Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Τρίπολη, 6/03/2015 Αρ πρωτ.: 1515 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 / , 2710/ Fax: 2710 / Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Κωνσταντίνος Α. Καρβέλας ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ αριθμ 9/ Απόφαση της Συγκλήτου, ΑΔΑ: 710Κ469Β7Δ-ΤΦΥ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων με αντικείμενο την μίσθωση 11 δίκλινων δωματίων, προκειμένου να στεγασθούν από 16 έως 22 φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών για το έτος 2015 (ενδεικτικό χρονικό διάστημα από 01/04/2015 έως 30/06/2015 & 1/09/2015 έως 31/12/2015 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. Το ποσό προσφοράς ανά κλίνη υπολογίζεται να κυμανθεί από 8-11 ανά κλίνη (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επιπλέον τις νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων). Για τη μίσθωση των κλινών η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επιπλέον τις νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων). Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα δεκαπενθήμερης παράτασης (15 ημέρες) η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.630,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επιπλέον τις νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων). Άρα η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επιπλέον τις νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων). Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο. 1

2 Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει την δυνατότητα αυξομείωσης των κλινών. Το ποσοστό αυτό δε μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δοθεί παράταση του διδακτικού έτους, η εν λόγω μίσθωση παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την ημερομηνία της παρατάσεως. Σε αυτή την περίπτωση το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οφείλει να ειδοποιήσει τον εκμισθωτή. Οι προσφορές καλύπτουν όλο το αναφερόμενο διάστημα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Τα ξενοδοχεία /ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού): Α. Να βρίσκονται κατά προτίμηση στο Ναύπλιο και στους όμορους Δήμους και σε απόσταση έως 15 χλμ. από την έδρα του Τμήματος θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να ανήκουν στην 2η ή 3η ή 4η ή 5η κατηγορία αστέρων για ξενοδοχεία και στην 2η ή 3η ή 4 η κατηγορία κλειδιών για ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα δωμάτια να είναι μονόκλινα ή δίκλινα, να διαθέτουν μπάνιο και κουζίνα εντός και να είναι κατάλληλα για διαμονή φοιτητών. Β. Να έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ψύξης θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ατομικών χώρων υγιεινής και δυνατότητα παροχής ζεστού νερού σε εικοσιτετράωρη βάση. Γ. Να έχουν την ανάλογη άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. Δ. Να έχουν πρόσφατο Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της Πυρασφάλειας σε ισχύ. Ε. Να βρίσκονται κοντά σε δημόσια μέσα μεταφοράς και να μην είναι ημιυπόγεια Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως από τον ιδιοκτήτη, το νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό του, ο οποίος διορίζεται και με απλή επιστολή τους και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού και καλύπτουν όλο το αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελέσει με δική του δαπάνη τη διαρρύθμιση του χώρου, ώστε να κριθεί κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, καθώς και τις εργασίες των εγκαταστάσεων του κτιρίου (ηλεκτρικής, υδραυλικής, αποχέτευσης, αερισμού, θέρμανσης, ψύξης ή κλιματισμού) και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Υποχρεούται επίσης να παραδώσει στο συμφωνηθέντα χρόνο όλα τα δωμάτια για να χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κατάλληλα και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση αυτή, αλλιώς η Σύμβαση λύεται από το Πανεπιστήμιο. 2. Η παραλαβή των δωματίων από το Πανεπιστήμιο, καθώς και η απόδοση αυτών στον ανάδοχο μετά τη λήξη της Σύμβασης, ενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο. Ο ανάδοχος καλείται γραπτώς και επί αποδείξει να παραστεί είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά την παραλαβή ή την απόδοση των δωματίων, 2

3 εάν δε αρνηθεί να προσέλθει κατά την απόδοση, συντάσσεται από την Επιτροπή Πρωτόκολλο που κοινοποιείται σ αυτόν επί αποδείξει. 3. Η παραλαβή των δωματίων με Πρωτόκολλο από το Πανεπιστήμιο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για ελλείψεις ή για κάθε φύσεως ελαττώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 4. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση του αναδόχου για βλάβες ή ζημιές των δωματίων που προέρχονται από συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή και από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης να ενεργεί στα δωμάτια τις αναγκαίες επισκευές και να επιδιορθώνει τις φθορές, εντός ευλόγου προθεσμίας και της σχετικής ειδοποιήσεως του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή και χωρίς ειδοποίηση. 6. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της Σύμβασης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στη κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η Σύμβαση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέως, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., ο οποίος θεωρείται εφεξής ως ανάδοχος, αφού προηγουμένως καταθέσει τίτλους στο Πανεπιστήμιο και η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει θετικά περί αυτού. 7. Το Πανεπιστήμιο δύναται να προβεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης σε μονομερή λύση αυτής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου αν: Μεταφέρει τους στεγαζόμενους φοιτητές σε κτήριο ιδιοκτησίας του ή σε κτήριο που του έχει προσφερθεί με δωρεάν χρήση και πληροί τις προϋποθέσεις στέγασης Φοιτητών. Υπάρξει αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του κατά τρόπο που τα μισθωμένα δωμάτια δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του. Υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας Μειωθεί ο αριθμός δικαιούμενων στέγασης φοιτητών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης ώστε τα δωμάτια να μην είναι απαραίτητα Ο ανάδοχος δεν πληροί τους όρους υγιεινής και διαβίωσης των φοιτητών (καθαριότητα μία φορά την εβδομάδα, ψύξη θέρμανση, ύδρευση κ.λ.π.) και γενικά τους όρους της σύμβασης. Για τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτείται ειδοποίηση προς τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία λύσης της. 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τα δωμάτια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Ο.Τ. που ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως σε επανειλημμένες υποδείξεις του Ε.Ο.Τ., το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να διακόψει την καταβολή της πληρωμής, μέχρι την εκτέλεση των εργασιών ή να προβεί στη μονομερή λύση της σύμβασης. 9. Κατά τη διάρκεια παραμονής των φοιτητών στο ξενοδοχείο δεν επιτρέπεται ο ξενοδόχος να προβαίνει σε εργασίες επισκευών του, εκτός των βλαβών που προέρχονται από τη χρήση. 3

4 10. Οι φοιτητές απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση που έχουν οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ξενοδοχειακού κανονισμού και αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη δαπάνη για πιθανές φθορές που θα προκύψουν με υπαιτιότητά τους. 11. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα αφορά το ενδεικτικό διάστημα από 1/4/2015 έως 30/6/2015 & 1/9/2015 έως 31/12/2015, με δυνατότητα παράτασης δεκαπέντε (15) ημερών,(ήτοι 228 ημέρες) και θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής των δωματίων. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 12. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα να αυξομειώνει τα δωμάτια ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς να δημιουργούνται προϋποθέσεις για οποιανδήποτε απαίτηση εις βάρος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εκ μέρους των συμμετεχόντων προμηθευτών. 13. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει το ακίνητο ασφαλισμένο κατά πυρός, στην αντίθετη περίπτωση το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τις ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο ακίνητο από πυρκαγιά. 14. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη στέγασης φοιτητή ή φοιτήτριας σε μονόκλινο δωμάτιο και δεν υπάρχει τέτοιο στο χώρο του αναδόχου, τότε θα στεγαστεί σε δίκλινο δωμάτιο χωρίς να χρεωθεί το Πανεπιστήμιο για την επιπλέον κλίνη. 15. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα, να οριστικοποιήσει των αριθμό των δωματίων σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων των φοιτητών που κατατίθενται στην υπηρεσία μας. 16. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία του προσωπικού του αναδόχου. 17. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 18. Ο Εκμισθωτής υποχρεούται να παράσχει καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, υπηρεσίες, όπως καθαριότητα και να τηρεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. 19.Ο Εκμισθωτής δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του σε αυτήν συνημμένου σχεδίου σύμβασης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των ,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και επιπλέον νομίμων κρατήσεων). 4

5 Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. Οι προσφορές θα καλύπτουν όλο το αναφερόμενο διάστημα. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών Το ποσό της προσφοράς θα πρέπει να ανέρχεται από 8-11 ανά κλίνη (και επί πλέον τις νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων). Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει τουλάχιστον το 50% του συνόλου του προκηρυσσόμενου έργου. Τμηματικές προσφορές γίνονται δεκτές εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας και συναξιολογούμενες εξασφαλίζουν την ακώλυτη υλοποίηση της στέγασης των φοιτητών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην προσφερόμενη τιμή ανά κλίνη (μονόκλινο, δίκλινο) ημερησίως. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Είναι δυνατή η τμηματική κατακύρωση σε περισσότερους του ενός διαγωνιζόμενους υπό τον όρο τήρησης των όρων της παρούσας. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται δεδουλευμένη στην λήξη κάθε μήνα με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάθε τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις που τον βαραίνουν αποκλειστικά. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), όπως ισχύει. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με κάθε είδους τέλος, φόρο και κρατήσεις, καθώς και με τις κοινόχρηστες δαπάνες. H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΚΑΕ: 0819) CPV: ΠΡΟΣΦΟΡΑ O υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να συμπληρώσει τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος 1 της παρούσας 5

6 Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει με την προσφορά του : 1) υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α' 75) στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να αναφέρει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. Ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920. Ότι δεν τελεί σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινική ή/και διοικητική κύρωση για υγειονομικές και αγορανομικές παραβάσεις Ότι αποδέχεται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα δ/ξη, την προσφορά και την σύμβαση. 2) Πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερομένου κτιρίου και σχέδια κατόψεων. 3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική άδεια, οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του προσφερόμενου ακινήτου, θεωρημένη από την Πολεοδομία μετά την αποπεράτωση της κατασκευής. Η οικοδομική άδεια θα πρέπει να μετατραπεί, με μέριμνα του ιδιοκτήτη, ανάλογα για τη χρήση του μισθίου. Σε περίπτωση προσφοράς κτιρίου που δεν διαθέτει οικοδομική άδεια θα πρέπει ο υποψήφιος να προσκομίσει βεβαίωση αρμοδίας αρχής ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, δύο Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα κινητά φορτία για τα οποία έχει υπολογισθεί αυτό. 4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας της Πυρασφάλειας σε ισχύ. 5) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνουν ότι το ακίνητό τους δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού και ότι είναι ασφαλισμένο κατά πυρός και σεισμού. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης, θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή παλιότερα Υ.Α.Σ.) για εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. 6) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνουν ότι παρέχουν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) καθώς επίσης και τη δυνατότητα πρόσβασής τους στα δωμάτια 6

7 7) Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται οι παροχές σε θέρμανση, παροχή ζεστού νερού (τουλάχιστον 10 ώρες). 8) Ο εκμισθωτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. χρονικής ισχύος μεγαλύτερης κατά δύο μήνες από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μετά από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και από τους δύο συμβαλλόμενους. Στις ανωτέρω εγγυητικές θα πρέπει να αναγράφονται όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07. Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή του διαγωνισμού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Οι Έλληνες πολίτες: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης σύμφωνα με την παραπάνω υπεύθυνή τους δήλωση. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι μέχρι της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Αλλοδαποί:1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 7

8 τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά : 1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου, αντίστοιχα. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των διαχειριστών και εκπροσώπων αλλά και των ομορρύθμων μελών των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 5) Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 6) Επίσης τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των διαχειριστών και εκπροσώπων αλλά και των ομορρύθμων μελών των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 8

9 σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ για τις ανώνυμες εταιριείες (Α.Ε)., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ. Οι Συνεταιρισμοί: 1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου (α) της παρούσης παραγράφου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδαφίου β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς. 2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση. ε. Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 2.Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του κλινών που θα προσφέρει ο κάθε προμηθευτής της ένωσης και το ποσοστό του καθενός στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις το ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης και ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Εφ' όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. Επίσης εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως ΦΕΚ της ίδρυσης και τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία ή και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 9

10 Η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού /Τμήμα Προμηθειών. Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 1) Αν οι παρεχόμενες από τον Εκμισθωτή υπηρεσίες δεν αντιστοιχούν στις απαιτούμενες από την διακήρυξη προδιαγραφές ή είναι πλημμελείς και η πλημμέλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του Εκμισθωτή, τότε ο Εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που δεν εκτελούνται ή εκτελούνται με πλημμέλεια. 2) Αν η πλημμελής παροχή υπηρεσιών καθιστά δυσχερή την ολοκλήρωση του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα, τότε ο Εκμισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος. 3) Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. 4) Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Εκμισθωτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 5) Επίσης, ο Εκμισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη, ΤΚ Ναύπλιο μέχρι και την 26 /03/2015 και ώρα 02:00 μ.μ. Οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και να βρίσκονται συσκευασμένες σε έναν ενιαίο κλειστό φάκελο ή συσκευασία που θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

11 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26/03/2015 και ώρα 02:00 μ.μ. «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει τις 27/03/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη, στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Διενέργειας του ανωτέρω Διαγωνισμού, η οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση, που κάποια προσφορά κριθεί από την Επιτροπή υπερβολικά χαμηλή, ο προσφέρων θα κληθεί να αιτιολογήσει επαρκώς την προσφορά του, ειδάλλως αυτή θα απορρίπτεται. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού/Τμήμα Προμηθειών προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με: 1. Τμήμα Προμηθειών: την κ. Τσώκου Βασιλική κος Καρβέλα Κωνσταντίνο Τμήμα Προμηθειών, τηλ ή Την Γραμματεία του Τμήματος: ή τηλ Γίνεται μνεία ότι η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα (Ανακοινώσεις) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για λόγους διαφάνειας. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Μασσέλος 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1/2015 ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ (ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ ΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ... ΕΩΣ... ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ...ΕΩΣ... ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ... ΕΩΣ... ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) : ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠÁ) : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ) : ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩ Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : 13

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Τρίπολη,.././2015 Αρ πρωτ.:.. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 / , 2710/ Fax: 2710 / Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη Παρασκευή Στην Τρίπολη σήμερα την, μεταξύ των συμβαλλομένων: Α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», που εδρεύει στην Τρίπολη Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τρίπολη 22100, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Τρίπολης και εκπροσωπείται νομίμως από., στο εξής αποκαλούμενο «Μισθωτής», και Β)., με Α.Φ.Μ. ΔΟΥ.., που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα από.και η οποία εταιρεία χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Εκμισθωτής», συμφωνήθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : Άρθρο 1 Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους εκμισθωτής έχει στην αποκλειστική της κυριότητα, νομή και κατοχή ενοικιαζόμενα δωμάτια/ξενοδοχείο με την ονομασία που βρίσκεται. και προσφέρει δωμάτια καθαρού εμβαδού. Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επίπλωση του δωματίου όπως θα παραληφθεί από την επιτροπή παραλαβής δωματίων για τη στέγαση φοιτητών, η οποία ορίσθηκε από την υπ αριθμ αποτελείται από: α).β).., και γ).., θα γίνεται σε συνεννόηση και με ευθύνη του φοιτητή και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Άρθρο 2 14

15 Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την κάλυψη των αναγκών της στέγασης των φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, διενήργησε πρόχειρο διαγωνισμό για με την αριθμ... απόφαση της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τις υπ αριθμ.. απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και την προσφορά του αντισυμβαλλόμενου, αποφάσισε να συνάψει με αυτόν σχετική σύμβαση για τη μίσθωση έως δωματίων (έως. κλίνες), με τον όρο ότι ο ακριβής αριθμός δωματίων και κλινών θα αποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη ονομαστική κατάσταση δικαιούχων φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανά δωμάτιο, υπογεγραμμένη από τα μέλη της Επιτροπής και από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, το οποίο θα επικυρώνεται και θα υπογράφεται από τον του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Άρθρο 3 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τη χρονική περίοδο από έως με δυνατότητα παράτασης εφόσον το ακαδημαϊκό έτος παραταθεί και μέχρι του ποσού των ( για αριθμό μέχρι κλινών σε.. δίκλινα δωμάτια μη συμπεριλαμβανομένου δημοτικού φόρου, ΦΠΑ % και οποιουδήποτε φόρου). Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Άρθρο 4 Τα ενοικιαζόμενα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δωμάτια, τίθενται στη διάθεσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας και διατίθενται περαιτέρω για χρήση από τους φοιτητές, ύστερα από έγγραφη εντολή και υπόδειξη του Πανεπιστημίου. Η έγγραφη αυτή εντολή αποτελεί τον αποκλειστικό και μόνο τρόπο απόδειξης, ότι ο συγκεκριμένος φοιτητής δικαιούται να διαμένει στο δωμάτιο και για ποιο χρονικό διάστημα. Η εντολή αυτή μπορεί να τροποποιείται μονομερώς από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσεως. Συμφωνείται ότι, εφόσον ο εκμισθωτής δεν τηρεί τις έγγραφες εντολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αυτό, όχι μόνο δεν οφείλει μίσθωμα για την ανά περίπτωση διαμονή, αλλά επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά του. Άρθρο 5 Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την ευθύνη, να εκτελεί με δαπάνες του τον καθαρισμό και συντήρηση των δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, καλοριφέρ κ.λ.π. όπως επίσης και τον καθαρισμό των δωματίων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και ελέγχεται από την επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των δωματίων. Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας των κλιματιστικών, καθώς και τις δαπάνες και τα τέλη ηλεκτρισμού, ύδατος, 15

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 01/07 /2015 Α.Π.: 4585 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4585/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 169 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα