Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ»"

Transcript

1 Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη αξρηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη ελδεηθηηθέο πξνζθνξέο ρξεκαηνδφηεζεο ζα ιάβεηε αλ επηζθεθηείηε έλα Θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Eurobank, φπνπ ν ηεγαζηηθφο χκβνπινο ηεο Σξάπεδαο, ζα ζαο αλαιχζεη ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξέρεη ην «Πξάζηλν Γάλεην Θαηνηθίαο Δμνηθνλόκεζε Θαη Οίθνλ». Α. Σν Πξόγξακκα 1. Ση είλαη ην πξόγξακκα «Δμνηθνλόκεζε Θαη Οίθνλ»; Σν πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» δίλεη, ππφ πξνυπνζέζεηο, νηθνλνκηθά θίλεηξα (επηδνηνχκελν άηνθν ή ρακειφηνθν δάλεην έσο θαη ηπρφλ επηρνξήγεζε πνζνχ), ζε ηδηνθηήηεο παιαηψλ θηηξίσλ κε νηθνδνκηθή άδεηα πξνγελέζηεξε ηνπ 1980, πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπλ ελεξγεηαθά ην αθίλεηφ ηνπο, πξνβαίλνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη επηιέμηκεο κεηαηξνπέο, θαηφπηλ επηζεψξεζεο απφ εηδηθφ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή. Σν Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ελψ κε πξνυπνινγηζκφ πνπ αλέξρεηαη ζε 796 εθ. επξψ θαη κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο πνιηηείαο πξνβιέπεηαη λα αλαβαζκηζηνχλ ελεξγεηαθά πεξίπνπ θαηνηθίεο ζε φιε ηε ρψξα, κε ηελ επξχηεξε δπλεηηθή αγνξά λα αλέξρεηαη ζε ~1,5 εθαη. ζπίηηα. 2. Πόηε αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη πόηε ζα δηαξθέζεη; Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη απφ ηελ 01/02/2011 θαη ζα δηαξθέζεη ζπλνιηθά έσο ηελ 31/12/2017. Σν πξφγξακκα αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη κε ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ. Δληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ζα κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο ζηελ Σξάπεδα γηα δηάζηεκα 2 κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ. 3. Πνπ ζα απεπζύλνληαη νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηπρόλ εξσηήκαηα/δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ πξνγξάκκαηνο; Έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ γξαθείν αξσγήο (help desk) ζην ηειέθσλν : θαη ζρεηηθή ηζηνζειίδα (http://exoikonomisi.ypeka.gr/) κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο. Δπίζεο νη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Σξάπεδά καο πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ Πνιηηεία λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα. 4. Πνηεο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο θαιύπηνληαη από ην πξόγξακκα; Σν πξφγξακκα θαιχπηεη φιε ηελ επηθξάηεηα (θαη ηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο). 1

2 Β. Θξηηήξηα & Πξνϋπνζέζεηο 5. Πνηεο νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ν ελδηαθεξόκελνο γηα λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα; Λα είλαη θπζηθό πξόζσπν. Λα έρεη δηθαίσκα θπξηόηεηαο (πιήξνπο ή ςηιήο) ή επηθαξπίαο ζε επηιέμηκε θαηνηθία πνπ έρεη απνθηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν αηνκηθό εηήζην δεισζέλ εηζόδεκα ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα ή (εάλ είλαη έγγακνο) ην νηθνγελεηαθό εηήζην δεισζέλ εηζόδεκα λα κελ ππεξβαίλεη ηα Λα κελ έρεη ππνβάιιεη άιιε αίηεζε γηα ην πξφγξακκα. 6. Πνηεο νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ην αθίλεην γηα λα ζεσξεζεί επηιέμηκν γηα ην πξόγξακκα; Ζ νηθνδνκηθή ηνπ άδεηα έρεη εθδνζεί κέρξη ηηο (βλ. επώηηζη 20) Βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δώλεο ρακειόηεξε ή ίζε ησλ /η.κ., φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί κέρξη ηηο (βλ. επωηήζειρ 23 έωρ 25) Σν αθίλεην κπνξεί λα είλαη κνλνθαηνηθία ή πνιπθαηνηθία σο εληαίν θηήξην. Ζ πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο εμεηάδεηαη εθφζνλ ην δηακέξηζκα έρεη απηφλνκε ζέξκαλζε. Υξεζηκνπνηείηαη σο θύξηα ή πξώηε δεπηεξεύνπζα θαηνηθία (φρη εμνρηθή) (βλ. επώηηζη 21). Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο ην θξηηήξην απηφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην 50% ησλ δηακεξηζκάησλ. Γελ έρνπλ γίλεη πξνζζήθεο θαζ χςνο ή θαη επέθηαζε κεηά ηελ ζηε βάζε αλαζεψξεζεο ηεο αλσηέξσ νηθνδνκηθήο άδεηαο. Θαηφπηλ ηεο 1 εο Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο έρεη θαηαηαρζεί βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) ζε θαηεγνξία ρακειόηεξε ή ίζε ηεο Γ θαη νη απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο νδεγνχλ ζε αλαβάζκηζε θαηά ηνπιάρηζηνλ κία ελεξγεηαθή θαηεγνξία (πρ. ζε Γ ή αλψηεξε). (βλ. επώηηζη 12) Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα Γελ έρεη θξηζεί θαηεδαθηζηέν. Γ. Παξεκβάζεηο & Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε 7. Ση είλαη νη «επηιέμηκεο παξεκβάζεηο»; Πνηεο είλαη απηέο; Δπηιέμηκεο παξεκβάζεηο : Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζην αθίλεην πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο θαηνηθίαο ζε αλψηεξε ελεξγεηαθή θαηεγνξία θαη ε κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν. Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην αθίλεην ηνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή θαηά ηελ 1 ε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε (βλ. επώηηζη 12), θαη ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο : Γηπιά ηδάκηα (ζπκπεξηιακβάλνληαη παληδνχξηα, ξνιά, θιπ.) θαη θνπθώκαηα. Κόλσζε ηαξάηζαο ή/θαη ηνπνζέηεζε θειύθνπο. Θέξκαλζε : Δγθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα / ιέβεηα κε λέν πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ ή ζπζηήκαηνο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ινηπέο παξεκβάζεηο : ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ζέξκαλζεο, κφλσζε ζσιελψζεσλ, ζθίαζηξα, ειηαθνί ζπιιέθηεο, θιπ. 8. Πξέπεη λα γίλνπλ όιεο νη παξεκβάζεηο; Κεηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί λα επηιέμεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή φπνηεο θαη φζεο παξεκβάζεηο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή θαη 2

3 είλαη επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα θαη παξάιιεια νδεγνχλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαηά κία ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξία θαη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΘΔΛΑΘ (Θαλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηηξίσλ). εκαληηθφ ζηνηρείν βέβαηα, γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ζην πξφγξακκα, ζα είλαη ν ελδηαθεξφκελνο λα επηιέμεη ηηο παξεκβάζεηο εθείλεο πνπ ζα ηνπ θέξνπλ ηελ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 9. Από πνηα εκεξνκελία κπνξνύλ λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο; Οη δαπάλεο ζα είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ απαηηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο γίλνληαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ζα είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ην αίηεκά ηνπ ππαρζεί ζην πξφγξακκα. ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ 10. Ση είλαη ε Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε; Γηαηί απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα; Ζ Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Π.Γ. 100/ (ΦΔΘ Α 177), άξζξν 2) είλαη ε απηνςία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ πηζηνπνηεκέλν Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή κεραληθφ (βλ. επώηηζη 13), ζην αθίλεην, ν νπνίνο ειέγρεη θαη εθηηκά ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ, ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηνπ αθηλήηνπ, κε ηελ ππφδεημε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο ηνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο απνηππψλεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) ηνπ θηεξίνπ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη θαη ε ελεξγεηαθή ηνπ θαηεγνξία (Α έσο Ε). Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην πξφγξακκα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη, αθελφο ε δηεμαγσγή κίαο 1 εο Δλεξγεηαθήο Δπηζεώξεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ην αθίλεην αλήθεη ζε ελεξγεηαθή θαηεγνξία ίζε ε ρακειφηεξε ηεο Γ, θαζψο θαη λα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο ζην αθίλεην είλαη απαξαίηεην λα δηελεξγεζεί 2 ε Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε γηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη παξεκβάζεηο ζην αθίλεην έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ην αθίλεην έρεη αλαβαζκηζηεί θαηά ηνπιάρηζηνλ κία ελεξγεηαθή θαηεγνξία. 11. Οπνηνζδήπνηε κεραληθόο κπνξεί λα είλαη Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο; Πνπ κπνξεί ν ελδηαθεξόκελνο λα βξεη θάπνηνλ Δλεξγεηαθό Δπηζεσξεηή; Όρη, δελ είλαη νπνηνζδήπνηε κεραληθφο Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο. Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θηεξίνπ είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο ζε θηήξηα θαη έρεη απνθηήζεη ζρεηηθή πξνο ηνχην άδεηα, φπσο νξίδεηαη ζην Π.Γ. 100/ (ΦΔΘ Α 177). Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο : Δθφζνλ ζπλεξγαζηεί κε ηελ Σξάπεδα καο, ε ΔΤΡΩΤΚΒΟΤΙΟΗ ΑΔ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλν παθέην ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε, ε εχξεζε Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηφ. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί αλεμάξηεην Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή ζα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε Κεηξών Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ ηνπ ΤΠΔΘΑ πνπ κπνξεί λα ην αλαδεηήζεη ζην site ηνπ Τπνπξγείνπ (www.ypeka.gr). 12. Πόζν θνζηίδεη ε Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε; Γελ παξέρεηαη δσξεάλ από ην Πξόγξακκα; Βάζεη ηνπ Π.Γ. 100/ (ΦΔΘ Α 177) ε ειάρηζηε ακνηβή ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή γηα αθίλεηα κε ρξήζε θαηνηθίαο ππνινγίδεηαη κε 1-2 αλά η.κ. επηθάλεηαο ηνπ αθηλήηνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 200 (πιένλ ΦΠΑ 23%). Δπηπιένλ, ην θφζηνο επηζεσξήζεσλ ιέβεηα θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θπκαίλεηαη απφ 150 έσο 300 (πιένλ ΦΠΑ 23%), ελψ ην θφζηνο επηζεσξήζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 300 έσο 500 (πιένλ ΦΠΑ 23%). O ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα θαηαβάιεη ηελ ακνηβή ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή θαηά ηελ επηζεψξεζε, λα δεηήζεη ηε ζρεηηθή απφδεημε θαη εθόζνλ εγθξηζεί λα ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα ηα ρξήκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ ζα ηνπ επηζηξαθνύλ ζην ινγαξηαζκό ηνπ θαηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ (ζηελ ηειεπηαία θαηαβνιή πηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εγθξηζεί λα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ην θφζηνο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο βαξαίλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ηα ρξήκαηα πνπ θαηέβαιε δελ ηνπ επηζηξέθνληαη. 3

4 πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο γηα ην θφζηνο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαιχπηεηαη απφ ην Πξφγξακκα ππφ ηελ πξνυπφζεζε ππαγσγήο ηεο αίηεζεο θαη επίηεπμεο ησλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηή. 13. Σν θόζηνο ησλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό; Όρη, ην θφζηνο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ είλαη επηπιένλ ησλ , θαη επηδνηείηαη ζην 100%, γηα ηνπο σθεινχκελνπο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (Α, Β θαη Γ ), εθφζνλ ε πξφηαζε εληαρζεί ζην πξφγξακκα. 14. ε πεξίπησζε πνπ κηα πξόηαζε ηειηθά δελ εληαρζεί ζην πξόγξακκα πνηνο επηβαξύλεηαη ην θόζηνο ηεο αξρηθήο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο; Σν θφζηνο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ζα είλαη επηιέμηκν κφλν εθφζνλ ε πξφηαζε εληαρζεί ηειηθά ζην πξφγξακκα. εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ην ελεξγεηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ζα είλαη απαξαίηεην θαηά ηελ πψιεζε ή ελνηθίαζε κηαο θαηνηθίαο, επνκέλσο δελ απνηειεί έμνδν ρσξίο αληίθξηζκα. 15. Δάλ θαηά ηε 2ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε δηαπηζησζεί όηη δελ έρεη επηηεπρζεί ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο θαηνηθίαο θαηά κηα ελεξγεηαθή θαηεγνξία ζα δηθαηνύηαη επηρνξήγεζεο από ην πξόγξακκα; Γηα λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη ελεξγεηαθνί ζηφρνη ηεο επηιέμηκεο αίηεζεο ζα πξέπεη ε θαηνηθία λα έρεη αλαβαζκηζζεί θαηά κία θαηεγνξία θαη ε εμνηθνλνκνχκελε ελέξγεηα λα ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ην 80% απηήο πνπ ηέζεθε ζηελ επηιέμηκε αίηεζε. Δπεηδή ε έληαμε ηεο πξφηαζεο έρεη γίλεη κέζσ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ έρεη αλαθεξζεί ζε απηή, είλαη ζέκα ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνηάζεσλ λα εμεηάδεηαη, θαηά ηνλ έιεγρν, ε επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ. Δάλ ππάξμνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο (πρ. εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο < 80% ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ) δελ ζα είλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξφηαζεο. Δάλ θαηά ηε 2 ε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε δελ ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφηε : α) εάλ ν πειάηεο ΓΔΛ έρεη ιάβεη ζηελ 1 ε εθηακίεπζε ην 30% ηνπ δαλείνπ, δελ εθηακηεχεηαη ην δάλεην. β) εάλ ν πειάηεο έρεη ιάβεη ζηελ 1 ε εθηακίεπζε ην 30% ηνπ δαλείνπ, ηφηε ην δάλεην πνπ έρεη εθηακηεπηεί θαηαγγέιεηαη, κπαίλεη ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε θαη απαηηείηαη απφ ηνλ πειάηε. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα γπξίζεη ην δάλεην ζε πειαηεηαθφ κε ην πξφγξακκα ηεο Eurobank «Πξάζηλν Γάλεην Θαηνηθίαο Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο». Ο πειάηεο ιακβάλεη λέν δάλεην πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψζεη ηελ ηπρφλ πξνθαηαβνιή πνπ έρεη ιάβεη θαη ππφινηπν πνζφ γηα λα θαιχςεη ην ηπρφλ ρξένο πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή / Δξγνιάβν ηνπ έξγνπ. 16. Πώο ζα γλσξίδεη ν ελδηαθεξόκελνο όηη πηζαλόλ αλήθεη ζηελ Δλεξγεηαθή Θαηεγνξία Γ θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα; Οη θαηνηθίεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί πξηλ ην 1980 θαη ρσξίο ζεξκνκφλσζε, είλαη νη πιένλ ελεξγνβφξεο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ πξνβεί ζε ξηδηθή αλαθαίληζε, ζα βξίζθνληαη κε κεγάιε πηζαλφηεηα ζε θαηεγνξία κηθξφηεξε ή ην πνιχ ίζε ηεο Γ. ε θάζε πεξίπησζε ε ελεξγεηαθή θαηεγνξία ζα πξνθχςεη απφ ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθή Απφδνζεο (ΠΔΑ) πνπ ζα εθδνζεί απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή. 17. Πώο ζα γλσξίδεη ν πνιίηεο ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κεγαιύηεξε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο; Οη πξνηάζεηο ηνπ ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή ζα είλαη αξθεηά αλαιπηηθέο θαη ζα πξνζδηνξίδνπλ ηελ εμνηθνλνκνχκελε ελέξγεηα θαη ελδεηθηηθφ θφζηνο θάζε παξέκβαζεο. Γ. Αθίλεηα : Πξνϋπνζέζεηο & Δπηιεμηκόηεηα 18. Γηαηί επηιέρηεθαλ ηα θηήξηα πξηλ ην 1980; Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο; 4

5 Σα θηήξηα πνπ θηίζηεθαλ κε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί πξηλ ην 1980 δελ έρνπλ ζεξκνκφλσζε θαη ζπλεπψο είλαη ηα πιένλ ελεξγνβφξα. Αλ δελ ππήξρε ν πεξηνξηζκφο ηνπ 1980 νη αηηήζεηο γηα ηα θηήξηα κεηά ην 1980 δελ ζα είραλ κεγάιε πηζαλφηεηα λα θξηζνχλ επηιέμηκεο, βάζεη ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. Ο πεξηνξηζκφο ινηπφλ απηφο ιεηηνπξγεί θαη σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα απμάλνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα λα θξηζεί κηα αίηεζε επηιέμηκε θαη λα κελ ηαιαηπσξνχληαη άδηθα νη πνιίηεο. Δμαίξεζε : Γεθηά ζην πξφγξακκα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη θηήξηα κεηαγελέζηεξα ηεο εθφζνλ λνκίκσο δελ έρεη γίλεη κειέηε ζεξκνκφλσζεο ιφγσ ππαγσγήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο. 19. Πσο λνείηαη ε «ρξήζε θύξηαο θαηνηθίαο» θαη ηη ζεκαίλεη «πξώηε δεπηεξεύνπζα θαηνηθία»; Θύξηα Θαηνηθία : Ζ θαηνηθία πνπ δηακέλεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη βξίζθεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. Πξώηε Γεπηεξεύνπζα Θαηνηθία : Θαηνηθία εθηφο ηεο θχξηαο πνπ αλήθεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη δελ ηειεί ππφ θαζεζηψο ελνηθίαζεο ή κηζζψκαηνο (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην είλαη ππφ θαζεζηψο ελνηθίαζεο βλ. επώηηζη 22). ηελ θαηεγνξία απηή δελ εκπίπηνπλ νη εμνρηθέο θαηνηθίεο. (βλ. επώηηζη 11) Σφζν ε θχξηα φζν θαη ε πξψηε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία δειψλνληαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε (Έληππν Δ1). Γηα ηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ζα πξέπεη ην 50% ησλ ηδηνθηεζηψλ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα ή πξψηε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία. Δάλ ην αθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθκεηάιιεπζε θαη άξα δελ δειψλεηαη σο θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζα πξέπεη ν ελνηθηαζηήο/έλνηθνο λα βεβαηψλεη ηε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο κε Τ.Γ. 20. Γηα λα εληαρζεί κηα θαηνηθία ζην πξόγξακκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θύξηα ή πξώηε δεπηεξεύνπζα θαηνηθία. Πσο ζα απνδεηθλύεηαη απηό; Γηαηί απνθιείεηαη ε εμνρηθή θαηνηθία; Ζ ρξήζε ηεο θαηνηθίαο (θχξηα, εμνρηθή θιπ.) δειψλεηαη ζηε θνξνινγηθή καο δήισζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην έρεη ελνηθηαζζεί ζα πξέπεη ν σθεινχκελνο (ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ) λα πξνζθνκίζεη Τ.Γ. ηνπ ελνηθηαζηή φηη ην ρξεζηκνπνηεί σο θχξηα θαηνηθία. Δίκαζηε έηζη θη αιιηψο ππνρξεσκέλνη λα εμαζθαιίζνπκε φηη ην θηήξην πνπ ζα εληαρζεί ζην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία θαζψο βαζηδφκαζηε ζε Δπξσπατθφ Θαλνληζκφ πνπ αθνξά ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. Κε ηελ επηινγή καο γηα θχξηα θη φρη εμνρηθή θαηνηθία επηδηψθνπκε λα επηρνξεγεζνχλ θηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα εληφο ηνπ έηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Παξαδείγκαηα Απνδεθηήο Υξήζεο Αθηλήηνπ Ηδηνθηήηεο αηηείηαη γηα αθίλεην ζην νπνίν δηακέλεη (θχξηα θαηνηθία) Απνδεθηό Ηδηνθηήηεο αηηείηαη γηα αθίλεην ζην νπνίν δηακέλεη ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο ην ρξφλν (πξψηε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία) Απνδεθηό Ηδηνθηήηεο αηηείηαη γηα αθίλεην ην νπνίν ην λνηθηάδεη ζε θάπνηνλ άιιν Απνδεθηό κε ΤΓ ηνπ ελνηθηαζηή πσο ρξεζηκνπνηεί ην αθίλεην γηα θχξηα θαηνηθία Ηδηνθηήηεο αηηείηαη γηα αθίλεην πνπ είλαη δεισκέλν σο εμνρηθή θαηνηθία Κε απνδεθηό 21. Ση είλαη ε ηηκή δώλεο; Ζ εληαία ηηκή αθεηεξίαο, ηελ νπνία έρεη θάζε αθίλεην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε δψλε απηή θαη αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή αμία θηίζκαηνο θαη νηθνπέδνπ πνπ αλαινγεί ζε έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2) επηθάλεηαο, θαηλνχξγηαο θαηνηθίαο ή δηακεξίζκαηνο ζηνλ Α' φξνθν ηεο νηθνδνκήο κε πξφζνςε ζε έλα κφλν δξφκν θαη κε πληειεζηή Δκπνξηθφηεηαο ίζν κε ηε κνλάδα. 22. Γηαηί έρεη ηεζεί ν πεξηνξηζκόο ηεο ηηκήο δώλεο; Ζ ηηκή δψλεο θαη ην εηζφδεκα απνηεινχλ ηα θνηλσληθά θξηηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ είλαη απαίηεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 397/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο Καΐνπ ηφρνο καο είλαη ην πξφγξακκα λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο ιήςεο απφθαζεο γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο απφ ηνπο πνιίηεο κε ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 23. Πώο ζα πηζηνπνηείηαη ε επηιεμηκόηεηα βάζεη ηεο ηηκήο δώλεο; Οη ηηκέο δψλεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο. Ο πνιίηεο ζα πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ (ΔΣΑΘ), ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο εθνξίαο. 5

6 ΠΟΙΤΘΑΣΟΗΘΗΑ 24. Κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα έλα κεκνλσκέλν δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο; Λαη. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζζεί ην κεκνλσκέλν δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο σο επηιέμηκε θαηνηθία θαη λα κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, είλαη: απηόλνκε ζέξκαλζε : ε χπαξμε ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη ζηνλ έλνηθν ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο (π.ρ. απηνλνκία, αηνκηθφο ιέβεηαο) ή ππνβνιή πξφηαζεο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα εγθαηάζηαζε αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ζπλαίλεζε : ν ηδηνθηήηεο λα έρεη εμαζθαιίζεη, φπνπ απαηηείηαη, ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο πνιπθαηνηθίαο. Δπηπιένλ, νη πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο, ζρεηηθά κε ηε ζέξκαλζε, λα αθνξνχλ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο / ζπζθεπήο ζέξκαλζεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηακεξίζκαηνο. 25. Πσο κπνξεί λα εληαρζεί κία πνιπθαηνηθία σο εληαίν ζύλνιν; Γηα λα ραξαθηεξηζζεί κηα πνιπθαηνηθία, σο ζχλνιν θηεξίνπ, επηιέμηκε θαηνηθία ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα αθφινπζα: Σνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ δηακεξηζκάησλ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θύξηα ή πξώηε δεπηεξεύνπζα θαηνηθία (βλ. Σσήμα 1). ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο θαη νη ππφινηπεο ηδηνθηεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμνρηθή ή άιιε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία. Γελ ραξαθηεξίδνληαη φκσο σο επηιέμηκεο νη ηδηνθηεζίεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία (π.ρ. θαηάζηεκα ζην ηζφγεην θηεξίνπ). Τπνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε από εθπξόζσπν ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη επηκέξνπο αηηήζεηο ηνπ ζπλόινπ ησλ ηδηνθηεηώλ. Τπνβάιιεηαη έλα πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ θηεξίνπ. Δθφζνλ πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο γίλεηαη γεληθή ζπλέιεπζε (Γ..) θαη απνθαζίδεηαη, βάζεη δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, ε ζπκκεηνρή ηεο πνιπθαηνηθίαο, ε επηινγή ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή θαη ν θαζνξηζκφο εθπξνζψπνπ πνιπθαηνηθίαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ν εθπξφζσπνο πξνζθνκίδεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζην ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηε Γ.. λα γίλεη ε αίηεζε. Ο θάζε ηδηνθηήηεο πξνζθνκίδεη ζην ίδην ππνθαηάζηεκα ηα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, φπσο ηαπηφηεηα, εθθαζαξηζηηθφ θιπ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ : 50% < ρξήζε θύξηαο ή 1 εο δεπηεξεύνπζαο θαηνηθίαο Γ Γ Β Α Οξνθνδηακέξηζκα Α : Ο ηδηνθηήηεο κέλεη ζην δηακέξηζκα (ρξήζε θχξηαο θαηνηθίαο) Οξνθνδηακέξηζκα Β : Κέλεη ελνηθηαζηήο Οξνθνδηακέξηζκα Γ : Κέλεη ελνηθηαζηήο Οξνθνδηακέξηζκα Γ : Γε κέλεη θαλείο ζην δηακέξηζκα. Ο ηδηνθηήηεο (πνπ κέλεη θάπνπ αιινχ) ην έρεη ζαλ πξψηε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία ΔΓΘΡΗΛΔΣΑΗ. Οη 2 ζηνπο 4 ηδηνθηήηεο (50%) θαιχπηνπλ ηελ πξνυπφζεζε ρξήζεο θαηνηθίαο. Ζ πνιπθαηνηθία σο ζχλνιν κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα. Σχήμα 1 Παπάδειγμα διεπεύνηζηρ για ηο αν καλύπηεηαι η πποϋπόθεζη σπήζηρ καηοικίαρ για να κπιθεί επιλέξιμη η πολςκαηοικία ωρ ενιαίο ζύνολο. 26. Τπάξρνπλ θάπνηεο δηεπθνιύλζεηο γηα λα αηηεζεί κηα πνιπθαηνηθία ζην ζύλνιό ηεο έληαμε ζην πξόγξακκα; Δπηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ πνιπθαηνηθία : Δάλ πιεξνύληαη ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Α ηνπιάρηζηνλ από ην 50% ησλ ηδηνθηεηώλ θχξηαο ή δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο, νη ηδηνθηήηεο δηακεξηζκάησλ πνπ βάζεη ησλ εηζνδεκάησλ 6

7 ηνπο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία Β θαη Γ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α θαη Β αληίζηνηρα, θαη νη ηδηνθηήηεο κε εηζνδήκαηα πςειφηεξα απηψλ ηεο θαηεγνξίαο Γ, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ. Δάλ δελ πιεξνύληαη ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Α από ην 50% ησλ ηδηνθηεηώλ, ν θάζε ηδηνθηήηεο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζην εηζφδεκά ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ηδηνθηήηεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα (έρνπλ πςειφηεξα εηζνδήκαηα ηεο Γ θαηεγνξίαο) ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ δεισζέλησλ παξεκβάζεσλ κε ίδηα θεθάιαηα. Πξέπεη, επίζεο, λα ηνληζηεί φηη απφ ελεξγεηαθήο πιεπξάο ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ θαιχηεξα φηαλ νη παξεκβάζεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο πνιπθαηνηθίαο. εκεηψλεηαη πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρνπλ ζπκθσλήζεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο φινη νη ηδηνθηήηεο ζην πιαίζην απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη λα έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε ίδηα θεθάιαηα εάλ δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα (πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Α απφ ην 50% ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ηα εηζνδήκαηά ηνπο είλαη πςειφηεξα ηνπ νξίνπ ηεο Γ θαηεγνξίαο). Δάλ έζησ θαη έλαο ηδηνθηήηεο ππαλαρσξήζεη απφ ην πξφγξακκα ή αξλεζεί λα ζπκκεηέρεη κε ίδηα θεθάιαην απνξξίπηεηαη απηνκάησο ην αίηεκα ηεο πνιπθαηνηθίαο σο ζχλνιν. Γ Γ Β Α ΔΗΟΓΖΚΑΣΗΘΟ ΘΡΗΣΖΡΟ: 50% < αλήθνπλ ζηελ Α Θαηεγνξία Οξνθνδηακέξηζκα Α : Ο ηδηνθηήηεο έρεη αηνκηθφ εηζφδεκα (Α Θαηεγνξία) Οξνθνδηακέξηζκα Β : Οη ηδηνθηήηεο (αλδξφγπλν) έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (Β Θαηεγνξία) Οξνθνδηακέξηζκα Γ : Οη ηδηνθηήηεο (αλδξφγπλν) έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (Α Θαηεγνξία) Οξνθνδηακέξηζκα Γ : Ο ηδηνθηήηεο έρεη αηνκηθφ εηζφδεκα (εθηφο νξίσλ πξνγξάκκαηνο) ΔΓΘΡΗΛΔΣΑΗ Αλαβαζκίδνληαη νη ηδηνθηήηεο θαηά 1 θαηεγνξία Οη 2 ζηνπο 4 ηδηνθηήηεο (50%) θαιχπηνπλ ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ηεο Α Θαηεγνξίαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ππφινηπνη ηδηνθηήηεο «αλεβαίλνπλ» θαηά κία θαηεγνξία : Οη ηδηνθηήηεο ηνπ νξνθνδηακεξίζκαηνο Β ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζαλ λα είλαη Α Θαηεγνξία (ελψ αλήθνπλ ζηε Β Θαηεγνξία) Ο ηδηνθηήηεο ηνπ νξνθνδηακεξίζκαηνο Γ ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζαλ λα είλαη Γ Θαηεγνξία (ελψ είλαη εθηφο νξίσλ πξνγξάκκαηνο). Σχήμα 2 Παπάδειγμα πολςκαηοικίαρ πος οι ιδιοκηήηερ καλύπηοςν ηο ειζοδημαηικό κπιηήπιο. Γ Γ Γ Β Α ΔΗΟΓΖΚΑΣΗΘΟ ΘΡΗΣΖΡΟ: 50% < ΓΔΛ αλήθνπλ ζηελ Α Θαηεγνξία Οξνθνδηακέξηζκα Α : Ο ηδηνθηήηεο έρεη αηνκηθφ εηζφδεκα (Α Θαηεγνξία) Οξνθνδηακέξηζκα Β : Οη ηδηνθηήηεο (αλδξφγπλν) έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (Β Θαηεγνξία) Οξνθνδηακέξηζκα Γ : Οη ηδηνθηήηεο (αλδξφγπλν) έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (Β Θαηεγνξία) Οξνθνδηακέξηζκα Γ : Ο ηδηνθηήηεο έρεη αηνκηθφ εηζφδεκα (εθηφο νξίσλ πξνγξάκκαηνο) ΔΓΘΡΗΛΔΣΑΗ ΤΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ Οη ηδηνθηήηεο παξακέλνπλ ζηελ Θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ Απαηηείηαη ίδηα ζπκκεηνρή ηδηνθηεηώλ εθηόο νξίσλ Θαζψο δελ θαιχπηεηαη ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην (1 κφλν ζηνπο 4 αλήθεη ζηελ Α Θαηεγνξία < 50%), αθελφο νη ηδηνθηήηεο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ Θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελψ ζα πξέπεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ νξνθνδηακεξίζκαηνο Γ (πνπ δελ εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα ιόγσ εηζνδεκάησλ) λα 7

8 ζπκθσλήζεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ κε ίδηα θεθάιαηα γηα λα κπνξεί ε πνιπθαηνηθία λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα σο εληαίν ζχλνιν. ε θάζε άιιε πεξίπησζε απνξξίπηεηαη ζπλνιηθά ην αίηεκα ηεο πνιπθαηνηθίαο. Σχήμα 3 Παπάδειγμα πολςκαηοικίαρ πος οι ιδιοκηήηερ ΔΕΝ καλύπηοςν ηο ειζοδημαηικό κπιηήπιο. 27. ηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο σο εληαίν θηήξην ζα πξέπεη όινη νη ηδηνθηήηεο λα πιεξνύλ ην εηζνδεκαηηθό θξηηήξην γηα λα εληαρζνύλ ζε θάπνηα από ηηο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ; Γεληθά ε αίηεζε θάζε ηδηνθηήηε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηζνδήκαηά ηνπ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί φκσο ε ιήςε απφθαζεο ζηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ηζρχνπλ ηα θίλεηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο («Τπάξρνπλ θάπνηεο δηεπθνιχλζεηο γηα λα αηηεζεί κηα πνιπθαηνηθία ζην ζχλνιφ ηεο έληαμε ζην πξφγξακκα»). 28. Πνην πνζνζηό ζα απαηηείηαη γηα ζπκθσλία ζηε Γεληθή πλέιεπζε (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπθαηνηθηώλ); Σν πνζνζηφ θαζνξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ πνιπθαηνηθίαο θαη ζπλήζσο είλαη ην 100% ησλ ζπληδηνθηεηψλ. ε θάζε πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. 29. Πόζν εύθνιε ζα είλαη ε επίηεπμε ζπκθσλίαο ζε κία πνιπθαηνηθία ώζηε λα έξζεη σο ζύλνιν θηεξίνπ γηα έληαμε ζην πξόγξακκα; Θαηαξρήλ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη θάζε επέκβαζε απφ απηέο πνπ ζεσξνχληαη «θνηλφρξεζηεο» απαηηνχλ επίηεπμε ζπκθσλίαο ζηελ πνιπθαηνηθία, αλεμαξηήησο ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. Τπάξρνπλ ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί ζε απηφ πνπ απνξξένπλ απφ ην ηδηνθηεζηαθφ ηδησηηθφ δίθαην αιιά θαη ηνλ ΓΟΘ. Παξφια απηά επεηδή ηερληθά θαη γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ζσζηή ζεξκνκφλσζε) είλαη θαιχηεξα ε πνιπθαηνηθία λα αληηκεησπηζηεί εληαία, δίλνπκε ζεκαληηθά επηπιένλ θίλεηξα γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ππεξεηνχκε θαιχηεξα ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 30. Ση ζα ηζρύεη γηα ηηο επηιέμηκεο αηηήζεηο πνιπθαηνηθηώλ (ζηε θάζε αθνύ έρεη ππνβιεζεί ε πξνζσξηλή αίηεζε) όηαλ έλαο ή πεξηζζόηεξνη επηκέξνπο ηδηνθηήηεο θαηνηθηώλ: θξηζνύλ αξλεηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνέγθξηζε; ή ηειηθά δε ζα πξνζθνκίζνπλ ζε πιεξόηεηα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο; ή ηειηθά ππαλαρσξήζεη, παξαηηεζεί θαη δελ ππνβάιεη ηελ αίηεζή ηνπ; Απνξξίπηεηαη όιε ε αίηεζε πνιπθαηνηθίαο κε όιεο ηηο επηκέξνπο αηηήζεηο ηεο; Οη ππόινηπνη επηκέξνπο ηδηνθηήηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάινπλ κεκνλσκέλεο αηηήζεηο; Σν αίηεκα ηεο πνιπθαηνηθίαο είλαη θνηλφ. Έηζη, είηε φινη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη εληάζζνληαη, είηε απνξξίπηνληαη φινη εάλ έζησ θαη έλαο δελ ηηο πιεξνί. Σπρφλ ππαλαρψξεζε δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε εηδηθφ ηξφπν θαζψο ζηελ νπζία ζεκαίλεη κε ζπκθσλία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο. Δάλ φλησο ζπκβεί νηηδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη ην αίηεκα σο ζχλνιν πνιπθαηνηθίαο. Απηφ πνπ εκείο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο είλαη: Λα εμαζθαιίζνπλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο Πνιπθαηνηθίαο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νχηε ζηελ θαηεγνξία Γ λα «δεζκεπηνχλ» ζηε Γεληθή πλέιεπζε φηη ζα ζπκκεηέρνπλ κε ίδηα θεθάιαηα. (βλ. ζελ. 12 ηος Οδηγού) 31. Ση ζα ηζρύεη γηα ηηο εγθεθξηκέλεο αηηήζεηο πνιπθαηνηθηώλ (ζηε θάζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο) όηαλ έλαο ή πεξηζζόηεξνη επηκέξνπο ηδηνθηήηεο θαηνηθηώλ: θξηζνύλ αξλεηηθά ζηελ πξνζπκβαηηθή Πηζηνιεπηηθή Αμηνιόγεζε (ελώ είραλ θξηζεί ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή πξνέγθξηζε); ή ηειηθά ππαλαρσξήζεη, παξαηηεζεί θαη δελ ππνγξάςεη ηε ζύκβαζή ηνπ; Απεληάζζεηαη όιε ε αίηεζε πνιπθαηνηθίαο κε όιεο ηηο επηκέξνπο αηηήζεηο ηεο; Οη ππόινηπνη επηκέξνπο ηδηνθηήηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνγξάςνπλ κεκνλσκέλεο ζπκβάζεηο ζηνλ 1ν θύθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο κε θάπνηνπ είδνπο ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαη αληίζηνηρε έγθξηζε/παξάηαζε από ΣΔΚΠΚΔ/ΤΠΔΘΑ ; Οη πνιίηεο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ απφθαζε ππαγσγήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνγξάςνπλ δαλεηαθή ζχκβαζε θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ (ή κέξνο απηψλ) ηεο απφθαζεο 8

9 ππαγσγήο. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζηνπο πνιίηεο φηη ζα απεληαρζνχλ απφ ην πξφγξακκα εάλ δελ επηηεπρζεί ν θνηλφο ελεξγεηαθφο ζηφρνο. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη ελεξγεηαθνί ζηφρνη ηεο επηιέμηκεο αίηεζεο, ζα πξέπεη ε επηιέμηκε θαηνηθία λα έρεη αλαβαζκηζηεί θαηά κία θαηεγνξία θαη ε εμνηθνλνκνχκελε ελέξγεηα λα ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ην 80% απηήο πνπ ηέζεθε ζηελ επηιέμηκε αίηεζε. Γειαδή φηη αθφκα θη αλ 1-2 δηακεξίζκαηα δελ πξνρσξήζνπλ ηειηθά ζηα έξγα, δηφηη νη ηδηνθηήηεο πνπ ζα ζπκκεηείραλ κε ίδηα θεθάιαηα ηειηθά απεληάρζεθαλ απφ ην Πξφγξακκα γηα θάπνην ιφγν, πάληα ζα ππάξρεη έλα πεξηζψξην αλνρήο 20% ( 7.2 ζελ. 29 Οδηγού). Όκνηα κε παξαπάλσ, εάλ ηειηθά δελ θαιχπηεηαη νχηε ην 80% ηνπ ζηφρνπ, απνξξίπηεηαη ζπλνιηθά ην αίηεκα ηεο πνιπθαηνηθίαο. 32. ηηο αηηήζεηο δηακεξίζκαηνο σο κέξνο αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πιεξείηαη ν όξνο αλαβάζκηζεο κίαο θαηεγνξίαο θηλήηξσλ (ην 50% ησλ ηδηνθηεηώλ θύξηαο ή δεπηεξεύνπζαο θαηνηθίαο αλήθεη ζηελ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία Α), πνηα είλαη ε θαηεγνξία (Α,Β,Γ) πνπ θαηαγξάθεηαη; Απηή κε βάζε ηελ εηζνδεκαηηθή ηνπ θαηεγνξία ή ε αλαβαζκηζκέλε? Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ ηνπ 50% ησλ ηδηνθηεηψλ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηήζεσλ. Τπάξρεη ζρεηηθή επηζήκαλζε ζην έληππν ηεο αίηεζεο ηνπ θάζε ηδηνθηήηε φηη ν Ωθεινχκελνο ζα ελεκεξσζεί γηα πηζαλή κεηάβαζή ηνπ ζε αλψηεξε θαηεγνξία απφ ην Γηαρεηξηζηή, θαηά ηελ ηειηθή θξίζε ηεο αίηεζεο, σο θαη αξρήλ επηιέμηκεο. Άξα ε ηειηθή θαηεγνξία θαηαγξάθεηαη ζηελ ηειηθή αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή. 33. Πώο ζα δηαζθαιίδνπκε όηη ζα ζπκκεηέρνπλ όινη νη ηδηνθηήηεο ζε κία πνιπθαηνηθία; Λα δεηάκε ζύζηαζε Οξηδνληίσλ Ηδηνθηεζηώλ; Τπάξρεη απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο, φπνπ νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη, θαη ε απφθαζε απηή πξνζθνκίδεηαη ζηελ Σξάπεδα, σο απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ. Δπίζεο, θαη ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαη ν εθπξφζσπνο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαινχληαη λα γξάςνπλ ζε μερσξηζηέο θάζεηο ηνλ αξηζκφ ησλ δηακεξηζκάησλ ζηελ αίηεζε. Οη δχν εγγξαθέο θαη ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο. 34. Πνπ κπνξεί λα βξεη θάπνηνο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Θαλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Θηεξίσλ θαη ην Π.Γ. ησλ Δλεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ; Ο ΘΔΛΑΘ ήδε έρεη δεκνζηεπζεί κε ην ΦΔΘ 407/Β /2010, ελψ ην ζρέδην ηνπ Π.Γ. ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ πνπ είρε δεκνζηεπηεί πξνο δηαβνχιεπζε ππάξρεη ζην Σ. Γάλεην θαη Θέκαηα Υξεκαηνδόηεζεο 35. Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα θαη πνηεο είλαη νη επηδνηήζεηο; Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε πνιίηεο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, νη νπνίνη, αλάινγα κε ην εηζόδεκα ηνπο εληάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ, κε δηαθξηηά θίλεηξα αλά θαηεγνξία. πγθεθξηκέλα: ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ Αηνκηθφ Δηήζην Γεισζέλ Δηζφδεκα : Έσο Οηθνγελεηαθφ Δηήζην Γεισζέλ Δηζφδεκα : Έσο ΘΗΛΖΣΡΑ Γάλεην : Άηνθν δάλεην (70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) Δπηρνξήγεζε Πνζνχ : Λαη, έσο ην 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γειαδή έλαο πνιίηεο πνπ ζα ιάβεη δάλεην ζα απνπιεξψζεη άηνθα. ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ Αηνκηθφ Δηήζην Γεισζέλ Δηζφδεκα : Απφ έσο

10 Οηθνγελεηαθφ Δηήζην Γεισζέλ Δηζφδεκα : Απφ έσο ΘΗΛΖΣΡΑ Γάλεην : Υακειφηνθν δάλεην κε 4,93% (85% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) Δπηρνξήγεζε Πνζνχ : Λαη, έσο ην 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γειαδή έλαο πνιίηεο πνπ ζα ιάβεη δάλεην ζα απνπιεξψζεη κε ρακειφ επηηφθην. ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ Αηνκηθφ Δηήζην Γεισζέλ Δηζφδεκα : Απφ έσο Οηθνγελεηαθφ Δηήζην Γεισζέλ Δηζφδεκα : Απφ έσο ΘΗΛΖΣΡΑ Γάλεην : Υακειφηνθν δάλεην κε 4,93% (100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) Δπηρνξήγεζε Πνζνχ : Όρη. Γειαδή έλαο πνιίηεο πνπ ζα ιάβεη δάλεην ζα απνπιεξψζεη φιν ην πνζφ κε ρακειφ επηηφθην. 36. ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο ή ελόο κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο, πνηνο ππνβάιιεη αίηεζε ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο; Θα πξέπεη λα ελέρνληαη όινη νη ηδηνθηήηεο ζην δάλεην; ε πεξίπησζε χπαξμεο δηθαησκάησλ ζπληδηνθηεζίαο ζε επηιέμηκε θαηνηθία ε αίηεζε γηα ην πξφγξακκα θαη ην δάλεην ππνβάιιεηαη από έλαλ εθ ησλ ζπγθπξίσλ (αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηδηνθηεζίαο -επηθαξπία ή ςηιή θπξηφηεηα- θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο), κεηά απφ ζπκθσλία ησλ ππνινίπσλ, νη νπνίνη δειψλνπλ ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηεο Τπεύζπλεο Γήισζεο (Απόθαζε πληδηνθηεηώλ) (βλ. Ένηςπα ηος Ππογπάμμαηορ) 37. Πνην ην αλώηαην όξην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ; Ο αλψηαηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο αλά θαηνηθία δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο Γηαηί έρεη επηιεγεί ην πνζό ησλ αλά ηδηνθηεζία σο αλώηαηνο πξνϋπνινγηζκόο; Αληηπξνζσπεύεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο; Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, κειεηήζεθε κηα κέζε θαηνηθία (πεξίπησζε δηακεξίζκαηνο θαη κνλνθαηνηθίαο) θαη βξέζεθε φηη ηα κεγέζε απηά θαιχπηνπλ ηηο επηζπκεηέο παξεκβάζεηο. Άιισζηε γηα λα δηαηεξήζεη ην πξφγξακκα ηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα αλψηαην φξην αλά σθεινχκελν. 39. Έζησ όηη έλαο πειάηεο αηηείηαη (αξρηθόο επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο). Δάλ ππνζέζνπκε πσο αλήθεη ζηελ Α Θαηεγνξία θαη ζην ηέινο θέξεη παξαζηαηηθά γηα , α) πνην είλαη ην πνζό δαλείνπ, β) πνηα ε επηρνξήγεζε, θαη γ) ηα ζπκβαίλεη κε ην ππεξβάιινλ πνζό ησλ ; α) Σν πφζν ηνπ δαλείνπ πνπ ζα πάξεη ππνινγίδεηαη : Αξρηθφο Δπηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο ( ) x 70% = β) Ζ επηρνξήγεζε ππνινγίδεηαη : Αξρηθφο Δπηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο ( ) x 30% = γ) Θαζψο ηα παξαζηαηηθά πνπ πξνζθνκίδεη ππεξβαίλνπλ ηνλ Αξρηθφ Δπηιέμηκν Πξνυπνινγηζκφ θαηά ζα πξέπεη ν πειάηεο λα θαηαζέζεη ην πνζφ απηφ ζηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ εμ ηδίσλ ρξεκάησλ πξηλ ηελ ηειηθή εθηακίεπζε. 40. Ο ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε; Ο ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 41. Πνην ην επηηόθην ηνπ δαλεηαθνύ πξνγξάκκαηνο; Δίλαη δηαθνξεηηθό ζε θάζε Σξάπεδα; Θαηεγνξία Α : Σν επηηφθην γηα ηνλ πειάηε είλαη 0% (πιένλ εηζθνξάο Λ.128/75, 0,12%) Θαηεγνξίεο Β & Γ : Σν επηηφθην γηα ηνλ πειάηε είλαη 4,93% (πιένλ εηζθνξάο Λ.128/75, 0,12%) θαη είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο Σξάπεδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα. 10

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα