ΜΕΣΣΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΣΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης Πειραιάς, 2013

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Ιθακήσιος. ιονύσιος Μελέτη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης Πειραιάς, 2013 i

3 MASTER OF SCIENCE IN UNIVERSITY OF PIRAEUS HEALTH MANAGEMENT MESSINI PARASKEVI TEI OF PIRAEUS The staffing of public hospitals: standards, organizations and current reality. Supervisor Professor: Dr Ithakisios D. Dionysios Study for the acquisition of M.Sc. in Health Management Piraeus, 2013 ii

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η συγγραφή µιας διπλωµατικής εργασίας αποτελεί για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή πηγή γνώσης και εµπειρίας γύρω από το γνωστικό αντικείµενο που πραγµατεύεται και τον βοηθά να κατανοήσει και να ενσωµατωθεί στο περιβάλλον στο οποίο συνειδητά επέλεξε να υπηρετήσει επαγγελµατικά. Για τη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιστηµονικό υπεύθυνο που επέβλεψε την εργασία µου ρ. ιονύσιο. Ιθακήσιο, Επίκουρο Καθηγητή του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς για την πολύτιµη καθοδήγηση και βοήθεια του, για την εµπιστοσύνη στο πρόσωπο µου, την υποµονή του καθ όλο το χρονικό διάστηµα που χρειάστηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και για τις σηµαντικές συµβουλές και παρατηρήσεις του. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος µου µετέδωσαν πολύτιµη γνώση. iii

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιανύοντας µια περίοδο κατά την οποία η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει επιφέρει σηµαντικές µειώσεις στον προϋπολογισµό του τοµέα της υγείας µε µειώσεις σε µισθούς, απολύσεις, κλείσιµο µονάδων περίθαλψης, περιορισµό στις υπηρεσίες φροντίδας, κλείσιµο ολόκληρων νοσοκοµείων και συγχωνεύσεις νοσοκοµείων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτηµα της στελέχωσης των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων εµφανίζεται στο προσκήνιο, συγκεντρώνοντας έντονο ερευνητικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον. Σύµφωνα µε έναν ευρέως χρησιµοποιούµενο ορισµό η διαδικασία της στελέχωσης περιλαµβάνει τη σαφή και συστηµατική διαδικασία προσδιορισµού της αριθµητικής και ποιοτικής σύνθεσης του προσωπικού, που απαιτείται για την εξασφάλιση της παροχής φροντίδας προκαθορισµένων προτύπων σε µια οµάδα ασθενών και σε συγκεκριµένο περιβάλλον. Το επαρκές, αριθµητικά και ποιοτικά, προσωπικό συµβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού, καθώς η εργασιακή απασχόληση στην υγεία βρίσκεται σε συνάρτηση µε τη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γίνει αντιληπτός ο καθοριστικός ρόλος της στελέχωσης των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων στην οργάνωση και τη λειτουργία του συστήµατος υγείας. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα πρότυπα και οι οργανισµοί και γίνεται προσπάθεια διεξοδικής αναφοράς στην πραγµατική κατάσταση που επικρατεί σήµερα. Προκειµένου να αναλυθεί ο ρόλος της στελέχωσης των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων η εργασία διαιρείται σε 4 ενότητες. Στην 1 η ενότητα καθορίζονται τα πρότυπα στελέχωσης της ιατρικής, της νοσηλευτικής, της διοικητικής και της τεχνικής υπηρεσίας των νοσοκοµείων. Στη 2 η ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στους οργανισµούς και τις µορφές αυτών, παρουσιάζονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναµικό στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα από το 1980 έως το 2000 και εξετάζεται το θέµα της ποιότητας φροντίδας υγείας σε σχέση µε τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας και οι αρνητικές επιπτώσεις από την έλλειψη προσωπικού. Στην 3 η ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί σήµερα, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της υφιστάµενης κατάστασης για τον προσδιορισµό πιθανών αποκλίσεων από τα διεθνή πρότυπα, µέσα από τυχαία iv

6 επιλογή ορισµένων νοσοκοµείων και µε τη χρήση στατιστικών δεικτών υγείας. Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η στελέχωση των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων είναι επαρκής τουλάχιστον αριθµητικά και χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις από τα διεθνή πρότυπα. Τέλος, γίνεται αναφορά σε σηµαντικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τη σωστή λειτουργία των νοσοκοµείων και σε τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ : στελέχωση, νοσοκοµείο, πρότυπα, οργανισµοί υγείας v

7 The staffing of public hospitals: standards, organizations and current reality. Messini Paraskevi Graduate Thesis Submitted for the Degree Master in Health Management University of Piraeus TEI of Piraeus, Greece Supervisor: Dr Ithakisios D. Dionysios ABSTRACT Covering a period while the global economic crisis has brought about significant reductions in the budget of the health sector through reductions in wages, layoffs, closures of care units, limiting care services, closure of entire hospitals and hospital mergers, both in Greece and in other countries of European Union, the issue of staffing in public hospitals is emerging, bringing intense research, but also of practical interest. According to a widely used definition the process of staffing includes a clear and systematic process of determining the numerical and qualitative composition of staff required to ensure the standards of care defined in a group of patients and in particular environment. Sufficient numerically and qualitatively staff helps to develop and improve the health level of the population, as the employment situation in health is connected with the improvement of health population. The primary objective of this paper is to understand the key role of staffing in public hospitals in the organization and operation of the health system. Furthermore, models and organizations are presented and a reference to the actual situation today is being attempted. In order to analyze the role of the staffing of public hospitals, this paper is divided into four sections. In the first section, manning standards of medical, nursing, administrative and technical services of hospitals are established. In the second section, there is a detailed report on organizations and their forms, there are presented quantitative and qualitative data on human resources in health services in Greece from 1980 to 2000 and dealt with the issue of quality health care in relation to the staffing of health services and the negative impact of the lack of staff. In the third section, there is a detailed report on the situation today and it is attempted an approach of the current situation to identify possible deviations from international standards, through random selection of certain hospitals and using statistical health indicators. The conclusion is that the staffing of public hospitals is sufficient at least numerically vi

8 without specific deviations from international standards. Finally, reference is made to significant changes to be made for the proper functioning of hospitals and how to overcome the problem of lack of nursing staff. KEY WORDS: public health, health organizations, hospital, staffing, health staffing standards vii

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ Ορισµός Νοσοκοµείου σελ Οργάνωση - Όργανα ιοίκησης - οµή Νοσοκοµείου σελ ιοικητικά Όργανα σελ Επιστηµονικά Όργανα σελ ιοικητικό Επιστηµονικά Όργανα σελ Η ιάρθρωση του Νοσοκοµείου σελ Οι Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου σελ Η Ιατρική Υπηρεσία σελ Η Νοσηλευτική Υπηρεσία σελ Η ιοικητική Υπηρεσία σελ Η Τεχνική Υπηρεσία σελ Η διασύνδεση του νοσοκοµείου µε τις άλλες µονάδες του συστήµατος υγείας σελ Στελέχωση σελ Έννοια Σκοπός Λογική σελ ιαδικασίες Στελέχωσης σελ Στάδια Σχεδιασµού της Λειτουργίας της Στελέχωσης σελ Προγραµµατισµός του ανθρώπινου δυναµικού-πρόβλεψη αναγκών σελ Στελέχωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σελ Προγραµµατισµός αναγκών και πλήρωση θέσεων προσωπικού σελ Ειδικότητες στο νοσοκοµείο σελ Τρόπος πλήρωσης θέσεων προσωπικού σελ Τοποθέτηση υπαλλήλου σελ Εξέλιξη προσωπικού σελ Υπηρεσία Προσωπικού σελ Όργανα διοίκησης Νοσοκοµείου σελ Σύνθεση Νοσηλευτικού Προσωπικού σελ Υπολογισµός αριθµού και συνθέσεως νοσηλευτικού προσωπικού - Αναλογία νοσηλευτών/ασθενών - Παγκόσµια Εικόνα ICN/AFN σελ ΠΡΟΤΥΠΑ σελ. 64 viii

10 2.1 Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας σελ Εφηµερίες ετοιµότητας σελ Μικτή Εφηµερία σελ Μέθοδοι Στελέχωσης Νοσηλευτικών Τµηµάτων σελ Προσέγγιση της επαγγελµατικής κρίσης (professional judgement approach) σελ Μέθοδος αριθµού νοσηλευτών ανά κρεβάτι (nurses per occupied bed method) σελ Μέθοδος συσχέτισης βαρύτητας-ποιότητας (acuity-quality method) σελ Μέθοδος χρονικού προσδιορισµού της κάθε δραστηριότητας (timetask/activity approach) σελ Σχέση πληθυσµού προς νοσηλευτικό προσωπικό σελ Πρότυπα καλής υπηρεσίας σελ Καθορισµός αριθµού νοσηλευτικού προσωπικού σε εθνικό επίπεδο ή ένα ίδρυµα σελ Μοντέλα παλινδρόµησης (regression models) σελ MEDICUS GRASP ARIC σελ Χρόνος νοσηλευτικής φροντίδας σελ Ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης σελ Σύνθεση νοσηλευτικού προσωπικού σελ Κατανοµή νοσηλευτικού προσωπικού σελ Προγραµµατισµός σελ Αυτοστελέχωση και προγραµµατισµός σελ Επικουρικό προσωπικό σελ Εσωτερικές πηγές προσωπικού σελ Εξωτερικές πηγές προσωπικού σελ Αξιοποίηση του υφιστάµενου προσωπικού σελ Πλαίσιο στελέχωσης νοσηλευτικών υπηρεσιών σελ Στελέχωση της ιοικητικής Υπηρεσίας σελ Στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας σελ Πρόγραµµα Υπηρεσίας/Πρόγραµµα Εργασίας σελ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ σελ Μορφές Οργανισµών Υγείας σελ Νοσοκοµεία σελ.102 ix

11 3.1.2 Φορείς µακροχρόνιας φροντίδας σελ Φορείς εξωνοσοκοµειακής φροντίδας σελ Μονάδες κατ οίκον φροντίδας σελ Φορείς προσωρινής εξυπηρέτησης σελ ιαχειριζόµενοι οργανισµοί υγείας (managed health care organizations) σελ Παραδοσιακές δοµές οργανισµού σελ οµές προσανατολισµένες προς τις σχέσεις σελ Ανασχεδιασµός (job redesign) σελ Αναδιάρθρωση (restructuring) σελ Αναδόµηση (reengineering) σελ Νοσοκοµεία µε ειδική διάκριση σελ ιαφορές γενεών σελ Στελεχιακό δυναµικό των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σελ Ρόλοι και λειτουργίες των διοικητικών στελεχών της νοσηλευτικής υπηρεσίας σελ Εγγύησ η ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας σελ Χώρες που θεσµοθέτησαν ποσοστά ασφαλούς νοσηλευτικής στελέχωσης σελ Στελέχ ωση από διπλωµατούχους νοσηλευτές σελ Χαρακτ ηριστικά Προϊστάµενου σελ Ο ρόλος του Προϊστάµενου στην πρόληψη συγκρούσεων σελ Πολυδι άστατη Επιστηµονική Οµάδα σελ Έργο οµάδας σελ Μέγεθο ς και σύνθεση οµάδας σελ.128 x

12 3.19 Τα διοικητικά στελέχη ως ηγέτες οµάδων σελ Έλλειψ η Προσωπικού και Επιπτώσεις σελ Συσχέτιση στελέχωσης υπηρεσιών υγείας µε δείκτες ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας - Ερευνητικά αποτελέσµατα σελ Η συσχέτιση του φόρτου νοσηλευτικής εργασίας µε τη θνησιµότητα ασθενών σελ Εργασι ακό περιβάλλον : προβλήµατα και αντιµετώπιση τους σελ Υπερκόπωση : Συνέπειες και Αντιµετώπιση σελ Κυκλικό ωράριο Επιπτώσεις στην υγεία σελ Επαγγελµατική εξουθένωση : Πρόληψη και Αντιµετώπιση σελ Έντονο άγχος στον χώρο εργασίας και αντιµετώπιση σελ Εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας σελ Επαγγε λµατική ικανοποίηση σελ Ο ρόλος των διοικητικών στελεχών στην υλοποίηση της αλλαγής σελ Ο ρόλος του νοσηλευτή στο σύγχρονο σύστηµα υγείας σελ Οι προκλήσεις για τα στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας σελ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σελ Κίνηση εξωτερικών ασθενών σελ Κέντρα Υγείας σελ Νοσοκοµεία σελ Κίνηση εσωτερικών ασθενών σελ Στελέχωση - Ανθρώπινοι Πόροι σελ Κέντρα Υγείας σελ Κατανοµή δοµών ΠΦΥ ΕΣΥ ανά.υ.πε. και συνολικά σελ Νοσοκοµεία σελ Αποτελέσµατα της µελέτης των Πολύζος και συν, 2011 σελ Σχετικά µε την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας του ΕΣΥ σελ.169 xi

13 4.4.2 Σχετικά µε Νοσοκοµεία του ΕΣΥ σελ Μελέτη περιπτώσεων : Υφιστάµενη κατάσταση Αποκλίσεις σελ Γενικό Νοσοκοµείο Έλενα Βενιζέλου Αλεξάνδρα σελ Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο (Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο και Ν. Αφροδίσιων & ερµατικών Νόσων σελ Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας σελ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ σελ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ σελ Παράρτηµα 1: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3839/2010 Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. σελ Παράρτηµα 2: Αποτελέσµατα έρευνας των Πολύζος και συν, 2000 σχετικά µε τα προσόντα στελεχών στις διοικητικές και στις νοσηλευτικές υπηρεσίες νοσοκοµείων ΕΣΥ (1995), τα έτη υπηρεσίας στελεχών νοσοκοµείων ΕΣΥ (1995), τα επιπλέον προσόντα στελεχών υπηρετούντων στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ (1995), την απασχόληση υγειονοµικού προσωπικού στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους κάτοικοι ανά ιατρό κατά γεωγραφικό διαµέρισµα (1960,1970, 1980, 1992), την αναλογία κλινών ανά ιατρό (Κ/Γ), νοσηλευτή (Κ/Ν), λοιπό προσωπικό (Κ/Λ) και σύνολο προσωπικού (Κ/Σ) στα γενικά νοσοκοµεία (1993) και συγκεντρωτικά στοιχεία προσωπικού ιευθύνσεων Υγείας Νοµαρχιών Ελλάδας (1995) σελ Παράρτηµα 3: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής σελ Παράρτηµα 4: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4052/2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος xii

14 και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις σελ Παράρτηµα 5: Ενοποίηση νοσοκοµείων σελ.243 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ σελ Βαθµολογική κλίµακα προσωπικού βάσει Νόµου 4024/2011 σελ Ανακαθορισµός Βαθµολογικής Κλίµακας Υπαλλήλων Κατηγορία ΠΕ σελ Ανακαθορισµός Βαθµολογικής Κλίµακας Υπαλλήλων Κατηγορία ΤΕ σελ Ανακαθορισµός Βαθµολογικής Κλίµακας Υπαλλήλων Κατηγορία Ε σελ Ανακαθορισµός Βαθµολογικής Κλίµακας Υπαλλήλων Κατηγορία ΥΕ σελ ιοικητικές και τεχνικές δεξιότητες σελ Καταµερισµός χρόνου κατά δραστηριότητα ανά επίπεδο διοίκησης σελ Ώρες εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσηλευτικό τµήµα εικοσιτετράωρης λειτουργίας σελ Βήµατα µεθόδου συσχέτισης βαρύτητας ποιότητας σελ.74 xiii

15 10. Επίπεδο φροντίδας και στελέχωσης των ΜΕΘ σελ Ιατρικό προσωπικό ΜΕΘ στην έρευνα των Μυριανθεύς και συν, 2001σελ Νοσηλευτικό Προσωπικό ΜΕΘ στην έρευνα των Μυριανθεύς και συν, 2001 σελ Βοηθητικό Προσωπικό ΜΕΘ έρευνα των Μυριανθεύς και συν, 2001 σελ Ανθρώπινο δυναµικό στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα ( ) σελ Καλιφόρνια (ΗΠΑ) Αναλογίες Νοσηλευτών ανά Ασθενή σελ Βικτώρια Αυστραλίας Αναλογίες Νοσηλευτών ανά Ασθενή σελ Επίπεδα νοσηλευτικής στελέχωσης σε Αµερική και Αυστραλία σελ Κατώτατα επίπεδα στελέχωσης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ίκτυο Παιδιατρικών Νοσηλευτών σελ Κίνηση εξετασθέντων και αριθµός εξετάσεων στα Κέντρα Υγείας ανά.υ.πε. ( ) σελ Κίνηση εξωτερικών ασθενών στα Νοσοκοµεία ( ) σελ Κίνηση εξωτερικών ασθενών στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ ανά µέγεθος Νοσοκοµείου κατά το έτος 2010 σελ Νοσηλευτική κίνηση εσωτερικών ασθενών Νοσοκοµείων σελ Κίνηση εσωτερικών ασθενών στα Νοσοκοµεία (2010) ανά κατηγορία µεγέθους Νοσοκοµείου σελ Μέση ιάρκεια Νοσηλείας & ποσοστό κάλυψης κλινών ( ) σελ Εργαστηριακές εξετάσεις Χειρουργεία ( ) σελ Αναλογία ιατρών, νοσηλευτών, λοιπού προσωπικού & σύνολο προσωπικού ανά κλίνη στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ σελ Κατανοµή δοµών ΠΦΥ ΕΣΥ ανά.υ.πε. και συνολικά, 2010 σελ Κατανοµή δοµών ΠΦΥ ΕΣΥ ανά.υ.πε. και συνολικά, 2010 σελ Κάλυψη οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας ανά.υ.πε. σελ Κατανοµή πληθυσµού, δοµών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ΠΦΥ του ΕΣΥ ανά.υ.πε. (Στοιχεία Απογραφής Πληθυσµού, ΕΣΥΕ, 2001) σελ Κατανοµή Νοσοκοµείων - ΕΣΥ ανά.υ.πε. και συνολικά, 2010 σελ Ιατρικό προσωπικό ανά.υ.πε., 2010 σελ.167 xiv

16 33. Νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στο νοσοκοµειακό τοµέα του ΕΣΥ, 2010 σελ Λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο νοσοκοµειακό τοµέα του ΕΣΥ, 2010 σελ Προσόντα στελεχών στις διοικητικές υπηρεσίες νοσοκοµείων ΕΣΥ (1995) σελ Προσόντα στελεχών στις νοσηλευτικές υπηρεσίες νοσοκοµείων ΕΣΥ (1995) σελ Έτη υπηρεσίας στελεχών νοσοκοµείων ΕΣΥ (1995) σελ Επιπλέον προσόντα στελεχών υπηρετούντων στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ (1995) σελ Η απασχόληση υγειονοµικού προσωπικού στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σελ Κάτοικοι ανά ιατρό κατά γεωγραφικό διαµέρισµα (1960,1970, 1980, 1992) σελ Αναλογία κλινών ανά ιατρό (Κ/Γ), νοσηλευτή (Κ/Ν), λοιπό προσωπικό (Κ/Λ) και σύνολο προσωπικού (Κ/Σ) στα γενικά νοσοκοµεία (1993) σελ Συγκεντρωτικά στοιχεία προσωπικού ιευθύνσεων Υγείας Νοµαρχιών Ελλάδας (1995) σελ Βαθµολογική κλίµακα προσωπικού βάσει Νόµου 4024/2011 σελ Κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθµούς- Κατηγορία ΠΕ σελ Κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθµούς Κατηγορία ΤΕ σελ Κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθµούς Κατηγορίας Ε σελ Κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθµούς Κατηγορία ΥΕ σελ Κατάλογος νοσοκοµείων ΕΣΥ κατόπιν των ενοποιήσεων σελ.243 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ xv

17 1. Γενικό και ειδικό περιβάλλον ενός οργανισµού σελ.2 2. Γενικό οργανόγραµµα νοσοκοµείου σελ Οργανόγραµµα ιάρθρωση ιεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας σελ Οργανόγραµµα ιάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σελ Οργανόγραµµα ιάρθρωση ιοικητικής Υπηρεσίας σελ Οργανόγραµµα ιάρθρωση Τεχνικής Υπηρεσίας σελ Παράγοντες που επηρεάζουν τη δοµή των οργανισµών σελ Ιεραρχική διάρθρωση διοίκησης νοσηλευτικών υπηρεσιών σελ Επίπεδα διοίκησης σελ Κάθετη Οργάνωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σελ Οριζόντια Οργάνωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σελ Παράγοντες που επηρεάζουν την οργάνωση της νοσηλευτικής διοίκησης σελ Πλαίσιο νοσηλευτικής στελέχωσης και έκβασης των ασθενών σελ Παράγοντες που επηρεάζουν πολιτικές νοσηλευτικής στελέχωσης σελ εξιότητες ικανότητες των διοικητικών στελεχών και επίπεδο διοίκησης σελ Μοντέλο των δεξιοτήτων ικανοτήτων σύµφωνα µε τον Αµερικάνικο Οργανισµό των ιευθυντικών Νοσηλευτικών Στελεχών (ΑΟΝΕ, 2008) σελ Κύκλος αλληλεπιδρώµενων παραγόντων της εργασίας σελ.145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 1. Μέση νοσηλευτική κάλυψη πολυδύναµων ΜΕΘ σελ Λόγος νοσηλευτών προς ασθενείς σελ.86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Εξωτερικοί ασθενείς σελ.154 xvi

18 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ AFN: American Federation of Nurses AONE: American Organization of Nurse Executives HMOs: Health Maintenance Organizations ICN: International Council of Nurses KYAT: Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου M.Sc.: Master Science xvii

19 PhD: Doctor of Philosophy POS: Point of Service Plans PPOs: Preferred Provider Organizations WTE: Whole Time Equivalent Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α Ε Υ: Ανώτατη ιοίκηση Ενώσεων ηµοσίων Υπαλλήλων ΑΙ: Απογευµατινά Ιατρεία ΑΣΕΠ: Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΓΝ: Γενικό Νοσοκοµείο.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο.Υ.ΠΕ: ιοίκηση Υγειονοµικών Περιφερειών Ε: ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ε..Ε.: Ένορκη ιοικητική Εξέταση Ε.Κ.Α.Β: Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας Ε.Κ...Α.: Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Σ...: Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης Ε.Σ... : Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης Ε.Σ.Τ.Α.: Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ε.Σ.Τ.Α.: Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ε.Σ.Υ.ΚΑ: Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Τ.Χ.Σ.: Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Ε.Υ.Π.: Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΕΙ.Σ.Ε.Π.: Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων ΕΟΠΥ : Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΠΙ: Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία ΕΣ Υ: Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας xviii

20 ΕΣΥ: Εθνικό Σύστηµα Υγείας ΙΕΝΘΥΑΕ: Ινστιτούτο Έρευνας Νοσηµάτων Θώρακος, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ΙΚΑ: Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κ.Υ.: Κέντρο Υγείας ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ: Κεντρικό Συµβούλιο Υγειονοµικών Περιφερειών ΚΕ.Σ.Y: Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας ΚΕΦΙΑΠ: Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ΜΑΦ: Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΜΨΑ: Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ν.Π...: Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ΝΠ: Νοσηλευτικό Προσωπικό ΟΤΑ: Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.Ι.: Περιφερειακό Ιατρείο ΠΕ: Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης ΠΕ.ΣΥ.Π: Περιφερειακό Σύστηµα Υγείας Πρόνοιας ΠΠΙ: Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία ΠΦΥ: Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας ΣΕΠ: Σύνδεσµος Ελλήνων Προµηθευτών Επιστηµών και Υγείας ΤΕ: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕΙ: Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα ΤΕΠ: Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών Υ.Υ.Κ.Α.: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΥΕ: Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης xix

21 ΦΕΚ: Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως ΦΠΥΥΚΑ: Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυης xx

22 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των υπηρεσιών υγείας αναδεικνύει τη διαδικασία της στελέχωσης ως αναγκαία, απαραίτητη και καθοριστική στην οργάνωση και τη λειτουργία ενός συστήµατος υγείας, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα του οποίου εξαρτώνται κυρίως από την επάρκεια, την ποιότητα και την ορθολογική κατανοµή του υγειονοµικού προσωπικού. Ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας αποτελεί κρίσιµο εγχείρηµα στην επίτευξη εθνικών στόχων σχετικών µε την αντιµετώπιση και βελτίωση της υγείας του πληθυσµού και η ανάπτυξη του αποτελεί σύγχρονη πρόκληση για τους διαµορφωτές της πολιτικής και του σχεδιασµού των υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης και οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στις πληθυσµιακές ανάγκες, τις απαιτήσεις των υπηρεσιών, στους κοινωνικούς, πολιτικούς, γεωγραφικούς, τεχνολογικούς και οικονοµικούς παράγοντες, ιδιαίτερα τη σηµερινή εποχή που παρατηρείται παγκόσµια οικονοµική ύφεση. 1.1 Ορισµός νοσοκοµείου Το νοσοκοµείο στην εποχή της επικράτησης της βιοϊατρικής τεχνολογίας και της βιογενετικής αποτελεί το θεµελιώδη δοµικό λίθο του Συστήµατος Υγείας. (Σούλης, 1994) Αποτελεί το βασικό υποσύστηµα προσφοράς ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών µε κύριο στόχο την κάλυψη δευτεροβάθµιων, τριτοβάθµιων και εξειδικευµένων πρωτοβάθµιων αναγκών υγείας. Παράλληλα, είναι το κέντρο ανάπτυξης έρευνας και εξειδίκευσης των ανθρώπινων πόρων του συστήµατος υγείας. Το νοσοκοµείο, µε την άσκηση της εν λόγω πολιτικής, αποτελεί συνέχεια και συµπληρωµατικός µηχανισµός του συστήµατος εκπαίδευσης, σε κάθε χώρα, για τα επαγγέλµατα υγείας. Το νοσοκοµείο αποτελεί ένα µεγάλο οργανωµένο κοινωνικό κέντρο, στο οποίο ένας µεγάλος αριθµός ατόµων σχηµατίζουν διάφορες επαγγελµατικές οµάδες. Οι οµάδες αυτές πρέπει να εργαστούν, αλλά και να συνεργαστούν µεταξύ τους για να εκπληρώσουν τους αντικειµενικούς σκοπούς του νοσοκοµείου, οι οποίοι είναι: 1. Η παροχή, στο πλαίσιο και στην έκταση της διάθρωσης, της ιατρικής υπηρεσίας : πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη ισότιµα για κάθε πολίτη ανεξάρτητα 1

23 από κοινωνική, οικονοµική ή επαγγελµατική κατάσταση, σύµφωνα µε τους κανόνες Εθνικού Συστήµατος Υγείας 2. Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας 3. Η εφαρµογή προγραµµάτων, ειδίκευση συνεχούς εκπαίδευσης ιατρών και νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων 4. Ο προγραµµατισµός 5. Η επιλογή και τοποθέτηση κατάλληλου και ανάλογου προσωπικού 6. Η προµήθεια επαρκούς υλικού και εξοπλισµού 7. Η σωστή λειτουργία µε βάση την οργάνωση Οι σκοποί µπορούν να παραµένουν ως έχουν τεθεί εξαρχής ή αναθεωρούνται ή τροποποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. Συνεπώς, η λειτουργία του νοσοκοµείου παρακολουθείται, επιβλέπεται και αξιολογείται διαρκώς και συστηµατικά. Κάθε οργανισµός υγείας (νοσοκοµείο) για να λειτουργήσει σωστά και να εκπληρώσει τους σκοπούς του, θα πρέπει αρχικά να βασίζεται σε ένα σύστηµα διοίκησης, το οποίο να περιλαµβάνει τις βασικές αρχές διοίκησης, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Στην οργάνωση και δοµή του νοσοκοµείου Στην συµπεριφορά των ανθρώπων που απαρτίζουν τον οργανισµό Στη µέτρηση του βαθµού επιτυχίας των σκοπών του οργανισµού ΣΧΗΜΑ 1 Γενικό και ειδικό περιβάλλον ενός οργανισµού 2

24 1.2 Οργάνωση - Όργανα ιοίκησης - οµή Νοσοκοµείου Τα νοσοκοµεία είναι νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκουν. Τα νοσοκοµεία διακρίνονται σε: ιδιωτικά και δηµόσια, ανάλογα µε τον φορέα στον οποίο ανήκουν µικρά µεσαία και µεγάλα, ανάλογα µε το µέγεθος τους, δηλαδή τον αριθµό των κλινών που διαθέτουν γενικά και ειδικά, ανάλογα µε τις ειδικότητες που διαθέτουν Τα γενικά νοσοκοµεία διαθέτουν τµήµατα νοσηλείας σε περισσότερες από µια ειδικότητες, ενώ τα ειδικά νοσοκοµεία διαθέτουν τµήµατα κύριας νοσηλείας σε µια ειδικότητα. Τα γενικά νοσοκοµεία διακρίνονται σε περιφερειακά και νοµαρχιακά. Τα περιφερειακά νοσοκοµεία καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες της υγειονοµικής περιφέρειας στην οποία ανήκουν, παρέχουν ιατρική εκπαίδευση σε όλες ή στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες και συµβάλλουν στην προαγωγή της ιατρικής έρευνας. Τα νοµαρχιακά νοσοκοµεία λειτουργούν σε κάθε νοµό, καλύπτουν κυρίως ανάγκες του πληθυσµού του νοµού, παρέχουν ιατρική εκπαίδευση και συµβάλλουν στην προαγωγή της ιατρικής έρευνας. Τα όργανα που απαρτίζουν ή που συνιστούν την ιεραρχική διοικητική πυραµίδα στο ηµόσιο Νοσοκοµείο µπορούν να διακριθούν, λόγω της υψηλής επιστηµονικής νοσοκοµειακής λειτουργίας, σε αµιγώς διοικητικά και σε επιστηµονικά όργανα που έχουν διοικητικές ευθύνες. Τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Τα ιοικητικά Όργανα του Νοσοκοµείου είναι: Το ιοικητικό Συµβούλιο Ο ιοικητής Ο Αναπληρωτής ιοικητής Οι ιευθυντές των 4 ιευθύνσεων του Νοσοκοµείου Οι ιευθυντές των επιµέρους τµηµάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας Οι Υποδιευθυντές των ιευθύνσεων του Νοσοκοµείου Τα Επιστηµονικά Όργανα του Νοσοκοµείου είναι: Το Επιστηµονικό Συµβούλιο 3

25 Άλλα ιοικητικό Επιστηµονικά Όργανα του Νοσοκοµείου είναι: Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Η Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων Η Νοσηλευτική Επιτροπή Η Οµάδα Εκτίµησης και Ελέγχου Εφηµερίας ιοικητικά Όργανα Το ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε το Ν.3329/05, άρθρο 7, είναι 7µελές για Νοσοκοµεία µέχρι 399 οργανικές κλίνες και 9µελές για Νοσοκοµεία µε 400 και άνω οργανικές κλίνες. Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου: Ο ιοικητής του Νοσοκοµείου ως Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Τρία µέλη σε Νοσοκοµεία έως 399 οργανικές κλίνες και τέσσερα µέλη σε Νοσοκοµεία µε 400 και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους αναπληρωτές τους Ο Αναπληρωτής ιοικητής του Νοσοκοµείου, σε νοσοκοµεία µε 400 και άνω οργανικές κλίνες, µε αναπληρωτή του το ιευθυντή της ιοικητικής Υπηρεσίας Ένας εκπρόσωπος των ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκοµείο, ο οποίος εκλέγεται µε τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς ΕΣΥ και τους ιατρούς µέλη ΕΠ, που υπηρετούν στο Νοσοκοµείο Ο ιευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιευθυντή Νοσηλευτικού Τοµέα Ένας εκπρόσωπος του λοιπού, πλην των ιατρών ΕΣΥ, προσωπικού του Νοσοκοµείου, ο οποίος εκλέγεται µε τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών ΕΣΥ, προσωπικό του Νοσοκοµείου Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου εγκρίνει : Το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών του Νοσοκοµείου 4

26 Την ανέγερση, επέκταση του Νοσοκοµείου ή τη δηµιουργία, µείωση, συγχώνευση των τµηµάτων του Τον οργανισµό, τον ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων, τον συνολικό προϋπολογισµό, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισµό των εφηµεριών, το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων Τις προτάσεις για αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και την αποδοχή δωρεών του Νοσοκοµείου Την ετήσια έκθεση πεπραγµένων Τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού και λοιπού προσωπικού Επειδή το ιοικητικό Συµβούλιο στην καθηµερινή του λειτουργία ασχολείται κυρίως µε το έργο της διεύθυνσης του νοσοκοµείου παρά µε την διοίκηση του οργανισµού, επιβάλλεται η άµεση λειτουργία του θεσµού του Γενικού ιευθυντή, στον οποίο πρέπει να ανατεθούν ουσιαστικές και συντονιστικές αρµοδιότητες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσµατική συµβολή του στην διαχείριση του νοσοκοµείου, αλλά και στην αξιολόγηση του έργου και της απόδοσης του από το ιοικητικό Συµβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο το ιοικητικό Συµβούλιο θα είναι σε θέση να ασκεί τις στρατηγικές του λειτουργίες οι οποίες είναι: 1. Ο σχεδιασµός της συνολικής πολιτικής του νοσοκοµείου 2. Η επιλογή των υπηρεσιών που θα παρέχονται και των αλλαγών που µπορεί να απαιτούνται µε τον χρόνο 3. Η παρακολούθηση της συνολικής απόδοσης του νοσοκοµείου, συµπεριλαµβανόµενη της οικονοµικής διαχείρισης 4. Η µεταβίβαση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων στον Γενικό ιευθυντή 5. Η δηµιουργία των κατάλληλων µηχανισµών που θα επιτρέπουν στο προσωπικό να επηρεάζει την λειτουργία του νοσοκοµείου Ο ιοικητής και ο Αναπληρωτής ιοικητής Ο ιοικητής του Νοσοκοµείου διορίζεται, συνήθως, από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο. 5

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 25+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1988 Εώς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας.

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ 7η ΥΠΕ - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. Σύνολο εξετασθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Γ Παθολογική Κλινική

Γ Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τοµέας Παθολογίας Γ Παθολογική Κλινική Γ Παθολογική Κλινική ιευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ Σιών Εσωτερικός Κανονισµός Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010:

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: Σκύδρα 20/12/2010 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ) Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: 06/11/2009 Έγγραφο προς τη Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20681

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Αθηνά Καλοκαιρινού Αναγνωστοπούλου Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής Τομέας Δημόσιας Υγείας Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής Υγιείς Άνθρωποι 2010 Υγιείς Άνθρωποι σε Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 18-4-16 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΕΚ 2466/Β/4-11-2011 Aθήνα 10/10/2011 Αριθμ. Πρωτ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 874/Β/12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Σημείωση: Με πλάγια γράμματα επεξηγήσεις

Πρόταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Σημείωση: Με πλάγια γράμματα επεξηγήσεις Πρόταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Σημείωση: Με πλάγια γράμματα επεξηγήσεις Εισηγητικά : Η πρότασή μας βασίζεται στις παρακάτω αρχές : α) Καθολικότητα. Στοχεύουμε στην κάλυψη όλων των υγ/κών

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» «ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Υγεία όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δεν σημαίνει μόνο απουσία της νόσου αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 /

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-01 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / 21-1-2014 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ταχ. /νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό"

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. Λαϊκό Μ. Χατζοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό" Οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσπαθούν να οικοδομήσουν πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου Ολυμπιακό Χωριό, 04/07/206 Αριθμ. Πρωτ. 427 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Θέμα: Ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 Ταχ. ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail:

Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα