Θεατρολογία και Θστορία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεατρολογία και Θστορία"

Transcript

1 Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ ηελ θαξδηά κνπ πξώηα απ όινπο ηνπο καζεηέο κνπ, πνπ κε πξόηεηλαλ γηα ην βξαβείν, θαηόπη ηελ επηηξνπή πνπ κνπ ην ρνξήγεζε θαη ηέινο όινπο εζάο πνπ είραηε ηελ θαιή δηάζεζε λα πξνζδώζεηε θύξνο κε ηελ παξνπζία ζαο ζηελ εθδήισζε απηή. Πξόθεηηαη γηα κηα επηβξάβεπζε πνπ ζέισ λα πηζηεύσ όηη ηηκά ζην πξόζσπό κνπ πξσηίζησο ηνπο ζεζκνύο θαη ηα ηδξύκαηα ζηα νπνία έρσ ππεξεηήζεη θαη κεηέρσ κέρξη ζήκεξα, ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ην Θλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ ηνπ Ρεζύκλνπ, ζηα δηδαθηήξηα θαη ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ, αληίζηνηρα, είρα ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζώ θαη λα ζπλεξγαζηώ θαηά θαηξνύο κε θάπνηνπο από ηνπο πην πξνηθηζκέλνπο εθπξνζώπνπο ηεο λενιαίαο ηνπ ηόπνπ καο, γηα λα αληιήζσ δπλάκεηο από ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ηνπο κπήζσ ζηελ πεηζαξρία ηεο αλαδήηεζεο απηνύ πνπ έρνπκε κάζεη λα νλνκάδνπκε όινη ειπίδσ, ρσξίο θνκπαζκό θαη κεγαινξξεκνζύλε- «επηζηεκνληθή αιήζεηα». Σν βξαβείν απηό, ζέισ λα πηζηεύσ, απνηειεί θαη έλα ζεκάδη επίζεκεο πιένλ αλαγλώξηζεο ελόο λένπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ησλ αλώηαησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο ρώξαο, ηεο Θεαηξνινγίαο, κηαο επηζηήκεο πνπ, παξά ηελ θαζπζηεξεκέλε ηεο είζνδν ζηνλ αθαδεκατθό καο ζηίβν, θαιιηεξγείηαη απηή ηε ζηηγκή κε ξπζκνύο ηδηαίηεξα εληαηηθνύο θαη κε αζπλήζηζην δήιν. Ωο γλσζηηθό αληηθείκελν, ε Θεαηξνινγία εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην μεθίλεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, γηα λα εηζρσξήζεη θαηά ηηο αξρέο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο ζηα λεντδξπκέλα ηκήκαηα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, αξρηθά, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, αξγόηεξα, θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, πνιύ πξόζθαηα. Ωο π πξώηνο ινηπόλ εθιεγκέλνο θαζεγεηήο Θεαηξνινγίαο ηεο ρώξαο, πίζσ εθεί ζηα 1981, ήκνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ν θύξηνο απνινγεηήο θαη ππεξαζπηζηήο ηνπ λενηεξηζκνύ απηνύ, ήκνπλ δειαδή ν βαζηθόο απνδέθηεο ηεο θπζηθήο δπζπηζηίαο θαη πεξηέξγεηαο πνπ δεκηνπξγνύζε ε ρξήζε ηνπ άγλσζηνπ όξνπ. Ήκνπλ ν άλζξσπνο πνπ θαινύληαλ πνιύ ζπρλά, ζε ηόλνπο άιινηε ζρεδόλ εύζπκνπο θαη άιινηε πεξηζζόηεξν βινζπξνύο, λα εμεγήζεη, ηη πξαγκαηηθά είλαη ε Θεαηξνινγία θαη κε πνην αθξηβώο έξγν αζρνινύληαη νη ιεγόκελνη ζεαηξνιόγνη. Δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή, αλ παξαδερόκαζηαλ ζήκεξα εδώ, όηη ε ππνδνρή πνπ επηθπιαζζόηαλ θάπνηεο ζηηγκέο ζην πξόζσπό κνπ από νξηζκέλεο ζπλαδέιθνπο ζύκηδε ηελ ππνδνρή πνπ ζα επεθύιαζζαλ, αο πνύκε, νη επηζηήκνλεο ηεο ΝΑΑ ζε έλαλ αζηξνιόγν πνπ είρε εηζβάιεη ζηα ειεθηξνληθά ηνπο εξγαζηήξηα, κε ηα δώδηα θαη ηα σξνζθόπηά ηνπ θάησ από ηε καζράιε. Ή έζησ, ε ππνδνρή πνπ ζα επεθύιαζζαλ νη πεξηζζόηεξνη παξαδνζηαθνί θαξδηνρεηξνύξγνη ζε έλαλ βεινληζηή ή έλαλ νκνηνπαζεηηθό Η ζηξαηεγηθή πνπ είρα επηλνήζεη ζηελ πξώηκε θάζε, γηα λα μεπεξλώ ηνλ ζθόπειν ηνπ εξσηήκαηνο, «κε ηη αθξηβώο αζρνινύληαη νη ζεαηξνιόγνη, ζην πιαίζην ελόο επηζηεκνληθνύ ηδξύκαηνο», ήηαλ λα απαληώ ζε ζπκβηβαζηηθνύο ηόλνπο, «κε ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ». Γηα λα εηζπξάηησ ακέζσο έλα αλαθνπθηζκέλν, «έηζη πεο, αδειθέ», θαη λα ηξαβά ν θαζέλαο από ηνπο δύν ζπλνκηιεηέο ην δξόκν ηνπ, κε εθηνλσκέλε πιένλ ηελ αηκόζθαηξα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα ιίγα ιεπηά. 1

2 Αο κελ ππνζέζεη θαλείο πσο ε απάληεζε εθείλε ήηαλ απιή ππεθθπγή γηα ράξε ηεο αθαδεκατθήο γαιήλεο, όηη ν άλζξσπνο πνπ ηελ άξζξσλε είρε επηιέμεη λα ππνβαζκίζεη, από δεηιία ή ηεκεπειηά, ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Η απάληεζε δελ ήηαλ παξαπιαλεηηθή, ήηαλ απιώο ππεξβνιηθά ιαθσληθή θαη ηζνπεδσηηθή. Δελ πεξηείρε δειαδή ηηο απαξαίηεηεο επηκέξνπο πιεξνθνξίεο πνπ ζα επέηξεπαλ ζε απηόλ πνπ είρε ζέζεη ηελ εξώηεζε λα θαηαλνήζεη ην δήηεκα κε νπζηαζηηθόηεξν ηξόπν ζε θάπνην βάζνο θαη πιάηνο. Καη ζήκεξα, αλ κε ξσηνύζαηε βηαζηηθά θαη, όπσο ιέκε, «ζηα όξζηα», θάπνηα ζηηγκή πνπ δηαζηαπξσλόκαζηε ηπραία ζηνπο δηαδξόκνπο ελόο θηηξίνπ, «ηη αθξηβώο είλαη ε Θεαηξνινγία», ζα απαληνύζα θαη πάιη όηη είλαη θιάδνο ηεο Θζηνξίαο, όηη αλήθεη ζηε κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ ηζηνξηθώλ επηζηεκώλ. Επεηδή όκσο ζήκεξα έρσ ζηε δηάζεζή κνπ ηα ηξηάληα πνιύηηκα εθείλα ιεπηά πνπ παξαρσξνύληαη από ηνπο νξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο ζηνλ ηηκώκελν, γηα λα αλαπηύμεη θάπνηεο ζθέςεηο ηνπ, επηηξέςηε κνπ λα εθκεηαιιεπηώ ηελ επθαηξία, γηα λα πξνζζέζσ ζηελ παξαπάλσ αόξηζηε δήισζε ηηο θξίζηκεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηελ θάλνπλ θαηαλνεηή, πνπ ζα ηελ θσηίζνπλ κε έλαλ ηξόπν ηθαλό λα αλαδείμεη ηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο ηξηζδηάζηαηεο θα όρη θαζεισκέλεο ζηε ζρεκαηηθόηεηα ελόο επίπεδνπ ηρλνγξαθήκαηνο. Ούησο ή άιισο, θνβνύκαη, πσο νη εμεγήζεηο είλαη γεληθά απαξαίηεηεο, θαζώο ε πείξα κνύ έρεη δηδάμεη όηη, αθόκε θαη ζηα πξόζπξα ηνπ έηνπο 2005, έλα ηέηαξην ηνπ αηώλα ύζηεξα από ηελ εηζαγσγή ηεο Θεαηξνινγίαο ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα, πιήζνο θνηηεηέο εγγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά ηκήκαηα, ρσξίο λα έρνπλ πνιύ ζαθή εηθόλα γηα ην πεξηερόκελν ησλ επηθείκελσλ ζπνπδώλ ηνπο. Κάπνηνη ζπλερίδνπλ λα κελ έρνπλ εηθόλα, αθόκε θη αθνύ πάξνπλ ην δίπισκα. Αιιά ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε επζύλε κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο. Αο μεθηλήζνπκε από ηα απηνλόεηα, πνπ πάληα πίζηεπα όηη απνηεινύλ ην γεξόηεξν ζεκέιην γηα ηε ζηήξημε αθόκε θαη ησλ πην θηιόδνμσλ ή παξαθηλδπλεπκέλσλ αικάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ λνύ. Κη αο βάινπκε σο βάζε ηεο ζπδήηεζεο κηα ανξηζηνινγία αθόκε κεγαιύηεξε από εθείλεο πνπ επηζηξάηεπα παιηόηεξα αο πάξνπκε σο ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ζπλελλόεζεο καο ηε ζηνηρεηώδε ζθέςε, όηη, ζην πιαίζην επηζηεκνληθώλ ηδξπκάησλ, όπσο είλαη ηα Παλεπηζηήκηα ή ηα εξεπλεηηθά θέληξα, νη ζεαηξνιόγνη δελ κπνξνύλ παξά λα αζρνινύληαη γεληθά κε ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο ηέρλεο ηνπ Θεάηξνπ. Όπσο αθξηβώο ε Φηινινγία κειεηά κε ηα εξγαιεία ηεο επηζηήκεο ηα κλεκεία ηεο ηέρλεο ηνπ ιόγνπ θαη ε Μνπζηθνινγία, ηεο ηέρλεο ηεο Μνπζηθήο, έηζη θαη ε Θεαηξνινγία ρξεζηκνπνηεί ηηο νξζνινγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο αλάιπζεο, ηεο ζύγθξηζεο θαη ηεο ζύλζεζεο, γηα λα αλαγλσξίζεη, λα θσδηθνπνηήζεη θαη λα εξκελεύζεη αληηθεηκεληθά ηα επηκέξνπο θαηλόκελα ζαλ απηόλνκνο θιάδνο ζηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηώλα, όηαλ έγηλε θνηλή ζπλείδεζε ζηνπο αθαδεκατθνύο θύθινπο ηεο Επξώπεο, όηη ην ζέαηξν δελ ηαπηίδεηαη απνιύησο κε ην δξάκα, όηη ε κειέηε ηεο δξακαηηθήο ινγνηερλίαο από ηνπο θηιόινγνπο δελ εμαληιεί ηε γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζεάηξνπ ζην ζύλνιό ηνπ, όηη ην ζεαηξηθό έξγν απνηειεί κηθξό κόλν κέξνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρεη ε εμαηξεηηθά ζύλζεηε απηή ηέρλε. Η εμέιημε δελ ήξζε νπξαλνθαηέβαηε, εκθαλίζηεθε ζαλ θπζηθό επαθόινπζν ηεο απνθαζηζηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ ιόγνπ ζηηο παξαζηάζεηο πνιιώλ πξσηνπνξηαθώλ θηλεκάησλ ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα. Καη ήξζε ζαλ ζπλέπεηα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, πνπ είρε θεξύμεη ν πξσηνεκθαληδόκελνο ηελ ίδηα απηή επνρή θαιιηηερληθόο ζεζκόο ηνπ ζθελνζέηε. Ωο ζπληνληζηήο ησλ πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ επηκέξνπο θαιιηηερληθώλ εηδηθνηήησλ πνπ έπξεπε λα ζπκπξάμνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ εζνπνηνύ, ηνπ ζθελνγξάθνπ θαη ηνπ ελδπκαηνιόγνπ, ηνπ θσηηζηή θαη ηνπ κνπζηθνύ, ηνπ ζθεπνπνηνύ θαη ηνπ θξνληηζηή- ν ζθελνζέηεο ήξζε λα κεηαηνπίζεη, ζηε ζπλείδεζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, ηελ εζηίαζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο από ηελ ηδησηηθή αλάγλσζε ηνπ δξακαηηθνύ θεηκέλνπ ζηε δεκόζηα εξκελεία ηνπ, ζηελ ηξηζδηάζηαηε πιηθή παξνπζίαζή ηνπ ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθήο ζπλάζξνηζεο, κε ηε βνήζεηα ρεηξνλνκηώλ θαη 2

3 ζηάζεσλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ, κε ηε βνήζεηα ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ, ήρσλ θαη ξπζκώλ, ζηνηρείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ πέξα από ην πιεξνθνξηαθό θαη ζπγθηλεζηαθό θνξηίν ηνπ αλζξώπηλνπ ιόγνπ. Μηινύκε γηα κηα επαλάζηαζε πνπ ήξζε λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, λα παξνπζηάζεη πιήζνο λέα πεδία κειέηεο, παξαηήξεζεο θαη θαηαλόεζεο. Πνπ ήξζε λα βάιεη θάησ από ην κηθξνζθόπην ηνπ κειεηεηή, γηα λα θέξσ ειάρηζηα κόλν παξαδείγκαηα, ηηο αίζνπζεο παξαζηάζεσλ θαη ηνλ ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ηνπο. ηελ εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαηώλ ηεο ζθελήο, είηε πξόθεηηαη γηα ηνπο κπζνπνηεκέλνπο αζηέξεο ηνπ πξνζθελίνπ, είηε γηα ηνπο αθαλείο ππνβνιείο θαη ηνπο ηαπεηλνύο μπινπξγνύο ηνπ ζθελνγξαθηθνύ εξγαζηεξίνπ. ην ζεαηξηθό θνηλό, κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ, ηελ ηαμηθή θαη κνξθσηηθή ηνπ ηαπηόηεηα ή ηηο αλαινγίεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ θαηά πεξίπησζε ζύλζεζή ηνπ. ηηο ξπζκίζεηο ηεο πνιηηείαο, δειαδή ηε λνκνζεζία θαη ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηα δεκόζηα ζεάκαηα, ηνπο κεραληζκνύο ρνξήγεζεο αδεηώλ ή επηβνιήο πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο ινγνθξηζίαο Μηινύκε, κε ιίγα ιόγηα, γηα κηα επαλάζηαζε πνπ ήξζε λα θάλεη αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο έλαλ επξύ θαη πεξίπινθν θόζκν πνπ δελ απαζρνινύζε ηνπο κειεηεηέο ηεο δξακαηηθήο ινγνηερλίαο. Η δξακαηηθή ινγνηερλία παξέκεηλε βέβαηα ζην ζηόραζηξν ηεο ζεαηξνινγηθήο έξεπλαο, ηνπνζεηεκέλε απνθαζηζηηθά όκσο ζηα παξαπάλσ εμσδξακαηηθά ζπκθξαδόκελά ηεο. Αλ δεηήζνπκε ηώξα λα θσδηθνπνηήζνπκε ην θαηλνκεληθά ρανηηθό ζηελ πνηθηιία ηνπ απηό λέν πεδίν έξεπλαο, ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα αξθεηά γλώξηκν ηξίζεκν ζρήκα. Θα παξαδερηνύκε όηη, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηελ επηζηεκνληθή κειέηε όισλ ησλ ηερλώλ, ε πξνζέγγηζε θαη ηεο ηέρλεο ηνπ Θεάηξνπ κέζα ζηα παλεπηζηεκηαθά δηδαθηήξηα θαη εξγαζηήξηα δελ κπνξνύκε παξά λα θαηαιήμεη λα γίλεηαη θπθισηηθά ζηα ηξία εθείλα απηόλνκα κέησπα πνπ εκθαλίδνληαη επάισηα ζηηο επειάζεηο ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ: ηεο Θζηνξίαο, ηεο Θεσξίαο θαη ηεο Σερληθήο. Πξόθεηηαη αθξηβώο γηα ηα ηξία πεδία πνπ επηδέρνληαη νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο ύιεο ηνπο, πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζηα ιεγόκελα εξγαιεία ηεο επηζηήκεο. Παξακέλνληαο ινηπόλ, γηα κηθξό αθόκε δηάζηεκα, ζην ρώξν ησλ απηνλόεησλ αιεζεηώλ, ζα πσ όηη ε Θζηνξία αζρνιείηαη ρνλδξηθά κε ηα γεγνλόηα, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα πξόζσπα θαη ηα θαιιηηερληθά πξντόληα πνπ νξηνζεηνύλ ηελ πνξεία κηαο ηέρλεο κέζα ζην ρξόλν. Όηη ε Θεσξία πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζπζηεκαηηθά δηαηππσκέλεο γεληθέο απόςεηο γύξσ από κηα ζπγθεθξηκέλε ηέρλε, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ θηινδνμνύλ λα ραξηνγξαθήζνπλ δηαρξνληθά ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο, ηε ζύζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηηο ηδηόηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο, όπσο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο. Καη όηη, ζην ηέινο, ζην ρώξν ηεο Σερληθήο, κειεηά θαλείο ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ηα εξγαιεία, ηα πιηθά θαη ηηο κεζόδνπο, πνπ επηζηξαηεύνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θαιιηηερληθνύ πξντόληνο αλ επηζηήκνλεο επνκέλσο, νη ζεαηξνιόγνη πνπ αηζζάλνληαη ηδηαίηεξε θιίζε πξνο ηελ Θζηνξία έξρνληαη λα κειεηήζνπλ δεηήκαηα, όπσο είλαη αο πνύκε ε αλάδπζε ηεο ζπληερληαθήο νξγάλσζεο ησλ ιεγόκελσλ ηερληηώλ ηνπ Δηνλύζνπ, ζηνλ αξραίν θόζκν ηεο ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο. ε κεηάβαζε από ηελ ειηζαβεηηαλή αλνηρηή ζθελή κε πνδηά ζηε ιεγόκελε ηηαιηθή ζθελή κε αςίδα πξνζθελίνπ, ζηελ Αγγιία ηεο Παιηλόξζσζεο ηνπ 17 νπ αηώλα. ε επίδξαζε πνπ είρε ζηε δηακόξθσζε ηνπ λενεκθαληδόκελνπ ζεζκνύ ησλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ ζηελ Αζήλα ηνπ 1830 ε πξσηνθαλήο δηαπινθή ηνπ επξσπατθνύ Δηαθσηηζκνύ κε ην αληίξξνπν θίλεκα ηνπ Εζληθηζκνύ θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πλεπκαηηθή πνξεία ησλ Νενειιήλσλ. ή νη δηαδηθαζίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ εγρώξηνπ Εζληθνύ Θεάηξνπ ζηα ρξόληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ Οη ζεαηξνιόγνη, από ηελ άιιε κεξηά, πνπ αηζζάλνληαη ηδηαίηεξε θιίζε πξνο ηα πεξηζζόηεξν αθεξεκέλα θαη ζπκκεηξηθά ζρήκαηα ηεο Θεσξίαο, αζρνινύληαη κε δεηήκαηα όπσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο θάζαξζεο ζηελ επαθή ηνπ θνηλνύ κε ηελ ηξαγσδία αλ ε θάζαξζε δειαδή πεηπραίλεηαη κέζσ ησλ αηζζεκάησλ ηνπ ειένπ θαη 3

4 ηνπ θόβνπ όπσο ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, κέζσ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ ζαπκαζκνύ, όπσο ηζρπξίδνληαη ν Κνξλέηγ θη ν αηλη Εβξεκόλ, ή απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ νίθηνπ, όπσο ππνζηεξίδνπλ ν Λέζζηλγθ θη ν ίιιεξ. Αζρνινύληαη κε ηηο πεξί ζεάηξνπ απόςεηο ησλ Ρώζσλ θνξκαιηζηώλ ή ησλ νπαδώλ ηεο ζρνιήο ηεο Πξάγαο. κε δεηήκαηα όπσο είλαη ην αλ ν εζνπνηόο αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά ην ξόιν ηνπ ή αλ ηνλ πξνζεγγίδεη κόλν κε ηνλ ςύρξαηκν λνπ. κε ηηο, θαηά ηνλ Ζσξδ Πνιηί, ηξηάληα έμη βαζηθέο δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζεάηξνπ όισλ ησλ επνρώλ Σέινο νη εξεπλεηέο ηεο Θεαηξνινγίαο πνπ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ Σερληθή, κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ην ζύζηεκα δηδαζθαιίαο ηεο ππνθξηηηθήο ηνπ Φξαλζνπά Νηειζάξη, ζηα κέζα ηνπ 19 νπ αηώλα, κε ην ζύζηεκα ηαληζιάβζθη, ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ. κπνξνύλ λα κειεηήζνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ζηελ εθθξαζηηθή ηνπ εζνπνηνύ ε ρξήζε πξνζσπείσλ ή, από κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά, ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε αλάπηπμε ηνπ θνηλνύ ζε θπθιηθή γύξσ από ηε ζθελή δηάηαμε, ζε θάπνηνπο πξσηνπνξηαθνύο ρώξνπο παξάζηαζεο ηνπ 20 νπ αηώλα. ηελ επηξξνή πνπ είρε ζηελ ηέρλε ηνπ ζεαηξηθνύ ζπγγξαθέα ε επηθξάηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Μαθ Κάληιο ζηνλ ειεθηξηθό θσηηζκό ησλ ακεξηθαληθώλ παξαζηάζεσλ ζηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα Ζεηώ ζπγγλώκε γηα ηνλ καθξόζπξην θαη ίζσο όρη απνιύησο εύιεπην ζε νξηζκέλνπο αθξναηέο παξαδεηγκαηηθό απηό θαηάινγν δεηεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα απαζρνινύλ ηνπο ζεαηξνιόγνπο ζηα ηξία απηόλνκα πεδία ηεο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ηνπο ηεο Θζηνξίαο, ηεο Θεσξίαο θαη ηεο Σερληθήο. Σνλ ζεώξεζα όκσο απαξαίηεην, γηα λα γίλεη αληηιεπηό, όηη, όπνηα θη αλ είλαη ε αξρηθή θιίζε ηνπ κειεηεηή, όπνηα θη αλ είλαη ε ηδηνζπγθξαζηαθή ηνπ πξνηίκεζε, αλ ηειηθά επηιέμεη λα κείλεη πηζηόο ζηα εξγαιεία θαη ζηηο κεζόδνπο ηεο επηζηήκεο, ζα θαηαιήμεη λα ππεξεηεί βαζηθά ηελ επηζηήκε ηεο Θζηνξίαο. Σνλ ζεώξεζα απαξαίηεην, γηα λα γίλεη αληηιεπηό όηη ε Θεσξία θαη ε Σερληθή ηνπ Θεάηξνπ, πνπ ζα γίλνπλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ελόο επηζηεκνληθνύ ηδξύκαηνο, αλαπόθεπθηα ζα έρνπλ ηζηνξηθό ραξαθηήξα. Αλαπόθεπθηα ζα είλαη Θζηνξία ηεο Θεσξίαο θαη Θζηνξία ηεο Σερληθήο. Δελ κνπ δηαθεύγεη βέβαηα ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θόζκν θάπνηεο πνιύ θεκηζκέλεο δξακαηηθέο ζρνιέο πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηε δηδαζθαιία θαη δηάδνζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ ηνπ εζνπνηνύ. Σν πεξίθεκν Άθηνξο ηνύληην ηεο Νέαο Τόξθεο, κε ηα αλά ηνλ θόζκν ζήκεξα παξαζηήκαηά ηνπ, είλαη αθηεξσκέλν ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο ηαληζιάβζθη, έηζη ηνπιάρηζηνλ πνπ ην εξκελεύνπλ νη δηάδνρνη ηνπ Λε ηξάζκπεξγθ Από ηελ άιιε κεξηά, γλσξίδσ πσο ππάξρνπλ δηόινπ ιίγνη ζεσξεηηθνί ηνπ Θεάηξνπ, πνπ, εγθαηεζηεκέλνη ζε γλσζηά παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα ηεο Επξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, ζαγελεύνπλ ηα πιήζε ησλ καζεηώλ ηνπο κε ην λα ηνπο δηδάζθνπλ ην πην πξόζθαην θαη ζπλαξπαζηηθό ζηελ πξσηνηππία ηνπ ζύζηεκα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ηεο ηέρλεο ηεο ζθελήο, πνπ απνζβνιώλνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο κε ην λα δηδάζθνπλ ην ζεσξεηηθό εθείλν ζύζηεκα πνπ ππνηίζεηαη ζα βάιεη ηέινο ζε όια ηα ζεσξεηηθά ζπζηήκαηα θαη ζα απνθαιύςεη ζηνπο πηζηνύο ηελ απόιπηε αιήζεηα γηα ηε θύζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θεάηξνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή αθόκε θαη γηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Πξνζεγγίζεηο απηνύ ηνπ είδνπο δελ κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ θύθιν ηεο επηζηήκεο, όζν δσεξή άζθεζε θη αλ πξνζθέξνπλ ζηηο πλεπκαηηθέο καο δπλάκεηο όζν θη αλ καο θαίλεηαη πσο αλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο ζηε ζεώξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο καο. Απαξαίηεηνο όξνο ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ είλαη, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ε απνθήξπμε ηεο δνγκαηηθήο κνλνκέξηαο, ε όζν γίλεηαη αληηθεηκεληθόηεξε θαη πην πνιύπιεπξε εμέηαζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ καο απαζρνινύλ ε αθνζίσζε ζηνπο πην απζηεξνύο θαλόλεο ελόο θξηηηθνύ ζρεηηθηζκνύ. Ο ηξνπθηνπξαιηζκόο, ε εκεησηηθή ή ε Απνδόκεζε απνηεινύλ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Θεάηξνπ πνπ κπνξνύλ λα θσηίζνπλ πηπρέο ηνπ πνπ έκελαλ σο πξόζθαηα παξακειεκέλεο. Αιιά επηηξέπεηαη λα 4

5 ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο κόλνλ αλ απνζπαζηνύλ από ηελ απηηζηηθή ηνπο ζπρλά εζσζηξέθεηα θαη αληηκεησπηζηνύλ σο ζεσξεηηθά ζπζηήκαηα αλάκεζα ζε πνιιά άιια παξόκνηα, σο πξνζεγγίζεηο πνπ εθπξνζσπνύλ ηηο έγλνηεο θαη αλαδεηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο δειαδή κόλνλ όηαλ κειεηνύληαη ζηα ηζηνξηθά ηνπο ζπκθξαδόκελα. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Σερληθήο. Σν ζύζηεκα ηαληζιάβζθη είλαη έλα επεηζόδην κε πνιύ ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό ζηίγκα, δελ απνηειεί ηελ ηειεησηηθή απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα έθθξαζεο ηνπ εζνπνηνύ. Δεκηνπξγήζεθε ζαλ έλα είδνο ππέξβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Νηειζάξη θαη θαηέιεμε λα γίλεη απνδέθηεο ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ πεηξακαηηζκώλ ηνπ Γθξνηόθζθη ή ησλ καζεηώλ ηνπ Μπεξιίλεξ Αλζάκπι. Αθόκε θη όηαλ απνθαζίζεη λα εηδηθεπηεί θαλείο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθό ζύζηεκα ή ζε έλα ζύζηεκα ηερληθήο θαη ε εηδίθεπζε είλαη νπσζδήπνηε θάηη πνπ επηβάιιεηαη ζήκεξα από ην ηεξάζηην εύξνο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο- ζα ην θάλεη, ρσξίο λα απνθνπεί από ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, κόλνλ αλ αλαγλσξίζεη ην αληηθείκελν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ σο έλα αλάκεζα ζε πνηθίια παξάιιεια ή δηαδνρηθά αληηθείκελα, αλά ηνπο αηώλεο. Ο Μπέξηνιη Μπξερη, θαιιηηέρλεο θη όρη επηζηήκνλαο ηνπ Θεάηξνπ, απαηηνύζε ηελ «ηζηνξηνπνίεζε», όπσο έιεγε, ηεο θαζεκεξηλήο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο πάλσ ζηε ζθελή, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή κε πιεξόηεηα θαη κε αληηθεηκεληθνύο όξνπο, δειαδή «κέζα ζην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνύ πλεύκαηνο ηεο λεόηεξεο επνρήο». Πσο είλαη δπλαηό λα κελ έρνπλ αλάινγεο αμηώζεηο νη κειεηεηέο ηνπ Θεάηξνπ; Καη γηα λα κε δεκηνπξγεζεί ε εληύπσζε, όηη ζε ηειεπηαία αλάιπζε πηζηεύσ θη εγώ, ζαλ θάπνηνπο ηεξνθάληεο ηεο Θεσξίαο, όηη έρσ αλαθαιύςεη ην θιεηδί πνπ αλνίγεη όιεο ηηο πύιεο ηνπ αγλώζηνπ, γηα λα κελ ππνζέζεη θαλείο όηη έρσ απιώο αληηθαηαζηήζεη ην καγηθό θιεηδί ηεο Θεσξίαο κε εθείλν ηεο Θζηνξίαο, ζα ζπεύζσ λα ζαο νκνινγήζσ, πξηλ νινθιεξώζσ, ηηο βαζύηαηεο ακθηβνιίεο κνπ γηα ηηο ηθαλόηεηεο ηεο Θζηνξίαο, γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηεο επηζηήκεο ζηελ ππεξεζία ηεο νπνίαο έρσ αθηεξώζεη ηε ζηαδηνδξνκία κνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πην απζηεξέο απαηηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ. Οη ακθηβνιίεο κνπ δελ είλαη κε θαλέλα ηξόπν πξσηόηππεο, βαζαλίδνπλ γεληθά ηνπο ηζηνξηθνύο εδώ θαη πάξα πνιιά ρξόληα, έρνπλ νδεγήζεη θάπνηα από ηα εληηκόηεξα πλεύκαηα ηνπ θαηξνύ καο λα απνθαλζνύλ όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ππάξρεη Θζηνξία, αιιά κόλνλ ηζηνξηθνί. Όηη απηό πνπ νλνκάδνπκε Θζηνξία δελ είλαη παξά κηα έληερλε ή θαθόηερλε, θαηά ηελ πεξίπησζε, αθήγεζε, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ζνιέο, απνζπαζκαηηθέο θαη αλαμηόπηζηεο ζηελ ππνθεηκεληθόηεηά ηνπο καξηπξίεο γηα ηα γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο, πξνθεηκέλνπ λα πθάλεη έλα πιέγκα ινγηθήο θαη θαληαζίαο, πνπ ζα αληαλαθιά ζηελ νπζία ηα ζύγρξνλά καο ελδηαθέξνληα θαη κόλν, κέζα ζην νπνίν ζα δηαθξίλνληαη απνθιεηζηηθά ηα απνηππώκαηα ηεο ζπλείδεζεο ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ θαη ησλ ζπγρξόλσλ ηνπο πνηέ εθείλα ηνπ παξειζόληνο. ηνλ ρώξν ηεο Θζηνξίαο, ε Θεαηξνινγία εηδηθά μεθηλά κε έλα θαίξην κεηνλέθηεκα, κε κηα ζνβαξή εθ γελεηήο αλαπεξία. Αλάκεζα ζε όινπο ηνπο κειεηεηέο έξγσλ ηέρλεο, νη ζεαηξνιόγνη είλαη εθείλνη πνπ αδπλαηνύλ λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπο, πνπ δελ κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ θαηεπζείαλ ηα πξντόληα ηεο αλζξώπηλεο θαληαζίαο θαη θαιαηζζεζίαο πνπ ηνπο απαζρνινύλ. Οη ηζηνξηθνί ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ κπνξνύλ λα θαπρεζνύλ όηη είλαη ζε ζέζε λα ζηειώζνπλ ην βιέκκα ηνπο θαηεπζείαλ ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σηηζηάλν ή ηνπ Ρέκπξαλη, λα πεξηεξγαζηνύλ ηα γιππηά ηνπ Μπεξλίλη ή ηνπ Ρνληέλ. Οη κειεηεηέο ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο επίζεο κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ άκεζα ηελ Ηλέκτρα ηνπ νθνθιή κε ηελ Ηλέκτρα ηνπ Επξηπίδε, κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε πξνζσπηθή επαθή κε ην θείκελν ηνπ Ταρτούφοσ ηνπ Μνιηέξνπ θαη ηεο Λοκαντιέραο ηνπ Γθνιληόλη, γηα λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ηεο επξσπατθήο θσκσδία από ηελ 5

6 αηζζεηηθή ηνπ Μπαξόθ ζε εθείλε ηνπ Δηαθσηηζκνύ. Οη κειεηεηέο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο όκσο δελ πξόθεηηαη λα δνύλ πνηέ κε ηα ίδηα ηνπο ηα κάηηα ηνλ νθνθιή λα ππνδύεηαη απηνπξνζώπσο ξόινπο ζαλ ηεο Ηιέθηξαο, δελ πξόθεηηαη λα θαζίζνπλ πνηέ ζηα ζεσξεία θάπνηνπ ειηζαβεηηαλνύ εκηππαίζξηνπ ζεάηξνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο εκβόιηκνπο κπαιαθαξηζκνύο ηνπ ρνληξνύ θσκηθνύ Οπίιιηακ Κέκπ πνπ θαίλεηαη πσο ελζάξθσλε γηα πξώηε θνξά ηνλ Φάιζηαθ ηνπ αίμπεξ. Δελ ζα ζαπκάζνπλ ηα θσηηζηηθά εθθέ ηεο κεηάβαζεο από ηελ λύρηα ζηελ απγή πνπ θηινηέρλεζε κε ηνπο πξσηόγνλνπο ειεθηξηθνύο πξνβνιείο ηνπ ν Νηέεβηλη Μπειάζθν, ην 1900, ζηελ πξώηε παξάζηαζε ηεο Κσρίας Μπατερφλάσ. θαη δελ ζα ζπγθξίλνπλ απηνπξνζώπσο πνηέο ηνπο εξσηθνύο κε ηνπο θσκηθνύο ξόινπο ηνπ δηθνύ καο Παληειή νύηζα, γηα λα δηαπηζηώζνπλ, αλ πξαγκαηηθά ην ηαιέλην ηνπ ήηαλ ηόζν πξσηετθό, όζν ηζρπξίδνληαη νη ζεαηέο ηνπ 1870 Εθήκεξε θαη ξεπζηή, ε ηέρλε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο δελ αθήλεη ηα ίρλε ηεο πάλσ ζην κνπζακά, ζαλ ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο, ή πάλσ ζε ζειίδεο ραξηηνύ, ζαλ ηελ ηέρλε ηεο δξακαηνπξγίαο. Σα επηηεύγκαηα ησλ εζνπνηώλ θαη ησλ ζθελνζεηώλ, ησλ ρνξεπηώλ θαη ησλ ηξαγνπδηζηώλ ηνπ παξειζόληνο, απνηππώλνληαη κόλν ζηε ζπλείδεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηνπο ζεαηώλ, θηάλνπλ ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ζνιά θαη απνζπαζκαηηθά, κέζα από ηνλ παξακνξθσηηθό θαζξέθηε ηεο ππνθεηκεληθήο θαηάζεζεο θάπνηνπ απηόπηε κάξηπξα. Αο κελ θπξηεπόκαζηε όκσο από αηζζήκαηα ππέξκεηξεο κεηνλεμίαο θη αο κελ ππεξβάιινπκε ζην δήηεκα ησλ ειιείςεσλ ηεο ζεαηξνινγίαο απέλαληη ζηελ ηζηνξηθή κειέηε ησλ άιισλ ηερλώλ. Αλ ζέιακε λα είκαζηε εηιηθξηλείο, ζα έπξεπε λα παξαδερηνύκε όηη θαη ζην ρώξν ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ ή ηεο ηέρλεο ηνπ ιόγνπ νη καξηπξίεο ησλ ηζηνξηθώλ είλαη θαηά πνιύ κεγάιν κέξνο απνζπαζκαηηθέο, αζαθείο θαη δπζεξκήλεπηεο, ε επαθή κε απηνύζηα ηα πξντόληα ησλ ηερλώλ απηώλ είλαη ηπραία θαη ζπαζκσδηθή είλαη πνιύ ζπρλά αθόκε θαη πιαζκαηηθή. Ωο ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα επηθαιεζηεί θαλείο ην κεγάιν πνηεηή Μέλαλδξν, ηνπ νπνίνπ ν εληειώο θαζνξηζηηθόο ξόινο ζηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο θσκσδίαο δελ ακθηζβεηήζεθε νύηε ζηηγκή από ηνπο ηζηνξηθνύο, παξά ην γεγνλόο όηη από ηα θείκελα ηνπ δελ έρνπλ δηαζσζεί παξά ειάρηζηα νηθηξά ζπαξάγκαηα. Η ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο επίζεο γξάθεηαη, παξά ην γεγνλόο όηη δελ έρεη δηαζσζεί νύηε κηα ζύλζεζε ηνπ Απειιή ή ηνπ Ζεύμηδνο ηεο γιππηηθήο, παξά ην γεγνλόο, όηη θαηέρνπκε ζξαύζκαηα κόλν ή αθαιαίζζεηα αληίγξαθα ησλ αξηζηνπξγεκάησλ ηνπ Φεηδία θαη ηνπ Πξαμηηέιε. Καη, γηα λα θύγνπκε από ην ρώξν ηεο αξραηόηεηαο, πνπ ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί κηα θάπσο εηδηθή πεξίπησζε, θαη λα έξζνπκε ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο: Οη κειεηεηέο ηεο δσγξαθηθήο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ πηνεζεί από ηε δηέλεμε γύξσ από ηελ απζεληηθόηεηα ησλ ρξσκάησλ ζηηο επηδσγξαθηζκέλεο γηα αξθεηνύο αηώλεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ Μηραήι Αγγέινπ, ζηελ Καπέιια ημηίλα από ηνπο νκεξηθνύο θαβγάδεο γύξσ από ηελ απζεληηθόηεηα ελόο κεγάινπ αξηζκνύ πηλάθσλ θνξπθαίσλ εθπξνζώπσλ ηεο ηέρλεο απηήο. Όπσο δελ έρνπλ απειπηζηεί θαη δελ έρνπλ θαηαζέζεη ηα όπια νη θηιόινγνη, απιώο θαη κόλνλ επεηδή δελ γλσξίδνπλ πνην είλαη ην απζεληηθό θείκελν ηνπ Άμλετ ηνπ Οπίιιηακ αίμπεξ: εθείλν ηεο πξώηεο έθδνζεο Κνπάξην, ηνπ 1603, εθείλν ηεο πνιύ δηαθνξεηηθήο δεύηεξεο έθδνζεο, ηνπ 1604, ή ην αθόκε δηαθνξεηηθόηεξν ηεο έθδνζεο Φόιην, ηνπ 1623; Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο, ηε λννηξνπία θαη ην πλεύκα δηαθνξεηηθώλ επνρώλ, ην εθθξεκέο ηεο επηζηήκεο κνηάδεη λα θηλείηαη πόηε πξνο ηε κηα θαη πόηε πξνο ηελ άιιε θαηεύζπλζε. Οη ζαημπεξνιόγνη ηνπ 19 νπ αηώλα ζεσξνύζαλ δεδνκέλε ηελ απζεληηθόηεηα ηνπ θεηκέλνπ ηεο έθδνζεο Φόιην, ησλ κεηαζαλάηησλ Απάλησλ ηνπ πνηεηή. Ελώ νη κειεηεηέο ηνπ 2 0νπ αηώλα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, θαίλεηαη λα πξνηηκνύλ ηε ιηγόηεξν άξηηα εθδνρή ηνπ δεύηεξνπ Κνπάξην, ηνπ 1604 Πξόθεηηαη, όπσο αληηιακβάλεζηε, γηα κηα δηαθσλία πνπ καο θέξλεη πίζσ ζηελ αξρηθή καο δηαπίζησζε, όηη νη ηζηνξηθνί, ρσξίο λα ην επηδηώθνπλ, θαηαγξάθνπλ κε κεγαιύηεξε πηζηόηεηα ηα ξεύκαηα ηεο δηθήο ηνπο επνρήο, παξά ηα ξεύκαηα ηνπ παξειζόληνο. Πξόθεηηαη γηα κηα δηέλεμε πνπ 6

7 καο νδεγεί θαη πάιη πίζσ ζην αλεζπρεηηθό εξώηεκα, αλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε Θζηνξία επηζηήκε, αλ ε ηζηνξηθή έξεπλα εθπιεξώλεη ηνπο βαζηθνύο όξνπο αληηθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο ηεο αιήζεηαο, πνπ ζα ηεο επέηξεπαλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ρώξν ησλ επηζηεκώλ Ζεηώ ηελ άδεηά ζαο, θπξίεο θαη θύξηνη, λα νινθιεξώζσ ζην ζεκείν απηό ην μεηύιηγκα ησλ ζθέςεώλ κνπ, ρσξία λα δώζσ απάληεζε ζην εξώηεκα λα εθκεηαιιεπηώ ην γεγνλόο όηη έρσ εμαληιήζεη ην κηζάσξν πνπ πξνβιέπεη ην πξόγξακκα ηεο παξνύζαο εθδήισζεο, γηα λα δηαθόςσ, ρσξίο λα θαηαιήμσ ζε θάπνηα θαηεγνξεκαηηθά ζπκπεξάζκαηα. ε κηα επνρή, θαηά ηελ νπνίαλ αθόκε θαη νη κειεηεηέο ηνπ δηαζηήκαηνο έρνπλ απνδερηεί κε θαξηεξία ηνλ ξόιν ηνπ ηζηνξηθνύ, κηα θαη όια ηα θαηλόκελα πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ κε ηα όξγαλά ηνπο αλήθνπλ, ιόγσ ηεο απόζηαζεο θαη ιόγσ ηεο δεζκεπηηθήο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο, ζην απώηαην παξειζόλ θαη δελ έρνπλ επνκέλσο παξά ηζηνξηθή κόλν ζεκαζία ζε κηα επνρή, θαηά ηελ νπνία αθόκε θαη νη θπζηθνί έρνπλ θπξηεπηεί από ακθηβνιίεο γηα ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνπλ θαη εξκελεύνπλ- λνκίδσ πσο δελ έρεη νπζηαζηηθό λόεκα ε ζπδήηεζε γηα ηελ επηζηεκνληθή αληηθεηκεληθόηεηα ηεο Θζηνξίαο. Ννκίδσ πσο σθέιηκν είλαη, αθόκε θη αλ έρνπκε θαηαιήμεη ελδόκπρα ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα λα πξνζπνηνύκαζηε όηη πηζηεύνπκε ζηελ ύπαξμή ηεο λνκίδσ όηη κέζα ζην εξεπλεηηθό εξγαζηήξην είλαη απαξαίηεην λα παξακεξίδνπκε ηηο επξύηεξεο θηινζνθηθέο καο αλεζπρίεο θαη λα αθηεξσλόκαζηε ηαπεηλά ζηελ επίιπζε πνιύ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθώλ πξνβιεκάησλ, ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθά δπλαηό λα επηιπζνύλ, κε ηελ απζηεξή εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ. Ή, αλ πξνηηκάηε, λα αθηεξσλόκαζηε ζηε δηαηύπσζε έγθπξσλ πξσηόηππσλ εξσηεκάησλ, ηα νπνία, κε ηελ άξζξσζή ηνπο θαη κόλν, δηεπξύλνπλ ηνπο νξίδνληέο καο, αθόκε θη αλ δελ είλαη δπλαηό λα βξνπλ θαηεγνξεκαηηθέο απαληήζεηο. Να αθηεξσλόκαζηε ηειηθά ζηελ αλαδήηεζε ζνθώλ εξσηεκάησλ θη όρη θαη αλάγθε ζνθώλ απαληήζεσλ Απηό έθαλα πάληα ζηελ αθαδεκατθή κνπ ζηαδηνδξνκία, ζην βαζκό πνπ κνπ ην επέηξεπαλ νη δπλάκεηο κνπ, θαη απηό έρσ δηδάμεη ζηνπο καζεηέο κνπ λα θάλνπλ. Καη ειπίδσ όηη απηό ζα δηδάμνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο θη εθείλνη ζηνπο δηθνύο ηνπο καζεηέο. 3 Δεθεκβξίνπ

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα