ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2003

2 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Σκοπός του Προγράµµατος Το πρόγραµµα Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών από 18 έως 55 ετών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά σε οικονοµικές δραστηριότητες της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. 2. Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην διεύρυνση της επιχειρηµατικής βάσης µέσω της ενίσχυσης επιχειρηµατικών δράσεων από γυναίκες. Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράµµατος είναι: i. Η ενίσχυση γυναικών ηλικίας από 18 µέχρι και 55 ετών για την έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ii. Η δηµιουργία νέων σύγχρονων και βιώσιµων επιχειρήσεων σε συγκεκριµένες δραστηριότητες, της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικονοµία. iii. Η υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας από γυναίκες µε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών, καθώς και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας, για την ανάπτυξη, παραγωγή και εµπορία «νέων» προϊόντων και υπηρεσιών.

3 3 iv. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής, που αναπαράγουν ή εξελίσσουν δηµιουργικά πρότυπα παραδοσιακού πολιτισµού της χώρας. v. Η ενίσχυση εξειδικευµένων υπηρεσιών που προάγουν την ποιότητα σε όλους τους επιλέξιµους οικονοµικούς τοµείς καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. vi. Η έµφαση στην κοινωνική οικονοµία µε ενίσχυση πρωτοβουλιών επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε ανταποδοτικό, για τις τοπικές κοινωνίες, χαρακτήρα. vii. Η ενίσχυση της παροχής τουριστικού προϊόντος µε ήπια για το περιβάλλον χαρακτηριστικά καθώς και του τουριστικού προϊόντος που βασίζεται σε συγκεκριµένες υπηρεσίες. Οι παραπάνω στόχοι προβλέπεται να επιτευχθούν µε την αξιοποίηση κινήτρων υπό την µορφή χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η χρηµατοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 3. Προϋπολογισµός Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του, ανέρχεται στο ποσό του 1εκ. του οποίου το 50% αποτελεί την δηµόσια χρηµατοδότηση, (δηλαδή το πρώτο έτος) και το υπόλοιπο 50% την ίδια συµµετοχή των γυναικών-επιχειρηµατιών συµπεριλαµβανοµένου και τραπεζικού δανεισµού. Κατά τα επόµενα έτη εφαρµογής του Προγράµµατος, ο ετήσιος προϋπολογισµός του Σχεδίου θα αποφασίζεται στα πλαίσια του ετήσιου Προϋπολογισµού του Κράτους.

4 4 Επιπρόσθετα ποσό που θα ισούται µε το 1% του προϋπολογισµού (για το πρώτο έτος ), θα εγκρίνεται ετήσια από την Κυβέρνηση για να καλύπτει υποστηρικτικές του προγράµµατος δαπάνες, όπως προβολή του προγράµµατος και ενηµέρωση των δικαιούχων, σεµινάρια, υπερωριακή απασχόληση των λειτουργών και της Επιτροπής που θα εφαρµόζουν το Πρόγραµµα και άλλες σχετικές δαπάνες. 4. Προϋποθέσεις Συµµετοχής 4.1. Επιλέξιµοι Φορείς υλοποίησης Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γυναίκες που δεν έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ένα από τους επιλέξιµους κλάδους που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα του Οδηγού. Επιλέξιµες είναι όλες οι γυναίκες µεταξύ δέκα οκτώ (18) µέχρι και πενήντα πέντε ετών (55) συµπληρωµένων και στις δύο περιπτώσεις κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης, οι οποίες δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά την περίοδο των δώδεκα µηνών που θα προηγηθούν της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης. ιευκρινίζεται ότι γυναίκες που συµµετέχουν σε υφιστάµενη επιχείρηση µέχρι ποσοστού 49% και αποδεδειγµένα δεν αποτελούν µέλος της διοίκησης και δεν λαµβάνουν µέρος στις αποφάσεις της, θεωρούνται ως επιλέξιµες να ενταχθούν το Πρόγραµµα. Κατά την υποβολή της πρότασης, οι ενδιαφερόµενες είναι αναγκαίο να δηλώσουν τη νοµική µορφή της υπό σύσταση επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να είναι είτε Ατοµική Επιχείρηση είτε Εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη ή ΕΠΕ). Εάν οι ενδιαφερόµενες το επιθυµούν, µπορούν να προβούν στη σύσταση επιχείρησης µετά την υποβολή της πρότασης και πριν από την έκδοση απόφασης, µε δική τους ευθύνη. Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα αφορά αποκλειστικά την συµµετοχή φυσικών προσώπων στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των προς σύσταση νέων

5 5 επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων/εταίρων εκτός από Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου. Η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από επιλέξιµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, φυσικά πρόσωπα, οφείλει να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. Οι επιλέξιµες υποψήφιες, µπορούν να συµµετέχουν σε µία πρόταση, εφόσον το προτεινόµενο ποσοστό συµµετοχής τους είναι τουλάχιστον το 75% του συνολικού µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου της προς σύσταση νέας επιχείρησης Επιτρέπεται και η συµµετοχή µη επιλέξιµων φυσικών προσώπων, µέχρι το 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου. ii. Σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες επιχειρηµατίες πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στην επιχείρηση και η διοίκηση να ασκείται αποδεδειγµένα από τις ίδιες. iii. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα να συµµετέχει σε µια (1) µόνο πρόταση. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µια προτάσεις στο Πρόγραµµα, οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων. iv. Να µην απαγορεύεται από τη νοµοθεσία η εγκατάσταση και λειτουργία της υπό σύσταση επιχείρησης στον προτεινόµενο χώρο. v. Η προτεινόµενη πρόταση αν έχει εγκριθεί για εξασφάλιση χορηγίας, επιδότησης ή άλλης κυβερνητικής οικονοµικής στήριξης από οποιοδήποτε Σχέδιο ή Πρόγραµµα της Κυπριακής ηµοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα ίδια επιλέξιµα κόστη, τότε το ύψος της ενίσχυσης αυτής θα συµψηφίζεται µε την ενίσχυση του παρόντος προγράµµατος, ώστε να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης του προγράµµατος. vi. Για το πρόγραµµα της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ισχύει ο κανόνας De minimis. Οι επιχορηγήσεις που δίδονται µε τον κανόνα De minimis αθροιστικά σε µια τριετία δεν πρέπει να

6 υπερβούν ανά δικαιούχο τις Επιλέξιµοι Οικονοµικοί Τοµείς και Αντικείµενο ραστηριότητας Το Πρόγραµµα «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα» περιλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες στους παρακάτω επιλέξιµους οικονοµικούς τοµείς: Πίνακας 1. Επιλέξιµοι Οικονοµικοί τοµείς ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 Μεταποίηση 2 Εµπόριο 3 Υπηρεσίες (και Υπηρεσίες Τουρισµού) Στο τέλος του Οδηγού του Προγράµµατος (Παράρτηµα) παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες σύµφωνα µε τους Στατιστικούς Κώδικες Οικονοµικών ραστηριοτήτων (Σ.Κ.Ο..) για τους παραπάνω επιλέξιµους οικονοµικούς τοµείς του Πίνακα 1. Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της κάθε πρότασης, θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον οικονοµικό τοµέα που περιλαµβάνει την επιλεγείσα επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια δαπανών του Πίνακα 4. Προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που περιλαµβάνουν: Την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Την τόνωση της απασχόλησης µε την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για πτυχιούχους πανεπιστηµίου. 5. Όρια προϋπολογισµών και Ποσοστό Χρηµατοδότησης

7 7 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισµού (µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ) στα οποία µπορούν να κινηθούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν καθώς επίσης και το ποσοστό της ηµόσιας Χρηµατοδότησης: Ανώτατο όριο συνολικού Προϋπολογισµού της πρότασης Κατώτατο όριο συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης Ποσοστό ηµόσιας Χρηµατοδότησης Πίνακας 2. Όρια Χρηµατοδότησης των προτάσεων Μεταποίηση Εµπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισµός % του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης Το υπόλοιπο ποσό πέραν της ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται ίδια συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συµµετοχή δύναται να καλυφθεί και µε Τραπεζικό δανεισµό κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού του έργου. Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισµού για την κάλυψη µέρους της ίδιας συµµετοχής είναι απαραίτητη η υποβολή µαζί µε τον φάκελο υποψηφιότητας επιστολής τράπεζας για καταρχήν ενδιαφέρον χρηµατοδότησης της επένδυσης, εφόσον εγκριθεί η πρόταση υλοποίησης του έργου. Η δυνατότητα καταβολής της ίδιας συµµετοχής, θα τεκµηριώνεται στον φάκελο υποψηφιότητας µε επίσηµα παραστατικά (αποδεικτικά) που παρουσιάζουν την δυνατότητα, της υποβάλλουσας την πρόταση, για καταβολή της αναλογούσης ίδιας συµµετοχής (π.χ. λογαριασµοί καταθέσεων, οµόλογα, τίτλοι δηµοσίου κλπ). Η ίδια συµµετοχή πλην του τραπεζικού δανεισµού, θα αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Αναλυτικά, µε την ολοκλήρωση του έργου, σε περίπτωση που η νεοσυσταθείσα επιχείρηση είναι εταιρεία, υποχρεούται να προβεί σε κεφαλαιοποίηση της ιδίας συµµετοχής µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκοµίσει στο Υπουργείο επικυρωµένο αντίγραφο του τροποποιηµένου καταστατικού από τον Έφορο Εταιρειών.

8 8 Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε τράπεζες, για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του εγκεκριµένου προγράµµατος. 6. Επιλέξιµες απάνες υλοποίησης έργων 6.1 Γενικά στοιχεία για τις επιλέξιµες δαπάνες Κατά την υποβολή των προτάσεων στο πρόγραµµα θα πρέπει να παρουσιάζεται στον φάκελο υποψηφιότητας (Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου, το οποίο ετοιµάζεται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού) η αναλυτική περιγραφή και αιτιολόγηση του προτεινόµενου προϋπολογισµού, µε την χρησιµοποίηση των παρακάτω απαιτούµενων κατά περίπτωση κατηγοριών δαπανών (Πίνακας 3): Πίνακας 3. Επιλέξιµες Κατηγορίες απανών 1. ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χώρων 2. Εξοπλισµός 3. Προβολή Προώθηση 4. Άλλες δαπάνες Κατά την διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την υποψήφια επιχειρηµατία, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόµενων δαπανών µε τις κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι: εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών. Επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που αναλύονται στις σελίδες 11-17

9 9 εν θεωρείται επιλέξιµη οποιοδήποτε δαπάνη πραγµατοποιήθηκε πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. Ο εξοπλισµός που προµηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του προγράµµατος πρέπει να είναι καινούργιος. Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Η δαπάνη χρησιµοποίησης συµβούλου θα είναι επιλέξιµη εφόσον αφορά την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Στην κατηγορία «άλλες δαπάνες» του Πίνακα 3, τυχόν δαπάνες ταξιδιών των εξωτερικών συνεργατών της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη συνολική αµοιβή τους και δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ξεχωριστή δαπάνη. Σε περίπτωση που από την ηµεροµηνία έγκρισης του προγράµµατος µέχρι και τη συµπλήρωση πενταετίας (5ετίας) από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του προγράµµατος: - διαπιστωθεί εγκατάλειψη του προγράµµατος κατά το στάδιο υλοποίησης του, εφόσον έχει εκπνεύσει η προθεσµία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για παράταση - διαπιστωθεί παύση για οποιονδήποτε λόγο της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης ή / και του εξοπλισµού που αποκτήθηκε και που έχει επιχορηγηθεί, - η επιχείρηση µεταβιβάσει για οποιονδήποτε λόγο ή εκµισθώσει πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιχορηγηθεί χωρίς προηγούµενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό της.

10 10 εν επιτρέπεται η πώληση ή µεταβίβαση της επιχείρησης ή αλλαγή της εταιρικής/µετοχικής σύνθεσης χωρίς προηγούµενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης, για πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του προγράµµατος. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να διατηρείται το ίδιο ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να ενηµερώνει για τα παραπάνω κάθε τρίτο µε νόµιµο δικαίωµα πληροφόρησης, (π.χ. τράπεζες, πιστωτές κλπ). Η καταστρατήγηση των παραπάνω δεσµεύσεων επιφέρει αυτόµατα την επιστροφή του συνόλου της καταβληθείσας δηµόσιας χρηµατοδότησης. Για το σκοπό αυτό θα υπογράφεται σχετική Συµφωνία ηµόσιας Χρηµατοδότησης µεταξύ των γυναικών επιχειρηµατιών ή των εταιρειών τους που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα και του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού µε την οποία έκαστο µέρος θα αναλαµβάνει τις σχετικές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις. Τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις των γυναικών επιχειρηµατιών θα εγγυούνται άλλα δυο φυσικά πρόσωπα. 6.2 Ανώτατα όρια δαπανών συνολικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών και οικονοµικό τοµέα δραστηριοποίησης Πίνακας 4. Ανώτατα επιτρεπόµενα όρια δαπανών Επιλέξιµη Ανώτατα όρια απανών Κατηγορία ανά κατηγορία απάνης Μεταποίηση Εµπόριο Υπηρεσίες Α/Α Ποσό Ποσό Ποσό 1. ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χωρών Εξοπλισµός * Προβολή Προώθηση Άλλες δαπάνες ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

11 11 * Περιλαµβάνονται και τα µεταφορικά µέσα που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης µε ανώτατο όριο το 15% του αιτούµενου συνολικού προϋπολογισµού. Σε καµιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν το άθροισµα των ποσών, ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης και οικονοµικό τοµέα δραστηριοποίησης, να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του συνολικού επιτρεπόµενου προϋπολογισµού. 6.3 Αναλυτική περιγραφή των επιλέξιµων δαπανών Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δαπάνες που είναι επιλέξιµες ανά οικονοµικό τοµέα δραστηριότητας και ανά κατηγορία. Υπενθυµίζεται ότι η επιλογή του οικονοµικού τοµέα δραστηριοποίησης εξαρτάται αποκλειστικά από το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας. 1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 1.1 ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χωρών % 20 Η κατηγορία δαπανών αφορά: ιαµόρφωση διαρρύθµιση χώρων εργασίας όπως κατεδαφίσεις και κατασκευή τοιχοποιίας χωρίσµατα µε γυψοσανίδες ή υαλοπετάσµατα, µικρής έκτασης επισκευές ή µετατροπές, επιχρίσµατα, βαψίµατα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων για την χρησιµοποίησή τους στην προτεινόµενη επένδυση. Κατασκευή των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφαλείας, εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα, εγκαταστάσεις δικτύων είτε µεταξύ των µηχανηµάτων του παραγωγικού εξοπλισµού είτε δικτύων υπολογιστών (εξοπλισµός και καλωδιώσεις), εγκαταστάσεις λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, χώροι συντήρησης, ξήρανσης), καθώς και µικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. απάνες µεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας των παραπάνω.

12 Εξοπλισµός % 70 Η κατηγορία αυτή αφορά το κόστος για την αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού απαραίτητου για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας όπως: Παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων. Μηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων. Μεταφορικά µέσα διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου παραγωγής (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά µηχανήµατα, καρότσιά κλπ). Αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εµπορευµάτων. Εξοπλισµός περιορισµού της ρύπανσης εδάφους, υπεδάφους, υδάτων και ατµόσφαιρας (Σύστηµα επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων, αντιµετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων). Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισµικό (S/W) που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (όπως fax, φωτοτυπικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και περιφερειακά υπολογιστών), συνδροµές τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, καθώς και των απαραίτητων εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία των παραπάνω. απάνες εξοπλισµού προµήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισµικού για την δηµιουργία κόµβου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και πραγµατοποίησης πωλήσεων µέσω του διαδικτύου και συνδροµών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. 1.3 Προβολή Προώθηση % 20 Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις δαπάνες: Συµµετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων). Σύνδεσης και συνδροµών σε µέσα παροχής πληροφόρησης µε στόχο την προώθηση των προϊόντων.

13 13 απάνες διαφηµιστικής καταχώρησης σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευµένα για το αντικείµενο περιοδικά. απάνες σχεδιασµού και εκτύπωσης εµπορικών και διαφηµιστικών εντύπων. απάνες προβολής της επιχείρησης ή των προϊόντων στο διαδίκτυο (Internet) ή µέσω εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM). 1.4 Άλλες δαπάνες % 10 Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και µόνο τα παρακάτω: Μεταφορά τεχνογνωσίας. Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). Μελέτες µάρκετινγκ, διείσδυσης σε αγορές. απάνες σύστασης, ίδρυσης και οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχοµένου). 2. ΕΜΠΟΡΙΟ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 2.1 ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χώρων % 20 Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει: ιαµόρφωση διαρρύθµιση χώρων αποθήκευσης εµπορευµάτων (κατεδαφίσεις και κατασκευές τοιχοποιίας και επιχρισµάτων, χωρίσµατα µε γυψοσανίδες ή υαλοπετάσµατα, κατασκευή βιτρίνων µικρές επισκευές ή µετατροπές, βαψίµατα) και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων για την χρησιµοποίησή τους στην προτεινόµενη επένδυση. Κατασκευή των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφαλείας, εγκαταστάσεις δικτύων υπολογιστών (καλωδιώσεις), εγκαταστάσεις λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, χώροι συντήρησης, ξήρανσης), καθώς και µικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. απάνες µεταφοράς εγκατάστασης και λειτουργίας των παραπάνω.

14 Εξοπλισµό % 70 Η κατηγορία αυτή αφορά το κόστος για την αγορά του καινούργιου εξοπλισµού για αποθήκευση ή/και παρουσίαση των προϊόντων: απάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης εµπορευµάτων (πάγκοι, ράφια, ντέξιον κλπ). Προµήθεια εξοπλισµού για την διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων και προϊόντων εντός των χώρων εργασίας και του αποθηκευτικού χώρου και συγκεκριµένα µεταφορικοί ιµάντες, ράουλα, καρότσια, ανυψωτικά µηχανήµατα και γερανογέφυρες. Αγορά αυτοκινούµενων µεταφορικών µέσων επαγγελµατικής χρήσης για την διακίνηση υλικών και εµπορευµάτων. απάνες για την προµήθεια των αναγκαίων επίπλων και σκευών γραφείου και συγκεκριµένα γραφεία, καρέκλες και βιβλιοθήκες. Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισµού γραφείου και περιφερειακών συσκευών (όπως fax, Η/Υ, φωτοτυπικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, και περιφερειακά υπολογιστών), συνδροµές τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, καθώς και έτοιµων εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία των παραπάνω. απάνες εξοπλισµού προµήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισµικού για την δηµιουργία κόµβου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και πραγµατοποίησης πωλήσεων µέσω του διαδικτύου και συνδροµών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. απάνες µεταφορά και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού. 2.3 Προβολή Προώθηση % 20 Η κατηγορία αυτή αφορά δαπάνες: Συµµετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων). απάνες διαφηµιστικής καταχώρησης σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/εξειδικευµένα για το επιχειρηµατικό αντικείµενο περιοδικά. απάνες σχεδιασµού και εκτύπωσης εµπορικών και διαφηµιστικών εντύπων. απάνες προβολής της επιχείρησης ή των προϊόντων στο διαδίκτυο (Internet) ή µέσω εφαρµογών πολυµέσων.

15 Άλλες δαπάνες % 10 Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και µόνο τα παρακάτω: Μεταφορά τεχνογνωσίας. Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). Μελέτες µάρκετινγκ, διείσδυσης σε αγορές. απάνες σύστασης, ίδρυσης και οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχοµένου). 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 3.1 ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χώρων % 20 Η δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν: ιαµόρφωση-διαρρύθµιση χώρων εργασίας όπως κατεδαφίσεις και κατασκευή τοιχοποιίας και επιχρισµάτων, χωρίσµατα µε γυψοσανίδες ή υαλοπετάσµατα, µικρές επισκευές ή µετατροπές, βαψίµατα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων για την χρησιµοποίησή τους στην προτεινόµενη επένδυση. Κατασκευή των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφαλείας, εγκαταστάσεις δικτύων υπολογιστών (καλωδιώσεις), εγκαταστάσεις βοηθητικών χώρων και χώρων αποθήκευσης εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την παροχή της υπηρεσίας καθώς και κατασκευή µικρής έκτασης βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. απάνες µεταφοράς και εγκατάστασης των παραπάνω. 3.2 Εξοπλισµός % 70 Αγορά εξοπλισµού που απαιτείται για την παραγωγή και την παροχή των υπηρεσιών, ο οποίος πρέπει να έχει άµεση σχέση και συνάφεια µε το αντικείµενο της δραστηριότητας και τεκµηριωµένα χωρίς την ύπαρξη αυτού να µην είναι δυνατή η παραγωγή και η παροχή των υπηρεσιών στην επιλεγµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. απάνες µεταφορικών µέσων (αυτοκινούµενων και µη) απαραίτητων για την παροχή της υπηρεσίας.

16 16 απάνες για την αγορά εφαρµογών λογισµικού που σχετίζονται άµεσα µε την προσφερόµενη υπηρεσία (π.χ. σχεδιαστικά προγράµµατα για υπηρεσίες γραφίστα ή υπηρεσίες σχεδιασµού γενικότερα, διασύνδεσης µε το διαδίκτυο για υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας). Οι παραπάνω δαπάνες θα πρέπει να τεκµηριώνονται αναλυτικά στα έντυπα υποβολής της πρότασης, να περιγράφεται η αναγκαιότητά τους σε σχέση µε το επιλεγµένο αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και να µην είναι εναλλακτικά δυνατή η κατάταξή τους σε κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών. Σε κάθε Περίπτωση οι ανωτέρω δαπάνες δεν πρέπει να περιλαµβάνουν αγορά εξοπλισµού και προϊόντων προς πώληση αλλά αποκλειστικά πάγιο εξοπλισµό της επιχείρησης. απάνες εξοπλισµού προµήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισµικού για την δηµιουργία κόµβου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και πραγµατοποίησης πωλήσεων µέσω του διαδικτύου και συνδροµών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. απάνες προµήθειας των αναγκαίων επίπλων και σκευών γραφείου (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, ράφια, πίνακες). απάνες για την προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισµού γραφείου και περιφερειακών συσκευών (όπως fax, Η/Υ, φωτοτυπικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, και περιφερειακά υπολογιστών) καθώς και έτοιµου εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία των παραπάνω. απάνες µεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού. 3.3 Προβολή Προώθηση % 20 Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει δαπάνες: Συµµετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων). Σύνδεσης και συνδροµών σε µέσα παροχής πληροφόρησης. απάνες διαφηµιστικής καταχώρησης σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευµένα για το αντικείµενο περιοδικά. απάνες σχεδιασµού και εκτύπωσης εµπορικών και διαφηµιστικών εντύπων. απάνες προβολής της επιχείρησης ή των προϊόντων στο διαδίκτυο (Internet) ή µέσω εφαρµογών πολυµέσων.

17 17 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 3.4 Άλλες δαπάνες % 10 Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και µόνο τα παρακάτω: µεταφορά τεχνογνωσίας. Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). Μελέτες µάρκετινγκ, διείσδυσης σε αγορές. απάνες σύστασης, ίδρυσης και οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχοµένου). 7. ιάρκεια υλοποίησης έργων Η µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της εγκριτικής απόφασης. Η προτεινόµενη διάρκεια των έργων είναι δυνατόν να παραταθεί κατά ένα 6µηνο υπό τον όρο ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης παράτασης και πάντως εντός του 12µηνου θα έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του εγκριθέντος έργου. Σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται επαρκώς, η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης και πάντως όχι µεγαλύτερο των 4 µηνών. Το σχετικό αίτηµα µπορεί να υποβληθεί µόνο εντός της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην εγκριτική απόφαση (12µηνο) χωρίς την προϋπόθεση πραγµατοποίησης του 50% του εγκριθέντος έργου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το εγκεκριµένο έργο θα απεντάσσεται.

18 18 8. ικαιολογητικά 8.1 Με την υποβολή της πρότασης Κατά την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας από τις δικαιούχους, θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε διακριτό από την πρόταση φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α Πίνακας 5. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για υποβολή πρότασης από την δικαιούχο ικαιολογητικά για υποβολή της πρότασης 1. Συµπλήρωση Εντύπου Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος 2. Υπεύθυνη δήλωση (µια για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στην πρόταση), στην οποία θα αναφέρει ότι: i. ii. iii. iv. v. Τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας είναι πλήρη, ακριβή και αληθή Το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος του δεν θα χρηµατοδοτηθεί από άλλο πρόγραµµα. Κανένα τµήµα του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει ήδη εκτελεσθεί. εν συµµετέχει σε άλλη πρόταση στο Πρόγραµµα αυτό. Κατά το διάστηµα των προηγούµενων δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης δεν άσκησε επιχειρηµατική δραστηριότητα 3. Για κάθε φυσικό πρόσωπο: αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των αντίστοιχων εκκαθαριστικών και των Αναλυτικών Στοιχείων φορολογίας Εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών (εφόσον υπάρχουν), ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση ότι το φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης). 4. Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής (αντίγραφο τραπεζικών λογαριασµών τελευταίου 6µήνου, βεβαίωση τράπεζας για χρεόγραφα κλπ). 5. Σε περίπτωση δανεισµού, επιστολή τράπεζας για την καταρχήν εξέταση και θετική εκτίµηση της πρότασης για χρηµατοδότηση. 6. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας κάθε συµµετέχουσας δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο).

19 19 7. Προσφορές προτιµολόγια και φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπών στοιχείων του µηχανολογικού εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων, επαγγελµατικών µεταφορικών µέσων και των λοιπών δαπανών. Στην περίπτωση µη ύπαρξης τυποποιηµένων φυλλαδίων θα υποβάλλονται αναλυτικοί προϋπολογισµοί του κόστους κατασκευής. Σε περίπτωση πάσης φύσεως κτιριακών εργασιών είναι απαραίτητη η υποβολή αναλυτικού προϋπολογισµού. 8. Βεβαιώσεις για τα προσόντα της / των υποψήφιας(ων) επιχειρηµατιών (συστατικές επιστολές, πτυχία, επαγγελµατική εµπειρία). 9. Για τις Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου καταστατικό, δήλωση συµµετοχής στο εταιρικό σχήµα και συµφωνίας µε όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης. 9. Υποβολή προτάσεων 9.1 Προκήρυξη και διανοµή Εντύπων Η προκήρυξη του Προγράµµατος «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα» θα γίνει µέσω καταχωρήσεων στον τύπο και στα άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να παραλάβουν τον Φάκελο Υποψηφιότητας που περιλαµβάνει: i. Τον οδηγό του Προγράµµατος, και ii. Το έντυπο υποβολής της πρότασης του επιχειρηµατικού σχεδίου, από τα κεντρικά ή επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 9.2 Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας θα αποστέλλονται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού µε την ένδειξη «Για το Πρόγραµµα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας». Ο Φάκελος Υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει την πρόταση και τα δικαιολογητικά σε διακριτούς υποφακέλους.

20 20 Οι ενδιαφερόµενες θα αποστέλλουν ένα πρωτότυπο του φακέλου υποψηφιότητας και ένα πλήρες αντίγραφο του. Οι ενδιαφερόµενες θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφα της πρότασης υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν. Τα υποβαλλόµενα έντυπα του Φακέλου Υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένα και σαφώς διαχωρισµένα ως ακολούθως: 1. Το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Πρόταση) 2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την σειρά που περιγράφονται στην Παράγραφο ιαδικασία Αξιολόγησης Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα βασιστεί στο έντυπο υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου που θα συµπληρωθεί και θα υποβληθεί από τις ενδιαφερόµενες σύµφωνα µε φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των προτάσεων και τα κριτήρια των στόχων του έργου. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα βασιστεί: 1. Σε Αρµόδια τριµελή Επιτροπή που θα αξιολογήσει και βαθµολογήσει τις προτάσεις και η οποία θα απαρτίζεται από: - ένα Ανώτερο Λειτουργό της Υπηρεσίας Βιοµηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (Πρόεδρος) - ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών - ένα εκπρόσωπο του Κέντρου Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίοι θα ορίζονται για το σκοπό αυτό από τα ανάλογα Υπουργεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προδηµοσίευση Προγράµµατος Προδηµοσιεύθηκε στις 4/3/2009 ο Κανονισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών». Αναµένεται η προκήρυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Απρίλιος 2015 Σύντομη Περιγραφη ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 108 Nikou Pattichi

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561 ΡΑΣΗ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Μάρτιος 2009 Λ. Αλεξάνδρας 62, 11473 Α θ ή ν α Τηλ. : 210.52.45.141 2, Fax: 211.740.67.81, e-mail: info@valuedel.gr «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» Τηλ. : 210.52.45.141 2, Fax: 211.740.67.81, e-mail: info@valuedel.gr Περίληψη Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» 2009 Λ. Αλεξάνδρας 62, 11473 Α θ ή ν α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα πριμοδοτεί τις μικρομεσαίες μεταποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

5.3.3.1.2. Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (ii) και 54 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Κ.Π. INTERREG III A (ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ / ΠΓ Μ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / ΑΛΒΑΝΙΑ) Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Business Unit: CON No of Pages: 5 Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) των τοµέων της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Σχεδίων Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 και Κυπριακή Δημοκρατία Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση, σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KOINOTIKΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III» Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Consulting S.A. ATLANTIS Consulting S.A.

ATLANTIS Consulting S.A. ATLANTIS Consulting S.A. Σελίδα 1 από 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΙΟΣ 2014 1 I. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 1. Ίδια συµµετοχή Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου Για τη διευκόλυνση των ικαιούχων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης κατά 100% των λειτουργικών δαπανών νέων επιχειρήσεων και ανέργων που ετοιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009»

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα σχετικά με τη νέα Δράση του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «Πρωτοτυπώ 2009 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις»

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «Πρωτοτυπώ 2009 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις» Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «Πρωτοτυπώ 2009 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα σχετικά με τη νέα Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Πιο κάτω αναφέρονται οι συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσιεύσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ τα οποία

Διαβάστε περισσότερα