Θεατρολογία και Θστορία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεατρολογία και Θστορία"

Transcript

1 Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ ηελ θαξδηά κνπ πξώηα απ όινπο ηνπο καζεηέο κνπ, πνπ κε πξόηεηλαλ γηα ην βξαβείν, θαηόπη ηελ επηηξνπή πνπ κνπ ην ρνξήγεζε θαη ηέινο όινπο εζάο πνπ είραηε ηελ θαιή δηάζεζε λα πξνζδώζεηε θύξνο κε ηελ παξνπζία ζαο ζηελ εθδήισζε απηή. Πξόθεηηαη γηα κηα επηβξάβεπζε πνπ ζέισ λα πηζηεύσ όηη ηηκά ζην πξόζσπό κνπ πξσηίζησο ηνπο ζεζκνύο θαη ηα ηδξύκαηα ζηα νπνία έρσ ππεξεηήζεη θαη κεηέρσ κέρξη ζήκεξα, ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ην Θλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ ηνπ Ρεζύκλνπ, ζηα δηδαθηήξηα θαη ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ, αληίζηνηρα, είρα ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζώ θαη λα ζπλεξγαζηώ θαηά θαηξνύο κε θάπνηνπο από ηνπο πην πξνηθηζκέλνπο εθπξνζώπνπο ηεο λενιαίαο ηνπ ηόπνπ καο, γηα λα αληιήζσ δπλάκεηο από ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ηνπο κπήζσ ζηελ πεηζαξρία ηεο αλαδήηεζεο απηνύ πνπ έρνπκε κάζεη λα νλνκάδνπκε όινη ειπίδσ, ρσξίο θνκπαζκό θαη κεγαινξξεκνζύλε- «επηζηεκνληθή αιήζεηα». Σν βξαβείν απηό, ζέισ λα πηζηεύσ, απνηειεί θαη έλα ζεκάδη επίζεκεο πιένλ αλαγλώξηζεο ελόο λένπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ησλ αλώηαησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο ρώξαο, ηεο Θεαηξνινγίαο, κηαο επηζηήκεο πνπ, παξά ηελ θαζπζηεξεκέλε ηεο είζνδν ζηνλ αθαδεκατθό καο ζηίβν, θαιιηεξγείηαη απηή ηε ζηηγκή κε ξπζκνύο ηδηαίηεξα εληαηηθνύο θαη κε αζπλήζηζην δήιν. Ωο γλσζηηθό αληηθείκελν, ε Θεαηξνινγία εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην μεθίλεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, γηα λα εηζρσξήζεη θαηά ηηο αξρέο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο ζηα λεντδξπκέλα ηκήκαηα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, αξρηθά, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, αξγόηεξα, θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, πνιύ πξόζθαηα. Ωο π πξώηνο ινηπόλ εθιεγκέλνο θαζεγεηήο Θεαηξνινγίαο ηεο ρώξαο, πίζσ εθεί ζηα 1981, ήκνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ν θύξηνο απνινγεηήο θαη ππεξαζπηζηήο ηνπ λενηεξηζκνύ απηνύ, ήκνπλ δειαδή ν βαζηθόο απνδέθηεο ηεο θπζηθήο δπζπηζηίαο θαη πεξηέξγεηαο πνπ δεκηνπξγνύζε ε ρξήζε ηνπ άγλσζηνπ όξνπ. Ήκνπλ ν άλζξσπνο πνπ θαινύληαλ πνιύ ζπρλά, ζε ηόλνπο άιινηε ζρεδόλ εύζπκνπο θαη άιινηε πεξηζζόηεξν βινζπξνύο, λα εμεγήζεη, ηη πξαγκαηηθά είλαη ε Θεαηξνινγία θαη κε πνην αθξηβώο έξγν αζρνινύληαη νη ιεγόκελνη ζεαηξνιόγνη. Δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή, αλ παξαδερόκαζηαλ ζήκεξα εδώ, όηη ε ππνδνρή πνπ επηθπιαζζόηαλ θάπνηεο ζηηγκέο ζην πξόζσπό κνπ από νξηζκέλεο ζπλαδέιθνπο ζύκηδε ηελ ππνδνρή πνπ ζα επεθύιαζζαλ, αο πνύκε, νη επηζηήκνλεο ηεο ΝΑΑ ζε έλαλ αζηξνιόγν πνπ είρε εηζβάιεη ζηα ειεθηξνληθά ηνπο εξγαζηήξηα, κε ηα δώδηα θαη ηα σξνζθόπηά ηνπ θάησ από ηε καζράιε. Ή έζησ, ε ππνδνρή πνπ ζα επεθύιαζζαλ νη πεξηζζόηεξνη παξαδνζηαθνί θαξδηνρεηξνύξγνη ζε έλαλ βεινληζηή ή έλαλ νκνηνπαζεηηθό Η ζηξαηεγηθή πνπ είρα επηλνήζεη ζηελ πξώηκε θάζε, γηα λα μεπεξλώ ηνλ ζθόπειν ηνπ εξσηήκαηνο, «κε ηη αθξηβώο αζρνινύληαη νη ζεαηξνιόγνη, ζην πιαίζην ελόο επηζηεκνληθνύ ηδξύκαηνο», ήηαλ λα απαληώ ζε ζπκβηβαζηηθνύο ηόλνπο, «κε ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ». Γηα λα εηζπξάηησ ακέζσο έλα αλαθνπθηζκέλν, «έηζη πεο, αδειθέ», θαη λα ηξαβά ν θαζέλαο από ηνπο δύν ζπλνκηιεηέο ην δξόκν ηνπ, κε εθηνλσκέλε πιένλ ηελ αηκόζθαηξα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα ιίγα ιεπηά. 1

2 Αο κελ ππνζέζεη θαλείο πσο ε απάληεζε εθείλε ήηαλ απιή ππεθθπγή γηα ράξε ηεο αθαδεκατθήο γαιήλεο, όηη ν άλζξσπνο πνπ ηελ άξζξσλε είρε επηιέμεη λα ππνβαζκίζεη, από δεηιία ή ηεκεπειηά, ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Η απάληεζε δελ ήηαλ παξαπιαλεηηθή, ήηαλ απιώο ππεξβνιηθά ιαθσληθή θαη ηζνπεδσηηθή. Δελ πεξηείρε δειαδή ηηο απαξαίηεηεο επηκέξνπο πιεξνθνξίεο πνπ ζα επέηξεπαλ ζε απηόλ πνπ είρε ζέζεη ηελ εξώηεζε λα θαηαλνήζεη ην δήηεκα κε νπζηαζηηθόηεξν ηξόπν ζε θάπνην βάζνο θαη πιάηνο. Καη ζήκεξα, αλ κε ξσηνύζαηε βηαζηηθά θαη, όπσο ιέκε, «ζηα όξζηα», θάπνηα ζηηγκή πνπ δηαζηαπξσλόκαζηε ηπραία ζηνπο δηαδξόκνπο ελόο θηηξίνπ, «ηη αθξηβώο είλαη ε Θεαηξνινγία», ζα απαληνύζα θαη πάιη όηη είλαη θιάδνο ηεο Θζηνξίαο, όηη αλήθεη ζηε κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ ηζηνξηθώλ επηζηεκώλ. Επεηδή όκσο ζήκεξα έρσ ζηε δηάζεζή κνπ ηα ηξηάληα πνιύηηκα εθείλα ιεπηά πνπ παξαρσξνύληαη από ηνπο νξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο ζηνλ ηηκώκελν, γηα λα αλαπηύμεη θάπνηεο ζθέςεηο ηνπ, επηηξέςηε κνπ λα εθκεηαιιεπηώ ηελ επθαηξία, γηα λα πξνζζέζσ ζηελ παξαπάλσ αόξηζηε δήισζε ηηο θξίζηκεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηελ θάλνπλ θαηαλνεηή, πνπ ζα ηελ θσηίζνπλ κε έλαλ ηξόπν ηθαλό λα αλαδείμεη ηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο ηξηζδηάζηαηεο θα όρη θαζεισκέλεο ζηε ζρεκαηηθόηεηα ελόο επίπεδνπ ηρλνγξαθήκαηνο. Ούησο ή άιισο, θνβνύκαη, πσο νη εμεγήζεηο είλαη γεληθά απαξαίηεηεο, θαζώο ε πείξα κνύ έρεη δηδάμεη όηη, αθόκε θαη ζηα πξόζπξα ηνπ έηνπο 2005, έλα ηέηαξην ηνπ αηώλα ύζηεξα από ηελ εηζαγσγή ηεο Θεαηξνινγίαο ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα, πιήζνο θνηηεηέο εγγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά ηκήκαηα, ρσξίο λα έρνπλ πνιύ ζαθή εηθόλα γηα ην πεξηερόκελν ησλ επηθείκελσλ ζπνπδώλ ηνπο. Κάπνηνη ζπλερίδνπλ λα κελ έρνπλ εηθόλα, αθόκε θη αθνύ πάξνπλ ην δίπισκα. Αιιά ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε επζύλε κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο. Αο μεθηλήζνπκε από ηα απηνλόεηα, πνπ πάληα πίζηεπα όηη απνηεινύλ ην γεξόηεξν ζεκέιην γηα ηε ζηήξημε αθόκε θαη ησλ πην θηιόδνμσλ ή παξαθηλδπλεπκέλσλ αικάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ λνύ. Κη αο βάινπκε σο βάζε ηεο ζπδήηεζεο κηα ανξηζηνινγία αθόκε κεγαιύηεξε από εθείλεο πνπ επηζηξάηεπα παιηόηεξα αο πάξνπκε σο ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ζπλελλόεζεο καο ηε ζηνηρεηώδε ζθέςε, όηη, ζην πιαίζην επηζηεκνληθώλ ηδξπκάησλ, όπσο είλαη ηα Παλεπηζηήκηα ή ηα εξεπλεηηθά θέληξα, νη ζεαηξνιόγνη δελ κπνξνύλ παξά λα αζρνινύληαη γεληθά κε ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο ηέρλεο ηνπ Θεάηξνπ. Όπσο αθξηβώο ε Φηινινγία κειεηά κε ηα εξγαιεία ηεο επηζηήκεο ηα κλεκεία ηεο ηέρλεο ηνπ ιόγνπ θαη ε Μνπζηθνινγία, ηεο ηέρλεο ηεο Μνπζηθήο, έηζη θαη ε Θεαηξνινγία ρξεζηκνπνηεί ηηο νξζνινγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο αλάιπζεο, ηεο ζύγθξηζεο θαη ηεο ζύλζεζεο, γηα λα αλαγλσξίζεη, λα θσδηθνπνηήζεη θαη λα εξκελεύζεη αληηθεηκεληθά ηα επηκέξνπο θαηλόκελα ζαλ απηόλνκνο θιάδνο ζηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηώλα, όηαλ έγηλε θνηλή ζπλείδεζε ζηνπο αθαδεκατθνύο θύθινπο ηεο Επξώπεο, όηη ην ζέαηξν δελ ηαπηίδεηαη απνιύησο κε ην δξάκα, όηη ε κειέηε ηεο δξακαηηθήο ινγνηερλίαο από ηνπο θηιόινγνπο δελ εμαληιεί ηε γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζεάηξνπ ζην ζύλνιό ηνπ, όηη ην ζεαηξηθό έξγν απνηειεί κηθξό κόλν κέξνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρεη ε εμαηξεηηθά ζύλζεηε απηή ηέρλε. Η εμέιημε δελ ήξζε νπξαλνθαηέβαηε, εκθαλίζηεθε ζαλ θπζηθό επαθόινπζν ηεο απνθαζηζηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ ιόγνπ ζηηο παξαζηάζεηο πνιιώλ πξσηνπνξηαθώλ θηλεκάησλ ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα. Καη ήξζε ζαλ ζπλέπεηα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, πνπ είρε θεξύμεη ν πξσηνεκθαληδόκελνο ηελ ίδηα απηή επνρή θαιιηηερληθόο ζεζκόο ηνπ ζθελνζέηε. Ωο ζπληνληζηήο ησλ πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ επηκέξνπο θαιιηηερληθώλ εηδηθνηήησλ πνπ έπξεπε λα ζπκπξάμνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ εζνπνηνύ, ηνπ ζθελνγξάθνπ θαη ηνπ ελδπκαηνιόγνπ, ηνπ θσηηζηή θαη ηνπ κνπζηθνύ, ηνπ ζθεπνπνηνύ θαη ηνπ θξνληηζηή- ν ζθελνζέηεο ήξζε λα κεηαηνπίζεη, ζηε ζπλείδεζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, ηελ εζηίαζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο από ηελ ηδησηηθή αλάγλσζε ηνπ δξακαηηθνύ θεηκέλνπ ζηε δεκόζηα εξκελεία ηνπ, ζηελ ηξηζδηάζηαηε πιηθή παξνπζίαζή ηνπ ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθήο ζπλάζξνηζεο, κε ηε βνήζεηα ρεηξνλνκηώλ θαη 2

3 ζηάζεσλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ, κε ηε βνήζεηα ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ, ήρσλ θαη ξπζκώλ, ζηνηρείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ πέξα από ην πιεξνθνξηαθό θαη ζπγθηλεζηαθό θνξηίν ηνπ αλζξώπηλνπ ιόγνπ. Μηινύκε γηα κηα επαλάζηαζε πνπ ήξζε λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, λα παξνπζηάζεη πιήζνο λέα πεδία κειέηεο, παξαηήξεζεο θαη θαηαλόεζεο. Πνπ ήξζε λα βάιεη θάησ από ην κηθξνζθόπην ηνπ κειεηεηή, γηα λα θέξσ ειάρηζηα κόλν παξαδείγκαηα, ηηο αίζνπζεο παξαζηάζεσλ θαη ηνλ ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ηνπο. ηελ εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαηώλ ηεο ζθελήο, είηε πξόθεηηαη γηα ηνπο κπζνπνηεκέλνπο αζηέξεο ηνπ πξνζθελίνπ, είηε γηα ηνπο αθαλείο ππνβνιείο θαη ηνπο ηαπεηλνύο μπινπξγνύο ηνπ ζθελνγξαθηθνύ εξγαζηεξίνπ. ην ζεαηξηθό θνηλό, κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ, ηελ ηαμηθή θαη κνξθσηηθή ηνπ ηαπηόηεηα ή ηηο αλαινγίεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ θαηά πεξίπησζε ζύλζεζή ηνπ. ηηο ξπζκίζεηο ηεο πνιηηείαο, δειαδή ηε λνκνζεζία θαη ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηα δεκόζηα ζεάκαηα, ηνπο κεραληζκνύο ρνξήγεζεο αδεηώλ ή επηβνιήο πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο ινγνθξηζίαο Μηινύκε, κε ιίγα ιόγηα, γηα κηα επαλάζηαζε πνπ ήξζε λα θάλεη αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο έλαλ επξύ θαη πεξίπινθν θόζκν πνπ δελ απαζρνινύζε ηνπο κειεηεηέο ηεο δξακαηηθήο ινγνηερλίαο. Η δξακαηηθή ινγνηερλία παξέκεηλε βέβαηα ζην ζηόραζηξν ηεο ζεαηξνινγηθήο έξεπλαο, ηνπνζεηεκέλε απνθαζηζηηθά όκσο ζηα παξαπάλσ εμσδξακαηηθά ζπκθξαδόκελά ηεο. Αλ δεηήζνπκε ηώξα λα θσδηθνπνηήζνπκε ην θαηλνκεληθά ρανηηθό ζηελ πνηθηιία ηνπ απηό λέν πεδίν έξεπλαο, ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα αξθεηά γλώξηκν ηξίζεκν ζρήκα. Θα παξαδερηνύκε όηη, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηελ επηζηεκνληθή κειέηε όισλ ησλ ηερλώλ, ε πξνζέγγηζε θαη ηεο ηέρλεο ηνπ Θεάηξνπ κέζα ζηα παλεπηζηεκηαθά δηδαθηήξηα θαη εξγαζηήξηα δελ κπνξνύκε παξά λα θαηαιήμεη λα γίλεηαη θπθισηηθά ζηα ηξία εθείλα απηόλνκα κέησπα πνπ εκθαλίδνληαη επάισηα ζηηο επειάζεηο ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ: ηεο Θζηνξίαο, ηεο Θεσξίαο θαη ηεο Σερληθήο. Πξόθεηηαη αθξηβώο γηα ηα ηξία πεδία πνπ επηδέρνληαη νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο ύιεο ηνπο, πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζηα ιεγόκελα εξγαιεία ηεο επηζηήκεο. Παξακέλνληαο ινηπόλ, γηα κηθξό αθόκε δηάζηεκα, ζην ρώξν ησλ απηνλόεησλ αιεζεηώλ, ζα πσ όηη ε Θζηνξία αζρνιείηαη ρνλδξηθά κε ηα γεγνλόηα, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα πξόζσπα θαη ηα θαιιηηερληθά πξντόληα πνπ νξηνζεηνύλ ηελ πνξεία κηαο ηέρλεο κέζα ζην ρξόλν. Όηη ε Θεσξία πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζπζηεκαηηθά δηαηππσκέλεο γεληθέο απόςεηο γύξσ από κηα ζπγθεθξηκέλε ηέρλε, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ θηινδνμνύλ λα ραξηνγξαθήζνπλ δηαρξνληθά ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο, ηε ζύζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηηο ηδηόηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο, όπσο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο. Καη όηη, ζην ηέινο, ζην ρώξν ηεο Σερληθήο, κειεηά θαλείο ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ηα εξγαιεία, ηα πιηθά θαη ηηο κεζόδνπο, πνπ επηζηξαηεύνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θαιιηηερληθνύ πξντόληνο αλ επηζηήκνλεο επνκέλσο, νη ζεαηξνιόγνη πνπ αηζζάλνληαη ηδηαίηεξε θιίζε πξνο ηελ Θζηνξία έξρνληαη λα κειεηήζνπλ δεηήκαηα, όπσο είλαη αο πνύκε ε αλάδπζε ηεο ζπληερληαθήο νξγάλσζεο ησλ ιεγόκελσλ ηερληηώλ ηνπ Δηνλύζνπ, ζηνλ αξραίν θόζκν ηεο ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο. ε κεηάβαζε από ηελ ειηζαβεηηαλή αλνηρηή ζθελή κε πνδηά ζηε ιεγόκελε ηηαιηθή ζθελή κε αςίδα πξνζθελίνπ, ζηελ Αγγιία ηεο Παιηλόξζσζεο ηνπ 17 νπ αηώλα. ε επίδξαζε πνπ είρε ζηε δηακόξθσζε ηνπ λενεκθαληδόκελνπ ζεζκνύ ησλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ ζηελ Αζήλα ηνπ 1830 ε πξσηνθαλήο δηαπινθή ηνπ επξσπατθνύ Δηαθσηηζκνύ κε ην αληίξξνπν θίλεκα ηνπ Εζληθηζκνύ θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πλεπκαηηθή πνξεία ησλ Νενειιήλσλ. ή νη δηαδηθαζίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ εγρώξηνπ Εζληθνύ Θεάηξνπ ζηα ρξόληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ Οη ζεαηξνιόγνη, από ηελ άιιε κεξηά, πνπ αηζζάλνληαη ηδηαίηεξε θιίζε πξνο ηα πεξηζζόηεξν αθεξεκέλα θαη ζπκκεηξηθά ζρήκαηα ηεο Θεσξίαο, αζρνινύληαη κε δεηήκαηα όπσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο θάζαξζεο ζηελ επαθή ηνπ θνηλνύ κε ηελ ηξαγσδία αλ ε θάζαξζε δειαδή πεηπραίλεηαη κέζσ ησλ αηζζεκάησλ ηνπ ειένπ θαη 3

4 ηνπ θόβνπ όπσο ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, κέζσ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ ζαπκαζκνύ, όπσο ηζρπξίδνληαη ν Κνξλέηγ θη ν αηλη Εβξεκόλ, ή απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ νίθηνπ, όπσο ππνζηεξίδνπλ ν Λέζζηλγθ θη ν ίιιεξ. Αζρνινύληαη κε ηηο πεξί ζεάηξνπ απόςεηο ησλ Ρώζσλ θνξκαιηζηώλ ή ησλ νπαδώλ ηεο ζρνιήο ηεο Πξάγαο. κε δεηήκαηα όπσο είλαη ην αλ ν εζνπνηόο αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά ην ξόιν ηνπ ή αλ ηνλ πξνζεγγίδεη κόλν κε ηνλ ςύρξαηκν λνπ. κε ηηο, θαηά ηνλ Ζσξδ Πνιηί, ηξηάληα έμη βαζηθέο δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζεάηξνπ όισλ ησλ επνρώλ Σέινο νη εξεπλεηέο ηεο Θεαηξνινγίαο πνπ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ Σερληθή, κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ην ζύζηεκα δηδαζθαιίαο ηεο ππνθξηηηθήο ηνπ Φξαλζνπά Νηειζάξη, ζηα κέζα ηνπ 19 νπ αηώλα, κε ην ζύζηεκα ηαληζιάβζθη, ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ. κπνξνύλ λα κειεηήζνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ζηελ εθθξαζηηθή ηνπ εζνπνηνύ ε ρξήζε πξνζσπείσλ ή, από κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά, ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε αλάπηπμε ηνπ θνηλνύ ζε θπθιηθή γύξσ από ηε ζθελή δηάηαμε, ζε θάπνηνπο πξσηνπνξηαθνύο ρώξνπο παξάζηαζεο ηνπ 20 νπ αηώλα. ηελ επηξξνή πνπ είρε ζηελ ηέρλε ηνπ ζεαηξηθνύ ζπγγξαθέα ε επηθξάηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Μαθ Κάληιο ζηνλ ειεθηξηθό θσηηζκό ησλ ακεξηθαληθώλ παξαζηάζεσλ ζηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα Ζεηώ ζπγγλώκε γηα ηνλ καθξόζπξην θαη ίζσο όρη απνιύησο εύιεπην ζε νξηζκέλνπο αθξναηέο παξαδεηγκαηηθό απηό θαηάινγν δεηεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα απαζρνινύλ ηνπο ζεαηξνιόγνπο ζηα ηξία απηόλνκα πεδία ηεο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ηνπο ηεο Θζηνξίαο, ηεο Θεσξίαο θαη ηεο Σερληθήο. Σνλ ζεώξεζα όκσο απαξαίηεην, γηα λα γίλεη αληηιεπηό, όηη, όπνηα θη αλ είλαη ε αξρηθή θιίζε ηνπ κειεηεηή, όπνηα θη αλ είλαη ε ηδηνζπγθξαζηαθή ηνπ πξνηίκεζε, αλ ηειηθά επηιέμεη λα κείλεη πηζηόο ζηα εξγαιεία θαη ζηηο κεζόδνπο ηεο επηζηήκεο, ζα θαηαιήμεη λα ππεξεηεί βαζηθά ηελ επηζηήκε ηεο Θζηνξίαο. Σνλ ζεώξεζα απαξαίηεην, γηα λα γίλεη αληηιεπηό όηη ε Θεσξία θαη ε Σερληθή ηνπ Θεάηξνπ, πνπ ζα γίλνπλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ελόο επηζηεκνληθνύ ηδξύκαηνο, αλαπόθεπθηα ζα έρνπλ ηζηνξηθό ραξαθηήξα. Αλαπόθεπθηα ζα είλαη Θζηνξία ηεο Θεσξίαο θαη Θζηνξία ηεο Σερληθήο. Δελ κνπ δηαθεύγεη βέβαηα ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θόζκν θάπνηεο πνιύ θεκηζκέλεο δξακαηηθέο ζρνιέο πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηε δηδαζθαιία θαη δηάδνζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ ηνπ εζνπνηνύ. Σν πεξίθεκν Άθηνξο ηνύληην ηεο Νέαο Τόξθεο, κε ηα αλά ηνλ θόζκν ζήκεξα παξαζηήκαηά ηνπ, είλαη αθηεξσκέλν ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο ηαληζιάβζθη, έηζη ηνπιάρηζηνλ πνπ ην εξκελεύνπλ νη δηάδνρνη ηνπ Λε ηξάζκπεξγθ Από ηελ άιιε κεξηά, γλσξίδσ πσο ππάξρνπλ δηόινπ ιίγνη ζεσξεηηθνί ηνπ Θεάηξνπ, πνπ, εγθαηεζηεκέλνη ζε γλσζηά παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα ηεο Επξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, ζαγελεύνπλ ηα πιήζε ησλ καζεηώλ ηνπο κε ην λα ηνπο δηδάζθνπλ ην πην πξόζθαην θαη ζπλαξπαζηηθό ζηελ πξσηνηππία ηνπ ζύζηεκα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ηεο ηέρλεο ηεο ζθελήο, πνπ απνζβνιώλνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο κε ην λα δηδάζθνπλ ην ζεσξεηηθό εθείλν ζύζηεκα πνπ ππνηίζεηαη ζα βάιεη ηέινο ζε όια ηα ζεσξεηηθά ζπζηήκαηα θαη ζα απνθαιύςεη ζηνπο πηζηνύο ηελ απόιπηε αιήζεηα γηα ηε θύζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θεάηξνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή αθόκε θαη γηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Πξνζεγγίζεηο απηνύ ηνπ είδνπο δελ κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ θύθιν ηεο επηζηήκεο, όζν δσεξή άζθεζε θη αλ πξνζθέξνπλ ζηηο πλεπκαηηθέο καο δπλάκεηο όζν θη αλ καο θαίλεηαη πσο αλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο ζηε ζεώξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο καο. Απαξαίηεηνο όξνο ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ είλαη, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ε απνθήξπμε ηεο δνγκαηηθήο κνλνκέξηαο, ε όζν γίλεηαη αληηθεηκεληθόηεξε θαη πην πνιύπιεπξε εμέηαζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ καο απαζρνινύλ ε αθνζίσζε ζηνπο πην απζηεξνύο θαλόλεο ελόο θξηηηθνύ ζρεηηθηζκνύ. Ο ηξνπθηνπξαιηζκόο, ε εκεησηηθή ή ε Απνδόκεζε απνηεινύλ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Θεάηξνπ πνπ κπνξνύλ λα θσηίζνπλ πηπρέο ηνπ πνπ έκελαλ σο πξόζθαηα παξακειεκέλεο. Αιιά επηηξέπεηαη λα 4

5 ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο κόλνλ αλ απνζπαζηνύλ από ηελ απηηζηηθή ηνπο ζπρλά εζσζηξέθεηα θαη αληηκεησπηζηνύλ σο ζεσξεηηθά ζπζηήκαηα αλάκεζα ζε πνιιά άιια παξόκνηα, σο πξνζεγγίζεηο πνπ εθπξνζσπνύλ ηηο έγλνηεο θαη αλαδεηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο δειαδή κόλνλ όηαλ κειεηνύληαη ζηα ηζηνξηθά ηνπο ζπκθξαδόκελα. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Σερληθήο. Σν ζύζηεκα ηαληζιάβζθη είλαη έλα επεηζόδην κε πνιύ ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό ζηίγκα, δελ απνηειεί ηελ ηειεησηηθή απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα έθθξαζεο ηνπ εζνπνηνύ. Δεκηνπξγήζεθε ζαλ έλα είδνο ππέξβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Νηειζάξη θαη θαηέιεμε λα γίλεη απνδέθηεο ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ πεηξακαηηζκώλ ηνπ Γθξνηόθζθη ή ησλ καζεηώλ ηνπ Μπεξιίλεξ Αλζάκπι. Αθόκε θη όηαλ απνθαζίζεη λα εηδηθεπηεί θαλείο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθό ζύζηεκα ή ζε έλα ζύζηεκα ηερληθήο θαη ε εηδίθεπζε είλαη νπσζδήπνηε θάηη πνπ επηβάιιεηαη ζήκεξα από ην ηεξάζηην εύξνο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο- ζα ην θάλεη, ρσξίο λα απνθνπεί από ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, κόλνλ αλ αλαγλσξίζεη ην αληηθείκελν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ σο έλα αλάκεζα ζε πνηθίια παξάιιεια ή δηαδνρηθά αληηθείκελα, αλά ηνπο αηώλεο. Ο Μπέξηνιη Μπξερη, θαιιηηέρλεο θη όρη επηζηήκνλαο ηνπ Θεάηξνπ, απαηηνύζε ηελ «ηζηνξηνπνίεζε», όπσο έιεγε, ηεο θαζεκεξηλήο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο πάλσ ζηε ζθελή, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή κε πιεξόηεηα θαη κε αληηθεηκεληθνύο όξνπο, δειαδή «κέζα ζην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνύ πλεύκαηνο ηεο λεόηεξεο επνρήο». Πσο είλαη δπλαηό λα κελ έρνπλ αλάινγεο αμηώζεηο νη κειεηεηέο ηνπ Θεάηξνπ; Καη γηα λα κε δεκηνπξγεζεί ε εληύπσζε, όηη ζε ηειεπηαία αλάιπζε πηζηεύσ θη εγώ, ζαλ θάπνηνπο ηεξνθάληεο ηεο Θεσξίαο, όηη έρσ αλαθαιύςεη ην θιεηδί πνπ αλνίγεη όιεο ηηο πύιεο ηνπ αγλώζηνπ, γηα λα κελ ππνζέζεη θαλείο όηη έρσ απιώο αληηθαηαζηήζεη ην καγηθό θιεηδί ηεο Θεσξίαο κε εθείλν ηεο Θζηνξίαο, ζα ζπεύζσ λα ζαο νκνινγήζσ, πξηλ νινθιεξώζσ, ηηο βαζύηαηεο ακθηβνιίεο κνπ γηα ηηο ηθαλόηεηεο ηεο Θζηνξίαο, γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηεο επηζηήκεο ζηελ ππεξεζία ηεο νπνίαο έρσ αθηεξώζεη ηε ζηαδηνδξνκία κνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πην απζηεξέο απαηηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ. Οη ακθηβνιίεο κνπ δελ είλαη κε θαλέλα ηξόπν πξσηόηππεο, βαζαλίδνπλ γεληθά ηνπο ηζηνξηθνύο εδώ θαη πάξα πνιιά ρξόληα, έρνπλ νδεγήζεη θάπνηα από ηα εληηκόηεξα πλεύκαηα ηνπ θαηξνύ καο λα απνθαλζνύλ όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ππάξρεη Θζηνξία, αιιά κόλνλ ηζηνξηθνί. Όηη απηό πνπ νλνκάδνπκε Θζηνξία δελ είλαη παξά κηα έληερλε ή θαθόηερλε, θαηά ηελ πεξίπησζε, αθήγεζε, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ζνιέο, απνζπαζκαηηθέο θαη αλαμηόπηζηεο ζηελ ππνθεηκεληθόηεηά ηνπο καξηπξίεο γηα ηα γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο, πξνθεηκέλνπ λα πθάλεη έλα πιέγκα ινγηθήο θαη θαληαζίαο, πνπ ζα αληαλαθιά ζηελ νπζία ηα ζύγρξνλά καο ελδηαθέξνληα θαη κόλν, κέζα ζην νπνίν ζα δηαθξίλνληαη απνθιεηζηηθά ηα απνηππώκαηα ηεο ζπλείδεζεο ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ θαη ησλ ζπγρξόλσλ ηνπο πνηέ εθείλα ηνπ παξειζόληνο. ηνλ ρώξν ηεο Θζηνξίαο, ε Θεαηξνινγία εηδηθά μεθηλά κε έλα θαίξην κεηνλέθηεκα, κε κηα ζνβαξή εθ γελεηήο αλαπεξία. Αλάκεζα ζε όινπο ηνπο κειεηεηέο έξγσλ ηέρλεο, νη ζεαηξνιόγνη είλαη εθείλνη πνπ αδπλαηνύλ λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπο, πνπ δελ κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ θαηεπζείαλ ηα πξντόληα ηεο αλζξώπηλεο θαληαζίαο θαη θαιαηζζεζίαο πνπ ηνπο απαζρνινύλ. Οη ηζηνξηθνί ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ κπνξνύλ λα θαπρεζνύλ όηη είλαη ζε ζέζε λα ζηειώζνπλ ην βιέκκα ηνπο θαηεπζείαλ ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σηηζηάλν ή ηνπ Ρέκπξαλη, λα πεξηεξγαζηνύλ ηα γιππηά ηνπ Μπεξλίλη ή ηνπ Ρνληέλ. Οη κειεηεηέο ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο επίζεο κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ άκεζα ηελ Ηλέκτρα ηνπ νθνθιή κε ηελ Ηλέκτρα ηνπ Επξηπίδε, κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε πξνζσπηθή επαθή κε ην θείκελν ηνπ Ταρτούφοσ ηνπ Μνιηέξνπ θαη ηεο Λοκαντιέραο ηνπ Γθνιληόλη, γηα λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ηεο επξσπατθήο θσκσδία από ηελ 5

6 αηζζεηηθή ηνπ Μπαξόθ ζε εθείλε ηνπ Δηαθσηηζκνύ. Οη κειεηεηέο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο όκσο δελ πξόθεηηαη λα δνύλ πνηέ κε ηα ίδηα ηνπο ηα κάηηα ηνλ νθνθιή λα ππνδύεηαη απηνπξνζώπσο ξόινπο ζαλ ηεο Ηιέθηξαο, δελ πξόθεηηαη λα θαζίζνπλ πνηέ ζηα ζεσξεία θάπνηνπ ειηζαβεηηαλνύ εκηππαίζξηνπ ζεάηξνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο εκβόιηκνπο κπαιαθαξηζκνύο ηνπ ρνληξνύ θσκηθνύ Οπίιιηακ Κέκπ πνπ θαίλεηαη πσο ελζάξθσλε γηα πξώηε θνξά ηνλ Φάιζηαθ ηνπ αίμπεξ. Δελ ζα ζαπκάζνπλ ηα θσηηζηηθά εθθέ ηεο κεηάβαζεο από ηελ λύρηα ζηελ απγή πνπ θηινηέρλεζε κε ηνπο πξσηόγνλνπο ειεθηξηθνύο πξνβνιείο ηνπ ν Νηέεβηλη Μπειάζθν, ην 1900, ζηελ πξώηε παξάζηαζε ηεο Κσρίας Μπατερφλάσ. θαη δελ ζα ζπγθξίλνπλ απηνπξνζώπσο πνηέο ηνπο εξσηθνύο κε ηνπο θσκηθνύο ξόινπο ηνπ δηθνύ καο Παληειή νύηζα, γηα λα δηαπηζηώζνπλ, αλ πξαγκαηηθά ην ηαιέλην ηνπ ήηαλ ηόζν πξσηετθό, όζν ηζρπξίδνληαη νη ζεαηέο ηνπ 1870 Εθήκεξε θαη ξεπζηή, ε ηέρλε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο δελ αθήλεη ηα ίρλε ηεο πάλσ ζην κνπζακά, ζαλ ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο, ή πάλσ ζε ζειίδεο ραξηηνύ, ζαλ ηελ ηέρλε ηεο δξακαηνπξγίαο. Σα επηηεύγκαηα ησλ εζνπνηώλ θαη ησλ ζθελνζεηώλ, ησλ ρνξεπηώλ θαη ησλ ηξαγνπδηζηώλ ηνπ παξειζόληνο, απνηππώλνληαη κόλν ζηε ζπλείδεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηνπο ζεαηώλ, θηάλνπλ ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ζνιά θαη απνζπαζκαηηθά, κέζα από ηνλ παξακνξθσηηθό θαζξέθηε ηεο ππνθεηκεληθήο θαηάζεζεο θάπνηνπ απηόπηε κάξηπξα. Αο κελ θπξηεπόκαζηε όκσο από αηζζήκαηα ππέξκεηξεο κεηνλεμίαο θη αο κελ ππεξβάιινπκε ζην δήηεκα ησλ ειιείςεσλ ηεο ζεαηξνινγίαο απέλαληη ζηελ ηζηνξηθή κειέηε ησλ άιισλ ηερλώλ. Αλ ζέιακε λα είκαζηε εηιηθξηλείο, ζα έπξεπε λα παξαδερηνύκε όηη θαη ζην ρώξν ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ ή ηεο ηέρλεο ηνπ ιόγνπ νη καξηπξίεο ησλ ηζηνξηθώλ είλαη θαηά πνιύ κεγάιν κέξνο απνζπαζκαηηθέο, αζαθείο θαη δπζεξκήλεπηεο, ε επαθή κε απηνύζηα ηα πξντόληα ησλ ηερλώλ απηώλ είλαη ηπραία θαη ζπαζκσδηθή είλαη πνιύ ζπρλά αθόκε θαη πιαζκαηηθή. Ωο ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα επηθαιεζηεί θαλείο ην κεγάιν πνηεηή Μέλαλδξν, ηνπ νπνίνπ ν εληειώο θαζνξηζηηθόο ξόινο ζηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο θσκσδίαο δελ ακθηζβεηήζεθε νύηε ζηηγκή από ηνπο ηζηνξηθνύο, παξά ην γεγνλόο όηη από ηα θείκελα ηνπ δελ έρνπλ δηαζσζεί παξά ειάρηζηα νηθηξά ζπαξάγκαηα. Η ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο επίζεο γξάθεηαη, παξά ην γεγνλόο όηη δελ έρεη δηαζσζεί νύηε κηα ζύλζεζε ηνπ Απειιή ή ηνπ Ζεύμηδνο ηεο γιππηηθήο, παξά ην γεγνλόο, όηη θαηέρνπκε ζξαύζκαηα κόλν ή αθαιαίζζεηα αληίγξαθα ησλ αξηζηνπξγεκάησλ ηνπ Φεηδία θαη ηνπ Πξαμηηέιε. Καη, γηα λα θύγνπκε από ην ρώξν ηεο αξραηόηεηαο, πνπ ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί κηα θάπσο εηδηθή πεξίπησζε, θαη λα έξζνπκε ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο: Οη κειεηεηέο ηεο δσγξαθηθήο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ πηνεζεί από ηε δηέλεμε γύξσ από ηελ απζεληηθόηεηα ησλ ρξσκάησλ ζηηο επηδσγξαθηζκέλεο γηα αξθεηνύο αηώλεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ Μηραήι Αγγέινπ, ζηελ Καπέιια ημηίλα από ηνπο νκεξηθνύο θαβγάδεο γύξσ από ηελ απζεληηθόηεηα ελόο κεγάινπ αξηζκνύ πηλάθσλ θνξπθαίσλ εθπξνζώπσλ ηεο ηέρλεο απηήο. Όπσο δελ έρνπλ απειπηζηεί θαη δελ έρνπλ θαηαζέζεη ηα όπια νη θηιόινγνη, απιώο θαη κόλνλ επεηδή δελ γλσξίδνπλ πνην είλαη ην απζεληηθό θείκελν ηνπ Άμλετ ηνπ Οπίιιηακ αίμπεξ: εθείλν ηεο πξώηεο έθδνζεο Κνπάξην, ηνπ 1603, εθείλν ηεο πνιύ δηαθνξεηηθήο δεύηεξεο έθδνζεο, ηνπ 1604, ή ην αθόκε δηαθνξεηηθόηεξν ηεο έθδνζεο Φόιην, ηνπ 1623; Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο, ηε λννηξνπία θαη ην πλεύκα δηαθνξεηηθώλ επνρώλ, ην εθθξεκέο ηεο επηζηήκεο κνηάδεη λα θηλείηαη πόηε πξνο ηε κηα θαη πόηε πξνο ηελ άιιε θαηεύζπλζε. Οη ζαημπεξνιόγνη ηνπ 19 νπ αηώλα ζεσξνύζαλ δεδνκέλε ηελ απζεληηθόηεηα ηνπ θεηκέλνπ ηεο έθδνζεο Φόιην, ησλ κεηαζαλάηησλ Απάλησλ ηνπ πνηεηή. Ελώ νη κειεηεηέο ηνπ 2 0νπ αηώλα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, θαίλεηαη λα πξνηηκνύλ ηε ιηγόηεξν άξηηα εθδνρή ηνπ δεύηεξνπ Κνπάξην, ηνπ 1604 Πξόθεηηαη, όπσο αληηιακβάλεζηε, γηα κηα δηαθσλία πνπ καο θέξλεη πίζσ ζηελ αξρηθή καο δηαπίζησζε, όηη νη ηζηνξηθνί, ρσξίο λα ην επηδηώθνπλ, θαηαγξάθνπλ κε κεγαιύηεξε πηζηόηεηα ηα ξεύκαηα ηεο δηθήο ηνπο επνρήο, παξά ηα ξεύκαηα ηνπ παξειζόληνο. Πξόθεηηαη γηα κηα δηέλεμε πνπ 6

7 καο νδεγεί θαη πάιη πίζσ ζην αλεζπρεηηθό εξώηεκα, αλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε Θζηνξία επηζηήκε, αλ ε ηζηνξηθή έξεπλα εθπιεξώλεη ηνπο βαζηθνύο όξνπο αληηθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο ηεο αιήζεηαο, πνπ ζα ηεο επέηξεπαλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ρώξν ησλ επηζηεκώλ Ζεηώ ηελ άδεηά ζαο, θπξίεο θαη θύξηνη, λα νινθιεξώζσ ζην ζεκείν απηό ην μεηύιηγκα ησλ ζθέςεώλ κνπ, ρσξία λα δώζσ απάληεζε ζην εξώηεκα λα εθκεηαιιεπηώ ην γεγνλόο όηη έρσ εμαληιήζεη ην κηζάσξν πνπ πξνβιέπεη ην πξόγξακκα ηεο παξνύζαο εθδήισζεο, γηα λα δηαθόςσ, ρσξίο λα θαηαιήμσ ζε θάπνηα θαηεγνξεκαηηθά ζπκπεξάζκαηα. ε κηα επνρή, θαηά ηελ νπνίαλ αθόκε θαη νη κειεηεηέο ηνπ δηαζηήκαηνο έρνπλ απνδερηεί κε θαξηεξία ηνλ ξόιν ηνπ ηζηνξηθνύ, κηα θαη όια ηα θαηλόκελα πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ κε ηα όξγαλά ηνπο αλήθνπλ, ιόγσ ηεο απόζηαζεο θαη ιόγσ ηεο δεζκεπηηθήο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο, ζην απώηαην παξειζόλ θαη δελ έρνπλ επνκέλσο παξά ηζηνξηθή κόλν ζεκαζία ζε κηα επνρή, θαηά ηελ νπνία αθόκε θαη νη θπζηθνί έρνπλ θπξηεπηεί από ακθηβνιίεο γηα ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνπλ θαη εξκελεύνπλ- λνκίδσ πσο δελ έρεη νπζηαζηηθό λόεκα ε ζπδήηεζε γηα ηελ επηζηεκνληθή αληηθεηκεληθόηεηα ηεο Θζηνξίαο. Ννκίδσ πσο σθέιηκν είλαη, αθόκε θη αλ έρνπκε θαηαιήμεη ελδόκπρα ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα λα πξνζπνηνύκαζηε όηη πηζηεύνπκε ζηελ ύπαξμή ηεο λνκίδσ όηη κέζα ζην εξεπλεηηθό εξγαζηήξην είλαη απαξαίηεην λα παξακεξίδνπκε ηηο επξύηεξεο θηινζνθηθέο καο αλεζπρίεο θαη λα αθηεξσλόκαζηε ηαπεηλά ζηελ επίιπζε πνιύ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθώλ πξνβιεκάησλ, ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθά δπλαηό λα επηιπζνύλ, κε ηελ απζηεξή εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ. Ή, αλ πξνηηκάηε, λα αθηεξσλόκαζηε ζηε δηαηύπσζε έγθπξσλ πξσηόηππσλ εξσηεκάησλ, ηα νπνία, κε ηελ άξζξσζή ηνπο θαη κόλν, δηεπξύλνπλ ηνπο νξίδνληέο καο, αθόκε θη αλ δελ είλαη δπλαηό λα βξνπλ θαηεγνξεκαηηθέο απαληήζεηο. Να αθηεξσλόκαζηε ηειηθά ζηελ αλαδήηεζε ζνθώλ εξσηεκάησλ θη όρη θαη αλάγθε ζνθώλ απαληήζεσλ Απηό έθαλα πάληα ζηελ αθαδεκατθή κνπ ζηαδηνδξνκία, ζην βαζκό πνπ κνπ ην επέηξεπαλ νη δπλάκεηο κνπ, θαη απηό έρσ δηδάμεη ζηνπο καζεηέο κνπ λα θάλνπλ. Καη ειπίδσ όηη απηό ζα δηδάμνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο θη εθείλνη ζηνπο δηθνύο ηνπο καζεηέο. 3 Δεθεκβξίνπ

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα