Αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο. Μία περιγραφική µελέτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο. Μία περιγραφική µελέτη"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 1, ISSN Αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο. Μία περιγραφική µελέτη Καρκασίνα Α. 1, Πρεζεράκος Π. 2, Ιορδάνογλου. 3, Ηγουµενίδης Μ. 4, Μαλλιαρού Μ. 5, Ζυγά Σ. 6 1 Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης 2 Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 3 Λέκτορας, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 4 Νοσηλευτής, MSc, PhD 5 Τχης (ΥΝ), MSc, PhD, Επιστηµονική Συνεργάτης ΤΕΙ Λάρισας, τµήµα Νοσηλευτικής, 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 6 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι σχέσεις συνεργασίας µεταξύ των νοσηλευτών είναι στενά συνδεδεµένες µε τη διαφύλαξη του Συναδελφικού Απορρήτου, σύµφωνα µε τον Κώδικα Νοσηλευτικής εοντολογίας και τη Νοσηλευτική Ηθική. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής µελέτης ήταν η εκτίµηση των στάσεων, των αντιλήψεων και της συµπεριφοράς του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφόρα το συναδελφικό απόρρητο. Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Νοέµβριο του Το δείγµα της παρούσας µελέτης αποτέλεσε το νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν. Σπάρτης, του Γ. Ν. Μολάων και του Παναρκαδικού Γ. Ν. Τρίπολης. Με βάση τη µελέτη της βιβλιογραφίας κατασκευάστηκε ερωτηµατολόγιο στο πλαίσιο µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Η συνέπεια των δεδοµένων ελέγχθηκε µε το συντελεστή Cronbach α (α= 0,81). Ειδικότερα, το ερωτηµατολόγιο αποτύπωνε τις στάσεις και αντιλήψεις που σχετίζονταν µε τη συµπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ των και στη συνεργασία τους µε τους ασθενείς. Επίσης, περιελάµβανε ερωτήσεις διερεύνησης των ενεργειών που προέβησαν οι συµµετέχοντες σε περίπτωση που ένας συνάδελφός τους έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή σε κίνδυνο λοίµωξης κάποιου ασθενούς. Υπήρξαν επίσης ερωτήσεις που αφορούσαν στο βαθµό ικανοποίησης των συµµετεχόντων από τις ενέργειες του νοσοκοµείου σε περίπτωση που έκαναν αναφορά για κάποιο νοσηλευτικό λάθος που είχε γίνει στην κλινική που εργάζονταν. Μοιράστηκαν 200 ερωτηµατολόγια, από τα οποία τελικά απαντήθηκαν τα 177 (ποσοστό απαντητικότητας 88,5%). Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS V.16. Αποτελέσµατα: Το 9,7% των συµµετεχόντων ήταν άντρες και το υπόλοιπο 90,3% γυναίκες. Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων ήταν 36,8 έτη µε µικρότερη ηλικία τα 20 έτη και µεγαλύτερη τα 58 έτη. Το µεγαλύτερο ποσοστό του ερευνητικού πληθυσµού (40%) δήλωσε πως ανέφερε λάθος που υπέπεσε στην αντίληψή του, αλλά δεν έκανε καταγγελία. Η κυριότερη αιτία της µη καταγγελίας ήταν η διαφύλαξη της συναδελφικής αλληλεγγύης. Το 48% γνώριζε την ύπαρξη νοµοθετικού πλαισίου περί συναδελφικού απορρήτου. Το 32,5% των συµµετεχόντων θεωρούσε πως σε πιθανή αναφορά λάθους το νοσοκοµείο θα ανταποκρινόταν καλά, ενώ το 29,6% πίστευε πως θα υπήρχε τιµωρία. Συµπεράσµατα: Η συναδελφική αλληλεγγύη αποτελεί ουσιαστικό κοµµάτι στην επαγγελµατική ζωή του νοσηλευτικού προσωπικού αφού από αυτήν επηρεάζονται οι αποφάσεις του για την αναφορά και καταγγελία κάποιου λάθος. Η διαφύλαξη του συναδελφικού απορρήτου συµβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσµατική επικοινωνία και στη βελτίωση των επαγγελµατικών και διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο εργασίας. Λέξεις Κλειδιά: Συναδελφικό απόρρητο, Συνεργασία νοσηλευτών, Καταγγελίες, Κώδικας Νοσηλευτικής εοντολογίας. Υπεύθ.Αλ/γιας: Μαλλιαρού Μαρία Τηλ:

2 Interscientific Health Care (2013) Vol 5, Issue 1, ISSN Perceptions of healthcare professionals for colleague confidentiality. A descriptive study. Karkasina Α. 1, Prezerakos P. 2, Iordanoglou D. 3, Igoumenidis Μ. 4, Malliarou Μ. 5, Zyga S. 6 1 Nurse, General Hospital of Sparti 2 Assistant Professor Department of Nurse University of Peloponese 3 Tutor Department of Communication, Mass Media & Civilization University of Social and Political Sciences 4 Nurse, MSc, PhD 5 Major(ΥΝ), MSc, PhD, Scientific Collaborator TEI of LARISA Nursing department 6 Assisant Professor, Department of Nurse, University of Peloponese ABSTRACT Introduction: Cooperation among nurses is related to Colleague s Confidentiality Protection, according to Nursing Deontology and their Code of Ethics.The purpose of this study was the evaluation of nursing personnel attitudes, perceptions and behavior towards Colleague s Confidentiality. Methodology: This study was conducted on the basis of the Master Studies in Management of health services and crisis management of University of Peloponnese from July till November of The sample of the study included nursing personnel of General Hospital of Sparta, of Molai and of Panarkadian Hospital of Tripolis. Based on the study of literature a questionnaire was constructed. Data consistency was tested by Cronbach α (α= 0,81). Specifically, the questionnaire reflected the attitudes and perceptions related to the behavior of the nursing staff regarding the cooperation among them and their collaboration with patients. It also included questions investigating actions made by the participants in case a colleague put in danger patient s life or risked an infection. Finally, there were questions regarding the participants satisfaction from actions taken in case they made a report for a nursing error to the ward they were working. 200 questionnaires were distributed and 177 were finally answered (88.5% respone rate). For the statistical analysis the statistical program SPSS V.16 was used. Results: 9.7% of the participants were men and the rest 90,3% were women. Mean age of the sample was 36,8 years with the lowest to be 20 years old and the highest 58 years old. The majority of the participants (40%) said that they had reported an error but they didn t do it officially. The main reason for nonreporting it was because of the Colleague s Confidentiality s Protection. A rate of 48% of the nurses knew Nurses Code of Ethics and the law existence supporting it. A rate of 32.5% of the participants considered that by reporting an error, the hospital would have a positive response but 29.6% thought it would be difficult for the hospital to handle the problem. Conclusions: Solidarity among colleagues is an essential part of the working lives of nurses since it affects their decisions for reporting an error. The preservation of colleagues confidentiality contributes substantially to effective communication and the improvement of the professional and interpersonal relationships in the workplace. Keywords: Colleague Confidentiality, Nursing cooperation, Whistle blower, Code of Ethics for Nurses ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες συζητήσεις περί απορρήτου στον χώρο της υγείας επικεντρώνονται σε θέµατα ασθενών και τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδοµένων. Η όποια κοινοποίηση τέτοιων δεδοµένων σε τρίτους ακόµα και στους οικείους ενός ασθενούς είναι δυνατόν να επηρεάσει σηµαντικά την απόλαυση σειράς θεµελιωδών δικαιωµάτων του. Οι κώδικες δεοντολογίας των επαγγελµάτων υγείας επιτάσσουν γενικά την τήρηση του απορρήτου, µε ορισµένες εξαιρέσεις που µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτές από τους επαγγελµατίες υγείας και το 20 κοινό. Συχνά παρατηρείται µια µορφή σύγκρουσής µεταξύ του δικαιώµατος του ασθενούς για τήρηση της εµπιστευτικότητας των προσωπικών του πληροφοριών από τη µία πλευρά, και του κοινού συµφέροντος από την άλλη. Επειδή όµως αυτές οι εξαιρέσεις έχουν µεγάλο εύρος, η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Τα διλήµµατα που σχετίζονται µε την άρση του απορρήτου του ασθενούς παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον από ηθικής και νοµικής άποψης, δεν είναι όµως πάντα εύκολο να Cor.Author Malliarou Maria Tel:

3 αποσαφηνιστεί ο ενδεδειγµένος τρόπος αντιµετώπισης τους 1-4. Η έννοια του επαγγέλµατος προϋποθέτει µεταξύ άλλων την κατοχή ορισµένης εξειδικευµένης γνώσης, η οποία διαχωρίζει τον επαγγελµατία από το κοινωνικό σύνολο. Στη σύγχρονη εποχή της πληροφόρησης είναι εξαιρετικά σπάνιο να υπάρχουν γνώσεις που να παραµένουν αποκλειστικό προνόµιο µιας συγκεκριµένης επαγγελµατικής οµάδας. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν σαφώς διαχωρισµένες επαγγελµατικές γνώσεις, θεωρητικά όµως όλοι µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από το αν έχουν πρακτική χρησιµότητα ή όχι για άτοµα εκτός της σχετικής επαγγελµατικής οµάδας 5-9. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της σχέσης µεταξύ επαγγελµατία υγείας και ασθενούς στη σύγχρονή εποχή είναι η έννοια της πληροφορηµένης συναίνεσης. Αυτό σηµαίνει ότι, στο πλαίσιο της αυτονοµίας του ασθενούς, ο επαγγελµατίας υγείας οφείλει να τον ενηµερώνει σχετικά µε τις θεραπευτικές παρεµβάσεις που προτίθεται να πραγµατοποιήσει και να εξηγεί λεπτοµερώς σε τι συνίστανται αυτές, προκειµένου να εξασφαλίσει τη συναίνεση του ασθενούς ή των οικείων του, όπου αυτό προβλέπεται. Η συγκεκριµένη απαίτηση ωστόσο, όχι µόνο δεν προέβαλε ως αναγκαία, αλλά επιπλέον δεν ήταν καθόλου αποδεκτή σε προηγούµενες εποχές Η συγκεκριµένη έννοια µπορεί να χαρακτηριστεί ως "συναδελφικό απόρρητο" και εντάσσεται γενικά στο πλαίσιο της συναδελφικής αλληλεγγύης που διέπει ορισµένα επαγγέλµατα. Το συναδελφικό απόρρητο επιχειρεί να διασφαλίσει κάποια επαγγελµατικά µυστικά, η φύση των οποίων µπορεί να ποικίλει. Σε κάθε περίπτωση το συναδελφικό απόρρητο φαίνεται να προστατεύει ένα συγκεκριµένο επάγγελµα και τα άτοµα που ασκούν απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Εξυπακούεται βέβαια ότι αποτελεί θέµα ευρείας συζήτησης το κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή αποδεκτό στη σύγχρονη εποχή 16. Συναδελφικό απόρρητο "η κάλυψη του συναδέλφου ή του συνεργάτη και η αποφυγή δηµόσιας αποδοκιµασίας του ίδιου ή του έργου του" αποτελεί παραδοσιακή ηθική αξία στον χώρο της υγείας. Όµως, οι σύγχρονες τάσεις επιτάσσουν την απόλυτη προτεραιότητα του συµφέροντος του ασθενή κι έτσι συχνά επίσηµοι φορείς παρακινούν τους επαγγελµατίες υγείας να αναφέρουν ανήθικες, απρεπείς ή επικίνδυνες στάσεις και συµπεριφορές των συναδέλφων και των συνεργατών τους. Οι ασθενείς µπορεί να µην έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις ή την πληροφόρηση ώστε να κρίνουν ποιοι συγκεκριµένοι επαγγελµατίες υγείας συµπεριφέρονται µε µη ενδεδειγµένο τρόπο, είτε από άποψη επιστηµονικής κατάρτισης, είτε από άποψη ηθικής προσέγγισης. Στη χώρα µας δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια σχετική οδηγία ή παρακίνηση από επίσηµο φορέα, αλλά η µελλοντική διαµόρφωσή της και η συνακόλουθη ενθάρρυνση των επαγγελµατιών υγείας προς αναφορές, καταγγελίες ή ίσως δηµοσιοποίηση, πιθανότατα θα λειτουργούσε υπέρ του συµφέροντος των ασθενών Στον ελληνικό χώρο της Νοσηλευτικής το συναδελφικό απόρρητο εξασφαλίζεται σε επίσηµο κείµενο από το άρθρο 14 του Κώδικα Νοσηλευτικής εοντολογίας το οποίο αναφέρει: "Απαγορεύεται στο Νοσηλευτή να προβαίνει σε επικρίσεις ή αποδοκιµασίες του έργου των συναδέλφων του, των ιατρών και του λοιπού προσωπικού". 21 Η έννοια του απορρήτου κάνει αισθητή την παρουσία της στον επαγγελµατικό τοµέα και δεν αποτελεί άγραφο κανόνα πια αλλά συγκεκριµένη νοµοθετική διάταξη. Με τον όρο απόρρητο (από + ρητός < λέγω) εννοούµε την υποχρέωση ή το δικαίωµα της µη δηµοσιοποίησης και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, δεδοµένων που πρέπει να µείνουν µυστικά προς τρίτους. 22 Το συναδελφικό απόρρητο επιχειρεί να διασφαλίσει κάποια επαγγελµατικά µυστικά, η φύση των οποίων µπορεί να ποικίλει. Σε κάθε περίπτωση το συναδελφικό απόρρητο φαίνεται να προστατεύει ένα συγκεκριµένο επάγγελµα και τα άτοµα που το ασκούν απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Εννοείται, βέβαια, ότι αποτελεί θέµα ευρείας συζήτησης το κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή αποδεκτό στη σύγχρονη εποχή. Η σχετική απουσία ερευνητικών δεδοµένων από τον Ελλαδικό χώρο, τα οποία αφορούν στη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο στον οργανισµό του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα έδωσε το έναυσµα για το σχεδιασµό της παρούσας ερευνητικής µελέτης. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής µελέτης ήταν η εκτίµηση των στάσεων, των αντιλήψεων και της συµπεριφοράς του νοσηλευτικού προσωπικού τριών νοσοκοµείων της περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφόρα στη σχέση των συναδέλφων µεταξύ τους, τη σχέση µε τους ασθενείς και τη σχέση τους µε το νοσοκοµείο. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Τον ερευνητικό πληθυσµό αποτέλεσαν 177 άτοµα (δείγµα ευκολίας). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από 1 Ιουλίου έως 30 Νοεµβρίου Με βάση τη µελέτη της βιβλιογραφίας κατασκευάστηκε ερωτηµατολόγιο στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών " ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων" του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστήµιου Πελοποννήσου. 23 Ειδικότερα, το ερωτηµατολόγιο αποτύπωνε τις στάσεις και αντιλήψεις που σχετίζονται µε την συµπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τη συνεργασία µεταξύ των, τη συνεργασία µε τους ασθενείς και το νοσοκοµείο. Αρχικά, οι ερωτήσεις που διατυπώνονταν αφορούσαν σύνολο ενεργειών του ερωτώµενου σε περίπτωση που ένας συνάδελφός του έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή σε κίνδυνο λοίµωξης κάποιον ασθενή. ηλαδή, αν στην περίπτωση αυτή έκανε αναφορά και ποιον ενηµέρωσε. Επίσης, καταγράφηκε η προσωπική πρόθεση των συµµετεχόντων σε παρόµοιες µελλοντικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, το ερωτηµατολόγιο αναφερόταν στη στάση του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τη µεταξύ τους συνεργασία. ιατυπώθηκαν ερωτήσεις αναφορικά µε τη γνώση του συναδελφικού απόρρητου και καταγράφηκε αν οι συµµετέχοντες στη µελέτη χρειάστηκε να καταφύγουν στη δικαιοσύνη για κάποιο λάθος που έγινε στην κλινική που εργάζονταν. Επιπλέον, διερευνήθηκε αν το γεγονός αυτό επέφερε 21

4 σοβαρές συνέπειες στην επαγγελµατική καριέρα τους. Παράλληλα, το ερωτηµατολόγιο διερευνούσε αν ο συµµετέχων στην έρευνα δέχθηκε αναφορά για λάθος που είχε διαπράξει ο συνάδελφός του ή αν χρειάστηκε να προστατέψει κάποιον συνάδελφο. Ακόµα, οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν πως αντιµετώπισαν κάποιον συνάδελφό τους που αρνούνταν να επιτελέσει το νοσηλευτικό καθήκον του αν δεν λάµβανε χρηµατική αποζηµίωση. Στο τέλος του ερωτηµατολογίου διατυπώθηκαν ερωτήσεις που διερευνούσαν τις αντιλήψεις που σχετίζονταν µε την συµπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τη συνεργασία τους µε το νοσοκοµείο. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε ο βαθµός ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού από τις ενέργειες του νοσοκοµείου σε περίπτωση που έκαναν αναφορά για κάποιο νοσηλευτικό λάθος που είχε γίνει στην κλινική που εργάζονταν. Η συνέπεια των δεδοµένων ελέγχθηκε µε το συντελεστή Cronbach α, όπου α= 0,81. Μοιράστηκαν 200 ερωτηµατολόγια, από τα οποία τελικά απαντήθηκαν τα 177 (ποσοστό απαντητικότητας 88,5%). Στοιχεία εοντολογίας Η παρούσα ερευνητική µελέτη ανταποκρίθηκε στις θεµελιώδεις δεοντολογικές αρχές οι οποίες διέπουν τη διεξαγωγή έρευνας. Ειδικότερα, εξασφαλίστηκε άδεια εκπόνησης της ερευνητικής µελέτης από τους αρµόδιους φορείς, τηρήθηκε πλήρης εχεµύθεια ως προς τις πληροφορίες που αφορούν τους συµµετέχοντες και διαφυλάχτηκε η ασφάλεια του σχετικού υλικού και κατοχυρώθηκε η ανωνυµία των συµµετεχόντων. Στατιστική Επεξεργασία Εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι περιγραφικοί δείκτες των µεταβλητών. Έγινε χρήση των βασικών µέτρων θέσης και διασποράς, καθώς και των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων για την περιγραφή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και των ερωτήσεων του βασικού ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση των απαντήσεων του νοσηλευτών µεταξύ των νοσοκοµείων, καθώς και σύγκριση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και των ερωτήσεων περί της σχέσης των συναδέλφων νοσηλευτών µεταξύ τους, τη σχέση τους µε τους ασθενείς και µε το νοσοκοµείο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συλλογή των δηµογραφικών στοιχείων στη συγκεκριµένη έρευνα περιλάµβανε την καταγραφή βασικών δηµογραφικών δεδοµένων των ατόµων, όπως το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό προφίλ (επίπεδο εκπαίδευσης και έδρα νοσοκοµείου που εργάζονται), την εθνικότητα, την επαγγελµατική κατάσταση (δηµόσιος υπάλληλος ή συµβασιούχος, θέση και τµήµα εργασίας) και την επαγγελµατική προϋπηρεσία. Αρχικά, παρουσιάζονται τα στατιστικά µέτρα των δηµογραφικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των ατόµων του συνολικού δείγµατος. Στον Πίνακα 1 φαίνεται πως το 9,7% των συµµετεχόντων είναι άντρες και το υπόλοιπο 90,3% γυναίκες. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, το 36,7% των ατόµων είναι 22 άγαµοι, το 57,1% έγγαµοι, ενώ το 5,1% και 1,1% είναι διαζευγµένοι και χήροι αντίστοιχα. Από το σύνολο των ατόµων που έχουν παιδιά, το 80,3% δηλώνει πως είναι ανήλικα και το 92,1% πως έχει την ευθύνη τους. Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι στο δείγµα το 53,1% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 4,6% απόφοιτοι Πανεπιστηµίου Νοσηλευτικής. Το 5,1% διαθέτει επιπλέον µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης, ενώ µόλις το 0,6% διδακτορικό δίπλωµα. Το 36,6% του δείγµατος είναι βοηθοί νοσηλευτών. Αναφορικά µε την εθνικότητα, το σύνολο του δείγµατος έχει ελληνική, το 100%. Σχετικά µε το επαγγελµατικό προφίλ, το 45,2% εργάζεται στο Παναρκαδικό Γ.Ν. Τρίπολης, το 43,2% στο Γ.Ν. Σπάρτης και το υπόλοιπο 11,3% στο Γ.Ν. Μολάων. Το 94,8% των συµµετεχόντων στη µελέτη είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, ενώ το 5,2% συµβασιούχοι. Όσον αφορά στην επαγγελµατική θέση, 0,6% των συµµετεχόντων κατέχει διευθυντικές θέσεις, το 12% είναι προϊστάµενος/η Νοσηλευτικού Τµήµατος, το 2,9% είναι Υπεύθυνος/η Νοσηλευτικού Τµήµατος και η πλειοψηφία του δείγµατος, δηλαδή το 84,6% είναι κλινικό νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, το 26,9% δηλώνει ότι εργάζεται σε Χειρουργικό τµήµα, το 17,5% στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, το 10,5% σε Παθολογικό Τµήµα, το 8,2% στο Τµήµα Ορθοπεδικής, το 8,8% στο Καρδιολογικό Τµήµα, το 7,6% στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, το 5,9% στο Ουρολογικό Τµήµα, το 5,3% στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το 4% στην Αιµοδοσία, το 2,3% στο Παιδιατρικό Τµήµα, το 1,2% στα Εξωτερικά Ιατρεία, το 0,6% στο Ωτορινολαρυγγολογικό Τµήµα, το 0,6% στο γραφείο λοιµώξεων και το 0,6% στη ιεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Τα παραπάνω περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Ακολουθούν τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τα δηµογραφικά ποσοτικά χαρακτηριστικά του συνολικού δείγµατος. Έτσι, η µέση ηλικία του νοσηλευτικού προσωπικού του δείγµατος είναι τα 36,8 έτη (ΤΑ 7,63) έτη µε µικρότερη ηλικία τα 20 έτη και µεγαλύτερη τα 58 έτη. Η µεταβλητή της ηλικίας φαίνεται να ακολουθεί την κανονική κατανοµή (παρουσιάζει συµµετρία). Ακόµα, από τους 93 (61,6%) συµµετέχοντες στη µελέτη που έχουν παιδιά, έχουν κατά µέσο όρο 2 παιδιά (0,73). Τέλος, η µέση τιµή απόκλιση των ετών επαγγελµατικής προϋπηρεσίας είναι τα 13,4 έτη (ΤΑ 8,61) έτη, µε λιγότερη επαγγελµατική προϋπηρεσία το 0,5 έτος και περισσότερη τα 30 έτη. Τα παραπάνω περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 Στη συνέχεια, ακολουθούν τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (συχνότητες και σχετικές συχνότητες) των ερωτήσεων σχετικές µε τη στάση, τις αντιλήψεις και τις συµπεριφορές του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά στη σχέση των συναδέλφων µεταξύ τους, τη σχέση µε τους ασθενείς, τη σχέση µε το νοσοκοµείο, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος υγείας συνολικά. Στον Πίνακα 3 φαίνεται ότι το 36,7% των συµµετεχόντων δηλώνει πως κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής καριέρας τους, συνάδελφος έχει κάνει λάθος που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ασθενούς. Από το σύνολο των ατόµων που απάντησαν θετικά, το 36,9% έκανε αναφορά του γεγονότος. Επίσης, το 28,3% των συµµετεχόντων

5 δηλώνει πως κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής καριέρας τους, συνάδελφος έχει κάνει λάθος που έθεσε τον ασθενή σε κίνδυνο λοίµωξης. Ενώ, από το σύνολο των ατόµων που απάντησαν θετικά, το 40% έκανε αναφορά (γραπτή ή προφορική) για το γεγονός. Ειδικότερα, το 68,2% δήλωσε πως ανέφερε το γεγονός στον Προϊστάµενο/η, το 4,6% στον Τοµεάρχη και το 18,2% στην ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το 15,9% το ανέφερε στον Αναπληρωτή ιευθυντή Ιατρό και το 22,7% στον ιευθυντή Ιατρό. Ένα µικρό ποσοστό, το 2,3% το δήλωσε στο Σωµατείο Εργαζοµένων, ενώ κανένας δεν έκανε αναφορά του γεγονότος στον ιοικητή του Νοσοκοµείου ή στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Παρατηρείται ότι το 15,9% δεν το ανέφερε σε κανέναν, ενώ το 6,8% το είπε σε κάποιον άλλο. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, το 24,7% δηλώνει ότι γνωρίζει αν το λάθος που έγινε προκάλεσε τελικά κάποιο σοβαρό µη αναστρέψιµο πρόβληµα στην υγεία του ασθενή. Αντίθετα το 45,2% και το 30,1% δηλώνει πως όχι ή πως δεν γνωρίζει. Επιπλέον, το 91,5% απαντά πως αν µέσα στον επόµενο χρόνο γίνει ένα σοβαρό νοσηλευτικό λάθος από µέρους τους ότι σκοπεύουν να το αναφέρουν. Από την άλλη, µόλις το 8,5% απαντά ότι δεν θα το αναφέρει. Η επόµενη ερώτηση αφορά στη γνώση του νόµου για το συναδελφικό απόρρητο, µε το 48% του δείγµατος να απαντά ότι το γνωρίζει. Στη συνέχεια, µόλις το 4,1% απαντά ότι στην επαγγελµατική τους καριέρα έχει χρειαστεί να καταφύγει στη δικαιοσύνη για κάποιο λάθος που έγινε στην κλινική τους. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες το λάθος αποδίδεται κυρίως στον ιατρό. Από το σύνολο των ατόµων που απάντησαν καταφατικά στην προηγούµενη ερώτηση, το 28,6% δηλώνει ότι το γεγονός αυτό επέφερε σοβαρές συνέπειες στην επαγγελµατική τους καριέρα. Παρακάτω, το 6,4% δηλώνει ότι κάποιος συνάδελφός τους έχει κάνει αναφορά στον συµµετέχοντα για να προστατέψει τον εαυτό του από κάποιο λάθος που έγινε κατά τη διάρκεια της ίδιας βάρδιας. Από την άλλη, το 47% απαντά ότι κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής καριέρας τους έχουν προστατέψει συνάδελφο από κάποιο λάθος που έγινε. Σύµφωνα µε όσους απάντησαν θετικά, ο κυριότερος λόγος ήταν λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης σε ποσοστό 61,5%. Αντίθετα, από όσους απάντησαν αρνητικά, το 100% θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δεν είχε συνέπειες στη µεταξύ τους σχέση και συνεργασία. Έπειτα, µόλις το 5,3% αναφέρει ότι ήρθε αντιµέτωπο µε το γεγονός ότι κάποιος από τους συναδέλφους του δεν επιτελούσε το νοσηλευτικό καθήκον του αν δεν λάµβανε χρηµατική αποζηµίωση. Μόνο 1 άτοµο του δείγµατος απάντησε ότι το ανέφερε, ενώ κάποιοι απάντησαν ότι ο λόγος µη αναφοράς του γεγονότος ήταν ο φόβος. Ακολουθεί η υποθετική ερώτηση «Αν εσείς κάνετε αναφορά για κάποιο νοσηλευτικό λάθος που έγινε στην κλινική σας, πόσο ικανοποιητικά πιστεύετε ότι το νοσοκοµείο θα αντιµετώπιζε µια τέτοια κατάσταση;». Έτσι, σύµφωνα µε το 10,7% θα το αντιµετώπιζε «πολύ καλά», σύµφωνα µε το 32,5% «καλά», 21,9% «αδιάφορα», 29,6% «δύσκολα» και σύµφωνα µε το 5,3% «πολύ δύσκολα». Ακόµα, το 45,5% περιγράφει τη σχέση του Νοσοκοµείου (ως οργανισµού) στο οποίο εργάζονται µε το προσωπικό του ως «Καλή», ακολουθεί το 30,1% που την περιγράφει ως «αδιάφορη», το 13,6% ως «δύσκολη», το 8% ως «πολύ καλή» και το 2,8% ως πολύ δύσκολη. Τέλος, το 54% περιγράφει τη σχέση του Νοσοκοµείου στο οποίο εργάζονται µε τους ασθενείς και επισκέπτες ως «Καλή», ακολουθεί το 22,7% που την περιγράφει ως «πολύ καλή», το 17% ως «αδιάφορη», το 5,7% ως «δύσκολη» και το 0,6% ως «πολύ δύσκολη». Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η έννοια του συναδελφικού απορρήτου δεν είναι ιδιαιτέρως διαδεδοµένη στο κοινωνικό σύνολο. Ο όρος αυτός προσδιορίζει τις συναδελφικές σχέσεις και χρησιµοποιείται για τη διασφάλιση επαγγελµατικών µυστικών διαφόρων θεµάτων. Έτσι, επιτυγχάνεται η προστασία των µελών του κλάδου από την πολλές φορές αδηφάγο κοινωνία). Το κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή ακόµα και αποδεκτό είναι υπό συζήτηση όπου σοβαρά νοµοθετικά ερωτήµατα εγείρονται. 16 Το συναδελφικό απόρρητο πηγάζει πρωτίστως από τη φύση των ίδιων των επαγγελµάτων, όπου ο επαγγελµατίας διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο µε τις εξειδικευµένες και ειδικές γνώσεις που κατέχει. Στο χώρο της υγείας, σε αυτές τις γνώσεις εµπεριέχονται και προσωπικά δεδοµένα, πέρα από τα ιδιαίτερα συναδελφικά µυστικά. Οι απαρχές του συναδελφικού απορρήτου εντοπίζονται στα αρχαία χρόνια µε σκοπό τη διατήρηση του κύρους του επαγγέλµατος της Ιατρικής. Έτσι, λοιπόν, ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης, ο οποίος διαχώρισε την επιστηµονική γνώση από κοµπογιαννίτικες πρακτικές, στον Όρκο του αναφέρεται στη µετάδοση των επιστηµονικών γνώσεων σε αυτούς που έχουν εγγραφεί ως µαθητές και έχουν ορκιστεί για τη διαφύλαξη αυτών και σε κανέναν άλλο. Ουσιαστικά, ζητούσε την απόκρυψη των λεπτοµερειών και των τρόπων της λειτουργίας της ιατρικής. 16 Μέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα, η τήρηση των µυστικών του επαγγέλµατος αποτελούσε άγραφο κανόνα. Το 1803 ο Thomas Percival στο Manchester της Αγγλίας συντάσσει τον πρώτο σύγχρονο Κώδικα Ιατρικής Ηθικής, στον οποίο εντάσσει το απόρρητο και το επεκτείνει και σε συναδελφικό. Σε κάποια από τις διατάξεις του αναφέρεται στην ευθύνη που έχει ένας ιατρός για την τιµή και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων του. Θεσπίζει νοµοθετικά τη µη αποκάλυψη συµβάντων, τα οποία είναι ικανά να βλάψουν τη φήµη του άλλου. Η σηµαντικότητα της διασφάλισης της φήµης του συναδέλφου έγκειται σε δύο παράγοντες. Αρχικά, ο ιατρός αλλά και ο νοσηλευτής καλύπτουν τους συναδέλφους τους έτσι ώστε, αν έρθει η ώρα και υποπέσουν οι ίδιοι σε κάποιο σφάλµα, να δεχτούν αντίστοιχη συµπεριφορά. Ουσιαστικά στο σηµείο αυτό απεικονίζεται η έννοια της αλληλεγγύης και των στενών εργασιακών σχέσεων. Με τη διασφάλιση της φήµης, επιπλέον, διασφαλίζεται και προφυλάσσεται ολόκληρος ο κλάδος. Πράγµατι, οποιεσδήποτε επικρίσεις και κακόβουλοι σχολιασµοί µεταξύ συναδέλφων αντανακλούν αρνητικά στο επάγγελµα και η κοινή γνώµη αποδοκιµάζει και αποστρέφεται όλους τους εµπλεκοµένους του χώρου της Υγείας. 23

6 Η Νοσηλευτική µε την Ιατρική είναι αλληλένδετες επιστήµες και τα αντίστοιχα επαγγέλµατα αλληλοεξαρτώµενα. Καθώς, η εοντολογία της Νοσηλευτικής επηρεάζεται από αυτή της Ιατρικής, οι γενικές αρχές ισχύουν αντίστοιχα. Εποµένως, υπάρχει αντιστοιχία του συναδελφικού απορρήτου µε ιατρικό και νοσηλευτικό απόρρητο να πηγάζουν από το ίδιο σηµείο. Η διασφάλιση της φήµης που αναφέρθηκε είναι για τους ίδιους ακριβώς λόγους σπουδαία και σηµαντική στο νοσηλευτικό σώµα. Η σπουδαιότητα της προστασίας της φήµης εντοπίζεται και σε ολόκληρο τον οργανισµό ή την επιχείρηση. Η επιτυχία ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης µετράται από το παραγόµενο αποτέλεσµα είτε αυτό είναι κέρδη σε χρηµατικό επίπεδο είτε εκπληρωµένους στόχους. Εποµένως, αποτελεί συµφέρον γι αυτές η εφαρµογή του απορρήτου. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου εκδηλώνεται δηµοσίως η δυσαρέσκεια και η απόρριψη κάποιου ιατρού ή νοσηλευτή για το πρόσωπο άλλου, διακυβεύεται η φήµη όχι µόνο του καταγγέλλοντος άλλα ολόκληρου το οργανισµού. Στον ιδιωτικό τοµέα, κάτι τέτοιο µπορεί να αποβεί καταστροφικό για την επιχείρηση σε βαθµό αναστολής της λειτουργίας της. Η εφαρµογή του απορρήτου είναι, όπως βλέπουµε, σηµαντική έως και καθοριστική για τις επιχειρήσεις. Αυτό όµως δε δίνει το δικαίωµα της απόκρυψης σοβαρών πληροφοριών που εµπλέκονται ζητήµατα νοµικής φύσεως και που µπορεί να επηρεάζουν την κοινωνία ολόκληρη. 24 Από αναφορές της διαπρεπούς νοµικού Margaret Brazier το 1992, γνωρίζουµε ότι υπήρξαν διοικήσεις αγγλικών νοσοκοµείων, οι οποίες ζητούσαν στους ιατρούς και τους νοσηλευτές που εργάζονταν εκεί, να υπογράφουν συµβόλαια, σύµφωνα µε τα οποία απαγορευόταν να γίνονται συζητήσεις ή κριτικές ενάντια στο νοσοκοµείο. Αυτό βέβαια σήµαινε και συγκάλυψη σε σοβαρά θέµατα, για παράδειγµα, ανεπαρκείς δοµές και κακοµεταχείριση ασθενών! Η εχεµύθεια ενός εργαζοµένου είναι ακραίο και υπερβολικό να ζητείται εγγράφως και µε ύπαρξη συµβολαίου. Αυτό γίνεται µε τη δηµιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, καµία διοίκηση δεν έχει το δικαίωµα να ζητά την σιωπή των εργαζοµένων της και να τους ζητά να αποκρύπτουν βίαιες καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 25 Μια κουλτούρα ηθικής είναι απαραίτητη για την πρόληψη και τη διαχείριση των καταγγελιών δυσλειτουργίας. Η καταγγελία είναι συχνά το αποτέλεσµα της οργανωσιακής κουλτούρας και συµπεριφοράς, οι οποίες αποθαρρύνουν την υιοθέτηση µιας κουλτούρας ηθικής, η οποία βέβαια δεν καλλιεργεί την ευθύνη για υιοθέτηση κάποιων αξιών. Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής βρέθηκε ότι µόνο ένα µικρό µέρος των καταγγελιών από τους 17,25 καταγγέλλοντες λαµβάνουν ευνοϊκή έκβαση. Σε έρευνα του Waters (2008) παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι νοσηλευτές δεν αναφέρουν τους 26 κινδύνους. Οι λόγοι που αναφέρουν είναι: Τίποτα δεν θα γίνει. (58%) εν επιθυµούµε να εµπλέξουµε τους συναδέλφους στο πρόβληµα. (50%) Ο φόβος ότι θα θεωρηθούµε «καρφί». (48%) Ο φόβος της απόλυσης ή της τιµωρίας. (46%) 24 εν αισθανόµαστε ασφαλείς. (25%) εν γνωρίζουµε σε ποιον να µιλήσουµε (22%) Η ανησυχία είναι µόνο µια υποψία.(20%) Είµαι µόνο νοσηλευτής και όχι ελεγκτής. (11%) Το έτος 2002 στην Αµερική καταγράφηκαν τα εξής στατιστικά δεδοµένα 90% των καταγγελλόντων έχασαν τις δουλειές τους ή υποβιβάστηκαν, ανεξάρτητα από τον οργανισµό, 27% αντιµετώπισαν αγωγές, 26% είχε ψυχιατρικές ή άλλες ιατρικές παραποµπές (σαν τιµωρία για την καταγγελία που έκαναν), 17% έχασαν τα σπίτια τους και 8% χρεοκόπησαν. 19,24 Από 752 νοσηλευτές που ρωτήθηκαν στην έρευνα αυτή το 68% είπαν ότι είχαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια των ασθενών στα τελευταία 3 χρόνια. Από αυτό το 68%, το 87% το ανέφερε στον προϊστάµενό τους. Μόνο το 29% των υπευθύνων εξέτασαν και αντιµετώπισαν τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν ενώ το 47% των νοσηλευτών αναφοράς είπε ότι το θέµα είχε αποτελέσει αντικείµενο ανεπαρκούς χειρισµού ή δεν διαχειρίστηκε καθόλου (έλλειψη διάθεσης αντιµετώπισης). Τέλος, το 23% δήλωσε ότι η κατάσταση αυτή δηµιουργήθηκε για να προκαλέσει βλάβη στους ασθενείς. 17,26 Σε έρευνα που έγινε στην Πολιτεία της Νεβάδα το 2009 σε 564 νοσηλευτές ως προς τα ερωτήµατα περί καταγγελιών το 73% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ανέφεραν πρώτα τη µη ασφαλή φροντίδα των ασθενών για τους ανθρώπους τους οποίους θεωρούν ότι είναι θα είναι σε θέση να διορθώσουν τη συγκεκριµένη κατάσταση, ενώ το 34% δήλωσε ότι γνώριζε µια κατάσταση που µπορούσε να έχει προκαλέσει βλάβη σε έναν ασθενή, αλλά δεν το ανέφερε. Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά δεν διέφεραν σηµαντικά ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο του νοσηλευτικού προσωπικού. 27 Στην παρούσα έρευνα, µόλις το 4,1% απαντά ότι στην επαγγελµατική τους καριέρα έχει χρειαστεί να καταφύγει στη δικαιοσύνη για κάποιο λάθος που έγινε στην κλινική τους. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες το λάθος αποδίδεται κυρίως στον ιατρό. Από το σύνολο των ατόµων που απάντησαν καταφατικά στην προηγούµενη ερώτηση, το 28,6% δηλώνει ότι το γεγονός αυτό επέφερε σοβαρές συνέπειες στην επαγγελµατική τους καριέρα. Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν εµπλακεί σε διάφορες καταγγελίες και αναφορές. Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχουν αναµειχθεί σε τέτοιου είδους αναφορές του µε κάποιον νοσηλευτή ή µε ένα γιατρό. Περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχουν ασχοληθεί µε την αναφορά δράσεων του επόπτη νοσηλευτή ή κάποιου γιατρού. 60% θεώρησαν ότι θα µπορούσαν να αναφέρουν µια ανησυχία τους ως προς την ασφάλεια των ασθενών, χωρίς να αντιµετωπίσουν αντίποινα στο χώρο εργασίας τους. Ωστόσο, πολλοί συµµετέχοντες ανέφεραν ότι έχουν υποστεί τέτοια αντίποινα ως απάντηση σε κάποια αναφορά τους από κάποιον νοσηλευτή σε ποσοστό 18% ή από ένα γιατρό σε ποσοστό 15%. Το 41% ανέφεραν ότι γνώριζαν κάποιον νοσηλευτή ή είχαν ενηµερωθεί για κάποιον συνάδελφό τους που είχε βιώσει αντίποινα στο χώρο εργασίας µετά από αναφορά του για κάποιον άλλο

7 νοσηλευτή. Σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων γνώριζαν κάποιον νοσηλευτή ή είχαν ενηµερωθεί για κάποιον συνάδελφό τους που είχε βιώσει αντίποινα στον χώρο εργασίας µετά από αναφορά του για τον επόπτη νοσηλευτή σε ποσοστό 30% ή για ένα γιατρό. 62% των ερωτηθέντων που γνώριζαν καταστάσεις αντιποίνων νοσηλευτών λόγω αναφοράς τους για συναδέλφους ανέφεραν ότι είχαν επίγνωση του επισφαλούς φροντίδας ασθενούς η οποία δεν είχε αναφερθεί. Συγκριτικά, µόνο το 15% των ερωτηθέντων που δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ενηµερωθεί για κάποιον νοσηλευτή που είχε βιώσει αντίποινα στο χώρο εργασίας, ανέφεραν ότι είχαν επίγνωση επικίνδυνης φροντίδας ασθενούς η οποία δεν είχε αναφερθεί. Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν όταν συµµετέχοντες ρωτήθηκαν κατά πόσον γνώριζαν κάποιον νοσηλευτή που είχε υποστεί αντίποινα στο χώρο εργασίας µετά την αναφορά του για κάποιον ιατρό. Οι νοσηλευτές που γνώριζαν τέτοιες περιπτώσεις είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να µην αναφέρουν µια επισφαλή κατάσταση από αυτούς που δε γνώριζαν. 27 Με την παρούσα έρευνα έγινε προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του νοσηλευτών που επηρεάζουν τη στάση, τις αντιλήψεις και τις συµπεριφορές του όσο αφορά στη σχέση των συναδέλφων µεταξύ τους, τη σχέση µε τους ασθενείς, τη σχέση µε το νοσοκοµείο, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος υγείας συνολικά. Έτσι, δίνοντας έµφαση στα συγκεκριµένα στοιχεία, είναι δυνατό να συµβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση των στάσεων και αντιλήψεων των νοσηλευτών για το συναδελφικό απόρρητο. Απώτερος στόχος είναι η µελέτη των παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στην αναφορά (γραπτής ή προφορικής) ενός λάθους προκειµένου να αποφύγει τη δηµόσια αποδοκιµασία ο ίδιος ή κάποιος συνάδελφός του, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν υπόψη και να διορθωθούν ώστε να λειτουργήσουν για την προώθηση της δηµόσιας υγείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bellack J.P. (1999). Emotional intelligence: a missing ingredient. Journal of Nursing Education, 38(1): Dechario-Marino A.E., Jordan-Marsh M., Traiger, G., Saulo, M. (2001). Nurse / physician collaboration: action research and the lessons learned. Journal of Nursing Administration 31, pp Fagin C.M. (1992). Collaboration between nurses and physicians: No longer a choice. Academic Medicine, 67: Baggs J.G., Schmitt M.H. (1997). Nurses' and resident physicians' perceptions of the process of collaboration in a MICU. Research in Nursing & Health, 20: Βιρβιδάκης Σ. (2009). Η υφή της ηθικής πραγµατικότητας, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα. 6. Γαρυφάλλου Κ., Κουρπουανίδου Α., Κυπάρου Μ., Γρηγοριάδης Σ. (2009). ιεπαγγελµατική συνεργασία ιατρών και νοσηλευτών, Επιβλέπουσα: ηµητριάδου Α., Σχολή επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ, Θεσσαλονίκη. 7. Καµπούρα-Νιλφή Ε.Α. (2008). Νοσηλευτική ιοίκηση Θεωρία και πράξη, Εκδόσεις Ε. Λαβδάκη, Λάρισα. 8. Keir-Weis-Krebs (2002). εοντολογία Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα. 9. Λανάρα Β. (2004). ιοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών, Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα. 10. Μαραυγάκη Ε., Χουντάλα Π. (2007). Νοσηλευτική Επιστήµη: Κώδικας εοντολογίας, Ηθικές Προσεγγίσεις και Εφαρµογή αυτών, Εκπαιδευτικό Συµπόσιο Workshop, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 24(1): Μπουραντάς. (2002). Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα. 12. Ξύγγη Μ.Ι. (2000). ηµόσιες Σχέσεις, Εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα. 13. Παπαλεξανδρή Ν., Μπουραντάς. (2003). ιοίκηση Ανθρωπίνων πόρων, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα. 14. Φώτης Θ., Κατωπόδη., Παφύλα Ζ. (2007). Ηθικά διλήµµατα στη διοίκηση υπηρεσιών Υγείας, διαθέσιµο στο 15. Albert H.B., Goldman, L.D. Kilroy, C.M. & Pike, A.W. (1992). Gryzmish: Toward an understanding of collaboration. The Nursing Clinics of North America, 27: Θεοδοσοπούλου Ε., Σαράφης Π., Ηγουµενίδης Μ. (2011). Το συναδελφικό απόρρητο στο χώρο της Νοσηλευτικής, Πρακτικά ειδικού φροντιστηρίου, Αθήνα. 17. Angus L., Bailey J., Quiroz B., Ritting H., Wills N. (2009). Whistleblowing, Pacific Lutheran University, Tacoma, USA. 18. Ashworth P. (2000).Nurse doctors relationships: conflict, competition or collaboration. Intensive Critical Care Nursing, 16: Barrere C., Ellis P. (2003). Changing Attitudes Among Nurses and Physicians: A Step Toward Collaboration Journal for Healthcare Quality 25 (2) March / April. 20. Bellack J.P. (1999). Emotional intelligence: a missing ingredient. Journal of Nursing Education, 38(1): Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθ. 216 (ΦΕΚ Α' ). Κώδικας Νοσηλευτικής εοντολογίας. 22. Μπαµπινιώτης Γ. (2004). Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα. 23. Καρκασίνα Α. (2011). Στάσεις και Αντιλήψεις Νοσηλευτών για το Συναδελφικό Απόρρητο. Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων». Τµήµα Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Σπάρτη. 24. Fagin L. and Garelick A. (2004).The doctor nurse relationship Advances in Psychiatric Treatment (2004),10: Fagin, C. M. (1992). Collaboration between nurses and physicians: No longer a choice. Academic Medicine, 67, Waters A. (2008). Nurses fear their concerns about care will be ignored. Nursing Standard, 22(37): Black L. (2009). Testimony before the Nevada Assembly Committee on Health and Human Services in support of Assembly Bill 10. Nevada Nurses Association. 25

8 Φύλο ηµογραφικά Στοιχεία Συχνότητα Ποσοστό (%) Οικογενειακή Κατάσταση Ανήλικα Παιδιά Ευθύνη Παιδιών από Ιδίους Γυναίκα ,8 Άνδρας 17 9,6 Άγαµος 65 36,7 Έγγαµος ,1 ιαζευγµένος 9 5,1 Χήρος 2 1,1 Όχι 16 19,8 Ναι 65 80,2 Όχι 5 7,9 Ναι 58 92,1 Επίπεδο Εκπαίδευσης ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 64 36,6 Απόφοιτος ΤΕΙ 93 53,1 Απόφοιτος ΑΕΙ 8 4,6 Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης 9 5,1 ιδακτορικό ίπλωµα 1 0,6 Εθνικότητα Ελληνική ,0 Άλλη Επαγγελµατική Κατάσταση ηµόσιος Υπάλληλος ,8 Συµβασιούχος 9 5,2 Επαγγελµατική Θέση ιευθυντής 1 0,6 Προϊστάµενος Νοσηλευτικού Τµήµατος 21 12,0 Υπεύθυνος Νοσηλευτικού Τµήµατος 5 2,9 Νοσηλευτής ,6 Τµήµα Εργασίας Αιµοδοσία 7 4,1 ιεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 1 0,6 Εξωτερικά Ιατρεία 2 1,2 Γραφείο Λοιµώξεων 1 0,6 Καρδιολογική Κλινική 15 8,8 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 9 5,3 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 13 7,6 Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική 1 0,6 Ορθοπεδική Κλινική 14 8,2 Ουρολογική Κλινική 10 5,9 Παιδιατρική Κλινική 4 2,3 Παθολογική Κλινική 18 10,5 Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 30 17,5 Χειρουργική Κλινική 46 26,9 Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των δηµογραφικών ποιοτικών χαρακτηριστικών. ηµογραφικά Στοιχεία Σταθερή Μέση Τιµή Απόκλιση Ελάχιστη Τιµή Μέγιστη Τιµή Ηλικία (έτη) 36,8 7, Αριθµός Παιδιών 2 0, Επαγγελµατική Προϋπηρεσία (έτη) 13,4 8,61 0,5 30 Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των δηµογραφικών ποσοτικών χαρακτηριστικών. 26

9 Ερωτήσεις Βασικού Ερωτηµατολογίου Συχνότητα Ποσοστό (%) Στην επαγγελµατική σας καριέρα έχει κάνει κάποιος συνάδελφός σας λάθος που να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου αρρώστου; Ναι 65 36,7 Όχι ,3 Αν ΝΑΙ, κάνατε αναφορά για το γεγονός; Ναι 24 36,9 Όχι 41 63,1 Στην επαγγελµατική σας καριέρα έχει κάνει κάποιος συνάδελφός σας λάθος που να έθεσε σε κίνδυνο λοίµωξης κάποιον άρρωστο; Ναι 50 28,3 Όχι ,8 Αν ΝΑΙ, κάνατε αναφορά για το γεγονός; Ναι 20 40,0 Όχι 30 60,0 Ποιόν ενηµερώσατε για το λάθος που έγινε; Προϊστάµενο 30 68,2 Τοµεάρχη 2 4,6 ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 8 18,2 Αναπληρωτής ιευθυντή Ιατρό 7 15,9 ιευθυντή Ιατρό 10 22,7 ιοικητή Νοσοκοµείου 0 0,0 Σωµατείο εργαζοµένων 1 2,3 Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 0 0,0 Κανέναν 7 15,9 Άλλο 3 6,8 Γνωρίζετε αν το λάθος που έγινε προκάλεσε τελικά κάποιο σοβαρό µη αναστρέψιµο πρόβληµα στην υγεία του ασθενή; Ναι 18 24,7 Όχι 33 45,2 εν γνωρίζει 22 30,1 Αν µέσα στον επόµενο χρόνο γίνει ένα σοβαρό νοσηλευτικό λάθος από µέρους σας θα το αναφέρετε; Ναι ,5 Όχι 15 8,5 Γνωρίζετε τι ορίζει ο νόµος για το συναδελφικό απόρρητο; Ναι 83 48,0 Όχι 90 52,0 Στην επαγγελµατική σας καριέρα έχει χρειαστεί να καταφύγετε στα δικαστήρια για κάποιο λάθος που έγινε στην κλινική σας (από εσάς, συνάδελφο νοσηλευτή, ιατρό); Ναι 7 4,1 Όχι ,9 Αν ΝΑΙ, επέφερε αυτό σοβαρές συνέπειες στην επαγγελµατική σας καριέρα; Ναι 2 28,6 Όχι 5 71,4 Κάποιος συνάδελφος σας, σας έχει κάνει πότε αναφορά για να προστατέψει τον εαυτό του από κάποιο λάθος που έγινε ενώ ήσαστε µαζί στη βάρδια; Ναι 11 6,4 Όχι ,6 Στην επαγγελµατική σας καριέρα έχετε προστατέψει πότε κάποιον συνάδελφο σας από κάποιο λάθος που έγινε; Ναι 78 47,0 Όχι 88 53,0 Αν ΝΑΙ, για ποιο λόγο το κάνατε; 27

10 Συναδελφική αλληλεγγύη 40 61,5 εν ήταν επικίνδυνο για την υγεία του ασθενούς 9 13,8 εν έγινε ηθεληµένα 12 18,5 Εξαιτίας Φόρτου Εργασίας 1 1,5 Αν ΟΧΙ, είχε αυτό συνέπειες στην µεταξύ σας σχέση και συνεργασία; Ναι 0 0 Όχι ,0 Ήρθατε πότε αντιµέτωπος µε το γεγονός κάποιος από τους συναδέλφους σας να µην επιτελέσει το νοσηλευτικό του καθήκον, αν δεν λάµβανε χρηµατική αποζηµίωση; Ναι 9 5,3 Όχι ,7 Αν ΝΑΙ, το αναφέρατε; Ναι 1 11,1 Όχι 8 88,9 Αν εσείς κάνετε αναφορά για κάποιο νοσηλευτικό λάθος που έγινε στην κλινική σας, πόσο ικανοποιητικά πιστεύετε ότι το νοσοκοµείο θα αντιµετώπιζε µια τέτοια κατάσταση; Πολύ καλά 18 10,7 Καλά 55 32,5 Αδιάφορα 37 21,9 ύσκολα 50 29,6 Πολύ δύσκολα 9 5,3 Πώς θα περιγράφατε τη σχέση του Νοσοκοµείου που εργάζεστε (ως οργανισµού) µε το προσωπικό του; Πολύ καλή 14 8,0 Καλή 80 45,5 Αδιάφορα 53 30,1 ύσκολη 24 13,6 Πολύ δύσκολη 5 2,8 Πώς θα περιγράφατε τη σχέση που έχει το νοσοκοµείο που εργάζεστε µε τους ασθενείς και τους επισκέπτες; Πολύ καλή 40 22,7 Καλή 95 54,0 Αδιάφορα 30 17,0 ύσκολη 10 5,7 Πολύ δύσκολη 1 0,6 Πίνακας 3. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των ερωτήσεων που αποτυπώνουν τη στάση, τις αντιλήψεις και συµπεριφορές των νοσηλευτών αναφορικά µε τους συναδέλφους, ασθενείς και το νοσοκοµείο στο σύνολο των ατόµων που συµµετείχαν στην παρούσα µελέτη. 28

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ² ± ÃÄ ÇÎÁ µá³±ã ±Â Ä Å þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í þÿœ¹ç±», œ¹ç»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â µà¹º ¹½É½ ±Â þÿåà ÁµÃ µâ ųµ ±Â þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Μαρία Φαντάκη 1, Δηµήτριος Μπαρουξής 2, Σοφία Σεΐδου 3, Αναστασία Παλάζη 4, Ευαγγελία Καρακάλου 5 Μαρία Κάπελλα 6, Γεωργία Τριανταφύλλου-

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής ασθενών µετά από Διαδερµική Εµφύτευση Αορτικής Βαλβίδας: Σύγκριση µε υγιή πληθυσµό στην Κύπρο

Ποιότητα ζωής ασθενών µετά από Διαδερµική Εµφύτευση Αορτικής Βαλβίδας: Σύγκριση µε υγιή πληθυσµό στην Κύπρο Ποιότητα ζωής ασθενών µετά από Διαδερµική Εµφύτευση Αορτικής Βαλβίδας: Σύγκριση µε υγιή πληθυσµό στην Κύπρο Απόστολος Γατίδης, RN, BSc, MSc, ILSP(ERC), Εργαστήριο Καθετηριασμών, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος - Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς σε Ιατρούς και Φαρμακοποιούς σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς σε Ιατρούς και Φαρμακοποιούς σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς σε Ιατρούς και Φαρμακοποιούς σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Αντώνης Ευαγγελίδης Νew Business Development & Training Manager VIANEX/MSD Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΦΑΜ Αποτελέσματα έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax :Εσταυρωμένος -71004 : 1939 : Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University HEPHAESTUS Repository

Neapolis University HEPHAESTUS Repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¾ Å ½Éà ÃÄ þÿ ûµÅÄ Â Åǹº  ³µ ±Â Psoma, Sofia þÿ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Μπάτσης Παντελής Ειδικευόμενος Ιατρός Εργασίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Διπλωματική εργασία για την απόκτηση του τίτλου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Φαίδρα Σταυρινίδου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤA HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚA ATOMA Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» «ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση Καδδά Όλγα 1, Αργυρίου Γιώργος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ο χώρος µένει κενός αν πρόκειται για νέα αίτηση) i. Τίτλος Προγράµµατος ii. Σχολή/ Τµήµα iii. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα