ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 1.Σπόποι παποσήρ παπεσόμενων εκπαιδεςηικών ςπηπεζιών Η ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗ παξέρεη εθπαίδεπζε ζηνπο ππνςεθίνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκό γηα ηελ πξόιεςε Δηξελνδηθώλ Γ Τάμεο. Η ελ ιόγσ εθπαίδεπζε είλαη δπλαηή κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: α. Γηα δώζεο, ζηελ έδξα ηεο ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗΣ β. Με παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο. Η δπλαηόηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο παξαθνινύζεζεο επηηξέπεη ζε όπνηνλ ην επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη παξακέλνληαο ζην ρώξν ηνπ, ζε όπνην ζεκείν θη αλ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό. Μέζσ ηεο ρξήζεο Η/Υ ή laptop θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε ζύλδεζήο ηνπ κε κηα απιή γξακκή ADSL, ν εμ απνζηάζεσο ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα παξαθνινπζεί ην πξόγξακκα κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΝΒ learning: - είηε κε live streaming, ζπλδεόκελνο -μέζω internet- ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗΣ, κε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξόγξακκα δηα ηεο ππνβνιήο εξσηήζεσλ θαη ιήςεο απαληήζεσλ από ηνπο εηζεγεηέο σο αλ λα ήηαλ θπζηθά παξώλ - είηε μέζω ησογπαθημένος video -οn demand-, πνηόηεηαο High Definition (HD), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ/ησλ εηζεγεηώλ όπσο βηληενζθνπήζεθε θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηηο δηαθάλεηεο ή άιιεο ζεκεηώζεηο πνπ πξνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ θαη ην έληππν πιηθό πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο θπζηθήο παξαθνινύζεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ ερνγξαθεκέλσλ βίληεν πεξηνξηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν θαζώο θαη γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό θνξώλ παξαθνινύζεζεο. Ο Δθπαηδεπόκελνο πνπ ζα παξαθνινπζεί εμ απνζηάζεσο ηα καζήκαηα ηνπ Φξνληηζηεξίνπ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο NB learning ζα κπνξεί κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό λα ζπκκεηέρεη δσληαλά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο θαη λα ζέηεη ηα εξσηήκαηά ηνπ ζηνπο εηζεγεηέο εθόζνλ πιεξνί από ηελ πιεπξά ηνπ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξάξηεκα 1. Γηεπθξηλίδεηαη όηη θαη νη ζπκκεηέρνληεο κε θπζηθή παξνπζία ζα κπνξνύλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ λα παξαθνινπζνύλ δωπεάν ηα καζήκαηα θαη ζε βηληενζθνπεκέλε κνξθή -εθόζνλ απηή είλαη δηαζέζηκε- γηα θαιύηεξε εκπέδσζε ησλ εηζεγήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλεο θνξέο παξαθνινύζεζεο πνπ νξίδνληαη αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. 2. Δπιλογή ηος ηπόπος παπακολούθηζηρ από ηον Δκπαιδεςόμενο Ο Δθπαηδεπόκελνο νθείιεη λα επηιέμεη ηνλ ηξόπν ιήςεο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο εγγξαθήο ηνπ ζην Φξνληηζηήξην. Ο Δθπαηδεπόκελνο ελεκεξώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ησλ απαηηνύκελσλ θαη ειάρηζηνλ ζπκκεηνρώλ, ε ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗ δύλαηαη λα καηαηώζεη ηελ παξνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαζ νπνηνλδήπνηε από ηνπο 2 πξναλαθεξζέληεο ηξόπνπο εθπαίδεπζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν

2 Δθπαηδεπόκελνο πνπ ζα έρεη επηιέμεη ηνλ καηαησκέλν ηξόπν εθπαίδεπζεο ζα ιάβεη πίζσ, εηο αθέξαην θαη άκεζα, ην πνζό ησλ δηδάθηξσλ πνπ ζα έρεη ήδε θαηαβάιεη ζηελ ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗ. 3. Κωδικόρ ππόζβαζηρ ζηην πλαηθόπμα ηηρ ΝΒ learning Με ηελ έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν Δθπαηδεπόκελνο έρεη επηιέμεη ηελ εμ απνζηάζεσο παξαθνινύζεζε καζεκάησλ είηε Live είηε /θαη On demand, παξαδίδεηαη ζηνλ Δθπαηδεπόκελν θσδηθόο πξόζβαζεο ζηελ πιαηθόξκα ηεο ΝΒ learning γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ. Ο θσδηθόο πξόζβαζεο ζα δίδεηαη ζηνλ Δθπαηδεπόκελν γηα πξνζσπηθή ηνπ θαη κόλν ρξήζε. Απαγνξεύεηαη ν δαλεηζκόο ή ε παξαρώξεζε ηνπ θσδηθνύ ζε ηξίην πξόζσπν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Σε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνύ ηεο ζρέζεο Δθπαηδεπόκελνπ θαη ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗΣ κε ηελ δηαθνπή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ γη νπνηνλδήπνηε ιόγν, ε έρεη δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηνλ ελ ιόγσ θσδηθό πξόζβαζεο. 4. Ππόγπαμμα μαθημάηων Οη εκέξεο θαη ώξεο εθπαίδεπζεο αλά κάζεκα γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ Δθπαηδεπόκελν κέζσ ηνπ site Σε πεξίπησζε αιιαγώλ, ν Δθπαηδεπόκελνο ζα ελεκεξώλεηαη εγθαίξσο. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Δθπαηδεπόκελνπ λα παξαθνινπζήζεη θάπνην κάζεκα, ζα εμαζθαιηζζεί ζε απηόλ ε πξόζβαζε ζην αληίζηνηρν βηληενζθνπεκέλν κάζεκα (εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν). Γηα ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα, ν Δθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ. 5. Απαιηούμενερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ εξοπλιζμού ηος Δκπαιδεςόμενος Γηα ηελ νκαιή παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ κε πςειή απόδνζε ζηελ πνηόηεηα ήρνπ θαη εηθόλαο πνπ παξέρεη ε εμ απνζηάζεσο πιαηθόξκα ηεο ΝΒ learning ν Δθπαηδεπόκελνο έρεη ιάβεη γλώζε όηη απαηηείηαη λα πιεξνύληαη νη ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Προϋποθζςεισ εγγραφήσ ςτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ του ςυμμετζχοντα ςτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΝΒΕκπαιδευτικισ, απαιτοφνται τα εξισ: Η υπογραφι & υποβολι τθσ Αίτηςησ Εγγραφήσ, που επιςυνάπτεται/άλλωσ αποςτζλλεται ςτον Εκπαιδευόμενο από τθ ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗ. Με τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι τθσ αίτθςθσ αυτισ, ο Εκπαιδευόμενοσ τεκμαίρεται ότι ςυνομολογεί και ςυμφωνεί ρθτά αναφορικά με: α. Τα καζήκαηα πνπ επηιέγεη λα παξαθνινπζήζεη, σο απηά νξίδνληαη ζηελ αίηεζε β. Σον τρόπο παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων που επιλζγει, δθλαδι δια ηϊςθσ και/ι εξ αποςτάςεωσ (με live streaming ή μέζω ησογπαθημένος video -νn demand) γ. ηνλ ηξόπν πιεξσκήο ησλ δηδάθηξσλ (νη ηξόπνη πιεξσκήο ησλ δηδάθηξσλ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ) δ. Τν ζύλνιν ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ Σπκκεηνρήο ζην ẹẵỉỉẵ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ θείκελν. Η παράδοςθ επικυρωμζνου αντιγράφου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατθρίου του υποψθφίου.

3 Οι κζςεισ ςε κάκε πρόγραμμα ςπουδϊν είναι περιοριςμζνεσ και ςτισ εγγραφζσ τθρείται ςειρά προτεραιότθτασ. 7. Καταβολή διδάκτρων Όςοι υποψιφιοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Πρόγραμμα που οργανϊνει θ ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ, οφείλουν με τθν υπογραφι και υποβολι τθσ Αίτηςησ Εγγραφήσ να προβοφν ςτθν πλθρωμι των διδάκτρων, ςφμφωνα με τον τρόπο που κα επιλζξουν από τουσ κατωτζρω ειδικά προβλεπόμενουσ, όπωσ κα ορίςουν ςτθν Αίτθςι τουσ. Η πλθρωμι των διδάκτρων είναι δυνατι με τουσ εξισ τρόπουσ: 1. Με προεξόφλθςθ 2. Με τθν καταβολι των διδάκτρων ςε 3 δόςεισ (με ςυναλλαγματικζσ) 3. Με τθν καταβολι των διδάκτρων ςε 6 δόςεισ (με ςυναλλαγματικζσ) 4. Με τθν καταβολι των διδάκτρων ςε 8 δόςεισ (με πιςτωτικι κάρτα) 5. Με τθν καταβολι των διδάκτρων ςε 12 δόςεισ (με πιςτωτικι κάρτα) 6. Με τθν καταβολι των διδάκτρων ςε 18 δόςεισ (με πιςτωτικι κάρτα) Οι ςυμφωνοφμενεσ τιμζσ δεν κα επιβαρφνονται με Φ.Π.Α Σα δίδακτρα κα καταβάλλονται ςτουσ εξισ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ Νομικισ Βιβλιοκικθσ ςε: ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ:ΙΒΑΝ GR SWIFT ΣΡΑΠΕΖΑ (BIC) ETHNGRAA ι EFG EUROBANK:IBAN GR με τθν ζνδειξθ του ονόματοσ του Εκπαιδευόμενου ωσ Κατακζτθ και αιτία κατάκεςθσ τθ φράςθ: Πρόγραμμα για το Διαγωνιςμό πρόςλθψθσ Ειρθνοδικϊν» Με τθν καταβολι των διδάκτρων κεωρείται ότι ο Εκπαιδευόμενοσ αποδζχεται πλιρωσ τουσ παρόντεσ Όρουσ και Προχποκζςεισ υμμετοχισ του ςτο Πρόγραμμα προετοιμαςίασ για ςυμμετοχή ςτο Διαγωνιςμό πρόςληψησ Ειρηνοδικϊν. 8. Ακυρϊςεισ ςυμμετοχήσ Όλεσ οι ακυρϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα πρζπει να γίνονται εγγράφωσ από τον Εκπαιδευόμενο και θ ιςχφσ τουσ αρχίηει από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία θ ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ κα λάβει γνϊςθ αυτϊν. ε περίπτωςθ που θ ακφρωςθ ςυμμετοχισ γίνει 4 εβδομάδεσ πριν τθν επίςθμθ θμερομθνία ζναρξθσ του Προγράμματος, επιςτρζφεται ςτον υποψιφιο το ςφνολο των διδάκτρων που κατζβαλε.

4 ε περίπτωςθ που θ ακφρωςθ ςυμμετοχισ γίνει ςε λιγότερο από 4 εβδομάδεσ πριν τθν επίςθμθ θμερομθνία ζναρξθσ του Προγράμματος, αλλά περιςςότερο από 2 εβδομάδεσ πριν από αυτιν, ο υποψιφιοσ δικαιοφται επιςτροφι του 50% των διδάκτρων που κατζβαλε. ε περίπτωςθ που θ ακφρωςθ ςυμμετοχισ γίνει ςε λιγότερο από 2 εβδομάδεσ πριν από τθν επίςθμθ θμερομθνία ζναρξθσ των μαθημάτων, δεν υπάρχει δικαίωμα επιςτροφισ διδάκτρων. Η ακφρωςθ από τον Εκπαιδευόμενο τθσ ςυμμετοχισ του μετά τθν ζναρξθ των μαθημάτων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απϊλεια των καταβλθκζντων διδάκτρων. Σα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ μερικισ καταβολισ διδάκτρων. Μθ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα μετά τθν ζναρξι του, λόγω αςκζνειασ ι για προςωπικοφσ ι επαγγελματικοφσ λόγουσ, δεν παρζχει το δικαίωμα επιςτροφισ των διδάκτρων που ζχουν καταβλθκεί. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, τα δίδακτρα δεν μποροφν να μεταφερκοφν ςε άλλα προγράμματα τθσ ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ. ε περίπτωςθ που λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων, ακυρωκεί θ πραγματοποίθςθ του Προγράμματος, επιςτρζφονται πλιρωσ τα δίδακτρα που ζχουν καταβλθκεί. ε περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ του Προγράμματος, θ επιςτροφι διδάκτρων είναι αναλογικι. 9. Γενικοί όροι α. Η οργάνωςθ και θ δομι των μακθμάτων του Προγράμματος είναι αποτζλεςμα μελζτθσ και ανάλυςθσ των αναγκϊν των υποψθφίων. Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να επιφζρει όποιεσ αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ ςτο πρόγραμμα των μακθμάτων τυχόν κρικοφν αναγκαίεσ για τθν αρτιότερθ κατάρτιςθ των ςυμμετεχόντων. β. Απαγνξεύεηαη λα γίλεη ρξήζε, αληηγξαθή θαη/ή αλαπαξαγσγή ηνπ πιηθνύ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο κε νπνηαδήπνηε κεραληθά, νπηηθά, αθνπζηηθά ή άιια κέζα, πξννξηδόκελε γηα νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε ή άιιν ζθνπό πιελ απηόλ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ Δθπαηδεπόκελνπ. Σηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ζρεηηθήο απαγόξεπζεο, πέξαλ ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ, ζα αθπξώλεηαη από ηε ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗ ν θσδηθόο πξόζβαζεο ζηελ πιαηθόξκα ηεο ΝΒ learning. γ. Με ηελ ππνβνιή ηεο Αίηηζηρ Δγγπαθήρ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ, ηεθκαίξεηαη όηη ν Δθπαηδεπόκελνο έρεη ιάβεη γλώζε, θαηαλνεί θαη απνδέρεηαη πιήξσο όινπο ηνπο Όξνπο & ηηο Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην ẹẵỉỉẵ Προετοιμαςίασ για τη ςυμμετοχή ςτο Διαγωνιςμό πρόςληψησ Ειρηνοδικϊν, ωο απηνί θαηαγξάθνληαη ζην παξόλ θείκελν. δ. Απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ πξνθύςεη θαηά ηελ παξνρή από ηε ΝΒ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗ θαη αληίζηνηρα ηε ιήςε από ηνλ Δθπαηδεπόκελν ηεο ζπκθσλνύκελεο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Τα κέξε ζπκθσλνύλ όηη πξηλ ηελ πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα ζα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα θηιηθήο δηεπζέηεζεο ηεο δηαθνξάο κέζσ δηακεζνιάβεζεο.

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΑΠΟΓΟΗ ΗΥΟΤ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΑ ΣΟΤ Η/Τ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ NB LEARNING ADSL κε 512 kbps upload speed. Microphone and headset ή loudspeaker ζπκβαηά κε Η/Υ. Internet Explorer 7 or higher. Mozilla Firefox, Safari 9.0 Chrome θαη Opera Web Browsers κε plugins ηα νπνία επηηξέπνπλ Flash technology. Adobe Flash Player 11.3 or higher. Τα Flash plugins ηνπ Browser δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα από άιιεο εθαξκνγέο (Π.ρ Skype) Σε απζηεξό πεξηβάιινλ: Ports 1935, 443 & 80. Δηδηθόηεξα Windows Α) 1.4 GHz Pentium 4 or faster processor (or equivalent) for Windows Vista Windows XP, Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 (32-bit/64-bit editions with 32-bit browser) Β) 512MB of RAM (1GB recommended) for Windows XP or Windows 7, 1GB of RAM (2GB recommended) for Windows Vista or Windows 8. Δηδηθόηεξα Mac A) 1.83GHz Intel CoreTM Duo or faster processor for Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) or higher B) 512MB of RAM (1GB recommended) C) Mozilla Firefox 3 or higher, Apple Safari 4 or 5, Google Chrome D) Adobe Flash Player 11.3

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES Σύµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε PeopleCert, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα