ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ Κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου προσωπικού κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α ) σε Ν.Π.Δ.Δ. της 1ης, 2ης και 4ης ΥΠΕ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 «Φο ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3499/Β /2012) κοι νής υπουργικής απόφασης «Ενοποιημένος οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και του Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ». 3) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3475/Β /2012) κοι νής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ». 4) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1252/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσο κομείου Μελισσίων ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ». 5) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3323/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Παθολογικού Γενι κού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ». 6) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3515/Β /2012) κοι νής υπουργικής απόφασης «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ευαγγελισμός, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Πολυκλινική και του Ει δικού Νοσοκομείου Οφθαλμιατρείο Αθηνών». 7) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1433/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσο κομείου Αθηνών ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 8) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3515/Β /2012) κοι νής υπουργικής απόφασης «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ ΛΕΙΟ και του Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων». 9) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3485/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας». 10) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3281/Β /2012) κοι νής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΤΗΣΙΩΝ». 11) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3486/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενοποιημένος οργα νισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑ ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. Υ4α/ οικ (ΦΕΚ 758/Β /2013) κοινή υπουργική από φαση «Τροποποίηση της υπ αριθ. Υ4α/οικ / κοινής υπουργικής απόφασης «Ενοποιημένος οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 3486/Β /2012)» και ισχύει. 12) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3288/Β /2012) κοι νής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής». 13) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1679/Β /2012) κοι νής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Νοσοκο μείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης». 14) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3314/Β /2012) κοι νής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ». 15) Την υπ αριθ. Υ4α/οικ ΚΥΑ «Ενοποιημένος Ορ γανισμός του Γ.Ν. Θεσ/νίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και του Νοσο κομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης» (ΦΕΚ 3515/Β /2012). 16) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3301/Β /2012) κοι νής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Νοσοκομεί ου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης». 17) της υπ αριθ. Υ4α/11873/94 «Οργανισμός του Ινστιτού του Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος, Υγιεινής και Ασφάλει ας της Εργασίας» (ΦΕΚ 248/Β /1995), όπως ισχύει. 18) Της υπ αριθ. Υ4α/οικ απόφασης «Διαπιστω τική πράξη μεταφοράς υγειονομικού προσωπικού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ». 19) Της υπ αριθ. Φ /14771/2610 απόφασης «Κα τανομή διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων των υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ μεταξύ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1808/Β /2011).

2 29490 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20) Της υπ αριθ. Υ4α/144249/11 απόφασης «Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς υγειονομικού προσωπικού των Υπηρε σιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο Πρώτο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». 21) Της υπ αριθ. Φ /25074/4055 απόφασης «Τροποποίηση της Φ /14771/2610/ (ΦΕΚ Β 1808) υπουργικής απόφασης κατανομής απόφασης διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων των υπηρεσιών Νοσοκο μειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ μεταξύ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ» (ΦΕΚ 2824/Β /2011). 22) Τις αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 54/Γ /2011, 255/Γ /2011, 653/Γ /2012, 808/ Γ /2012, 1380/Γ /2012 και 222/Γ / ) Την υπ αριθ. 4107/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ. 24) Τις υπ αριθ / , 21242/ και 21357/ εισηγήσεις της 1ης ΥΠΕ Αττικής. 25) Την υπ αριθ. 138/19983/ εισήγηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 26) Την υπ αριθ / εισήγηση της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης. 27) Τις υπ αριθ. 28/ και 29/ αποφάσεις του ΚΕΣΥΠΕ. 28) Την από με ημερομηνία απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, αποφασίζουμε: 1. Την κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και συγκεκριμένα: α) των προβλεπόμενων θέσεων του άρθρου 20 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ» (πρώην 1ου Νοσο κομείου ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αθήνας) της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3475/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 7 ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΙΑΤΡΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7 ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΙΑΤΡΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 43 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡ. 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 7 ΥΕ NΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ 166 και β) των προβλεπόμενων θέσεων του άρθρου 14 της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1252/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», όπως αναλυτικά προσδιορί ζονται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ BIOXHMIΚΩΝ 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 89 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΤΕ ΜΑΙΩΝ 1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 15 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 8 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 67 ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 25 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡ. 14 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

4 29492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 18 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 17 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ Την κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ και συγκεκριμένα: α) των προβλεπόμενων θέσεων του άρθρου 19 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (πρώην 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ) της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3485/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας» όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως: ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 13 ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 8 ΙΑΤΡΩΝ Μ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 27 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 6

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 8 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 22 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 7 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 9 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΔΕ ΡΑΠΤΡΙΩΝ 2 ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 1 ΥΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΣΥΝΟΛΟ 143 και β) των προβλεπόμενων θέσεων του άρθρου 14 της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3281/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΤΗΣΙΩΝ», όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓ. ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

6 29494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 50 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 23 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΔΕ ΧΕΡ. IAΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. Κ ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 8 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 31 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4 ΥΕ ΠΡΟΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ. 8 ΣΥΝΟΛΟ Την κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗ ΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ και συγκεκριμένα των προβλεπόμενων θέσεων του άρθρου 14 και του άρθρου 18 της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1433/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως: α) Θέσεις του άρθρου 14 της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1433/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»: ΚΑΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ Νοσηλευτικής 4 ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 6 ΠΕ Πληροφορικής 2 ΠΕ Στατιστικής 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ Νοσηλευτικής 52 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3 TE Ιατρικών Εργαστηρίων 9 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 1 ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας 4 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 1

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας 3 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 2 ΤΕ Μηχανικών 1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής 38 ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ Μαγείρων 1 ΔΕ Τηλεφωνητών 1 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 ΔΕ Ψυχολόγων 1 ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 6 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10 ΥΕ Εργατών 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6 ΣΥΝΟΛΟ 184 και β) θέσεις του άρθρου 18 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (πρώην Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ) της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1433/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»: ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 4 ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΙΑΤΡΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ Μ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 8 ΙΑΤΡΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 5 ΙΑΤΡΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 8 ΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 4 ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4

8 29496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΑΤΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 10 ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΩΡΛ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 18 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 23 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 6 ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας 3 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 13 ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΣΥΝΟΛΟ Την κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Παθολογικού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο άρθρο 13 της αριθ. Υ4α/οικ /2012 (ΦΕΚ 3323/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ Την κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ινστιτούτου Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργα σίας, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 και 9 της αριθ. Υ4α/11873/94 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 248/Β /1995), ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 3 ΣΥΝΟΛΟ Την κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Γ.Ν. Δυτικής Αττι κής «Η Αγία Βαρβάρα» και ειδικότερα του άρθρου 14 της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3288/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής» όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 6

10 29498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 61 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 26 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 11 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 54 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 10 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23 ΣΥΝΟΛΟ Την κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, όπως αναλυτικά προσδιορίζο νται στο άρθρο 13 της αριθ. Υ4α/οικ /2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1679/Β /2012), ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 11 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8 ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ Την κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και ειδικότερα του άρθρου 13 της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3301/Β /2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Νοσοκομείου Αφρο δισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης» όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ 7 9. Την κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Πρώτου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ και συγκεκριμένα των προβλεπόμενων θέσεων του άρθρου 17 «Οργάνωση και λειτουργία του Παραρτήματος του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (πρώην Β Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ) της αριθ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3314/Β /2012), όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως: ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ (ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΙΔΑΧ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 12 ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΙΑΤΡΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 5 ΙΑΤΡΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 2 ΙΑΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7

12 29500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 4 ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας 3 ΤΕ Νοσηλευτικής Μαιευτικής 63 ΤΕ Μαιευτικής 1 ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου 1 ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων 23 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 6 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 2 ΔΕ Μαγείρων 1 ΥΕ Προσωπικό Ιματισμού 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 2 ΥΕ Νοσοκόμων Τραυματιοφορέων 1 ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων 1 ΣΥΝΟΛΟ 170 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 289 28 Μαΐου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της ης ΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 991/Β/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.34715 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3485 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί κης «Γ. Γεννηματάς».... 1 Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.38856 Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/OIK 39165 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δεδομένου ότι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1066 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, /5/ 03 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.3974 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 808 30 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Ζαχάρως Νομού Ηλεί ας και σύσταση των θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα