ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/ Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ Μεταφορά Ιατρικού Τμήματος, καθώς και θέσεων προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό... 3 Μεταφορά Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και θέσεων προσωπικού από το Παράρτημα της Νοσοκομει ακής μονάδα ΓΝ Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» στη Νο σοκομειακή μονάδα ΓΝ Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του ενιαίου ΝΠΔΔ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»... 4 Μεταφορά Μονάδων και θέσεων προσωπικού, από τη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Μελισσίων «ΑΜΑ ΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» στη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Ατ τικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του ενιαίου ΝΠΔΔ Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»... 5 Μεταφορά Τμήματος, θέσεων προσωπικού, από το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων στο Γενικό Νοσο κομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»... 6 Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τη λεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνο λογία... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /Β.2073 (1) Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο νίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α ) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση νομο θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ), και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 3. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ γών» (Α 144). 4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250Α/ ) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικο νομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Δι εθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιή θηκε και ισχύει. 5. Την παρ. 5 της υπ αριθμ /Β2884 (ΦΕΚ 2471Β/ ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οι κονομικών «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης». 6. Την υπ αριθμ /Β.2536 (ΦΕΚ 3041 Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή κονδυ λίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008». 7. Την υπ αριθμ /Β. 989 (ΦΕΚ 949 Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008». 8. Την υπ αριθμ /Β.1796 (ΦΕΚ 1730 Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή κονδυ λίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008». 9. Το άρθρο 60 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α/ ) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτι κά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». 10. Την υπ αριθμ. Ν. 260/2010 έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κρατική ενίσχυση (C(2010) 4486). 11. Την υπ αριθμ. 245/ εισήγηση του Υποδιοι κητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 12. Την υπ αριθμ. 3301/ εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 13. Την υπ αριθμ. 344/ εισήγηση του Υποδιοι κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

2 28948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14. Την υπ αριθμ. 378/ εισήγηση του Υποδιοι κητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 15. Την υπ αριθμ. C(2013) 312 SA (2012/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 16. Την υπ αριθμ. C(2013) 4841 SA (2013/Ν) έγκρι ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίζουμε: Την έγκριση της κατανομής των ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3723/2008, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 378/ εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αριθ. Δ6Α ΕΞ 2013 (2) Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Της υποπαραγράφου δ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Α 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προ στέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4096/2012 και 4127/2013» β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». γ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. δ) Της Υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέ τρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως ισχύει. ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α 98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α ΕΞ2012/ (Β 465) «Αναστολή λειτουργί ας Δ.Ο.Υ.», Δ6Α ΕΞ2012/ (Β 2552) «Ανα στολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.» και Δ6Α ΕΞ2012/ (Β 2828) «Αναστολή λειτουργίας ορι σμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ' αριθ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2552) απόφασης του Υπουργού Οι κονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α ΕΞ 2013/ (Β 22) και Δ6Α ΕΞ2013/ (Β 567) όμοιες αποφάσεις, καθώς και με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013/ (Β 1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 3. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2013/ (Β 1448) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μετονομασία Δ.Ο.Υ.». 4. Το αριθμ. ΔΗΛΕΔ ΕΞ 2013/ έγ γραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Μετονομάζουμε, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, τις παρακάτω Δ.Ο.Υ. και καθορίζουμε την έδρα αυτών, ως εξής: α) Την «Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας (Α Β Καλλιθέας)» σε «Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας», με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας. β) Την «Δ.Ο.Υ. (Α Β ) Ιωαννίνων (Α Β Ιωαννίνων Δελ βινακίου Κόνιτσας Μετσόβου)» σε «Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών. γ) Την «Δ.Ο.Υ. Α Β Καβάλας (Α Β Καβάλας Ελευ θερούπολης Χρυσούπολης Θάσου)» σε «Δ.Ο.Υ. Καβά λας», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας. δ) Την «Δ.Ο.Υ. Α Κέρκυρας (Α Β Κέρκυρας Παξών)» σε «Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας. ε) Την «Δ.Ο.Υ. Α Β Πειραιά (Α Β Πειραιά Κυθήρων)» σε «Δ.Ο.Υ. Α Πειραιά», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Πειραιώς του Δήμου Πειραιώς. στ) Την «Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου Νε άπολης Ιεράπετρας Σητείας)» σε «Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικο λάου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου. ζ) Την «Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου (Αργοστολίου Ληξουρίου Ιθάκης)» σε «Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς. η) Την «Δ.Ο.Υ. Βόλου (Α Β )» σε «Δ.Ο.Υ. Βόλου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Βόλου του Δήμου Βόλου. θ) Την «Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά», αντί για «Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά (Γ Πειραιά Μήλου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2828) απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Πειραιώς του Δήμου Πειραιώς. ι) Την «Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Γαλατσίου Κ Αθηνών)» σε «Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου», με έδρα τον Δήμο Γαλατσίου. ια) Την «Δ.Ο.Υ. Ε Πειραιά (Ε Πειραιά Σαλαμίνας)» σε «Δ.Ο.Υ. Ε Πειραιά», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Πει ραιώς του Δήμου Πειραιώς. ιβ) Την «Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Κορωπίου Λαυρίου)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Κορωπίου Λαυρίου Κέας)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Κορωπίου», με έδρα τον Δήμο Κρωπίας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ιγ) την «Δ.Ο.Υ. Κω (Κω Λέρου)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Κω (Κω Καλύμνου Λέρου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Κω», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Κω του Δήμου Κω. ιδ) Την «Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης (Μυτιλήνης Πλωμαρίου Καλ λονής Μηθύμνης)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης (Μυτιλή νης Πλωμαρίου Καλλονής Μηθύμνης Λήμνου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου. ιε) Την «Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας Αλμυρού)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας Αλμυρού Σκιάθου Σκοπέ λου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομι κών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. ιστ) Την «Δ.Ο.Υ. Παλλήνης», αντί για «Δ.Ο.Υ. Παλλή νης (Παλλήνης Άνδρου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Παλ λήνης», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης. ιζ) Την «Δ.Ο.Υ. Ρόδου», αντί για «Δ.Ο.Υ. Ρόδου (Ρόδου Καρπάθου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Ρόδου», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Ρόδου του Δήμου Ρόδου. ιη) Την «Δ.Ο.Υ. Σάμου (Σάμου Καρλοβασίου)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Σάμου (Σάμου Καρλοβασίου Αγίου Κηρύκου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Σάμου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Βαθέος του Δήμου Σάμου. ιθ) Την «Δ.Ο.Υ. Σύρου», αντί για «Δ.Ο.Υ. Σύρου (Σύρου Τήνου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (Β 2828) απόφαση του Υπουργού Οικο νομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Σύρου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. 2. Οι Δ.Ο.Υ. θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και φακέλους αλληλογραφίας μέχρι της εξαντλήσεώς τους. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Αριθ. Υ4α/οικ (3) Μεταφορά Ιατρικού Τμήματος, καθώς και θέσεων προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό. ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 95 (ΦΕΚ 76/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του τρίτου άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουρ γείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α ), όπως ισχύει. 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α 98). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α ). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 144/2003 «Τροποποίη ση του Π.Δ/τος 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ/τα 154/1991 και 363/1992, με αναδιοργάνωση του 3ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας και 6ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας» (ΦΕΚ 120/Α/2003). 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8. Την υπ αριθ. Υ4α/οικ κοινή υπουργική από φαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕ ΛΙΣΜΟΣ, του Γ.Ν.Α. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ και του Ειδικού Νοσο κομείου ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ Αθηνών» (ΦΕΚ 3515/Β/2012). 9. Την υπ αριθ. Υ4α/οικ κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΠΟΛΥ ΚΛΙΝΙΚΉ» (ΦΕΚ 1433/Β/2012). 10. Την υπ αριθ. Υ4α/οικ κοινή υπουργική από φαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (ΦΕΚ 3485/Β/2012). 11. Τις διατάξεις της αριθ. Υ4α/οικ.61145/ από φασης «Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς υγειονομικού προσωπικού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήρι ξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ». 12. Τις διατάξεις της αριθ. Φ /14771/2610 απόφα σης «Κατανομή διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων των υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ μεταξύ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1808/Β/2011). 13. Την υπ' αριθ / (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητή της1ηςυπε Αττικής. 14. Την υπ' αριθ. 28η/ απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε: 1. Η Μονάδα Αιμοδοσίας που λειτουργεί στο Παράρ τημα (πρώην Νοσοκομείου Βραχείας Νοσηλείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ) της Νοσοκομειακής Μονάδας ΓΝΑ ΠΟΛΥ ΚΛΙΝΙΚΗ, μεταφέρεται και προστίθεται στον οργανισμό της Νοσοκομειακής Μονάδας ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ με ταυτόχρονη μεταφορά του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτή. 2. Οι θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Μονάδας Αιμοδοσίας που μεταφέρονται είναι οι εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 (ΙΔΑΧ) 4 (ΙΔΑΧ) ΣΥΝΟΛΟ 6

4 28950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 (ΜΟΝΙΜΟΣ) 1 (ΜΟΝΙΜΟΣ) ΣΥΝΟΛΟ 7 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2013 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αριθ. Υ4α/οικ (4) Μεταφορά Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και θέσεων προ σωπικού από το Παράρτημα της Νοσοκομειακής μο νάδα ΓΝ Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» στη Νοσοκομεια κή μονάδα ΓΝ Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του ενιαίου ΝΠΔΔ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 11 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α ). 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α 98). 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 9. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.43111/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (ΦΕΚ 1433/Β/2012). 10. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο κομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (ΦΕΚ 3485/Β/2012). 11. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / κοινή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (ΦΕΚ 3515/Β/2012). 12. Τις διατάξεις της αριθ. Α2γ/288/ απόφασης (ΦΕΚ 107/Β/1987) «Προδιαγραφές Κανονισμός λειτουρ γίας Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης». 13. Τις διατάξεις της αριθ. Υ4α/οικ.61145/ από φασης «Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς υγειονομικού προσωπικού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήρι ξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ». 14. Τις διατάξεις της αριθ. Φ /14771/2610 απόφα σης «Κατανομή διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων των υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ μεταξύ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1808/Β/2011). 15. Την υπ' αριθ / απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΓΙΕ Αττικής. 16. Την υπ' αριθ. 28η/ απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε: 1. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Παραρτήματος (πρώην Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ) της Νοσοκομειακής μονάδας ΓΝ Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, μεταφέρεται και προστίθεται στον οργανισμό της Νοσοκομειακής μονάδας ΓΝ Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με την ταυτόχρο νη μεταφορά του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτή: Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού θα λειτουργήσει ενιαία με την υφιστάμενη όμοια Μονάδα του ΓΝ Αθηνών «ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 2. Οι θέσεις του ιατρικού της Μονάδας Τεχνητού Νε φρού που μεταφέρονται από τη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» στη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» είναι: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΠΑΣ 4 (ΙΔΑΧ Ν.3232/04) Οι θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού που μεταφέρονται από τη Νοσοκο μειακή μονάδα ΓΝ Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» στη Νοσο κομειακή μονάδα ΓΝ Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» είναι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10 (ΜΟΝΙΜΟΙ) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 (ΜΟΝΙΜΟΙ) Αθήνα, 23 Αυγούστου 2013 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αριθ. Υ4α/οικ (5) Μεταφορά Μονάδων και θέσεων προσωπικού, από τη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕ ΜΙΓΚ» στη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Αττικής «ΣΙΣ ΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του ενιαίου ΝΠΔΔ Γενικού Νοσοκο μείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ». ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6,7 και 11 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α 98). 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 9. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.39188/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΦΕΚ 1252/Β/2012). 10. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / κοινή υπουρ γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (ΦΕΚ 3475/Β/2012). 11. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / κοινή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και του Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΦΕΚ 3499/Β/2012). 12. Τις διατάξεις της αριθ. Α2γ/288/ απόφασης (ΦΕΚ 107/Β/1987) «Προδιαγραφές Κανονισμός λειτουρ γίας Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης». 13. Την υπ' αριθ / απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής. 14. Την υπ' αριθ. 28η/ απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε: 1. Οι παρακάτω μονάδες της Νοσοκομειακής μονάδας ΓΝ Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, μεταφέρονται και προστίθενται στον οργανισμό της Νοσοκομειακής μονάδας ΓΝ Ατ τικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με την ταυτόχρονη μεταφορά του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές: α. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. β. Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού θα λειτουργήσει ενιαία με την υφιστάμενη όμοια Μονάδα του ΓΝ Αττικής «ΣΙΣΜΑ ΝΟΓΛΕΙΟ». 2. α. Οι θέσεις του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και της Μονάδας Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης που μεταφέρονται από τη Νο σοκομειακή μονάδα ΓΝ Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» στη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» είναι οι εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 8 β. Οι θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού της Μο νάδας Τεχνητού Νεφρού που μεταφέρονται από τη Νο σοκομειακή μονάδα ΓΝ Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» στη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5 γ. Οι θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού της Μο νάδας Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης που μεταφέρονται από τη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Μελισ σίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» στη Νοσοκομειακή μονάδα ΓΝ Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2013 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αριθ. Υ4α/οικ (6) Μεταφορά Τμήματος, θέσεων προσωπικού, από το Νο σοκομείο Ειδικών Παθήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 95 (ΦΕΚ 76/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του τρίτου άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουρ γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α ), όπως ισχύει. 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α 98). 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 6. Την υπ' αριθ. 71/ ΕΜΠ εισήγηση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης. 7. Την υπ' αριθ. 28/ απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε: 1. Το υφιστάμενο Παιδιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Υπη ρεσίας του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, καταργείται. 2. Οι παρακάτω οργανικές θέσεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού που στελεχώνουν το Παιδιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης, μεταφέ ρονται και προστίθενται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης στον οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (μαζί με τους ιατρούς, τους ειδικευόμενους και λοιπό προσωπικό που τις κα τέχουν), ως εξής: ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ: Επτά (7) θέσεις ειδικότητας Παιδιατρικής ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙ ΔΙΑΤΡΙΚΗΣ: Εννέα (9) θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Οι εν λόγω θέσεις θα πληρώνονται από τη σειρά προ τεραιότητας του Γεν. Νοσοκομείου Θεσ/νίκης ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟ μετά την εξάντληση της σειράς προτεραιότητας του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης.

6 28952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Έντεκα (11) θέσεις του κλάδου TE Νοσηλευτικής, Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Βρεφοκόμων. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευ τικής. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονο μικού Προσωπικού. Μία (1) θέση του κλάδου TE Φυσικοθεραπείας (ΦΕΚ 808/τ.Γ / ). Τρεις (3) θέσεις του κλάδου TE Ιατρικών Εργαστη ρίων. Μία (1) θέση του κλάδου TE Ραδιολογίας Ακτινο λογίας. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ΦΕΚ 653/τ.Γ / 2012). Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Μαγείρων. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού. Αθήνα, 23 Αυγούστου 2013 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Aριθ. οικ.41167/1375/φ111α (7) Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτι κού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ι. Τις διατάξεις: 1. της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», (Α 161), όπως συ μπληρώθηκε με το άρθρο 37 του ν.4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλε κτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,(α 44), και ισχύει, 2. του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α 102), όπως ισχύει, 3. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α 112), όπως ισχύει, 4. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98), όπως ισχύει, 5. του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α 112 Διορθ. Σφαλμ. Α 122), όπως ισχύει, 6. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγο μένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Του ρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμμα τείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α 178), 7. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α)εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α 147 Διορθ. Σφαλμ. Α 154), 8. του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α 152), 9. του π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ γών» (Α 144), 10. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153), 11. της υπ αριθμ. Υ70/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Συμεών Κεδίκογλου» (Β 2116), 12. της υπ αριθμ. 329/ απόφασης του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπου λου» (Β 1655), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 13. της υπ αριθμ /796/Φ150/ κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Οριστική παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο» (Β 1500), στην οποία ορίζεται η ως ημερομηνία οριστικής παύσης αναλογικών εκπομπών, 14. της υπ αριθμ /525/ κοινής από φασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», (Β 1444) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /1288/

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων», (Β 2845), 15. της υπ αριθμ / κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήμα τος» (Β 2704), 16. της υπ αριθμ. Αριθ /2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκχώρηση φάσμα τος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)» (Β 1956), ΙΙ. Την ανάγκη ομαλής και προγραμματισμένης ολοκλή ρωσης της μετάβασης από την αναλογική στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση η οποία αφορά όλους τους παρό χους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής συμπεριλαμβα νομένης και της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Η υπόψη μετάβαση σχετί ζεται με την απελευθέρωση φάσματος συχνοτήτων το οποίο θα δοθεί ως ψηφιακό μέρισμα για την ανάπτυξη των δικτύων σταθερών και κινητών ευρυζωνικών υπηρε σιών, για την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στο Ψηφιακό Θεματολόγιο της Ευρώπης με ημερομηνία δι άθεσης του ψηφιακού μερίσματος ( ΜΗz) την 1η Νοεμβρίου III. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Καθορίζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες διακοπής των εκπομπών με αναλογική τεχνολογία ανά περιοχή απονομής (allotments), όπως αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση 42800/2012, ως εξής: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (ALLOTMENTS) όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ 42800/2012 Ημερομηνία Παύσης Αναλογικής Εκπομπής ημέρες ημέρες + 90 ημέρες ημέρες ημέρες ημέρες ημέρες ημέρες a ημέρες 31b Ως ορίζεται η ημερομηνία χορήγησης δικαιωμά των χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας) υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθ. 23 του ν.4070/2012 για το σκοπό αυτό. 2. Οι αναλογικές εκπομπές θα διακόπτονται στις 2:00 π.μ. των ως άνω ημερομηνιών. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

8 28954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 20 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 21161 Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα