H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2000-2005 76 3. H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió 98 4. H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221"

Transcript

1 M PO II fiáô Î È appleôïèùèî ÙË EE ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË Î È ÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 2000 E P I E X O M E N A 2. TÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË appleâúèfi Ô H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË H È ÈÎ Û ÙË MappleÔÏfiÓÈ. ÚÔ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ E Úˆapple ÎÔ XÒÚÔ AÓÒÙ ÙË EÎapple  ÛË H È Ô ÂÎapple  ÛË E-Learning. OÈ appleúˆùô Ô Ï Â Î È ÙÔ appleúfiáú ÌÌ Ú ÛË H appleúôòıëûë ÙË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ H appleôèfiùëù ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË ÚˆÙÔ Ô Ï Â Î È Ú ÛÂÈ ÙË EE ÁÈ ÙË ÓÂÔÏ T appleúôáú ÌÌ Ù Ú ÛË : ˆÎÚ ÙË, Leonardo, Tempus, Erasmus Mundus. H ı ÛappleÈÛË Î È Ë ÂÓ È ÌÂÛË ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ H Ó ÁÂÓÈ ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Ú ÛË ( ). TÔ ÔÏÔÎÏËÚˆ- Ì ÓÔ appleúfiáú ÌÌ ÙË È Ô Ì ıëûë Î È ÙÔ Tempus Plus 340 [ 75 ]

2 2. TÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË appleâúèfi Ô TÔ ÁÂÓÈÎfi appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó. H Â Úˆapple Î È ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó KΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 2000, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΛΩΝ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αναγνωρίστηκε ο σημαντικ ς διαμεσολαβητικ ς ρ λος και η συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των άλλων πολιτικών (οικονομικής, κοινωνικής, απασχ λησης) της ΕΚ/ΕΕ. Σε κείμενο του Συμβουλίου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003) αναφέρεται χαρακτηριστικά τι «οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργίας και της διάδοσης των γνώσεων, και συνιστο ν καθοριστικ παράγοντα για το δυναμικ καινοτομίας της κάθε κοινωνίας. Βρίσκονται επομένως στον πυρήνα της νέας αυτής δυναμικής, σε αλληλοσυμπλήρωση και συνέργεια με άλλους κοινοτικο ς τομείς δράσης, πως η απασχ ληση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η έρευνα και η καινοτομία, ο πολιτισμ ς και η νεολαία, η πολιτική για τις επιχειρήσεις, η κοινωνία της πληροφορίας, η οικονομική πολιτική και η εσωτερική αγορά. Αναγνωρίζεται συνεπώς ο ρ λος που διαδραματίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρ λος άρρηκτα συνυφασμένος με την αίσθηση αυξημένης ευθ νης καθώς και την ολοένα και μεγαλ τερη ανάγκη εκσυγχρονισμο και αλλαγών, ιδίως εν ψει του ιστορικο στ χου διε ρυνσης της Ένωσης» 140. Η διαμ ρφωση του κοινοτικο εκπαιδευτικο λ γου στην περίοδο μετά το Μάαστριχτ ( ) κινήθηκε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής σχέσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικ τητα, την απασχ ληση και την κοινωνική συνοχή, με σκοπ να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στο πλαίσιο του παγκ σμιου ανταγωνισμο. Ειδικ τερα, η εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ συνδέθηκε σταδιακά με την αντιμετώπιση σ γχρονων προβλημάτων, εξαιτίας μιας σειράς προκλήσεων, αλλαγών και μετασχηματισμών (οικονομικών, γεωπολιτικών, κοι Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να επιτ χει η Στρατηγική της Λισαβ νας, Κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του λεπτομερο ς προγράμματος των επακ λουθων εργασιών σχετικά με τους στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, EDUC 43, 6905/3/04 REV 3, Βρυξέλλες, , σ. 7. [ 76 ]

3 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH νωνικών, τεχνολογικών) που σημειώθηκαν στο εσωτερικ και το εξωτερικ επίπεδο της ΕΕ. Στο εξωτερικ επίπεδο, οι προκλήσεις συνδέονται με τελεστές πως η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων, η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνοεπιστήμης και η μετανάστευση προς την Ευρώπη. Στον εσωτερικ χώρο, οι μετασχηματισμοί αφορο ν αλλαγές στην οικονομική διάσταση (συγκρ τηση της ΟΝΕ και της ζώνης ευρώ), στο γεωπολιτικ πεδίο (διε ρυνση με τις χκαε), στον πολιτικ (θέσπιση της Συνταγματικής Συνθήκης της ΕΕ) και στον κοινωνικ χώρο (δημογραφική γήρανση, συστήματα πρ νοιας και απασχ λησης). Ως βασικοί επί μέρους άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίοι συνδέονται με την ανάπτυξη καθορισμένων και διακριτών διαδικασιών και στρατηγικών της περι δου, θεωρο νται μεταξ άλλων οι ακ λουθοι: (α) η συμβολή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση και την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης (βλ. διαδικασία του Λουξεμβο ργου), (β) η συγκρ τηση του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου στην τριτοβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση (βλ. διαδικασίες της Mπολ νιας και της Kοπεγχάγης αντίστοιχα), (γ) ο εκσυγχρονισμ ς, η βελτίωση της ποι τητας και η σ γκλιση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης (βλ. διαδικασία της Λισαβ νας), (δ) η προώθηση και η ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και (ε) η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτ τητας, της κοινωνικής συνοχής και της ιδι τητας του Eυρωπαίου πολίτη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια σειρά απ κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 141 άσκησαν καθοριστική επίδραση στη διαμ ρφωση του κοινοτικο λ γου, ενώ παράλληλα διατ πωσαν το πλαίσιο της αλληλεξάρτησης και της συμπληρωματικής σχέσης της εκπαίδευσης με τις άλλες πολιτικές της Κοιν τητας. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ορισμένα κείμενα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου, του Συμβουλίου Παιδείας και της Επιτροπής παρουσιάζουν ειδικ ενδιαφέρον, καθώς συνδέονται με την ανάδειξη του τομέα της εκπαίδευσης στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών και παράλληλα θεωρείται τι προετοίμα Τα κείμενα αυτά ήταν: Τα τρία Λευκά Bιβλία της Επιτροπής για την Οικονομία (1993), την Κοινωνική πολιτική (1994) και την Εκπαίδευση (1995) και τα τέσσερα Πράσινα Bιβλία της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή διάσταση (1993), την Καινοτομία (1995), την Απασχ ληση (ΕΚ 1996) και την Κινητικ τητα (1996). Για την αναλυτική παρουσίαση του λ γου και των πολιτικών της περι δου, βλ. στον προηγο μενο τ μο A. Βλ. επίσης, ΠΑΣΙΑΣ, Γ., Προς την Ευρώπη της Γνώσης. Η διαμ ρφωση του εκπαιδευτικο λ γου και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας στη δεκαετία του 90, στο ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Δ. (επιμ.), Η Εκπαίδευση Απέναντι στις Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Νέες ορίζουσες και προοπτικές, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σσ [ 77 ]

4 MEPOΣ II σαν, ως ένα βαθμ, τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθ νσεις της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη δεκαετία του 2000 πως αυτές διατυπώθηκαν στη στρατηγική της Λισαβ νας. Τα κείμενα αυτά είναι: (α) Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου του Λουξεμβο ργου (1997), που καθορίστηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση. (β) Τα κείμενα της Επιτροπής: Ατζέντα 2000 (1997) και Για μια Ευρώπη της γνώσης (1997), με τα οποία διαγράφονται το πλαίσιο και οι κατευθ νσεις της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διε ρυνσης της ΕΕ, της οικονομίας της γνώσης και της κοινωνίας της πληροφορίας. (γ) Το κείμενο για τον νέο Κανονισμ για τα διαρθρωτικά ταμεία που περιλαμβάνει τον νέο Στ χο 3 με αντικείμενο «τη στήριξη της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμο των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχ λησης» 142. (δ) το κείμενο του Συμβουλίου Παιδείας Μπροστά στη Νέα χιλιετία (1999), με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη χάραξη της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εκπαίδευση σταδιακά μεταφέρθηκε στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περι δου , στο πλαίσιο της διαμ ρφωσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχ ληση οικοδομήθηκε σ μφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου του Λουξεμβο ργου σε 4 πυλώνες: απασχολησιμ τητα (employability), επιχειρηματικ τητα (entrepreneuship), προσαρμοστικ τητα (adaptability), ισ τητα ευκαιριών (equal opportunities) 143. Είναι προφανές τι κανείς απ τους παραπάνω άξονες δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή και τη λήψη άμεσων μέτρων/δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναπ φευκτα, λοιπ ν, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση συμπεριέλαβε την εκπαίδευση ως περιοχή αιχμής των πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της απασχ λησης και την καταπολέμηση του κοινωνικο αποκλεισμο. Στις κατευθ νσεις για τις πολιτικές απασχ λησης του 2001 αναφέρεται τι «η ανάπτυ Στον νέο στ χο 3 ενοποιήθηκαν οι δ ο προηγο μενοι στ χοι του Κανονισμο του 1988, που αφορο σαν την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας (στ χος 3) και τη διευκ λυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων (στ χος 4). Ο νέος στ χος 3 έχει ως αφετηρία την εισαγωγή του νέου τίτλου για την απασχ ληση στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και κινείται στο ευρ τερο πλαίσιο της σ νδεσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση. Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Κανονισμ ς 1260/1999 (ΕΚ) της περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, EE L 161, Βρυξέλλες, , άρθρο 1, σ Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λουξεμβο ργο ( ), το μέρος ΙΙ που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για το 1998, παρ [ 78 ]

5 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH ξη δεξιοτήτων για τη νέα αγορά εργασίας στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης συνδέεται με αποτελεσματικά και λειτουργικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανταποκριν μενα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και τη βελτίωση του επιπέδου και της ποι τητας της απασχ λησης, την ομαλή μετάβαση απ το σχολείο στην εργασία, την πρ ληψη της υποβάθμισης των δεξιοτήτων απ την ανεργία, την αποχή και τον ισ βιο αποκλεισμ» 144. Στον νέο Κανονισμ για το Ευρωπαϊκ Κοινωνικ Ταμείο (1999) 145, αναφέρονται, μεταξ άλλων, ως επιλέξιμες δραστηρι τητες για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικο και την ολοκληρωμένη ένταξη στην αγορά εργασίας, «η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, η προπαρασκευαστική κατάρτιση, η απ κτηση και αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων, η συμβουλευτική, ο επαγγελματικ ς προσανατολισμ ς και η συνεχής κατάρτιση» (άρθρο 3.1) 146. Παράλληλα, ορίζονται δράσεις για την υποστήριξη και την ενίσχυση δομών και συστημάτων, οι οποίες αφορο ν «την ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της απ κτησης προσ ντων, της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών, τη βελτίωση της πρ σβασης των εργαζομένων σε δυνατ τητες κατάρτισης και απ κτησης προσ ντων, την ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα στον κ σμο της εργασίας και τα ιδρ ματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας» (άρθρο 3.2) 147. Στο κείμενο Ατζέντα , η Επιτροπή υποστηρίζει τι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι τεχνολογίες της πληροφ ρησης ευνοο ν την εμφάνιση νέων άυλων αγαθών, στην ανάπτυξη, την κυκλοφορία και τη χρησιμοποίηση των οποίων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, καθώς συνδέονται άμεσα με την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικ τητα και την απασχ ληση 149. Έτσι, στο βαθμ που «η τεχνολογική έρευνα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελο ν ουσιαστικές άυλες επενδ σεις, οι πολιτικές της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση) αποκτο ν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης» Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απ φαση του Συμβουλίου σχετικά με τις οδηγίες για τις πολιτικές απασχ λησης των κρατών-μελών για το έτος 2001, ΕΕ L22, Βρυξέλλες, , σ Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Κανονισμ ς (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκ Κοινωνικ Ταμείο, ΕΕ L213, Βρυξέλλες, π., σ π., σ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Πρ γραμμα Δράσης 2000 (Ατζέντα 2000), τ. Α & Β, COM (97) 2000, Βρυξέλλες, π., σσ π., σ. 13. [ 79 ]

6 MEPOΣ II π Ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος Η γνώση Η Ευρώπη της γνώσης Οι 3 βασικές διαστάσεις Γνώση Πολίτης Απασχ ληση Οι 4 βασικές περιοχές Καινοτομία Έρευνα Εκπαίδευση Κατάρτιση Οι 5 βασικοί στ χοι (α) H ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (β) H διατήρηση του κοινωνικο προτ που της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) H διασφάλιση της ευρωπαϊκής ταυτ τητας (δ) H αποφυγή του κοινωνικο ρήγματος (ε) H α ξηση της δυνατ τητας απασχ λησης Έννοιες/λέξεις-κλειδιά για τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχ ληση Η κοινωνία Καινοτομία Ανταγωνιστικ τητα της γνώσης Ελαστικ τητα Ευελιξία Αξιολ γηση Πιστοποίηση Ποι τητα Αποτελεσματικ τητα ΠΗΓΗ: ΠΑΣΙΑΣ, Γ.- ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Ι., Οι σχηματισμοί λ γου της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας και οι επιδράσεις τους στη διαμ ρφωση της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μελέτη Περίπτωσης: τα ΕΠΕΑΕΚ 1 και 2 και η Εκπαιδευτική Μεταρρ θμιση , στα Πρακτικά του Διεθνο ς Συνεδρίου (επιμ. Καθ. Σ. Μπουζάκης), Η Παιδεία στην Αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις, Εργαστήριο Ιστορικο Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνο ς Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μάιος 2003, Στο κείμενο Για μια Ευρώπη της γνώσης 151, η Επιτροπή υποστηρίζει τι ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος διατρέχεται απ τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις που είναι η γνώση,ο πολίτης και η απασχ ληση και επισημαίνει την ανάγκη της ενίσχυσης και της προώθησης της κοινοτικής πολιτικής στις τέσσερις περιοχές 151. Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Για μια Ευρώπη της Γνώσης, COM (97) 563, Βρυξέλλες, [ 80 ]

7 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH της γνώσης (καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση) που «αποτελο ν την κινητήρια δ ναμη της Κοιν τητας στην προοπτική της οικοδ μησης της Ευρώπης της γνώσης», η οποία συνδέεται άμεσα με το στ χο της Ένωσης για την ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, πως διατυπώθηκε στο προοίμιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ 152. πως επισημαίνει η Επιτροπή, η ανακοίνωσή της «εμπνέεται απ ένα βασικ προσανατολισμ : τη σταδιακή δημιουργία εν ς ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου, ανοικτο και δυναμικο» 153, ο οποίος «αποτελεί το πλαίσιο κινητοποίησης μέσα στο οποίο θα πραγματωθεί ο στ χος της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης» 154. Για να χαρακτηρίσει τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχ ληση στην κοινωνία της γνώσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ως λέξεις-κλειδιά τις ακ λουθες: καινοτομία, ανταγωνιστικ τητα, ελαστικ τητα, ευελιξία, ποι τητα, πιστοποίηση, αξιολ γηση, αποτελεσματικ τητα. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η Επιτροπή υπογραμμίζει τι η πρ κληση για τη δημιουργία του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου προϋποθέτει «τη μεγαλ τερη ενοποίηση των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» 155 και απαιτεί τον εξορθολογισμ της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω «της οικονομίας των επιδιωκ μενων στ χων» 156 και του «περιορισμο της διασποράς των ενεργειών και των μέτρων εφαρμογής της» 157. Το περιεχ μενο του εκπαιδευτικο λ γου και η διαμ ρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβ νας θα ολοκληρωθο ν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με κείμενα των θεσμικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πως τα ακ λουθα: (α) Tα κείμενα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου στις Συν δους της Λισαβ νας (2000), της Στοκχ λμης (2001), της Βαρκελώνης (2002). (β) Kείμενα του Συμβουλίου Παιδείας, πως: Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στ χοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2001), Ο ρ λος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές της απασχ λησης (2001), Το Λεπτομερές Πρ γραμμα των επακ λουθων εργασιών σχετικά με τους στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (2002). (γ) Kείμενα της Επιτροπής, πως: Υπ μνημα σχετικά με την εκπαίδευση κα π., σ π., σ π., σ π., σ π., σσ π., σσ [ 81 ]

8 MEPOΣ II θ λη τη διάρκεια της ζωής (2000), elearning - Nα σκεφτο με την εκπαίδευση του α ριο (2000), Ευρωπαϊκή συνεργασία για την αξιολ γηση της ποι τητας στη σχολική εκπαίδευση (2001), Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου μάθησης (2001), Υπ μνημα για την Ποι τητα στην εκπαίδευση (2002), Σχέδιο δράσης για τις δεξι τητες και την κινητικ τητα (2002), Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (2002), Αποδοτικές επενδ σεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη (2003) 158. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και με βάση τη στρατηγική της Λισαβ νας, το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κοιν τητας θα συνδεθεί άμεσα με τους ακ λουθους άξονες: 1. Τον ενισχυτικ ρ λο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές για την απασχ ληση, μέσα απ την ανάπτυξη των πολιτικών για τη διά βίου εκπαίδευση. 2. Την ανάπτυξη της ποι τητας της εκπαίδευσης σε λα τα επίπεδα, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη πολιτικών για τη βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικ τητας. 3. Την προώθηση της κινητικ τητας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των προσ ντων και των περι δων σπουδών, η οποία συνδέεται με τη δημιουργία του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου, ειδικά στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). 4. Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η οποία συνδέεται με τους στ χους της προσβασιμ τητας, της ανοιχτ τητας και της ισ τητας ευκαιριών, με σκοπ τη διατήρηση του κοινωνικο προτ που της Ευρώπης. 5. Την προώθηση της διαδικασίας σ γκλισης των εκπαιδευτικών συστημάτων και τον έλεγχο του σχεδιασμο των εθνικών πολιτικών μέσα απ τη διατ πωση κοινά αποδεκτών (ευρωπαϊκών) στ χων, μέσων (κριτήρια και δείκτες αξιολ γησης) και διαδικασίας (Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμο ) για την υλοποίησή τους. Οι παραπάνω άξονες συνδέονται με την αναγκαι τητα της διαμ ρφωσης μιας ενιαίας και συνεκτικής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία χωρίς να έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 149 και 150 της ΣυνθΕΚ (αρχή της επικουρικ τητας), να προωθεί τη σ γκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ένα ευρωπαϊκ πλαίσιο που διαμορφώνεται με βάση: την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών συνοχής (διαρθρωτικά ταμεία - ΕΠΕΑΕΚ), 158. Τα κείμενα παρουσιάζονται αναλυτικά σε επ μενες εν τητες του παρ ντος κεφαλαίου. [ 82 ]

9 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH την επιδίωξη του στ χου της ισχυρής οικονομίας της γνώσης (ανταγωνιστικ τητα - καινοτομία - ΤΠΕ), τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΟΝΕ (οικονομία) προς τα επίπεδα της εργασίας (απασχ ληση), της κοινωνίας (κοινωνική συνοχή) και της πολιτικής (διακυβέρνηση). Επιπρ σθετα, κατά τη διάρκεια της περι δου ( ), οι διαδικασίες της διε ρυνσης με τις χκαε και τη Συνταγματική Συνθήκη προωθο ν/επιβάλλουν την αντιμετώπιση της ΕΕ των 25 ως λου, ως ενιαίου, περιεκτικο συν λου με κοινο ς στ χους. Η εκπαίδευση εκλαμβάνεται πλέον ως περιοχή αιχμής και ως βασικ ς παράγοντας ανάπτυξης πρακτικών διαμεσολάβησης και αντιστάθμισης, αφο συνδέεται άμεσα: (α) με τις βασικές πολιτικές της ΕΕ στα πεδία της οικονομίας, της απασχ λησης, της κοινωνικής συνοχής, της έρευνας και της καινοτομίας, (β) αλλά και με τις διεργασίες που αφορο ν το συμβολικ και φαντασιακ περιεχ μενο της ενωμένης Ευρώπης (ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, κοινοί στ χοι, Eυρωπαίος πολίτης, ευρωπαϊκή ταυτ τητα). Με βάση τα παραπάνω, ένα προτειν μενο πλαίσιο ανάγνωσης και ερμηνείας της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ στη δεκαετία του 2000 (βλ. σχετικ πίνακα) διατρέχεται απ τους ακ λουθους άξονες: Το καθεστώς αλήθειας: Παγκοσμιοποίηση, ολοκλήρωση, διε ρυνση, συνταγματοποίηση. Οι σχηματισμοί του λ γου: Ανταγωνιστικ τητα, απασχ ληση, πολίτης. Ποι τητα, προσβασιμ τητα, ανοιχτ τητα. Σ γκλιση, συντονισμ ς, εμβάθυνση, συνοχή. Ο σκοπ ς: Η δυναμικ τερη και πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στο πλαίσιο του παγκ σμιου ανταγωνισμο. Οι στ χοι: Η Ευρώπη της γνώσης, ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος. Η εκσυγχρονισμ ς και η σ γκλιση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, η βελτίωση της ποι τητας, η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Η φιλοσοφία: Η συμπληρωματική σχέση των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικ τητα, την απασχ ληση, τη διακυβέρνηση και την κοινωνική συνοχή. Το πλαίσιο της περι δου: Η ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών (Λουξεμβο ργο-λισαβ να-kοπεγχάγη-mπολ νια). Προγράμματα δράσης Νέο πρ γραμμα της διά βίου μάθησης Οι πολιτικές ρ θμισης: Εθνικά σχέδια δράσης και ΕΠΕΑΕΚ: έλεγχος, συντονισμ ς, σ γκλιση του σχεδιασμο των εθνικών πολιτικών. Η διαδικασία: Κοινοτική μέθοδος και Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμο. Τα μέσα: Εξορθολογισμ ς των επιδιωκ μενων στ χων, περιορισμ ς της δια- [ 83 ]

10 MEPOΣ II π TÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË EE ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 2000 Διαδικασία της Λισαβ νας Eθνικές Eκπαιδευτικές Πολιτικές Eξευρωπαϊσμ ς Διαδικασία της Bologna (Eυρωπαϊκ ς Xώρος Aνώτατης Eκπαίδευσης) Aνταγωνιστικ τητα Oικονομία της Γνώσης Έρευνα & Tεχνοεπιστήμη Kινητικ τητα Aνοικτή Mέθοδος Συντονισμο Eκπαίδευση και Kατάρτιση 2010 Aνάπτ. Aνθρώπινων Π ρων Tεχνολογίες Πληροφ ρησης &Eπικοινωνίας elearning Kαινοτομία & Eυελιξία Bιώσιμη Aνάπτυξη Eργασιακή Eλαστικ τητα Eπιχειρηματικ τητα Ποι τητα Δείκτες, Σημεία Σ γκρισης, Στατιστικές Συγκλίνοντα Eθνικά Eκπαιδευτικά Συστήματα Aξιολ γηση & Aποτελεσματικ τητα Kοινωνική συνοχή Διαδικασία Kοπεγχάγης Διαφάνεια, συγκρισιμ τητα, δυνατ τητα μεταφοράς, αναγνώριση δεξιοτήτων και τίτλων σπουδών Aπασχολησιμ τητα Διά Bίου Eκπαίδευση Kοινωνία της Γνώσης Πιστοποιημένες Δεξι τητες Παγκοσμιοποίηση Γνώση Eυρωπαϊκά Προγράμματα Δράσης (Socrates, Leonardo,Youth κ.λπ.) & Πρωτοβουλίες (elearning κ.λπ.) Συνθήκες και Kείμενα (Άρθρα 149 & 150 ΣEE, Πράσινο Bιβλίο, Λευκ Bιβλίο κ.λπ.) Πολιτικές (Yπερεθνικών & Yποεθνικών) Oμάδων Συμφερ ντων Γενική Συμφωνία Eμπορίου των Yπηρεσιών (GATS) ΠΗΓΗ:ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Ι., Γνώση, Aπασχολησιμ τητα, Aνταγωνιστικ τητα: Kατασκευάζοντας τον Eυρωπαϊκ Eκπαιδευτικ Xώρο, στο Eκπαιδευτικ Δελτίο, Άνοιξη 2005, Σχολή I.M. Παναγιωτ πουλου, Aθήνα. [ 84 ]

11 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH σποράς των ενεργειών και των μέτρων εφαρμογής. Συγκριτική αξιολ γηση - δείκτες, κριτήρια, αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγές καλών πρακτικών ÂÎapple  ÛË Î È Ë Â Úˆapple Î ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÁÈ ÙËÓ apple Û fiïëûë HΕΥΡΩΠΑΪΚΗ στρατηγική για την απασχ ληση συγκροτήθηκε οργανωτικά και λειτουργικά στα Ευρωπαϊκά Συμβο λια του Λουξεμβο ργου (1997), του Κάρντιφ (1998) και της Κολονίας (1999) και απέκτησε πιο συνεκτικ περιεχ μενο στις αρχές του 2000, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβ νας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια σειρά απ κείμενα δημιο ργησαν το καθεστώς αλήθειας της περι δου, συνδέοντας τη διαμ ρφωση των πολιτικών για την απασχ ληση με τις επιπτώσεις απ την κοινωνία της πληροφορίας και την οικονομία της γνώσης. Μεταξ άλλων, ξεχωρίζουν κείμενα πως το ΛΒ της Επιτροπής για την οικονομία, η έκθεση Bangeman για τις επιπτώσεις της κοινωνίας της πληροφορίας και η μελέτη του ΟΟΣΑ για την απασχ ληση 159. Ειδικά το ΛΒ της Επιτροπής για την οικονομία, με αντικείμενο τις σχέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικ τητα και την απασχ ληση, θεωρείται ως κείμενο αφετηρίας, καθώς αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν λα τα μετέπειτα κείμενα της Επιτροπής (Λευκά και Πράσινα Bιβλία της περι δου) και παράλληλα μετέφερε τη συζήτηση για την απασχ ληση στο επίκεντρο της κοινής ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, επηρεάζοντας το χαρακτήρα και τις κατευθ νσεις των πολιτικών για την απασχ ληση. Ένα απ τα κρίσιμα διακυβε ματα της περι δου αφορο σε τη διαμ ρφωση νέων σχέσεων ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνία και την εργασία και ειδικ τερα τις αντιλήψεις σχετικά με το περιεχ μενο και τις κατευθ νσεις των πολιτικών για την απασχ ληση και το είδος των κριτηρίων (κοινωνικά ή οικονομικά) που θα έπρεπε να επικρατήσουν και να αποτελέσουν τη βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Απ τη μια πλευρά υπάρχει η κοινωνική θεώρηση που υποστηρίζει την ανάπτυξη της απασχ λησης με έμφαση σε κριτήρια κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κράτους πρ νοιας και αντιλαμβάνεται τη βελτίωση της απασχ λησης ως ένα εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγ ης και υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής. Απ την άλλη, η οικονομική θεώρηση 159. Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Λευκ Bιβλίο, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικ τητα, Απασχ ληση. Οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα, Βρυξέλλες, BANGEMANN,M.(ed.), Europe and the global information society: Recommendations to the European Council, Brussels, OECD, The OECD Jobs Study: Evidence and Implications, Parts I and II, OECD,Paris, [ 85 ]

12 MEPOΣ II που θεωρεί τη βελτίωση της απασχ λησης ως δείκτη οικονομικής ανάπτυξης και ως μέσο ανάπτυξης της ανθρώπινης προσαρμοστικ τητας στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Υπάρχει σαφής απ σταση απ το να αντιμετωπίσει κανείς την πολιτική απασχ λησης ως ένα εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγ ης και στο να τη θεωρήσει ως μέσο ανάπτυξης της ανθρώπινης προσαρμοστικ τητας. Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχ ληση, εγκλωβισμένη στις αρχές και τη φιλοσοφία της ανοιχτής και ελε θερης αγοράς, πως εκφράστηκε στα κείμενα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Λουξεμβο ργου, του Κάρντιφ και της Κολονίας, αλλά και σε κείμενα της Επιτροπής την περίοδο , ήταν ακριβώς μια πολιτική που επιδίωξε την α ξηση της δυνατ τητας προσαρμογής των Eυρωπαίων εργαζομένων στις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης, με βασικ μέσο τη διά βίου εκπαίδευση. Η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης μετατράπηκε σε επίκαιρο συμβολικ και πραγματικ σημαίνον της περι δου και απέκτησε ισχυρ πολιτικ περιεχ μενο, καθώς θεωρήθηκε ως ο βασικ ς μοχλ ς/εργαλείο/παράγοντας ανάπτυξης, υποστήριξης και ενίσχυσης και βελτίωσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της προσαρμοστικ τητας των νέων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της σ γχρονης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Είναι χαρακτηριστικ τι και οι τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση (απασχολησιμ τητα, επιχειρηματικ τητα, προσαρμοστικ τητα, ίσες ευκαιρίες), συνδέονται άμεσα με τον αναπτυξιακ σχεδιασμ και την αποτελεσματική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι βάσεις για την άμεση και συμπληρωματική σχέση των πολιτικών εκπαίδευσης και απασχ λησης τέθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του Κατά τη διάρκεια της περι δου , μια σειρά απ κείμενα, μέτρα και δράσεις μετέφεραν τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών. Το 1996 η Επιτροπή ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία αποκαλο μενη «Δράση για την απασχ ληση στην Ευρώπη: ένα σ μφωνο εμπιστοσ νης», της οποίας οι στ χοι ήταν να κινητοποιηθο ν λοι οι σχετικοί φορείς (κοινοτικοί, εθνικοί και τοπικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι), με σκοπ την καταπολέμηση της ανεργίας στο πλαίσιο εν ς μέσου και μακροπρ θεσμου οράματος της κοινωνίας 160. Ένα χρ νο αργ τερα, κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τον Ιο νιο του 1997, ορισμένες κυβερνήσεις υποστήριξαν τη δημιουργία εν ς κεφαλαίου σχετικά με την απασχ ληση, το οποίο 160. Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δράση για την απασχ ληση στην Ευρώπη: ένα σ μφωνο εμπιστοσ νης, Βρυξέλλες, [ 86 ]

13 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH θα περιελάμβανε τις βασικές αρχές για την πολιτική απασχ λησης, καθώς επίσης και μια επιτυχή μέθοδο για την υλοποίησή της. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, εισήχθη ένας νέος τίτλος, VIII: Απασχ ληση, σ μφωνα με τον οποίον η «προώθηση της απασχ λησης είναι ένα θέμα κοινο ενδιαφέροντος» των κρατών-μελών (άρθρ ) και «η επίτευξη υψηλο επιπέδου απασχολήσεως» ορίζεται ως ένας απ τους βασικο ς στ χους της Κοιν τητας (άρθρ ) 161. Το εξαιρετικ ενδιαφέρον του θέματος φαίνεται απ το γεγον ς τι το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο προχώρησε στη λήψη μέτρων υπέρ μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχ λησης την περίοδο , χωρίς να περιμένει της έναρξης ισχ ος τους (η Συνθήκη του Άμστερνταμ άρχισε να ισχ ει απ την 1η Μα ου 1999). Το πρώτο βήμα ήταν η ένταξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση, ως βασικ θέμα στην ειδική Σ νοδο κορυφής του Λουξεμβο ργου το Αξίζει να σημειωθεί τι κατά την περίοδο ο πολιτικ ς συσχετισμ ς στο Ευρωπαϊκ Συμβο λιο είχε αλλάξει και για πρώτη φορά μετά το Μάαστριχτ η πλειοψηφία (έντεκα στα δεκαπέντε μέλη) είχε κεντροαριστερ χαρακτήρα. Ο Α. Schafer αποδίδει την προσπάθεια για την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση σε αυτ το γεγον ς και επισημαίνει τι «οι κυβερνήσεις των σοσιαλδημοκρατών ήταν πολιτικά, τουλάχιστον δεσμευμένες απέναντι στις πολιτικές του κράτους πρ νοιας. Η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχ λησης τους έδωσε ένα κοιν λεξιλ γιο καθώς επίσης και ένα ευρωπαϊκ συμπλήρωμα στις εθνικές προσπάθειές τους για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής» 162. È ÈÎ Û ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ (The Luxenburg process) TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Λουξεμβο ργου, σε έκτακτη σ νοδο για την απασχ ληση τον Νοέμβριο του 1997, καθ ρισε ένα μεσοπρ θεσμο πλαίσιο για την ανάπτυξη της μελλοντικής κοινοτικής δράσης στον τομέα της απασχ λησης 163. Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση συγκρ τησε την αποκαλο μενη διαδικασία του Λουξεμβο ργου (Luxemburg process), η οποία αφορο σε το συντονισμ των πολιτικών απασχ λησης των κρατών-με Βλ. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Π.Δ., Οι Νέες Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1998, σ Βλ. SCHAFER, A. (2004), Beyond the Community Method: Why the Open Method of Coordination Was Introduced to EU Policy-making, Europeαn Integration Οnline Papers (EIoP), Vol. 8, Nο 13 (http://eiop.or.at/eiop/texte/ htm) Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λουξεμβο ργο ( ), Βρυξέλλες. [ 87 ]

14 MEPOΣ II λών με τη μορφή οδηγιών και κατευθ νσεων απασχ λησης και της εκπ νησης εθνικών σχεδίων δράσης (National Action Plans) 164. Στο κείμενο αναφέρεται τι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση θα βασίζεται στη θέσπιση κατευθ νσεων για την απασχ ληση (employment guidelines), οι οποίες θα θέτουν καθορισμένους στ χους που θα ενσωματωθο ν σε εθνικά σχέδια δράσης πολυετο ς προοπτικής, η εφαρμογή των οποίων θα ελέγχεται με μια απ κοινο συμφωνημένη διαδικασία 165. Σχετικά με τη μέθοδο και τα μέσα υλοποίησης, το Συμβο λιο επισήμανε «τη σημασία ανάπτυξης κοινών δεικτών, που θα βασίζονται σε συγκρίσιμες στατιστικές, για τον αποτελεσματικ έλεγχο και την αξιολ γηση των πολιτικών απασχ λησης και για τον προσδιορισμ των ορθών πρακτικών» 166. Το Συμβο λιο καθ ρισε τέσσερις άξονες δράσης, οι οποίοι αποτέλεσαν τις κατευθ νσεις της απασχ λησης για το και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και ετήσιες εκθέσεις για την αξιολ γηση της προ δου. Οι τέσσερις άξονες που διαμ ρφωσαν το πλαίσιο για τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για την απασχ ληση το 1988 ήταν οι ακ λουθοι 168 : (α) Βελτίωση της απασχολησιμ τητας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την πρ ληψη της μακροχρ νιας ανεργίας, την ανάπτυξη ενεργών πολιτικών, τη συνεργασία με τους κοινωνικο ς εταίρους και τη βελτίωση της μετάβασης απ το σχολείο στην εργασία 169. (β) Ανάπτυξη της επιχειρηματικ τητας, με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηρι τητας, τη διευκ λυνση της σ στασης και της διαχείρισης επιχειρήσεων και τη διε ρυνση των ευκαιριών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικ και περιφερειακ επίπεδο 170. (γ) Ενθάρρυνση της προσαρμοστικ τητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, με έμφαση στον εκσυγχρονισμ της οργάνωσης της εργασίας και την υποστήριξη της προσαρμοστικ τητας των επιχειρήσεων ως συστατικ της διά βίου μάθησης Η Επιτροπή πρ τεινε μια αρχική σειρά οδηγιών για το έτος Οι οδηγίες υλοποιήθηκαν απ τα κράτη-μέλη μέσα απ τα εθνικά προγράμματα δράσης (NAPs) και υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και το Συμβο λιο για την εξέταση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εθνικών προγραμμάτων δράσης δημοσιε ονται κάθε έτος στην κοινή έκθεση σχετικά με την απασχ ληση π., παρ π., παρ π., παρ Βλ. το μέρος ΙΙ που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές απασχ λησης για το 1998, παρ π., παρ π., παρ π., παρ [ 88 ]

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÃÃà ÎıÂÛË Âapple ÙË appleôïèùèî ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ 2000 ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË apple Ú ÔÓÙ È applefi ÙÔ Internet Ì Ûˆ

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 www.uhc.gr 2124/09 Kωδ.: 8467 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΘ - Βόρεια Ελλάδα 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ Úˆapple ÎÔ Ú ÙËÚËÙËÚ Ô ÙˆÓ º ÈÓÔÌ ÓˆÓ ƒ ÙÛÈÛÌÔ Î È ÂÓÔÊÔ

Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ Úˆapple ÎÔ Ú ÙËÚËÙËÚ Ô ÙˆÓ º ÈÓÔÌ ÓˆÓ ƒ ÙÛÈÛÌÔ Î È ÂÓÔÊÔ Úˆapple Îfi Ú ÙËÚËÙ ÚÈÔ ÙˆÓ º ÈÓÔÌ ÓˆÓ ƒ ÙÛÈÛÌÔ Î È ÂÓÔÊÔ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ Úˆapple ÎÔ Ú ÙËÚËÙËÚ Ô ÙˆÓ º ÈÓÔÌ ÓˆÓ ƒ ÙÛÈÛÌÔ Î È ÂÓÔÊÔ Ù ÛÈ ÎıÂÛË 2002 ÕÌÂÛË ÚÒappleË Â Ó È ÌÈ appleëúâû appleô Û ÔËı Ó ÚÂ ÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2 ΤΕΥΧΟΣ 32 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 06 ράσεις ΚΕΕ 26 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 30 ράσεις ΚΕΕ 49 Αφιέρωμα Ασφάλειες 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 32ο ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση

Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Εισαγωγή 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση Β. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ &. ΣΑΚΚΑ 1.2. Σχεδιάζοντας µια ευρωπαϊκή έρευνα για τα αγ ρια στην εφηβεία. ΣΑΚΚΑ & Β. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

Key words: European Union, Education policy, Lifelong learning, Education and Training 2020

Key words: European Union, Education policy, Lifelong learning, Education and Training 2020 European Union & Lifelong Learning: in between economic development and social cohesion Ευρωπαϊκή Ένωση & Δια Βίου Μάθηση: Ισορροπώντας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα