Αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο. Μία περιγραφική µελέτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο. Μία περιγραφική µελέτη"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 1, ISSN Αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο. Μία περιγραφική µελέτη Καρκασίνα Α. 1, Πρεζεράκος Π. 2, Ιορδάνογλου. 3, Ηγουµενίδης Μ. 4, Μαλλιαρού Μ. 5, Ζυγά Σ. 6 1 Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης 2 Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 3 Λέκτορας, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 4 Νοσηλευτής, MSc, PhD 5 Τχης (ΥΝ), MSc, PhD, Επιστηµονική Συνεργάτης ΤΕΙ Λάρισας, τµήµα Νοσηλευτικής, 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 6 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι σχέσεις συνεργασίας µεταξύ των νοσηλευτών είναι στενά συνδεδεµένες µε τη διαφύλαξη του Συναδελφικού Απορρήτου, σύµφωνα µε τον Κώδικα Νοσηλευτικής εοντολογίας και τη Νοσηλευτική Ηθική. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής µελέτης ήταν η εκτίµηση των στάσεων, των αντιλήψεων και της συµπεριφοράς του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφόρα το συναδελφικό απόρρητο. Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Νοέµβριο του Το δείγµα της παρούσας µελέτης αποτέλεσε το νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν. Σπάρτης, του Γ. Ν. Μολάων και του Παναρκαδικού Γ. Ν. Τρίπολης. Με βάση τη µελέτη της βιβλιογραφίας κατασκευάστηκε ερωτηµατολόγιο στο πλαίσιο µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Η συνέπεια των δεδοµένων ελέγχθηκε µε το συντελεστή Cronbach α (α= 0,81). Ειδικότερα, το ερωτηµατολόγιο αποτύπωνε τις στάσεις και αντιλήψεις που σχετίζονταν µε τη συµπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ των και στη συνεργασία τους µε τους ασθενείς. Επίσης, περιελάµβανε ερωτήσεις διερεύνησης των ενεργειών που προέβησαν οι συµµετέχοντες σε περίπτωση που ένας συνάδελφός τους έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή σε κίνδυνο λοίµωξης κάποιου ασθενούς. Υπήρξαν επίσης ερωτήσεις που αφορούσαν στο βαθµό ικανοποίησης των συµµετεχόντων από τις ενέργειες του νοσοκοµείου σε περίπτωση που έκαναν αναφορά για κάποιο νοσηλευτικό λάθος που είχε γίνει στην κλινική που εργάζονταν. Μοιράστηκαν 200 ερωτηµατολόγια, από τα οποία τελικά απαντήθηκαν τα 177 (ποσοστό απαντητικότητας 88,5%). Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS V.16. Αποτελέσµατα: Το 9,7% των συµµετεχόντων ήταν άντρες και το υπόλοιπο 90,3% γυναίκες. Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων ήταν 36,8 έτη µε µικρότερη ηλικία τα 20 έτη και µεγαλύτερη τα 58 έτη. Το µεγαλύτερο ποσοστό του ερευνητικού πληθυσµού (40%) δήλωσε πως ανέφερε λάθος που υπέπεσε στην αντίληψή του, αλλά δεν έκανε καταγγελία. Η κυριότερη αιτία της µη καταγγελίας ήταν η διαφύλαξη της συναδελφικής αλληλεγγύης. Το 48% γνώριζε την ύπαρξη νοµοθετικού πλαισίου περί συναδελφικού απορρήτου. Το 32,5% των συµµετεχόντων θεωρούσε πως σε πιθανή αναφορά λάθους το νοσοκοµείο θα ανταποκρινόταν καλά, ενώ το 29,6% πίστευε πως θα υπήρχε τιµωρία. Συµπεράσµατα: Η συναδελφική αλληλεγγύη αποτελεί ουσιαστικό κοµµάτι στην επαγγελµατική ζωή του νοσηλευτικού προσωπικού αφού από αυτήν επηρεάζονται οι αποφάσεις του για την αναφορά και καταγγελία κάποιου λάθος. Η διαφύλαξη του συναδελφικού απορρήτου συµβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσµατική επικοινωνία και στη βελτίωση των επαγγελµατικών και διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο εργασίας. Λέξεις Κλειδιά: Συναδελφικό απόρρητο, Συνεργασία νοσηλευτών, Καταγγελίες, Κώδικας Νοσηλευτικής εοντολογίας. Υπεύθ.Αλ/γιας: Μαλλιαρού Μαρία Τηλ:

2 Interscientific Health Care (2013) Vol 5, Issue 1, ISSN Perceptions of healthcare professionals for colleague confidentiality. A descriptive study. Karkasina Α. 1, Prezerakos P. 2, Iordanoglou D. 3, Igoumenidis Μ. 4, Malliarou Μ. 5, Zyga S. 6 1 Nurse, General Hospital of Sparti 2 Assistant Professor Department of Nurse University of Peloponese 3 Tutor Department of Communication, Mass Media & Civilization University of Social and Political Sciences 4 Nurse, MSc, PhD 5 Major(ΥΝ), MSc, PhD, Scientific Collaborator TEI of LARISA Nursing department 6 Assisant Professor, Department of Nurse, University of Peloponese ABSTRACT Introduction: Cooperation among nurses is related to Colleague s Confidentiality Protection, according to Nursing Deontology and their Code of Ethics.The purpose of this study was the evaluation of nursing personnel attitudes, perceptions and behavior towards Colleague s Confidentiality. Methodology: This study was conducted on the basis of the Master Studies in Management of health services and crisis management of University of Peloponnese from July till November of The sample of the study included nursing personnel of General Hospital of Sparta, of Molai and of Panarkadian Hospital of Tripolis. Based on the study of literature a questionnaire was constructed. Data consistency was tested by Cronbach α (α= 0,81). Specifically, the questionnaire reflected the attitudes and perceptions related to the behavior of the nursing staff regarding the cooperation among them and their collaboration with patients. It also included questions investigating actions made by the participants in case a colleague put in danger patient s life or risked an infection. Finally, there were questions regarding the participants satisfaction from actions taken in case they made a report for a nursing error to the ward they were working. 200 questionnaires were distributed and 177 were finally answered (88.5% respone rate). For the statistical analysis the statistical program SPSS V.16 was used. Results: 9.7% of the participants were men and the rest 90,3% were women. Mean age of the sample was 36,8 years with the lowest to be 20 years old and the highest 58 years old. The majority of the participants (40%) said that they had reported an error but they didn t do it officially. The main reason for nonreporting it was because of the Colleague s Confidentiality s Protection. A rate of 48% of the nurses knew Nurses Code of Ethics and the law existence supporting it. A rate of 32.5% of the participants considered that by reporting an error, the hospital would have a positive response but 29.6% thought it would be difficult for the hospital to handle the problem. Conclusions: Solidarity among colleagues is an essential part of the working lives of nurses since it affects their decisions for reporting an error. The preservation of colleagues confidentiality contributes substantially to effective communication and the improvement of the professional and interpersonal relationships in the workplace. Keywords: Colleague Confidentiality, Nursing cooperation, Whistle blower, Code of Ethics for Nurses ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες συζητήσεις περί απορρήτου στον χώρο της υγείας επικεντρώνονται σε θέµατα ασθενών και τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδοµένων. Η όποια κοινοποίηση τέτοιων δεδοµένων σε τρίτους ακόµα και στους οικείους ενός ασθενούς είναι δυνατόν να επηρεάσει σηµαντικά την απόλαυση σειράς θεµελιωδών δικαιωµάτων του. Οι κώδικες δεοντολογίας των επαγγελµάτων υγείας επιτάσσουν γενικά την τήρηση του απορρήτου, µε ορισµένες εξαιρέσεις που µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτές από τους επαγγελµατίες υγείας και το 20 κοινό. Συχνά παρατηρείται µια µορφή σύγκρουσής µεταξύ του δικαιώµατος του ασθενούς για τήρηση της εµπιστευτικότητας των προσωπικών του πληροφοριών από τη µία πλευρά, και του κοινού συµφέροντος από την άλλη. Επειδή όµως αυτές οι εξαιρέσεις έχουν µεγάλο εύρος, η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Τα διλήµµατα που σχετίζονται µε την άρση του απορρήτου του ασθενούς παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον από ηθικής και νοµικής άποψης, δεν είναι όµως πάντα εύκολο να Cor.Author Malliarou Maria Tel:

3 αποσαφηνιστεί ο ενδεδειγµένος τρόπος αντιµετώπισης τους 1-4. Η έννοια του επαγγέλµατος προϋποθέτει µεταξύ άλλων την κατοχή ορισµένης εξειδικευµένης γνώσης, η οποία διαχωρίζει τον επαγγελµατία από το κοινωνικό σύνολο. Στη σύγχρονη εποχή της πληροφόρησης είναι εξαιρετικά σπάνιο να υπάρχουν γνώσεις που να παραµένουν αποκλειστικό προνόµιο µιας συγκεκριµένης επαγγελµατικής οµάδας. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν σαφώς διαχωρισµένες επαγγελµατικές γνώσεις, θεωρητικά όµως όλοι µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από το αν έχουν πρακτική χρησιµότητα ή όχι για άτοµα εκτός της σχετικής επαγγελµατικής οµάδας 5-9. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της σχέσης µεταξύ επαγγελµατία υγείας και ασθενούς στη σύγχρονή εποχή είναι η έννοια της πληροφορηµένης συναίνεσης. Αυτό σηµαίνει ότι, στο πλαίσιο της αυτονοµίας του ασθενούς, ο επαγγελµατίας υγείας οφείλει να τον ενηµερώνει σχετικά µε τις θεραπευτικές παρεµβάσεις που προτίθεται να πραγµατοποιήσει και να εξηγεί λεπτοµερώς σε τι συνίστανται αυτές, προκειµένου να εξασφαλίσει τη συναίνεση του ασθενούς ή των οικείων του, όπου αυτό προβλέπεται. Η συγκεκριµένη απαίτηση ωστόσο, όχι µόνο δεν προέβαλε ως αναγκαία, αλλά επιπλέον δεν ήταν καθόλου αποδεκτή σε προηγούµενες εποχές Η συγκεκριµένη έννοια µπορεί να χαρακτηριστεί ως "συναδελφικό απόρρητο" και εντάσσεται γενικά στο πλαίσιο της συναδελφικής αλληλεγγύης που διέπει ορισµένα επαγγέλµατα. Το συναδελφικό απόρρητο επιχειρεί να διασφαλίσει κάποια επαγγελµατικά µυστικά, η φύση των οποίων µπορεί να ποικίλει. Σε κάθε περίπτωση το συναδελφικό απόρρητο φαίνεται να προστατεύει ένα συγκεκριµένο επάγγελµα και τα άτοµα που ασκούν απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Εξυπακούεται βέβαια ότι αποτελεί θέµα ευρείας συζήτησης το κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή αποδεκτό στη σύγχρονη εποχή 16. Συναδελφικό απόρρητο "η κάλυψη του συναδέλφου ή του συνεργάτη και η αποφυγή δηµόσιας αποδοκιµασίας του ίδιου ή του έργου του" αποτελεί παραδοσιακή ηθική αξία στον χώρο της υγείας. Όµως, οι σύγχρονες τάσεις επιτάσσουν την απόλυτη προτεραιότητα του συµφέροντος του ασθενή κι έτσι συχνά επίσηµοι φορείς παρακινούν τους επαγγελµατίες υγείας να αναφέρουν ανήθικες, απρεπείς ή επικίνδυνες στάσεις και συµπεριφορές των συναδέλφων και των συνεργατών τους. Οι ασθενείς µπορεί να µην έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις ή την πληροφόρηση ώστε να κρίνουν ποιοι συγκεκριµένοι επαγγελµατίες υγείας συµπεριφέρονται µε µη ενδεδειγµένο τρόπο, είτε από άποψη επιστηµονικής κατάρτισης, είτε από άποψη ηθικής προσέγγισης. Στη χώρα µας δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια σχετική οδηγία ή παρακίνηση από επίσηµο φορέα, αλλά η µελλοντική διαµόρφωσή της και η συνακόλουθη ενθάρρυνση των επαγγελµατιών υγείας προς αναφορές, καταγγελίες ή ίσως δηµοσιοποίηση, πιθανότατα θα λειτουργούσε υπέρ του συµφέροντος των ασθενών Στον ελληνικό χώρο της Νοσηλευτικής το συναδελφικό απόρρητο εξασφαλίζεται σε επίσηµο κείµενο από το άρθρο 14 του Κώδικα Νοσηλευτικής εοντολογίας το οποίο αναφέρει: "Απαγορεύεται στο Νοσηλευτή να προβαίνει σε επικρίσεις ή αποδοκιµασίες του έργου των συναδέλφων του, των ιατρών και του λοιπού προσωπικού". 21 Η έννοια του απορρήτου κάνει αισθητή την παρουσία της στον επαγγελµατικό τοµέα και δεν αποτελεί άγραφο κανόνα πια αλλά συγκεκριµένη νοµοθετική διάταξη. Με τον όρο απόρρητο (από + ρητός < λέγω) εννοούµε την υποχρέωση ή το δικαίωµα της µη δηµοσιοποίησης και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, δεδοµένων που πρέπει να µείνουν µυστικά προς τρίτους. 22 Το συναδελφικό απόρρητο επιχειρεί να διασφαλίσει κάποια επαγγελµατικά µυστικά, η φύση των οποίων µπορεί να ποικίλει. Σε κάθε περίπτωση το συναδελφικό απόρρητο φαίνεται να προστατεύει ένα συγκεκριµένο επάγγελµα και τα άτοµα που το ασκούν απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Εννοείται, βέβαια, ότι αποτελεί θέµα ευρείας συζήτησης το κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή αποδεκτό στη σύγχρονη εποχή. Η σχετική απουσία ερευνητικών δεδοµένων από τον Ελλαδικό χώρο, τα οποία αφορούν στη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο στον οργανισµό του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα έδωσε το έναυσµα για το σχεδιασµό της παρούσας ερευνητικής µελέτης. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής µελέτης ήταν η εκτίµηση των στάσεων, των αντιλήψεων και της συµπεριφοράς του νοσηλευτικού προσωπικού τριών νοσοκοµείων της περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφόρα στη σχέση των συναδέλφων µεταξύ τους, τη σχέση µε τους ασθενείς και τη σχέση τους µε το νοσοκοµείο. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Τον ερευνητικό πληθυσµό αποτέλεσαν 177 άτοµα (δείγµα ευκολίας). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από 1 Ιουλίου έως 30 Νοεµβρίου Με βάση τη µελέτη της βιβλιογραφίας κατασκευάστηκε ερωτηµατολόγιο στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών " ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων" του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστήµιου Πελοποννήσου. 23 Ειδικότερα, το ερωτηµατολόγιο αποτύπωνε τις στάσεις και αντιλήψεις που σχετίζονται µε την συµπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τη συνεργασία µεταξύ των, τη συνεργασία µε τους ασθενείς και το νοσοκοµείο. Αρχικά, οι ερωτήσεις που διατυπώνονταν αφορούσαν σύνολο ενεργειών του ερωτώµενου σε περίπτωση που ένας συνάδελφός του έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή σε κίνδυνο λοίµωξης κάποιον ασθενή. ηλαδή, αν στην περίπτωση αυτή έκανε αναφορά και ποιον ενηµέρωσε. Επίσης, καταγράφηκε η προσωπική πρόθεση των συµµετεχόντων σε παρόµοιες µελλοντικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, το ερωτηµατολόγιο αναφερόταν στη στάση του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τη µεταξύ τους συνεργασία. ιατυπώθηκαν ερωτήσεις αναφορικά µε τη γνώση του συναδελφικού απόρρητου και καταγράφηκε αν οι συµµετέχοντες στη µελέτη χρειάστηκε να καταφύγουν στη δικαιοσύνη για κάποιο λάθος που έγινε στην κλινική που εργάζονταν. Επιπλέον, διερευνήθηκε αν το γεγονός αυτό επέφερε 21

4 σοβαρές συνέπειες στην επαγγελµατική καριέρα τους. Παράλληλα, το ερωτηµατολόγιο διερευνούσε αν ο συµµετέχων στην έρευνα δέχθηκε αναφορά για λάθος που είχε διαπράξει ο συνάδελφός του ή αν χρειάστηκε να προστατέψει κάποιον συνάδελφο. Ακόµα, οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν πως αντιµετώπισαν κάποιον συνάδελφό τους που αρνούνταν να επιτελέσει το νοσηλευτικό καθήκον του αν δεν λάµβανε χρηµατική αποζηµίωση. Στο τέλος του ερωτηµατολογίου διατυπώθηκαν ερωτήσεις που διερευνούσαν τις αντιλήψεις που σχετίζονταν µε την συµπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τη συνεργασία τους µε το νοσοκοµείο. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε ο βαθµός ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού από τις ενέργειες του νοσοκοµείου σε περίπτωση που έκαναν αναφορά για κάποιο νοσηλευτικό λάθος που είχε γίνει στην κλινική που εργάζονταν. Η συνέπεια των δεδοµένων ελέγχθηκε µε το συντελεστή Cronbach α, όπου α= 0,81. Μοιράστηκαν 200 ερωτηµατολόγια, από τα οποία τελικά απαντήθηκαν τα 177 (ποσοστό απαντητικότητας 88,5%). Στοιχεία εοντολογίας Η παρούσα ερευνητική µελέτη ανταποκρίθηκε στις θεµελιώδεις δεοντολογικές αρχές οι οποίες διέπουν τη διεξαγωγή έρευνας. Ειδικότερα, εξασφαλίστηκε άδεια εκπόνησης της ερευνητικής µελέτης από τους αρµόδιους φορείς, τηρήθηκε πλήρης εχεµύθεια ως προς τις πληροφορίες που αφορούν τους συµµετέχοντες και διαφυλάχτηκε η ασφάλεια του σχετικού υλικού και κατοχυρώθηκε η ανωνυµία των συµµετεχόντων. Στατιστική Επεξεργασία Εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι περιγραφικοί δείκτες των µεταβλητών. Έγινε χρήση των βασικών µέτρων θέσης και διασποράς, καθώς και των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων για την περιγραφή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και των ερωτήσεων του βασικού ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση των απαντήσεων του νοσηλευτών µεταξύ των νοσοκοµείων, καθώς και σύγκριση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και των ερωτήσεων περί της σχέσης των συναδέλφων νοσηλευτών µεταξύ τους, τη σχέση τους µε τους ασθενείς και µε το νοσοκοµείο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συλλογή των δηµογραφικών στοιχείων στη συγκεκριµένη έρευνα περιλάµβανε την καταγραφή βασικών δηµογραφικών δεδοµένων των ατόµων, όπως το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό προφίλ (επίπεδο εκπαίδευσης και έδρα νοσοκοµείου που εργάζονται), την εθνικότητα, την επαγγελµατική κατάσταση (δηµόσιος υπάλληλος ή συµβασιούχος, θέση και τµήµα εργασίας) και την επαγγελµατική προϋπηρεσία. Αρχικά, παρουσιάζονται τα στατιστικά µέτρα των δηµογραφικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των ατόµων του συνολικού δείγµατος. Στον Πίνακα 1 φαίνεται πως το 9,7% των συµµετεχόντων είναι άντρες και το υπόλοιπο 90,3% γυναίκες. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, το 36,7% των ατόµων είναι 22 άγαµοι, το 57,1% έγγαµοι, ενώ το 5,1% και 1,1% είναι διαζευγµένοι και χήροι αντίστοιχα. Από το σύνολο των ατόµων που έχουν παιδιά, το 80,3% δηλώνει πως είναι ανήλικα και το 92,1% πως έχει την ευθύνη τους. Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι στο δείγµα το 53,1% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 4,6% απόφοιτοι Πανεπιστηµίου Νοσηλευτικής. Το 5,1% διαθέτει επιπλέον µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης, ενώ µόλις το 0,6% διδακτορικό δίπλωµα. Το 36,6% του δείγµατος είναι βοηθοί νοσηλευτών. Αναφορικά µε την εθνικότητα, το σύνολο του δείγµατος έχει ελληνική, το 100%. Σχετικά µε το επαγγελµατικό προφίλ, το 45,2% εργάζεται στο Παναρκαδικό Γ.Ν. Τρίπολης, το 43,2% στο Γ.Ν. Σπάρτης και το υπόλοιπο 11,3% στο Γ.Ν. Μολάων. Το 94,8% των συµµετεχόντων στη µελέτη είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, ενώ το 5,2% συµβασιούχοι. Όσον αφορά στην επαγγελµατική θέση, 0,6% των συµµετεχόντων κατέχει διευθυντικές θέσεις, το 12% είναι προϊστάµενος/η Νοσηλευτικού Τµήµατος, το 2,9% είναι Υπεύθυνος/η Νοσηλευτικού Τµήµατος και η πλειοψηφία του δείγµατος, δηλαδή το 84,6% είναι κλινικό νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, το 26,9% δηλώνει ότι εργάζεται σε Χειρουργικό τµήµα, το 17,5% στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, το 10,5% σε Παθολογικό Τµήµα, το 8,2% στο Τµήµα Ορθοπεδικής, το 8,8% στο Καρδιολογικό Τµήµα, το 7,6% στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, το 5,9% στο Ουρολογικό Τµήµα, το 5,3% στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το 4% στην Αιµοδοσία, το 2,3% στο Παιδιατρικό Τµήµα, το 1,2% στα Εξωτερικά Ιατρεία, το 0,6% στο Ωτορινολαρυγγολογικό Τµήµα, το 0,6% στο γραφείο λοιµώξεων και το 0,6% στη ιεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Τα παραπάνω περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Ακολουθούν τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τα δηµογραφικά ποσοτικά χαρακτηριστικά του συνολικού δείγµατος. Έτσι, η µέση ηλικία του νοσηλευτικού προσωπικού του δείγµατος είναι τα 36,8 έτη (ΤΑ 7,63) έτη µε µικρότερη ηλικία τα 20 έτη και µεγαλύτερη τα 58 έτη. Η µεταβλητή της ηλικίας φαίνεται να ακολουθεί την κανονική κατανοµή (παρουσιάζει συµµετρία). Ακόµα, από τους 93 (61,6%) συµµετέχοντες στη µελέτη που έχουν παιδιά, έχουν κατά µέσο όρο 2 παιδιά (0,73). Τέλος, η µέση τιµή απόκλιση των ετών επαγγελµατικής προϋπηρεσίας είναι τα 13,4 έτη (ΤΑ 8,61) έτη, µε λιγότερη επαγγελµατική προϋπηρεσία το 0,5 έτος και περισσότερη τα 30 έτη. Τα παραπάνω περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 Στη συνέχεια, ακολουθούν τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (συχνότητες και σχετικές συχνότητες) των ερωτήσεων σχετικές µε τη στάση, τις αντιλήψεις και τις συµπεριφορές του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά στη σχέση των συναδέλφων µεταξύ τους, τη σχέση µε τους ασθενείς, τη σχέση µε το νοσοκοµείο, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος υγείας συνολικά. Στον Πίνακα 3 φαίνεται ότι το 36,7% των συµµετεχόντων δηλώνει πως κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής καριέρας τους, συνάδελφος έχει κάνει λάθος που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ασθενούς. Από το σύνολο των ατόµων που απάντησαν θετικά, το 36,9% έκανε αναφορά του γεγονότος. Επίσης, το 28,3% των συµµετεχόντων

5 δηλώνει πως κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής καριέρας τους, συνάδελφος έχει κάνει λάθος που έθεσε τον ασθενή σε κίνδυνο λοίµωξης. Ενώ, από το σύνολο των ατόµων που απάντησαν θετικά, το 40% έκανε αναφορά (γραπτή ή προφορική) για το γεγονός. Ειδικότερα, το 68,2% δήλωσε πως ανέφερε το γεγονός στον Προϊστάµενο/η, το 4,6% στον Τοµεάρχη και το 18,2% στην ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το 15,9% το ανέφερε στον Αναπληρωτή ιευθυντή Ιατρό και το 22,7% στον ιευθυντή Ιατρό. Ένα µικρό ποσοστό, το 2,3% το δήλωσε στο Σωµατείο Εργαζοµένων, ενώ κανένας δεν έκανε αναφορά του γεγονότος στον ιοικητή του Νοσοκοµείου ή στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Παρατηρείται ότι το 15,9% δεν το ανέφερε σε κανέναν, ενώ το 6,8% το είπε σε κάποιον άλλο. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, το 24,7% δηλώνει ότι γνωρίζει αν το λάθος που έγινε προκάλεσε τελικά κάποιο σοβαρό µη αναστρέψιµο πρόβληµα στην υγεία του ασθενή. Αντίθετα το 45,2% και το 30,1% δηλώνει πως όχι ή πως δεν γνωρίζει. Επιπλέον, το 91,5% απαντά πως αν µέσα στον επόµενο χρόνο γίνει ένα σοβαρό νοσηλευτικό λάθος από µέρους τους ότι σκοπεύουν να το αναφέρουν. Από την άλλη, µόλις το 8,5% απαντά ότι δεν θα το αναφέρει. Η επόµενη ερώτηση αφορά στη γνώση του νόµου για το συναδελφικό απόρρητο, µε το 48% του δείγµατος να απαντά ότι το γνωρίζει. Στη συνέχεια, µόλις το 4,1% απαντά ότι στην επαγγελµατική τους καριέρα έχει χρειαστεί να καταφύγει στη δικαιοσύνη για κάποιο λάθος που έγινε στην κλινική τους. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες το λάθος αποδίδεται κυρίως στον ιατρό. Από το σύνολο των ατόµων που απάντησαν καταφατικά στην προηγούµενη ερώτηση, το 28,6% δηλώνει ότι το γεγονός αυτό επέφερε σοβαρές συνέπειες στην επαγγελµατική τους καριέρα. Παρακάτω, το 6,4% δηλώνει ότι κάποιος συνάδελφός τους έχει κάνει αναφορά στον συµµετέχοντα για να προστατέψει τον εαυτό του από κάποιο λάθος που έγινε κατά τη διάρκεια της ίδιας βάρδιας. Από την άλλη, το 47% απαντά ότι κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής καριέρας τους έχουν προστατέψει συνάδελφο από κάποιο λάθος που έγινε. Σύµφωνα µε όσους απάντησαν θετικά, ο κυριότερος λόγος ήταν λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης σε ποσοστό 61,5%. Αντίθετα, από όσους απάντησαν αρνητικά, το 100% θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δεν είχε συνέπειες στη µεταξύ τους σχέση και συνεργασία. Έπειτα, µόλις το 5,3% αναφέρει ότι ήρθε αντιµέτωπο µε το γεγονός ότι κάποιος από τους συναδέλφους του δεν επιτελούσε το νοσηλευτικό καθήκον του αν δεν λάµβανε χρηµατική αποζηµίωση. Μόνο 1 άτοµο του δείγµατος απάντησε ότι το ανέφερε, ενώ κάποιοι απάντησαν ότι ο λόγος µη αναφοράς του γεγονότος ήταν ο φόβος. Ακολουθεί η υποθετική ερώτηση «Αν εσείς κάνετε αναφορά για κάποιο νοσηλευτικό λάθος που έγινε στην κλινική σας, πόσο ικανοποιητικά πιστεύετε ότι το νοσοκοµείο θα αντιµετώπιζε µια τέτοια κατάσταση;». Έτσι, σύµφωνα µε το 10,7% θα το αντιµετώπιζε «πολύ καλά», σύµφωνα µε το 32,5% «καλά», 21,9% «αδιάφορα», 29,6% «δύσκολα» και σύµφωνα µε το 5,3% «πολύ δύσκολα». Ακόµα, το 45,5% περιγράφει τη σχέση του Νοσοκοµείου (ως οργανισµού) στο οποίο εργάζονται µε το προσωπικό του ως «Καλή», ακολουθεί το 30,1% που την περιγράφει ως «αδιάφορη», το 13,6% ως «δύσκολη», το 8% ως «πολύ καλή» και το 2,8% ως πολύ δύσκολη. Τέλος, το 54% περιγράφει τη σχέση του Νοσοκοµείου στο οποίο εργάζονται µε τους ασθενείς και επισκέπτες ως «Καλή», ακολουθεί το 22,7% που την περιγράφει ως «πολύ καλή», το 17% ως «αδιάφορη», το 5,7% ως «δύσκολη» και το 0,6% ως «πολύ δύσκολη». Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η έννοια του συναδελφικού απορρήτου δεν είναι ιδιαιτέρως διαδεδοµένη στο κοινωνικό σύνολο. Ο όρος αυτός προσδιορίζει τις συναδελφικές σχέσεις και χρησιµοποιείται για τη διασφάλιση επαγγελµατικών µυστικών διαφόρων θεµάτων. Έτσι, επιτυγχάνεται η προστασία των µελών του κλάδου από την πολλές φορές αδηφάγο κοινωνία). Το κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή ακόµα και αποδεκτό είναι υπό συζήτηση όπου σοβαρά νοµοθετικά ερωτήµατα εγείρονται. 16 Το συναδελφικό απόρρητο πηγάζει πρωτίστως από τη φύση των ίδιων των επαγγελµάτων, όπου ο επαγγελµατίας διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο µε τις εξειδικευµένες και ειδικές γνώσεις που κατέχει. Στο χώρο της υγείας, σε αυτές τις γνώσεις εµπεριέχονται και προσωπικά δεδοµένα, πέρα από τα ιδιαίτερα συναδελφικά µυστικά. Οι απαρχές του συναδελφικού απορρήτου εντοπίζονται στα αρχαία χρόνια µε σκοπό τη διατήρηση του κύρους του επαγγέλµατος της Ιατρικής. Έτσι, λοιπόν, ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης, ο οποίος διαχώρισε την επιστηµονική γνώση από κοµπογιαννίτικες πρακτικές, στον Όρκο του αναφέρεται στη µετάδοση των επιστηµονικών γνώσεων σε αυτούς που έχουν εγγραφεί ως µαθητές και έχουν ορκιστεί για τη διαφύλαξη αυτών και σε κανέναν άλλο. Ουσιαστικά, ζητούσε την απόκρυψη των λεπτοµερειών και των τρόπων της λειτουργίας της ιατρικής. 16 Μέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα, η τήρηση των µυστικών του επαγγέλµατος αποτελούσε άγραφο κανόνα. Το 1803 ο Thomas Percival στο Manchester της Αγγλίας συντάσσει τον πρώτο σύγχρονο Κώδικα Ιατρικής Ηθικής, στον οποίο εντάσσει το απόρρητο και το επεκτείνει και σε συναδελφικό. Σε κάποια από τις διατάξεις του αναφέρεται στην ευθύνη που έχει ένας ιατρός για την τιµή και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων του. Θεσπίζει νοµοθετικά τη µη αποκάλυψη συµβάντων, τα οποία είναι ικανά να βλάψουν τη φήµη του άλλου. Η σηµαντικότητα της διασφάλισης της φήµης του συναδέλφου έγκειται σε δύο παράγοντες. Αρχικά, ο ιατρός αλλά και ο νοσηλευτής καλύπτουν τους συναδέλφους τους έτσι ώστε, αν έρθει η ώρα και υποπέσουν οι ίδιοι σε κάποιο σφάλµα, να δεχτούν αντίστοιχη συµπεριφορά. Ουσιαστικά στο σηµείο αυτό απεικονίζεται η έννοια της αλληλεγγύης και των στενών εργασιακών σχέσεων. Με τη διασφάλιση της φήµης, επιπλέον, διασφαλίζεται και προφυλάσσεται ολόκληρος ο κλάδος. Πράγµατι, οποιεσδήποτε επικρίσεις και κακόβουλοι σχολιασµοί µεταξύ συναδέλφων αντανακλούν αρνητικά στο επάγγελµα και η κοινή γνώµη αποδοκιµάζει και αποστρέφεται όλους τους εµπλεκοµένους του χώρου της Υγείας. 23

6 Η Νοσηλευτική µε την Ιατρική είναι αλληλένδετες επιστήµες και τα αντίστοιχα επαγγέλµατα αλληλοεξαρτώµενα. Καθώς, η εοντολογία της Νοσηλευτικής επηρεάζεται από αυτή της Ιατρικής, οι γενικές αρχές ισχύουν αντίστοιχα. Εποµένως, υπάρχει αντιστοιχία του συναδελφικού απορρήτου µε ιατρικό και νοσηλευτικό απόρρητο να πηγάζουν από το ίδιο σηµείο. Η διασφάλιση της φήµης που αναφέρθηκε είναι για τους ίδιους ακριβώς λόγους σπουδαία και σηµαντική στο νοσηλευτικό σώµα. Η σπουδαιότητα της προστασίας της φήµης εντοπίζεται και σε ολόκληρο τον οργανισµό ή την επιχείρηση. Η επιτυχία ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης µετράται από το παραγόµενο αποτέλεσµα είτε αυτό είναι κέρδη σε χρηµατικό επίπεδο είτε εκπληρωµένους στόχους. Εποµένως, αποτελεί συµφέρον γι αυτές η εφαρµογή του απορρήτου. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου εκδηλώνεται δηµοσίως η δυσαρέσκεια και η απόρριψη κάποιου ιατρού ή νοσηλευτή για το πρόσωπο άλλου, διακυβεύεται η φήµη όχι µόνο του καταγγέλλοντος άλλα ολόκληρου το οργανισµού. Στον ιδιωτικό τοµέα, κάτι τέτοιο µπορεί να αποβεί καταστροφικό για την επιχείρηση σε βαθµό αναστολής της λειτουργίας της. Η εφαρµογή του απορρήτου είναι, όπως βλέπουµε, σηµαντική έως και καθοριστική για τις επιχειρήσεις. Αυτό όµως δε δίνει το δικαίωµα της απόκρυψης σοβαρών πληροφοριών που εµπλέκονται ζητήµατα νοµικής φύσεως και που µπορεί να επηρεάζουν την κοινωνία ολόκληρη. 24 Από αναφορές της διαπρεπούς νοµικού Margaret Brazier το 1992, γνωρίζουµε ότι υπήρξαν διοικήσεις αγγλικών νοσοκοµείων, οι οποίες ζητούσαν στους ιατρούς και τους νοσηλευτές που εργάζονταν εκεί, να υπογράφουν συµβόλαια, σύµφωνα µε τα οποία απαγορευόταν να γίνονται συζητήσεις ή κριτικές ενάντια στο νοσοκοµείο. Αυτό βέβαια σήµαινε και συγκάλυψη σε σοβαρά θέµατα, για παράδειγµα, ανεπαρκείς δοµές και κακοµεταχείριση ασθενών! Η εχεµύθεια ενός εργαζοµένου είναι ακραίο και υπερβολικό να ζητείται εγγράφως και µε ύπαρξη συµβολαίου. Αυτό γίνεται µε τη δηµιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, καµία διοίκηση δεν έχει το δικαίωµα να ζητά την σιωπή των εργαζοµένων της και να τους ζητά να αποκρύπτουν βίαιες καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 25 Μια κουλτούρα ηθικής είναι απαραίτητη για την πρόληψη και τη διαχείριση των καταγγελιών δυσλειτουργίας. Η καταγγελία είναι συχνά το αποτέλεσµα της οργανωσιακής κουλτούρας και συµπεριφοράς, οι οποίες αποθαρρύνουν την υιοθέτηση µιας κουλτούρας ηθικής, η οποία βέβαια δεν καλλιεργεί την ευθύνη για υιοθέτηση κάποιων αξιών. Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής βρέθηκε ότι µόνο ένα µικρό µέρος των καταγγελιών από τους 17,25 καταγγέλλοντες λαµβάνουν ευνοϊκή έκβαση. Σε έρευνα του Waters (2008) παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι νοσηλευτές δεν αναφέρουν τους 26 κινδύνους. Οι λόγοι που αναφέρουν είναι: Τίποτα δεν θα γίνει. (58%) εν επιθυµούµε να εµπλέξουµε τους συναδέλφους στο πρόβληµα. (50%) Ο φόβος ότι θα θεωρηθούµε «καρφί». (48%) Ο φόβος της απόλυσης ή της τιµωρίας. (46%) 24 εν αισθανόµαστε ασφαλείς. (25%) εν γνωρίζουµε σε ποιον να µιλήσουµε (22%) Η ανησυχία είναι µόνο µια υποψία.(20%) Είµαι µόνο νοσηλευτής και όχι ελεγκτής. (11%) Το έτος 2002 στην Αµερική καταγράφηκαν τα εξής στατιστικά δεδοµένα 90% των καταγγελλόντων έχασαν τις δουλειές τους ή υποβιβάστηκαν, ανεξάρτητα από τον οργανισµό, 27% αντιµετώπισαν αγωγές, 26% είχε ψυχιατρικές ή άλλες ιατρικές παραποµπές (σαν τιµωρία για την καταγγελία που έκαναν), 17% έχασαν τα σπίτια τους και 8% χρεοκόπησαν. 19,24 Από 752 νοσηλευτές που ρωτήθηκαν στην έρευνα αυτή το 68% είπαν ότι είχαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια των ασθενών στα τελευταία 3 χρόνια. Από αυτό το 68%, το 87% το ανέφερε στον προϊστάµενό τους. Μόνο το 29% των υπευθύνων εξέτασαν και αντιµετώπισαν τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν ενώ το 47% των νοσηλευτών αναφοράς είπε ότι το θέµα είχε αποτελέσει αντικείµενο ανεπαρκούς χειρισµού ή δεν διαχειρίστηκε καθόλου (έλλειψη διάθεσης αντιµετώπισης). Τέλος, το 23% δήλωσε ότι η κατάσταση αυτή δηµιουργήθηκε για να προκαλέσει βλάβη στους ασθενείς. 17,26 Σε έρευνα που έγινε στην Πολιτεία της Νεβάδα το 2009 σε 564 νοσηλευτές ως προς τα ερωτήµατα περί καταγγελιών το 73% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ανέφεραν πρώτα τη µη ασφαλή φροντίδα των ασθενών για τους ανθρώπους τους οποίους θεωρούν ότι είναι θα είναι σε θέση να διορθώσουν τη συγκεκριµένη κατάσταση, ενώ το 34% δήλωσε ότι γνώριζε µια κατάσταση που µπορούσε να έχει προκαλέσει βλάβη σε έναν ασθενή, αλλά δεν το ανέφερε. Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά δεν διέφεραν σηµαντικά ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο του νοσηλευτικού προσωπικού. 27 Στην παρούσα έρευνα, µόλις το 4,1% απαντά ότι στην επαγγελµατική τους καριέρα έχει χρειαστεί να καταφύγει στη δικαιοσύνη για κάποιο λάθος που έγινε στην κλινική τους. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες το λάθος αποδίδεται κυρίως στον ιατρό. Από το σύνολο των ατόµων που απάντησαν καταφατικά στην προηγούµενη ερώτηση, το 28,6% δηλώνει ότι το γεγονός αυτό επέφερε σοβαρές συνέπειες στην επαγγελµατική τους καριέρα. Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν εµπλακεί σε διάφορες καταγγελίες και αναφορές. Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχουν αναµειχθεί σε τέτοιου είδους αναφορές του µε κάποιον νοσηλευτή ή µε ένα γιατρό. Περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχουν ασχοληθεί µε την αναφορά δράσεων του επόπτη νοσηλευτή ή κάποιου γιατρού. 60% θεώρησαν ότι θα µπορούσαν να αναφέρουν µια ανησυχία τους ως προς την ασφάλεια των ασθενών, χωρίς να αντιµετωπίσουν αντίποινα στο χώρο εργασίας τους. Ωστόσο, πολλοί συµµετέχοντες ανέφεραν ότι έχουν υποστεί τέτοια αντίποινα ως απάντηση σε κάποια αναφορά τους από κάποιον νοσηλευτή σε ποσοστό 18% ή από ένα γιατρό σε ποσοστό 15%. Το 41% ανέφεραν ότι γνώριζαν κάποιον νοσηλευτή ή είχαν ενηµερωθεί για κάποιον συνάδελφό τους που είχε βιώσει αντίποινα στο χώρο εργασίας µετά από αναφορά του για κάποιον άλλο

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 2, 86-92 ISSN 1791-9649 Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Κωνσταντινοπούλου Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)»

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Βασιλοπαναγή Αντωνία «Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική και δεοντολογία στην κλινική πράξη: το ιατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στη σύγχρονη πραγµατικότητα

Ηθική και δεοντολογία στην κλινική πράξη: το ιατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στη σύγχρονη πραγµατικότητα ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 2, 63-70 ISSN 1791-9649 Ηθική και δεοντολογία στην κλινική πράξη: το ιατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στη σύγχρονη πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Κωδικοποίηση των πτυχιακών νοσηλευτικών εργασιών του τµήµατος Νοσηλευτικής την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα Κελέση Σταυροπούλου Ν. Μάρθα 1, Σταυροπούλου Κ. Ματίνα 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Β, ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ MOBBING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου στο πλαίσιο του μαθήματος: Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά : Εμπειρικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 1. ΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Leader or manager in the public sector in economic crisis?

Leader or manager in the public sector in economic crisis? Leader or manager in the public sector in economic crisis? D. Κyriakou MBA (Finance, University of Liverpool) MSc (Tourism Management, University of Surrey), dimk21@gmail.com Ι. Grigoriou BSc (Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Μ. 1, ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. 2, ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σ. 3, ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ. 4 1 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ιστορική Εξέλιξη του Management & Προοπτικές στο Σύγχρονο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα