ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2003

2 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Σκοπός του Προγράµµατος Το πρόγραµµα Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών από 18 έως 55 ετών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά σε οικονοµικές δραστηριότητες της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. 2. Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην διεύρυνση της επιχειρηµατικής βάσης µέσω της ενίσχυσης επιχειρηµατικών δράσεων από γυναίκες. Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράµµατος είναι: i. Η ενίσχυση γυναικών ηλικίας από 18 µέχρι και 55 ετών για την έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ii. Η δηµιουργία νέων σύγχρονων και βιώσιµων επιχειρήσεων σε συγκεκριµένες δραστηριότητες, της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικονοµία. iii. Η υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας από γυναίκες µε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών, καθώς και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας, για την ανάπτυξη, παραγωγή και εµπορία «νέων» προϊόντων και υπηρεσιών.

3 3 iv. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής, που αναπαράγουν ή εξελίσσουν δηµιουργικά πρότυπα παραδοσιακού πολιτισµού της χώρας. v. Η ενίσχυση εξειδικευµένων υπηρεσιών που προάγουν την ποιότητα σε όλους τους επιλέξιµους οικονοµικούς τοµείς καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. vi. Η έµφαση στην κοινωνική οικονοµία µε ενίσχυση πρωτοβουλιών επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε ανταποδοτικό, για τις τοπικές κοινωνίες, χαρακτήρα. vii. Η ενίσχυση της παροχής τουριστικού προϊόντος µε ήπια για το περιβάλλον χαρακτηριστικά καθώς και του τουριστικού προϊόντος που βασίζεται σε συγκεκριµένες υπηρεσίες. Οι παραπάνω στόχοι προβλέπεται να επιτευχθούν µε την αξιοποίηση κινήτρων υπό την µορφή χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η χρηµατοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 3. Προϋπολογισµός Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του, ανέρχεται στο ποσό του 1εκ. του οποίου το 50% αποτελεί την δηµόσια χρηµατοδότηση, (δηλαδή το πρώτο έτος) και το υπόλοιπο 50% την ίδια συµµετοχή των γυναικών-επιχειρηµατιών συµπεριλαµβανοµένου και τραπεζικού δανεισµού. Κατά τα επόµενα έτη εφαρµογής του Προγράµµατος, ο ετήσιος προϋπολογισµός του Σχεδίου θα αποφασίζεται στα πλαίσια του ετήσιου Προϋπολογισµού του Κράτους.

4 4 Επιπρόσθετα ποσό που θα ισούται µε το 1% του προϋπολογισµού (για το πρώτο έτος ), θα εγκρίνεται ετήσια από την Κυβέρνηση για να καλύπτει υποστηρικτικές του προγράµµατος δαπάνες, όπως προβολή του προγράµµατος και ενηµέρωση των δικαιούχων, σεµινάρια, υπερωριακή απασχόληση των λειτουργών και της Επιτροπής που θα εφαρµόζουν το Πρόγραµµα και άλλες σχετικές δαπάνες. 4. Προϋποθέσεις Συµµετοχής 4.1. Επιλέξιµοι Φορείς υλοποίησης Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γυναίκες που δεν έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ένα από τους επιλέξιµους κλάδους που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα του Οδηγού. Επιλέξιµες είναι όλες οι γυναίκες µεταξύ δέκα οκτώ (18) µέχρι και πενήντα πέντε ετών (55) συµπληρωµένων και στις δύο περιπτώσεις κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης, οι οποίες δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά την περίοδο των δώδεκα µηνών που θα προηγηθούν της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης. ιευκρινίζεται ότι γυναίκες που συµµετέχουν σε υφιστάµενη επιχείρηση µέχρι ποσοστού 49% και αποδεδειγµένα δεν αποτελούν µέλος της διοίκησης και δεν λαµβάνουν µέρος στις αποφάσεις της, θεωρούνται ως επιλέξιµες να ενταχθούν το Πρόγραµµα. Κατά την υποβολή της πρότασης, οι ενδιαφερόµενες είναι αναγκαίο να δηλώσουν τη νοµική µορφή της υπό σύσταση επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να είναι είτε Ατοµική Επιχείρηση είτε Εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη ή ΕΠΕ). Εάν οι ενδιαφερόµενες το επιθυµούν, µπορούν να προβούν στη σύσταση επιχείρησης µετά την υποβολή της πρότασης και πριν από την έκδοση απόφασης, µε δική τους ευθύνη. Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα αφορά αποκλειστικά την συµµετοχή φυσικών προσώπων στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των προς σύσταση νέων

5 5 επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων/εταίρων εκτός από Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου. Η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από επιλέξιµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, φυσικά πρόσωπα, οφείλει να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. Οι επιλέξιµες υποψήφιες, µπορούν να συµµετέχουν σε µία πρόταση, εφόσον το προτεινόµενο ποσοστό συµµετοχής τους είναι τουλάχιστον το 75% του συνολικού µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου της προς σύσταση νέας επιχείρησης Επιτρέπεται και η συµµετοχή µη επιλέξιµων φυσικών προσώπων, µέχρι το 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου. ii. Σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες επιχειρηµατίες πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στην επιχείρηση και η διοίκηση να ασκείται αποδεδειγµένα από τις ίδιες. iii. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα να συµµετέχει σε µια (1) µόνο πρόταση. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µια προτάσεις στο Πρόγραµµα, οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων. iv. Να µην απαγορεύεται από τη νοµοθεσία η εγκατάσταση και λειτουργία της υπό σύσταση επιχείρησης στον προτεινόµενο χώρο. v. Η προτεινόµενη πρόταση αν έχει εγκριθεί για εξασφάλιση χορηγίας, επιδότησης ή άλλης κυβερνητικής οικονοµικής στήριξης από οποιοδήποτε Σχέδιο ή Πρόγραµµα της Κυπριακής ηµοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα ίδια επιλέξιµα κόστη, τότε το ύψος της ενίσχυσης αυτής θα συµψηφίζεται µε την ενίσχυση του παρόντος προγράµµατος, ώστε να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης του προγράµµατος. vi. Για το πρόγραµµα της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ισχύει ο κανόνας De minimis. Οι επιχορηγήσεις που δίδονται µε τον κανόνα De minimis αθροιστικά σε µια τριετία δεν πρέπει να

6 υπερβούν ανά δικαιούχο τις Επιλέξιµοι Οικονοµικοί Τοµείς και Αντικείµενο ραστηριότητας Το Πρόγραµµα «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα» περιλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες στους παρακάτω επιλέξιµους οικονοµικούς τοµείς: Πίνακας 1. Επιλέξιµοι Οικονοµικοί τοµείς ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 Μεταποίηση 2 Εµπόριο 3 Υπηρεσίες (και Υπηρεσίες Τουρισµού) Στο τέλος του Οδηγού του Προγράµµατος (Παράρτηµα) παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες σύµφωνα µε τους Στατιστικούς Κώδικες Οικονοµικών ραστηριοτήτων (Σ.Κ.Ο..) για τους παραπάνω επιλέξιµους οικονοµικούς τοµείς του Πίνακα 1. Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της κάθε πρότασης, θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον οικονοµικό τοµέα που περιλαµβάνει την επιλεγείσα επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια δαπανών του Πίνακα 4. Προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που περιλαµβάνουν: Την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Την τόνωση της απασχόλησης µε την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για πτυχιούχους πανεπιστηµίου. 5. Όρια προϋπολογισµών και Ποσοστό Χρηµατοδότησης

7 7 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισµού (µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ) στα οποία µπορούν να κινηθούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν καθώς επίσης και το ποσοστό της ηµόσιας Χρηµατοδότησης: Ανώτατο όριο συνολικού Προϋπολογισµού της πρότασης Κατώτατο όριο συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης Ποσοστό ηµόσιας Χρηµατοδότησης Πίνακας 2. Όρια Χρηµατοδότησης των προτάσεων Μεταποίηση Εµπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισµός % του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης Το υπόλοιπο ποσό πέραν της ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται ίδια συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συµµετοχή δύναται να καλυφθεί και µε Τραπεζικό δανεισµό κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού του έργου. Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισµού για την κάλυψη µέρους της ίδιας συµµετοχής είναι απαραίτητη η υποβολή µαζί µε τον φάκελο υποψηφιότητας επιστολής τράπεζας για καταρχήν ενδιαφέρον χρηµατοδότησης της επένδυσης, εφόσον εγκριθεί η πρόταση υλοποίησης του έργου. Η δυνατότητα καταβολής της ίδιας συµµετοχής, θα τεκµηριώνεται στον φάκελο υποψηφιότητας µε επίσηµα παραστατικά (αποδεικτικά) που παρουσιάζουν την δυνατότητα, της υποβάλλουσας την πρόταση, για καταβολή της αναλογούσης ίδιας συµµετοχής (π.χ. λογαριασµοί καταθέσεων, οµόλογα, τίτλοι δηµοσίου κλπ). Η ίδια συµµετοχή πλην του τραπεζικού δανεισµού, θα αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Αναλυτικά, µε την ολοκλήρωση του έργου, σε περίπτωση που η νεοσυσταθείσα επιχείρηση είναι εταιρεία, υποχρεούται να προβεί σε κεφαλαιοποίηση της ιδίας συµµετοχής µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκοµίσει στο Υπουργείο επικυρωµένο αντίγραφο του τροποποιηµένου καταστατικού από τον Έφορο Εταιρειών.

8 8 Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε τράπεζες, για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του εγκεκριµένου προγράµµατος. 6. Επιλέξιµες απάνες υλοποίησης έργων 6.1 Γενικά στοιχεία για τις επιλέξιµες δαπάνες Κατά την υποβολή των προτάσεων στο πρόγραµµα θα πρέπει να παρουσιάζεται στον φάκελο υποψηφιότητας (Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου, το οποίο ετοιµάζεται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού) η αναλυτική περιγραφή και αιτιολόγηση του προτεινόµενου προϋπολογισµού, µε την χρησιµοποίηση των παρακάτω απαιτούµενων κατά περίπτωση κατηγοριών δαπανών (Πίνακας 3): Πίνακας 3. Επιλέξιµες Κατηγορίες απανών 1. ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χώρων 2. Εξοπλισµός 3. Προβολή Προώθηση 4. Άλλες δαπάνες Κατά την διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την υποψήφια επιχειρηµατία, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόµενων δαπανών µε τις κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι: εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών. Επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που αναλύονται στις σελίδες 11-17

9 9 εν θεωρείται επιλέξιµη οποιοδήποτε δαπάνη πραγµατοποιήθηκε πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. Ο εξοπλισµός που προµηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του προγράµµατος πρέπει να είναι καινούργιος. Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Η δαπάνη χρησιµοποίησης συµβούλου θα είναι επιλέξιµη εφόσον αφορά την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Στην κατηγορία «άλλες δαπάνες» του Πίνακα 3, τυχόν δαπάνες ταξιδιών των εξωτερικών συνεργατών της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη συνολική αµοιβή τους και δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ξεχωριστή δαπάνη. Σε περίπτωση που από την ηµεροµηνία έγκρισης του προγράµµατος µέχρι και τη συµπλήρωση πενταετίας (5ετίας) από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του προγράµµατος: - διαπιστωθεί εγκατάλειψη του προγράµµατος κατά το στάδιο υλοποίησης του, εφόσον έχει εκπνεύσει η προθεσµία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για παράταση - διαπιστωθεί παύση για οποιονδήποτε λόγο της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης ή / και του εξοπλισµού που αποκτήθηκε και που έχει επιχορηγηθεί, - η επιχείρηση µεταβιβάσει για οποιονδήποτε λόγο ή εκµισθώσει πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιχορηγηθεί χωρίς προηγούµενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό της.

10 10 εν επιτρέπεται η πώληση ή µεταβίβαση της επιχείρησης ή αλλαγή της εταιρικής/µετοχικής σύνθεσης χωρίς προηγούµενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης, για πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του προγράµµατος. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να διατηρείται το ίδιο ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να ενηµερώνει για τα παραπάνω κάθε τρίτο µε νόµιµο δικαίωµα πληροφόρησης, (π.χ. τράπεζες, πιστωτές κλπ). Η καταστρατήγηση των παραπάνω δεσµεύσεων επιφέρει αυτόµατα την επιστροφή του συνόλου της καταβληθείσας δηµόσιας χρηµατοδότησης. Για το σκοπό αυτό θα υπογράφεται σχετική Συµφωνία ηµόσιας Χρηµατοδότησης µεταξύ των γυναικών επιχειρηµατιών ή των εταιρειών τους που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα και του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού µε την οποία έκαστο µέρος θα αναλαµβάνει τις σχετικές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις. Τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις των γυναικών επιχειρηµατιών θα εγγυούνται άλλα δυο φυσικά πρόσωπα. 6.2 Ανώτατα όρια δαπανών συνολικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών και οικονοµικό τοµέα δραστηριοποίησης Πίνακας 4. Ανώτατα επιτρεπόµενα όρια δαπανών Επιλέξιµη Ανώτατα όρια απανών Κατηγορία ανά κατηγορία απάνης Μεταποίηση Εµπόριο Υπηρεσίες Α/Α Ποσό Ποσό Ποσό 1. ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χωρών Εξοπλισµός * Προβολή Προώθηση Άλλες δαπάνες ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

11 11 * Περιλαµβάνονται και τα µεταφορικά µέσα που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης µε ανώτατο όριο το 15% του αιτούµενου συνολικού προϋπολογισµού. Σε καµιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν το άθροισµα των ποσών, ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης και οικονοµικό τοµέα δραστηριοποίησης, να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του συνολικού επιτρεπόµενου προϋπολογισµού. 6.3 Αναλυτική περιγραφή των επιλέξιµων δαπανών Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δαπάνες που είναι επιλέξιµες ανά οικονοµικό τοµέα δραστηριότητας και ανά κατηγορία. Υπενθυµίζεται ότι η επιλογή του οικονοµικού τοµέα δραστηριοποίησης εξαρτάται αποκλειστικά από το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας. 1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 1.1 ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χωρών % 20 Η κατηγορία δαπανών αφορά: ιαµόρφωση διαρρύθµιση χώρων εργασίας όπως κατεδαφίσεις και κατασκευή τοιχοποιίας χωρίσµατα µε γυψοσανίδες ή υαλοπετάσµατα, µικρής έκτασης επισκευές ή µετατροπές, επιχρίσµατα, βαψίµατα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων για την χρησιµοποίησή τους στην προτεινόµενη επένδυση. Κατασκευή των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφαλείας, εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα, εγκαταστάσεις δικτύων είτε µεταξύ των µηχανηµάτων του παραγωγικού εξοπλισµού είτε δικτύων υπολογιστών (εξοπλισµός και καλωδιώσεις), εγκαταστάσεις λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, χώροι συντήρησης, ξήρανσης), καθώς και µικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. απάνες µεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας των παραπάνω.

12 Εξοπλισµός % 70 Η κατηγορία αυτή αφορά το κόστος για την αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού απαραίτητου για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας όπως: Παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων. Μηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων. Μεταφορικά µέσα διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου παραγωγής (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά µηχανήµατα, καρότσιά κλπ). Αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εµπορευµάτων. Εξοπλισµός περιορισµού της ρύπανσης εδάφους, υπεδάφους, υδάτων και ατµόσφαιρας (Σύστηµα επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων, αντιµετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων). Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισµικό (S/W) που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (όπως fax, φωτοτυπικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και περιφερειακά υπολογιστών), συνδροµές τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, καθώς και των απαραίτητων εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία των παραπάνω. απάνες εξοπλισµού προµήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισµικού για την δηµιουργία κόµβου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και πραγµατοποίησης πωλήσεων µέσω του διαδικτύου και συνδροµών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. 1.3 Προβολή Προώθηση % 20 Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις δαπάνες: Συµµετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων). Σύνδεσης και συνδροµών σε µέσα παροχής πληροφόρησης µε στόχο την προώθηση των προϊόντων.

13 13 απάνες διαφηµιστικής καταχώρησης σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευµένα για το αντικείµενο περιοδικά. απάνες σχεδιασµού και εκτύπωσης εµπορικών και διαφηµιστικών εντύπων. απάνες προβολής της επιχείρησης ή των προϊόντων στο διαδίκτυο (Internet) ή µέσω εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM). 1.4 Άλλες δαπάνες % 10 Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και µόνο τα παρακάτω: Μεταφορά τεχνογνωσίας. Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). Μελέτες µάρκετινγκ, διείσδυσης σε αγορές. απάνες σύστασης, ίδρυσης και οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχοµένου). 2. ΕΜΠΟΡΙΟ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 2.1 ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χώρων % 20 Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει: ιαµόρφωση διαρρύθµιση χώρων αποθήκευσης εµπορευµάτων (κατεδαφίσεις και κατασκευές τοιχοποιίας και επιχρισµάτων, χωρίσµατα µε γυψοσανίδες ή υαλοπετάσµατα, κατασκευή βιτρίνων µικρές επισκευές ή µετατροπές, βαψίµατα) και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων για την χρησιµοποίησή τους στην προτεινόµενη επένδυση. Κατασκευή των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφαλείας, εγκαταστάσεις δικτύων υπολογιστών (καλωδιώσεις), εγκαταστάσεις λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, χώροι συντήρησης, ξήρανσης), καθώς και µικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. απάνες µεταφοράς εγκατάστασης και λειτουργίας των παραπάνω.

14 Εξοπλισµό % 70 Η κατηγορία αυτή αφορά το κόστος για την αγορά του καινούργιου εξοπλισµού για αποθήκευση ή/και παρουσίαση των προϊόντων: απάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης εµπορευµάτων (πάγκοι, ράφια, ντέξιον κλπ). Προµήθεια εξοπλισµού για την διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων και προϊόντων εντός των χώρων εργασίας και του αποθηκευτικού χώρου και συγκεκριµένα µεταφορικοί ιµάντες, ράουλα, καρότσια, ανυψωτικά µηχανήµατα και γερανογέφυρες. Αγορά αυτοκινούµενων µεταφορικών µέσων επαγγελµατικής χρήσης για την διακίνηση υλικών και εµπορευµάτων. απάνες για την προµήθεια των αναγκαίων επίπλων και σκευών γραφείου και συγκεκριµένα γραφεία, καρέκλες και βιβλιοθήκες. Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισµού γραφείου και περιφερειακών συσκευών (όπως fax, Η/Υ, φωτοτυπικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, και περιφερειακά υπολογιστών), συνδροµές τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, καθώς και έτοιµων εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία των παραπάνω. απάνες εξοπλισµού προµήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισµικού για την δηµιουργία κόµβου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και πραγµατοποίησης πωλήσεων µέσω του διαδικτύου και συνδροµών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. απάνες µεταφορά και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού. 2.3 Προβολή Προώθηση % 20 Η κατηγορία αυτή αφορά δαπάνες: Συµµετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων). απάνες διαφηµιστικής καταχώρησης σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/εξειδικευµένα για το επιχειρηµατικό αντικείµενο περιοδικά. απάνες σχεδιασµού και εκτύπωσης εµπορικών και διαφηµιστικών εντύπων. απάνες προβολής της επιχείρησης ή των προϊόντων στο διαδίκτυο (Internet) ή µέσω εφαρµογών πολυµέσων.

15 Άλλες δαπάνες % 10 Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και µόνο τα παρακάτω: Μεταφορά τεχνογνωσίας. Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). Μελέτες µάρκετινγκ, διείσδυσης σε αγορές. απάνες σύστασης, ίδρυσης και οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχοµένου). 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 3.1 ιαµόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χώρων % 20 Η δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν: ιαµόρφωση-διαρρύθµιση χώρων εργασίας όπως κατεδαφίσεις και κατασκευή τοιχοποιίας και επιχρισµάτων, χωρίσµατα µε γυψοσανίδες ή υαλοπετάσµατα, µικρές επισκευές ή µετατροπές, βαψίµατα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων για την χρησιµοποίησή τους στην προτεινόµενη επένδυση. Κατασκευή των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφαλείας, εγκαταστάσεις δικτύων υπολογιστών (καλωδιώσεις), εγκαταστάσεις βοηθητικών χώρων και χώρων αποθήκευσης εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την παροχή της υπηρεσίας καθώς και κατασκευή µικρής έκτασης βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. απάνες µεταφοράς και εγκατάστασης των παραπάνω. 3.2 Εξοπλισµός % 70 Αγορά εξοπλισµού που απαιτείται για την παραγωγή και την παροχή των υπηρεσιών, ο οποίος πρέπει να έχει άµεση σχέση και συνάφεια µε το αντικείµενο της δραστηριότητας και τεκµηριωµένα χωρίς την ύπαρξη αυτού να µην είναι δυνατή η παραγωγή και η παροχή των υπηρεσιών στην επιλεγµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. απάνες µεταφορικών µέσων (αυτοκινούµενων και µη) απαραίτητων για την παροχή της υπηρεσίας.

16 16 απάνες για την αγορά εφαρµογών λογισµικού που σχετίζονται άµεσα µε την προσφερόµενη υπηρεσία (π.χ. σχεδιαστικά προγράµµατα για υπηρεσίες γραφίστα ή υπηρεσίες σχεδιασµού γενικότερα, διασύνδεσης µε το διαδίκτυο για υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας). Οι παραπάνω δαπάνες θα πρέπει να τεκµηριώνονται αναλυτικά στα έντυπα υποβολής της πρότασης, να περιγράφεται η αναγκαιότητά τους σε σχέση µε το επιλεγµένο αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και να µην είναι εναλλακτικά δυνατή η κατάταξή τους σε κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών. Σε κάθε Περίπτωση οι ανωτέρω δαπάνες δεν πρέπει να περιλαµβάνουν αγορά εξοπλισµού και προϊόντων προς πώληση αλλά αποκλειστικά πάγιο εξοπλισµό της επιχείρησης. απάνες εξοπλισµού προµήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισµικού για την δηµιουργία κόµβου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και πραγµατοποίησης πωλήσεων µέσω του διαδικτύου και συνδροµών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. απάνες προµήθειας των αναγκαίων επίπλων και σκευών γραφείου (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, ράφια, πίνακες). απάνες για την προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισµού γραφείου και περιφερειακών συσκευών (όπως fax, Η/Υ, φωτοτυπικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, και περιφερειακά υπολογιστών) καθώς και έτοιµου εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία των παραπάνω. απάνες µεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού. 3.3 Προβολή Προώθηση % 20 Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει δαπάνες: Συµµετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων). Σύνδεσης και συνδροµών σε µέσα παροχής πληροφόρησης. απάνες διαφηµιστικής καταχώρησης σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευµένα για το αντικείµενο περιοδικά. απάνες σχεδιασµού και εκτύπωσης εµπορικών και διαφηµιστικών εντύπων. απάνες προβολής της επιχείρησης ή των προϊόντων στο διαδίκτυο (Internet) ή µέσω εφαρµογών πολυµέσων.

17 17 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 3.4 Άλλες δαπάνες % 10 Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και µόνο τα παρακάτω: µεταφορά τεχνογνωσίας. Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). Μελέτες µάρκετινγκ, διείσδυσης σε αγορές. απάνες σύστασης, ίδρυσης και οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχοµένου). 7. ιάρκεια υλοποίησης έργων Η µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της εγκριτικής απόφασης. Η προτεινόµενη διάρκεια των έργων είναι δυνατόν να παραταθεί κατά ένα 6µηνο υπό τον όρο ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης παράτασης και πάντως εντός του 12µηνου θα έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του εγκριθέντος έργου. Σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται επαρκώς, η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης και πάντως όχι µεγαλύτερο των 4 µηνών. Το σχετικό αίτηµα µπορεί να υποβληθεί µόνο εντός της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην εγκριτική απόφαση (12µηνο) χωρίς την προϋπόθεση πραγµατοποίησης του 50% του εγκριθέντος έργου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το εγκεκριµένο έργο θα απεντάσσεται.

18 18 8. ικαιολογητικά 8.1 Με την υποβολή της πρότασης Κατά την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας από τις δικαιούχους, θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε διακριτό από την πρόταση φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α Πίνακας 5. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για υποβολή πρότασης από την δικαιούχο ικαιολογητικά για υποβολή της πρότασης 1. Συµπλήρωση Εντύπου Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος 2. Υπεύθυνη δήλωση (µια για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στην πρόταση), στην οποία θα αναφέρει ότι: i. ii. iii. iv. v. Τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας είναι πλήρη, ακριβή και αληθή Το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος του δεν θα χρηµατοδοτηθεί από άλλο πρόγραµµα. Κανένα τµήµα του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει ήδη εκτελεσθεί. εν συµµετέχει σε άλλη πρόταση στο Πρόγραµµα αυτό. Κατά το διάστηµα των προηγούµενων δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης δεν άσκησε επιχειρηµατική δραστηριότητα 3. Για κάθε φυσικό πρόσωπο: αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των αντίστοιχων εκκαθαριστικών και των Αναλυτικών Στοιχείων φορολογίας Εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών (εφόσον υπάρχουν), ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση ότι το φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης). 4. Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής (αντίγραφο τραπεζικών λογαριασµών τελευταίου 6µήνου, βεβαίωση τράπεζας για χρεόγραφα κλπ). 5. Σε περίπτωση δανεισµού, επιστολή τράπεζας για την καταρχήν εξέταση και θετική εκτίµηση της πρότασης για χρηµατοδότηση. 6. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας κάθε συµµετέχουσας δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο).

19 19 7. Προσφορές προτιµολόγια και φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπών στοιχείων του µηχανολογικού εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων, επαγγελµατικών µεταφορικών µέσων και των λοιπών δαπανών. Στην περίπτωση µη ύπαρξης τυποποιηµένων φυλλαδίων θα υποβάλλονται αναλυτικοί προϋπολογισµοί του κόστους κατασκευής. Σε περίπτωση πάσης φύσεως κτιριακών εργασιών είναι απαραίτητη η υποβολή αναλυτικού προϋπολογισµού. 8. Βεβαιώσεις για τα προσόντα της / των υποψήφιας(ων) επιχειρηµατιών (συστατικές επιστολές, πτυχία, επαγγελµατική εµπειρία). 9. Για τις Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου καταστατικό, δήλωση συµµετοχής στο εταιρικό σχήµα και συµφωνίας µε όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης. 9. Υποβολή προτάσεων 9.1 Προκήρυξη και διανοµή Εντύπων Η προκήρυξη του Προγράµµατος «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα» θα γίνει µέσω καταχωρήσεων στον τύπο και στα άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να παραλάβουν τον Φάκελο Υποψηφιότητας που περιλαµβάνει: i. Τον οδηγό του Προγράµµατος, και ii. Το έντυπο υποβολής της πρότασης του επιχειρηµατικού σχεδίου, από τα κεντρικά ή επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 9.2 Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας θα αποστέλλονται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού µε την ένδειξη «Για το Πρόγραµµα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας». Ο Φάκελος Υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει την πρόταση και τα δικαιολογητικά σε διακριτούς υποφακέλους.

20 20 Οι ενδιαφερόµενες θα αποστέλλουν ένα πρωτότυπο του φακέλου υποψηφιότητας και ένα πλήρες αντίγραφο του. Οι ενδιαφερόµενες θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφα της πρότασης υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν. Τα υποβαλλόµενα έντυπα του Φακέλου Υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένα και σαφώς διαχωρισµένα ως ακολούθως: 1. Το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Πρόταση) 2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την σειρά που περιγράφονται στην Παράγραφο ιαδικασία Αξιολόγησης Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα βασιστεί στο έντυπο υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου που θα συµπληρωθεί και θα υποβληθεί από τις ενδιαφερόµενες σύµφωνα µε φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των προτάσεων και τα κριτήρια των στόχων του έργου. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα βασιστεί: 1. Σε Αρµόδια τριµελή Επιτροπή που θα αξιολογήσει και βαθµολογήσει τις προτάσεις και η οποία θα απαρτίζεται από: - ένα Ανώτερο Λειτουργό της Υπηρεσίας Βιοµηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (Πρόεδρος) - ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών - ένα εκπρόσωπο του Κέντρου Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίοι θα ορίζονται για το σκοπό αυτό από τα ανάλογα Υπουργεία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 8 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο δυναμικότητας της προτεινόμενης συνεργασίας (εφόσον Β. Πολύ Μικρές, Μικρές, ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς υπάρχει): 10%

Κριτήριο δυναμικότητας της προτεινόμενης συνεργασίας (εφόσον Β. Πολύ Μικρές, Μικρές, ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς υπάρχει): 10% ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ II Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (με ποσοστά από 30% έως 55%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ 17/02/2012 Ταυτότητα του Προγράμματος: Αξιοποιώντας 72 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 800/2008 ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Α. Πίνακες Επιλέξιµων απανών Στους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα