ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ἄρθρον 1ον Σύστασις Στέγης Γερόντων 1. Στήν Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης ἱδρύθηκε Στέγη Γερόντων, ἡ ὁποία ἄρχισε τήν λειτουργία καί δραστηριότητά της περί τό Πάσχα τοῦ 1975 σέ ἐνοικιαζόµενο κτήριο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ὕδρας. Ἤδη ὅµως ἀπό τοῦ 1990 µεταφέρθηκε σέ ἰδιόκτητο κτήριο ἐπί τῆς ὁδοῦ Κεφαλληνίας Ἡ Στέγη Γερόντων ἀποτελεῖ Ἵδρυµα, δραστηριότητα καί ἐκδήλωση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης. Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταµεῖο διοικεῖται ἀπό ὀκταµελές Συµβούλιο σύµφωνα µέ τίς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (ἄρθρα 5, 7 καί 8). 3. Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταµεῖο καί ἡ Γενική ιεύθυνση Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀσκοῦν τήν ἐποπτεία καί τόν ἔλεγχο γιά τήν καλή καί εὔρυθµο λειτουργία τῆς Στέγης. Ἄρθρον 2ον Σκοπός 1. Σκοπός τῆς Στέγης Γερόντων εἶναι ἡ παροχή πάσης φύσεως ὀργανωµένης περιθάλψεως καί φροντίδος σέ ἀναξιοπαθοῦσες καί ἐµπεριστάτους γερόντισσες (πρωτίστως κατοίκους τῆς Ἐνορίας), ὁλικῶς ἤ µερικῶς αὐτοεξυπηρετούµενες ἤ καί κατακοίτους, καθώς ἐπίσης καί σέ πάσχουσες ἀπό ἀνίατα νοσήµατα, τά ὁποῖα ὅµως δέν δυσχεραίνουν τήν διαβίωση τῶν ὑπολοίπων περιθαλποµένων. 2. Συγκεκριµένα ἡ περίθαλψη ἀφορᾷ στήν στέγαση, σίτιση, 2

3 ἰατροφαρµακευτική φροντίδα τῶν περιθαλποµένων, στήν ψυχαγωγία, ἐνδεχοµένως καί σὲ κάποια ἀπασχόλησή τους καθώς καί στήν ἀτοµική τους ὑγιεινή. 3. Στά αὐτά πλαίσια οἱ περιθαλπόµενες διευκολύνονται στήν τακτική ἐκτέλεση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων διά τῆς συµµετοχῆς στίς τελούµενες Ἱ. Ἀκολουθίες καί Θεῖες Λειτουργίες τοῦ ἐπί τοῦ πρώτου ὀρόφου Ἱ. Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου καί διά τοῦ Ἱ.Μυστηρίου τῆς Ἐξοµολογήσεως. Ἄρθρον 3ον Στέγαση 1. Ἡ Στέγη Γερόντων στεγάζεται σέ πολυόροφο καί πλήρως ἐξοπλισµένο κτήριο δυνάµεως 74 κλινῶν, τό ὁποῖο ἀνεγέρθηκε σέ οἰκόπεδο ἐπί τῆς ὁδοῦ Κεφαλληνίας 19 ἐκ δωρεᾶς τῆς ἀειµνήστου ἐθνοµάρτυρος Αἰκατερίνης Θεοχαρίδου Κοσµᾶ, ὑπό τοῦ τότε Προέδρου τοῦ Ε.Φ.Τ. Αἰδεσιµολ. Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη καί τῶν συνεργατῶν του, πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐνορίας αὐτῆς. 2. Ὁ ἀριθµός τῶν κλινῶν κάθε δωµατίου καθορίζεται ἀπό τήν ιεύθυνση τῆς Στέγης Γερόντων δι ἀποφάσεως τοῦ.σ., ἡ ὁποία ιεύθυνση ἔχει καί τό ἀποκλειστικό δικαίωµα καθορισµοῦ τοῦ θαλάµου ἤ τῆς µετακινήσεως τῆς περιθαλποµένης κατά τήν διάρκεια τῆς φιλοξενίας της στό Ἵδρυµα. Αὐτή πραγµατοποιεῖται µέ ἀποκλειστικό κριτήριο τήν εὔρυθµο λειτουργία τῆς Στέγης Γερόντων. 3. Γιά τήν ἀσφάλεια τόσο τῶν περιθαλποµένων καί τοῦ προσωπικοῦ ὅσο καί τοῦ κτηρίου προσλαµβάνεται ἐπί συµβάσει ἔργου, σύµφωνα µέ τήν Νοµοθεσία Τεχνικός Ἀσφαλείας, ὁ ὁποῖος µεριµνᾷ γιά τήν τήρηση τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων ἀσφαλείας, ὥστε αὐτό νά λειτουργεῖ εὔρυθµα. 3

4 Ἄρθρον 4ον Πόροι Πόροι τοῦ Ἱδρύµατος εἶναι: α) Τυχόν ἐνίσχυση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (ἄρθρον 28 Καταστατικοῦ Γ.Φ.Τ.), β) Οἱ συντάξεις τῶν περιθαλποµένων, γ) Οἱ δωρεές τῶν συγγενῶν, δ) Οἱ δωρεές καί εἰσφορές τῶν φιλανθρώπων καί ἐλεηµόνων ἐνοριτῶν καί φίλων τοῦ Ἱδρύµατος, Συλλόγων, Συνδέσµων, Σωµατείων ἤ Ν.Π... καί Ν.Π.Ι.., ε) Κληροδοτήµατα, στ) Τροφεῖα πού τυχόν καταβάλλονται ἀπό τά διάφορα Ἀσφαλιστικά Ταµεῖα, ζ) Κρατικές ἐπιχορηγήσεις, ἤ ἐπιχορηγήσεις ἐκ τῶν Ο.Τ.Α., η) Ἔσοδα ἐκ λαχειοφόρων ἀγορῶν, δωροεκθέσεων, προσκυνηµατικῶν ἐκδροµῶν, διαφόρων πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων πού διοργανώνονται ἐντός ἤ ἐκτός τοῦ κτηρίου τῆς Στέγης, θ) Μισθώµατα ἀκινήτων τοῦ Ε.Φ.Τ., ι) Ἐπικαρπία ἀκινήτων τῆς Ἐνορίας, ια) Τυχόν ἀρωγή τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης ἤ ἄλλων Ἱ. Ναῶν. Ἄρθρον 5ον ιοίκηση 1. Ἀνώτατο ὄργανο διοικήσεως τοῦ Ἱδρύµατος εἶναι τό ιοικητικό Συµβούλιο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης, τό ὁποῖο διορίζεται καί δραστηριοποιεῖται σύµφωνα µέ τά ἄρθρα 5, 7 καί 8 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου. 2. Τό ιοικητικό Συµβούλιο µέ ἀπόφασή του καθορίζει τήν ὀργάνωση, διοίκηση καί λειτουργία τοῦ Ἱδρύµατος, τίς 4

5 ἁρµοδιότητες ὑποεπιτροπῶν πού τυχόν θά δηµιουργηθοῦν σύµφωνα µέ τό ἄρθρο 6 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου καί ἀποτελεῖ τό ἀνώτατο πειθαρχικό ὄργανο τοῦ Ἱδρύµατος. Παρακολουθεῖ ἐπισταµένως τή λειτουργία τῆς Στέγης καί λαµβάνει τά προσήκοντα µέτρα. ιαχειρίζεται, ἀξιοποιεῖ καί προστατεύει τά ἀκίνητα, τούς πόρους τῶν ὁποίων εἰσπράττει ὑπέρ τῆς λειτουργίας της. Προβαίνει ἐπίσης στήν τροποποίηση τοῦ παρόντος Κανονισµοῦ κατόπιν τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί γενικῶς µεριµνᾷ γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν διά τοῦ Ἱδρύµατος ἐπιδιωκοµένων ὑψηλῶν σκοπῶν. Ἄρθρον 6ον Ἁρµοδιότητες τοῦ Προέδρου - ιευθυντοῦ 1. Ὁ Πρόεδρος εἶναι ὁ ιευθυντής τοῦ Ἱδρύµατος. ιοικεῖ, ἀσκεῖ τήν ἐποπτία, παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν σύννοµη, εὔρυθµη καί ἀποδοτική λειτουργία τοῦ Ἱδρύµατος καί λαµβάνει τά πρός τοῦτο ἐνδεικνυόµενα µέτρα. Φροντίζει γιά τά συµφέροντα αὐτοῦ σύµφωνα µέ τίς διατάξεις τῶν νόµων τοῦ Κράτους καί τοῦ παρόντος Κανονισµοῦ. Ἐκπροσωπεῖ τό Ἵδρυµα ἐνώπιον πάσης φύσεως δικαστηρίων καί ηµοσίων ιοικητικῶν ἐν γένει Ἀρχῶν, καθώς καί στίς συναλλαγές του µέ φυσικά καί νοµικά πρόσωπα, ὑπογράφει ἔγγραφα καί συµβάσεις πάσης φύσεως κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ.σ. Παραγγέλλει τίς πληρωµές καί τά ἔξοδα τοῦ Προϋπολογισµοῦ καθώς καί κάθε ἄλλη ἔκτακτη δαπάνη, ἡ ὁποία ἐπίσης ἐγκρίνεται ἀπό τό.σ. Φροντίζει γιά τήν ἐπακριβῆ τήρηση τῶν διατάξεων πού ἰσχύουν κάθε φορά καί ἀναφέρονται σέ Ἱδρύµατα. Προσλαµβάνει καί ἀπολύει αἰτιολογηµένα ἔµµισθο προσωπικό κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ.σ. Ἀναθέτει καθήκοντα καί ἀπαλλάσσει τούτων τούς ἐθελοντές. Ἀσκεῖ τόν πειθαρχικό 5

6 ἔλεγχο τοῦ προσωπικοῦ. Τέλος ἐγκρίνει τήν εἰσαγωγή ἤ ἀποβολή τῶν περιθαλποµένων καί ἐνηµερώνει τούς συγγενεῖς τῶν περιθαλποµένων γιά τυχόν ἀποβιώσεις. 2. Ὡσαύτως µεριµνᾷ γιά τήν πνευµατική ζωή καί τήν ἠθική καί πνευµατική ἐξύψωση τόσο τῶν περιθαλποµένων ὅσο καί τῶν ἐργαζοµένων. Προτρέπει σέ συµµετοχή στά Ἱερά Μυστήρια, τελεῖ τίς κατά καιρούς λατρευτικές συνάξεις κ.ἄ. Ἔχει ὑπό τήν εὐθύνη του τήν λειτουργία τοῦ Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου καί µεριµνᾷ γιά τήν εὐπρέπεια καί τόν ἐξωραϊσµό του. 3. Παραπέµπει τά δυσεπίλυτα ἤ ἔκτακτα προβλήµατα στόν ιευθυντή τῆς Γενικῆς ιευθύνσεως Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης, µέ τόν ὁποῖο συνεργάζεται, ὥστε νά δοθεῖ ἡ πρέπουσα λύση. 4. Καταβάλλει τέλος κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τήν σύσφιγξη τῶν δεσµῶν µεταξύ τῶν µελῶν τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν περιθαλποµένων, τήν διασφάλιση ἁρµονικῆς καί ἀποδοτικῆς συνεργασίας σέ πνεῦµα ἀµοιβαίας ἀγάπης καί σεβασµοῦ. Ἄρθρο 7ον Ἁρµοδιότητες τῶν µελῶν τοῦ.σ. 1. Τό ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνᾷ παντοιοτρόπως γιά τήν καλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύµατος, ἀποφασίζει γιά τήν ἐν γένει δραστηριότητά του καί φροντίζει γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν του. Ἐπίσης δέχεται προσφυγές τοῦ Προσωπικοῦ κατά ἀποφάσεων τοῦ ιευθυντοῦ καί Προέδρου καί ἐγκρίνει τήν πρόσληψη ἤ ἀπόλυση µελῶν του Προσωπικοῦ. 2. Ἡ Ἀντιπρόεδρος ἀναπληρώνει τόν Πρόεδρο ὅταν ἀπουσιάζει τοῦ Ἱδρύµατος καί συµβάλλει κατά τό δυνατόν στήν εὔρυθµο καί ἀποδοτική λειτουργία τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Γραµµατείας τοῦ Ἱδρύµατος. 3. Ἡ Γραµµατέας τηρεῖ τά Πρακτικά καί φροντίζει γιά τήν 6

7 ὑπογραφή τους, διεξάγει τήν ἀλληλογραφία, τηρεῖ τό Πρωτόκολλο, τό Κτηµατολόγιο, τό Βιβλίο καταγραφῆς προµηθειῶν καί ἀποθήκης, συµπληρώνει τό διπλότυπο δωρεᾶς τροφίµων, φαρµάκων καί διαφόρων ἀναλωσίµων, ἐνηµερώνει τό µητρῶο τῶν περιθαλποµένων καθώς καί τῶν ἀπόρων καί φυλάσσει τήν σφραγίδα. 4. Ἡ Ταµίας εἰσπράττει τά ἔσοδα, ἐνεργεῖ ὅλες τίς πληρωµές, ἐκδίδει τά προβλεπόµενα ἀποδεικτικά (γραµµάτια εἰσπράξεως, ἐντολές πληρωµῶν), τηρεῖ βιβλίο ταµείου ἐσόδων-ἐξόδων οἰκονοµικῆς διαχειρίσεως. Συντάσσει τόν κατ ἔτος Προϋπολογισµό καί Ἀπολογισµό, τούς ὁποίους ὑποβάλλει στό ιοικητικό Συµβούλιο πρός ἔγκριση. ύναται νά προσληφθεῖ στό Ἵδρυµα Λογιστής κατόπιν αἰτιολογηµένης ἀποφάσεως τοῦ ιοικητικοῦ Συµβουλίου, ὁ ὁποῖος ὑποβοηθεῖ τήν Ταµία. Ἄρθρον 8ον Στελέχωση, ἁρµοδιότητες Γραµµατείας Στό Ἵδρυµα λειτουργεῖ καθηµερινῶς σέ ὧρες καί ἡµέρες πού ἀποφασίζει τό ιοικητικό Συµβούλιο Γραµµατεία, ἡ ὁποία µεριµνᾷ γιά τήν καλή καί εὔρυθµο λειτουργία του. Ἡ Γραµµατεία στελεχώνεται εἴτε ἀπό µέλη τοῦ ιοικητικοῦ Συµβουλίου, εἴτε ἀπό ἐθελοντές ἀκόµη καί ἀπό ἔµµισθο προσωπικό, τό ὁποῖο προσλαµβάνεται κατόπιν αἰτιολογηµένης ἀποφάσεως τοῦ ιοικητικοῦ Συµβουλίου. Ἄρθρον 9ον Ἰατρός 1. Τό Ἵδρυµα προσλαµβάνει Ἰατρό παθολόγο (ἐθελοντή ἤ ἔµµισθο), ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται καί παρακολουθεῖ τίς περιθαλπόµενες τακτικῶς ἤ ἐκτάκτως σέ ἐπείγοντα περιστατικά, ἀποφασίζει γιά τήν φαρµακευτική τους ἀγωγή, ἐπίσης γιά τήν διατροφή καί 7

8 συστήνει τήν νοσοκοµειακή τους περίθαλψη. Συνοδεύεται κατά τίς ἐπισκέψεις του ἀπό τήν Προϊσταµένη ἤ σέ ἀπουσία της ἀπό τήν ὑπεύθυνη βάρδιας, ἡ ὁποία καταγράφει καί ἐπιµελεῖται τήν ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν τοῦ Ἰατροῦ. Ὁ Ἰατρός ἐνηµερώνει ἐάν χρειασθεῖ τούς συγγενεῖς τῶν περιθαλποµένων γιά τήν κατάσταση τῆς ὑγείας τους καθώς ἐπίσης ἐνηµερώνει τήν ἀτοµική ἰατρική καρτέλα τῶν περιθαλποµένων. Ἐπίσης σέ περίπτωση θανάτου συµπληρώνει τό κατά νόµον Πιστοποιητικό Θανάτου. 2. Ὅταν κάποια ἀπό τίς περιθαλπόµενες χρήζει Ἰατροῦ ἄλλης εἰδικότητος (π.χ. χειρουργοῦ, ὀδοντιάτρου κλπ.) τοῦτο γίνεται µόνον κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Ἰατροῦ τῆς Στέγης καί ἡ ἐπίσκεψη γίνεται µόνον ὑπό τήν ἐπίβλεψη αὐτοῦ. Συναποφασίζουν δέ γιά τήν φαρµακευτική ἀγωγή τῆς περιθαλπόµενης. Φαρµακευτική ἀγωγή πού χορηγήθηκε ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Ἰατροῦ τῆς Στέγης τελεῖ ὑπό τήν ἔγκρισή του. 3. Τό ιοικητικό Συµβούλιο δι ἀποφάσεώς του - στά πλαίσια τῶν οἰκονοµικῶν δυνατοτήτων τῆς Στέγης - προσλαµβάνει Ἰατρούς καί ἄλλων εἰδικοτήτων ὅπως φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι ὑποβοηθοῦν στήν ἀνετότερη διαβίωση τῶν περιθαλποµένων. Ἄρθρον 10ον Νοσηλευτικό καὶ λοιπό Προσωπικό 1. Ἐκτός ἀπό τό ἰατρικό προσωπικό προσλαµβάνεται στήν Στέγη καί τό λοιπό ἀναγκαῖο νοσηλευτικό καί βοηθητικό Προσωπικό, πού συµβάλλει στήν ἀποδοτική λειτουργία τοῦ Ἱδρύµατος καί τελεῖ ὑπό τίς ὑγειονοµικές διατάξεις, δηλαδή ἡ Προϊσταµένη, οἱ Νοσηλεύτριες, οἱ βοηθοί Νοσηλευτριῶν, Καθαρίστριες, Μαγείρισσες καί Κλητήρας. 2. Ἡ Προϊσταµένη προΐσταται ὁλοκλήρου τοῦ προανα-φερ- 8

9 θέντος Προσωπικοῦ. Ἀκολουθεῖ καί ἐφαρµόζει τίς ὁδηγίες τοῦ ιευθυντοῦ, τίς ἀποφάσεις τοῦ ιοικητικοῦ Συµβουλίου καί τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισµοῦ. Καθορίζει τίς βάρδιες τῶν µελῶν τοῦ Προσωπικοῦ, ὁρίζει τήν ὑπεύθυνη κάθε βάρδιας, καθοδηγεῖ στήν ἐκτέλεση τῆς ἐργασίας τους, ἐλέγχει τήν ἀπόδοσή τους, τήν πιστή τήρηση τῶν ὑποχρεώσεών τους, τήν συµπεριφορά τους πρός τίς περιθαλπόµενες, τούς συγγενεῖς καί ἐπισκέπτες. Ὁρίζει τήν κατανοµή καί διάταξη τῶν κλινῶν καί τῶν ἐπίπλων, φροντίζει γιά τά σκεύη καί ὅλο τόν ἐξοπλισµό τοῦ Ἱδρύµατος καί εὐθύνεται γιά τήν φύλαξη καί συντήρησή του. Εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν πιστή τήρηση τῶν ἐντολῶν καί ὁδηγιῶν τοῦ Ἰατροῦ καθώς καί γιά τήν σωστή λειτουργία τοῦ φαρµακείου. Μεριµνᾷ γιά τήν προµήθεια τῶν ἀναλωσίµων ὑλικῶν νοσηλείας καί διατροφῆς ὅπως καί γιά τήν παρασκευή καί διανοµή τοῦ φαγητοῦ. Φροντίζει γιά τό πλύσιµο τοῦ ἱµατισµοῦ. Ἐπιπλήττει τό Προσωπικό γιά τυχόν ἀµέλειες ἤ ἀβλεψίες καί σέ περίπτωση µή συµµορφώσεώς τους παραπέµπει τά περιστατικά στόν Πρόεδρο ἤ τό ιοικητικό Συµβούλιο πρός πειθαρχικό ἔλεγχο. Τηρεῖ καί συντάσσει τό Βιβλίο Συµβάντων καί τό καθηκοντολόγιο τοῦ Προσωπικοῦ καθώς ἐπίσης ἐλέγχει τήν καθηµερινή λογοδοσία καί ἐνηµερώνει τούς συγγενεῖς τῶν περιθαλποµένων γιά τήν κατάσταση τῆς ὑγείας τους ἤ τίς ἰατρικές γνωµατεύσεις καί τήν νοσηλεία τους. Ὀφείλει τέλος νά συµπεριφέρεται ἄψογα, ἀµερόληπτα καί ἀντικειµενικά στό Προσωπικό, τούς συγγενεῖς καί ἐπισκέπτες τῆς Στέγης. 2. Οἱ νοσηλεύτριες καί οἱ βοηθοί τους ὀφείλουν νά τηροῦν πιστά τόν παρόντα Κανονισµό, τό ὡράριο καί νά ἐφαρµόζουν τίς ἐντολές τοῦ Ἰατροῦ καί τῆς Προϊσταµένης καί νά ἐκπληρώνουν ὅσα τό ἱερό τους καθῆκον τούς ἐπιτάσσει. Θά πρέπει νά σέβονται τούς προϊσταµένους τους, νά συνεργάζονται µέ τούς συναδέλφους τους, νά τιµοῦν καί περιποιοῦνται τίς περιθαλπόµενες καί νά ἐργάζονται ἔντιµα καί ἀποδοτικά. 9

10 3. Ἀπαγορεύεται ὅπως εἶναι εὐνόητο ἡ οἰκειοποίηση πραγµάτων τοῦ Ἱδρύµατος ἤ τῶν περιθαλποµένων. Ἐπίσης ἀπαγορεύεται τό κάπνισµα, ἡ εἰσαγωγή κατοικιδίων, ἡ ἐνασχόληση µέ ἔργα ἀλλότρια πρός τά καθήκοντά τους κατά τό ὡράριο ἐργασίας (π.χ. παρακολούθηση τηλεοράσεως, διάβασµα ἐφηµερίδων κλπ.). Τιµωρεῖται δέ ἄµεσα ἡ µεροληπτική ἤ δυσµενής µεταχείριση κάποιων ἐκ τῶν τροφίµων, ὅπως ἐπίσης τιµωροῦνται οἱ βωµολοχίες, οἱ βλασφηµίες, οἱ ἀνεπίτρεπτες ἐκφράσεις καί οἱ αὐστηρές φωνές. Μέλος τοῦ Προσωπικοῦ πού χειροδικεῖ ἀπολύεται ἄµεσα καί ἄνευ ἀποζηµιώσεως. Ἀπαγορεύεται τέλος ἡ λήψη φιλοδωρηµάτων ὅπως καί ἡ ἐπί χρήµασι ἰδιαίτερη φροντίδα τῶν περιθαλποµένων. Τυχόν φιλοδωρήµατα κατατίθενται στήν Προϊσταµένη ἤ τήν Γραµ- µατεία καί διανέµονται ἐξ ἴσου στό Προσωπικό. 4. Ἡ ὑπεύθυνη βάρδιας εἶναι ὑπεύθυνη κατά τήν ἀπουσία τῆς Προϊσταµένης καί γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν της. Ἐπιλύει ἔκτακτα προβλήµατα καί ἐνηµερώνει τήν Λογοδοσία. Τέλος ἐνηµερώνει τόν Πρόεδρο γιά τυχόν ἀποβιώσεις. 5. Οἱ µαγείρισσες προετοιµάζουν καί παρασκευάζουν τό φαγητό, µεριµνοῦν γιά τήν καθαριότητα τῶν χώρων καὶ τοῦ ἐξοπλισµοῦ τῆς κουζίνας καί τῆς τραπεζαρίας καί φροντίζουν γιά τήν ἐνηµέρωση τῆς Προϊσταµένης ὅσον ἀφορᾷ τήν προµήθεια τῶν ἀπαραίτητων ὑλικῶν παρασκευῆς τῶν φαγητῶν. ιανέµουν στούς ὀρόφους τῶν περιθαλποµένων τό µαγειρευµένο φαγητό ὅπως ἐπίσης καί στούς σιτιζόµενους τοῦ συστεγαζόµενου Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης. Ἐπίσης εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὴν σωστή λειτουργία τῶν συσκευῶν τοῦ µαγειρείου καὶ πρέπει νὰ ἐνηµερώνουν τὸν ιευθυντή σὲ περίπτωση βλάβης τους. 6. Οἱ καθαρίστριες µεριµνοῦν γιά τήν ἐν γένει καθαριότητα τῶν περιθαλποµένων καί τοῦ κτηρίου τοῦ Ἱδρύµατος, συνεργάζονται στήν διανοµή τοῦ φαγητοῦ καί τήν καθαριότητα τῶν κουζινῶν. 7. Τό ιοικητικό Συµβούλιο δύναται νά συνεργάζεται µέ 10

11 Ἑταιρεῖες καθαριότητος ἐπί συµβάσει ἔργου, ὥστε νά ἐκτελεῖται ἡ καθαριότητα κατά τόν δυνατόν καλύτερο τρόπο. 8. Ὁ κλητήρας ἐκτελεῖ τίς ἐξωτερικές ἐργασίες πού τοῦ ἀναθέτει ὁ ιευθυντής, φροντίζει γιά τήν ἀποθήκευση τῶν τροφίµων καί τῶν ἀναλωσίµων ὑλικῶν, τακτοποιεῖ τούς ἀποθηκευτικούς χώρους, βοηθᾷ ὅπου δύναται στήν συντήρηση τοῦ κτηρίου, µεριµνᾷ γιά τήν ἀποµάκρυνση τῶν ἀπορριµάτων καί τηρεῖ Βιβλίο εἰσερχοµένων καί ἐξερχοµένων τροφίµων τῆς ἀποθήκης. 9. Ὁ πειθαρχικός ἔλεγχος τοῦ Προσωπικοῦ ἀσκεῖται ἀρχικά ἀπό τήν Προϊσταµένη καί σέ περίπτωση µή συµµορφώσεως ἀπό τόν ιευθυντή καί ἐν τέλει τό.σ. Συµπεριλαµβάνει δέ προφορική ἤ γραπτή ἐπίπληξη, χρηµατικό πρόστιµο καί µετά τρεῖς ἔγγραφες ἐπιπλήξεις τήν ἀπόλυση. 10. Τὸ Προσωπικό φέρει στολή κατὰ τὶς ὥρες ἐργασίας ἀνάλογα µὲ τὴν εἰδικότητά του, τὴν ὁποία καθορίζει τὸ.σ. Ἄρθρον 11ον Εἰσαγωγή περιθαλποµένων 1. Στήν Στέγη Γερόντων γίνονται δεκτοί ἄτοµα τρίτης ἡλικίας (κυρίως γυναῖκες) ἐµπερίστατοι, ἔχοντες ἀποδεδειγµένα ἀνάγκη περιθάλψεως καί προστασίας, ἀδιακρίτως κοινωνικῆς τάξεως, ἐθνικότητος ἤ καταγωγῆς, ὁλικῶς ἤ µερικῶς αὐτοεξυπηρετούµενα, κατάκοιτοι ἤ ἀνιάτως πάσχοντες (π.χ.ἄνοια). 2. έν γίνονται δεκτοί πάσχοντες ἀπό µολυσµατικές καί µεταδοτικές ἀσθένειες ἤ µέ δυσθεράπευτα ψυχολογικά προβλή- µατα. 3. Γιά τήν εἰσαγωγή ὑποβάλλεται στήν Γραµµατεία: α. εἰδική ἔντυπη αἴτηση τῆς Στέγης Γερόντων, στήν ὁποία ἐκτός ἀπό τήν ὑποψηφία πρός εἰσαγωγή συνυπογράφει καί ὁ πλησιέστερος συγγενής ἤ κηδεµόνας, 11

12 β. ἀκτινογραφία θώρακος, γ. γενική ἐξέταση αἵµατος, δ. γνωµάτευση τοῦ Ἰατροῦ τῆς Στέγης καί ε. ὑπεύθυνη δήλωση ὅτι ὑποψηφία πρός εἰσαγωγή καί πλησιέστερος συγγενής ἤ κηδεµόνας ἔλαβαν ἀµφότεροι γνώση τοῦ παρόντος Κανονισµοῦ, τόν ὁποῖο θά τηρήσουν ἀνεπιφύλακτα. Ἐάν δέν ὑφίσταται κενή κλίνη τηρεῖται σειρά προτεραιότητας µέ βάση τήν ἡµεροµηνία καταθέσεως τῆς αἰτήσεως. Σέ περίπτωση εἰσαγωγῆς ἀπόρου ἀπαιτεῖται ἡ ἐκ παραλλήλου κατάθεση: α. πιστοποιητικοῦ οἰκογενειακῆς καταστάσεως, β. φορολογική ἐνηµερότητα, γ. βεβαίωση τοῦ ἐφηµερίου τοῦ τόπου κατοικίας τους καί δ. βεβαίωση ἀπορίας τῆς ἁρµοδίας ὑπηρεσίας. Ἐφ ὅσον ὑπάρχει οἰκονοµική ἄνεση τότε καταβάλλεται ποσόν ὁριζόµενο µέ ἀπόφαση τοῦ.σ. 4. Τήν ἡµέρα εἰσαγωγῆς τῆς νέας περιθαλποµένης παραδίδονται στήν Γραµµατεία τῆς Στέγης: α. ἀστυνοµική ταυτότητα τῆς περιθαλποµένης ἤ ἐπικυρωµένο φωτοαντίγραφο καί β. τό βιβλιάριο ὑγείας. Ἄρθρον 12ον Ὑποχρεώσεις συγγενῶν καί περιθαλποµένων 1. Ὁ ὑπεύθυνος συγγενής ἤ κηδεµόνας ἀναλαµβάνει τά ἔξοδα συµµετοχῆς ἀγορᾶς τῶν φαρµάκων, καλεῖ ἄλλης εἰδικότητας Ἰατρό, κατόπιν συνεννοήσεως ἤ προτάσεως τοῦ Ἰατροῦ τοῦ Ἱδρύµατος καί ἀναλαµβάνει τήν µεταφορά στό νοσοκοµεῖο σέ περίπτωση ἀνάγκης. Σέ περίπτωση παραπόνων ἀπευθύνονται ἀρχικῶς στήν Προϊσταµένη καί σέ περίπτωση µή διευθετήσεως τῶν διαφορῶν ἤ 12

13 προβληµάτων στόν ιευθυντή ἤ τό ιοικητικό Συµβούλιο γραπτῶς ἤ προφορικῶς. Ὀφείλουν τέλος νά σέβονται καί νά τηροῦν τό ὡράριο ἐπισκεπτηρίου, τό ὁποῖο ὁρίζεται µέ ἀπόφαση τοῦ ιευθυντή καί θά πρέπει νά βρίσκεται ἀναρτηµένο στόν πίνακα ἀνακοινώσεων. Ἀπαγορεύεται ἐπίσης ἡ διανυκτέρευση συγγενῶν τῶν περιθαλποµένων ἐντός τῆς Στέγης. 2. Οἱ περιθαλπόµενες πρέπει νά συµµορφώνονται πρός τό Ἐκκλησιαστικό περιβάλλον, µέσα στό ὁποῖο διαβιοῦν. Θά πρέπει νά λαµβάνεται ὑπ ὄψιν ἀπό τίς περιθαλπόµενες καί τούς συγγενεῖς τους ὅτι τό Ἵδρυµα εἶναι ἐκκλησιαστικό, ὁ ιευθυντής εἶναι κληρικός καί ἐντός τοῦ κτηρίου λειτουργεῖ Ἱ.Παρεκκλήσιο. 3. Ὑποχρεώνονται νά τηροῦν τούς κανόνες ὑγιεινῆς καί καθαριότητος ἀτοµικῶς ἀλλά καί γιά τούς κοινόχρηστους χώρους. Ὅλα τά προσωπικά ἀντικείµενα πρέπει νά φυλάσσονται στίς ντουλάπες τῶν δωµατίων. έν ἐπιτρέπονται προσωπικά κλειδιά στίς ντουλάπες ἤ τίς πόρτες τῶν δωµατίων. έν ἐπιτρέπεται ἐπίσης νά φυλάσσονται ἤ νά ἀποθηκεύονται τρόφιµα στά δωµάτια, ὅπως ἐπίσης τό κάπνισµα και ἡ χρήση ἀλκοόλ σέ ὅλους τούς χώρους. 4. Ὅλες οἱ περιθαλπόµενες τοῦ Ἱδρύµατος ὀφείλουν νά σέβονται τά µέλη τοῦ ιοικητικοῦ Συµβουλίου καί τό Προσωπικό, νά τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Ἰατροῦ καί τῆς Προϊσταµένης, νά καλλιεργοῦν µεταξύ τους τόν ἀλληλοσεβασµό, τήν ἐκτίµηση καί τήν χριστιανική ἀγάπη ὥστε νά ὑπάρχει ἄνετη διαβίωση. 5. Τά προσφερόµενα τρόφιµα καί γλυκά παραδίδονται στήν Γραµµατεία, ὥστε νά διανεµηθοῦν καταλλήλως στίς περιθαλπόµενες γιά νά ἀποφευχθεῖ τυχόν ἐπιδείνωση σέ προβλήµατα ὑγείας (π.χ. σακχαροδιαβήτης). 6. Τό πρωϊνό, τό γεῦµα καί τό δεῖπνο σερβίρονται σέ καθορισµένες ὧρες καί µόνον στίς τραπεζαρίες. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν οἱ κατάκοιτες καθώς καί ὅσες δέν δύνανται νά προσέλθουν στήν τραπεζαρία λόγῳ περιστασιακῶν προβληµάτων ὑγείας. 13

14 7. έν ἐπιτρέπεται ἡ ἐκτός τοῦ Ἱδρύµατος διανυκτέρευση, ἐκτός καί ἄν ἔχει ὑπάρξει προσυνεννόηση τοῦ συγγενοῦς ἤ κηδεµόνα, πού ἔχει συνυπογράψει τήν αἴτηση εἰσαγωγῆς τῆς περιθαλποµένης, µέ τήν Γραµµατεία καί ἔχει ἐγκριθεῖ ἡ σχετική ἄδεια ἐξόδου. 8. Σέ περίπτωση ἀποβιώσεως ἐνηµερώνονται οἱ πλησιέστεροι συγγενεῖς καί µεριµνοῦν ἄµεσα γιά τήν µεταφορά τῆς σοροῦ καί τήν κήδευση. Ἐάν δέν ὑπάρχουν, τότε τήν διαδικασία καί τά ἔξοδα κήδευσης ἀναλαµβάνει τό Ε.Φ.Τ. 9. Τέλος, σὲ περίπτωση µὴ συµµορφώσεως πρὸς τὸν παρόντα Κανονισµό ἐξετάζεται ἀπό τὸ.σ. ἀκόµη καὶ ἡ ἀποβολή τῆς περιθαλποµένης. Ἄρθρον 13ον Ἐθελοντισµός 1. Ἡ χριστιανική ἀγάπη καί οἱ ἐπιταγές ἐν γένει τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου κινοῦν τό πνεῦµα τῆς φιλαδελφείας σέ πολλούς ἀδελφούς µας, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυµοῦν νά προσφέρουν ποικιλοτρόπως τίς ἐθελοντικές τους ὑπηρεσίες στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταµεῖο καί τήν Στέγη Γερόντων. Οἱ ἐθελοντές αὐτοί διαπνεόµενοι ἀπό ἀγάπη, σεβασµό γιά τούς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας, ἀνεκτικότητα, ὑποµονή, συνέπεια καί ἀδελφοσύνη, ἐργάζονται στήν Στέγη Γερόντων µέ τήν ἄδεια τοῦ ιευθυντοῦ καί σέβονται τόν χῶρο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυµα. 2. Ὅσοι προσφέρουν ἐθελοντικῶς τίς ὑπηρεσίες τους θά πρέπει, κατά πρῶτον, νά σέβονται καί νά τηροῦν τόν παρόντα Κανονισµό. Ἀναλαµβάνουν ἐργασίες γιά τίς ὁποῖες ἔρχονται σέ συνεννόηση καί λαµβάνουν σχετικές ἐντολές ἀπό τήν Προϊσταµένη καί µόνον. έν ἐπιτρέπονται αὐτοσχεδιασµοί καί πρωτοβουλίες χωρίς τήν γνώση τῆς Προϊσταµένης. 14

15 Ἄρθρον 14ον Σφραγίδα Ἡ Στέγη Γερόντων ἔχει κοινή µετά τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου σφραγίδα, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει τόν Ἅγιο Μεγαλοµάρτυρα Γεώργιο στό µέσον ἐξωτερικά ἀναγράφεται «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙ- ΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ» καί ἐσωτερικά «ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩ- ΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ». Ἄρθρον 15ον ωρητές 1. Τό ιοικητικό Συµβούλιο δύναται κατόπιν ἀποφάσεώς του νά ἀνακηρύσσει ὅσους προσφέρουν οἰκονοµική ἤ ἠθική βοήθεια καί ὑποστήριξη ἤ ἐθελοντική ἐργασία στό Ἵδρυµα καί νά ὀνοµάζει αὐτούς: α) ωρητές καί β) Μεγάλους Εὐεργέτες αὐτοῦ. 2. Κατ ἔτος καί δή κατά τήν ἑορτή τῆς Ἁγ.Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, προστάτιδος τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυµάτων καί δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί µέ τήν φροντίδα τοῦ ιοικητικοῦ Συµβουλίου θά τελεῖται Ἱερό Μνηµόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιµηµένων ἀοιδίµων δωρητῶν καί µεγάλων εὐεργετῶν τοῦ Ἱδρύµατος ὅπως ἐπίσης καί τῶν διατελεσάντων Προέδρων, µελῶν τοῦ ιοικητικοῦ Συµβουλίου, τοῦ Προσωπικοῦ καί τῶν κυριῶν ποὺ ἔχουν δεχθεῖ περίθαλψη στό Ἵδρυµα. Ἄρθρον 16ον ιάλυση Ἡ διάρκεια λειτουργίας τῆς Στέγης Γερόντων τοῦ Ἐνοριακοῦ 15

16 Φιλοπτώχου Ταµείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης εἶναι ἐπ ἀόριστον καί καταργεῖται µέ ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κατόπιν αἰτιολογηµένης ὁµοφώνου ἀποφάσεως τοῦ ιοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου. Σέ περίπτωση διαλύσεως τῆς Στέγης Γερόντων ἡ περιουσία της περιέρχεται αὐτοδικαίως στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταµεῖο τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης. Ἄρθρον 17ον Τροποποίηση Ὁ παρών Ἐσωτερικός Κανονισµός τροποποιεῖται ἀπό τό ιοικητικό Συµβούλιο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κατόπιν αἰτιολογηµένης ὁµοφώνου ἀποφάσεως τοῦ ιοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης, γιὰ τὴν λήψη τῆς ὁποίας εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου. Ἐκδοτική παραγωγή Τηλ

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια μετά την καταστροφή

Βοήθεια μετά την καταστροφή Βοήθεια μετά την καταστροφή Οδηγός αιτούντος για το πρόγραμμα πληγέντων ατόμων και νοικοκυριών FEMA 545 / Ιούλιος 2008 Applicant s Guide to the Individuals & Households Program Greek 7/08 www.fema.gov

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ðñùô. 2851 áñéèì. áèçíçóé ôç 7ῃ Αὐγούστου 2001 äéåêð. 1257 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ [ΠΜΣ ΕΠΥ] ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος, Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι παράγοντες κινδύνου για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες.

των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες. 5556 ΕΑΠ ΕΛΠ41 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες. ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ------------

Διαβάστε περισσότερα