H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2000-2005 76 3. H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió 98 4. H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221"

Transcript

1 M PO II fiáô Î È appleôïèùèî ÙË EE ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË Î È ÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 2000 E P I E X O M E N A 2. TÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË appleâúèfi Ô H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË H È ÈÎ Û ÙË MappleÔÏfiÓÈ. ÚÔ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ E Úˆapple ÎÔ XÒÚÔ AÓÒÙ ÙË EÎapple  ÛË H È Ô ÂÎapple  ÛË E-Learning. OÈ appleúˆùô Ô Ï Â Î È ÙÔ appleúfiáú ÌÌ Ú ÛË H appleúôòıëûë ÙË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ H appleôèfiùëù ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË ÚˆÙÔ Ô Ï Â Î È Ú ÛÂÈ ÙË EE ÁÈ ÙË ÓÂÔÏ T appleúôáú ÌÌ Ù Ú ÛË : ˆÎÚ ÙË, Leonardo, Tempus, Erasmus Mundus. H ı ÛappleÈÛË Î È Ë ÂÓ È ÌÂÛË ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ H Ó ÁÂÓÈ ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Ú ÛË ( ). TÔ ÔÏÔÎÏËÚˆ- Ì ÓÔ appleúfiáú ÌÌ ÙË È Ô Ì ıëûë Î È ÙÔ Tempus Plus 340 [ 75 ]

2 2. TÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË appleâúèfi Ô TÔ ÁÂÓÈÎfi appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó. H Â Úˆapple Î È ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó KΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 2000, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΛΩΝ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αναγνωρίστηκε ο σημαντικ ς διαμεσολαβητικ ς ρ λος και η συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των άλλων πολιτικών (οικονομικής, κοινωνικής, απασχ λησης) της ΕΚ/ΕΕ. Σε κείμενο του Συμβουλίου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003) αναφέρεται χαρακτηριστικά τι «οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργίας και της διάδοσης των γνώσεων, και συνιστο ν καθοριστικ παράγοντα για το δυναμικ καινοτομίας της κάθε κοινωνίας. Βρίσκονται επομένως στον πυρήνα της νέας αυτής δυναμικής, σε αλληλοσυμπλήρωση και συνέργεια με άλλους κοινοτικο ς τομείς δράσης, πως η απασχ ληση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η έρευνα και η καινοτομία, ο πολιτισμ ς και η νεολαία, η πολιτική για τις επιχειρήσεις, η κοινωνία της πληροφορίας, η οικονομική πολιτική και η εσωτερική αγορά. Αναγνωρίζεται συνεπώς ο ρ λος που διαδραματίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρ λος άρρηκτα συνυφασμένος με την αίσθηση αυξημένης ευθ νης καθώς και την ολοένα και μεγαλ τερη ανάγκη εκσυγχρονισμο και αλλαγών, ιδίως εν ψει του ιστορικο στ χου διε ρυνσης της Ένωσης» 140. Η διαμ ρφωση του κοινοτικο εκπαιδευτικο λ γου στην περίοδο μετά το Μάαστριχτ ( ) κινήθηκε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής σχέσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικ τητα, την απασχ ληση και την κοινωνική συνοχή, με σκοπ να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στο πλαίσιο του παγκ σμιου ανταγωνισμο. Ειδικ τερα, η εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ συνδέθηκε σταδιακά με την αντιμετώπιση σ γχρονων προβλημάτων, εξαιτίας μιας σειράς προκλήσεων, αλλαγών και μετασχηματισμών (οικονομικών, γεωπολιτικών, κοι Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να επιτ χει η Στρατηγική της Λισαβ νας, Κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του λεπτομερο ς προγράμματος των επακ λουθων εργασιών σχετικά με τους στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, EDUC 43, 6905/3/04 REV 3, Βρυξέλλες, , σ. 7. [ 76 ]

3 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH νωνικών, τεχνολογικών) που σημειώθηκαν στο εσωτερικ και το εξωτερικ επίπεδο της ΕΕ. Στο εξωτερικ επίπεδο, οι προκλήσεις συνδέονται με τελεστές πως η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων, η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνοεπιστήμης και η μετανάστευση προς την Ευρώπη. Στον εσωτερικ χώρο, οι μετασχηματισμοί αφορο ν αλλαγές στην οικονομική διάσταση (συγκρ τηση της ΟΝΕ και της ζώνης ευρώ), στο γεωπολιτικ πεδίο (διε ρυνση με τις χκαε), στον πολιτικ (θέσπιση της Συνταγματικής Συνθήκης της ΕΕ) και στον κοινωνικ χώρο (δημογραφική γήρανση, συστήματα πρ νοιας και απασχ λησης). Ως βασικοί επί μέρους άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίοι συνδέονται με την ανάπτυξη καθορισμένων και διακριτών διαδικασιών και στρατηγικών της περι δου, θεωρο νται μεταξ άλλων οι ακ λουθοι: (α) η συμβολή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση και την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης (βλ. διαδικασία του Λουξεμβο ργου), (β) η συγκρ τηση του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου στην τριτοβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση (βλ. διαδικασίες της Mπολ νιας και της Kοπεγχάγης αντίστοιχα), (γ) ο εκσυγχρονισμ ς, η βελτίωση της ποι τητας και η σ γκλιση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης (βλ. διαδικασία της Λισαβ νας), (δ) η προώθηση και η ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και (ε) η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτ τητας, της κοινωνικής συνοχής και της ιδι τητας του Eυρωπαίου πολίτη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια σειρά απ κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 141 άσκησαν καθοριστική επίδραση στη διαμ ρφωση του κοινοτικο λ γου, ενώ παράλληλα διατ πωσαν το πλαίσιο της αλληλεξάρτησης και της συμπληρωματικής σχέσης της εκπαίδευσης με τις άλλες πολιτικές της Κοιν τητας. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ορισμένα κείμενα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου, του Συμβουλίου Παιδείας και της Επιτροπής παρουσιάζουν ειδικ ενδιαφέρον, καθώς συνδέονται με την ανάδειξη του τομέα της εκπαίδευσης στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών και παράλληλα θεωρείται τι προετοίμα Τα κείμενα αυτά ήταν: Τα τρία Λευκά Bιβλία της Επιτροπής για την Οικονομία (1993), την Κοινωνική πολιτική (1994) και την Εκπαίδευση (1995) και τα τέσσερα Πράσινα Bιβλία της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή διάσταση (1993), την Καινοτομία (1995), την Απασχ ληση (ΕΚ 1996) και την Κινητικ τητα (1996). Για την αναλυτική παρουσίαση του λ γου και των πολιτικών της περι δου, βλ. στον προηγο μενο τ μο A. Βλ. επίσης, ΠΑΣΙΑΣ, Γ., Προς την Ευρώπη της Γνώσης. Η διαμ ρφωση του εκπαιδευτικο λ γου και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας στη δεκαετία του 90, στο ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Δ. (επιμ.), Η Εκπαίδευση Απέναντι στις Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Νέες ορίζουσες και προοπτικές, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σσ [ 77 ]

4 MEPOΣ II σαν, ως ένα βαθμ, τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθ νσεις της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη δεκαετία του 2000 πως αυτές διατυπώθηκαν στη στρατηγική της Λισαβ νας. Τα κείμενα αυτά είναι: (α) Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου του Λουξεμβο ργου (1997), που καθορίστηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση. (β) Τα κείμενα της Επιτροπής: Ατζέντα 2000 (1997) και Για μια Ευρώπη της γνώσης (1997), με τα οποία διαγράφονται το πλαίσιο και οι κατευθ νσεις της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διε ρυνσης της ΕΕ, της οικονομίας της γνώσης και της κοινωνίας της πληροφορίας. (γ) Το κείμενο για τον νέο Κανονισμ για τα διαρθρωτικά ταμεία που περιλαμβάνει τον νέο Στ χο 3 με αντικείμενο «τη στήριξη της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμο των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχ λησης» 142. (δ) το κείμενο του Συμβουλίου Παιδείας Μπροστά στη Νέα χιλιετία (1999), με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη χάραξη της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εκπαίδευση σταδιακά μεταφέρθηκε στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περι δου , στο πλαίσιο της διαμ ρφωσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχ ληση οικοδομήθηκε σ μφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου του Λουξεμβο ργου σε 4 πυλώνες: απασχολησιμ τητα (employability), επιχειρηματικ τητα (entrepreneuship), προσαρμοστικ τητα (adaptability), ισ τητα ευκαιριών (equal opportunities) 143. Είναι προφανές τι κανείς απ τους παραπάνω άξονες δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή και τη λήψη άμεσων μέτρων/δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναπ φευκτα, λοιπ ν, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση συμπεριέλαβε την εκπαίδευση ως περιοχή αιχμής των πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της απασχ λησης και την καταπολέμηση του κοινωνικο αποκλεισμο. Στις κατευθ νσεις για τις πολιτικές απασχ λησης του 2001 αναφέρεται τι «η ανάπτυ Στον νέο στ χο 3 ενοποιήθηκαν οι δ ο προηγο μενοι στ χοι του Κανονισμο του 1988, που αφορο σαν την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας (στ χος 3) και τη διευκ λυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων (στ χος 4). Ο νέος στ χος 3 έχει ως αφετηρία την εισαγωγή του νέου τίτλου για την απασχ ληση στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και κινείται στο ευρ τερο πλαίσιο της σ νδεσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση. Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Κανονισμ ς 1260/1999 (ΕΚ) της περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, EE L 161, Βρυξέλλες, , άρθρο 1, σ Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λουξεμβο ργο ( ), το μέρος ΙΙ που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για το 1998, παρ [ 78 ]

5 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH ξη δεξιοτήτων για τη νέα αγορά εργασίας στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης συνδέεται με αποτελεσματικά και λειτουργικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανταποκριν μενα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και τη βελτίωση του επιπέδου και της ποι τητας της απασχ λησης, την ομαλή μετάβαση απ το σχολείο στην εργασία, την πρ ληψη της υποβάθμισης των δεξιοτήτων απ την ανεργία, την αποχή και τον ισ βιο αποκλεισμ» 144. Στον νέο Κανονισμ για το Ευρωπαϊκ Κοινωνικ Ταμείο (1999) 145, αναφέρονται, μεταξ άλλων, ως επιλέξιμες δραστηρι τητες για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικο και την ολοκληρωμένη ένταξη στην αγορά εργασίας, «η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, η προπαρασκευαστική κατάρτιση, η απ κτηση και αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων, η συμβουλευτική, ο επαγγελματικ ς προσανατολισμ ς και η συνεχής κατάρτιση» (άρθρο 3.1) 146. Παράλληλα, ορίζονται δράσεις για την υποστήριξη και την ενίσχυση δομών και συστημάτων, οι οποίες αφορο ν «την ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της απ κτησης προσ ντων, της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών, τη βελτίωση της πρ σβασης των εργαζομένων σε δυνατ τητες κατάρτισης και απ κτησης προσ ντων, την ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα στον κ σμο της εργασίας και τα ιδρ ματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας» (άρθρο 3.2) 147. Στο κείμενο Ατζέντα , η Επιτροπή υποστηρίζει τι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι τεχνολογίες της πληροφ ρησης ευνοο ν την εμφάνιση νέων άυλων αγαθών, στην ανάπτυξη, την κυκλοφορία και τη χρησιμοποίηση των οποίων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, καθώς συνδέονται άμεσα με την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικ τητα και την απασχ ληση 149. Έτσι, στο βαθμ που «η τεχνολογική έρευνα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελο ν ουσιαστικές άυλες επενδ σεις, οι πολιτικές της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση) αποκτο ν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης» Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απ φαση του Συμβουλίου σχετικά με τις οδηγίες για τις πολιτικές απασχ λησης των κρατών-μελών για το έτος 2001, ΕΕ L22, Βρυξέλλες, , σ Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Κανονισμ ς (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκ Κοινωνικ Ταμείο, ΕΕ L213, Βρυξέλλες, π., σ π., σ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Πρ γραμμα Δράσης 2000 (Ατζέντα 2000), τ. Α & Β, COM (97) 2000, Βρυξέλλες, π., σσ π., σ. 13. [ 79 ]

6 MEPOΣ II π Ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος Η γνώση Η Ευρώπη της γνώσης Οι 3 βασικές διαστάσεις Γνώση Πολίτης Απασχ ληση Οι 4 βασικές περιοχές Καινοτομία Έρευνα Εκπαίδευση Κατάρτιση Οι 5 βασικοί στ χοι (α) H ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (β) H διατήρηση του κοινωνικο προτ που της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) H διασφάλιση της ευρωπαϊκής ταυτ τητας (δ) H αποφυγή του κοινωνικο ρήγματος (ε) H α ξηση της δυνατ τητας απασχ λησης Έννοιες/λέξεις-κλειδιά για τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχ ληση Η κοινωνία Καινοτομία Ανταγωνιστικ τητα της γνώσης Ελαστικ τητα Ευελιξία Αξιολ γηση Πιστοποίηση Ποι τητα Αποτελεσματικ τητα ΠΗΓΗ: ΠΑΣΙΑΣ, Γ.- ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Ι., Οι σχηματισμοί λ γου της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας και οι επιδράσεις τους στη διαμ ρφωση της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μελέτη Περίπτωσης: τα ΕΠΕΑΕΚ 1 και 2 και η Εκπαιδευτική Μεταρρ θμιση , στα Πρακτικά του Διεθνο ς Συνεδρίου (επιμ. Καθ. Σ. Μπουζάκης), Η Παιδεία στην Αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις, Εργαστήριο Ιστορικο Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνο ς Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μάιος 2003, Στο κείμενο Για μια Ευρώπη της γνώσης 151, η Επιτροπή υποστηρίζει τι ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος διατρέχεται απ τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις που είναι η γνώση,ο πολίτης και η απασχ ληση και επισημαίνει την ανάγκη της ενίσχυσης και της προώθησης της κοινοτικής πολιτικής στις τέσσερις περιοχές 151. Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Για μια Ευρώπη της Γνώσης, COM (97) 563, Βρυξέλλες, [ 80 ]

7 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH της γνώσης (καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση) που «αποτελο ν την κινητήρια δ ναμη της Κοιν τητας στην προοπτική της οικοδ μησης της Ευρώπης της γνώσης», η οποία συνδέεται άμεσα με το στ χο της Ένωσης για την ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, πως διατυπώθηκε στο προοίμιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ 152. πως επισημαίνει η Επιτροπή, η ανακοίνωσή της «εμπνέεται απ ένα βασικ προσανατολισμ : τη σταδιακή δημιουργία εν ς ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου, ανοικτο και δυναμικο» 153, ο οποίος «αποτελεί το πλαίσιο κινητοποίησης μέσα στο οποίο θα πραγματωθεί ο στ χος της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης» 154. Για να χαρακτηρίσει τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχ ληση στην κοινωνία της γνώσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ως λέξεις-κλειδιά τις ακ λουθες: καινοτομία, ανταγωνιστικ τητα, ελαστικ τητα, ευελιξία, ποι τητα, πιστοποίηση, αξιολ γηση, αποτελεσματικ τητα. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η Επιτροπή υπογραμμίζει τι η πρ κληση για τη δημιουργία του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου προϋποθέτει «τη μεγαλ τερη ενοποίηση των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» 155 και απαιτεί τον εξορθολογισμ της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω «της οικονομίας των επιδιωκ μενων στ χων» 156 και του «περιορισμο της διασποράς των ενεργειών και των μέτρων εφαρμογής της» 157. Το περιεχ μενο του εκπαιδευτικο λ γου και η διαμ ρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβ νας θα ολοκληρωθο ν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με κείμενα των θεσμικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πως τα ακ λουθα: (α) Tα κείμενα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου στις Συν δους της Λισαβ νας (2000), της Στοκχ λμης (2001), της Βαρκελώνης (2002). (β) Kείμενα του Συμβουλίου Παιδείας, πως: Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στ χοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2001), Ο ρ λος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές της απασχ λησης (2001), Το Λεπτομερές Πρ γραμμα των επακ λουθων εργασιών σχετικά με τους στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (2002). (γ) Kείμενα της Επιτροπής, πως: Υπ μνημα σχετικά με την εκπαίδευση κα π., σ π., σ π., σ π., σ π., σσ π., σσ [ 81 ]

8 MEPOΣ II θ λη τη διάρκεια της ζωής (2000), elearning - Nα σκεφτο με την εκπαίδευση του α ριο (2000), Ευρωπαϊκή συνεργασία για την αξιολ γηση της ποι τητας στη σχολική εκπαίδευση (2001), Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου μάθησης (2001), Υπ μνημα για την Ποι τητα στην εκπαίδευση (2002), Σχέδιο δράσης για τις δεξι τητες και την κινητικ τητα (2002), Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (2002), Αποδοτικές επενδ σεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη (2003) 158. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και με βάση τη στρατηγική της Λισαβ νας, το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κοιν τητας θα συνδεθεί άμεσα με τους ακ λουθους άξονες: 1. Τον ενισχυτικ ρ λο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές για την απασχ ληση, μέσα απ την ανάπτυξη των πολιτικών για τη διά βίου εκπαίδευση. 2. Την ανάπτυξη της ποι τητας της εκπαίδευσης σε λα τα επίπεδα, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη πολιτικών για τη βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικ τητας. 3. Την προώθηση της κινητικ τητας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των προσ ντων και των περι δων σπουδών, η οποία συνδέεται με τη δημιουργία του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου, ειδικά στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). 4. Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η οποία συνδέεται με τους στ χους της προσβασιμ τητας, της ανοιχτ τητας και της ισ τητας ευκαιριών, με σκοπ τη διατήρηση του κοινωνικο προτ που της Ευρώπης. 5. Την προώθηση της διαδικασίας σ γκλισης των εκπαιδευτικών συστημάτων και τον έλεγχο του σχεδιασμο των εθνικών πολιτικών μέσα απ τη διατ πωση κοινά αποδεκτών (ευρωπαϊκών) στ χων, μέσων (κριτήρια και δείκτες αξιολ γησης) και διαδικασίας (Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμο ) για την υλοποίησή τους. Οι παραπάνω άξονες συνδέονται με την αναγκαι τητα της διαμ ρφωσης μιας ενιαίας και συνεκτικής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία χωρίς να έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 149 και 150 της ΣυνθΕΚ (αρχή της επικουρικ τητας), να προωθεί τη σ γκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ένα ευρωπαϊκ πλαίσιο που διαμορφώνεται με βάση: την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών συνοχής (διαρθρωτικά ταμεία - ΕΠΕΑΕΚ), 158. Τα κείμενα παρουσιάζονται αναλυτικά σε επ μενες εν τητες του παρ ντος κεφαλαίου. [ 82 ]

9 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH την επιδίωξη του στ χου της ισχυρής οικονομίας της γνώσης (ανταγωνιστικ τητα - καινοτομία - ΤΠΕ), τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΟΝΕ (οικονομία) προς τα επίπεδα της εργασίας (απασχ ληση), της κοινωνίας (κοινωνική συνοχή) και της πολιτικής (διακυβέρνηση). Επιπρ σθετα, κατά τη διάρκεια της περι δου ( ), οι διαδικασίες της διε ρυνσης με τις χκαε και τη Συνταγματική Συνθήκη προωθο ν/επιβάλλουν την αντιμετώπιση της ΕΕ των 25 ως λου, ως ενιαίου, περιεκτικο συν λου με κοινο ς στ χους. Η εκπαίδευση εκλαμβάνεται πλέον ως περιοχή αιχμής και ως βασικ ς παράγοντας ανάπτυξης πρακτικών διαμεσολάβησης και αντιστάθμισης, αφο συνδέεται άμεσα: (α) με τις βασικές πολιτικές της ΕΕ στα πεδία της οικονομίας, της απασχ λησης, της κοινωνικής συνοχής, της έρευνας και της καινοτομίας, (β) αλλά και με τις διεργασίες που αφορο ν το συμβολικ και φαντασιακ περιεχ μενο της ενωμένης Ευρώπης (ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, κοινοί στ χοι, Eυρωπαίος πολίτης, ευρωπαϊκή ταυτ τητα). Με βάση τα παραπάνω, ένα προτειν μενο πλαίσιο ανάγνωσης και ερμηνείας της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ στη δεκαετία του 2000 (βλ. σχετικ πίνακα) διατρέχεται απ τους ακ λουθους άξονες: Το καθεστώς αλήθειας: Παγκοσμιοποίηση, ολοκλήρωση, διε ρυνση, συνταγματοποίηση. Οι σχηματισμοί του λ γου: Ανταγωνιστικ τητα, απασχ ληση, πολίτης. Ποι τητα, προσβασιμ τητα, ανοιχτ τητα. Σ γκλιση, συντονισμ ς, εμβάθυνση, συνοχή. Ο σκοπ ς: Η δυναμικ τερη και πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στο πλαίσιο του παγκ σμιου ανταγωνισμο. Οι στ χοι: Η Ευρώπη της γνώσης, ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος. Η εκσυγχρονισμ ς και η σ γκλιση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, η βελτίωση της ποι τητας, η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Η φιλοσοφία: Η συμπληρωματική σχέση των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικ τητα, την απασχ ληση, τη διακυβέρνηση και την κοινωνική συνοχή. Το πλαίσιο της περι δου: Η ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών (Λουξεμβο ργο-λισαβ να-kοπεγχάγη-mπολ νια). Προγράμματα δράσης Νέο πρ γραμμα της διά βίου μάθησης Οι πολιτικές ρ θμισης: Εθνικά σχέδια δράσης και ΕΠΕΑΕΚ: έλεγχος, συντονισμ ς, σ γκλιση του σχεδιασμο των εθνικών πολιτικών. Η διαδικασία: Κοινοτική μέθοδος και Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμο. Τα μέσα: Εξορθολογισμ ς των επιδιωκ μενων στ χων, περιορισμ ς της δια- [ 83 ]

10 MEPOΣ II π TÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË EE ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 2000 Διαδικασία της Λισαβ νας Eθνικές Eκπαιδευτικές Πολιτικές Eξευρωπαϊσμ ς Διαδικασία της Bologna (Eυρωπαϊκ ς Xώρος Aνώτατης Eκπαίδευσης) Aνταγωνιστικ τητα Oικονομία της Γνώσης Έρευνα & Tεχνοεπιστήμη Kινητικ τητα Aνοικτή Mέθοδος Συντονισμο Eκπαίδευση και Kατάρτιση 2010 Aνάπτ. Aνθρώπινων Π ρων Tεχνολογίες Πληροφ ρησης &Eπικοινωνίας elearning Kαινοτομία & Eυελιξία Bιώσιμη Aνάπτυξη Eργασιακή Eλαστικ τητα Eπιχειρηματικ τητα Ποι τητα Δείκτες, Σημεία Σ γκρισης, Στατιστικές Συγκλίνοντα Eθνικά Eκπαιδευτικά Συστήματα Aξιολ γηση & Aποτελεσματικ τητα Kοινωνική συνοχή Διαδικασία Kοπεγχάγης Διαφάνεια, συγκρισιμ τητα, δυνατ τητα μεταφοράς, αναγνώριση δεξιοτήτων και τίτλων σπουδών Aπασχολησιμ τητα Διά Bίου Eκπαίδευση Kοινωνία της Γνώσης Πιστοποιημένες Δεξι τητες Παγκοσμιοποίηση Γνώση Eυρωπαϊκά Προγράμματα Δράσης (Socrates, Leonardo,Youth κ.λπ.) & Πρωτοβουλίες (elearning κ.λπ.) Συνθήκες και Kείμενα (Άρθρα 149 & 150 ΣEE, Πράσινο Bιβλίο, Λευκ Bιβλίο κ.λπ.) Πολιτικές (Yπερεθνικών & Yποεθνικών) Oμάδων Συμφερ ντων Γενική Συμφωνία Eμπορίου των Yπηρεσιών (GATS) ΠΗΓΗ:ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Ι., Γνώση, Aπασχολησιμ τητα, Aνταγωνιστικ τητα: Kατασκευάζοντας τον Eυρωπαϊκ Eκπαιδευτικ Xώρο, στο Eκπαιδευτικ Δελτίο, Άνοιξη 2005, Σχολή I.M. Παναγιωτ πουλου, Aθήνα. [ 84 ]

11 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH σποράς των ενεργειών και των μέτρων εφαρμογής. Συγκριτική αξιολ γηση - δείκτες, κριτήρια, αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγές καλών πρακτικών ÂÎapple  ÛË Î È Ë Â Úˆapple Î ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÁÈ ÙËÓ apple Û fiïëûë HΕΥΡΩΠΑΪΚΗ στρατηγική για την απασχ ληση συγκροτήθηκε οργανωτικά και λειτουργικά στα Ευρωπαϊκά Συμβο λια του Λουξεμβο ργου (1997), του Κάρντιφ (1998) και της Κολονίας (1999) και απέκτησε πιο συνεκτικ περιεχ μενο στις αρχές του 2000, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβ νας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια σειρά απ κείμενα δημιο ργησαν το καθεστώς αλήθειας της περι δου, συνδέοντας τη διαμ ρφωση των πολιτικών για την απασχ ληση με τις επιπτώσεις απ την κοινωνία της πληροφορίας και την οικονομία της γνώσης. Μεταξ άλλων, ξεχωρίζουν κείμενα πως το ΛΒ της Επιτροπής για την οικονομία, η έκθεση Bangeman για τις επιπτώσεις της κοινωνίας της πληροφορίας και η μελέτη του ΟΟΣΑ για την απασχ ληση 159. Ειδικά το ΛΒ της Επιτροπής για την οικονομία, με αντικείμενο τις σχέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικ τητα και την απασχ ληση, θεωρείται ως κείμενο αφετηρίας, καθώς αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν λα τα μετέπειτα κείμενα της Επιτροπής (Λευκά και Πράσινα Bιβλία της περι δου) και παράλληλα μετέφερε τη συζήτηση για την απασχ ληση στο επίκεντρο της κοινής ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, επηρεάζοντας το χαρακτήρα και τις κατευθ νσεις των πολιτικών για την απασχ ληση. Ένα απ τα κρίσιμα διακυβε ματα της περι δου αφορο σε τη διαμ ρφωση νέων σχέσεων ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνία και την εργασία και ειδικ τερα τις αντιλήψεις σχετικά με το περιεχ μενο και τις κατευθ νσεις των πολιτικών για την απασχ ληση και το είδος των κριτηρίων (κοινωνικά ή οικονομικά) που θα έπρεπε να επικρατήσουν και να αποτελέσουν τη βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Απ τη μια πλευρά υπάρχει η κοινωνική θεώρηση που υποστηρίζει την ανάπτυξη της απασχ λησης με έμφαση σε κριτήρια κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κράτους πρ νοιας και αντιλαμβάνεται τη βελτίωση της απασχ λησης ως ένα εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγ ης και υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής. Απ την άλλη, η οικονομική θεώρηση 159. Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Λευκ Bιβλίο, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικ τητα, Απασχ ληση. Οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα, Βρυξέλλες, BANGEMANN,M.(ed.), Europe and the global information society: Recommendations to the European Council, Brussels, OECD, The OECD Jobs Study: Evidence and Implications, Parts I and II, OECD,Paris, [ 85 ]

12 MEPOΣ II που θεωρεί τη βελτίωση της απασχ λησης ως δείκτη οικονομικής ανάπτυξης και ως μέσο ανάπτυξης της ανθρώπινης προσαρμοστικ τητας στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Υπάρχει σαφής απ σταση απ το να αντιμετωπίσει κανείς την πολιτική απασχ λησης ως ένα εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγ ης και στο να τη θεωρήσει ως μέσο ανάπτυξης της ανθρώπινης προσαρμοστικ τητας. Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχ ληση, εγκλωβισμένη στις αρχές και τη φιλοσοφία της ανοιχτής και ελε θερης αγοράς, πως εκφράστηκε στα κείμενα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Λουξεμβο ργου, του Κάρντιφ και της Κολονίας, αλλά και σε κείμενα της Επιτροπής την περίοδο , ήταν ακριβώς μια πολιτική που επιδίωξε την α ξηση της δυνατ τητας προσαρμογής των Eυρωπαίων εργαζομένων στις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης, με βασικ μέσο τη διά βίου εκπαίδευση. Η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης μετατράπηκε σε επίκαιρο συμβολικ και πραγματικ σημαίνον της περι δου και απέκτησε ισχυρ πολιτικ περιεχ μενο, καθώς θεωρήθηκε ως ο βασικ ς μοχλ ς/εργαλείο/παράγοντας ανάπτυξης, υποστήριξης και ενίσχυσης και βελτίωσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της προσαρμοστικ τητας των νέων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της σ γχρονης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Είναι χαρακτηριστικ τι και οι τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση (απασχολησιμ τητα, επιχειρηματικ τητα, προσαρμοστικ τητα, ίσες ευκαιρίες), συνδέονται άμεσα με τον αναπτυξιακ σχεδιασμ και την αποτελεσματική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι βάσεις για την άμεση και συμπληρωματική σχέση των πολιτικών εκπαίδευσης και απασχ λησης τέθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του Κατά τη διάρκεια της περι δου , μια σειρά απ κείμενα, μέτρα και δράσεις μετέφεραν τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών. Το 1996 η Επιτροπή ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία αποκαλο μενη «Δράση για την απασχ ληση στην Ευρώπη: ένα σ μφωνο εμπιστοσ νης», της οποίας οι στ χοι ήταν να κινητοποιηθο ν λοι οι σχετικοί φορείς (κοινοτικοί, εθνικοί και τοπικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι), με σκοπ την καταπολέμηση της ανεργίας στο πλαίσιο εν ς μέσου και μακροπρ θεσμου οράματος της κοινωνίας 160. Ένα χρ νο αργ τερα, κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τον Ιο νιο του 1997, ορισμένες κυβερνήσεις υποστήριξαν τη δημιουργία εν ς κεφαλαίου σχετικά με την απασχ ληση, το οποίο 160. Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δράση για την απασχ ληση στην Ευρώπη: ένα σ μφωνο εμπιστοσ νης, Βρυξέλλες, [ 86 ]

13 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH θα περιελάμβανε τις βασικές αρχές για την πολιτική απασχ λησης, καθώς επίσης και μια επιτυχή μέθοδο για την υλοποίησή της. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, εισήχθη ένας νέος τίτλος, VIII: Απασχ ληση, σ μφωνα με τον οποίον η «προώθηση της απασχ λησης είναι ένα θέμα κοινο ενδιαφέροντος» των κρατών-μελών (άρθρ ) και «η επίτευξη υψηλο επιπέδου απασχολήσεως» ορίζεται ως ένας απ τους βασικο ς στ χους της Κοιν τητας (άρθρ ) 161. Το εξαιρετικ ενδιαφέρον του θέματος φαίνεται απ το γεγον ς τι το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο προχώρησε στη λήψη μέτρων υπέρ μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχ λησης την περίοδο , χωρίς να περιμένει της έναρξης ισχ ος τους (η Συνθήκη του Άμστερνταμ άρχισε να ισχ ει απ την 1η Μα ου 1999). Το πρώτο βήμα ήταν η ένταξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση, ως βασικ θέμα στην ειδική Σ νοδο κορυφής του Λουξεμβο ργου το Αξίζει να σημειωθεί τι κατά την περίοδο ο πολιτικ ς συσχετισμ ς στο Ευρωπαϊκ Συμβο λιο είχε αλλάξει και για πρώτη φορά μετά το Μάαστριχτ η πλειοψηφία (έντεκα στα δεκαπέντε μέλη) είχε κεντροαριστερ χαρακτήρα. Ο Α. Schafer αποδίδει την προσπάθεια για την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση σε αυτ το γεγον ς και επισημαίνει τι «οι κυβερνήσεις των σοσιαλδημοκρατών ήταν πολιτικά, τουλάχιστον δεσμευμένες απέναντι στις πολιτικές του κράτους πρ νοιας. Η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχ λησης τους έδωσε ένα κοιν λεξιλ γιο καθώς επίσης και ένα ευρωπαϊκ συμπλήρωμα στις εθνικές προσπάθειές τους για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής» 162. È ÈÎ Û ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ (The Luxenburg process) TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Λουξεμβο ργου, σε έκτακτη σ νοδο για την απασχ ληση τον Νοέμβριο του 1997, καθ ρισε ένα μεσοπρ θεσμο πλαίσιο για την ανάπτυξη της μελλοντικής κοινοτικής δράσης στον τομέα της απασχ λησης 163. Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση συγκρ τησε την αποκαλο μενη διαδικασία του Λουξεμβο ργου (Luxemburg process), η οποία αφορο σε το συντονισμ των πολιτικών απασχ λησης των κρατών-με Βλ. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Π.Δ., Οι Νέες Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1998, σ Βλ. SCHAFER, A. (2004), Beyond the Community Method: Why the Open Method of Coordination Was Introduced to EU Policy-making, Europeαn Integration Οnline Papers (EIoP), Vol. 8, Nο 13 (http://eiop.or.at/eiop/texte/ htm) Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λουξεμβο ργο ( ), Βρυξέλλες. [ 87 ]

14 MEPOΣ II λών με τη μορφή οδηγιών και κατευθ νσεων απασχ λησης και της εκπ νησης εθνικών σχεδίων δράσης (National Action Plans) 164. Στο κείμενο αναφέρεται τι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση θα βασίζεται στη θέσπιση κατευθ νσεων για την απασχ ληση (employment guidelines), οι οποίες θα θέτουν καθορισμένους στ χους που θα ενσωματωθο ν σε εθνικά σχέδια δράσης πολυετο ς προοπτικής, η εφαρμογή των οποίων θα ελέγχεται με μια απ κοινο συμφωνημένη διαδικασία 165. Σχετικά με τη μέθοδο και τα μέσα υλοποίησης, το Συμβο λιο επισήμανε «τη σημασία ανάπτυξης κοινών δεικτών, που θα βασίζονται σε συγκρίσιμες στατιστικές, για τον αποτελεσματικ έλεγχο και την αξιολ γηση των πολιτικών απασχ λησης και για τον προσδιορισμ των ορθών πρακτικών» 166. Το Συμβο λιο καθ ρισε τέσσερις άξονες δράσης, οι οποίοι αποτέλεσαν τις κατευθ νσεις της απασχ λησης για το και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και ετήσιες εκθέσεις για την αξιολ γηση της προ δου. Οι τέσσερις άξονες που διαμ ρφωσαν το πλαίσιο για τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για την απασχ ληση το 1988 ήταν οι ακ λουθοι 168 : (α) Βελτίωση της απασχολησιμ τητας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την πρ ληψη της μακροχρ νιας ανεργίας, την ανάπτυξη ενεργών πολιτικών, τη συνεργασία με τους κοινωνικο ς εταίρους και τη βελτίωση της μετάβασης απ το σχολείο στην εργασία 169. (β) Ανάπτυξη της επιχειρηματικ τητας, με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηρι τητας, τη διευκ λυνση της σ στασης και της διαχείρισης επιχειρήσεων και τη διε ρυνση των ευκαιριών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικ και περιφερειακ επίπεδο 170. (γ) Ενθάρρυνση της προσαρμοστικ τητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, με έμφαση στον εκσυγχρονισμ της οργάνωσης της εργασίας και την υποστήριξη της προσαρμοστικ τητας των επιχειρήσεων ως συστατικ της διά βίου μάθησης Η Επιτροπή πρ τεινε μια αρχική σειρά οδηγιών για το έτος Οι οδηγίες υλοποιήθηκαν απ τα κράτη-μέλη μέσα απ τα εθνικά προγράμματα δράσης (NAPs) και υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και το Συμβο λιο για την εξέταση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εθνικών προγραμμάτων δράσης δημοσιε ονται κάθε έτος στην κοινή έκθεση σχετικά με την απασχ ληση π., παρ π., παρ π., παρ Βλ. το μέρος ΙΙ που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές απασχ λησης για το 1998, παρ π., παρ π., παρ π., παρ [ 88 ]

15 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH (δ) Ενίσχυση των πολιτικών για ίσες ευκαιρίες μέσα απ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ισ τητα των φ λων, με έμφαση στη μείωση των διακρίσεων μεταξ φ λων, στο συνδυασμ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, την επιστροφή στην εργασία και την προώθηση στην εργασία των ΑμΕΑ 172. Ένα μήνα αργ τερα, τον Δεκέμβριο του 1997, το Συμβο λιο Απασχ λησης εξέδωσε το ψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχ ληση για το έτος 1998, το οποίο έτυχε μεγάλης προβολής, ισχυρής πολιτικής δέσμευσης και ευρείας αποδοχής απ λα τα ενδιαφερ μενα μέρη 173. Κατά τη διάρκεια του 1998, η Επιτροπή εκπ νησε και πρ τεινε ένα πλαίσιο ανάπτυξης των κατευθ νσεων της πολιτικής για την απασχ ληση, το οποίο αφορο σε: (α) την ανάλυση και αποτίμηση των σχέσεων της απασχ λησης στη διαμ ρφωση και την εφαρμογή των διάφορων κοινοτικών πολιτικών (οικονομικής, κοινωνικής, διαρθρωτικής, εκπαιδευτικής κ.ά.) και (β) την εισαγωγή σε κοινοτικ επίπεδο μηχανισμών συντονισμο των πολιτικών για την απασχ ληση οι οποίες περιελάμβαναν: την εκπ νηση οδηγιών απ το Συμβο λιο προς τα κράτη-μέλη, ένα σ στημα συντονισμο και παρακολο θησης της εφαρμογής των οδηγιών απ τα κράτη-μέλη, ετήσια κοινή έκθεση αξιολ γησης και δημιουργία κινήτρων υπ τη μορφή πιλοτικών έργων 174. Παράλληλα, η Επιτροπή πρ τεινε στο Συμβο λιο να καταρτίζει συστάσεις σχετικά με την πολιτική απασχ λησης κάθε κράτους-μέλους, βάσει μιας συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των κρατών-μελών στον τομέα της απασχ λησης και των κ ριων κενών που εξακριβώνονται στην εφαρμογή των οδηγιών απασχ λησης, λαμβάνοντας υπ ψη τα συμπεράσματα της κοινής έκθεσης σχετικά με την απασχ ληση π., παρ Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισμα της σχετικά με στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχ ληση το 1998, ΕΕ C30, Βρυξέλλες, Για την παρουσίαση της σχετικής διαδικασίας, βλ. http//www.europa.eu.int/european Commission DG5/employment.introduction Τα 15 κράτη-μέλη κατάρτισαν εθνικά σχέδια δράσης (NAPs), τα οποία υπέβαλαν στην Επιτροπή και το Συμβο λιο για αξιολ γηση. Η έκθεση με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εθνικών σχεδίων δράσης του 1998 υποβλήθηκε στη σ νοδο του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου στο Κάρντιφ. Στο κείμενο των συμπερασμάτων, το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο αναφέρει, μεταξ άλλων, τι «απ την πρώτη αξιολ γηση των εθνικών σχεδίων δράσης κατέστη σαφές τι τα κράτη μέλη καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για να αυξήσουν την απασχολησιμ τητα του ενεργο πληθυσμο και προωθο ν δυναμικά την απ κτηση δεξιοτήτων και τη συνεχή επιμ ρφωση». Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥ- ΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Κάρντιφ ( ), Βρυξέλλες, παρ. 12. [ 89 ]

16 MEPOΣ II Με τη διαδικασία του Λουξεμβο ργου η Κοιν τητα προσπάθησε να δώσει μια ισχυρ τερη έμφαση στις δεσμε σεις και στην υποχρέωση που αναλήφθηκε απ τις κυβερνήσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση. Με τον τρ πο αυτ ν, εμμέσως πλην σαφώς, η Επιτροπή κατάφερε να ασκεί επιτήρηση στις εθνικές κυβερνήσεις, μέσω των δεσμε σεων και των υποχρεώσεων που είχαν αναλάβει, καθώς τα εθνικά σχέδια δράσης θα χρησιμοποιο νται εφεξής για την αξιολ γηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των πολιτικών απ τα κράτη-μέλη. ÓÔ Ô ÙÔ ÚÓÙÈÊ (The Cardiff process) ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ κορυφής του Κάρντιφ 176, το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο αποφάσισε να προωθήσει ένα διάλογο μεταξ των κρατών-μελών με σκοπ τη σ νδεση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικ επίπεδο με τη συντονισμένη στρατηγική απασχ λησης. Ειδικ τερα, το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο τ νισε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων που στ χευσαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικ τητας και την ενίσχυση της εργασίας και των αγορών για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και το κεφάλαιο. Ο στ χος ήταν να μειωθεί ο αριθμ ς άχρηστων καν νων σε εθνικ και ευρωπαϊκ επίπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθο ν τα φορτία στις μικρές έντασης εργατικο δυναμικο εταιρίες και να διευκολυνθεί η δημιουργία των νέων επιχειρήσεων 177. ÓÔ Ô ÙË KÔÏÔÓ (The Cologne process) ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ της Kολονίας, το 1999, ολοκληρώθηκε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση, με τη διατ πωση του ευρωπαϊκο συμφώνου για την απασχ ληση 178. Ο κ ριος στ χος του ευρωπαϊκο σ μφωνου απασχ λησης, γνωστ ς ως διαδικασία της Kολονίας είναι να ενθαρρυνθεί ο διάλογος μεταξ λων των συμβαλλ μενων μερών σε τοπικ, εθνικ και ευρωπαϊκ επίπεδο που συμμετέχουν στη διαμ ρφωση της μακροοικονομικής πολιτικής (νομισματικές, δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές) και να ενισχυθεί η εμπιστοσ νη τους, προκειμένου να ενθαρρυνθο ν η α ξηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας Βλ. Ευρωπαϊκ Συμβο λιο του Κάρντιφ,.π π., παρ Βλ. EUROPEAN COUNCIL,Presidency Conclusions, Cologne ( ), Brussels π., παρ [ 90 ]

17 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH 2.3. appleâú Ô Ô Û Ó ÂÛË ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË apple Û fiïëûë ÌÂ ÙË È Ô Ì ıëûë ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 2000, μια σειρά απ κείμενα και ενέργειες των θεσμικών οργάνων της Κοιν τητας διαμ ρφωσαν ένα συνεκτικ πλαίσιο αναφοράς, σ μφωνα με το οποίο συνδέθηκαν άμεσα οι πολιτικές για την απασχ ληση με την εκπαιδευτική πολιτική και ειδικά με τη διά βίου εκπαίδευση. Μεταξ αυτών, ως ιδιαίτερης σημασίας θεωρο νται οι ακ λουθες: 1. Στη Σ νοδο της Λισαβ νας (Μάρτιος 2000), το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο συνέδεσε άμεσα τις κατευθ νσεις της κοινής μελλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής με τη στρατηγική για την απασχ ληση (διαδικασίες Λουξεμβο ργου και Κάρντιφ) και κάλεσε το Συμβο λιο Παιδείας «να επιδοθεί σε γενικ τερο προβληματισμ σχετικά με τους συγκεκριμένους μελλοντικο ς στ χους των εκπαιδευτικών συστημάτων, επικεντρωμένο σε κοινά μελήματα και προτεραι τητες με στ χο να συμβάλει στις διαδικασίες του Λουξεμβο ργου και του Κάρντιφ και να υποβάλει εκτενέστερη έκθεση στο Ευρωπαϊκ Συμβο λιο την άνοιξη του 2001» Τον Μάρτιο του 2000, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο Κοινοτικές πολιτικές για την υποστήριξη της απασχ λησης, στην οποία συνδέει την ανάπτυξη εν ς ευρωπαϊκο χώρου της διά βίου μάθησης με την ενίσχυση των πολιτικών της απασχ λησης στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης 181. Ειδικ τερα, επισημαίνει τι «τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να μπορο ν να ανταποκριθο ν στις ταχείες αλλαγές στο συνολικ πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης και οι εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να λάβουν υπ ψη τις μεταβαλλ μενες κοινωνικές τάσεις. Τα χαμηλά ποσοστά απασχ λησης εκφράζουν εν μέρει την αναντιστοιχία μεταξ των δεξιοτήτων σον αφορά τη ζήτηση και την προσφορά. Η υψηλή ανεργία των νέων τονίζει την ανάγκη μεγαλ τερης επικέντρωσης στην επιτυχή μετάβαση απ το σχολείο στην εργασία με τη βελτίωση της ποι τητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξ της αγοράς εργασίας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων κατάρτισης, καθώς και της πρ σβασης στη συνεχιζ μενη εκπαίδευση. Επίσης χρειάζεται να εξετασθεί εάν τα προγράμματα σπουδών και ο ορισμ ς των προσ ντων αντα Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λισαβ να ( ), παρ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Κοινοτικές πολιτικές για την υποστήριξη της απασχ λησης, COM (2000) 78, Βρυξέλλες, [ 91 ]

18 MEPOΣ II ποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και εάν προάγουν τη μετάβαση προς την κοινωνία της γνώσης» Τον Νοέμβριο του 2000, το Συμβο λιο Παιδείας συμφώνησε τι απ το 2001 και έπειτα, στο πλαίσιο της κατάρτισης των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής για την απασχ ληση του επ μενου έτους, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπ ψη τη γνώμη που θα της απευθ νουν οι Yπουργοί Παιδείας Τον Ιανουάριο του 2001, το Συμβο λιο Απασχ λησης εξέδωσε απ φαση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής απασχ λησης των κρατών-μελών για το , στην οποία καθορίζονται οι «οριζ ντιοι στ χοι των πολιτικών για τη δημιουργία των προϋποθέσεων πλήρους απασχ λησης στην κοινωνία της γνώσης» 185, με βάση τους τέσσερις πυλώνες/άξονες του Λουξεμβο ργου (1997). Ειδικ τερα, στο κείμενο, στο οποίο δίνεται προτεραι τητα στη διά βίου μάθηση ως οριζ ντιο στ χο των πολιτικών, το Συμβο λιο αναφέρει τι «τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτ ξουν περιεκτικές και συνεκτικές στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση έτσι ώστε να βοηθο ν τους ανθρώπους στην απ κτηση και ενημέρωση των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε λη τους τη ζωή. Οι στρατηγικές θα πρέπει ιδιαιτέρως να καλ ψουν την ανάπτυξη συστημάτων αρχικής, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για τους νέους και ενηλίκους έτσι ώστε να βελτιωθεί η απασχολησιμ τητα, η προσαρμοστικ τητα και οι δεξι τητές τους, καθώς και η συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης. Οι στρατηγικές θα πρέπει να συνδέουν την κοινή ευθ νη των δημοσίων αρχών, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και των ατ μων με την αντίστοιχη συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών για να συμβάλλουν στην υλοποίηση της κοινωνίας της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτ, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διαπραγματευτο ν και να συμφωνήσουν μέτρα για τη βελτίωση της περαιτέρω εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ενηλίκων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικ τητα των εργαζομένων και η ανταγωνιστικ τητα των επιχειρήσεων. Προς το σκοπ αυτ ν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορί π., σ Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Γνώμη της 9ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με την πρ ταση απ φασης του Συμβουλίου περί των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής για την απασχ ληση των κρατών-μελών για το Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απ φαση 2001/63/ΕΚ του Συμβουλίου της , για τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής απασχ λησης των κρατών-μελών για το 2001, EE L22, Βρυξέλλες, Για την αναλυτική παρουσίαση των δράσεων σε κάθε στ χο, βλ. το Παράρτημα της απ φασης,.π., σσ [ 92 ]

19 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH σουν εθνικο ς στ χους για την α ξηση των επενδ σεων στους ανθρώπινους π ρους καθώς και για τη συμμετοχή στην περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση (τυπική ή άτυπη) και να παρακολουθο ν τακτικά την πρ οδο προς επίτευξη των στ χων αυτών» Την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε λους και με πρ σβαση απ λους, στην οποία υπογραμμίζεται τι πρέπει να ενισχυθο ν οι πολιτικές για τις εκπαιδευτικές δεξι τητες και τη διά βίου μάθηση με σκοπ να εξαφανισθο ν τα εμπ δια και το έλλειμμα στις δεξι τητες, να ανέλθει το επίπεδο των δεξιοτήτων, να προωθηθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών προσ ντων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά την εργασία, την εκπαίδευση και την επιμ ρφωση καθ λη τη διάρκεια του βίου και να αυξηθεί η δυνατ τητα μεταφοράς τους απ μια χώρα σε άλλη Τον Ιο λιο του 2001, το Συμβο λιο Παιδείας εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με το ρ λο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές της απασχ λησης 188. Το ψήφισμα αντλεί και στηρίζεται στα κείμενα που προαναφέρθηκαν και αποτελεί σημαντικ κείμενο για την απ φαση των κρατών-μελών να συμμετέχουν ενεργά στη διαμ ρφωση του πλαισίου σ νδεσης των πολιτικών της εκπαίδευσης με τις πολιτικές για την απασχ ληση. Στο κείμενο, το Συμβο λιο Παιδείας αναγνωρίζει «τη σπουδαι τητα των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση» και υπογραμμίζει «τη συνάφεια και τη συμπληρωματικ τητα ως προς τους στ χους της διαδικασίας του Λουξεμβο ργου, των τριών κ ριων στ χων που τίθενται στην έκθεση σχετικά με τους συγκεκριμένους μελλοντικο ς στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» 189. Παράλληλα, δηλώνει την απ φασή του να «συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας, ιδίως σον αφορά την κατευθυντήρια γραμμή Περισσ τερες και καλ τερες θέσεις απασχ λησης, προάγοντας αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου μάθησης, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, καθώς και την κινητικ τητα σπουδαστών, διδασκ ντων και εκπαιδευομένων ατ μων» 190. Επίσης, το Συμβο λιο υπογραμμίζει 186..π., Παράρτημα, σημείο Β, σ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε λους και με πρ σβαση απ λους, COM (2001) 116, Βρυξέλλες, Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισμα του Συμβουλίου της , για το ρ λο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές που συνδέονται με την απασχ ληση, ΕΕ C204, Βρυξέλλες, π., σ π., σ. 2. [ 93 ]

20 MEPOΣ II «τη ζωτική συμβολή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις διαδικασίες προαγωγής της απασχ λησης σε ευρωπαϊκ επίπεδο» και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη «μιας συνεκτικής προσέγγισης σε δραστηρι τητες και πρωτοβουλίες της απασχ λησης που συνδέονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση» 191. Ακολο θως, το Συμβο λιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για να προωθήσουν μια σειρά ενεργειών, οι οποίες συνδέονται με την ενίσχυση της κοινοτικής συνεργασίας στους τομείς απασχ λησης και εκπαίδευσης και την ενεργ συμμετοχή του Συμβουλίου Παιδείας στη διαμ ρφωση των σχετικών πολιτικών. Ειδικ τερα, στο κείμενο αναφέρονται οι ακ λουθες ενέργειες: (α) Να εξασφαλιστεί τι οι επακ λουθες εργασίες μετά την έκθεση με θέμα «Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στ χοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» συμβάλλουν στις διαδικασίες του Λουξεμβο ργου και του Κάρντιφ και θέτουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο επίκεντρο της κοινοτικής συνεργασίας στους τομείς της απασχ λησης και των συνδεομένων πολιτικών. (β) Να εξασφαλιστεί η ενεργ ς συμμετοχή του Συμβουλίου Παιδείας στην εξέταση της πρ τασης της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχ ληση και στον καθορισμ συναφών με την πολιτική και συγκρίσιμων δεικτών, ώστε να μπορεί να υποβάλει εγκαίρως τη συμβολή του στην προετοιμασία των κατευθυντηρίων γραμμών και των σχετικών τομέων σον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την προοπτική της διά βίου μάθησης. (γ) Να ενισχυθεί η ανταλλαγή εμπειριών και παραδειγμάτων ορθής πρακτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με βάση συγκριτική ανάλυση των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχ ληση ÂÎapple  ÛË ÛÙËÓ Î ÏÈfiÌÂÓË Ù ÓÙ ÙÔ Ì Ô Ï Ô È Â AΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που ο τομέας της εκπαίδευσης αναβαθμίστηκε, ο μεσοπρ θεσμος και μακροπρ θεσμος σχεδιασμ ς απαιτο σε καινοτ μες παρεμβάσεις στη λειτουργία των κοινοτικών οργάνων και ειδικά στις σχέσεις ανάμεσα στο (διακυβερνητικ ) Συμβο λιο και την (κοινοτική) Επιτροπή. Ειδικ τερα, τα κοι π., σ π., σ. 2. [ 94 ]

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992)

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) κοί αξιωματο χοι της περι δου κράτησαν μια επιφυλακτική, έως αρνητική, στάση απέναντι στη δημιουργία της Επιτροπής Παιδείας, την οποία θεώρησαν ως ασυγχώρητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρ λογος....................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Ευρώπη για τη Διά Βίου Μάθηση Nα καταστεί η Ευρώπη μία από τις πλέον ανταγωνιστικές κοινωνίες της γνώσης ανά την Υφήλιο Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Iστορικές Kαταβολές και Bασικά Xαρακτηριστικά της Aνάλυσης της Συμπεριφοράς

Iστορικές Kαταβολές και Bασικά Xαρακτηριστικά της Aνάλυσης της Συμπεριφοράς Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠPOΛOΓOΣ........................................... 15 EIΣAΓΩΓIKA ΣXOΛIA................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 23-104 Iστορικές Kαταβολές και Bασικά Xαρακτηριστικά της Aνάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός διάλογος. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Κοινωνικός διάλογος. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Κοινωνικός διάλογος O κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που αναγνωρίσθηκε πλήρως στη Συνθήκη με τη μεταρρύθμιση του Άμστερνταμ. Οι κοινωνικοί εταίροι (εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

H E Úˆapple Î KÔÈÓˆÓÈÎ ŒÚÂ Ó European Social Survey

H E Úˆapple Î KÔÈÓˆÓÈÎ ŒÚÂ Ó European Social Survey 8 H E Úˆapple Î KÔÈÓˆÓÈÎ ŒÚÂ Ó European Social Survey 235 236 8 H EYPø A KH KOINøNIKH EPEYNA 8.1. EÈÛ ÁˆÁ HΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕI ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ και την πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11773 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα