακόρυφο φορτίο τους τη οτ. ι ~μn που η απολέπιση εχει nροχυρnσει ορκετα. Πρεnει λοιnον να απ~φευyετ.οι η χρ~σn συνεχωv δοκωv μεyόλaυ ~ψους παvω σε ελαφρες κολώνες, εκτός κι αν φροvτ.iαουμε να ΕΕοοφολ[σουμε ΕΚ tι.jv προτ.ερυv τ.n δnμιουρyia πλαστικών ορβρώσεuν στο οριzόvτιa στοι:.:ειο. 1 ο. s: H οvτ.ισεισμικοτnτ.α μιας οικονομικο σχεvιασμενnς κοτοσκευnς ει;ορτοτ.αι από τnv ικονοτ.ητο τ.nς νο οπορροφό εvερyειο, κuριuς με εnοvολομβαvομεvες π,.οστ.ικες παpαμορψuσεις tt.jν μελωv τ.nς. Αρο όσο πιο συvεχnς ~οι μονολιβικπ είναι μια κατ.ασκευrt, τ.όσa περισσοτ.ερες πλαοτικες αρβρυσεις και διαδρομές διαtμnσεωv και ι.ιβnσεων. /.

56 .::: c. διοτ ίβεvτaι yιa την anoρpoψnon τnς εισβαλλουσος ενερ15ειος. Πρεπει vo ο π οψευyειαι n χρnσn προβολωv εiτε ουvδεδεμεvωv με n λα ι ο ι ω τ. η, είτε με " δ ιατμnτ. ικrί" με τοιχεία κατοοκευn. Εδώ υπορχει το προβλnμα ελλειψnς πλοοτ.ιμότnτ.ος τuv τ.οιχείων που το κavει ευοισβnτ.a στους κρουστικούς σεισμούς π ου το nορομορψωvουv oτnv πλοοτικπ nεριοχn. Πρεπε ι οπωσδrίποτε vo αποφε~yετσι η otnpιe:n περιμετρικοιι τμnμοτος του κτιριοu οε nλaισιuτ.rί κοτ.οσκεun και του υπολοιπου εv προβολω οτοv οvτ. ισε ισμ ικο πυρnνο, y ι ο τ. ι Βο ποροuοιοσβουv διοψορικες με.ιοκινnοεις που Q: : L μοvο Βο anoμoκpuvoυv τη συμπεριφορο τ.ου κτ ιρισυ από τnv οvαμεvόμενn ολλο πιβανοv να of. nyn ooυv σε κaτ~ρρευσπ του εν προβολω δομημεvου τμnμοτος ε~ οιτiος τ.ου σφυροκοnnμοτ.ος που Βο δεχθεί οπό την περιμετ.ρικn κοτοσκευn Πρεπε ι v 0 0 π 0 φ ε u 15 ε τ. ο ι n 5 n μ ι ου ρ 'δ' ίο ' κ ο v τ ώ v υπ ο ο τ n λw μ 0 τ w v... Κοντό υποστηλwματ.ο εινοι το υποστnλώμοτα που εχουv xaμnλn ικαvότnτ.ο πορομορφωσnς. Τέτοιο υποστnλωματ.ο είναι πολ~ άκαμπτο και κaτa τον σεισμο κaταvοούντοι υnερμετρο ϊlω τους ακόλουθους λο15ους Otav οποrελοuv μικρο nοσοστ.ο στ.ο σuvολο τ.wv στυλυv του opoφou, προκαλούν avομοιομορψn κστ.οvομn τ.nς τεμνουσος του αειομοu και αvολαμβαvουν το μεyολuτερο μεριδιο τnς. Το κτιριο που εδροzετaι σε κοvτο unοστnλυμοτa vινετ.οι πιο ευκομnτο και εινaι δυνοτοv να EXEL δuσμενεστερn σεισμικn απόκριση. Λv εvας οροφος μικρότερο υψος αnο τους υπόλοιπους, τότε σε περιπτwσn σεισμού Βο π ρο κ ο λε σε ι.. [' τnv ανομοιομορφn κιvnσn τwv uυο τμnμοτwv του κτιριου με το ϊνwστά αnοτελεσμοτ.a. 12. Η Βεμελίwσn vό'vοι δεμενn σε ενιαίο ούvολο είτε με vεvικn. /.

57 ~tί κοτ.υοτ.pυοn, ει t ε. με εο:.:οpσ πεδιλοδοκυν, ει τ. ε με ουνδετ.nριο δοκοριο. Οι πuβμενες θεμελιώσεως να Βρiσκοντ.οι οτ.ο iδιο εnίπεδο. 13.Νο προβλεηετ.οι οτ.ον ψέροντ.ο ορϊανιομο μια ϊpομμn ομυνος οπο n λοοτ. ι μο nλοίοιο. Το δίδυμο σuστ.nμοτ.ο είναι τ.ο nερισοόtερο κοτ.ολλnλο ϊι.ο τ.η,, πυρ ι:1/.οβ n σεισμικών φορτ..ίυν δοβεvτ.ος οτ.ι ο'ουτ.ο, r_o Πλq ιο ιο ΙΙΠΟ() C U'! VO CΙΠΟί.Ελf".ΟΟUV μία δe'uc.e'[:>n rrjaμμn Oμuνac;. 5.2 Δομικό υλικό Λvτιοεισμικοι αpμοί Σε μ ι Ο Κ Ll ( () J( Ε ι_ι 1 ί ι ηου ιjnο ιι ιτ.οι οuοτο αuμπιr1ιφ1ιfjlί Kι.Jtu 1111σ τ.nν υnυρεn οε.ιομικnς διεyερσnς προτ.ιμοuvτ.aι υλικυ με τ. ις nοροκοτ.u ιδ ιοτ.nτ.ε:c; υψnλn πλοστ.ιμοτ.nτ.ο ομο ιο ϊε ι ε. ιο μεγάλος λόyος οντ.οχnς Ι βάρος στ.αβερn n οιοτ.nτ.ο ορβοτρο niο ευκολία στ.n Ξnμιοuρyια συvδε.οευν οντ.οχnς κοι με nλαοτ.ιμοτ.nτ.σ Αnοραιτ.nτ.n ::::π ι ο n ς είναι η υnορεn ονtιοε.ιομικυν ορμuv με τους onoiouc; nροστ.οτ. εuετ.α ι τ. ο κτίριό μοc, ϋπcι τ ι ς κινnσεις τ.uv yειtuvlku\' τ. οι. ο ικσ ομιjν, δεδομενου (ί t Ι;. τ.ο yειιον ικa κι ιριο ε:.:ουv 6 ιοφορε~.: ικους βοβμcυς οκομψιοc;. κοι σuμnεpιψεροντοι ~ιοψορετ.ικο ε~αιτ.ιος τ~ν διαφορών στην τ.οποβετποn τ.uν aνιοτομενωv οτοι::είι.jv Και τ. ίj '! cs ιοφορετ. ικών στοβμι.jν στις οnοιες βρισκοντοι τ.οποβετ nμ έvοι οι οριzοvτ.ιοι δ ισκ οι. Τ ο μεϊ ΕΒος του σvτισε ισμικοu αρμού εtορταται απο το ~ψος του χομπλοτερου κτιρίου (ono τ.ο δύο που χωρίzει ο ορμος) και οπο τ.ο δυναμικό χοροκτ.nριστικ σ του. Μπορεί λο ι πόv vo κυμαίvετ.αι οπό,1.

58 57 Η / 250 εως Η/100 όπου Η το ύψος του κοινου tοίχου. Η παράλειψn του αντισεισμικού αρμού κάνει ευάλωτο to κτίριο και αχρηστεύει κάβε προσnάβεια δυναμικού υπολο~ισμού.

59 58 (α) \ (b) δtονος σvμμcτρlος (c) (d) δρμός διοχωρισμοο D Σχ Κατόψεις άντισεισμικ6')ν κτιρίων (α) συμμετρικl) κάτοψη, εύνοrκή γιά άντισταση σt σεισμό, (b) άσύμμετρη, μή εύνοτκη γιά άντ(σταση σέ σεισμό, (c) και (d) κτιριο μt σύνοετη διαμόρφωση, ((c) λανοασμtνη ιcαl (d) σωστή λύση)

60 ' δuσμενης; [J~C={J ευνο ι""κη D h ' U3 ~ w ιj ο~ [ΡΟ κ(νηση εδάφους: ', ' Χινδννος; διαρρ'τ)ξ. της πλmc.ας ΓΡ Γι=J U ίνίσχιχn\l ~:σμ~ί~η Σχ Ευνοϊκή κuι δυσμενής διuμόrφωση κuτόψεως. δυσμενής διάταf 11 1 ι S!~ 'ι ' ι..! διεύ~υ~ση σεισμου εuνο rκ~ διάταξη r,! διεύ~yση σεισμού ~ Ε r 1 'Μ, 1 t \ ~ 1.._... 'i) α 1 Μ 1 1 F l 1 s 1 πυ Ρ )1ν ας: rm:/1 τοιχjα~ 1,. ~ ', πνρηνα~ 1 πλα{σ ια Σχ Κατανομή μάζuς ιcuι uιcuμψιών σc ιcίι.τοψη.

61 60 δυσμενής δ ιαμόpφωσύj ευνο ηι~ διαμόρφωση il 1 Σχ Ευνοϊκή και δυσμενής διuμόρ. φωση τομης.

62 61 δυσμενής διάτα~η ευνοϊκή δ ιάτα~η... UΊ ο ;) ::> ακαμψία α"χ.q.μψία αχαμψία ακαμψία. τοιχειο ' " άfονας. ελ. στροφης. τοιχειο " άfονας.ελ. στροφης, "., ',,, '.,.,.,.,.,.,., ~Η 9.!_Η 2 m Σχ Κuτuνομή μάζας ιcuι uιcuμψίuς ιcuθ ύψο ς.

63 4.3. Κατασκευαστική διαμόρφωση του φtροντος συστήματος 8 62 Ι (ο) (c) Σχ Βασικές μορφές φέροντοc οργανισμού κατασκευών από ΟιΣ. α) Τυπική μορφή πλαισιακού συστήματος.. b) '!τυπική διάταtη φcροντοc. ' ' συστήματος με στοιχεία 0/Σ.. r.) Σύστημα με πυρήνα και πλαίσια (δίδυμο σύστημα). δυσμενής διάτα~η κ.αμπτο υπόγειο Σ:χ, Ευνοϊκή κuι 6υσμενής 6ιιιμόρφωση θcμελι(;>σι:ω.; ιωι υπογείου.

64 63 Βιβλιο γ ρα φ ία 1) Αvτισεισμικες Κατασκευές S.POLYAKOY. 2) θεμελιώσεις θ.καρλλησ. 3) Αντισεισμικοί κaτaσκευaί Α.ΡΟΥΣΟΠΥΟΛΟΥ. 4) Αvτ:.ισεισμικες κατασκευές οπο σκυροδεμο r.r. ΠΕΝΕΛΗΣ, Λ.Ι.ΚΑΠΠΟΣ. 5) Ποροδείϊμοτα και εnε~nϊήσεις στο νέο αντισεισμικό κανονισμό rphr. ΦΟΥΝΤΑΣ. 6) Αντισεισμικός σχεδιασμός D.J.DOWRICK.

65 63 Βιβλιοyραφία 1) Αντισεισμικες Κaτασκεuες S.POLYAKOY. 2) θεμε'λιώσεις θ.κα ΡΑΛΗΣ. 3) Αντισεισμικοί κατασκευaί Α.ΡΟΥΣΟΠΥΟΛΟΥ. 4) Αvτ. ιοε ισμ ικες κατ.οοκευες οπο σκυροδεμα r.r. ΠΕΝΕΛΗΣ. Α.Ι.ΚΑΠΠΟΣ. 5) Ποραδείϊμοτα και εnε~n ϊήσεις στο νέο αντισεισμικό κανονισμό rphr. ΦΟΥΝΤΑΣ. 6) Αντισεισμικός σχεδιασμός D.J.DOWRICK.

66 1 "ΜΟΡΦΗ,. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕ Ι Σ ΦΩΤΟΑΝΤ Ι ΓΡΑΦΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. '1 t1 Α t t t 'f ΑΦΜ : 2~ 1 89ιtPt3 A.o.v. ΙΑ ' ΑΙΗΝΩΝ

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκκεντρότητες: Στατικές: e = Χ ΚΜ Χ o, e = Y ΚΜ Y o όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίου σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., theodorkara@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνικές Μελέτες. Κεφάλαιο 24. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Μικροζωνικές Μελέτες. Κεφάλαιο 24. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Μικροζωνικές Μελέτες Κεφάλαιο 24 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ορισμός Με τον όρο μικροζωνική μελέτη εννοούμε την εκτίμηση των αναμενόμενων εδαφικών κινήσεων σε μία περιοχή λαμβάνοντας υπ

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων 3.1 Εισαγωγή 3.1.1 Στόχος Ο στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m)

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m) Πάτρα 20-3-2017 ΘΕΜΑ Για τα 5-όροφα πλαίσια των σχημάτων που ακολουθούν να γίνει μονοτονική στατική ανάλυση τύπου pushover κατά τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις Χ και Υ. Σκοπός της εν λόγω ανάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Σεισµική Μόνωση Υφισταµένων Κατασκευών µε Ελαστοµερή Συστήµατα και ιερεύνηση της Ανταγωνιστικότητας των Ελαστοµεταλλικών Εφεδράνων µε Πυρήνα Μολύβδου LRB ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς σε κτίριο με pilotis και ενίσχυση αυτής με περιμετρικά τοιχώματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7

Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΟΛΜΗΚ, ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Ιούνιος 2007 Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7 (Αντιστηρίξεις με εύκαμπτα πετάσματα και προεντεταμένες ακυρώσεις) Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηητής ΕΜΠ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 07 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αποτίμηση ενός κτιρίου κατασκευασμένο με τεχνογνωσία και κανονισμούς της δεκαετίας του 1970.

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος Εισαγωγή Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος: Δ16-2 Η κίνηση των στηρίξεων προκαλεί δυναμική καταπόνηση στην κατασκευή, έστω και αν δεν επενεργούν εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

.. - : (5.. ) 2. (i) D, ( ).. (ii) ( )

.. - : (5.. ) 2. (i) D, ( ).. (ii) ( ) .. - : (5.. ) 64 ( ). v, v u : ) q. ) q. ) q. ( ) 2. (i) D, ( ) ( ).. (ii) e ( ). 3. e 1 e 2. ( ) 1 0. +1.00 1. (+5.00) 4. q = 50 kn/m 2, (...) 1.0m... = 1.9 Mg/m 3 (...) 5. p = 120 5m. 2 P = 80. ( 40m

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3Ο 3.1 Άσκηση Άκαμπτο πέδιλο πλάτους Β=2m και μεγάλου μήκους φέρει κατακόρυφο φορτίο 1000kN ανά μέτρο μήκους του θεμελίου και θεμελιώνεται σε βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Περίληψη του ερευνητικού έργου με τίτλο: ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Φορέας εκπόνησης : Τομέας Γεωτεχνικής,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 320: Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών

ΠΠΜ 320: Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 320: Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών Ακαδημαϊκό Έτος 2005-6, Χειμερινό Εξάμηνο Τελική Εξέταση 8:30-11:30

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99 Εργασία Νο 11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια)

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια) Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος (συνέχεια) Βήματα κατασκευής φασμάτων απόκρισης για ένα σεισμό 1. Επιλογή ιδιοπεριόδου Τ n και λόγου απόσβεσης ζ ενός μονοβάθμιου συστήματος. Δ17-2 2. Επίλυση της

Διαβάστε περισσότερα