Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράµµατα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικών µέσων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8, Αφού ζήτησε τεχνικές συµβουλές από την ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθ- µιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (CESR), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 8 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ ορίζει ότι οι απαγορεύσεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρµόζονται στις πράξεις επί ιδίων µετοχών που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων αγοράς ιδίων µετοχών, ούτε στις πράξεις σταθεροποίησης ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου, εφόσον οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται σύµφωνα µε τα εκτελεστικά µέτρα που έχουν θεσπιστείγια το σκοπό αυτό. (2) Οι πράξεις επί ιδίων µετοχών που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων επαναγοράς ιδίων µετοχών καθώς και οι πράξεις σταθεροποίησης ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου στις οποίες δεν εφαρµόζεται η εξαίρεση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, δεν πρέπει να θεωρούνται αφ' εαυτές ότι συνιστούν κατάχρηση αγοράς. (3) Από την άλλη πλευρά, οι απαλλαγές που θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό καλύπτουν µόνον συµπεριφορές που συνδέονται άµεσα µε δραστηριότητες στο πλαίσιο προγραµµάτων επαναγοράς και πράξεων σταθεροποίησης. Συµπεριφορές που δεν συνδέονται άµεσα µε τις προαναφερθείσες δραστηριότητες πρέπει εποµένως να αντιµετωπίζονται όπως οποιαδήποτε άλλη πράξη που καλύπτεται από την οδηγία 2003/6/ΕΚ και ενδέχεται να αποτελέσουν το αντικεί- µενο διοικητικών µέτρων ή κυρώσεων, εφόσον η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι η εν λόγω συµπεριφορά συνιστά κατάχρηση αγοράς. (4) Όσον αφορά τις πράξεις επίιδίων µετοχών που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων επαναγοράς, οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό δεν προδικάζουν την εφαρµογή της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 2 ) περίσυντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 2 της συνθήκης, για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας για τη διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου της ( 3 ). ( 1 ) ΕΕ L96της , σ. 16. ( 2 ) Η CESR θεσπίστηκε µε την απόφαση 2001/527/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 191 της , σ. 43). ( 3 ) ΕΕ L26της , σ. 1. (5) Στις δραστηριότητες που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων επαναγοράς και οι οποίες µπορούν να τύχουν της εξαίρεσης από τις απαγορεύσεις της οδηγίας 2003/6/ΕΚ περιλαµβάνονται οι πράξεις που διενεργούν εκδότες µε σκοπό τη µείωση του κεφαλαίου τους, την εκπλήρωση υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τίτλους χρέους ανταλλάξιµους µε µετοχικούς τίτλους ή από τη διανοµή µετοχών στους εργαζοµένους. (6) Η διαφάνεια αποτελείαπαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη των περιπτώσεων κατάχρησης αγοράς. Για το σκοπό αυτό τα κράτη µέλη δύνανται να ορίσουν επίσηµα τους µηχανισµούς που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών που πρέπει να δηµοσιοποιούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού. (7) Οι εκδότες που εφαρµόζουν προγράµµατα επαναγοράς ιδίων µετοχών πρέπει να ενηµερώνουν την αρµόδια εποπτική αρχή και, εφόσον απαιτείται, το ευρύ κοινό. (8) Οι πράξεις επί ιδίων µετοχών στο πλαίσιο προγραµµάτων επαναγοράς µπορούν να διενεργηθούν µέσω παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων. (9) Για να προλαµβάνονται οι περιπτώσεις κατάχρησης αγοράς πρέπει να περιοριστείο καθηµερινός όγκος των πράξεων επί ιδίων µετοχών που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων επαναγοράς. Απαιτείται πάντως ορισµένος βαθµός ευελιξίας για την προσαρµογή σε συγκεκριµένες συνθήκες αγοράς, όπως το χαµηλό επίπεδο συναλλαγών. (10) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πώληση ιδίων µετοχών κατά τη διάρκεια εφαρµογής ενός προγράµµατος επαναγοράς, στην πιθανή ύπαρξη «κλειστών περιόδων» κατά τη διάρκεια των οποίων απαγορεύονται οι συναλλαγές εκ µέρους των εκδοτών καθώς και στο ότι ένας εκδότης δύναται να έχει νόµιµους λόγους να αναβάλλει τη δηµοσιοποίηση των εµπιστευτικών πληροφοριών. (11) Οι πράξεις σταθεροποίησης έχουν κυρίως ως αποτέλεσµα την παροχή στήριξης της τιµής προσφοράς των σχετικών κινητών αξιών κατά τη διάρκεια περιορισµένης χρονικής περιόδου όταν οι πωλητές ασκούν πιέσεις στις εν λόγω τιµές, µειώνοντας έτσι τις πτωτικές πιέσεις που προκαλούνται από κινήσεις βραχυπρόθεσµων επενδυτών και διατηρώντας οµαλές συνθήκες στην αγορά των εν λόγω κινητών αξιών. Αυτό είναι προς το συµφέρον των επενδυτών εκείνων που έχουν εγγραφείγια αγορά ή έχουν αγοράσει αυτές τις κινητές αξίες στο πλαίσιο διάθεσης σηµαντικού αριθµού κινητών αξιών, καθώς και προς το συµφέρον των εκδοτών. Με τον τρόπο αυτό, η σταθεροποίηση µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών και των εκδοτών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.

2 L 336/ (12) Οι πράξεις σταθεροποίησης µπορούν να διενεργηθούν είτε σε οργανωµένη αγορά είτε εκτός αυτής και µπορούν να πραγµατοποιηθούν χρησιµοποιώντας χρηµατοπιστωτικά µέσα άλλα από εκείνα που είναι εισηγµένα ή πρόκειται να εισαχθούν για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την τιµή του µέσου που έχει εισαχθείή πρόκειται να εισαχθείγια διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. (13) Στις σχετικές κινητές αξίες περιλαµβάνονται χρηµατοπιστωτικά µέσα που καθίστανται ανταλλάξιµα µετά από µία αρχική περίοδο διότι είναι ουσιαστικά ίδια µε τις εν λόγω κινητές αξίες παρότι αρχικά παρέχουν διαφορετικό µέρισµα ή τόκο. (14) Όσον αφορά τις πράξεις σταθεροποίησης, η διαπραγµάτευση µεγάλων πακέτων δεν πρέπει να θεωρηθείσηµαντική διάθεση σχετικών κινητών αξιών καθότι πρόκειται για αυστηρά ιδιωτικές τοποθετήσεις. (15) Όταν, στο πλαίσιο µιας αρχικής δηµόσιας προσφοράς, τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη διενέργεια πράξεων πριν από την έναρξη της επίσηµης διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, η σχετική δυνατότητα καλύπτει και τις πράξεις που διενεργούνται πριν από την έκδοση («when issued trading»). (16) Η ακεραιότητα της αγοράς απαιτείτην δηµοσιοποίηση µε προσήκοντα τρόπο της σταθεροποιητικής πράξης από τους εκδότες ή τις οντότητες που πραγµατοποιούν τη σταθεροποίηση, ενεργώντας ή όχι για λογαριασµό αυτών των εκδοτών. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την προσήκουσα δηµοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών πρέπει να είναι αποτελεσµατικές και να λαµβάνουν υπόψη τις πρακτικές της αγοράς που γίνονται αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές. (17) Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος συντονισµός µεταξύ όλων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων που πραγµατοποιούν πράξη σταθεροποίησης. Κατά τη διενέργεια πράξης σταθεροποίησης, µία από αυτές τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύµατα λειτουργείως κεντρικό σηµείο επαφής για κάθε αίτηµα παροχής πληροφοριών εκ µέρους της αρµόδιας αρχής κάθε εµπλεκόµενου κράτους µέλους. (18) Για να αποφευχθείοποιαδήποτε σύγχυση µεταξύ των συµµετεχόντων στην αγορά, η σταθεροποιητική πράξη πρέπει να διενεργείται λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και την τιµή προσφοράς της σχετικής κινητής αξίας παράλληλα πρέπει να διενεργούνται πράξεις για την εκκαθάριση θέσεων που δηµιουργήθηκαν ως αποτέλεσµα αυτής της σταθεροποιητικής πράξης προκειµένου να ελαχιστοποιηθείη επίπτωσή της στην αγορά λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις επικρατούσες στην οικεία αγορά συνθήκες. (19) Η ρήτρα επιπρόσθετης κατανοµής σχετικών κινητών αξιών («overallotment facilities») ή η άσκηση δικαιωµάτων αγοράς επιπρόσθετων σχετικών κινητών αξιών («greenshoe' options») είναι στενά συνδεδεµένα µε τις πράξεις σταθεροποίησης, καθότι παρέχουν πόρους και κάλυψη για τη σταθεροποιητική δραστηριότητα. (20) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εφαρµογή, εκ µέρους επιχείρησης επενδύσεων ή πιστωτικού ιδρύµατος, της προαναφερόµενης ρήτρας επιπρόσθετης κατανοµής για σκοπούς σταθεροποίησης, όταν η πράξη αυτή συνεπάγεται θέση µη καλυπτόµενη από δικαίωµα αγοράς επιπρόσθετων σχετικών κινητών αξιών. (21) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού είναι σύµφωνες µε τη γνώµη της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειµένου τα προγράµµατα επαναγοράς ιδίων µετοχών και οι πράξεις σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικών µέσων να τύχουν της απαλλαγής του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί, πέραν εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία 2003/6/ΕΚ: 1. ως «επιχείρηση επενδύσεων» νοείται κάθε νοµικό πρόσωπο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο 2 της οδηγίας 93/ 22/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 1 ) 2. ως «πιστωτικό ίδρυµα» νοείται κάθε νοµικό πρόσωπο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/ 12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 2 ) 3. ως «προγράµµατα επαναγοράς» νοούνται οι πράξεις επίιδίων µετοχών σύµφωνα µε τα άρθρα 19 έως 24 της οδηγίας 77/ 91/ΕΟΚ 4. ως «πρόγραµµα επαναγοράς ιδίων µετοχών µε καθορισµένο χρονοδιάγραµµα» νοείται ένα πρόγραµµα επαναγοράς ιδίων µετοχών για το οποίο οι ηµεροµηνίες και οι ποσότητες των κινητών αξιών κατά την περίοδο εφαρµογής του καθορίζονται κατά τη στιγµή της δηµοσιοποίησης του προγράµµατος αυτού 5. ως «προσήκουσα δηµοσιοποίηση» νοείται η δηµοσιοποίηση που γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 102 παράγραφος 1 και του άρθρου 103 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 3 ) 6. ως «σχετικές κινητές αξίες» νοούνται οι µεταβιβάσιµες κινητές αξίες όπως ορίζονται στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ, οι οποίες είναι εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη ώρα ή για τις οποίες έχει ζητηθεί η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, και οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο σηµαντικής διάθεσης ( 1 ) ΕΕ L 141 της , σ. 27. ( 2 ) ΕΕ L 126 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 184 της , σ. 1.

3 L 336/35 7. ως «πράξη σταθεροποίησης» νοείται κάθε αγορά ή προσφορά αγοράς σχετικών κινητών αξιών, ή κάθε συναλλαγή σε συνδεό- µενα µε αυτές ισοδύναµα µέσα, την οποία διενεργούν επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύµατα στο πλαίσιο σηµαντικής διάθεσης τέτοιων σχετικών κινητών αξιών µε αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη της αγοραίας τιµής αυτών των σχετικών κινητών αξιών, για προκαθορισµένη χρονική περίοδο, λόγω πίεσης που ασκείται στις τιµές αυτών των κινητών αξιών 8. ως «συνδεόµενα µέσα» νοούνται τα ακόλουθα χρηµατοπιστωτικά µέσα (συµπεριλαµβάνονται τα µέσα που δεν είναι εισηγ- µένα για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ή για τα οποία δεν έχει ζητηθεί η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, υπό τον όρο ότι οι σχετικές αρµόδιες αρχές έχουν συµφωνήσει να εφαρµόζουν πρότυπα διαφάνειας για τις πράξεις σε αυτά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα): α) συµβόλαια ή δικαιώµατα εγγραφής, απόκτησης ή διάθεσης των σχετικών κινητών αξιών β) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα σε σχετικές κινητές αξίες γ) όταν οι σχετικές κινητές αξίες είναι µετατρέψιµοι ή ανταλλάξιµοι τίτλοι χρέους, οι κινητές αξίες στις οποίες αυτοί οι µετατρέψιµοι ή ανταλλάξιµοι τίτλοι χρέους µπορούν να µετατραπούν ή να ανταλλαγούν δ) µέσα που εκδίδονται ή καλύπτονται από την εγγύηση του εκδότη ή του εγγυητή των σχετικών κινητών αξιών και των οποίων η αγοραία τιµή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά την τιµή των σχετικών κινητών αξιών, ή αντιστρόφως ε) όταν οι σχετικές κινητές αξίες είναι κινητές αξίες ισοδύνα- µες µε µετοχές, οι µετοχές που αναπαρίστανται από αυτές τις κινητές αξίες (και οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες που ισοδυναµούν µε αυτές τις µετοχές) 9. ως «σηµαντική διάθεση» νοείται µια αρχική ή δευτερογενής προσφορά σχετικών κινητών αξιών, η οποία ανακοινώνεται δηµόσια και διαφέρει από τη συνήθη αγορά και πώληση τόσο από την άποψη της συνολικής αξίας των προσφερόµενων κινητών αξιών όσο και από τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους διάθεσης 10. ως «προσφέρων» νοείται ο προηγούµενος κάτοχος των σχετικών κινητών αξιών ή η οντότητα που εκδίδει τις σχετικές κινητές αξίες 11. ως «κατανοµή» νοείται η διαδικασία ή οι διαδικασίες καθορισµού του αριθµού των σχετικών κινητών αξιών που πρόκειται να λάβουν οι επενδυτές οι οποίοι είχαν προηγουµένως εγγραφείή υποβάλει αίτηση εγγραφής για αγορά αυτών των κινητών αξιών 12. ως «συµπληρωµατική σταθεροποίηση» νοείται η εφαρµογή ρήτρας επιπρόσθετης κατανοµής σχετικών κινητών αξιών ή η άσκηση δικαιώµατος αγοράς σχετικών κινητών αξιών εκ µέρους επιχειρήσεων επενδύσεων ή πιστωτικών ιδρυµάτων, η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο σηµαντικής διάθεσης σχετικών κινητών αξιών µε αποκλειστικό στόχο να διευκολυνθείη διενέργεια µιας πράξης σταθεροποίησης 13. ως «ρήτρα επιπρόσθετης κατανοµής σχετικών κινητών αξιών» («overallotment facility») νοείται όρος στη σύµβαση αναδοχής ή στη σύµβαση κύριας αναδοχής ο οποίος επιτρέπει την αποδοχή εγγραφών ή προσφορών για αγορά µεγαλύτερου αριθµού σχετικών κινητών αξιών από τον αρχικά προσφερόµενο 14. ως «δικαίωµα αγοράς επιπρόσθετων σχετικών κινητών αξιών» («Greenshoe option») νοείται το δικαίωµα που χορηγεί ο προσφέρων στην ενεργούσα ή στις ενεργούσες την προσφορά επενδυτικές επιχειρήσεις ή πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό την κάλυψη των επιπρόσθετων κατανοµών, και βάσει του οποίου, για ορισµένη χρονική περίοδο µετά την προσφορά των σχετικών κινητών αξιών, η προαναφερθείσα ή οι προαναφερθείσες επενδυτικές επιχειρήσεις ή πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να αγοράσουν ορισµένο αριθµό αυτών των κινητών αξιών στην τιµή προσφοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Ι ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 3 Στόχοι των προγραµµάτων επαναγοράς ιδίων µετοχών Για να εφαρµοσθείη απαλλαγή του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/ 6/ΕΚ σε ένα πρόγραµµα επαναγοράς, πρέπει το πρόγραµµα αυτό να είναι σύµφωνο προς τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος κανονισµού και παράλληλα να αποσκοπείαποκλειστικά στη µείωση του κεφαλαίου ενός εκδότη (σε αξία ή σε αριθµό µετοχών) ή στην εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από: α) τίτλους χρέους µετατρέψιµους σε µετοχικούς τίτλους, ή β) την άσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών εκ µέρους των εργαζοµένων (employee share option programmes) ή από άλλες διαθέσεις µετοχών σε εργαζοµένους του εκδότη ή συνδεδεµένης µε αυτόν εταιρείας. Άρθρο 4 Όροι εφαρµογής των προγραµµάτων επαναγοράς ιδίων µετοχών και όροι δηµοσιοποίησης 1. Το πρόγραµµα επαναγοράς ιδίων µετοχών πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ. 2. Πριν από την έναρξη της διαπραγµάτευσης, οι πλήρεις λεπτοµέρειες του εγκεκριµένου προγράµµατος δυνάµει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/91/ΕΚ δηµοσιοποιούνται µε προσήκοντα τρόπο στο ευρύ κοινό στα κράτη µέλη στα οποία ο εκδότης έχει ζητήσει την εισαγωγή των µετοχών του για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Στις λεπτοµέρειες αυτές πρέπει να περιλαµβάνεται ο σκοπός του προγράµµατος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, το µέγιστο συνολικό ποσό του, ο µέγιστος αριθµός µετοχών που πρόκειται να αγοραστούν και η εγκεκριµένη περίοδος εφαρµογής του προγράµµατος. Τυχόν µεταγενέστερες αλλαγές στο πρόγραµµα δηµοσιοποιούνται µε προσήκοντα τρόπο στο κοινό. 3. Ο εκδότης οφείλει να διαθέτει τους απαραίτητους µηχανισµούς που θα του επιτρέψουν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του πληροφόρησης σχετικά µε τις διενεργηθείσες πράξεις έναντι της αρµόδιας αρχής της οργανωµένης αγοράς στην οποία οι µετοχές έχουν εισαχθείγια διαπραγµάτευση. Οι µηχανισµοίαυτοίπρέπει να καταγράφουν κάθε συναλλαγή που συνδέεται µε προγράµµατα επαναγοράς, καθώς και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ. 4. Ο εκδότης οφείλει να δηµοσιοποιεί λεπτοµέρειες για όλες τις συναλλαγές που ορίζονται στην παράγραφο 3 το αργότερο έως τη λήξη της έβδοµης ηµερήσιας συνεδρίασης που ακολουθεί την ηµεροµηνία εκτέλεσης αυτών των συναλλαγών.

4 L 336/ Άρθρο 5 Όροι διενέργειας των πράξεων 1. Όσον αφορά τις τιµές, ο εκδότης, κατά τη διενέργεια πράξεων στο πλαίσιο προγράµµατος επαναγοράς ιδίων µετοχών, δεν αγοράζει µετοχές σε τιµή ανώτερη από εκείνη στην οποία διενεργήθηκε η τελευταία ανεξάρτητη πράξη ή από εκείνη της υψηλότερης τρέχουσας ανεξάρτητης προσφοράς, εάν η τελευταία είναι ανώτερη, στις αγορές στις οποίες διενεργείται η αγορά των µετοχών. Εάν η αγορά αυτή δεν είναι οργανωµένη αγορά, η τιµή της τελευταίας ανεξάρτητης πράξης ή της υψηλότερης τρέχουσας ανεξάρτητης προσφοράς που θα ληφθεί υπόψη είναι εκείνη της οργανωµένης αγοράς του κράτους µέλους στο οποίο διενεργείται η αγορά µετοχών. Όταν ο εκδότης αγοράζει τις µετοχές του µε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, η τιµή άσκησης αυτών των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων δεν είναι ανώτερη από την τιµή στην οποία διενεργήθηκε η τελευταία ανεξάρτητη πράξη ή από εκείνη της υψηλότερης τρέχουσας ανεξάρτητης προσφοράς, εάν η τελευταία είναι ανώτερη. 2. Όσον αφορά τον όγκο, ο εκδότης δεν αγοράζει ποσοστό µεγαλύτερο από το 25 % του µέσου ηµερήσιου όγκου των µετοχών που διαπραγµατεύονται στην οργανωµένη αγορά στην οποία διενεργείται η αγορά των µετοχών. Ο µέσος ηµερήσιος όγκος υπολογίζεται µε βάση το µέσο ηµερήσιο όγκο συναλλαγών στη διάρκεια του µήνα που προηγείται εκείνου της δηµοσιοποίησης του προγράµµατος επαναγοράς και καθορίζεται, βάσει αυτού του υπολογισµού, για την εγκεκριµένη περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος. Εάν το πρόγραµµα δεν περιέχει καµία αναφορά στον όγκο αυτό, ο µέσος ηµερήσιος όγκος υπολογίζεται µε βάση το µέσο ηµερήσιο όγκο συναλλαγών των 20 ηµερών διαπραγµάτευσης που προηγούνται της ηµεροµηνίας αγοράς. 3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, σε περίπτωση εξαιρετικά χαµηλής ρευστότητας στη σχετική αγορά, ο εκδότης δύναται να υπερβείτο όριο του 25 %, εφόσον ο ίδιος: α) ενηµερώσει εκ των προτέρων την αρµόδια αρχή της οικείας αγοράς για την πρόθεσή του να υπερβείτο όριο του 25 % β) δηµοσιοποιήσει µε προσήκοντα τρόπο το ενδεχόµενο υπέρβασης του ορίου του 25 % γ) δεν υπερβείτο 50 % του µέσου ηµερήσιου όγκου. γ) ο εκδότης δεν διενεργεί επίσης πράξεις σε περίπτωση που έχει αποφασίσει να αναβάλει τη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. 2. Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται εάν ο εκδότης είναι επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυµα και έχει δηµιουργήσει αποτελεσµατικά στεγανά στη ροή πληροφοριών («Chinese Walls»), υποκείµενα στην εποπτεία της αρµόδιας αρχής, µεταξύ των υπευθύνων για το χειρισµό των εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τον εκδότη και των υπευθύνων για οποιαδήποτε απόφαση διενέργειας πράξεων επίιδίων µετοχών (συµπεριλαµβανοµένων των πράξεων για λογαριασµό πελατών), όταν διενεργούνται πράξεις επίιδίων µετοχών βάσει µιας τέτοιας απόφασης. Τα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται εάν ο εκδότης είναι επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυµα και έχει δηµιουργήσει αποτελεσµατικά στεγανά στη ροή πληροφοριών («Chinese Walls»), υποκείµενα στην εποπτεία της αρµόδιας αρχής, µεταξύ των υπευθύνων για το χειρισµό των εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τον εκδότη (συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων για τη διενέργεια πράξεων στο πλαίσιο του προγράµµατος επαναγοράς) και των υπευθύνων για τη διενέργεια πράξεων επίιδίων µετοχών για λογαριασµό πελατών, όταν διενεργούνται πράξεις επίιδίων µετοχών για λογαριασµό των πελατών αυτών. 3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται εάν: α) ο εκδότης εφαρµόζει πρόγραµµα επαναγοράς ιδίων µετοχών µε καθορισµένο χρονοδιάγραµµα, ή β) ο κύριος ανάδοχος του προγράµµατος επαναγοράς είναι επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυµα που λαµβάνει τις αποφάσεις του για διενέργεια πράξεων επίτων µετοχών του εκδότη κατά τρόπο ανεξάρτητο και χωρίς να επηρεάζεται από τον εκδότη όσον αφορά το χρόνο διενέργειας των αγορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Άρθρο 7 Όροι για τη διενέργεια πράξεων σταθεροποίησης Για να τύχει της απαλλαγής του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, µια πράξη σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικού µέσου πρέπει να διενεργηθείσύµφωνα µε τα άρθρα 8, 9 και 10 του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 6 Περιορισµοί 1. Για να τύχει της απαλλαγής του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, ο εκδότης, κατά τη συµµετοχή του σε πρόγραµµα επαναγοράς, δεν διενεργείτις ακόλουθες αναφερόµενες πράξεις: α) πώληση ιδίων µετοχών κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος β) πράξεις κατά τη διάρκεια περιόδου η οποία, βάσει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο διενεργείται η διαπραγµάτευση, θεωρείται «κλειστή περίοδος» Άρθρο 8 Χρονικοί περιορισµοί σχετικοί µε τη διάρκεια των πράξεων σταθεροποίησης 1. Η σταθεροποίηση διενεργείται µόνο κατά τη διάρκεια περιορισµένης χρονικής περιόδου. 2. Για µετοχές και άλλες κινητές αξίες ισοδύναµες µε µετοχές, η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 περίοδος αρχίζει, στην περίπτωση αρχικής προσφοράς ανακοινωθείσας δηµοσίως, κατά την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των σχετικών κινητών αξιών στην οργανωµένη αγορά και λήγει το αργότερο 30 ηµερολογιακές ηµέρες µετά από αυτήν.

5 L 336/37 Όταν η αρχική προσφορά που έχει ανακοινωθείδηµοσίως πραγµατοποιείται σε κράτος µέλος που επιτρέπει τη διενέργεια πράξεων πριν από την έναρξη διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 περίοδος αρχίζει κατά την ηµεροµηνία της προσήκουσας δηµοσιοποίησης της τελικής τιµής των σχετικών κινητών αξιών και λήγει το αργότερο 30 ηµερολογιακές ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία αυτή, εφόσον οι οποιεσδήποτε τέτοιου είδους πράξεις διενεργούνται σύµφωνα µε τους ενδεχόµενους κανόνες της οργανωµένης αγοράς στην οποία έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση οι σχετικές κινητές αξίες, και ιδίως σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν την προσήκουσα δηµοσιοποίηση και την υποχρέωση αναφοράς των πράξεων. 3. Για µετοχές και άλλες κινητές αξίες ισοδύναµες µε µετοχές, η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 περίοδος αρχίζει, στην περίπτωση δευτερογενούς προσφοράς, κατά την ηµεροµηνία της προσήκουσας δηµοσιοποίησης της τελικής τιµής των σχετικών κινητών αξιών και λήγει το αργότερο 30 ηµερολογιακές ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία κατανοµής. 4. Για οµόλογα και άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους (τα οποία δεν είναι µετατρέψιµα ή ανταλλάξιµα µε µετοχές ή µε άλλες κινητές αξίες ισοδύναµες µε µετοχές), η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 περίοδος αρχίζει κατά την ηµεροµηνία της προσήκουσας δηµοσιοποίησης των όρων προσφοράς των σχετικών κινητών αξιών [όπου αναφέρεται και η ενδεχόµενη διαφορά (spread) σε σχέση µε το επιτόκιο αναφοράς, µόλις αυτή καθοριστεί] και λήγει το αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο εκδότης των χρηµατοπιστωτικών µέσων εισέπραξε το προϊόν της έκδοσης, ή το αργότερο εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κατανοµής των σχετικών κινητών αξιών, ανάλογα µε το ποια από τις δύο αυτές προθεσµίες λήγει ενωρίτερα. 5. Για τιτλοποιηµένο χρέος µετατρέψιµο ή ανταλλάξιµο µε µετοχές ή µε άλλες κινητές αξίες ισοδύναµες µε µετοχές, η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 περίοδος αρχίζει την ηµεροµηνία της προσήκουσας δηµοσιοποίησης των τελικών όρων προσφοράς των σχετικών κινητών αξιών και λήγει το αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο εκδότης των χρηµατοπιστωτικών µέσων εισέπραξε το προϊόν της έκδοσης, ή το αργότερο εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κατανοµής των σχετικών κινητών αξιών, ανάλογα µε το ποια από τις δύο αυτές προθεσµίες λήγει ενωρίτερα. Άρθρο 9 Όροι δηµοσιοποίησης και πληροφόρησης για τις πράξεις σταθεροποίησης 1. Οι εκδότες, οι προσφέροντες, ή οι οντότητες που πραγµατοποιούν τη σταθεροποίηση, ενεργώντας ή όχι για λογαριασµό των προσώπων αυτών, δηµοσιοποιούν µε προσήκοντα τρόπο τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία πριν από την έναρξη της περιόδου προσφοράς των σχετικών κινητών αξιών: α) το ενδεχόµενο να διενεργηθείπράξη σταθεροποίησης, ότι η διενέργεια της πράξης αυτής δεν είναι βέβαιη και ότι η εν λόγω πράξη µπορείνα τερµατισθείανά πάσα στιγµή β) ότι οι συναλλαγές σταθεροποίησης αποσκοπούν στη στήριξη της αγοραίας τιµής των σχετικών κινητών αξιών γ) την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να διενεργηθείη πράξη σταθεροποίησης δ) τα στοιχεία του συντονιστή της σταθεροποίησης, εκτός εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστά κατά τη στιγµή της δηµοσιοποίησης στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να δηµοσιοποιούνται πριν από την έναρξη οποιασδήποτε πράξης σταθεροποίησης ε) την ύπαρξη και τη µέγιστη ποσότητα κινητών αξιών οποιασδήποτε ρήτρας επιπρόσθετης κατανοµής σχετικών κινητών αξιών ή οποιουδήποτε δικαιώµατος αγοράς επιπρόσθετων σχετικών κινητών αξιών, την περίοδο άσκησης αυτού του δικαιώµατος και κάθε άλλο όρο που συνοδεύει την εφαρµογή της προαναφερθείσας ρήτρας ή την άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώµατος. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου αναστέλλεται για τις προσφορές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των εκτελεστικών µέτρων της οδηγίας 2004/ /ΕΚ [οδηγία για το ενηµερωτικό δελτίο], από την ηµεροµηνία εφαρµογής αυτών των µέτρων. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, οι εκδότες, οι προσφέροντες, ή οι οντότητες που πραγµατοποιούν τη σταθεροποίηση, ενεργώντας ή όχι για λογαριασµό των προσώπων αυτών, κοινοποιούν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών σταθεροποίησης στην αρµόδια αρχή της σχετικής αγοράς το αργότερο έως τη λήξη της έβδοµης ηµερήσιας συνεδρίασης που ακολουθεί την ηµεροµηνία εκτέλεσης αυτών των συναλλαγών. 3. Εντός µιας εβδοµάδας από τη λήξη της περιόδου σταθεροποίησης, οι εκδότες, οι προσφέροντες, ή οι οντότητες που εκτελούν την πράξη σταθεροποίησης, ενεργώντας ή όχι για λογαριασµό των προσώπων αυτών, δηµοσιοποιούν µε προσήκοντα τρόπο τις ακόλουθες πληροφορίες: α) εάν πραγµατοποιήθηκε η πράξη σταθεροποίησης β) την ηµεροµηνία έναρξης των συναλλαγών σταθεροποίησης γ) την ηµεροµηνία διενέργειας της τελευταίας συναλλαγής σταθεροποίησης δ) το εύρος τιµών εντός του οποίου εκτελέσθηκε η πράξη σταθεροποίησης, για καθεµία των ηµερών κατά τις οποίες διενεργήθηκαν συναλλαγές σταθεροποίησης. 4. Οι εκδότες, οι προσφέροντες, ή οι οντότητες που διενεργούν την πράξη σταθεροποίησης, ενεργώντας ή όχι για λογαριασµό των προσώπων αυτών, καταγράφουν κάθε εντολή ή συναλλαγή σταθεροποίησης, καθώς και τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/22/ ΕΟΚ, οι οποίες αφορούν πλέον και τα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα πέραν εκείνων που έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. 5. Όταν διάφορες επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύµατα πραγµατοποιούν τη σταθεροποίηση, ενεργώντας ή όχι για λογαριασµό του εκδότη ή του προσφέροντα, µια από αυτές τις οντότητες λειτουργεί ως κεντρικό σηµείο επαφής για κάθε αίτηµα παροχής πληροφοριών εκ µέρους της αρχής που είναι αρµόδια για την οργανωµένη αγορά στην οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση οι σχετικές κινητές αξίες. Άρθρο 10 Ειδικοί όροι για τις τιµές 1. Σε περίπτωση προσφοράς µετοχών και άλλων κινητών αξιών ισοδύναµων µε µετοχές, η πράξη σταθεροποίησης των σχετικών κινητών αξιών δεν εκτελείται σε καµία περίπτωση σε τιµή ανώτερη της τιµής προσφοράς.

6 L 336/ Σε περίπτωση προσφοράς τιτλοποιηµένου χρέους µετατρέψι- µου ή ανταλλάξιµου µε τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η πράξη σταθεροποίησης των µέσων αυτών δεν εκτελείται σε καµία περίπτωση σε τιµή ανώτερη της αγοραίας τιµής που ισχύει για αυτά τα µέσα κατά το χρόνο της δηµοσιοποίησης των τελικών όρων της νέας προσφοράς. Άρθρο 11 Όροι που διέπουν τη συµπληρωµατική σταθεροποίηση Για να τύχει της απαλλαγής του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, µια πράξη συµπληρωµατικής σταθεροποίησης πρέπει να διενεργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος κανονισµού και τους ακόλουθους πρόσθετους όρους: α) επιπρόσθετη κατανοµή των σχετικών κινητών αξιών µπορείνα πραγµατοποιηθείµόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής και στην τιµή προσφοράς β) η θέση που προκύπτει από την εφαρµογή ρήτρας επιπρόσθετης κατανοµής σχετικών κινητών αξιών εκ µέρους επιχείρησης επενδύσεων ή πιστωτικού ιδρύµατος και δεν καλύπτεται από αντίστοιχο δικαίωµα αγοράς επιπρόσθετων σχετικών κινητών αξιών, δεν µπορείνα υπερβαίνει το 5% της αρχικής προσφοράς γ) το δικαίωµα αγοράς επιπρόσθετων σχετικών κινητών αξιών µπορείνα ασκηθείαπό τους κατέχοντες αυτό το δικαίωµα µόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχει εφαρµοστεί η ρήτρα επιπρόσθετης κατανοµής σχετικών κινητών αξιών δ) το δικαίωµα αγοράς επιπρόσθετων σχετικών κινητών αξιών δεν υπερβαίνει το 15 % της αρχικής προσφοράς ε) η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος αγοράς επιπρόσθετων σχετικών κινητών αξιών πρέπει να συµπίπτει µε την περίοδο σταθεροποίησης που ορίζεται στο άρθρο 8 στ) η άσκηση αυτού του δικαιώµατος δηµοσιοποιείται εγκαίρως και µε τις προσήκουσες λεπτοµέρειες, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η ηµεροµηνία άσκησής του καθώς και ο αριθµός και η φύση των σχετικών κινητών αξιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 12 Θέση σε ισχύ Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τον παρόντα κανονισµό την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 22 εκεµβρίου Για την Επιτροπή Frederik BOLKESTEIN Μέλος της Επιτροπής

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς 4.8.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29 ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί. Άρθρο 1 Σκοπός

Κεφάλαιο Α Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί. Άρθρο 1 Σκοπός Σχέδιο νόμου για τις Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις Κεφάλαιο Α Σκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα EL ECB-PUBLIC Προκήρυξη κενής θέσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1 Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης L 149/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 257 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3401 Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα