«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών»."

Transcript

1 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό παξάδεηγκα δηαρξνληθήο κεζνγεηαθήο πόιεο πξνζαξκνζκέλεο ζην Δπξσπατθό κνληέιν, πνπ ραξαθηήξηζε ηε δεκηνπξγία ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ηνλ κεζαίσλα. Tν ιηκάλη ηεο Pόδνπ ήηαλ έλαο ζεκαληηθόο ζηαζκόο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, επλντθόο γηα ηελ πξνζάξαμε πινίσλ κε εκπόξνπο θαη πξνζθπλεηέο γηα ηνπο Αγίνπο Σόπνπο. H θαηάθηεζή ηεο από ηνπο Iσαλλίηεο Iππόηεο ησλ Iεξνζνιύκσλ ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηώλα ζεκαηνδόηεζε κηα λέα επνρή. Σν αζηηθό ηνπίν πνπ δεκηνπξγήζεθε ραξαθηεξίδεηαη από ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ησλ νρπξσκέλσλ δπηηθνεπξσπατθώλ κεζαησληθώλ πόιεσλ αιιά δηαηήξεζε κέρξη ζήκεξα θαη ηηο κλήκεο ηεο κεγάιεο ειιεληζηηθήο «ηππνδάκεηαο» θαη ηεο βπδαληηλήο πόιεο ηελ νπνία δηαδέρηεθε. Ζ κεζαησληθή Ρόδνο ραξαθηεξίδεηαη σο θέληξν νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ επηξξνώλ ηεο επνρήο ζην ζηαπξνδξόκη κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο. Σν 1985 μεθίλεζαλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαηνηθηώλ θαη πνιενδνκηθώλ παξεκβάζεσλ κε ην Γξαθείν ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ ΤΠΠΟ ηνπ ΣΑΠ θαη ηνπ Γήκνπ Ρνδίσλ, ελώ από ην 1995 δηαλύνπκε κία γόληκε πεξίνδν κεγάιεο θιίκαθαο αλαζηεισηηθώλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη ηεο 4 εο Δθνξείαο Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ ζην κλεκεηαθό θέιπθνο όισλ ησλ ηζηνξηθώλ πεξηόδσλ ηεο πόιεο. ηόρνο ηεο «Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Έξγσλ ζηα Μλεκεία ηεο Μεζαησληθήο Πόιεο ηεο Ρόδνπ» ηνπ ΣΓΠΔΑΔ, πνπ ιεηηνπξγεί από ην 1998 σο ν θνξέαο πινπνίεζεο ελόο δπλακηθνύ αλαζηεισηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη λα δνζεί ε λέα δηάζηαζε ηνπ κλεκεηαθνύ ρώξνπ κε έκθαζε ζηελ δηαρξνληθόηεηα ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ έληαμε ησλ κλεκείσλ ζηε δσή ησλ πνιηηώλ.

2 2 ηζηνξηθήο αλαδξνκήο θαη θνηλόρξεζην ρώξν εηδηθώλ πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ζπλαπιίεο βπδαληηλήο θαη κεζαησληθήο κνπζηθήο, έδσζε κηα βειηησκέλε πνηόηεηα επαθήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ζηε ζύγρξνλε δσή ηεο πόιεο. -ην ζπγθξόηεκα ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ θαη ηνπ Παιηνύ πζζηηίνπ νξγαλώζεθε ρώξνο πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο, Γεκνηηθό αλαςπθηήξην θαη ζηελ επηζθέςηκε εθθιεζία θαη ηελ ππόγεηα εκαληηθά έξγα ηεο ηειεπηαίαο απηήο πεξηόδνπ είλαη: α. Ζ ηζηνξηθή αλάδεημε ηεζζάξσλ εθθιεζηαζηηθώλ ζπλόισλ. -Ηδηαίηεξα ε απνθαηάζηαζε θαη ε αλάδεημε ησλ επηβιεηηθώλ εξεηπίσλ ηεο κεγάιεο γνηζηθήο εθθιεζίαο ηεο Παλαγίαο ηνπ Μπνύξγθνπ, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ νδηθνύ άμνλα, πνπ ηε δηέζρηδε από βνξξά πξνο λόην θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, σο ζηάζε θξύπηε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηζηνξηθνύ ζπλόινπ, δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη ρξήζηκεο ζηελ πόιε θαη ηηο αγθάιηαζαλ κε ελζνπζηαζκό νη θάηνηθνη. -Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ κνλαζηεξηνύ ηνπ Αγίνπ Απγνπζηίλνπ θαη ε δηακνξθσκέλε απιή ηνπ κεηαθέξεη ησλ επηζθέπηε ζε έλα κεζαησληθό κνλαζηηθό πεξηβάιινλ, θνξησκέλν κε κλήκεο πνπ αλαδύνληαη από ηελ ηζηνξία θαη ηηο

3 3 αξρηηεθηνληθέο θάζεηο ηνπ. β. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο ησλ νρπξώζεσλ θαη ε αλάπιαζε ηνπ ειεύζεξνπ ρώξνπ ηεο ηάθξνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά κήθνο ελόο αξραηνινγηθνύ πεξηπάηνπ, κε ηελ επξεκαηηθή πξσηνβνπιία ησλ ρξεζηώλ. Ζ νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ρώξσλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, όπσο ην ζέαηξν «Μειίλα Μεξθνύξε», νη εθζεζηαθνί ρώξνη ζηνπο πξνκαρώλεο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ dell Carretto θαη ζην ζπγθξόηεκα ησλ αηζνπζώλ ηεο πύιεο d Amboise ζπλέβαιιε ζ απηόλ ηνλ ζθνπό. Ζ νξγάλσζε ππαίζξησλ αξραηνινγηθώλ θαη εθζεζηαθώλ ρώξσλ, όπσο ζηηο πδξεπηηθέο θαη απνρεηεπηηθέο ζηνέο ηεο ππνδνκήο ηεο ειιεληζηηθήο ηππνδάκεηαο πόιεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ενξηαζκνύ ησλ Δπξσπατθώλ Ζκεξώλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ην 2000 κε ζέκα ην «Αζάλαην Νεξό» εληζρύεη ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο ελόο δηαρξνληθνύ ρώξνπ. γ. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ ηκήκαηνο ησλ νρπξώζεσλ θαη ησλ ηξηώλ κόισλ ησλ δύν θεληξηθώλ ιηκαληώλ (ησλ Μύισλ, ηνπ Naillac θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ). Ζ πεηξακαηηθή έληαμε ησλ αξραηνινγηθώλ ιεηςάλσλ ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν δηέιεπζεο θαη πεξηπάηνπ, κε ηε δηακόξθσζε ρακεισκέλεο πιαηείαο πξν ηεο θεληξηθήο ζαιαζζηλήο πύιεο ηνπ κεζαησληθνύ ιηκαληνύ, είλαη αξθεηά επηηπρήο θαη ζπκβάιιεη ζηελ

4 4 επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ πξνζηαζία αλάδεημε ηνπο. δ. Σν αλαζηεισηηθό πξόγξακκα «Απνθαηάζηαζεο αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ ζξεζθεπηηθήο θαη αζηηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο κεζαησληθήο πόιεο», ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξνρώξεζαλ θαη νινθιεξώζεθαλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο: -Ζ απιή ηεο απνθαηεζηεκέλεο εθθιεζίαο ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι κεηαηξάπεθε ζε κηθξή θνηλόρξεζηε πιαηεία κε θξήλε θαη θαζηζηηθό θάησ από κηα παιηά «γξακηζηά» θαη έδσζε δσή ζε κηα απνκνλσκέλε γεηηνληά. -Ζ απνθαηάζηαζε ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ή Ηιθ Μηρξάκπ, κε ηηο πξόζθαηα ζπληεξεκέλεο θαη κνλαδηθέο ηνηρνγξαθίεο ηεο, κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ ξνδίηηθε ηππνηηθή δσγξαθηθή ηέρλε ηνπ 15 νπ αη. Παξάιιεια άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη ζε επίπεδν πόιεο έλα δίθηπν ρξήζεσλ ησλ απνθαηεζηεκέλσλ κλεκείσλ, πνπ κεηαηξέπνληαη ήδε ζε ζεκαληηθά ζεκεία αλαθνξάο ησλ θαηνίθσλ, ησλ νπνίσλ ε ελεξγή ζπκκεηνρή -Σν απνθαηεζηεκέλν αξρνληηθό ηνπ 18 νπ 19 νπ αη., κε ηελ εζσζηξεθή ζθηεξή απιή ηνπ θαη ηελ κνπζνπικαληθή θξήλε, εληαγκέλν ζε έλα κεζαησληθό δεκόζην θηίζκα κε ηεηξάπιεπξν αίζξην, γλσζηό σο θηίξην Villaragut, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο γλσξηκίαο κε ηελ αζηηθή αξρηηεθηνληθή θαη

5 5 ηνλ ηξόπν δσήο ηεο Σνπξθνθξαηίαο. -ηελ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηνπ ηππνηηθνύ Ξελώλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ε ρξήζε κειεηήζεθε παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηε δηακόξθσζε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ κλεκείνπ. Ζ έληαμε ηνπ «Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθώλ Αξραηνινγηθώλ Πξνγξακκάησλ» ηεο 4 εο ΔΒΑ εκπινπηίδεη ην ραξαθηήξα ηεο βνκβαξδηζκέλεο θαη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο θαηνηθίαο, ζηελ νπνία δηαηεξήζεθε κέρξη ζήκεξα ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. Ζ δηαρξνληθόηεηα ησλ κλεκείσλ αιιά θαη ησλ αθάιππησλ ρώξσλ ηεο πεξηνρήο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο δεζπόδεη ε ζεκειίσζε ηεο επηβιεηηθήο ειιεληζηηθήο νρύξσζεο ηνπ κεγάινπ ιηκέλνο, εθθξάδνληαη θαη ζην πεξηερόκελν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ παξάγνληαη εηδηθά γηα ηε Ρόδν. εκαληηθή από άπνςε εθπαηδεπηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε πεηξακαηηθή ιεηηνπξγία επηζθέςηκσλ εξγνηαμίσλ θαηά κήθνο ηνπ πεξηπάηνπ ηεο ηάθξνπ, πνπ επαηζζεηνπνηνύλ ην θνηλό όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο παιαηόηεηαο, ηεο θζνξάο από θπζηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο θαη ηεο αλάγθεο δηαξθνύο ζπληήξεζεο ησλ κλεκεηαθώλ θαηαζθεπώλ. Σκήκα ηνπ ππό αλαζηήισζε θξνπξίνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθε πξόπιαζκα ηνπ νρπξνύ θαη ελεκεξσηηθό νπηηθναθνπζηηθό πξόγξακκα, είλαη αλνηθηό ζην θνηλό από ηνλ επηέκβξην ηνπ Σνλ Ηνύλην ηνπ 2002 ζην πιαίζην ησλ «Αλνηθηώλ Ζκεξώλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ δηακνξθώζεθε σο επηζθέςηκν ην λνηηόηεξν ηκήκα ηεο εθηεηακέλεο δηαρξνληθήο αλαζθαθήο ηνπ κόινπ ησλ Μύισλ, ελώ παξάιιεια ιεηηνύξγεζε θαη ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο 4 εο ΔΒΑ «Ηζηνξία κηαο αλαζθαθήο. Από ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ζηελ ηειηθή παξνπζίαζε» πνπ είρε ηελ ελζνπζηώδε αληαπόθξηζε ηνπ θνηλνύ ηεο Ρόδνπ.

6 6 Μεηά ην 2000 πξνρσξεί ην λέν επξύηαην πξόγξακκα ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Έξγσλ ζηα Μλεκεία ηεο Μεζαησληθήο Πόιεο ηεο Ρόδνπ νξγαλσκέλν ζε δύν μερσξηζηά έξγα: ηα εληόο ησλ ηεηρώλ αζηηθά θαη ζξεζθεπηηθά κλεκεία θαη ην νρπξσκαηηθό ζύλνιν. Μεγάιεο θιίκαθαο έξγα αλαπηύζζνληαη ζε πνιενδνκηθέο ελόηεηεο θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ γεληθό ζηόρν ηεο ιεηηνπξγίαο έληαμεο ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ζην ζεκεξηλό πνιενδνκηθό ηζηό. Ζ αληίιεςε απηή νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκαηηθήο αλαζθαθηθήο έξεπλαο σο αλαπόζπαζηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ. Αλαζεσξείηαη ζηαδηαθά ε παιηά ινγηθή ηεο ζαθνύο νξηνζέηεζεο ησλ αλεζθακκέλσλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ κε ζπλερή πεξίθξαμε, πνπ ηνπο δηαρσξίδεη απνθόπηνληαο ηνπο εληειώο από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο. Αληίζεηα, εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο νξγάλσζεο αξραηνινγηθώλ πεξηπάησλ κεηαμύ ησλ απνζπαζκαηηθά δηαηεξνύκελσλ κλεκεηαθώλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ζε επξύηεξεο πεξηνρέο, κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη ηε δηαρξνληθή αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο δηαζηξσκάησζεο ηεο πόιεο. ε πξώηε θάζε πξνγξακκαηίδεηαη λα πξνρσξήζνπλ ζπλνιηθέο παξεκβάζεηο κε «πηινηηθό» ραξαθηήξα ζε δύν επηιεγκέλεο ζαθώο πξνζδηνξηζκέλεο πεξηνρέο, πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο παξπθέο ηνπ παξαδνζηαθνύ παδαξηνύ ηεο πόιεο ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ζηηο δύν απνιήμεηο ηνπ θεληξηθνύ άμνλα ηεο ηππνηηθήο πόιεο, ηεο κεγάιεο πιαηείαο (magna et communis platea). ηηο ελόηεηεο απηέο εληάζζνληαη πιένλ θαη ηα πεξηζζόηεξα κλεκεία ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηνπ αλαζηεισηηθνύ πξνγξάκκαηνο. ηελ πξώηε ελόηεηα ηεο βνξεηνδπηηθήο πεξηνρήο ηεο κεζαησληθήο πόιεο θαη ηνπ Κνιιάθηνπ εμειίζζεηαη έλα επξύ πξόγξακκα αλάδεημεο κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ:

7 7 -Σν απνθαηεζηεκέλν νξζόδνμν κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ 14 νπ 15 νπ αη., κε ην ηεηξάθνγρν θαζνιηθό θαη ηα θειηά ηνπ, ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα δηαρξνληθνύ κλεκείνπ, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα παξάιιειεο αλάδεημεο ησλ ππνιεηκκάησλ κηαο κεζνβπδαληηλήο εθθιεζίαο θαη ηνπ αίζξηνπ κηαο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο, πάλσ ζε έλα αξραίν ζηαπξνδξόκη ηεο ειιεληζηηθήο Ηππνδάκεηαο πόιεο. Ζ έληαμε ελόο θέληξνπ επηζηεκνληθώλ ζπλαληήζεσλ, ιεηηνπξγία πνπ θαίλεηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή, κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ αλαβίσζή ηνπ. Άιισζηε αληίζηνηρε δξαζηεξηόηεηα δηαηεξνύζε θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία σο ηεξνδηδαζθαιείν ή Μεδξεζζέο. -Απνθαζίζηαηαη ην αξρνληηθό ηνπ 18 νπ θαη 19 νπ αη. ζε άκεζε επαθή κε ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ζα απνηειέζεη έλα εληαίν ζύλνιν, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ρξήζε ελόο κηθξνύ θέληξνπ επηζηεκνληθώλ ζπλαληήζεσλ. -Ζ ζπληήξεζε ηνπ κηθξνύ λαΐζθνπ ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ αλέδεημε ηελ ζπάληα αξρηηεθηνληθή ηνπ ειεύζεξνπ ζηαπξνύ κε ηξνπινθακάξα, ηηο νηθνδνκηθέο ηνπ θάζεηο θαη ην ελέηαμε ζην κλεκεηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ηνπ αξρνληηθνύ ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηνπ ηδξύκαηνο Marc de Montalembert κε ηνλ ηζηνξηθό ηνπ θήπν. -Ζ δηακόξθσζε θαη αλάδεημε ηεο αλαζθαθήο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξόζθαηα απνθαζηζζείζα απνθαηάζηαζε ηνπ επηβιεηηθνύ λενθιαζηθνύ ζρνιείνπ, ζην θέληξν ηεο βνξεηνδπηηθήο πεξηνρήο ηνπ Κνιιάθηνπ, απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν έξγν ηεο πεξηνρήο, πνπ ζηνρεύεη ζηελ έληαμε ηνπο

8 8 ζην πιέγκα ησλ αξραηνινγηθώλ επηζθέςηκσλ ρώξσλ θαη ζηε δσή ηεο πόιεο κε λέεο ρξήζεηο ζ απηά. -Ζ αλαζηήισζε ηνπ κηλαξέ ηνπ κεγαιύηεξνπ θαη σξαηόηεξνπ ηεκέλνπο ηνπ νπιετκάλ, ε απνθαηάζηαζή ηνπ θαη ε ζπληήξεζε ησλ πινύζησλ δηαθνζκήζεώλ ηνπ νινθιεξώλεηαη ζύληνκα γηα λα απνδνζεί μαλά ζηελ ιαηξεία ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Ρόδνπ. Απνθαζίζηαηαη ην κηθξό θαη ραξηησκέλν ηδακί Υακδά κπεε πνπ ζα αλαδείμεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα κηθξό θέληξν ηεο γεηηνληάο, όπσο άιισζηε ιεηηνπξγνύζαλ πάληα ηα ηεκέλε. -Σν κόλν θηίξην ηεο νδνύ Ηππνηώλ πνπ δελ αλαζηήισζαλ νη ηηαινί είλαη ην Καηάιπκα ηεο Ηζπαλίαο. ήκεξα απνθαζίζηαηαη ε κεγαιύηεξε αίζνπζα αζηηθνύ θηηξίνπ ηεο Ρόδνπ κε ζηόρν λα ζηεγάζεη έλα επηζθέςηκν θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν θαηάιπκα πξνθεηκέλνπ λα αληηιακβάλεηαη ν επηζθέπηεο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.

9 9 -Ζ απνθαηάζηαζε ηεο λενθιαζηθήο θαηνηθίαο ηνπ θαδή, ή παιηνύ κνπζνπικαληθνύ δηθαζηεξίνπ θαη ε αλάδεημε ηνπ βπδαληηλνύ πύξγνπ ηνπ λόηηνπ ηείρνπο ηνπ Κνιιάθηνπ πάλσ ζηνλ νπνίν θηίζζεθε δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίζεη ην θνηλό ηελ βπδαληηλή ακπληηθή αξρηηεθηνληθή ηεο Ρόδνπ θαη λα εληαρζνύλ λέεο ρξήζεηο, όπσο ρώξνη πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ θαη πηζαλά εηδηθνί μελώλεο. -ην θέληξν ηνπ παξαδνζηαθνύ παδαξηνύ ζηελ εκπνξηθή νδό σθξάηνπο θαη ζε όξνθν είλαη θηηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αη. ην Αγά ηδακί, πνπ απνθαζίζηαηαη ζήκεξα κε ζθνπό λα ζηεγάζεη κία ζεκαληηθή έθζεζε γηα ηελ ηζηνξία ησλ κνπζνπικαληθώλ κλεκείσλ ηεο Ρόδνπ θαη ησλ πξόζθαησλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ πεξηέρνληαη ζ απηά. -Σν ηαληξηβάλ ηδακί θαηαζθεπάζζεθε ζην β κηζό ηνπ 19 νπ αη. πάλσ από έλα παιηόηεξν ηέκελνο θνληά ζηελ θεληξηθή πιαηεία Ηππνθξάηνπο θαη απνθαζίζηαηαη κε παξάιιειε ζπληήξεζε ηνπ πινύζηνπ δσγξαθηθνύ ηνπ δηαθόζκνπ, πνπ ζα είλαη δπλαηόλ λα ζαπκάζεη ην θνηλό κόιηο νινθιεξσζεί.

10 10 ηελ δεύηεξε ελόηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα ηεο νβξηαθήο ζπλνηθίαο έρεη μεθηλήζεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα κία ζπλνιηθή παξέκβαζε μεθηλώληαο από ηελ επηζθεπή ησλ θαηνηθηώλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ θνηλσθειώλ θηηξίσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνγείσλ δηθηύσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ ησλ δξόκσλ αιιά θαη ηελ δηακόξθσζε ησλ πιαηεηώλ. ην πξόγξακκα πνπ εμειίζζεηαη απνθαζίζηαληαη ηα κλεκεία ηεο γεηηνληάο θαη δηακνξθώλνληαη νη αξραηνινγηθνί ρώξνη πνπ είραλ απνθαιπθζεί παιαηόηεξα, αιιά θαη απηνί πνπ έξρνληαη ζήκεξα ζην θσο. -Ζ αλαζθαθή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Παλαγηάο ηεο Νίθεο ζηελ βνξεηναλαηνιηθή γσλία ησλ νρπξώζεσλ δίπια από ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, πνπ πξόζθαηα απνθαιύθζεθε, δηακνξθώλεηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ειεύζεξα επηζθέςηκν από ην θνηλό θαη ζα έρεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη ηελ ηζηνξία ελόο κλεκείνπ, πνπ ηξεηο θνξέο θαηαζηξάθεθε θαηά ηνλ κεζαίσλα από ηηο επηζέζεηο θπξίσο ησλ πνιηνξθεηώλ ηεο Ρόδνπ. -Ζ ζηεξέσζε θαη ε δηακόξθσζε ηεο εξεηπσκέλεο Αλώλπκεο εθθιεζίαο ζηελ νδό Κηζζηλίνπ αλέδεημε κηα ππνβαζκηζκέλε γηα ρξόληα γσληά ηεο πόιεο θαη έδσζε ηελ αθνξκή γηα ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ελόο ζπγθξνηήκαηνο εθθιεζηώλ, πνπ πηζαλά ζρεηίδνληαη κε ηελ Παλαγηά ηεο Νίθεο θαη ηνλ Άγην Παληειεήκνλα.

11 11 -Δπηζθεπάδεηαη θαη ζπληεξείηαη ε πλαγσγή Καράι αιόκ, πνπ ιεηηνπξγεί σο επηζθέςηκν κλεκείν θαη σο ρώξνο ιαηξείαο ησλ ιίγσλ εβξαίσλ ηεο Ρόδνπ θαη ησλ πνιπάξηζκσλ επηζθεπηώλ ηεο. Ζ εβξατθή θνηλόηεηα αξηζκνύζε πνιιά κέιε πξηλ ηνλ β παγθόζκην πόιεκν, νπόηε αθαλίζηεθε. -Ζ πξνζηαζία ησλ εξεηπίσλ ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ ζσδόκελσλ ηνηρνγξαθηώλ κε ζύγρξνλε ηέληα δίλεη ην ζηίγκα ηεο επνρήο καο θαη θηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηώλ ηνπ δηαρξνληθνύ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ γύξσ από ηνλ μελώλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, γηα ηελ δηακόξθσζε θαη ηελ αλάδεημε ησλ θαηαινίπσλ ηεο ειιεληζηηθήο νρύξσζεο θαη ησλ εβξατθώλ θηηζκάησλ ηεο ζπλαγσγήο θαη ηεο Alliance, πνπ βνκβαξδίζηεθαλ ην ην πιαίζην ηέινο ηνπ νινθιεξσκέλνπ «ρεδίνπ πξνζηαζίαο δηακόξθσζεο αλάδεημεο ηνπ κλεκεηαθνύ ζπλόινπ ησλ κεζαησληθώλ νρπξώζεσλ ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ» πνπ εγθξίζεθε ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2002 κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, πξνδηαγξάθεηαη ην κέιινλ ηεο παξέκβαζεο ζπλνιηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ νρπξσκαηηθνύ ζπλόινπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επόκελε 20εηία. ην ζρεδηαζκό απηό πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζαιαζζηλά ηείρε κε ηνπο ηξεηο νρπξσκέλνπο κόινπο θαη ε βπδαληηλή νρύξσζε σο δπλακηθό ζηνηρείν πνπ δηαηεξείηαη ζε αλαζθαθηθνύο ρώξνπο ή ελζσκαησκέλν ζε λεόηεξεο θαηαζθεπέο. Άμνλαο αλάδεημεο ησλ ρεξζαίσλ νρπξώζεσλ είλαη ν ρώξνο ηεο

12 12 ηάθξνπ, ζην εζσηεξηθό ηεο νπνίαο επηρεηξνύληαη ελαιιαγέο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αξραηνινγηθνύ, ηνπ θπζηθνύ θαη ηνπ κλεκεηαθνύ ηεο ραξαθηήξα. Ζ ζεαηξηθή ιεηηνπξγία ζεσξείηαη απνιύησο ζπκβαηή κε ηνλ ραξαθηήξα αλάδεημεο ησλ ρώξσλ ηεο ηάθξνπ. Θεαηξηθά δξώκελα ή θαη ζέαηξν δξόκνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη δηαπιαηύλζεηο ηνπ γξακκηθνύο εμειηζζόκελνπ πεξηπάηνπ. Ζ έληαμε κηαο νξγαλσκέλεο ζεαηξηθήο εγθαηάζηαζεο, πςειήο πνηόηεηαο σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή πξνθύπηεη σο αλάγθε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή γηα ηελ πόιε ηεο Ρόδνπ. Ζ έληαμε ηνπ λένπ κόληκνπ ππαίζξηνπ ζεάηξνπ «Μειίλα Μεξθνύξε» κόιηο νινθιεξώζεθε ζην πιαίζην ηεο ππνδεηγκαηηθήο επέκβαζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηνπο ηνκείο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Πξνβεγθίαο. Ο ρώξνο ζέαζεο δηαρέεηαη ζην θπζηθό ηνπίν ελαξκνληδόκελνο κε ηελ επξύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, έηζη ώζηε λα επηηξέπεη ηηο νπηηθέο θπγέο πνπ είρε πάληα θαη πξνο ηηο δύν πιεπξέο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ πεξηπάηνπ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηακνξθώζεσλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, κε ηα αλάγιπθα απνκεηλάξηα ηεο ππνδνκήο ηεο ειιεληζηηθήο πεξηόδνπ βαζεηά ραξαγκέλα από ηελ ζπζηεκαηηθή κεζαησληθή ιαηόκεπζε, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο ν ξόινο ησλ πνιπάξηζκσλ ρξεζηώλ ηεο, πνιηηώλ ηεο Ρόδνπ θαη επηζθεπηώλ.

13 13 Ζ νινθιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέηξσλ, πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί κε εηδηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην ζύλνιν ησλ νγθσδώλ επηρσκαησκέλσλ νρπξσκαηηθώλ θαηαζθεπώλ αιιά θαη γηα ηνλ ρώξν ηεο ηάθξνπ όπνπ απηέο εδξάδνληαη, αλακέλεηαη λα επαλαθέξεη ηελ δηαηαξαγκέλε ηζνξξνπία ζην κλεκεηαθό ζύλνιν. Σν θξνύξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ αληίζηνηρα, πνπ επηβαξύλεηαη κε ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, όπσο ν ζαιάζζηνο άλεκνο, ν έληνλνο θπκαηηζκόο θαη ε επαίζζεηε γεσινγηθή ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο αληηκεησπίδνληαη κε ζύλζεηεο θαη δηεπηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο θαη απνδίδνπλ εθηόο από ηελ ζνβαξή αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε θαη ραξηνγξάθεζε ηεο παζνινγίαο ησλ πξνβιεκάησλ θαη εληειώο εμεηδηθεπκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο. Αλάινγα παξαδείγκαηα ζύλζεησλ κειεηώλ, εθαξκόδνπκε ζε αζηηθά αξρνληηθά θαη ηδακηά ηνπ 18 νπ θαη 19 νπ αη. κε ζύλζεην θέξνληα νξγαληζκό από ιηζνδνκέο θαη μύιν θαη κε πινύζηα μπιόγιππηε θαη δσγξαθηθή δηαθόζκεζε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηα ηππνηηθά αζηηθά θαη εθθιεζηαζηηθά κλεκεία. Ηδηαίηεξα ρξήζηκν έρεη θαλεί ζηελ πξαθηηθή ηεο Ρόδνπ ε κειέηε ησλ ηζηνξηθώλ θνληακάησλ θαη πξνηείλνληαη λέα ζπκβαηά κε ηα παιηά θαη εκπινπηηζκέλα κε ζύγρξνλα πιηθά πνπ βειηηώλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη παξαηείλνπλ ηελ δσή ησλ κλεκείσλ ηεο Ρόδνπ. Ζ πξννπηηθή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ κλεκεηαθνύ ρώξνπ ζε πεξηνρέο κέζα ζηηο νπνίεο νη πνιίηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ, λα θηλνύληαη, λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα εθπαηδεύνληαη πινπηίδνληαο ζπλαηζζεκαηηθά, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ηνπ εμαηξεηηθνύ δείγκαηνο ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο πνπ αληηπξνζσπεύεη ε ηεηρηζκέλε πόιε ηεο Ρόδνπ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ρεηηθή κε ηελ ηζηνξία θαη ηα κλεκεία ηεο Ρόδνπ βηβιηνγξαθία παξαηίζεηαη ζηα βηβιία ησλ: Γ. Κσλζηαληηλόπνπινπ, «Ζ αξραία Ρόδνο», Αζήλα Υ. Η. Παπαρξηζηνδνύινπ, «Ηζηνξία ηεο Ρόδνπ», λεώηεξε έθδνζε Αζήλα Ζ. Κόιιηα, «Ζ κεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ θαη ην παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ», Αζήλα Κ. Μαλνύζνπ Νηέιια, Γ. Νηέιιαο, «Σν θηίξην Villaragut ζηε κεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ», Ηζηνξία θαη πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο ηεο κεζαησληθήο πόιεο Ρόδνπ, Πξαθηηθά ηεο Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο (Ρόδνο, Ννεκβξίνπ 1986), Αζήλα 1992, ζ Γ. Νηέιιαο, «Άγηνη Απόζηνινη πόιεσο Ρόδνπ», Δθθιεζίεο κεηά ηελ Άισζε, ηόκ. V, Αζήλα 1998, ζ Α. Μ. Κάζδαγιε, Κ. Μαλνύζνπ Νηέιια, «Νέεο έξεπλεο ζηελ νρύξσζε ηεο κεζαησληθήο πύιεο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ζηελ πόιε ηεο Ρόδνπ», Ρόδνο 2400 ρξόληα. Ζ πόιε ηεο Ρόδνπ από ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ηελ θαηάιεςε από ηνπο Σνύξθνπο (1523), Πξαθηηθά, ηόκ. Β, Αζήλα 2000, ζ Γ. Νηέιιαο, «Νέα ζηνηρεία γηα έλα κνλαζηήξη ζηε κεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ», Γειηίν ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ηόκ. ΚΑ (2000), ζ Γηα ηελ λεώηεξε ηζηνξία θαη κλεκεία ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ θαη ηελ Ηηαινθξαηία βιέπε: Ε. Σζηξπαλιήο, «Ηηαινθξαηία ζηα Γσδεθάλεζα ( )», Ρόδνο 1998, Scuola Archeologica di Atene, La prtesenza italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948, Catania S. Martinoli, E. Perotti, Architettura coloniale italiana nel Dodecaneso ( ), Torino Β. Κνιώλαο, «Ζ ηηαιηθή αξρηηεθηνληθή ζηα Γσδεθάλεζα, », Αζήλα Γηα ηελ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Ρόδνπ:

14 14 Γ. Νηέιιαο, «Ζ πνιενδνκία ηεο Ρόδνπ ηνλ 20ν αηώλα», πεξηνδηθό Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Γσδεθαλήζνπ, Γσδεθαλεζηαθή Απηνδηνίθεζε, ηεύρ. 20 Ννέ./Γεθ. 2001, ζ Γηα ηηο εξγαζίεο ζηα κλεκεία θαη ηελ κεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ: «Ζ παιηά πόιε ηεο Ρόδνπ. Μειέηεο θαη επεκβάζεηο », Γήκνο Ρόδνπ, Γξαθείν ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο κεζαησληθήο πόιεο Ρόδνπ, Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ΤΠΠΟ - ΣΑΠΑ Γήκνπ Ρόδνπ, Ρόδνο Γξαθείν ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο κεζαησληθήο πόιεο Ρόδνπ, «Παξνπζίαζε ηνπ Γξαθείνπ», Ηζηνξία θαη πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο ηεο κεζαησληθήο πόιεο Ρόδνπ», ζηα Πξαθηηθά ηεο Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο (Ρόδνο, Ννεκβξίνπ 1986), Αζήλα 1992, ζ G. Dellas, The medieval town of Rhodes, Actas di Congresso internacional Urbanismo y Conservazion de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Caceres 1993, ζ G. Dellas, Restoration and management of the medieval town of Rhodes, Proceedings 4 th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean, (Rhodes 6-11 May 1997), v. 4, Athens 1997, ζ Θ. Αλαπνιηηάλνο, Α.Μ. Κάζδαγιε, Κ. Μαλνύζνπ Νηέιια, «Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ ηππνηηθνύ μελώλα ηεο αγίαο Αηθαηεξίλεο ζηε κεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ», Πξαθηηθά ηνπ 4 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ γηα ηε πληήξεζε ησλ Μλεκείσλ ηεο Μεζνγείνπ (Ρόδνο 6-11 Μαΐνπ 1997), η. 4, Αζήλα 1997, ζ D. A. Poziopoulos, Wear propagation in the fortification constructions and the effectiveness of period interventions in the medieval city of Rhodes, Proceedings 4 th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean, (Rhodes 6-11 May 1997), v. 4, Athens 1997, p Κ. Μαλνύζνπ-Νηέιια, «Πξνο έλα ζρέδην νινθιεξσκέλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκεηαθνύ ζπλόινπ σλ κεζαησληθώλ νρπξώζεσλ ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ» Πξαθηηθά ηνπ 4 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ γηα ηε πληήξεζε ησλ Μλεκείσλ ηεο Μεζνγείνπ (Ρόδνο 6-11 Μαΐνπ 1997), η. 4, Αζήλα 1997, ζ Γ. Νηέιιαο,. Βιεζίδεο, Μ. Εεξιέληεο, «Απνθαηάζηαζε ησλ εθθιεζηώλ ηεο κεζαησληθήο πόιεο ηεο Ρόδνπ θαη πνιηηηζηηθή αμηνπνίεζε», Πξαθηηθά ηνπ 4 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ γηα ηε πληήξεζε ησλ Μλεκείσλ ηεο Μεζνγείνπ, η. 4, Αζήλα 1997, ζ Κ. Manousou Della, Program for the integrated restoration and environmental upgrading of the monumental complex of the fortifications of Rhodes, The fortification in the Mediterranean Basin: Technologies for the Preservation and Conservation (Rhodes, May 25-31), Bari 1998, ζ Γ. Νηέιιαο, «Σν θηίξην Villaragut ζηε κεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ», Απνθαηάζηαζε αλαβίσζε ηζηνξηθώλ θηηξίσλ θαη πόιεσλ 18 νο 20όο αηώλαο ζηα Βαιθάληα, Θεζζαινλίθε 1999, ζ Κ. Μαλνύζνπ-Νηέιια, «Μεζαησληθή πόιε Ρόδνπ. Έξγα απνθαηάζηαζεο ( )», Ρόδνο Κ. Μαλνύζνπ-Νηέιια, «Μεζαησληθέο νρπξώζεηο ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ. Μεζνδνινγία θαη αξρέο επεκβάζεσλ», Ήπηεο επεκβάζεηο θαη πξνζηαζία ηζηνξηθώλ θαηαζθεπώλ, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε 2001, ζ Γ. Νηέιιαο, «Έξγα απνθαηάζηαζεο ζηε κεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ», ζηα Πξαθηηθά ηεο Δπηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο «Πξνζηαζία θαη Αλάπηπμε ησλ Πόιεσλ ζηνλ 21 ν αηώλα» ηεο Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Ηζηνξηθώλ Πόιεσλ CIVVIH ICOMOS Απξίιε 2002 ζηελ Κέξθπξα. Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ΤΠΠΟ - ΣΑΠΑ - Γήκνπ Ρνδίσλ, , 19 ρξόληα παξνπζίαο ζηελ παιηά πόιε ηεο Ρόδνπ, Καηάινγνο Έξγσλ..

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο ΔΕΗ Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο Μεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν ε πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο έδεημε λέα ζεκάδηα αλάθακςεο. Η αλαθάιπςε ηνπ ιηγλίηε, απνηέιεζε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμοντερισμός Κριτική της μαζικής -λειτουργικής πόλης

Μεταμοντερισμός Κριτική της μαζικής -λειτουργικής πόλης Μεταμοντερισμός Κριτική της μαζικής -λειτουργικής πόλης Μεταμοντερισμός Η μετάβαση Η θιαζηθή πεξίνδνο ηνπ θνλμηνλαιηζκνύ 1945-1970, θηάλεη ζηελ νξηαθόηεηα ησλ ζρεδηαζηηθώλ ηνπ αξρώλ θαη κεζόδσλ, ησλ πξνβιεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Η

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Η πόλη ηηρ Καβάλαρ Μέζα 19νπ αη.: πόιε εληόο ησλ ηεηρώλ, ύπαξμε ειιεληθώλ, εβξατθώλ θαη ηνπξθηθώλ ζηνηρείσλ. 1864: άδεηα αλνηθνδόκεζεο εθηόο ησλ ηεηρώλ, αύμεζε ηνπ ειιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα