H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2000-2005 76 3. H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió 98 4. H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221"

Transcript

1 M PO II fiáô Î È appleôïèùèî ÙË EE ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË Î È ÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 2000 E P I E X O M E N A 2. TÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË appleâúèfi Ô H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË H È ÈÎ Û ÙË MappleÔÏfiÓÈ. ÚÔ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ E Úˆapple ÎÔ XÒÚÔ AÓÒÙ ÙË EÎapple  ÛË H È Ô ÂÎapple  ÛË E-Learning. OÈ appleúˆùô Ô Ï Â Î È ÙÔ appleúfiáú ÌÌ Ú ÛË H appleúôòıëûë ÙË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ H appleôèfiùëù ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË ÚˆÙÔ Ô Ï Â Î È Ú ÛÂÈ ÙË EE ÁÈ ÙË ÓÂÔÏ T appleúôáú ÌÌ Ù Ú ÛË : ˆÎÚ ÙË, Leonardo, Tempus, Erasmus Mundus. H ı ÛappleÈÛË Î È Ë ÂÓ È ÌÂÛË ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ H Ó ÁÂÓÈ ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Ú ÛË ( ). TÔ ÔÏÔÎÏËÚˆ- Ì ÓÔ appleúfiáú ÌÌ ÙË È Ô Ì ıëûë Î È ÙÔ Tempus Plus 340 [ 75 ]

2 2. TÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË appleâúèfi Ô TÔ ÁÂÓÈÎfi appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó. H Â Úˆapple Î È ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó KΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 2000, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΛΩΝ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αναγνωρίστηκε ο σημαντικ ς διαμεσολαβητικ ς ρ λος και η συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των άλλων πολιτικών (οικονομικής, κοινωνικής, απασχ λησης) της ΕΚ/ΕΕ. Σε κείμενο του Συμβουλίου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003) αναφέρεται χαρακτηριστικά τι «οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργίας και της διάδοσης των γνώσεων, και συνιστο ν καθοριστικ παράγοντα για το δυναμικ καινοτομίας της κάθε κοινωνίας. Βρίσκονται επομένως στον πυρήνα της νέας αυτής δυναμικής, σε αλληλοσυμπλήρωση και συνέργεια με άλλους κοινοτικο ς τομείς δράσης, πως η απασχ ληση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η έρευνα και η καινοτομία, ο πολιτισμ ς και η νεολαία, η πολιτική για τις επιχειρήσεις, η κοινωνία της πληροφορίας, η οικονομική πολιτική και η εσωτερική αγορά. Αναγνωρίζεται συνεπώς ο ρ λος που διαδραματίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρ λος άρρηκτα συνυφασμένος με την αίσθηση αυξημένης ευθ νης καθώς και την ολοένα και μεγαλ τερη ανάγκη εκσυγχρονισμο και αλλαγών, ιδίως εν ψει του ιστορικο στ χου διε ρυνσης της Ένωσης» 140. Η διαμ ρφωση του κοινοτικο εκπαιδευτικο λ γου στην περίοδο μετά το Μάαστριχτ ( ) κινήθηκε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής σχέσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικ τητα, την απασχ ληση και την κοινωνική συνοχή, με σκοπ να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στο πλαίσιο του παγκ σμιου ανταγωνισμο. Ειδικ τερα, η εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ συνδέθηκε σταδιακά με την αντιμετώπιση σ γχρονων προβλημάτων, εξαιτίας μιας σειράς προκλήσεων, αλλαγών και μετασχηματισμών (οικονομικών, γεωπολιτικών, κοι Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να επιτ χει η Στρατηγική της Λισαβ νας, Κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του λεπτομερο ς προγράμματος των επακ λουθων εργασιών σχετικά με τους στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, EDUC 43, 6905/3/04 REV 3, Βρυξέλλες, , σ. 7. [ 76 ]

3 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH νωνικών, τεχνολογικών) που σημειώθηκαν στο εσωτερικ και το εξωτερικ επίπεδο της ΕΕ. Στο εξωτερικ επίπεδο, οι προκλήσεις συνδέονται με τελεστές πως η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων, η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνοεπιστήμης και η μετανάστευση προς την Ευρώπη. Στον εσωτερικ χώρο, οι μετασχηματισμοί αφορο ν αλλαγές στην οικονομική διάσταση (συγκρ τηση της ΟΝΕ και της ζώνης ευρώ), στο γεωπολιτικ πεδίο (διε ρυνση με τις χκαε), στον πολιτικ (θέσπιση της Συνταγματικής Συνθήκης της ΕΕ) και στον κοινωνικ χώρο (δημογραφική γήρανση, συστήματα πρ νοιας και απασχ λησης). Ως βασικοί επί μέρους άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίοι συνδέονται με την ανάπτυξη καθορισμένων και διακριτών διαδικασιών και στρατηγικών της περι δου, θεωρο νται μεταξ άλλων οι ακ λουθοι: (α) η συμβολή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση και την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης (βλ. διαδικασία του Λουξεμβο ργου), (β) η συγκρ τηση του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου στην τριτοβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση (βλ. διαδικασίες της Mπολ νιας και της Kοπεγχάγης αντίστοιχα), (γ) ο εκσυγχρονισμ ς, η βελτίωση της ποι τητας και η σ γκλιση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης (βλ. διαδικασία της Λισαβ νας), (δ) η προώθηση και η ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και (ε) η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτ τητας, της κοινωνικής συνοχής και της ιδι τητας του Eυρωπαίου πολίτη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια σειρά απ κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 141 άσκησαν καθοριστική επίδραση στη διαμ ρφωση του κοινοτικο λ γου, ενώ παράλληλα διατ πωσαν το πλαίσιο της αλληλεξάρτησης και της συμπληρωματικής σχέσης της εκπαίδευσης με τις άλλες πολιτικές της Κοιν τητας. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ορισμένα κείμενα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου, του Συμβουλίου Παιδείας και της Επιτροπής παρουσιάζουν ειδικ ενδιαφέρον, καθώς συνδέονται με την ανάδειξη του τομέα της εκπαίδευσης στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών και παράλληλα θεωρείται τι προετοίμα Τα κείμενα αυτά ήταν: Τα τρία Λευκά Bιβλία της Επιτροπής για την Οικονομία (1993), την Κοινωνική πολιτική (1994) και την Εκπαίδευση (1995) και τα τέσσερα Πράσινα Bιβλία της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή διάσταση (1993), την Καινοτομία (1995), την Απασχ ληση (ΕΚ 1996) και την Κινητικ τητα (1996). Για την αναλυτική παρουσίαση του λ γου και των πολιτικών της περι δου, βλ. στον προηγο μενο τ μο A. Βλ. επίσης, ΠΑΣΙΑΣ, Γ., Προς την Ευρώπη της Γνώσης. Η διαμ ρφωση του εκπαιδευτικο λ γου και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας στη δεκαετία του 90, στο ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Δ. (επιμ.), Η Εκπαίδευση Απέναντι στις Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Νέες ορίζουσες και προοπτικές, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σσ [ 77 ]

4 MEPOΣ II σαν, ως ένα βαθμ, τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθ νσεις της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη δεκαετία του 2000 πως αυτές διατυπώθηκαν στη στρατηγική της Λισαβ νας. Τα κείμενα αυτά είναι: (α) Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου του Λουξεμβο ργου (1997), που καθορίστηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση. (β) Τα κείμενα της Επιτροπής: Ατζέντα 2000 (1997) και Για μια Ευρώπη της γνώσης (1997), με τα οποία διαγράφονται το πλαίσιο και οι κατευθ νσεις της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διε ρυνσης της ΕΕ, της οικονομίας της γνώσης και της κοινωνίας της πληροφορίας. (γ) Το κείμενο για τον νέο Κανονισμ για τα διαρθρωτικά ταμεία που περιλαμβάνει τον νέο Στ χο 3 με αντικείμενο «τη στήριξη της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμο των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχ λησης» 142. (δ) το κείμενο του Συμβουλίου Παιδείας Μπροστά στη Νέα χιλιετία (1999), με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη χάραξη της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εκπαίδευση σταδιακά μεταφέρθηκε στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περι δου , στο πλαίσιο της διαμ ρφωσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχ ληση οικοδομήθηκε σ μφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου του Λουξεμβο ργου σε 4 πυλώνες: απασχολησιμ τητα (employability), επιχειρηματικ τητα (entrepreneuship), προσαρμοστικ τητα (adaptability), ισ τητα ευκαιριών (equal opportunities) 143. Είναι προφανές τι κανείς απ τους παραπάνω άξονες δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή και τη λήψη άμεσων μέτρων/δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναπ φευκτα, λοιπ ν, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση συμπεριέλαβε την εκπαίδευση ως περιοχή αιχμής των πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της απασχ λησης και την καταπολέμηση του κοινωνικο αποκλεισμο. Στις κατευθ νσεις για τις πολιτικές απασχ λησης του 2001 αναφέρεται τι «η ανάπτυ Στον νέο στ χο 3 ενοποιήθηκαν οι δ ο προηγο μενοι στ χοι του Κανονισμο του 1988, που αφορο σαν την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας (στ χος 3) και τη διευκ λυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων (στ χος 4). Ο νέος στ χος 3 έχει ως αφετηρία την εισαγωγή του νέου τίτλου για την απασχ ληση στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και κινείται στο ευρ τερο πλαίσιο της σ νδεσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση. Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Κανονισμ ς 1260/1999 (ΕΚ) της περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, EE L 161, Βρυξέλλες, , άρθρο 1, σ Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λουξεμβο ργο ( ), το μέρος ΙΙ που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για το 1998, παρ [ 78 ]

5 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH ξη δεξιοτήτων για τη νέα αγορά εργασίας στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης συνδέεται με αποτελεσματικά και λειτουργικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανταποκριν μενα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και τη βελτίωση του επιπέδου και της ποι τητας της απασχ λησης, την ομαλή μετάβαση απ το σχολείο στην εργασία, την πρ ληψη της υποβάθμισης των δεξιοτήτων απ την ανεργία, την αποχή και τον ισ βιο αποκλεισμ» 144. Στον νέο Κανονισμ για το Ευρωπαϊκ Κοινωνικ Ταμείο (1999) 145, αναφέρονται, μεταξ άλλων, ως επιλέξιμες δραστηρι τητες για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικο και την ολοκληρωμένη ένταξη στην αγορά εργασίας, «η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, η προπαρασκευαστική κατάρτιση, η απ κτηση και αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων, η συμβουλευτική, ο επαγγελματικ ς προσανατολισμ ς και η συνεχής κατάρτιση» (άρθρο 3.1) 146. Παράλληλα, ορίζονται δράσεις για την υποστήριξη και την ενίσχυση δομών και συστημάτων, οι οποίες αφορο ν «την ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της απ κτησης προσ ντων, της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών, τη βελτίωση της πρ σβασης των εργαζομένων σε δυνατ τητες κατάρτισης και απ κτησης προσ ντων, την ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα στον κ σμο της εργασίας και τα ιδρ ματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας» (άρθρο 3.2) 147. Στο κείμενο Ατζέντα , η Επιτροπή υποστηρίζει τι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι τεχνολογίες της πληροφ ρησης ευνοο ν την εμφάνιση νέων άυλων αγαθών, στην ανάπτυξη, την κυκλοφορία και τη χρησιμοποίηση των οποίων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, καθώς συνδέονται άμεσα με την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικ τητα και την απασχ ληση 149. Έτσι, στο βαθμ που «η τεχνολογική έρευνα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελο ν ουσιαστικές άυλες επενδ σεις, οι πολιτικές της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση) αποκτο ν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης» Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απ φαση του Συμβουλίου σχετικά με τις οδηγίες για τις πολιτικές απασχ λησης των κρατών-μελών για το έτος 2001, ΕΕ L22, Βρυξέλλες, , σ Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Κανονισμ ς (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκ Κοινωνικ Ταμείο, ΕΕ L213, Βρυξέλλες, π., σ π., σ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Πρ γραμμα Δράσης 2000 (Ατζέντα 2000), τ. Α & Β, COM (97) 2000, Βρυξέλλες, π., σσ π., σ. 13. [ 79 ]

6 MEPOΣ II π Ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος Η γνώση Η Ευρώπη της γνώσης Οι 3 βασικές διαστάσεις Γνώση Πολίτης Απασχ ληση Οι 4 βασικές περιοχές Καινοτομία Έρευνα Εκπαίδευση Κατάρτιση Οι 5 βασικοί στ χοι (α) H ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (β) H διατήρηση του κοινωνικο προτ που της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) H διασφάλιση της ευρωπαϊκής ταυτ τητας (δ) H αποφυγή του κοινωνικο ρήγματος (ε) H α ξηση της δυνατ τητας απασχ λησης Έννοιες/λέξεις-κλειδιά για τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχ ληση Η κοινωνία Καινοτομία Ανταγωνιστικ τητα της γνώσης Ελαστικ τητα Ευελιξία Αξιολ γηση Πιστοποίηση Ποι τητα Αποτελεσματικ τητα ΠΗΓΗ: ΠΑΣΙΑΣ, Γ.- ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Ι., Οι σχηματισμοί λ γου της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας και οι επιδράσεις τους στη διαμ ρφωση της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μελέτη Περίπτωσης: τα ΕΠΕΑΕΚ 1 και 2 και η Εκπαιδευτική Μεταρρ θμιση , στα Πρακτικά του Διεθνο ς Συνεδρίου (επιμ. Καθ. Σ. Μπουζάκης), Η Παιδεία στην Αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις, Εργαστήριο Ιστορικο Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνο ς Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μάιος 2003, Στο κείμενο Για μια Ευρώπη της γνώσης 151, η Επιτροπή υποστηρίζει τι ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος διατρέχεται απ τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις που είναι η γνώση,ο πολίτης και η απασχ ληση και επισημαίνει την ανάγκη της ενίσχυσης και της προώθησης της κοινοτικής πολιτικής στις τέσσερις περιοχές 151. Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Για μια Ευρώπη της Γνώσης, COM (97) 563, Βρυξέλλες, [ 80 ]

7 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH της γνώσης (καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση) που «αποτελο ν την κινητήρια δ ναμη της Κοιν τητας στην προοπτική της οικοδ μησης της Ευρώπης της γνώσης», η οποία συνδέεται άμεσα με το στ χο της Ένωσης για την ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, πως διατυπώθηκε στο προοίμιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ 152. πως επισημαίνει η Επιτροπή, η ανακοίνωσή της «εμπνέεται απ ένα βασικ προσανατολισμ : τη σταδιακή δημιουργία εν ς ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου, ανοικτο και δυναμικο» 153, ο οποίος «αποτελεί το πλαίσιο κινητοποίησης μέσα στο οποίο θα πραγματωθεί ο στ χος της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης» 154. Για να χαρακτηρίσει τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχ ληση στην κοινωνία της γνώσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ως λέξεις-κλειδιά τις ακ λουθες: καινοτομία, ανταγωνιστικ τητα, ελαστικ τητα, ευελιξία, ποι τητα, πιστοποίηση, αξιολ γηση, αποτελεσματικ τητα. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η Επιτροπή υπογραμμίζει τι η πρ κληση για τη δημιουργία του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου προϋποθέτει «τη μεγαλ τερη ενοποίηση των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» 155 και απαιτεί τον εξορθολογισμ της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω «της οικονομίας των επιδιωκ μενων στ χων» 156 και του «περιορισμο της διασποράς των ενεργειών και των μέτρων εφαρμογής της» 157. Το περιεχ μενο του εκπαιδευτικο λ γου και η διαμ ρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβ νας θα ολοκληρωθο ν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με κείμενα των θεσμικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πως τα ακ λουθα: (α) Tα κείμενα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου στις Συν δους της Λισαβ νας (2000), της Στοκχ λμης (2001), της Βαρκελώνης (2002). (β) Kείμενα του Συμβουλίου Παιδείας, πως: Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στ χοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2001), Ο ρ λος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές της απασχ λησης (2001), Το Λεπτομερές Πρ γραμμα των επακ λουθων εργασιών σχετικά με τους στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (2002). (γ) Kείμενα της Επιτροπής, πως: Υπ μνημα σχετικά με την εκπαίδευση κα π., σ π., σ π., σ π., σ π., σσ π., σσ [ 81 ]

8 MEPOΣ II θ λη τη διάρκεια της ζωής (2000), elearning - Nα σκεφτο με την εκπαίδευση του α ριο (2000), Ευρωπαϊκή συνεργασία για την αξιολ γηση της ποι τητας στη σχολική εκπαίδευση (2001), Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου μάθησης (2001), Υπ μνημα για την Ποι τητα στην εκπαίδευση (2002), Σχέδιο δράσης για τις δεξι τητες και την κινητικ τητα (2002), Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (2002), Αποδοτικές επενδ σεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη (2003) 158. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και με βάση τη στρατηγική της Λισαβ νας, το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κοιν τητας θα συνδεθεί άμεσα με τους ακ λουθους άξονες: 1. Τον ενισχυτικ ρ λο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές για την απασχ ληση, μέσα απ την ανάπτυξη των πολιτικών για τη διά βίου εκπαίδευση. 2. Την ανάπτυξη της ποι τητας της εκπαίδευσης σε λα τα επίπεδα, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη πολιτικών για τη βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικ τητας. 3. Την προώθηση της κινητικ τητας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των προσ ντων και των περι δων σπουδών, η οποία συνδέεται με τη δημιουργία του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου, ειδικά στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). 4. Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η οποία συνδέεται με τους στ χους της προσβασιμ τητας, της ανοιχτ τητας και της ισ τητας ευκαιριών, με σκοπ τη διατήρηση του κοινωνικο προτ που της Ευρώπης. 5. Την προώθηση της διαδικασίας σ γκλισης των εκπαιδευτικών συστημάτων και τον έλεγχο του σχεδιασμο των εθνικών πολιτικών μέσα απ τη διατ πωση κοινά αποδεκτών (ευρωπαϊκών) στ χων, μέσων (κριτήρια και δείκτες αξιολ γησης) και διαδικασίας (Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμο ) για την υλοποίησή τους. Οι παραπάνω άξονες συνδέονται με την αναγκαι τητα της διαμ ρφωσης μιας ενιαίας και συνεκτικής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία χωρίς να έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 149 και 150 της ΣυνθΕΚ (αρχή της επικουρικ τητας), να προωθεί τη σ γκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ένα ευρωπαϊκ πλαίσιο που διαμορφώνεται με βάση: την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών συνοχής (διαρθρωτικά ταμεία - ΕΠΕΑΕΚ), 158. Τα κείμενα παρουσιάζονται αναλυτικά σε επ μενες εν τητες του παρ ντος κεφαλαίου. [ 82 ]

9 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH την επιδίωξη του στ χου της ισχυρής οικονομίας της γνώσης (ανταγωνιστικ τητα - καινοτομία - ΤΠΕ), τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΟΝΕ (οικονομία) προς τα επίπεδα της εργασίας (απασχ ληση), της κοινωνίας (κοινωνική συνοχή) και της πολιτικής (διακυβέρνηση). Επιπρ σθετα, κατά τη διάρκεια της περι δου ( ), οι διαδικασίες της διε ρυνσης με τις χκαε και τη Συνταγματική Συνθήκη προωθο ν/επιβάλλουν την αντιμετώπιση της ΕΕ των 25 ως λου, ως ενιαίου, περιεκτικο συν λου με κοινο ς στ χους. Η εκπαίδευση εκλαμβάνεται πλέον ως περιοχή αιχμής και ως βασικ ς παράγοντας ανάπτυξης πρακτικών διαμεσολάβησης και αντιστάθμισης, αφο συνδέεται άμεσα: (α) με τις βασικές πολιτικές της ΕΕ στα πεδία της οικονομίας, της απασχ λησης, της κοινωνικής συνοχής, της έρευνας και της καινοτομίας, (β) αλλά και με τις διεργασίες που αφορο ν το συμβολικ και φαντασιακ περιεχ μενο της ενωμένης Ευρώπης (ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, κοινοί στ χοι, Eυρωπαίος πολίτης, ευρωπαϊκή ταυτ τητα). Με βάση τα παραπάνω, ένα προτειν μενο πλαίσιο ανάγνωσης και ερμηνείας της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ στη δεκαετία του 2000 (βλ. σχετικ πίνακα) διατρέχεται απ τους ακ λουθους άξονες: Το καθεστώς αλήθειας: Παγκοσμιοποίηση, ολοκλήρωση, διε ρυνση, συνταγματοποίηση. Οι σχηματισμοί του λ γου: Ανταγωνιστικ τητα, απασχ ληση, πολίτης. Ποι τητα, προσβασιμ τητα, ανοιχτ τητα. Σ γκλιση, συντονισμ ς, εμβάθυνση, συνοχή. Ο σκοπ ς: Η δυναμικ τερη και πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στο πλαίσιο του παγκ σμιου ανταγωνισμο. Οι στ χοι: Η Ευρώπη της γνώσης, ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος. Η εκσυγχρονισμ ς και η σ γκλιση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, η βελτίωση της ποι τητας, η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Η φιλοσοφία: Η συμπληρωματική σχέση των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικ τητα, την απασχ ληση, τη διακυβέρνηση και την κοινωνική συνοχή. Το πλαίσιο της περι δου: Η ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών (Λουξεμβο ργο-λισαβ να-kοπεγχάγη-mπολ νια). Προγράμματα δράσης Νέο πρ γραμμα της διά βίου μάθησης Οι πολιτικές ρ θμισης: Εθνικά σχέδια δράσης και ΕΠΕΑΕΚ: έλεγχος, συντονισμ ς, σ γκλιση του σχεδιασμο των εθνικών πολιτικών. Η διαδικασία: Κοινοτική μέθοδος και Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμο. Τα μέσα: Εξορθολογισμ ς των επιδιωκ μενων στ χων, περιορισμ ς της δια- [ 83 ]

10 MEPOΣ II π TÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË EE ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 2000 Διαδικασία της Λισαβ νας Eθνικές Eκπαιδευτικές Πολιτικές Eξευρωπαϊσμ ς Διαδικασία της Bologna (Eυρωπαϊκ ς Xώρος Aνώτατης Eκπαίδευσης) Aνταγωνιστικ τητα Oικονομία της Γνώσης Έρευνα & Tεχνοεπιστήμη Kινητικ τητα Aνοικτή Mέθοδος Συντονισμο Eκπαίδευση και Kατάρτιση 2010 Aνάπτ. Aνθρώπινων Π ρων Tεχνολογίες Πληροφ ρησης &Eπικοινωνίας elearning Kαινοτομία & Eυελιξία Bιώσιμη Aνάπτυξη Eργασιακή Eλαστικ τητα Eπιχειρηματικ τητα Ποι τητα Δείκτες, Σημεία Σ γκρισης, Στατιστικές Συγκλίνοντα Eθνικά Eκπαιδευτικά Συστήματα Aξιολ γηση & Aποτελεσματικ τητα Kοινωνική συνοχή Διαδικασία Kοπεγχάγης Διαφάνεια, συγκρισιμ τητα, δυνατ τητα μεταφοράς, αναγνώριση δεξιοτήτων και τίτλων σπουδών Aπασχολησιμ τητα Διά Bίου Eκπαίδευση Kοινωνία της Γνώσης Πιστοποιημένες Δεξι τητες Παγκοσμιοποίηση Γνώση Eυρωπαϊκά Προγράμματα Δράσης (Socrates, Leonardo,Youth κ.λπ.) & Πρωτοβουλίες (elearning κ.λπ.) Συνθήκες και Kείμενα (Άρθρα 149 & 150 ΣEE, Πράσινο Bιβλίο, Λευκ Bιβλίο κ.λπ.) Πολιτικές (Yπερεθνικών & Yποεθνικών) Oμάδων Συμφερ ντων Γενική Συμφωνία Eμπορίου των Yπηρεσιών (GATS) ΠΗΓΗ:ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Ι., Γνώση, Aπασχολησιμ τητα, Aνταγωνιστικ τητα: Kατασκευάζοντας τον Eυρωπαϊκ Eκπαιδευτικ Xώρο, στο Eκπαιδευτικ Δελτίο, Άνοιξη 2005, Σχολή I.M. Παναγιωτ πουλου, Aθήνα. [ 84 ]

11 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH σποράς των ενεργειών και των μέτρων εφαρμογής. Συγκριτική αξιολ γηση - δείκτες, κριτήρια, αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγές καλών πρακτικών ÂÎapple  ÛË Î È Ë Â Úˆapple Î ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÁÈ ÙËÓ apple Û fiïëûë HΕΥΡΩΠΑΪΚΗ στρατηγική για την απασχ ληση συγκροτήθηκε οργανωτικά και λειτουργικά στα Ευρωπαϊκά Συμβο λια του Λουξεμβο ργου (1997), του Κάρντιφ (1998) και της Κολονίας (1999) και απέκτησε πιο συνεκτικ περιεχ μενο στις αρχές του 2000, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβ νας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια σειρά απ κείμενα δημιο ργησαν το καθεστώς αλήθειας της περι δου, συνδέοντας τη διαμ ρφωση των πολιτικών για την απασχ ληση με τις επιπτώσεις απ την κοινωνία της πληροφορίας και την οικονομία της γνώσης. Μεταξ άλλων, ξεχωρίζουν κείμενα πως το ΛΒ της Επιτροπής για την οικονομία, η έκθεση Bangeman για τις επιπτώσεις της κοινωνίας της πληροφορίας και η μελέτη του ΟΟΣΑ για την απασχ ληση 159. Ειδικά το ΛΒ της Επιτροπής για την οικονομία, με αντικείμενο τις σχέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικ τητα και την απασχ ληση, θεωρείται ως κείμενο αφετηρίας, καθώς αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν λα τα μετέπειτα κείμενα της Επιτροπής (Λευκά και Πράσινα Bιβλία της περι δου) και παράλληλα μετέφερε τη συζήτηση για την απασχ ληση στο επίκεντρο της κοινής ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, επηρεάζοντας το χαρακτήρα και τις κατευθ νσεις των πολιτικών για την απασχ ληση. Ένα απ τα κρίσιμα διακυβε ματα της περι δου αφορο σε τη διαμ ρφωση νέων σχέσεων ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνία και την εργασία και ειδικ τερα τις αντιλήψεις σχετικά με το περιεχ μενο και τις κατευθ νσεις των πολιτικών για την απασχ ληση και το είδος των κριτηρίων (κοινωνικά ή οικονομικά) που θα έπρεπε να επικρατήσουν και να αποτελέσουν τη βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Απ τη μια πλευρά υπάρχει η κοινωνική θεώρηση που υποστηρίζει την ανάπτυξη της απασχ λησης με έμφαση σε κριτήρια κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κράτους πρ νοιας και αντιλαμβάνεται τη βελτίωση της απασχ λησης ως ένα εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγ ης και υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής. Απ την άλλη, η οικονομική θεώρηση 159. Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Λευκ Bιβλίο, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικ τητα, Απασχ ληση. Οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα, Βρυξέλλες, BANGEMANN,M.(ed.), Europe and the global information society: Recommendations to the European Council, Brussels, OECD, The OECD Jobs Study: Evidence and Implications, Parts I and II, OECD,Paris, [ 85 ]

12 MEPOΣ II που θεωρεί τη βελτίωση της απασχ λησης ως δείκτη οικονομικής ανάπτυξης και ως μέσο ανάπτυξης της ανθρώπινης προσαρμοστικ τητας στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Υπάρχει σαφής απ σταση απ το να αντιμετωπίσει κανείς την πολιτική απασχ λησης ως ένα εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγ ης και στο να τη θεωρήσει ως μέσο ανάπτυξης της ανθρώπινης προσαρμοστικ τητας. Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχ ληση, εγκλωβισμένη στις αρχές και τη φιλοσοφία της ανοιχτής και ελε θερης αγοράς, πως εκφράστηκε στα κείμενα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Λουξεμβο ργου, του Κάρντιφ και της Κολονίας, αλλά και σε κείμενα της Επιτροπής την περίοδο , ήταν ακριβώς μια πολιτική που επιδίωξε την α ξηση της δυνατ τητας προσαρμογής των Eυρωπαίων εργαζομένων στις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης, με βασικ μέσο τη διά βίου εκπαίδευση. Η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης μετατράπηκε σε επίκαιρο συμβολικ και πραγματικ σημαίνον της περι δου και απέκτησε ισχυρ πολιτικ περιεχ μενο, καθώς θεωρήθηκε ως ο βασικ ς μοχλ ς/εργαλείο/παράγοντας ανάπτυξης, υποστήριξης και ενίσχυσης και βελτίωσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της προσαρμοστικ τητας των νέων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της σ γχρονης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Είναι χαρακτηριστικ τι και οι τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση (απασχολησιμ τητα, επιχειρηματικ τητα, προσαρμοστικ τητα, ίσες ευκαιρίες), συνδέονται άμεσα με τον αναπτυξιακ σχεδιασμ και την αποτελεσματική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι βάσεις για την άμεση και συμπληρωματική σχέση των πολιτικών εκπαίδευσης και απασχ λησης τέθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του Κατά τη διάρκεια της περι δου , μια σειρά απ κείμενα, μέτρα και δράσεις μετέφεραν τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών. Το 1996 η Επιτροπή ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία αποκαλο μενη «Δράση για την απασχ ληση στην Ευρώπη: ένα σ μφωνο εμπιστοσ νης», της οποίας οι στ χοι ήταν να κινητοποιηθο ν λοι οι σχετικοί φορείς (κοινοτικοί, εθνικοί και τοπικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι), με σκοπ την καταπολέμηση της ανεργίας στο πλαίσιο εν ς μέσου και μακροπρ θεσμου οράματος της κοινωνίας 160. Ένα χρ νο αργ τερα, κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τον Ιο νιο του 1997, ορισμένες κυβερνήσεις υποστήριξαν τη δημιουργία εν ς κεφαλαίου σχετικά με την απασχ ληση, το οποίο 160. Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δράση για την απασχ ληση στην Ευρώπη: ένα σ μφωνο εμπιστοσ νης, Βρυξέλλες, [ 86 ]

13 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH θα περιελάμβανε τις βασικές αρχές για την πολιτική απασχ λησης, καθώς επίσης και μια επιτυχή μέθοδο για την υλοποίησή της. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, εισήχθη ένας νέος τίτλος, VIII: Απασχ ληση, σ μφωνα με τον οποίον η «προώθηση της απασχ λησης είναι ένα θέμα κοινο ενδιαφέροντος» των κρατών-μελών (άρθρ ) και «η επίτευξη υψηλο επιπέδου απασχολήσεως» ορίζεται ως ένας απ τους βασικο ς στ χους της Κοιν τητας (άρθρ ) 161. Το εξαιρετικ ενδιαφέρον του θέματος φαίνεται απ το γεγον ς τι το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο προχώρησε στη λήψη μέτρων υπέρ μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχ λησης την περίοδο , χωρίς να περιμένει της έναρξης ισχ ος τους (η Συνθήκη του Άμστερνταμ άρχισε να ισχ ει απ την 1η Μα ου 1999). Το πρώτο βήμα ήταν η ένταξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση, ως βασικ θέμα στην ειδική Σ νοδο κορυφής του Λουξεμβο ργου το Αξίζει να σημειωθεί τι κατά την περίοδο ο πολιτικ ς συσχετισμ ς στο Ευρωπαϊκ Συμβο λιο είχε αλλάξει και για πρώτη φορά μετά το Μάαστριχτ η πλειοψηφία (έντεκα στα δεκαπέντε μέλη) είχε κεντροαριστερ χαρακτήρα. Ο Α. Schafer αποδίδει την προσπάθεια για την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση σε αυτ το γεγον ς και επισημαίνει τι «οι κυβερνήσεις των σοσιαλδημοκρατών ήταν πολιτικά, τουλάχιστον δεσμευμένες απέναντι στις πολιτικές του κράτους πρ νοιας. Η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχ λησης τους έδωσε ένα κοιν λεξιλ γιο καθώς επίσης και ένα ευρωπαϊκ συμπλήρωμα στις εθνικές προσπάθειές τους για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής» 162. È ÈÎ Û ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ (The Luxenburg process) TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Λουξεμβο ργου, σε έκτακτη σ νοδο για την απασχ ληση τον Νοέμβριο του 1997, καθ ρισε ένα μεσοπρ θεσμο πλαίσιο για την ανάπτυξη της μελλοντικής κοινοτικής δράσης στον τομέα της απασχ λησης 163. Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση συγκρ τησε την αποκαλο μενη διαδικασία του Λουξεμβο ργου (Luxemburg process), η οποία αφορο σε το συντονισμ των πολιτικών απασχ λησης των κρατών-με Βλ. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Π.Δ., Οι Νέες Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1998, σ Βλ. SCHAFER, A. (2004), Beyond the Community Method: Why the Open Method of Coordination Was Introduced to EU Policy-making, Europeαn Integration Οnline Papers (EIoP), Vol. 8, Nο 13 (http://eiop.or.at/eiop/texte/ htm) Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λουξεμβο ργο ( ), Βρυξέλλες. [ 87 ]

14 MEPOΣ II λών με τη μορφή οδηγιών και κατευθ νσεων απασχ λησης και της εκπ νησης εθνικών σχεδίων δράσης (National Action Plans) 164. Στο κείμενο αναφέρεται τι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση θα βασίζεται στη θέσπιση κατευθ νσεων για την απασχ ληση (employment guidelines), οι οποίες θα θέτουν καθορισμένους στ χους που θα ενσωματωθο ν σε εθνικά σχέδια δράσης πολυετο ς προοπτικής, η εφαρμογή των οποίων θα ελέγχεται με μια απ κοινο συμφωνημένη διαδικασία 165. Σχετικά με τη μέθοδο και τα μέσα υλοποίησης, το Συμβο λιο επισήμανε «τη σημασία ανάπτυξης κοινών δεικτών, που θα βασίζονται σε συγκρίσιμες στατιστικές, για τον αποτελεσματικ έλεγχο και την αξιολ γηση των πολιτικών απασχ λησης και για τον προσδιορισμ των ορθών πρακτικών» 166. Το Συμβο λιο καθ ρισε τέσσερις άξονες δράσης, οι οποίοι αποτέλεσαν τις κατευθ νσεις της απασχ λησης για το και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και ετήσιες εκθέσεις για την αξιολ γηση της προ δου. Οι τέσσερις άξονες που διαμ ρφωσαν το πλαίσιο για τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για την απασχ ληση το 1988 ήταν οι ακ λουθοι 168 : (α) Βελτίωση της απασχολησιμ τητας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την πρ ληψη της μακροχρ νιας ανεργίας, την ανάπτυξη ενεργών πολιτικών, τη συνεργασία με τους κοινωνικο ς εταίρους και τη βελτίωση της μετάβασης απ το σχολείο στην εργασία 169. (β) Ανάπτυξη της επιχειρηματικ τητας, με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηρι τητας, τη διευκ λυνση της σ στασης και της διαχείρισης επιχειρήσεων και τη διε ρυνση των ευκαιριών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικ και περιφερειακ επίπεδο 170. (γ) Ενθάρρυνση της προσαρμοστικ τητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, με έμφαση στον εκσυγχρονισμ της οργάνωσης της εργασίας και την υποστήριξη της προσαρμοστικ τητας των επιχειρήσεων ως συστατικ της διά βίου μάθησης Η Επιτροπή πρ τεινε μια αρχική σειρά οδηγιών για το έτος Οι οδηγίες υλοποιήθηκαν απ τα κράτη-μέλη μέσα απ τα εθνικά προγράμματα δράσης (NAPs) και υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και το Συμβο λιο για την εξέταση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εθνικών προγραμμάτων δράσης δημοσιε ονται κάθε έτος στην κοινή έκθεση σχετικά με την απασχ ληση π., παρ π., παρ π., παρ Βλ. το μέρος ΙΙ που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές απασχ λησης για το 1998, παρ π., παρ π., παρ π., παρ [ 88 ]

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992)

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) κοί αξιωματο χοι της περι δου κράτησαν μια επιφυλακτική, έως αρνητική, στάση απέναντι στη δημιουργία της Επιτροπής Παιδείας, την οποία θεώρησαν ως ασυγχώρητο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Ευρώπη για τη Διά Βίου Μάθηση Nα καταστεί η Ευρώπη μία από τις πλέον ανταγωνιστικές κοινωνίες της γνώσης ανά την Υφήλιο Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Iστορικές Kαταβολές και Bασικά Xαρακτηριστικά της Aνάλυσης της Συμπεριφοράς

Iστορικές Kαταβολές και Bασικά Xαρακτηριστικά της Aνάλυσης της Συμπεριφοράς Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠPOΛOΓOΣ........................................... 15 EIΣAΓΩΓIKA ΣXOΛIA................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 23-104 Iστορικές Kαταβολές και Bασικά Xαρακτηριστικά της Aνάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Πληροφοριακό έντυπο για την ενημέρωση των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), για το Έργο: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα