ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.Φύλλου Οκτωβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376//1402 Άσκηση του επαγγέλµατος τεχνικού της Βιοµηχανίας Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). β. Του π.δ. 191/2003 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» (ΦΕΚ ΑΊ46). γ. Του ν. 358/1976 άρθρο 1 «Περί ρυθµίσεως ζητηµάτων τινών της Βιοµηχανίας κινηµατογράφου και άλλων συναφών διατάξεων». δ. Του π.δ. 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/ ). ε. Του ν. 3057/2002 άρθρο 80 ΦΕΚ 239/Α/ (ΦΕΚ Α'239). στ. Της Υπουργικής Απόφασης 6472/03 ΦΕΚ 214/Β/ ζ. Της Απόφασης υπ' αριθµ. 133/ του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισµού «Περί ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού Φάνη Πάλλη- Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γιώργο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη» (ΦΕΚ 527/Β/ ), όπως αυτή διορθώθηκε στο υπ' αριθµ. 558/ Β/ ΦΕΚ. η. Της υπ' αριθµ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/21636/ Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Πολιτισµού «Σύσταση Επιτροπής στο Υπουργείο Πολιτισµού». 2. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσης Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: α) Οι Σκηνοθέτες Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης υπάγονται στις Διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος στους Τεχνικούς της Βιοµηχανίας Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης. β) Η άσκηση του επαγγέλµατος του Τεχνικού της Βιο- µηχανίας Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης, επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνον στους κατόχους της αντίστοιχης άδειας, όπως ορίζεται παρακάτω.!. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑ! ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ειδικότητες Τεχνικών Οι ειδικότητες του Τεχνικού της Βιοµηχανίας Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης, στον τοµέα της παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραµ- µάτων, καθορίζονται ως εξής: Α. Κλάδος Διοικητικός- Παραγωγής α) Διευθυντής Παραγωγής β) Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής γ) Φροντιστής δ) Γραµµατέας Παραγωγής. Β. Κλάδος Σκηνοθεσίας α) Σκηνοθέτης β) Βοηθός Σκηνοθέτη γ) Γραµµατέας Λήψεων (Σκριπτ) Γ. Κλάδος Φωτογραφίας α) Διευθυντής Φωτογραφίας. β) Χειριστής Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (CAMΕRAMAN) γ) Βοηθός Χειριστή Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός CAMERAMAN) δ) Φωτογράφος Σκηνής ε) Μακινίστας στ) Βοηθός Μακινίστα Δ. Κλάδος Ηλεκτρολόγων α) Chef Ηλεκτρολόγος β) Α' Ηλεκτρολόγος (Χειριστής Φωτιστικών Σωµάτων) γ) Β' Ηλεκτρολόγος (Βοηθός Χειριστή Φωτιστικών Σωµάτων) δ) Χειριστής Γεννήτριας. Ε. Κλάδος Σκηνογραφίας- Ενδυµατολογίας α) Σκηνογράφος-Ενδυµατολόγος β) Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυµατολόγου γ) Ενδυµατολόγος δ) Βοηθός Ενδυµατολόγου ε) Σκηνογράφος στ) Βοηθός Σκηνογράφου ζ) Αµπιγιέρ/Αµπιγιέζ η) Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος) θ) Τεχνίτης Σκηνικών (Πλαστικός) θ) Τεχνίτης Ξυλουργός ΣΤ. Κλάδος Ήχου α) Μηχανικός Ήχου β) Ηχολήπτης

2 γ) Βοηθός Ηχολήπτη (µπούµαν) δ) Σχεδιαστής'Ηχου Ζ. Κλάδος Μοντάζ α) Μοντέρ β) Βοηθός Μοντέρ γ) Μοντέρ Αρνητικού Η, Κλάδος Μακιγιάζ- Κοµµώσεις α) Μακιγιέρ / Μακιγιέζ β) Βοηθός Μακιγιέρ / Μακιγιέζ γ) Κοµµωτής / Κοµµώτρια Θ. Κλάδος Ειδικών Εφφέ (Special Effects) α) Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ β) Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ γ) Τεχνικός Ειδικών Οπτικών Εφφέ µε χρήση Η/Υ δ) Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφέ µε χρήση Η/Υ Ι. Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων α) Τεχνικός Προϊστάµενος Εργαστηρίου β) Τεχνικός Χρωµατικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ) γ) Τεχνικός Εµφανιστής -Εκτυπωτής δ) Βοηθός Τεχνικού Εργαστηρίου ε) Τεχνικός Μίξης Ήχου ΙΑ. Κλάδος Τηλεόρασης α) Μηχανικός Τηλεόρασης- Master control β) Τεχνικός Μεταγραφών γ) Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας δ) Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης) ε) Βοηθός Εικονολήπτη (Βοηθός Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης) στ) Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων -LINK ζ) Τεχνικός Ρύθµισης Εικόνας η) Τεχνικός Ροής Προγράµµατος θ) Τεχνικός Δικτύου Εκποµπής (RF) ι) Χειριστής AUTO CUE ια) Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager) Καθήκοντα Τεχνικών Τα καθήκοντα των τεχνικών που αναφέρονται παραπάνω, είναι τα ακόλουθα κατά ειδικότητα: Α. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1) Ο Διευθυντής Παραγωγής είναι ο βασικός οργανωτικός και διοικητικός συνεργάτης του Σκηνοθέτη και της Παραγωγής εν γένει, από την έναρξη της προετοι- µασίας ως την ολοκλήρωση της κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής. Είναι υπεύθυνος και έχει τη µέριµνα κυρίως: α. Για την κατάρτιση και εκτέλεση: i) του προϋπολογισµού σύµφωνα µε το σενάριο, τον οποίο και υπογράφει και του απολογισµού δαπανών µε τη ολοκλήρωση της συµβατικής του υποχρέωσης. ii) των συµβάσεων παροχής έργου ή εργασίας µε το τεχνικό και λοιπό προσωπικό καθώς και µε τα studios, εργαστήρια, µεταφορικά µέσα και τους λοιπούς συµβαλλόµενους. iii) των συµφωνητικών ενοικίασης µηχανηµάτων και λοιπών πραγµάτων απαραίτητων για την παραγωγή της ταινίας ή του τηλεοπτικού προγράµµατος. β. Για την έγκαιρη λήψη κάθε είδους διοικητικών ή άλλων αδειών και διευκολύνσεων. γ. Για την πιστή εφαρµογή της κινηµατογραφικής και εργατικής νοµοθεσίας. δ. Για την έγκαιρη παρουσία των εργαζοµένων ή των µηχανηµάτων στους χώρους εργασίας. Ο Διευθυντής Παραγωγής είναι υποχρεωµένος να περιφρουρεί τα συµφέροντα του παραγωγού εντολέα του και να επιτυγχάνει τους πιο σύµφορους οικονοµικούς και ποιοτικούς όρους για την παραγωγή της κινηµατογραφικής ταινίας ή του τηλεοπτικού προγράµµατος. 2) Ο Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής επικουρεί τον Διευθυντή Παραγωγής στο έργο του και εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία του αναθέτει ο τελευταίος, µέσα στο πλαίσιο της ειδικότητας του. Ιδιαίτερα είναι συνυπεύθυνος για την τήρηση του ηµερήσιου προγράµµατος (ordino). 3) Ο Φροντιστής συνεργάζεται µε τον Σκηνογράφο και τον Ενδυµατολόγο για την εξασφάλιση όλων των αντικειµένων της επένδυσης των χώρων γυρίσµατος και επιµελείται για την έγκαιρη εξεύρεση κάθε υλικού και αντικειµένου το οποίο χρειάζεται για τις ανάγκες του γυρίσµατος της κινηµατογραφικής ταινίας ή του τηλεοπτικού προγράµµατος, την παραλαβή και επιστροφή των πραγµάτων και τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. 4) Ο Γραµµατέας Παραγωγής επικουρεί τον Διευθυντή Παραγωγής και τον Βοηθό Διευθυντή Παραγωγής στο έργο τους και εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέ τουν οι παραπάνω. Είναι υπεύθυνος για τη γραµµατεία παραγωγής και για τη σωστή τήρηση του αρχείου. Β. ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ 1) Ο Σκηνοθέτης είναι ο σηµαντικότερος καλλιτεχνικός παράγοντας στη διαδικασία ολοκλήρωσης µιας κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής. Συγκεκριµένα είναι υπεύθυνος: I ) για την µετατροπή του σεναρίου, της ιδέας ή της είδησης σε εικόνες και ήχους, ούτως ώστε να επιτυγ χάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. ii) συνεργάζεται µε το Διευθυντή Παραγωγής και συµ- µετέχει στο προπαρασκευαστικό στάδιο της παραγωγής, όπου δίνει τις εντολές και κατευθύνσεις για την καλύτερη προετοιµασία του γυρίσµατος. iii) κατευθύνει στο γύρισµα όλους τους συντελεστές (καλλιτέχνες και τεχνικούς) και προΐσταται όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός άρτια τεχνικά και καλλιτεχνικά γυρίσµατος. iv) συµµετέχει στην διαδικασία του µοντάζ και προβαίνει σε όλες τις τεχνικές επεξεργασίες που απαιτούνται και έχει το τελευταίο λόγο και την ευθύνη για το τεχνικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσµα. 2) Ο Βοηθός Σκηνοθέτη στο στάδιο της προεργασί ας της κινηµατογραφικής ταινίας ή του τηλεοπτικού προγράµµατος: ί) συνεργάζεται µε τον Σκηνοθέτη στην τελική επεξεργασία του σεναρίου, στο χωρισµό των σκηνών σε πλάνα, στην επιλογή ηθοποιών και κοµπάρσων, στις πρόβες µε τους ηθοποιούς, στην ανεύρεση χώρων (Reperage). ii) αναλύει το σενάριο (Break Down) και καταρτίζει το πρόγραµµα λήψης σκηνών σε συνεργασία µε τον Σκηνοθέτη και τον Διευθυντή Παραγωγής. Στο στάδιο της λήψης: i) Συντάσσει το ηµερήσιο πρόγραµµα λήψης σκηνών (Ordino). ii) Είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των ηθοποιών και των κοµπάρσων για το ηµερήσιο πρόγραµµα και συνεργάζεται µε τον Σκηνοθέτη στο συντονισµό του τεχνικού και καλλιτεχνικού προσωπικού την ώρα του γυρίσµατος.

3 3) Ο Γραµµατέας Λήψεων (Σκρίπτ) κατά τη διάρκεια του γυρίσµατος είναι υπεύθυνος: i) για την κινηµατογραφική συνέπεια µεταξύ χώρου, χρόνου, αντικειµένων, θέσεων και κινήσεων προσώπων, αντικειµένων και µηχανής λήψης, ανάµεσα στα πλάνα των σκηνών του σεναρίου. ϋ) για το χειρισµό της κλακέτας και του χρονοµέτρου. iii) για τη σύνταξη του δελτίου λήψης και το ηµερολογίου γυρίσµατος. Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1) Ο Διευθυντής Φωτογραφίας αναλαµβάνει την φωτογραφική τεχνική και την καλλιτεχνική ποιότητα των λήψεων (εσωτερικών και εξωτερικών). Είναι υπεύθυνος για το φωτισµό του φυσικού ή τεχνητού διακόσµου, το καδράρισµα ή τη σύνθεση των πλάνων, τη φωτογραφική απόδοση του πνεύµατος του έργου, σύµφωνα µε τις οδη γίες του Σκηνοθέτη και την επίβλεψη της εµφάνισης και εκτύπωσης του φιλµ µέχρι και του πρώτου (στάνταρντ) εµπορικού αντίτυπου. Μπορεί να χειρίζεται ο ίδιος την κινηµατογραφική ή τηλεοπτική µηχανή λήψης. 2) Ο Χειριστής Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (CAMERAMAN) χειρίζεται την κινηµατογραφική µηχανή λήψης σύµφωνα µε τις οδηγίες του Σκηνοθέτη και του Διευθυντή Φωτογραφίας και επιβλέπει την εµφάνιση και εκτύπωση του φιλµ µέχρι και του πρώτου (στάνταρντ) εµπορικού αντιτύπου. 3) Ο Βοηθός Χειριστή Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός CAMERAMAN) βοηθά τον Διευθυντή Φω τογραφίας και τον Χειριστή Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης στο έργο τους, επιµελείται ο ίδιος τις ρυθµίσεις του φακού της µηχανής λήψης, το φόρτωµα των µηχανών µε φιλµ, την µεταφορά των µηχανών και των σχε τικών εξαρτηµάτων από θέση σε θέση κατά τη διάρκεια του γυρίσµατος, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία τους, καθώς επίσης τη µεταφορά του υλικού λήψης, ιδιαίτερα όταν το γύρισµα γίνεται στο ύπαιθρο. 4) Ο Φωτογράφος Σκηνής είναι υπεύθυνος για τη συνεπή αναπαραγωγή ως προς τη φωτογραφική ατµόσφαιρα και ως προς το κάδρο, στιγµιότυπων από τη λήψη των πλάνων µιας ταινίας είτε κατά την διάρκεια της λήψης ή εκ των υστέρων, χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό κατάλληλες µηχανικές συσκευές και υλικό και εκτελώντας τις ενδεδειγµένες εργασίες. Επιµελείται ο ίδιος το φωτογραφικό υλικό της ταινίας που απαιτείται τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την εµπορική εκµετάλλευση αυτής. 5) Ο Μακινίστας είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση, τη σταθεροποίηση και τη µετακίνηση της κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής µηχανής λήψης ή άλλων µηχανη- µάτων και εργαλείων (τρίποδα, γερανοί, τράβελινγκ, κ.α) εκτελώντας γι αυτό τις απαραίτητες κατασκευές και εφαρµογές. Εκτελεί την κίνηση της µηχανής λήψης επί γερανών ή άλλων κινητών µέσων, σύµφωνα µε τις εντολές του Σκηνοθέτη. Επίσης, επιµελείται ειδικών κα τασκευών για την τοποθέτηση και σταθεροποίηση των προβολέων κατά τη διάρκεια της κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής. 6) Ο Βοηθός Μακινίστα επικουρεί τον Μακινίστα στο έργο του, εκτελώντας τα ανατιθέµενα σ 3 αυτόν καθήκοντα εντός του κύκλου της ειδικότητας του. Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1) Ο Chef Ηλεκτρολόγος διενεργεί τη ρευµατοληψία από το δίκτυο της ΔΕΗ και είναι υπεύθυνος για την παροχή ρεύµατος, την ασφαλή τροφοδότηση και διανοµή του φορτίου στο σύνολο των φωτιστικών σωµάτων, την καλή λειτουργία αυτών και το φωτισµό του χώρου λήψης,σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Διευθυντή Φωτογραφίας. 2) Ο Α' Ηλεκτρολόγος (Χειριστής Φωτιστικών Σωµάτων) είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση και το χειρισµό των φωτιστικών σωµάτων στους χώρους λήψης, καθώς και για την καλή λειτουργία τους. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τροφοδοσία των φωτιστικών σω- µάτων και για τη διανοµή του ηλεκτρικού φορτίου µε ασφαλή τρόπο. 3) Ο Β' Ηλεκτρολόγος (Βοηθός Χειριστή Φωτιστικών Σωµάτων) εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Α' Ηλεκτρολόγος. Επιµελείται την παραλαβή των φωτιστικών σωµάτων και των εξαρτηµάτων τους, τη µεταφορά τους στους χώρους λήψης και τη µετακίνηση τους κατά τις λήψεις σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο. 4) Ο Χειριστής Γεννήτριας είναι υπεύθυνος για το χειρισµό της ηλεκτρικής γεννήτριας κατά τρόπο αποτελεσµατικό και ασφαλή στη διάρκεια των λήψεων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Chef Ηλεκτρολόγου. Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1) Ο Σκηνογράφος-Ενδυµατολόγος συνεργάζεται µε τον Σκηνοθέτη. Είναι υπεύθυνος για το τελικό αισθητικό αποτέλεσµα, την καλλιτεχνική συνέπεια των χώρων, τα έπιπλα, την επιλογή ή το σχεδιασµό των ενδυµάτων των ηθοποιών και τα υπόλοιπα αντικείµενα σύµφωνα µε την ατµόσφαιρα και το κλίµα της εποχής και του τόπου που επιθυµεί ο Σκηνοθέτης και την αληθοφάνεια. 2) Ο Βοηθός Σκηνογράφου- Ενδυµατολόγου είναι υπεύθυνος για τη σωστή κατασκευή των σκηνικών και των ενδυµάτων σύµφωνα µε τα σχέδια (µακέτες), τις οδηγίες και το πνεύµα του Σκηνογράφου. 3) Ο Ενδυµατολόγος συνεργάζεται µε τον Σκηνοθέτη. Είναι υπεύθυνος για την ενδυµατολογική παρουσία των ερµηνευτών της κινηµατογραφικής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής, σύµφωνα µε την προσωπικότητα των ρόλων, την ατµόσφαιρα και το κλίµα της εποχής που επιθυµεί ο Σκηνοθέτης. 4) Ο Βοηθός Ενδυµατολόγου επικουρεί τον Ενδυµατολόγο στο έργο του, εκτελώντας τα ανατιθέµενα σ" αυτόν καθήκοντα εντός του κύκλου της ειδικότητας του. 5) Ο Σκηνογράφος συνεργάζεται µε τον Σκηνοθέτη. Είναι υπεύθυνος για το τελικό αισθητικό αποτέλεσµα, την καλλιτεχνική συνέπεια των χώρων, τα έπιπλα και τα υπόλοιπα αντικείµενα σύµφωνα µε την ατµόσφαιρα και το κλίµα της εποχής και του τόπου που επιθυµεί ο Σκηνοθέτης και την αληθοφάνεια. 6) Ο Βοηθός Σκηνογράφου επικουρεί τον Σκηνογράφο στο έργο του, εκτελώντας τα ανατιθέµενα σ' αυτόν καθήκοντα εντός του κύκλου της ειδικότητας του. 7) Ο/η Αµπιγιέρ/Αµπιγιέζ φροντίζει για την καλή κατά σταση των ενδυµάτων, αναλαµβάνει την επιδιόρθωση τους, επικουρώντας τους ηθοποιούς που τα χρησιµοποιούν. 8) Ο Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος) είναι υπεύθυνος για τη σωστή εκτέλεση κάθε ζωγραφικής εργασίας στα σκηνικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Σκηνογράφου. 9) Ο Τεχνίτης Σκηνικών (Πλαστικός) είναι υπεύθυνος για τη σωστή εκτέλεση κάθε πλαστικής εργασίας στα σκηνικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Σκηνογράφου.

4 10) Ο Τεχνίτης Ξυλουργός είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αναγκαίων για την κινηµατογραφική ταινία ή τηλεοπτική παραγωγή ξυλουργικών κατασκευών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Σκηνογράφου. ΣΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΗΧΟΥ 1) Ο Μηχανικός Ήχου είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία όλων των µηχανηµάτων ήχου (σε στούντιο επεξεργασίας ήχου ή στη τηλεόραση), καθώς επίσης για το άρτιο τεχνικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσµα του ήχου της κινηµατογραφικής ταινίας ή του τηλεοπτικού προγράµµατος. 2) Ο Ηχολήπτης είναι υπεύθυνος για την καλλιτεχνική και τεχνική ποιότητα των ηχητικών εγγραφών, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές λήψεις, και γενικά για την καλή λειτουργία των συσκευών εγγραφών ήχου, τις οποίες χρησιµοποιεί ο ίδιος. 3) Ο βοηθός Ηχολήπτη (µπούµαν) επικουρεί τον Ηχο λήπτη στο έργο του. Χειρίζεται τη µικροφωνική συσκευή κατά τη διάρκεια της λήψης και επιµελείται της σωστής τοποθέτησης και κίνησης των µικροφώνων σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ηχολήπτη. Επιµελείται την παραλαβή και τη µεταφορά των ηχοληπτικών συσκευών και των εξαρτηµάτων τους και του υλικού εγγραφής του ήχου. 4) Ο ΣχεδιαστήςΉχου είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό της ηχητικής αρχιτεκτονικής µιας κινηµατογραφικής ταινίας/εχει την ευθύνη για την κατασκευή των ήχων και των ειδικών ηχητικών εφφέ καθώς επίσης για την µίξη τους µε την πρόζα και τη µουσική σε συνεργασία µε τον ηχολήπτη και τον µοντέρ της ταινίας. Συχνά ο σχεδιασµός των ήχων ξεκινάει από το σενάριο και ολοκληρώνεται κατά την διαδικασία του post-production. Ζ. ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΤΑΖ 1) Ο Μοντέρ είναι υπεύθυνος για τη συρραφή των πλάνων, τον συγχρονισµό εικόνας, διαλόγου, µουσικής και ήχου και τη δηµιουργία του ρυθµού της κιν/κής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής, σε συνεργασία µε το Σκηνοθέτη. 2) Ο Βοηθός Μοντέρ επικουρεί τον Μοντέρ στο έργο του και εκτελεί τα καθήκοντα που αυτός του αναθέτει, εντός του κύκλου της ειδικότητας του. 3) Ο Μοντέρ Αρνητικού χειρίζεται µε υπευθυνότητα το αρνητικό της ταινίας και πραγµατοποιεί όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µ' αυτό, όπως διαχωρισµό εκτυπωτέων, ταξινόµηση, συναρµολόγηση βάσει της κόπιας εργασίας, παραλληλισµό αρνητικού φωνής και εικόνας προς εκτύπωση σε συνεργασία µε τον Μοντέρ. Η. ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ - ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ 1) Ο/η Μακιγιέρ/Μακιγιέζ είναι υπεύθυνος/η για το άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα στον καλλωπισµό ή τη δια- µόρφωση των χαρακτηριστικών των ηθοποιών σύµφωνα µε τις ανάγκες της κιν/κής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής. 2) Ο/η Βοηθός Μακιγιέρ/Μακιγιέζ επικουρεί τον/την Μακιγιέρ/Μακιγιέζ στο έργο του/της και εκτελεί τα καθήκοντα που του/της ανατίθενται εντός του κύκλου της ειδικότητας του/της. 3) Ο/η Κοµµωτής/Κοµµώτρια επιµελείται τις κοµµώσεις των ηθοποιών σύµφωνα µε τις ανάγκες της κιν/κής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής και τις οδηγίες του/της Μακιγιέρ/Μακιγιέζ. θ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΦΕ (SPECIAL EFFECTS) 1) Ο Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία όλων των ειδικών εφφέ, σύµφωνα µε τις ανάγκες της σκηνοθεσίας, χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων, εύφλεκτα εκρηκτικά υλικά και γενικά διάφορες επικίνδυνες ουσίες. Την εφαρµογή των ειδικών εφφέ κάνει ο ίδιος αυτοπροσώπως, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεση τους. 2) Ο Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ επικουρεί τον Τεχνουργό Ειδικών Εφφέ στο έργο του. Την ευθύνη για τις εργασίες που αυτός εκτελεί,εντός του κύκλου της ειδικότητας του, έχει ο Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ. 3) Ο Τεχνικός Ειδικών Οπτικών Εφφέ µε χρήση Η/Υ, πραγµατοποιεί ειδικά οπτικά εφφέ µε τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, σύµφωνα µε τις ανάγκες της σκηνοθεσίας. 4) Ο Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφέ µε χρήση Η/Υ: i) επεξεργάζεται ή δηµιουργεί ήχους τους οποίους εντάσσει στην κινηµατογραφική ταινία ή την τηλεοπτική παραγωγή µε τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. ii) προσαρµόζει τη µουσική στην κινηµατογραφική ταινία ή τη τηλεοπτική παραγωγή. Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1) Ο Τεχνικός Προϊστάµενος Εργαστηρίου είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα της εµφάνισης και εκτύπωσης του κινηµατογραφικού υλικού, έγχρωµου ή ασπρόµαυρου, εικόνας ή φωνής, για την τονική και χρωµατική συνέπεια των αντιτύπων και για κάθε χηµική επεξεργασία του υλικού. 2) Ο Τεχνικός Χρωµατικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ) είναι υπεύθυνος για την χρωµατική διόρθωση κάθε πλάνου και για την τελική ποιότητα του χρώµατος της ταινίας, συνεργαζόµενος µε τον εκάστοτε Διευθυντή Φωτογραφίας. 3) Ο Τεχνικός Εµφανιστής-Εκτυπωτής χειρίζεται τα µηχανήµατα εµφάνισης και εκτύπωσης, παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία τους, πραγµατοποιεί τη συντήρηση τους, εκτελεί τις συνθέσεις των χηµικών και κάθε εργασία µε την επίβλεψη των Προϊσταµένων του. 4) Ο Βοηθός Τεχνικού Εργαστηρίου εκτελεί όλες τις βοηθητικές εργασίες των εργαστηρίων µε την ευθύνη του Τεχνικού Εµφανιστή-Εκτυπωτή ή του Τεχνικού Χρω- µατικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ). 5) Ο Τεχνικός Μίξης Ήχου είναι υπεύθυνος για το τελικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσµα µίξης ήχων. ΙΑ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1) Ο Μηχανικός Τηλεόρασης- Master control είναι υπεύθυνος για τη ρύθµιση της εικόνας, τη µαγνητοσκόπηση των τηλεοπτικών προγραµµάτων, τη συναρµολόγηση (µοντάζ) των παραπάνω προγραµµάτων, την επισκευή και συντήρηση µηχανηµάτων τηλεόρασης. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη λήψη όλων των επίγειων δορυφορικών σηµάτων του σταθµού και την προώθηση τους στους διάφορους τοµείς επεξεργασίας. 2) Ο Τεχνικός Μεταγραφών χειρίζεται τα µαγνητοσκόπια για την εγγραφή και αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού (δορυφορικών λήψεων, κυκλωµάτων, µετατροπές συστηµάτων εκποµπής και συστηµάτων εγγραφής). 3) Ο Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας ασχολείται µε το χειρισµό της κονσόλας µίξης της εικόνας. 4) Ο Εικονολήπτης χειρίζεται κάθε είδους τηλεοπτική µηχανή λήψης (ροµποτική, steady cam.jmmy jip κλπ.) για την παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων. 5) Ο Βοηθός Εικονολήπτη βοηθά τον Εικονολήπτη για

5 ΕΦΗΜΕΡίΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του τελευταίου, καθώς επίσης και τις οδηγίες του Σκηνοθέτη. Είναι υπεύθυνος επίσης για τον τεχνικό εξοπλισµό του τηλεοπτικού συνεργείου εκτός της τηλεοπτικής µηχανής. 6) Ο Ηλεκτρονικός Ραδιοζευξεων -LINK είναι υπεύθυνος για τη σωστή µετάδοση του τηλεοπτικού σήµατος από τη µονάδα εξωτερικών µεταδόσεων στον τηλεοπτικό σταθµό. 7) Ο Τεχνικός Ρύθµισης Εικόνας είναι υπεύθυνος για την ρύθµιση και τη σωστή απόδοση της εικόνας. 8) Ο Τεχνικός Ροής Προγράµµατος είναι υπεύθυνος για τη ροή του προγράµµατος του Τηλεοπτικού Σταθµού (ζωντανή και µαγνητοσκοπηµένη µετάδοση). 9) Ο Τεχνικός Δικτύου Εκποµπής (RF) είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή όλου του ηλεκτρονικού εξοπλισµού των δικτύων του τηλεοπτικού σταθµού, διασφαλίζοντας την οµαλή και συνεχή λειτουργία όλων των ποµπών των µονίµων ραδιοζευξεων, συσκευών ραδιοδικτύων και συσκευών κατανοµής εικόνας και ήχου. 10) Ο Χειριστής AUTO CUE είναι υπεύθυνος για τη σωστή κύλιση του κειµένου που διαβάζει ο παρουσιαστής. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή ζωντανής µετάδοσης ειδήσεων ή εκποµπών, υπάρχει πάντα αµφίδροµη επικοινωνία µε το κοντρόλ, για συνεννόηση µε τον Σκηνοθέτη. 11) Ο Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager) είναι ο συντονιστής και επιµελητής στο τηλεοπτικό πλατό σε συνεργασία µε το Σκηνοθέτη, II. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Άδεια Διευθυντή Παραγωγής Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Κινηµατογραφικών Σχολών, Ανώτατης βαθµίδας της κατεύθυνσης Παραγωγής, οι οποίοι έχουν πραγ- µατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου παραγωγές ως Βοηθοί Διευθυντή Παραγωγής. Σχολών Οικονοµικού κύκλου, οι οποίοι έχουν πραγ- µατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου παραγωγές ως Βοηθοί Διευθυντή Παραγωγής. β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Εµπορίας και Διαφήµισης (MARKETING), οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Διευθυντή Παραγωγής. γ) κατάρτισης, της ειδικότητας «Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει οκτώ (8) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή χίλια εξακόσια (1600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Διευθυντή Παραγωγής. δ) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Βοηθού Διευθυντή Παραγωγής, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει οκτώ (8) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή χίλια εξακόσια (1600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Διευθυντή Παραγωγής. 2. Άδεια Βοηθού Διευθυντή Παραγωγής Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Κινηµατογραφικών Σχολών, Ανώτατης βαθµίδας της κατεύθυνσης Παραγωγής. σχολών Οικονοµικού κύκλου ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Εµπορίας και Διαφήµισης (MARKETING). β) κατάρτισης, της ειδικότητας «Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3)κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή εξακόσια (600) ηµεροµίσθια µε την ειδικότητα του Φροντιστή. 3. Άδεια Φροντιστή Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Εµπορίας και Διαφήµισης (MARKETING). µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής». 4. Άδεια Γραµµατέα Παραγωγής Χορηγείται χωρίς εξετάσεις Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Β. ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ 1. Άδεια Σκηνοθέτη µίδας της κατεύθυνσης Σκηνοθεσίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δυο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή τετρακόσια (400) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Σκηνοθέτη. «Σκηνοθέτης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Σκηνοθέτη. γ) Σε όσους έχουν πραγµατοποιήσει µία (1) κινηµατογραφική ταινία µεγάλου µήκους, διάρκειας τουλάχιστον 60 λεπτών ή δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µικρού µήκους, διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών η κάθε µία ή διακόσια (200) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Σκηνοθέτες µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσης. Οι ταινίες θα πρέπει να έχουν προβληθεί δηµόσια. µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει οκτώ (8) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή χίλια εξακόσια (1600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Σκηνοθέτη.

6 2. Άδεια Βοηθού Σκηνοθέτη. µίδας της κατεύθυνσης Σκηνοθεσίας. «Σκηνοθέτης». γ) κατάρτισης, της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή, «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης»,οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου παραγωγές ως Σκριπτ ή Βοηθοί Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager). 3. Άδεια Σκριπτ. µίδας της κατεύθυνσης Σκηνοθεσίας. «Σκηνοθέτης». µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης». Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. Άδεια Δ/ντή Φωτογραφίας. αλλοδαπών Κινηµατογραφικών Σχολών, Ανώτατης βαθµίδας της κατεύθυνσης Διεύθυνσης Φωτογραφίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ως Cameraman ή πέντε (5) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ως Βοηθοί Cameraman. «Εικονολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ως Cameraman ή έξι (6) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ως Βοηθοί Cameraman. µίδας της κατεύθυνσης Διεύθυνσης Φωτογραφίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τετρακόσια (400) ηµερο- µίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Εικονολήπτες. «Εικονολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Εικονολήπτες. 2. Άδεια Χειριστή Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (Cameraman) µίδας της κατεύθυνσης Διεύθυνσης Φωτογραφίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ως Βοηθοί Cameraman. «Εικονολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ως Βοηθοί Cameraman. αλλοδαπών Κινηµατογραφικών Σχολών, Ανώτατης βαθµίδας της κατεύθυνσης Διεύθυνσης Φωτογραφίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει διακόσια (200) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Εικονολήπτες. «Εικονολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Εικονολήπτες. γ) Στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Εικονολήπτης»,οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες ως Βοηθοί Cameraman ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Εικονολήπτες. δ) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Βοηθού Εικονολήπτη ήδη µετονοµαζόµενου µε την παρούσα Απόφαση σε Βοηθό Χειριστή Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός Cameraman), οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Εικονολήπτη. 3. Άδεια Βοηθού Χειριστή Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός Cameraman) µίδας της κατεύθυνσης Διεύθυνσης Φωτογραφίας. «Εικονολήπτης». µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Εικονολήπτης». 4. Άδεια Φωτογράφου Σκηνής. µίδας της κατεύθυνσης Διεύθυνσης Φωτογραφίας. β) Στους Πτυχιούχους ΤΕΙ του Τµήµατος Φωτογραφίας. γ) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων Κινηµατογραφικών «Φωτογράφος». 5. Άδεια Μακινίστα: α) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας ξύλου και επίπλου, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δυο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή τετρακόσια (400) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Μακινίστα.

7 β) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του βοηθού Μακινίστα, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή τετρακόσια (400) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Μακινίστα. 6. Άδεια Βοηθού Μακινίστα: Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας ξύλου και επίπλου. Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1. Άδεια chef ηλεκτρολόγου. αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινη- µατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή τετρακόσια (400) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Α' Ηλεκτρολόγοι (Χειριστές Φωτιστικών Σωµάτων). β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρολογίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Α' Ηλεκτρολόγοι (Χειριστές Φωτιστικών Σωµάτων). 2. Άδεια Α' Ηλεκτρολόγου (Χειριστή Φωτιστικών Σω µάτων). αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρολογίας. β) Στους αδειούχους Ηλεκτρολόγους Γ' ειδικότητας Α' κατηγορίας 75KW και άνω, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου παραγωγές ως Β' Ηλεκτρολόγοι (Βοηθοί Χειριστές Φωτιστικών Σωµάτων). 3. Άδεια Β' Ηλεκτρολόγου (Βοηθού Χειριστή Φωτιστι κών Σωµάτων). Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Κλάδου Ηλεκτρολόγων, οι οποίοι έχουν άδεια Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας 15 KW και άνω. 4. Άδεια Χειριστή Γεννήτριας α) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Chef Ηλεκτρολόγου. β) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Α' Ηλεκτρολόγου (Χειριστή Φωτιστικών Σωµάτων). γ) Στους Πτυχιούχους Σχολών, ειδικότητας Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.). Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Άδεια Σκηνογράφου- Ενδυµατολόγου µίδας της κατεύθυνσης Σκηνογραφίας- Ενδυµατολογίας, ή της Σχολής Καλών Τεχνών, οι οποίοι έχουν πραγ- µατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου παραγωγές ως Βοηθοί Σκηνογράφου-Ενδυµατολόγου. Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδι- κότητας «Σκηνογράφος - Ενδυµατολόγος», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Σκηνογράφου- Ενδυµατολόγου. γ) Στους κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του Βοηθού Σκηνογράφου -Ενδυµατολόγου, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Σκηνογράφου- Ενδυµατολόγου. 2. Άδεια Βοηθού Σκηνογράφου -Ενδυµατολόγου µίδας της κατεύθυνσης Σκηνογραφίας- Ενδυµατολογίας ή της Σχολής Καλών Τεχνών. «Σκηνογράφος - Ενδυµατολόγος». µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Βοηθός Σκηνογράφος- Ενδυµατολόγος». 3. Άδεια Ενδυµατολόγου αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ενδυµατολογίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή τετρακόσια (400) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Ενδυµατολόγου. β) Στους Πτυχιούχους Σχολών Ενδυµατολογίας, ή στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης κατάρτισης, της ειδικότητας «Ειδικός Ενδυµατολογίας και Σχεδίασης Μόδας», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Ενδυµατολόγου. 4. Άδεια Βοηθού Ενδυµατολόγου Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ενδυµατολογίας. Στους Πτυχιούχους Σχολών Ενδυµατολογίας ή στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης κατάρτισης, της ειδικότητας «Ειδικός Ενδυµατολογίας και Σχεδίασης Μόδας». 5. Άδεια Σκηνογράφου αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Σκηνογραφίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή τετρακόσια (400) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Σκηνογράφου. β) Στους Πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή αντίστοιχης αλλοδαπής οι οποίοι έχουν πραγ- µατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Σκηνογράφου.

8 6. Άδεια Βοηθού Σκηνογράφου Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Σκηνογραφίας ή στους Πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή αντίστοιχης αλλοδαπής. 7. Άδεια Αµπιγιέρ/Αµπιγιέζ Στους Πτυχιούχους Αναγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών του Τοµέα Κοπτικής -Ραπτικής. 8. Άδεια Τεχνίτη Σκηνικών (Ζωγράφος). Στους αποφοίτους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή αντίστοιχης αλλοδαπής µε κατεύθυνση τη Ζωγραφική. Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών, ειδικότητας ελαιοχρωµατιστή. 6. Άδεια Τεχνίτη Σκηνικών (Πλαστικός). Στους αποφοίτους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή αντίστοιχης αλλοδαπής µε κατεύθυνση τη Γλυπτική. 7. Άδεια Τεχνίτη Ξυλουργού Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών, ειδικότητας Ξυλουργού ή στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Ξυλουργών». ΣΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΗΧΟΥ 1. Άδεια Μηχανικού Ήχου Κινηµατογραφικών Σχολών της κατεύθυνσης Ήχου, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε στούντιο επεξεργασίας ήχου ως Ηχολήπτες. β) Στους Πτυχιούχους Κινηµατογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας του Ηχολήπτη, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε στούντιο επεξεργασίας ήχου ως Ηχολήπτες. κατάρτισης, της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική µε Τεχνολογία», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εννιακόσια (900) ηµεροµίσθια σε στούντιο επεξεργασίας ήχου ως Ηχολήπτες. 2. Άδεια Ηχολήπτη αλλοδαπών Κινηµατογραφικών Σχολών, Ανώτατης βαθµίδας της κατεύθυνσης τουήχου, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή τετρακόσια (400) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Ηχολήπτη. Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικό- τητας «Ηχολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Ηχολήπτη. γ) κατάρτισης, της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική µε Τεχνολογία», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Ηχολήπτη. δ) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του βοηθού Ηχολήπτη, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Ηχολήπτη. 3. Άδεια Βοηθού Ηχολήπτη (µπούµαν) µίδας, της κατεύθυνσης του Ήχου. «Ηχολήπτης». µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική µε Τεχνολογία». 4. Άδεια Σχεδιαστή Ήχου µίδας της κατεύθυνσης τουήχου, οι οποίοι έχουν πραγ- µατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου παραγωγές ως Ηχολήπτες. «Ηχολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Ηχολήπτες. γ) κατάρτισης, της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική µε Τεχνολογία», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Ηχολήπτες. Ζ. ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΤΑΖ 1. Άδεια Μοντέρ αλλοδαπών Κινηµατογραφικών Σχολών, Ανώτατης βαθµίδας της κατεύθυνσης του Μοντάζ, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου παραγωγές ως Βοηθοί Μοντέρ. Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Μοντέρ», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) κινηµατογραφικές ταινίες

9 ΦΕΚ1483 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) µεγάλου µήκους ή εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Μοντέρ. γ) κατάρτισης, της ειδικότητας «Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρµοσης Εικόνας», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις(4)κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Μοντέρ. δ) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του βοηθού Μοντέρ, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους η οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Μοντέρ. 2. Άδεια Βοηθού Μοντέρ µίδας, της κατεύθυνσης του Μοντάζ. «Σκηνοθέτης» ή «Μοντέρ». µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρµοσης Εικόνας». 3. Άδεια Μοντέρ Αρνητικού Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Βοηθού Μοντέρ. Η. ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ - ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ 1. Άδεια Μακιγιέρ / Μακιγιέζ µίδας της κατεύθυνσης του Μακιγιάζ ή ΤΕΙ του Τµήµατος Αισθητικής, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή τετρακόσια (400) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Μακιγέρ/Μακιγιέζ. α) Στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Επαγγελµατικό Μακιγιάζ», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Μακιγέρ/Μακιγιέζ. β) Στους Πτυχιούχους Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ειδικότητας «Αισθητική Τέχνη», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει έξι (6) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή χίλια διακόσια (1200) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Μακιγέρ/Μακιγιέζ. 2. Άδεια Βοηθού Μακιγιέρ /Μακιγιέζ µίδας της κατεύθυνσης του Μακιγιάζ ή ΤΕΙ του Τµήµατος Αισθητικής. β) (ΟΕΕΚ), επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγ- γελµατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Επαγγελµατικό Μακιγιάζ». γ) Στους Πτυχιούχους Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ειδικότητας «Αισθητική Τέχνη». 3. Άδεια Κοµµωτού /Κοµµώτριας κατάρτισης, της ειδικότητας «Κοµµωτής- Τεχνικός Περιποίησης Κόµης» ή στους Πτυχιούχους Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Τµήµατος Κοµµωτικής Τέχνης. θ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΦΕ (SPECIAL EFFECTS) 1. Άδεια Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ. Σχολών, ειδικότητας Ειδικών Εφφέ, ή Ηλεκτρολόγου ή Τεχνουργού ή στους κατόχους άδειας πυροτεχνουργού, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή τετρακόσια (400) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ. β) Στους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών.ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τέσσερις (4) κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους ή οκτακόσια (800) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ. 2. Άδεια Βοηθού Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ. Στους Πτυχιούχους Ανώτατων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών.ειδικότητας Ειδικών Εφφέ, ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ή Τεχνουργού ή στους κατόχους άδειας πυροτεχνουργού. Στους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών.ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου. 3. Άδεια Τεχνικού Ειδικών Οπτικών Εφφέ µε χρήση Η/Υ. Κινηµατογραφικών Σχολών, της κατεύθυνσης Διεύθυνσης Φωτογραφίας. β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή του Τµήµατος Γραφίστικης. µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Εικονολήπτης». 4. Άδεια Τεχνικού Ειδικών Ηχητικών Εφφέ µε χρήση Η/Υ. Κινηµατογραφικών Σχολών της κατεύθυνσης Ήχου. β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική µε Τεχνολογία».

10 Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝίΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. Άδεια Τεχνικού Προϊσταµένου Εργαστηρίου. α) Στους Πτυχιούχους Ανώτατης ηµεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής, ειδικότητας Χηµικού, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εκατόν πενήντα (150) ηµεροµίσθια µε την ειδικότητα του Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου. β) Σε όσους έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια τουλάχιστον µε τις ειδικότητες α) Εµφανιστή - Εκτυπωτή και β) Εταλονέρ. 2. Άδεια Τεχνικού Χρωµατικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ). α) Σε όσους έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια τουλάχιστον µε την ειδικότητα του Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου. β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Φωτογραφίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εκατόν πενήντα (150) ηµεροµίσθια τουλάχιστον µε την ειδικότητα του Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου. γ) Στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τριακόσια (300) ηµεροµίσθια τουλάχιστον µε την ειδικότητα του Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου. 3. Άδεια Τεχνικού Εµφανιστή-Εκτυπωτή α) Σε όσους έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια τουλάχιστον µε την ειδικότητα του Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου. β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Φωτογραφίας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εκατόν πενήντα (150) ηµεροµίσθια τουλάχιστον µε την ειδικότητα του Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου. γ) Στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τριακόσια (300) ηµεροµίσθια τουλάχιστον µε την ειδικότητα του Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου. 4. Άδεια Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου α) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Φωτογραφίας. β) κατάρτισης, της ειδικότητας «Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας». Στους κατόχους τίτλου Απολυτηρίου Λυκείου. 5. Άδεια Τεχνικού Μίξης Ήχου µίδας της κατεύθυνσης του Ήχου. β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ του Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. γ) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Κινηµατογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Ηχολήπτης». Στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρ- τισης µατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική µε Τεχνολογία». Θ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1. Άδεια Μηχανικού Τηλεόρασης - Master control α) Στους Πτυχιούχους ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τριακόσια (300) ηµεροµίσθια στον έλεγχο και ρύθµιση εικόνας, την µαγνητοσκόπηση τηλεοπτικών προγραµµάτων, την συναρµολόγηση (µοντάζ) µαγνητοσκοπηµένων προγραµµάτων, όπως και στην επισκευή και συντήρηση µηχανηµάτων τηλεόρασης. β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρονικών, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια στον έλεγχο και ρύθµιση εικόνας, την µαγνητοσκόπηση τηλεοπτικών προγραµµάτων, την συναρ- µολόγηση (µοντάζ) µαγνητοσκοπηµένων προγραµµάτων, όπως και στην επισκευή και συντήρηση µηχανηµάτων τηλεόρασης. Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθµίδας, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει χίλια οκτακόσια (1800) ηµεροµίσθια µε την ειδικότητα του Χειριστή Μαγνητοσκοπίου ή του Χειριστή Κονσόλας Μίξης Εικόνας ή του Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων ή του Τεχνικού Ρύθµισης Εικόνας ή του Τεχνικού Ροής Προγράµµατος. 2) Άδεια Τεχνικού Μεταγραφών Στους Πτυχιούχους ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών, ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρονικών. Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθµίδας. 3) Άδεια Χειριστή Κονσόλας Μίξης Εικόνας α) Στους Πτυχιούχους ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρονικών. β) Στους Πτυχιούχους Ανώτατων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Κινηµατογραφικών Σχολών της κατεύθυνσης Σκηνοθεσίας. α) Στους Πτυχιούχους Κινηµατογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας του Σκηνοθέτη. β) κατάρτισης, της ειδικότητας του «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης». γ) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθµίδας. 4) Άδεια Εικονολήπτη (Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης) µίδας της κατεύθυνσης Διεύθυνσης Φωτογραφίας. β) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων Κινηµατογρα-

11 φικών «Εικονολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει τριακόσια (300) ηµεροµίσθια ως Βοηθοί Εικονολήπτες. γ) Στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Εικονολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Εικονολήπτες. δ) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Χειριστή Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (Cameraman). ε) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Βοηθού Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης ήδη µετονοµαζόµενου µε την παρούσα Απόφαση σε Βοηθό Εικονολήπτη, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει εξακόσια (600) ηµεροµίσθια ως Βοηθοί Εικονολήπτες. 5) Άδεια Βοηθού Εικονολήπτη (Βοηθού Χειριστή Τη λεοπτικής Μηχανής Λήψης) α) Στους κατόχους Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Εικονολήπτης». Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας του «Εικονολήπτης». 6) Άδεια Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων Στους Πτυχιούχους ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών, ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρονικών. Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθ- µίδας. 7) Άδεια Τεχνικού Ρύθµισης Εικόνας Κινηµατογραφικών Σχολών στην κατεύθυνση της Διεύθυνσης Φωτογραφίας. β) Στους Πτυχιούχους Κινηµατογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας «Εικονολήπτης». γ) Στους Πτυχιούχους ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών, ή στους Πτυχιούχους των ΤΕ! Τµήµατος Ηλεκτρονικών. Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθ- µίδας. 8) Άδεια Τεχνικού Ροής Προγράµµατος Στους Πτυχιούχους ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρονικών. Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθ- µίδας. 9) Άδεια Τεχνικού Δικτύου Εκποµπής (RF) Στους Πτυχιούχους ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτά- των Σχολών Ηλεκτρονικών ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρονικών. Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθ- µίδας. 10) Άδεια Χειριστή AUTO CUE Στους Πτυχιούχους ηµεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρονικών. Στους Πτυχιούχους αναγνωρισµένων ηµεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθ- µίδας. 11) Άδεια Βοηθού Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager) αλλοδαπών Κινηµατογραφικών σχολών Ανώτατης Βαθ- µίδας, στην κατεύθυνση της Σκηνοθεσίας. «Σκηνοθέτης». γ) (ΟΕΕΚ) επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, της ειδικότητας του «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης». δ) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Βοηθού Σκηνοθέτη ή του Σκρίπτ. III. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Α. Χορήγηση και τύπος Άδειας 1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος των στην παρούσα αναφεροµένων ειδικοτήτων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισµού, χορηγούµενη: α) κατόπιν επιτυχών εξετάσεων των υποψηφίων ενώπιον της προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 358/1976, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 3057/2002 Επιτροπής και β) χωρίς εξετάσεις όπου ρητά ορίζεται στην παρούσα, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από την αρµόδια ως άνω Επιτροπή. 2. Οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος χορηγούνται, κα τόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου, από τη Διεύθυνση Κινηµατογράφου και Οπτικ/κών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισµού. 3. Οι χορηγούµενες άδειες αναγράφουν τον Κλάδο και την Ειδικότητα για την οποία εξεδόθησαν, το όνοµα,επώνυµο και πατρώνυµο αυτού για τον οποίο εκδίδεται η άδεια, καθώς την χρονολογία έκδοσης και τον αριθµό άδειας. 4. α) Είναι δυνατόν το ίδιο πρόσωπο να είναι κάτο χος περισσοτέρων της µιας άδειας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη παρούσα Απόφαση κατά Κλάδο και Ειδικότητα. β) Ο κάτοχος περισσοτέρων της µιας άδειας απαγορεύεται να ασκεί περισσότερες της µιας εκ των ειδικοτήτων του,στο πλαίσιο της ίδιας κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής εν γένει παραγωγής ή συµβάσεως εργασίας. 5. Η άδεια θεωρείται από τη Διεύθυνση Κινηµατογρά φου και Οπτικ/κών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισµού κάθε πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοση της.

12 6. Στους δικαιούχους χορηγείται άδεια, η οποία είναι τρίπτυχη από κατάλληλο χαρτί, χρώµατος θαλασσί και διαστάσεων κάθε φύλλου του τριπτύχου έξι (6) επί επτά (7) εκατοστά. Τα στοιχεία της άδειας αναγράφονται µε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. IV. ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ 1. Από τη Διεύθυνση Κινηµατογράφου & Οπτικοακου στικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισµού τηρείται Μη τρώο Αδειών Ασκησης του Επαγγέλµατος Τεχνικού της Βιοµηχανίας Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης. 2. Στο Μητρώο καταγράφονται κατά αύξοντα αριθ µό όλες οι άδειες και καταχωρούνται οι θεωρήσεις, οι ανακλήσεις ή οι τυχόν ποινές που έχουν επιβληθεί στον κάτοχο. Ο αριθµός Μητρώου αποτελεί και τον αριθµό της άδειας. V. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι υποψήφιοι για απόκτηση άδειας υποβάλλονται σε γραπτή και προφορική εξέταση, ενώπιον της προβλεπόµενης από το Νόµο Επιτροπής Χορήγησης Αδειών, σε θέµατα σχετικά µε τα καθήκοντα της ειδικότητα τους. VI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΙΑίτηση του υποψηφίου 2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτό τητας ή Διαβατηρίου. 3. Παράβολο Δηµοσίου των έξι (6) Ευρώ. 4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του Αποδεικτικού Σπουδών. 5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη. Σε πε ρίπτωση αδυναµίας ή άρνησης του εργοδότη να χορη γήσει τη σχετική βεβαίωση, η Επιτροπή µπορεί να κάνει δεκτό κάθε άλλο προσήκον αποδεικτικό στοιχείο. 6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Ενσήµων ΙΚΑ ή Πιστοποιητικό ΙΚΑ που αποδεικνύει το χρόνο ασφάλισης. 7. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες. Β. Η αρµόδια από το Νόµο Επιτροπή προς διακρίβωση της συνδροµής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας, µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά και κάθε άλλο κατά την κρίση της στοιχείο. VII. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνικού Βιοµηχανίας Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης µπορεί να αφαιρεθεί, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Υπουρ- γού Πολιτισµού, µετά από πρόταση της προβλεπόµενης από την παραγρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 3057/2002 Επιτροπής, προσωρινά ή οριστικά. 2. Προσωρινή αφαίρεση της άδειας γίνεται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του µήνα και µέχρι έξι (6) µήνες για µία ή περισσότερες από τις παρακάτω παραβάσεις: α) Για πληµµελή άσκηση του επαγγέλµατος. β) Για ανάρµοστη ή αντιεπαγγελµατική συµπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλµατος. γ) Για παροχή εργασίας ή υπηρεσιών κατά τρόπο αντικείµενο στον κώδικα δεοντολογίας του οικείου κλάδου. δ) Για παραβίαση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 4β του κεφαλαίου III. 3. Οριστική αφαίρεση της άδειας γίνεται εφ' όσον έχει προηγηθεί προσωρινή αφαίρεση της άδειας τρεις (3) τουλάχιστον φορές. 4. Η διαδικασία για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων µπορεί να γίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγγραφης καταγγελίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας ο φερόµενος ως παραβάτης καλείται υποχρεωτικά, µε έγγραφη κλίση, η οποία του κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν την ηµέρα ακρόασης, σε προηγούµενη ακρόαση ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. 5. Στην περίπτωση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας, η Υπουργική Απόφαση πρέπει να αναφέρει ρητά το χρονικό διάστηµα για το οποίο αφαιρείται η άδεια. VIII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αιτήσεις που έχουν προσηκόντως κατατεθεί µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης Απόφασης, θα κριθούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ' αριθµ. 6472/2003 ΦΕΚ 214/Β/ Υπουργική Απόφαση. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2005 ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη Κατάθεσης 5/29-1-2002) Το παρακάτω κωδικοποιηµένο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης που είναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Οικονοµολόγοι Π.. 475/1991(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου και της Τηλεόρασης -µέλη της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Υπ όψιν: Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τζαβάρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Υπ όψιν: Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τζαβάρα Π.Ο.Θ.Α. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ) Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ) Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ. (ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:28-2-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Η ΝΕΡΙΤ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (παρ. 1 του άρθρου 15 του 4173/2013), προσλαμβάνει το προσωπικό της, μεταξύ άλλων, με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα) Ι. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΔ) Κωδικός θέσης Ειδικότητες Προσόντα Ι.1 Διοικητικών Οικονομικών Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ενδεικτικά έως 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ενδεικτικά έως 3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (συμπληρώνεται από την ΕΡΤ Α.Ε.) Σ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - E-MAIL ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137 / οικ. 3902

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137 / οικ. 3902 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Ειδικότητες www.eoppep.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Σ. αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Λ., αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ερμού 17 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Tηλέφωνο: 210-3230293, 210-3230323

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σήμερα την 2 Αυγούστου 2010 ενώπιον του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) Ειδικότητες www.eoppep.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 1 ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ Α. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Είναι ισότιµο µε το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 19-9-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 11024

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικού, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Β Τάξης, Αδειούχος Εγκαταστάτης Υδραυλικός 3ης ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ ΑΝΑ Π Λ Η Ρ Ω Τ Η / Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ Α Ι Τ Η Σ Η Κ Λ Α Δ Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Μ Ε Ν Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν Παραρτήματα Εγκυκλίου - 1 - Παραρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.ΠΕ.Κ-Τ.Ε. Π ΚΑΙ Σ.Τ.ΤΗΛ.ΝΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.ΠΕ.Κ-Τ.Ε. Π ΚΑΙ Σ.Τ.ΤΗΛ.ΝΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.ΠΕ.Κ-Τ.Ε. Π ΚΑΙ Σ.Τ.ΤΗΛ.ΝΕ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς, µέλη των Εργοδοτικών Σωµατείων «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ Επιλέγει το έργο λαµβάνοντας υπόψη το θεατρικό χώρο, το θίασο, το είδος της παράστασης, τα οικονοµικά. Εάν η παράσταση είναι προϊόν αυτοσχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επαγγέλματα του Ν.3919/2011 - Άνοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτικά γραφεία

Τα Επαγγέλματα του Ν.3919/2011 - Άνοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτικά γραφεία Τα Επαγγέλματα του Ν.3919/2011 - Άνοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτικά γραφεία Εκτελωνιστές Χημικός Ναυτιλίας Ορκωτοί Εκτιμητές Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ.: 3/24-1-2002 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών ελεύθερου θεάτρου όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα στις 21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω :

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας από. το τμήμα Β2α. 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας από. το τμήμα Β2α. 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας από το τμήμα Β2α 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση Λιγνιτικού ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-10-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 14009 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Λιγνιτωρυχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κορυδαλλός, 28/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο «Οργανισμός Άθλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 21/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3997 Ταχ. Δ/νση : Πλατεία 25 ης Μαρτίου 6 -Τκ 45221 Ηλ. Δ/νση : ibepka@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Tαχ. Κώδικας: 17671 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τρίπολη, 12 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ: 77214/28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο ΦΑ Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Π Ο ΦΑ Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αθήνα, 22.11.12 Αρ. Πρωτ. 8673 Α Π Ο ΦΑ Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1730/87 όπως έχει τροποποιηθεί 2. Την υπ αριθμ. 1049/10.08.12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βόνιτσα 16/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14462 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Οι διευθύνσεις των ΙΕΚ Εξέτασης είναι: ΙΕΚ Νέας Ιωνίας: εµιρδεσίου 126 Νέα Ιωνία (απέναντι από την είσοδο του άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τρίκαλα 18-12-2009 Αρ. Πρωτ. 5753 Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες: Κ. Ράπτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα