Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο"

Transcript

1 Άρης Γιαβρής Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο Από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ Παρουσίαση του βιβλίου

2 2 ΓΛΩΙΚΔ ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ: Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αζήλα, Αύγνπζηνο 2010 Άξεο Γηαβξήο

3 3 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 3 Σν εμώθπιιν ηνπ βηβιίνπ... 4 Δηζαγσγή... 5 Μεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηβιίνπ... 6 Οη Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γπκλάζην εμεηάδνπλ... 7 Η δνκή ησλ ελνηήησλ ηνπ βηβιίνπ Βηβιηνγξαθία... 11

4 4 Το εξώθςλλο ηος βιβλίος Μαθέηα εμσθύιινπ: Κπξηαθή Βνγηαηδή

5 5 Ειζαγωγή Οη Γλωζζικέρ Αζκήζειρ για ηο Γςμνάζιο απνηεινύλ έλα ρξήζηκν βνήζεκα γηα ην καζεηή, ηνπο γνλείο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό. Σν βηβιίν θαιύπηεη κεζνδηθά όιεο ηηο ελόηεηεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ηεο Α, ηεο Β θαη ηεο Γ ηνπ Γπκλαζίνπ. Κύξηνο ζηόρνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηε γλώζε πνπ θαηέθηεζαλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ δηδάρηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο θαη ηαπηόρξνλα λα ηνπο ππελζπκίζεη ην γλσζηηθό πιηθό πνπ είλαη αλάγθε λα εκπεδώζνπλ κεηαβαίλνληαο ζηελ επόκελε ηάμε. Απηό ζεκαίλεη όηη ζηηο ελλέα (9) Δλόηεηεο πνπ θαιύπηνπλ ηε Β Γπκλαζίνπ, ν καζεηήο αληηκεησπίδεη εξσηήζεηο πνπ πξνϋπνζέηνπλ νπζηαζηηθή γλώζε ηεο ύιεο πνπ δηδάρηεθε ζηελ πξνεγνύκελε ηάμε. ηηο νθηώ (8) Δλόηεηεο ηεο Γ Γπκλαζίνπ, εθηόο από ην γλσζηηθό πιηθό απηήο ηεο ηάμεο, νη καζεηέο ζπλαληνύλ ζπλζεηηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ βαζηθέο γλώζεηο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ ηάμεσλ, ώζηε: λα αξιολογήσουν ην βάζνο ηεο γλώζεο ηνπο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο γιώζζαο, θαη λα πποετοιμαστούν κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο ηεο Α ηάμεο ηνπ Λπθείνπ. Οη Γλωζζικέρ Αζκήζειρ για ηο Γςμνάζιο γξάθηεθαλ κε ζθνπό λα ελζαξξύλνπλ ηόζν ηελ επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά, όζν θαη ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ηεο θαζεγήηξηαο ή ηνπ θαζεγεηή κε ηνπο καζεηέο. Οη απανηήζειρ ζηηο εξσηήζεηο θαη νη ιύζεηο ησλ αζθήζεσλ θηινμελνύληαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ εθδνηηθνύ νξγαληζκνύ ΚΔΓΡΟ: Γηα νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ή πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο Γλωζζικέρ Αζκήζειρ για ηο Γςμνάζιο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ζπγγξαθέα ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: Άξεο Γηαβξήο

6 6 Μεπικά από ηα σαπακηεπιζηικά ηος βιβλίος Σν βηβιίν Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γπκλάζην ραξαθηεξίδεηαη από: 1. Σελ έκθαζε ζηελ ηερληθή ηεο πεξίιεςεο, κε ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ βαζηθώλ λνεκάησλ ζηελ παξάγξαθν θαη ηελ νξγάλσζή ηεο. 2. Σελ πξνζπάζεηα λα εμνηθεηώζεη ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ κε ηηο νξγαλσκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο. 3. Σελ παξαθνινύζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ ελνηήησλ ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. 4. Σελ εζηίαζε ζην επηρείξεκα θαη ηελ αλαγλώξηζή ηνπ από ηνλ καζεηή. 5. Σε ζύλδεζε ησλ γλώζεσλ ηεο Γξακκαηηθήο κε ηελ νξγάλσζε ηνπ επηρεηξήκαηνο. 6. Σν ζπλερή έιεγρν ησλ πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ. 7. Σε δηαηύπσζε παξαγσγηθώλ εξσηήζεσλ. Πξόθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα απαληεζνύλ κε βάζε ηηο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, αιιά απαηηνύλ ηελ πξαγκαηηθή ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο πξνϋπνζέηνπλ εθ κέξνπο ηνπ καζεηή ηελ επαλεμέηαζε ησλ γλώζεσλ πνπ ήδε θαηέρεη θαη ηελ απηελέξγεηά ηνπ, ώζηε λα ηηο αμηνπνηήζεη κε ηνλ πιένλ παξαγσγηθό-δεκηνπξγηθό ηξόπν. 8. Σε δηαζθεδαζηηθή κάζεζε κε πξσηόηππα παηρλίδηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη ηα παηδηά θαη νη γνλείο.

7 7 Οι Γλωζζικέρ Αζκήζειρ για ηο Γςμνάζιο εξεηάδοςν 1 1. Σνπο βαζηθνύο όξνπο ηεο πξόηαζεο. 2. Σν ππνθείκελν ησλ ξεκάησλ-πξνηάζεσλ. 3. Σν νξηζηηθό θαη ην αόξηζην άξζξν. 4. Σν ξήκα θαη ην ππνθείκελν ηεο πξόηαζεο. 5. Σελ αλαγλώξηζε ηνπ νπζηαζηηθνύ θαη ηνπ επηζέηνπ. 6. Σν ζπγθξηηηθό θαη ηνλ ππεξζεηηθό βαζκό ησλ επηζέησλ. 7. Σε ζπκθσλία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κε ην ππνθείκελν. 8. Σε ζπκθσλία ηνπ νπζηαζηηθνύ κε ην ξήκα θαη ην επίζεην. 9. Σελ θιίζε ησλ νπζηαζηηθώλ θαη ησλ επηζέησλ. 10. Σνπο νκνηόπησηνπο θαη ηνπο εηεξόπησηνπο πξνζδηνξηζκνύο. 11. Σελ νλνκαηηθή θαη ηε ξεκαηηθή θξάζε ζηηο πξνηάζεηο. 12. Σε κεηαθίλεζε ησλ θξάζεσλ (ιεθηηθώλ ζπλόισλ) ζηελ πξόηαζε. 13. Σνπο παξαηαθηηθνύο θαη ηνπο ππνηαθηηθνύο ζπλδέζκνπο. Η ςφνταξη τησ πρόταςησ 2 1. Σελ αλαγλώξηζε ησλ ζπλδέζκσλ. Οι Δευτερεφουςεσ 2. Σα είδε ησλ πξνηάζεσλ. προτάςεισ 3. Σν ρσξηζκό ησλ πεξηόδσλ ζε θύξηεο θαη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο. 4. Σηο θύξηεο θαη ηηο δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο. 5. Σηο δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ηηο εηζάγνπλ. 6. Σελ παξαηαθηηθή θαη ηελ ππνηαθηηθή ζύλδεζε ησλ πξνηάζεσλ. 7. Σελ ππνηαθηηθή ζύλδεζε ησλ πξνηάζεσλ. 8. Σε ζηίμε ησλ δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεσλ. 9. Σηο αηηηνινγηθέο θαη ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο. 10. Σηο ρξνληθέο, ηηο ππνζεηηθέο πξνηάζεηο θαη ηε ζεκαζία ηνπο. 11. Σηο ελαληησκαηηθέο θαη ηηο απνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο. 12. Σηο δεπηεξεύνπζεο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο. 13. Σε δηαθνξά πξνζδηνξηζηηθώλ θαη παξαζεηηθώλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ. 14. Σελ νξζνγξαθία θαη ηε ζηίμε ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ. 15. Σν αζύλδεην ζρήκα. 16. Σνλ καθξνπεξίνδν ιόγν. 17. Σα επηξξήκαηα θαη ηνπο επηξξεκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο. 18. Σηο αλησλπκίεο θαη ηα είδε ηνπο. 19. Σα είδε ησλ κεηνρώλ θαη ηελ νξζνγξαθία ηνπο. 20. Σνλ επζύ θαη ηνλ πιάγην ιόγν. 21. Σα είδε ησλ εξσηήζεσλ.

8 Σηο θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ. 2. Σελ νξζνγξαθία ησλ ξεκαηηθώλ θαηαιήμεσλ. 3. Σελ ελεξγεηηθή θαη ηελ παζεηηθή θσλή ησλ ξεκάησλ. 4. Σηο δηαζέζεηο ησλ ξεκάησλ. 5. Σηο ζπδπγίεο ησλ ξεκάησλ. 6. Σελ ελεξγεηηθή θαη ηελ παζεηηθή ζύληαμε. 7. Σε γλώζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εγθιίζεσλ. 8. Σηο ρξνληθέο βαζκίδεο (ηνπο ρξόλνπο) ησλ ξεκάησλ. 9. Σν πνηόλ ελέξγεηαο ησλ ξεκάησλ. 10. Σα απξόζσπα ξήκαηα θαη ηηο απξόζσπεο εθθξάζεηο. 11. Σα απνζεηηθά ξήκαηα. 12. Σελ παζεηηθή θαη ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε. Το ρήμα 4 1. Σα ζεκεία ζηίμεο. 2. Σε ζηίμε (ηειεία θαη θόκκα). 3. Σελ παξέλζεζε, ηελ άλσ θαη θάησ ηειεία θαη ηε δηπιή παύια. 4. Σνλ ζπιιαβηζκό. 5. Σνλ ηνληζκό ησλ ιέμεσλ. Τα ςημεία ςτίξησ 5 1. Σε δηαθνξά αθήγεζεο θαη πεξηγξαθήο. 2. Σα είδε ηεο αθήγεζεο. 3. Σελ πεξηγξαθή. 4. Σελ ππνθεηκεληθή θαη ηελ αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή. Η αφήγηςη και η περιγραφή 6 1. Σηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ. 2. Σελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ιέμεσλ θαη θξάζεσλ ζε θείκελν. 3. Σηο ζύλζεηεο θαη ηηο παξάγσγεο ιέμεηο. 4. Σελ παξαγσγή επηζέησλ από νπζηαζηηθά. 5. Σν πξώην ζπλδεηηθό ησλ ζύλζεησλ ιέμεσλ. 6. Σα αρώξηζηα κόξηα. 7. Σηο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ. 8. Σε ζρέζε ηεο νξζνγξαθίαο ησλ ιέμεσλ κε ηε ζεκαζία ηνπο. Οι ςημαςίεσ των λέξεων τη ςφνθεςη και την παραγωγή

9 9 9. Σελ θαηαγσγή ησλ ιέμεσλ. 10. Σν ιεμηιόγην ηνπ απνηξνπηαζκνύ θαη ηεο ζπκπάζεηαο. 11. Σν ιεμηιόγην ζεκειηαθώλ ελλνηώλ, γηα παξάδεηγκα ηεο εηξήλεο θαη ηνπ πνιέκνπ. 12. Σελ θπξηνιεθηηθή θαη ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. 13. Σε ζύλζεζε ησλ ιέμεσλ θαη ηα είδε ησλ ζύλζεησλ ιέμεσλ. 14. Σε ζεκαζία ησλ ζύλζεησλ ιέμεσλ. 15. Σα αξθηηθόιεμα θαη ηηο αθξσλπκίεο. 16. Σα κέξε ηνπ νξηζκνύ. 17. Σε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη ηηο ζρέζεηο ππσλπκίαο ησλ ελλνηώλ Σελ νξγάλσζε ησλ παξαγξάθσλ. 2. Σα κέξε ηεο παξαγξάθνπ. 3. Σν ζέκα ηεο παξαγξάθνπ. 4. Σε ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ παξάγξαθν θαη ζην θείκελν. 5. Σε ζπγγξαθή παξαγξάθσλ. 6. Σε ζπλνρή ησλ παξαγξάθσλ. 7. Σηο ζπλδεηηθέο ιέμεηο ησλ παξαγξάθσλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο. 8. Σνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ησλ παξαγξάθσλ. 9. Σν ύθνο ηνπ ιόγνπ (επίζεκν θαη νηθείν). 10. Σν ύθνο ησλ θεηκέλσλ. Η παράγραφοσ 8 1. Σελ πεξίιεςε παξαγξάθνπ θαη ηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 2. Σνλ πιαγηόηηηιν ησλ παξαγξάθσλ θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ πεξίιεςή ηεο. 3. Σελ πεξηιεπηηθή απόδνζε ησλ παξαγξάθσλ. 4. Σελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ. 5. Σελ πεξίιεςε επξύηεξσλ θεηκέλσλ. Η περίληψη παραγράφων και κειμένων 9 1. Σν επηρείξεκα θαη ηα κέξε ηνπ. 2. Σν ιεμηιόγην ησλ επηρεηξεκάησλ. 3. Σελ αλαγλώξηζε ηνπ επηρεηξήκαηνο. Το επιχείρημα

10 10 Η δομή ηων ενοηήηων ηος βιβλίος Κάζε ελόηεηα ηνπ βηβιίνπ νξγαλώλεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 1. Γηδαθηηθνί ηόρνη Δλόηεηαο 2. Γξακκαηηθή 3. Λεμηινγηθέο Αζθήζεηο 4. Οξζνγξαθία 5. Παξάγξαθνο 6. Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Για να δείτε το διαφημιστικό σποτ του βιβλίου κάντε κλικ στη διεφθυνση:

11 11 Βιβλιογπαθία 1. Αγγειάθνο Κσλζηαληίλνο, Καηζαξνύ Διέλε, Μαγγαλά Αλαζηαζία: Νεοελληνική Γλώζζα Α Γςμναζίος, Βιβλίο Μαθηηή, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2. Αγγειάθνο Κσλζηαληίλνο, Καηζαξνύ Διέλε, Μαγγαλά Αλαζηαζία: Νεοελληνική Γλώζζα Α Γςμναζίος, Βιβλίο Δκπαιδεςηικού, ΟΔΓΒ, Αζήλα 3. Βνζληάδνπ ηέιια: Ο Ρόλορ ηων Νοηηικών Μονηέλων ζηην Ανάπηςξη Δννοιών, 4. Γαβξηειίδνπ Μαξία, Δκκαλνπειίδεο Παλαγηώηεο, Πεηξίδνπ- Δκκαλνπειίδνπ Έιιε: Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος, Βιβλίο Μαθηηή, ΟΔΓΒ, Αζήλα 5. Γαβξηειίδνπ Μαξία, Δκκαλνπειίδεο Παλαγηώηεο, Πεηξίδνπ- Δκκαλνπειίδνπ Έιιε: Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος, Βιβλίο Δκπαιδεςηικού, ΟΔΓΒ, Αζήλα. 6. Ιζηνζειίδα Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο: 7. Καηζαξνύ Διέλε, Μαγγαλά Αλαζηαζία, θηά Αηθαηεξίλε, Σζέιηνπ Βαζηιηθή: Νεοελληνική Γλώζζα Γ Γςμναζίος, Βιβλίο Μαθηηή, ΟΔΓΒ, Αζήλα 8. Καηζαξνύ Διέλε, Μαγγαλά Αλαζηαζία, θηά Αηθαηεξίλε, Σζέιηνπ Βαζηιηθή: Νεοελληνική Γλώζζα Γ Γςμναζίος, Βιβλίο Μαθηηή, ΟΔΓΒ, Αζήλα 9. Καηζαξνύ Διέλε, Μαγγαλά Αλαζηαζία, θηά Αηθαηεξίλε, Σζέιηνπ Βαζηιηθή: Νεοελληνική Γλώζζα Γ Γςμναζίος, Βιβλίο Δκπαιδεςηικού, ΟΔΓΒ, Αζήλα 10. Κιαίξεο Υ., Μπακπηληώηεο Γ. (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Μόδεξ Α., Μπαθάθνπ-Οξθαλνύ Α., θνπεηέα.: Γπαμμαηική ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ: Γομολειηοςπγική-Δπικοινωνιακή, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα Σξηαληαθπιιίδεο Μαλόιεο: Νεοελληνική Γπαμμαηική (ηηρ δημοηικήρ), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ιλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ, Ίδξπκα Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε, αλαηύπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ ΟΔΒ (1941), Θεζζαινλίθε Υαηδεζαββίδεο σθξόλεο, Υαηδεζαββίδνπ Αζαλαζία: Γπαμμαηική ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ Α, Β, Γ Γςμναζίος, ΟΔΓΒ, Αζήλα 13. Cramer E., Castle M.: Fostering the Love of Reading: The Affective Domain in Reading Education, International Reading Association, Hardy C.: Networks of Meaning: A bridge Between Mind and Matter, Praeger, London Holton D., Mackridge P., Φηιηππάθε-Warburton E.: Γπαμμαηική ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ, κηθξ. Β. ππξόπνπινο, Παηάθεο, Αζήλα Lyons John: Semantics (2 ηόκνη), Cambridge University Press, London 1977

12 van Eemeren F., Grootendorst R., Kruiger T.: Handbook of Argumentation Theory, Foris Publications, Dordrecht, 1987 Για να δείτε το διαφημιστικό σποτ του βιβλίου κάντε κλικ στη διεφθυνση:

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012. I.

ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012. I. ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012 I. Γηαρείξηζε Ύι ε ο Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 011 ΤΟΜΟΣ B ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ 010 ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα